jerzy iwanicki

Download Jerzy Iwanicki

If you can't read please download the document

Post on 10-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jerzy Iwanicki. Co trzeba zrobić, żeby było dobrze? Rozważania o wdrożeniu RDW w Polsce. W badaniach, których celem jest usprawnienie istniejących struktur organizacyjnych poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania:. Jak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie jest tak jak powinno być? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Jerzy IwanickiCo trzeba zrobi, eby byo dobrze?Rozwaania o wdroeniu RDW w Polsce.

 • W badaniach, ktrych celem jest usprawnienie istniejcych struktur organizacyjnych poszukuje si odpowiedzi na nastpujce pytania:

  Jak jest?Dlaczego tak jest?Dlaczego nie jest tak jak powinno by?Co trzeba zrobi, eby byo dobrze? Jak atwo zauway prba odpowiedzi na czwarte pytanie jest przedmiotem mojego wystpienia.

 • Celem tego wykadu jest pokazanie gwnych problemw, ktre musz by rozwizane, aby nasz kraj mg wywiza si ze zobowiza wobec Unii Europejskiej a suby wodne zajy nalene im miejsce w gospodarce narodowej.

 • Stan wd w Polsce jest: syntetycznym miernikiem oceny pracy wszystkich, ktrzy dziaaj na obszarze gospodarki wod.

 • Stan wd w Polsce w roku 2005 rdo: GUS Ochrona rodowiska 2006

 • Plastikowy zator fot. R. Stojek

 • Na brzegu fot. M. Kwiatkowska

 • Wysypisko fot. R. Stojek

 • Utylizacja padliny fot. R. Stojek

 • Ten stan wd jest konsekwencj anachronicznego mylenia o gospodarowaniu zasobami wody i dysfunkcjonalnym ukadem organizacyjnym sub wodnych. Hydrotechnicy wci nie mog przyj do wiadomoci, e rozwizywanie problemw wody, rodowiska wodnego i rodowisk od wody zalenych metodami technicznymi jest nieskuteczne i przynioso wiele niepotrzebnych strat w rodowisku.

 • W Narodowej strategii gospodarowaniu wodami napisano:

  Z arzdzanie systemem gospodarowania wodami bdzie oparte nazarzdzie zlewniowym w celu harmonizacji rozwoju spoeczno gospodarczego i ochrony ekosystemw wodnych. Podmioty struktury zarzdzajcej bd dzieliy pomidzy siebie kompetencje przypisane odpowiedniemu zasigowi obszarowemu:na poziomie krajowym (administracja niezespolona): inicjatywa ustawodawcza oraz monitoring i ewaluacja realizacji strategii gospodarowania wodami i jej planw operacyjnych,na poziomie zlewniowym (administracja niezespolona): - planowanie i programowanie oraz monitoring i ewaluacja efektw dziaa na poziomie regionalnym, - planowanie, organizowanie i koordynowanie operacyjnego reagowania wraz z kontrol jego wynikw, - organizowanie, koordynowanie i kontrola w zakresie eksploatacji urzdze wodnych, administrowania majtkiem skarbu pastwa a take innych w zakresie okrelonym prawem na poziomie regionalnym;

 • Narodowa strategia cd.- planowanie, organizowanie i koordynowanie operacyjnego reagowania wraz z kontrol wynikw a take likwidacji skutkw w zakresie sytuacji nadzwyczajnych zwizanych z powodzi i susz;na poziomie lokalnym (administracja zespolona): - administrowanie majtkiem Skarbu Pastwa oraz utrzymanie wd i urzdze wodnych w cisym wspdziaaniu z lokalnym samorzdem, - przygotowania planw zagospodarowania przestrzennego a take organizowania i kontroli lokalnych systemw gospodarki wodnej i ciekowej oraz zarzdzania kryzysowego; - likwidacja skutkw w zakresie sytuacji nadzwyczajnych zwizanych z powodzi i susz.

 • By czas przed Dyrektyw Ramowi jest czas po Dyrektywie Ramowej. Bernard Kaczmarek

 • Omwi kolejno:Definicj pojcia gospodarka wodna jako konsekwencja RDW.Definicj pojcia system wodny.3. Pole funkcji gospodarki wodnej wynikajce z RDW. 4. Wybrane zagadnienia zwizane z zintegrowanym zarzdzaniem zasobami wody.5. Propozycje zmian w systemie prawa.

 • Ad 1. Proponuj nastpujc definicj: Gospodarka wodna to instytucja zoona z podmiotw (ludzi), narzdzi dziaania oraz przedmiotu oddziaywania zasobw wody i rodowiska wodnego, ktrymi podmioty gospodaruj tak, aby realizowa nastpujce cele i wynikajce z nich zadania:I. OSIGNICIE I UTRZYMANIE DOBREGO STANU WD, EKOSYSTEMW WODNYCH I OD WODY ZALENYCH.II. ZASPOKOJENIE POTRZEB WODNYCH LUDNOCI I GOSPODARKI PRZY POSZANOWANIU ZASAD ZRWNOWAONEGO UYTKOWANIA WD. _____________________________________________III. OCHRONA YCIA I MIENIA LUDNOCI ORAZ GOSPODARKI PRZED SKUTKAMI STANW NADZWYCZAJNYCH WYWOANYCH PRZEZ WOD.

 • Ad 2. System wodny wyrnionej zlewni

 • Obiekt naturalny OE i obiekt techniczny OT w systemie wodnym wyrnionej zlewni

 • Ad 3. Pole funkcji gospodarki wodFunkcja : czynno potencjalna, ktra pozlokalizowaniu, zwymiarowaniu i wycenieniuprzeksztaca si w zadanie (zbir procesw). Pole funkcji zbir funkcji roboczych iinformacyjnych, ktre realizuje system, aby osign cele.Funkcje robocze i informacyjne monasklasyfikowa, nadajc im kody, ktre jejednoznacznie definiuj.

 • Zasada klasyfikacji funkcji roboczych w gospodarce wodX X X X|_|_|_|_|___ kod celu |_|_|_|___ kod grupy funkcji w celu |_|_|___ kod dziedziny w grupie funkcji |___ kod kolejnej funkcji w dziedzinie

 • Tablica podziaw klasyfikacyjnych. Funkcje robocze.1.0.0.0. Poprawa stanu biocenoz wodnych i biocenoz dolinowych. Poprawa stanu ekologicznego wd powierzchniowych i stanu chemicznego wd podziemnych.2.0.0.0. Uporzdkowanie relacji z uytkownikami. Racjonalizacja wykorzystania zasobw wody.3.0.0.0. Ograniczenie strat wywoanych stanami nadzwyczajnymi wywoanymi przez wod.1.1.0.0. Zachowanie i odbudowa biocenoz wodnych i biocenoz dolinowych. 1.2.0.0. Odbudowa retencji obszarowej. 1.3.0.0. Unormowanie poborw i ochrona wd podziemnych.

  1.8.0.0. Dziaania zabezpieczajce funkcjonowanie sub wodnych.

 • Tablica podziaw klasyfikacyjnych cd.2.0.0.0. Uporzdkowanie relacji z uytkownikami. Racjonalizacja wykorzystania zasobw wody.2.1.0.0. Uporzdkowanie gospodarki wod w rolnictwie.2.2.0.0. Uporzdkowanie gospodarki wod w gospodarce komunalnej.2.3.0.0. Uporzdkowanie gospodarki wod w przemyle i usugach. 2.4.0.0. Racjonalizacja gospodarki przestrzennej ze wzgldu na moliwoci pokrycia zapotrzebowania na wod.2.5.0.0. Wyrwnanie przepyww w rzekach dla pokrycia uzasadnionych potrzeb uytkownikw z respektowaniem wymaga ochrony przyrody.2.6.0.0. Racjonalizacja poboru kruszywa, rolin i innych materiaw z dolin, koryt rzek i potokw oraz z czasz jezior.2.7.0.0. Racjonalizacja gospodarki rybackiej na rzekach, potokach, jeziorach, zbiornikach i kanaach.2.8.0.0. Racjonalizacja eglugowego i rekreacyjnego wykorzystania wd.2.9.0.0. Racjonalizacja energetycznego wykorzystania wd.

 • Przykady zastosowania klasyfikacji funkcji roboczychOmwi wybrane dziaania w grupach funkcji:1.1.0.0. Zachowanie i odbudowa biocenoz wodnych i biocenoz dolinowych.2.1.0.0. Uporzdkowanie gospodarki wod w rolnictwie.

 • Ad 1.1.0.0. Problem: niebezpieczne osady denne. Przykad: zbiornik wocawski. Wyniki bada PIG 1999.W roku 1999 w zbiorniku zalegao: W r. 2005 odpyno Wis do morza: 190 ton kadmu 7,35 ton,7600 ton chromu 17,78 ton,4200 ton miedzi 85,59 ton, 46 ton rtci 10,35 ton , 2100 ton niklu 105,45 ton, 2200 ton oowiu 28,26 ton, 1500 ton cynku 204,48 ton,51 ton wielopiercieniowych wglowodanw aromatycznych, 1,5 tony pestycydw chloroorganicznych,0,55 tony polichlorowanych bifenyli, 36600 ton olejw mineralnych. Zawarto olejw mineralnych w muach nagromadzonych w zbiorniku jest znacznie wysza ni dopuszczana np. dla osadw w basenach portowych Ilo osadw autorzy szacowali na 90 mln ton. Dzi jest ich zapewne 100 110 mln ton.

 • 1.1.4.4. Utylizacja substancji niebezpiecznych w osadach dennych.Dla rozwizania problemu osadw naley:Zinwentaryzowa ilo i skad osadw.Oceni zagroenie tymi osadami.Opracowa technologie utylizacji osadw.Opracowa plany eliminacji (minimalizacji) zanieczyszcze.Okreli koszty. Ustali sposoby finansowania.Ustali wykonawcw i terminy wykonania prac.

 • Ad 2.1.0.0. Problem: zanieczyszczenie wd substancjami zawartymi w odchodach zwierzcych.

  W odchodach zwierzcych znajduje si:Azotu: 15 razy wicej ni w odchodach ludzi.Fosforu: 20 razy wicej ni w odchodach ludzi.Pogowie zwierzt wyraone w DJP w roku 2002wynosio 7,3 mln szt.Jest to rwnowarto 109, 5 mln ludzi azotany i 146 mlnludzi fosforany.Rozwizanie tego problemu zmniejszy straty o okoo 40 %.Oznacza to zmniejszenie zanieczyszczenie wd tymi substancjami oraz wymierne korzyci dla rolnikw.

 • 2.1.4.2. Budowa obiektw do magazynowaniaobornika, gnojowicy, wd gnojowych i kiszonek. Dla zredukowania zanieczyszcze wd odchodami zwierzcymi naley:Wybudowa skadowiska odchodw w iloci: pyty obornikowe ok. 13 400 tys. m2. zbiorniki na gnojwk ok. 11500 tys. m3. zbiorniki na gnojowic ok. 14000 tys. m3.2. Zapewni rolnikom moliwo kupna urzdze do dystrybucji nawozw naturalnych. __________________________________________3. Zapewni opiek ze strony doradcw ODR. 4. Ustali zasady finansowania budowy tych obiektw.Koszt wybudowania skadowisk okoo 11 mld z (w cenach 2000r).

 • Ad 4. Wybrane problemy zwizane z zarzdzaniem zasobami wody.

 • Kryzys w gospodarce wodnej jest gwnie kryzysem w zarzdzaniu ni; porak w procesie integrowania polityk i praktyk zwizanych z zarzdzaniem zasobami wodnymi. Dobre zarzdzanie gospodark wodn ma miejsce tam, gdzie agencje rzdowe odpowiedzialne za efektywne alokowanie wody i zarzdzanie gospodark wodn na podstawie praw i polityk opartych na przepisach, s wraliwe na potrzeby kraju, spoeczestwa, g