jezične akcije ili kako stvarati prilike u odnosima

Click here to load reader

Post on 29-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maja Darija Škrljak za Professional FMCG, God.3, br.7 (2012), str 18-19

TRANSCRIPT

 • 18 s t u d e n i 2 0 1 2 . s t u d e n i 2 0 1 2 . 19

  ramo s drugim ljudima prema ostvarenju onoga to smo odabrali. Kvalitetu odnosa kroz jezik stvaramo tako da dajemo obeanja, formiramo dogovore, postavljamo upite, iznosimo tvrdnje, radimo procjene i stvaramo objave. Drugim rijeima, kada djelujemo kroz jezine akcije.

  Procjena vs. tvrdnja Jedno od najznaajnijih razlikovanja u jezinim akcijama, koje moramo uiniti jest razlika izmeu procjena i tvrdnja. Na kolega je izvrstan prodava, Danas je dobar dan za pokretanje novog projekta - ovo su pro-cjene utemeljene na vlastitom sudu i subjektiv-nom miljenju. Procjene nikad nisu ni tone ni netone, one su kreativne i generativne. Procjene velikim dijelom usmjeruju akciju prema odree-nom cilju u budunosti, jer imaju veliki utjecaj na nae raspoloenje i emocije. Tvrdnje su, s druge strane, jezine akcije, koja nam najvie slue da opiemo injenino stanje. One mogu biti tone ili netone. Tvrtka je osnovana 2005. godine i broji 200 zaposlenika nije tono, ukoliko je ta ista tvrtka osnovana godinu dana radije i broji 20 zaposlenika vie. Razlikovanje procjena i tvrdnji kljuno je, jer nas dovodi do razliitih rezultata. Promotrimo li tradicionalni nain govorenja i razmiljanja, primjetit emo da je veina nas odrasla nedovoljno razlikujui jedne od drugih. Najea situacija s kojom se suoavamo jest da procjene smatramo ispravnima ili pogrenima, dok su one generativne. Prednost je onih koji ine utemeljene procjene, koje su snanije i bli-skije tvrdnjama te nas vode prema uspjenijim rezultatima u budunosti.

  Objave stvaraju Koliko su procjene i tvrdnje utemeljene na fizikom svijetu, toliko su objave te koje stvaraju fiziki svijet. Objavama utiremo put prema novim mogunostima, mijenjamo smjer, stvaramo kontekst. Drave i vlade stvaraju objave kroz ustave, tvrtke kroz izjave o viziji i misiji, pojedinci kroz odluke. Radno vrijeme je od 08.00

  do 16.00 h objava je kojom tvrtke usklauju rad svojih zaposlenika. Objave imaju najvei kreati-van kapacitet, jer direktno utjeu na budunost. Sa svakom odlukom da mi zapravo objavlju-jemo da su odreene mogunosti dostupne, to je suprotno kada odluimo ne. Objavama ne opisujemo kako stvari jesu, nego poduzimamo akciju, koja ima znaajan utjecaj na budunost.

  Ponude i upiti Mnogi poslovni odnosi zapoi-nju ili poivaju na jezinim akcijama kao to su ponuda ili upit. Moemo li vam predstaviti na novi proizvod? ili Biste li nam izradili poslovni plan? akcije su usmjerene prema generiranju odreenih rezultata. Bez obzira kojom se dje-latnou bavili, bilo da lansiramo na trite novi poljoprivredni proizvod ili ekskluzivan program wellnessa, bez upuivanja ponuda ili upita, vijest o mogunosti koju nudimo ili traimo, ostati e unutar naa etiri zida. Upiti i ponude otvaraju mnoge mogunosti, a najvie prilika propustimo kada izbjegavamo uiniti jedno ili drugo.

  Dogovor ili obeanje Kada smo na na upit ili ponudu dobili pozitivnu povratnu informaciju, slijedi dogovor ili obeanje. Mogli bismo rei da ivot funkcionira u onoj mjeri u kojoj se drimo svojih dogovora. Ne moemo oekivati da emo biti u mogunosti odrati 100% dogovora, koje smo uinili, ali moemo biti svjesni da odravanje dogovora iznimno utjee na kvalitetu odnosa koje imamo. Ukoliko dogovore i obeanja ne moemo odrati, uvijek moemo uiniti novi dogovor! U koordinaciji s drugima najee grijeimo kada u naem jeziku prevladavaju odreene jezine akcije, dok druge koristimo puno manje. Primje-rice, mogue je da se na jezik sastoji u najveoj mjeri od procjena, a rijetko ili nikada uistinu napravimo ponudu ili upit. Poznavanje jezinih akcija omoguava nam da ih svjesno koristimo u svakodnevnom ivotu te usmjeravamo djelovanje sebe i drugih u odreenom smjeru.

  f m cg o br a z ov n i ku ta k

  PreDnOst je Onih kOji ine utemeljene PrOcjene, kOje su snanije i bliskije tvrDnjama te nas vODe Prema usPjenijim rezultatima u buDunOsti.

  ivimo u jeziku kao ribice u vodi - niti ne primjeujemo da je sastavni dio naeg doivljavanja svijeta. Sve to postoji za nas u naem svijetu, postoji u jeziku. Jezik nam omogu-uje da raspoznajemo jedan fenomen od drugoga, da napravimo distinkcije ili razlikovanja prema kojima pojedini elementi nisu vie samo dio veli-kog pozadinskog platna, nego za nas postaju ivi fenomeni, dio ivota s kojima se moemo dovesti u vezu. Kroz jezik uimo kvalitete svijeta, koji se nalazi oko nas. Moda smo nekad svaki ritmian pokret uz glazbu zvali ples sve dok nismo stekli iskustva u pojedinanim disciplinama i dobili rijenik za sambu, rumbu, cha-cha, valcer.

  jezik je iv Za razliku od dosadanjeg shva-anja da je jezik opisan i pasivan, novo shvaanje jezika jest da je jezik generativan i kreativan. U jeziku stvaramo svoje akcije i koordiniramo akcije s drugim ljudima. Pogledamo li u svakodnevno poslovno okruenje, veinu vremena ne provo-dimo u stvarnom fizikom radu, nego ga provo-dimo u koordinaciji s drugim ljudima - u dogovo-rima, obeanjima, ponudama, koje su temelj za uspjeno ostvarenje planova negdje u budunosti. Mogli bismo rei da kroz jezik doslovno stvaramo

  akciju. Jezika se ne moemo odrei, ak ni kada ne izgovaramo rijei naglas. I sada, dok itate ovaj tekst, postoji jedan mali glasi u glavi, koji razumi-jeva i komentira, usporeuje, zakljuuje. Nainom na koji taj mali glasi u glavi radi za sebe kreiramo mogunosti, koje su nam dostupne. Ono to za nas ne postoji u jeziku, ne postoji niti kao mogu-nost u ivotu. Kada smo mali za nas je drvo svaka biljka, koja je visoka, ima zelene listove i tvrdu koru. Tek kada nauimo raspoznavati i stva-rati rijenik, prepoznat emo da drvo moe biti javor, lipa, hrast, tisa, palma, baobab. Postoji ona poznata izreka kada nauimo novu rije, ujemo je posvuda to moemo proiriti na shvaanje da kada nauimo imenovati nove fenomene, oni postanu dostupni u naoj stvarnosti.

  jezik u kontekstu Nai odnosi, privatni i poslovni, temeljeni su na akcijama, koje se dogaaju u jeziku. Korporativne kulture stva-raju svoj profesionalni kontekst, viziju i misiju, na objavama koje koordiniraju akcije timova i pojedinaca u tim tvrtkama. Kao pojedinci, svoj posao obavljamo tako da suraujemo, dijelimo zadae, preuzimamo odgovornost i to kroz jezine akcije. Kvaliteta odnosa postoji kada komunikacija tee, kada se uinkovito koordini-

  f m cg o b r a z ov n i ku ta k

  jezine akcije ili kako stvarati prilike u odnosima

  m ag.p s ych . M a j a k r l j a k , Sy n cro Tr e n i n g C e n ta rw w w.s y n cro.h r / m a ja .s k r l ja k @ s y n cro.h r

  U koordinaciji s drugima najee grijeimo kada u naem jeziku prevladavaju odreene jezine akcije, dok druge koristimo puno manje. Svi nai odnosi, privatni i poslovni, temelje se na akcijama, koje se dogaaju upravo - u jeziku.

  ivOt funkciOnira u OnOj mjeri u kOjOj se DrimO svOjih DOgOvOra.

  jeste li znali... Uz tijelo i raspoloenje, jezik je jedan od elemenata pomou kojeg moemo opisati na nain bivanja u ovom svijetu. Time se u znanosti bavi ontologija. Kompjuterske znanosti preuzele su termin ontoloki kao termin, koji predstavlja set koncepata u jednoj domeni i poveznice izmeu tih koncepata. Ontolokim jezikom kodiraju se karakteristike domene, odnosno tog entiteta.

  Niti jedna sluajnost nije sluajna, ne mislite li? Prema nekim istraivanjima pokazalo se da pojedinci, kada naiu na dokaz protivan njihovim procjenama, unato dokazu ee ostaju pri svojim prvim procjenama. Taj se fenomen zove sklonost potvrdi, te opisuje tendenciju da navodimo ili pamtimo informacije, koje su u skladu s onim to ve znamo. Drugim rijeima, naa iskustva i znanje u velikoj mjeri utjeu na nain na koji emo percipirati nove informacije, procjenjivati i donositi tvrdnje.

  Prema A. Sieleru iz Newfield Instituta, menaderi provedu 62 do 69% svojeg radnog dana u razgovorima! Njihove radne zadae usko su vezane uz koordinaciju akcija kroz jezik!