jerzy bajkowski

Download Jerzy BAJKOWSKI

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LSKIEJ 2014

  Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

  Jerzy BAJKOWSKI 1

  STANOWISKO BADAWCZO-DYDAKTYCZNE DO WYZNACZANIA

  PARAMETRW PRZEKADNI ZE SPRZGEM I HAMULCEM

  MAGNETOREOLOGICZNYM

  Streszczenie. W pracy zaprezentowano materia niezbdny do przeprowadzenia jednego

  z wicze laboratorium modelowania i badania maszyn, bdcego jednym z elementw

  nauczania przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Do wykonania wiczenia wykorzystuje

  si stanowisko laboratoryjne powstae w zwizku z wykonywanym projektem badawczym.

  Studenci zapoznaj si z cieczami sterowanymi polem magnetycznym, poznaj budow

  i zasad pracy tumikw, sprzgie i hamulcw magnetoreologicznych oraz waciwoci

  wyrniajce te urzdzenia. Korzystajc ze stanowiska badawczego, samodzielnie wykonuj

  odpowiednie pomiary wartoci przenoszonego momentu si, przy rnych wartociach

  natenia pola magnetycznego. W kocowym sprawozdaniu, oprcz prezentacji otrzymanych

  rezultatw, studenci przeprowadzaj ich indywidualn analiz.

  Sowa kluczowe: tumik obrotowy, sprzgo, hamulec, ciecz magnetoreologiczna

  THE EXPERIMENTAL DIDACTIC STAND FOR DETERMINING THE

  PARAMETERS OF THE GEAR WITH MAGNETORHEOLOGICAL

  CLUTCH AND BRAKE

  Summary. In this paper the laboratory stand, designed to be used as a part of the

  Laboratory of Machine Design and Research which is part of the subject Fundamentals of

  Machine Design, is presented. Originally the laboratory stand was designed as an element of

  one of the research projects, and the adopted for didactic purposes. The students have the

  chance to get familiar with unique type of fluids controlled by the magnetic field and their

  application in the special purpose devices. The laboratory stand allows to conduct individual

  measurements of the torque, for different coil currents which generate the magnetic field. In

  the final report students provide the results with the individual analysis of the system

  parameters.

  Keywords: rotary damper, clutch, brake, magnetorheological fluid

  1 Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland,

  e-mail: jba@simr.pw.edu.pl.

 • J. Bajkowski 10

  1. GENEZA, PRZEDMIOT I CEL BADA

  W ramach jednego z projektw badawczych, jaki realizowano w Instytucie Podstaw

  Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, zaistniaa konieczno skonstruowania

  obrotowych tumikw, sprzgie i hamulcw magnetoreologicznych, ktre charakteryzuj si

  rnicymi je od konstrukcji standardowych waciwociami i parametrami. Zbudowane

  stanowisko badawcze zostao wczone jako jedno z wicze dydaktycznych do realizacji

  zaj laboratorium modelowania i badania maszyn, w ramach kompleksowej realizacji bloku

  przedmiotowego podstawy konstrukcji maszyn, prowadzonego dla studentw studiw

  magisterskich.

  Celem wiczenia jest poznanie waciwoci, jakimi charakteryzuj si ciecze

  magnetoreologiczne (MR), budowy, zasady dziaania obrotowych sprzgie i hamulcw MR,

  a take warunkw pracy oraz metod wyznaczania parametrw ukadu napdowego ze

  wspominanym sprzgem. W ramach realizacji wiczenia studenci w bezporedni sposb

  przekonuj si o tym, e podstawowe wymagania, jakimi powinny charakteryzowa si

  sprzga, ksztatujce zazwyczaj warunki pracy ukadu napdowego, oraz sterowanie nimi,

  zarwno wartoci prdkoci obrotowej, jak i przenoszonego momentu, w atwy sposb mog

  by zrealizowane za pomoc konstrukcji wykorzystujcych ciecze sterowalne. W sprzgach

  magnetoreologicznych, zaliczanych do grupy sprzgie sterowanych elektromagnetycznie,

  rol cznika podatnego czci biernej i czynnej spenia ciecz o specjalnych waciwociach.

  Ciecz ta zmienia swoje parametry lepkociowe pod wpywem pola magnetycznego,

  umoliwiajc sterownie sprzgem.

  2. CIECZ MAGNETOREOLOGICZNA

  Ciecze MR s zawiesin podatnych magnetycznie czstek elaza, tworzcych dipole

  magnetyczne, w niemagnetycznej cieczy nonej, ktr moe by olej syntetyczny

  hydrokarbonowy, silikonowy, a nawet woda. Przy braku zewntrznego pola magnetycznego,

  w tak zwanym stanie wyczonym, momenty magnetyczne zwizane z kad czstk cieczy

  s zorientowane przypadkowo i wypadkowy wektor magnetyczny ma warto zerow

  (rys. 1a). W tym stanie charakterystyka cieczy MR jest zbliona do cieczy newtonowskiej

  (rys. 2).

  W przypadku wystpienia pola magnetycznego ciecz przechodzi w stan aktywny. Dipole

  magnetyczne, znajdujce si w obszarze dziaania pola, ustawiaj si zgodnie z jego liniami

  si (rys. 1b). Czsteczki tworz struktury przypominajce acuchy. Rozerwanie takiej

  struktury wymaga uycia dodatkowych si, co objawia si jako wzrost pozornej lepkoci

  cieczy. Zmianie ulega naprenie styczne i pojawia si pozorna granica plastycznoci

  (rys. 2) [1]. Zanik pola magnetycznego powoduje powrt cieczy do stanu pierwotnego. Co

  wane, zmiany stanu jest bardzo szybkie (rzdu kilkunastu milisekund) i cakowicie

  odwracalne. Im wiksze natenie pola magnetycznego H (a tym samym indukcja B), tym

  wiksze jest naprenie acuchw utworzonych z czsteczek ferromagnetycznych i tym

  samym wiksza jest lepko cieczy. Jeli naprenia styczne w cieczy nie przekrocz

  napre granicznych 0(B), to ciecz nie pynie i zachowuje si jak ciao spryste. W stanie

  aktywnym ciecz MR ma charakterystyk pynu nienewtonowskiego.

 • Stanowisko badawczo-dydaktyczne do wyznaczania parametrw przekadni 11

  Rys. 1. Zachowanie si cieczy MR w stanie wyczonym (a) oraz acuchy czstek cieczy MR

  znajdujcej si w polu magnetycznym (b)

  Fig. 1. MR fluid in the off-state (a) and chains of particles in the on-state of the magnetic fluid (b)

  Podsumowujc, przedstawiona powyej specyficzna budowa cieczy umoliwia kontrolo-

  wanie jej waciwoci za pomoc zewntrznego pola magnetycznego, tak e charakterystyka

  naprenia stycznego w funkcji prdkoci cinania moe by liniowa (jak dla cieczy

  newtonowskiej) bd nieliniowa, np. opisana modelem Binghama [1, 2]:

  t

  Bd

  d0

  , (1)

  gdzie:

  naprenie styczne w cieczy,

  0(B) graniczna warto naprenia stycznego,

  lepko dynamiczna cieczy,

  odksztacenie postaciowe cieczy.

  Rys. 2. Zaleno naprenia stycznego od prdkoci cinania przy braku pola magnetycznego (stan

  nieaktywny) lub w polu magnetycznym (stan aktywny)

  Fig. 2. Yield stress over shear rate with no magnetic field and some magnetic field applied (on-state)

  Na rys. 3a przedstawiono tzw. wiskoelastoplastyczny model mechaniczny ciaa

  Binghama. Dla niewielkich wartoci napre model ten odwzorowuje waciwoci ciaa

  staego, natomiast dla duych napre zachowuje si jak ciecz. Powsta on w wyniku

  poczenia trzech cia doskonaych: poczonego rwnolegle ciaa Newtona (tumik

  wiskotyczny) z ciaem St. Venanta (suwak bez histerezy) oraz szeregowo poczonego z nimi

  ciaa Hookea (spryna) [1]. W modelu tym zakada si, e prd zasilajcy cewk jest stay.

  Charakterystyk takiego ciaa przedstawiono na rys. 3b. Jest ona rozdzielona na dwa obszary

 • J. Bajkowski 12

  przez warto granicy plastycznoci. Jeeli warto przyoonej siy F nie przekracza wartoci

  siy tarcia suchego w suwaku, wwczas rozciganiu ulega jedynie spryna.

  Rys. 3. Model Binghama cieczy MR (a) i jego przykadowa charakterystyka (b)

  Fig. 3. Bingham model of the MR fluid (a) and typical characteristic (b)

  Dla niewielkich wartoci napre model ten zachowuje si jak ciao stae (spryste).

  Opis matematyczny napre stycznych tego modelu przedstawia wwczas zaleno (2).

  Przy dostatecznie duej wartoci siy F, przekraczajcej warto si tarcia statycznego,

  elementy poczone rwnolegle rwnie ulegaj odksztaceniu. Prdko odksztacania

  suwaka jest proporcjonalna do wartoci przyoonej siy. Pojawia si granica plastycznoci

  0B, model zaczyna pyn, obowizuje wwczas rwnanie (3). Reologiczne rwnania stanu dla modelu Binghama mona zapisa nastpujco:

  (2)

  (3)

  gdzie:

  G modu Kirchhoffa [Pa] (modu sprystoci postaciowej),

  gradient przesunicia (miara odksztacenia postaciowego pynu),

  h wysoko prostopadociennego wycinka cieczy cinanej pod wpywem naprenia

  stycznego,

  l przesunicie grnej paszczyzny wycinka cieczy cinanej pod wpywem siy stycznej dF,

  prdko odksztacania [1/s],

  naprenie styczne [Pa],

  0B graniczne naprenie styczne indukowane przez pole magnetyczne,

  B indukcja magnetyczna [T],

  p lepko plastyczna pozorna [Pas = Ns/m2].

  3. BUDOWA I ZASADA DZIAANIA SPRZGA MAGNETOREOLOGICZNEGO

  Ciecz magnetoreologiczna znalaza zastosowania przede wszystkim w tumikach drga

  i hamulcach, ze wzgldu na moliwo uzyskania duych napre stycznych w cieczy.

  Konstrukcje sprzgie i hamulcw obrotowych pozwalaj na wypenienie ciecz przestrzeni

 • Stanowisko badawczo-dydaktyczne do wyznaczania parametrw przekadni 13

  pomidzy obudow a wirnikiem. Sprzga MR s urzdzeniami, ktrych budowa jest podobna

  do hamulcw MR. Hamulce MR, zasilane przez piercienie lizgowe bd przez transforma-

  tor obrotowy, mog by wykorzystywane jako sprzga magnetoreologiczne (rys. 4) [2, 3].

  a) b)

  Rys. 4. Hamulec obrotowy z ciecz MR (a) oraz sprzgo z ciecz MR (b): 1 cewka, 2 ciecz MR,

  3 wa, 4 wirnik, 5 obudowa [2]

  Fig. 4. Brake with MR fluid (a) and clutch with MR fluid (b): 1 coil, 2 MR fluid, 3 shaft, 4

  rotor, 5 housing [2]

  W rozpatrywanym hamulcu/sprzgle rdem