jerneja pavlin analiza znanja o tekoČih kristalih pri ... · fizike za srednje šole, je bil cilj...

of 133 /133
Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za fiziko Jerneja Pavlin ANALIZA ZNANJA O TEKOČIH KRISTALIH PRI ŠTUDENTIH V PRVEM LETNIKU UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA MAGISTRSKO DELO Mentorica: izr. prof. dr. Nataša Vaupotič Somentorica: red. prof. dr. Mojca Čepič Maribor, september 2010

Author: others

Post on 02-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerza v Mariboru

  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

  Oddelek za fiziko

  Jerneja Pavlin

  ANALIZA ZNANJA O TEKOČIH KRISTALIH PRI

  ŠTUDENTIH V PRVEM LETNIKU UNIVERZITETNEGA

  ŠTUDIJA

  MAGISTRSKO DELO

  Mentorica: izr. prof. dr. Nataša Vaupotič

  Somentorica: red. prof. dr. Mojca Čepič

  Maribor, september 2010

 • I

  Podatki o instituciji

  Magistrsko delo je zaključek Podiplomskega študija fizike – področje izobraževanja na

  Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno delo je bilo

  opravljeno na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je 28. 5. 2010 odobril

  naslov magistrskega dela Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem letniku

  univerzitetnega študija in za mentorico imenoval izr. prof. dr. Natašo Vaupotič in za

  somentorico red. prof. dr. Mojco Čepič.

  Sofinancerji

  Nastanek magistrskega dela je sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in

  tehnologijo.

  Za podporo se zahvaljujem Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, v

  sklopu katere je preko projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc, ki ga financira Ministrstvo

  za šolstvo in šport Republike Slovenije in Evropski socialni skladi, delno nastala slednja

  raziskava.

  Obenem se zahvaljujem tudi Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, v sklopu katere je

  preko projekta Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin delno

  nastala slednja raziskava. Zahvala gre tudi Komisiji za spodbujanje znanstvenoraziskovalnega

  in umetniškega dela Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki mi je odobrila koriščenje

  sredstev Sklada za razvoj in raziskovanje, ki sem jih porabila za plačilo kotizacije konference,

  kjer sem delo predstavila.

 • II

  Zahvala

  Učenje ne more biti vedno zabava,

  ne sme biti vedno tekma,

  je vrednota,

  je pot in cilj,

  je izziv,

  je napor,

  ki vodi k zadovoljstvu.

  (Razdevšek – Pučko, 2005)

  Za vso pomoč in vzpodbude na poti izzivov in naporov tekom celotnega magistrskega študija

  se iskreno zahvaljujem svoji mentorici izr. prof. dr. Nataši Vaupotič in odlični somentorici

  red. prof. dr. Mojci Čepič.

  Zahvaljujem se tudi doc. dr. Iztoku Devetaku za pomoč pri sestavljanju vprašalnika kot tudi

  statistični obdelavi podatkov.

  Posebna zahvala gre mojim najdražjim za podporo in prenašanje mojih muh.

 • III

  Izvleček

  Tekoči kristali so relativno eksotični materiali, ki imajo tako lastnosti tekočin kot trdnih snovi.

  Tekoči kristali se množično uporabljajo v prikazovalnikih, telefonih, prenosnih računalnikih,

  predvajalnikih mp4, idr. Čeprav so tekoči kristali zelo razširjeni v tehnologiji in pogosti tudi v

  naravi, pogovori s študenti kažejo na to, da se študenti zavedajo njihovega obstoja, a zgolj in

  samo to. Ker so tekoči kristali potencialna tema za vključitev v nove učne načrte kemije in

  fizike za srednje šole, je bil cilj dela natančneje raziskati, kolikšno in kakšno je neformalno

  pridobljeno znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju.

  V delu odgovorim na naslednja raziskovalna vprašanja: Kaj in koliko študenti vedo o tekočih

  kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju? Kakšno je znanje študentov o tekočih

  kristalih glede na njihovo samooceno znanja o le-teh? Ali se znanje študentov o tekočih

  kristalih statistično pomembno razlikuje glede na smer njihovega študija, spol, stratum

  prebivališča, dosežke na maturi in domače intelektualno okolje?

  448 študentov prvega letnika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je na začetku

  študijskega leta 2009/10 reševalo vprašalnik, ki je vseboval 31 vprašanj. Vprašalnik je bil

  razdeljen na 3 dele: I) splošni podatki, II) dosedanje osnovnošolsko in srednješolsko učenje

  naravoslovja, III) poznavanje tekočih kristalov (17 vprašanj). S splošnimi podatki so bile

  pridobljene informacije o spolu in starosti študenta, o vrsti končane srednje šole in uspehu na

  maturi, o učnem uspehu po letnikih in o ocenah pri biologiji, kemiji in fiziki, o izobrazbi

  staršev, o bivališču in o smeri študija. Z razlago študentovega osnovnošolskega in

  srednješolskega učenja naravoslovja pa smo ugotavljali vrsto motivacije za učenje

  naravoslovja anketiranih študentov – zunanja (zaradi drugih, dobre ocene) ali notranja (zaradi

  zanimanja). Vprašanja v delu o tekočih kristalih so zadevala splošne pojme o agregatnih

  stanjih snovi, nekaj osnov o tekočih kristalih, njihovih pomembnejših lastnostih in uporabi.

  Rezultati kažejo, da je s tekočimi kristali seznanjenih okoli tretjina anketiranih študentov.

  Študenti so v povprečju dosegli 3,6 točke od 17 možnih pri vprašanjih iz III. dela vprašalnika,

  ki se nanašajo na tekoče kristale. To kaže na omejenost njihovega znanja o tekočih kristalih.

  Natančnejša analiza pokaže, da je anketni vprašalnik resno rešilo le okoli 60 % študentov.

  Ugotovili smo tudi, da je nekaj vprašanj, ki se nanašajo na znanje o tekočih kristalih, preveč

  težkih, saj skorajda ni bilo pravilnih odgovorov. Zato smo analizirali tudi manjši vzorec

  vprašalnikov, od tega samo vprašalnike resnih študentov, in se osredotočili le na izbrana

 • IV

  vprašanja iz zadnjega dela vprašalnika. Tudi analiza na tako zmanjšanem vzorcu kaže, da je

  poznavanje tekočih kristalov slabo. Študenti so v povprečju dosegli 1,7 točke od 8 možnih na

  izbranih vprašanjih. Za oba vzorca (vsi in resni študenti in izbrana vprašanja) se pokaže

  statistično pomembna razlika v poznavanju tekočih kristalov glede na samooceno znanja o

  tekočih kristalih, spol in smer študija, ne pa glede na domače intelektualno okolje, motivacijo

  za naravoslovje, dosežke na maturi in stratum prebivališča.

  UDK: 532.783(043.3):378(497.4)

  Ključne besede: tekoči kristali, predstave študentov, samoocena znanja, napačne predstave,

  motivacija, anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik, statistična analiza

 • V

  Abstract

  Liquid crystals are relatively exotic materials with properties of both liquids and solids. They

  are used in LCD displays, phones, laptops, music players, … Even though liquid crystals are

  commonly used in technology and also exist in natural systems, occasional debates with

  students showed that they are aware of their existence but no more. As liquid crystals are a

  potential topic to be introduced into curricula of Physics and Chemistry, the aim of the work

  was to run a detailed explanation research to obtain the information on the extension of the

  informally obtained knowledge about liquid crystals among students who had just finished

  secondary school education.

  The main purpose of the thesis is to answer the following research questions: What kind of

  perceptions and the level of knowledge do students have about liquid crystal at the end of the

  secondary school? Do student achievements on a liquid crystals questionnaire differ

  significantly depending on their self-assessment of knowledge about liquid crystals? Do

  student achievements on liquid crystals questionnaire differ significantly depending on their

  field of study, gender, residence stratum, achievements on the final exams at the end of the

  secondary school and home intellectual environment?

  448 first-year university students at the Faculty of Education (University of Ljubljana) filled

  in the paper-pencil questionnaire at the beginning of the academic year 2009/10. The

  questionnaire comprised 31 items and it was divided into 3 parts: I) the general information,

  II) the motivation for learning science, III) liquid crystals (17 items). From the data obtained

  in the general part of the questionnaire we have got information about the student gender, age,

  field of study, results on final exams at the end of the secondary school and their parents’

  education. From the information on their approach to study natural science subjects in

  primary and secondary school we inferred the type of motivation for learning science –

  intrinsic (their own interest) and extrinsic (good grades, other people influence). In the part

  connected to liquid crystals students were asked about the general concepts related to the state

  of matter, two general questions related to liquid crystals and some more elaborate questions

  about their properties.

  The results show that 2/3 of students are not familiar with liquid crystals at all. Students on

  the average achieved 3.6 points out of 17 at questions testing the knowledge about liquid

 • VI

  crystals. This shows a rather limited knowledge. The detailed analysis showed that only 60 %

  of students were serious at filling in the questionnaire. We have also found out that some

  questions referring to the knowledge on liquid crystals were too difficult, since there were

  almost no correct answers. So we also analyzed a smaller sample of the questionnaires,

  including only the serious students and focusing only on the selected questions in the last part

  of the questionnaire. The analysis of this reduced sample also shows that students’

  conceptions about liquid crystals are weak. Students achieved on average only 1.7 points out

  of 8 on the items testing their conception about liquid crystals. For both sample groups (all

  students and only serious students and selected questions) the detailed analysis shows

  statistically significant difference in the achievements on paper-pencil liquid crystal

  questionnaire as regards their self-assessment, gender and the field of study but not in the case

  of their home intellectual environment, motivation for learning science and the achievements

  on the final exams at the end of the secondary school and the residence stratum.

  UDK: 532.783(043.3):378(497.4)

  Key words: liquid crystals, students' conceptions, knowledge self-assessment,

  misconceptions, motivation, paper-pencil questionnaire, statistical data analysis

 • 1

  KAZALO VSEBINE

  1 UVOD ............................................................................................................................3

  2 TEORETIČNE OSNOVE...............................................................................................6

  2.1 Vpliv motivacije na učenje naravoslovja .................................................................6

  2.2 O tekočih kristalih...................................................................................................9

  2.2.1 Svetloba ........................................................................................................11

  2.2.2 Oko in nastanek slike.....................................................................................12

  2.2.3 Polarizacija svetlobe......................................................................................14

  2.2.4 Anizotropija ..................................................................................................15

  2.2.5 Zgradba in lastnosti tekočih kristalov.............................................................21

  2.2.6 Dvolomnost tekočih kristalov ........................................................................25

  2.2.7 Vpliv ograjenosti in električnega polja na tekoči kristal .................................27

  2.3 Vključenost tekočih kristalov v pouk po svetu.......................................................30

  3 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA...............35

  3.1 Problem ................................................................................................................35

  3.2 Cilji.......................................................................................................................35

  3.3 Raziskovalna vprašanja .........................................................................................36

  4 METODE DELA..........................................................................................................37

  4.1 Pedagoška metodologija........................................................................................37

  4.1.1 Izbira in velikost vzorca.................................................................................37

  4.1.2 Raziskovalne metode.....................................................................................37

  4.1.3 Postopki in inštrumenti zbiranja podatkov .....................................................38

  4.1.4 Postopki obdelave podatkov ..........................................................................42

  4.1.5 Vrsta statistike in analize ...............................................................................43

  4.1.6 Uporabljena metodologija..............................................................................44

  4.2 Izvedba empiričnega dela raziskave ......................................................................46

  4.2.1 Priprava in izbor merskega inštrumenta .........................................................46

  4.2.2 Opis spremenljivk .........................................................................................50

  4.2.3 Izbor vzorca ..................................................................................................51

  4.2.4 Zbiranje podatkov .........................................................................................51

  4.2.5 Postopek statistične obdelave ........................................................................52

  5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO ............................................................................53

  5.1 Osnovna opisna statistika ......................................................................................53

 • 2

  5.1.1 Opis vzorca ...................................................................................................53

  5.1.2 Anketirani študenti in njihova motivacija za učenje naravoslovja...................55

  5.1.3 Znanje o tekočih kristalih ..............................................................................57

  5.2 Analiza uspešnosti študentov.................................................................................59

  5.2.1 Pregled uspešnosti reševanja vseh vprašanj o tekočih kristalih.......................59

  5.2.2 Pregled uspešnosti reševanja zgolj izbranih nalog o tekočih kristalih .............73

  5.3 Povezave poznavanja tekočih kristalov z drugimi spremenljivkami.......................78

  5.3.1 Uspeh vseh študentov pri izbranih nalogah ....................................................78

  5.3.2 Uspeh resnih študentov pri izbranih nalogah..................................................83

  6 SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO..................................................................88

  7 ZAKLJUČKI ................................................................................................................95

  7.1 Ključne ugotovitve................................................................................................95

  7.2 Ideje za nadaljnje delo...........................................................................................98

  8 VIRI IN LITERATURA .............................................................................................100

  9 PRILOGE...................................................................................................................105

  9.1 Anketni vprašalnik ..............................................................................................105

  9.2 Analiza podatkov s programom SPSS .................................................................108

  9.2.1 Vsi anketirani študenti in izbrane naloge......................................................108

  9.2.2 Resni študenti in izbrane naloge ..................................................................116

 • 3

  UVOD Eden ključnih problemov, s katerimi se danes srečujejo učitelji v šoli, je pomanjkanje

  motivacije za učenje naravoslovnih predmetov. Verjetno je eden od vzrokov za takšno stanje

  dejstvo, da sta programa fizike in kemije premalo povezana z dijakovimi življenjskimi

  izkušnjami in da le redko vključujeta uporabne vidike (Osborne & Collins, 2001). Zato se zdi

  dijakom učenje kemije in fizike nepotrebno breme, saj niso sposobni prepoznati povezav med

  abstraktnimi fizikalnimi in kemijskimi pojmi in njihovimi izkušnjami

  (Bennet & Holman, 2002; Osborne & Collins, 2001).

  Kako to, da dijaki niso motivirani za učenje naravoslovja? Mlajši otroci so še radovedni –

  visoko motivirani, a žal motivacija z leti šolanja upada. Vzroke je treba iskati v diferenciaciji

  interesov, učni samopodobi, socialnem razvoju in vplivih socialnega okolja

  (Bennet & Holman, 2002; Osborne & Collins, 2001). Vplivi socialnega okolja so

  motivacijske spodbude iz socialnega okolja, kjer ima veliko vlogo učitelj, učni načrti, ki pouk

  na nek način posledično uokvirijo in predpisujejo zahtevnost, ter metode poučevanja, s

  katerimi lahko dijake ustrezno motiviramo.

  Poučevanje je učinkovito, ko zajema tako kognitivno in motivacijsko komponento. O

  kognitivni komponenti govorimo, ko ima učna snov smisel, pomen, uporabnost za dijake in se

  je tudi naučijo tako, da jo razumejo. Motivacijska komponenta pa zajema vidik, da je učenje

  vrednota, ki širi obzorja in pomaga razumeti svet okoli sebe (Juriševič, 2005).

  Ob hitrem znanstvenem in tehnološkem napredku pa so stvari v poučevanju zaostale.

  Mnogokrat sta kreda in tabla še vedno najbolj pogosto uporabljena pripomočka. Žal pa so

  nekatere učne metode že preveč zastarele, hkrati pa nas omejujejo še učni načrti. Iz vsega tega

  sledi, da je treba razvijati spremembe učnih metod in vsebin za poučevanje fizike z

  razumevanjem, pri čemer pa naj bi bili dijakom prikazani uporabni vidiki

  (Shabajee & Postlethwaite, 2000). Še vedno je tako, da imajo dijaki kar nekaj znanja, ki pa ga

  ne znajo uporabiti oziroma ne vidijo njegove uporabnosti za razlago sveta okoli sebe.

  Raziskovalci s pedagoškimi raziskavami skušamo ugotoviti, kaj počnemo tako narobe, da je

  prisotna tolikšna nemotiviranost dijakov za učenje kemije in fizike. Hkrati razvijamo nove

 • 4

  učne pristope, ki bi omogočili tako večjo motiviranost dijakov za učenje fizike in kemije kot

  tudi doseganje večjega razumevanja določenih fizikalnih in kemijskih pojmov.

  Zdi se, da je ena od možnih poti, ki bi trajneje motivirala dijake za pridobivanje

  naravoslovnega znanja, uporaba konteksta, v katerem so fizikalni in kemijski pojmi povezani

  z življenjem. Cilj takega pristopa je približati učenje pojmov izkušnjam dijakov. Tako naj bi

  učenje za dijake postalo bolj pomembno (Meijer, 2005).

  Dijake lahko motiviramo z vpeljavo sodobnih vsebin fizike, s katerimi se dijaki vsakodnevno

  srečujejo, a še niso vključene v pouk v srednji šoli (Shabajee & Postlethwaite, 2000). V naših

  učbenikih je nekaj modernih vsebin fizike sicer omenjenih, a še vedno so učbeniki polni klad,

  vozičkov, tuljav ipd. Razvoj sodobne znanosti in tehnologije pa je med drugim prinesel tudi

  tekoče kristale. Veliko ljudi se zaveda, da so tekoči kristali prisotni v tekočekristalnih

  prikazovalnikih (LCD-jih) telefonov, prenosnih računalnikov, prenosnih glasbenih

  predvajalnikov kot tudi v varilskih očalih, itd. Le redki pa vedo, da tekoči kristali obstajajo

  tudi v naravnih sistemih, kot so biološke membrane, celične membrane, DNK, svila,... Tekoči

  kristali so zelo razširjeni v tehnologiji in pogosti tudi v naravi, a pogovori s študenti kažejo na

  to, da se študenti zavedajo njihovega obstoja, vendar zgolj in samo to.

  Ker so tekoči kristali potencialna tema za vključitev v nove učne načrte kemije in fizike za

  srednje šole, smo želeli natančneje raziskati nivo znanja o tekočih kristalih po končanem

  srednješolskem izobraževanju pridobljeno na neformalni način. Zato smo oblikovali anketni

  vprašalnik o tekočih kristalih, s katerim smo skušali poiskati čim več podatkov o znanju o

  tekočih kristalih pri študentih 1. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Rezultate

  predstavljamo v delu.

  Struktura samega dela je v grobem sledeča. Najprej (poglavje 2) v delu opišemo sedanje

  stanje motivacije za učenje naravoslovja in eno izmed možnih rešitev, to je vpeljavo sodobne

  teme tekoči kristali v pouk. Sledi razlaga fizikalnih pojmov pomembnih za opis delovanja

  tekočekristalnih prikazovalnikov. Ob tem že zaznamo, kateri pojmi so ključni za razumevanje

  delovanja prikazovalnikov in smo jih želeli na nek način tudi želeli preveriti pri študentih, saj

  je poznavanje predstav študentov o tekočih kristalih pomembno za samo izgradnjo učne enote

  o tekočih kristalih. Na podlagi raziskovalnih vprašanj in pojmov pomembnih za opis

  obnašanja tekočih kristalov v aplikacijah ter poznavanjem pedagoške metodologije smo

 • 5

  oblikovali anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik. V 3. poglavju predstavim problem, cilje in

  raziskovalna vprašanja, na katera smo želeli odgovoriti z analizo ankete. Metode dela so

  predstavljene v 4. poglavju, nato sledijo rezultati in njihova interpretacija (poglavje 5). Zbrani

  rezultati in diskusija so v 6. poglavju. Sledijo še zaključki (poglavje 7).

  Rezultati pričujoče raziskave so že bili predstavljeni na XIV. simpoziju mednarodne

  organizacije za naravoslovno in tehniško izobraževanje (IOSTE) (Pavlin et al., 2010). Članek

  z naslovom »First Year University Students’ Conceptions about Liquid Crystals in Slovenia«

  pa so po recenziji potrdili za objavo v zborniku konference. V pripravi pa je tudi

  znanstvenoraziskovalni članek.

 • 6

  TEORETIČNE OSNOVE

  Vpliv motivacije na učenje naravoslovja

  Že desetletje se vpis na univerzitetni študij družboslovnih smeri veča in relativno zmanjšuje

  na naravoslovnih in tehniških smereh. Vzrokov za to je veliko. Eden pomembnejših je, da so

  se morda spremenile vrednote mladih in posledično izbira smeri izobraževanja, kariere ter

  načina življenja. Mladi imajo tudi različna in nejasna pričakovanja, kaj jih čaka po končanem

  izobraževanju. Svoj vpliv pa ima seveda tudi struktura gospodarstva in večanje števila

  delovnih mest v storitvenih dejavnostih (Dolinšek, 2006).

  Vendar si vsi, tako učitelji naravoslovja kot raziskovalci, kakor tudi šolske oblasti želijo

  oblikovati take učne programe, ki bi motivirali mlade za študij naravoslovnih področij in

  tehnologij. Pri tem ne gre le za programe, ki bi vzbujali trenutno navdušenje za naravoslovne

  vede, temveč za stalno vzdrževanje motivov za pridobivanje naravoslovnega znanja in za

  njegovo uporabo v življenju (Newmann et al., 1992; Brophy, 1998).

  Že pred leti so raziskovalci opozarjali na motivacijske probleme pri pouku naravoslovja, in s

  tem tudi fizike. Izkaže pa se, da med raziskovanjem v izobraževanju in procesom učenja

  naravoslovja v praksi obstaja resna vrzel, saj obstoječe raziskave v naravoslovnem

  izobraževanju nimajo skoraj nič ali pa zelo malo vpliva na potek poučevanja naravoslovja na

  vseh ravneh izobraževanja (Gilbert, 2006). Najpomembnejši razlog za prepad med

  raziskovanjem v izobraževanju in šolsko prakso je pomanjkanje znanja in spretnosti na eni

  strani ter nezadostno komuniciranje med raziskovalci in učitelji praktiki na drugi strani

  (Costa et al., 2000; De Jong, 2004, Ferk et al., 2007).

  Raziskovalci se pogosto ne zavedajo, da ima učitelj fizike lahko v razredu dijake, ki sanjarijo,

  nekatere, ki ne znajo odgovoriti na njegova preprosta vprašanja, ker ne razumejo vprašanja,

  nekatere, ki ne delajo domačih nalog, ker si ne prizadevajo dovolj, nekatere, ki izberejo

  naravoslovne predmete, ker je to dobro in tako naprej. Za reševanje teh problemov je nujno,

  da ima učitelj korekten odnos do predmeta in uporablja učinkovite učne metode. Obenem pa

  mora imeti učitelj fizike pozitiven odnos do svojega poučevanja in bi moral v največji meri

  uporabljati take učne metode, ki bi dijake spodbudile k zanimanju in bi jih pripeljale do

  aktivnega sodelovanja pri samem učnem procesu. Primerov za omenjeno je kar nekaj. Novi

 • 7

  učni pristopi s pomočjo vestnega učitelja pripeljejo dijake do učenja, ki je dijakom v lastnem

  interesu, torej so notranje motivirani (Lam-Fat, 1977).

  Obenem pa Oakes (1986) trdi, da nam rezultati uspešnosti dijakov pomagajo ovrednotiti in

  spremljati kakovost učenja, saj odražajo sedanje stanje učenja in pogojev samega šolanja. Z

  opisom rezultatov uspešnosti, lahko dijakom pomagamo, da izboljšajo svoje znanje na

  številne načine, ali pa nezainteresirane prepričamo, da pokažejo zanimanje ali celo vzljubijo

  predmet. Študije so tudi pokazale, da je razumevanje tega, čemur dijaki pripisujejo neuspeh in

  nesposobnost pri dosežkih v naravoslovnih predmetih, za učitelje koristno, ko poskuša

  motivirati dijake (Weiner, 1979; Hicks & Nabilah, 1998; Talib et al., 2009).

  Kot že omenjeno, so interesi dijakov kritični vidiki naravoslovnega izobraževanja. Ti

  psihološki koncepti so v pomoč pri motivaciji dijakov v izobraževalnem procesu

  (Colletta & Chiapetta, 1994). Učitelji pa so sestavni del oblikovanja motiviranih dijakov. Če

  učitelji upoštevajo interese dijakov, jih ne bodo le motivirali, ampak jim bodo v pomoč, da

  postanejo naravoslovno pismeni (Ferk et al., 2007). Tu naravoslovno pismenost lahko

  opredelimo kot znanje in razumevanje znanstvenih pojmov in postopkov, ki so potrebni za

  sprejemanje osebnih odločitev v civilnih, kulturnih in ekonomskih zadevah (National

  Academy of Sciences, 1995). Obenem pa bo poučevanje naravoslovja pridobilo večjo vlogo v

  družbi in v kulturi dijakov, če bo njihovo učenje osnovano na podlagi njihovih interesov in

  potreb, kar pa je rezultat učnega procesa, ki temelji na dijakovih interesih in stališčih

  (Sanfeliz & Stalzer, 2003).

  Teorija učenja Carla Rogersa pravi, da »pravo učenje poteka, ko dijak dojema vsebino

  predmeta kot zanj pomembno« (Rogers, 1983). Po mnenju Rogersa, se bo dijak učil samo

  tisto, za kar meni, da je pomembno za ohranitev ali izboljšanje njegovega stanja. Dijak, ki je

  aktivni udeleženec v učnem procesu, se bo tudi počutil odgovornega za znanja pridobljena v

  izobraževalnem procesu.

  Raziskave (Anderman & Young, 1994) kažejo, da so razlike med spoloma pri motivaciji za

  učenje naravoslovja pri učencih in so povezane z dosežki na standardiziranih preskusih znanja

  naravoslovja (zunanja motivacija). Ugotovljeno je bilo tudi, da učenke kažejo manjše

  zanimanje za naravoslovje, da je za njih naravoslovje dolgočasno, še posebej zato, ker se

  pogosto morajo vse naučiti na pamet. Simpson in Oliver (1990) poročata, da imajo dijakinje

 • 8

  slabšo samopodobo in nižjo raven samozavesti pri dokazovanju pri naravoslovju. Po drugi

  strani pa Meece in Jones (1996) nista potrdila teh rezultatov, saj sta ugotovila, da ni razlike

  med dijakinjami in dijaki v zvezi z zanimanjem za učenje naravoslovja in poudarila, da je

  vpliv motivacije na spol bistveno bolj zapleten kot nekateri raziskovalci skušajo pokazati. Če

  gremo še dlje po izobraževalni vertikali, ugotovimo, da čeprav se število žensk v zadnjih

  nekaj desetletjih v naravoslovju nenehno povečuje, še vedno zaznamo pomembne razlike med

  spoloma v interesu za fiziko, saj je še vedno na fizikalnih programih vpisanih več študentov

  kot študentk (Zhu, 2007).

  Torej, učenci na vseh ravneh izobraževanja morajo biti motivirani, da se pričnejo učiti, a

  vendar sama motivacija še ne zagotavlja ukrepanja in učenja določenih naravoslovnih

  pojmov. Kako moramo priklicati motivacijo pri dijakih, da bo ta vodila k učenju in

  razumevanju pomembnih naravoslovnih pojmov? Smiselno je uporabiti pristop, ki temelji na

  opredelitvi konteksta in izbora pojmov, in omogoča povezovanje znanstvenih pojmov z

  izkušnjami dijakov. Izbrani pristop temelji na učenju kemijskih in fizikalnih pojmov in teorij

  z vidika dijakov, kar naredi učenje za dijake notranje pomembno (Gilbert, 2006;

  Bulte et al., 2006). Van Oers (1998) ugotavlja, da mora biti kontekst vezan na izvajanje

  aktivnosti, kar zagotavlja nenehno vzdrževanje zadovoljive ravni motivacije za nadaljevanje

  dela.

  Postopni razvoj naravoslovnih pojmov je ključni del učnih enot oblikovanih s pomočjo zgoraj

  opisanega pristopa na opredelitvi konteksta in izbora pojmov. Pri tem je cilj izhajati iz

  neformalnega in spontanega pomena izbranih pojmov, ki jih dijaki izkustveno že poznajo in

  ga postopno razširiti z vključevanjem vedno bolj zahtevnih znanstvenih vidikov pojmov

  (Bulte et al., 2004). Obenem pa razumevanje naravoslovnih vsebin zahteva povezanost med

  različnimi naravoslovnimi vedami, ki z različnih vidikov opisujejo določen pojav v naravi.

  Povezovanje teh ved postane zaradi vsebinske širine zelo kompleksna naloga, ki jo morajo

  učitelji zasnovati pri svojem delu (Urbančič, 2007). Prednosti interdisciplinarnega poučevanja

  se odražajo v povečanju interesa za predmet tako učiteljev, kot tudi dijakov, večja je

  motiviranost za delo in boljši so rezultati, še posebej dijakov s slabšimi rezultati s preverjanj

  znanja (Bolak et al., 2005). Ob tem je opazno izboljšana klima v razredu, večji interes staršev

  za delo dijakov, večje zadovoljstvo učiteljev in na splošno boljši rezultati dijakov znotraj

  delovnih skupin v primerjavi z dijaki, ki delajo samostojno (Flowers et al., 1999).

 • 9

  Če povzamemo, interdisciplinarno poučevanje omogoča dijakom v večji meri opravljati

  naloge v skladu z zanimanjem, sposobnostmi in izkušnjami. Povezovanje vsebin omogoča

  učiteljem boljšo izrabo časa, namenjenega izvajanju pouka in podrobnejši pregled vsebin

  predmeta preko različnih vsebinskih vidikov.

  Kako lahko motiviramo dijake upoštevajoč zgoraj napisano? Eden od načinov za doseganje

  visoke ravni motivacije je z vključitvijo sodobnih tem fizike in kemije v sam pouk. Na primer,

  dijaki živijo in rastejo s sodobno tehnologijo (Gerlič, 1984), uporabljajo sodobne naprave, ki

  so tehnično zelo zapletene, a ne razumejo njihovega delovanja, čeprav jih to zanima

  (Strnad, 2006). Po drugi strani pa vključevanje sodobnih tem zahteva: poznavanje sodobnih

  tem, poznavanje učnega načrta oz. vsebin učnega načrta, v katere bi lahko sodobno temo

  vključili in seveda interese dijakov (Lipovnik, 2008).

  Kako lahko vzpodbudimo interes dijakov? Haüssler in Hoffmann (2002) sta predlagala 7

  principov poučevanja, ki to omogočajo:

  1. priložnost, da dijak zablesti,

  2. povezanost vsebine z dotedanjimi izkušnjami dijakov,

  3. zagotavljanje izkušnje iz prve roke,

  4. spodbujanje razprave in razmišljanja o družbenem pomenu fizike,

  5. povezovanje fizike z aplikacijami,

  6. povezovanje fizike s človeškim telesom,

  7. prikazovanje uporabnosti kvantitativne fizike.

  Hkrati avtorja poročata, da se dijaki bolj zanimajo za tehnično uporabo, medtem ko znanja, v

  povezavi s človeškim telesom ne kažejo nobenih razlik v interesih med spoloma

  (Haüssler & Hoffmann, 2002).

  O tekočih kristalih

  Povezati poučevanja fizike in kemije s sodobno temo, ki združuje lastnosti in zgradbo

  materiala, je lahko koristen pristop pri ustrezno izbranih primerih, ki omogočajo učenje novih

  pojmov (Cussler et al., 2001). Hkrati pa poznavanje različnih vrst materialov in njihove

  zgradbe omogoča zasnovo novih materialov z želenimi lastnostmi. Iskanje novih »pametnih

  materialov« je zelo pomembno za napredek znanosti in tehnologije.

 • 10

  Primer »pametnih materialov« so tekoči kristali, ki se sprva zdijo eksotični materiali, vendar

  so prikazovalniki s tekočimi kristali danes tako pogosti, da jih je večina ljudi sposobna

  identificirati. Toda, koliko nas ve, kaj so tekoči kristali in kakšne so njihove lastnosti

  (Waclawik, 2004, Vaupotič, 1996; De Gennes & Prost, 1993)?

  Zasloni s tekočimi kristali so že dolgo del našega vsakdana. Že 40 let so prisotni v

  prikazovalnikih na digitalnih urah in kalkulatorjih, v zadnjih letih pa so se namnožili tudi

  računalniški in televizijski zasloni s to tehnologijo. Večinoma so izpodrinili tehnologijo s

  katodno cevjo. Velika prednost zaslonov s tekočimi kristali je, da so ploski in zato ne zasedajo

  toliko prostora, kot tisti s katodno cevjo (krajše CRT, ang. Cathode Ray Tube), kar lahko

  vidimo na sliki 2.1. To je bistvenega pomena predvsem pri prenosnih računalnikih. Poleg tega

  se tekočekristalni zasloni pojavljalo tudi v mobilnih telefonih, navigacijskih sistemih,

  fotoaparatih in še marsikje. Vse zaslone, ki temeljijo na tehnologiji tekočih kristalov,

  zaznamujemo s kratico LCD (ang. Liquid Crystal Display). Tekočih kristalov pa ne

  uporabljamo le za zaslone, ampak so uporabni še v druge namene.

  Slika 0.1: Razlika v velikosti LCD in CRT računalniškega monitorja je očitna

  (Tomshardware, 2010).

  Da bi razumeli delovanje tekočekristalnih zaslonov, potrebujemo nekaj osnovnega znanja o

  svetlobi, polarizaciji svetlobe, tekočih kristalih in vplivu električnega polja na urejenost

  tekočih kristalov.

 • 11

  Svetloba

  Svetloba je elektromagnetno valovanje. To je transverzalno valovanje, ki ga z nihanjem

  ustvarjata električno in magnetno polje. Svetlobo kot elektromagnetno valovanje v splošnem

  lahko opišemo s tremi neodvisnimi parametri: intenziteto, frekvenco (ali valovno dolžino) in

  polarizacijo. Polarizacija je smer ravnine, v kateri niha električno polje. Električno in

  magnetno polje valujeta v smeri pravokotno eno na drugo (slika 2.2). V prostoru se

  elektromagnetno valovanje širi s hitrostjo svetlobe c v smeri, pravokotni na smer električnega

  in magnetnega polja. Elektromagnetno valovanje prenaša gibalno količino in energijo.

  Elektromagnetno valovanje za širjenje ne potrebuje snovi.

  Slika 0.2: Svetloba kot elektromagnetno valovanje (povzeto po Halliday et al., 2005), E

  je

  jakost električnega polja, B

  je gostota magnetnega polja in c hitrost elektromagnetnega

  valovanja.

  Valovanje se v splošnem razširja skozi snov v vseh smereh. Širjenje valovanja ponazorimo z

  valovnimi čeli, ki predstavljajo ploskev vseh sosednjih mest, kjer je v danem trenutku velikost

  npr. električnega polja največja. Razdalja med sosednjimi valovnimi čeli je valovna dolžina

  valovanja (slika 2.2). Pravokotnice na valovno čelo, ki jih imenujemo žarki, predstavljajo

  smer širjenja valovanja. Npr. majhen točkast izvor valovanja oddaja krogelno valovanje

  (slika 2.3). Pri tem so valovna čela koncentrične kroglaste ploskve. Žarki so radialni,

  valovanje pa se enakomerno (izotropno) širi v vse smeri.

  valovno čelo žarek

  električna komponenta

  magnetna komponenta

  x

 • 12

  Slika 0.3: Točkast izvor valovanja

  Svetlobo lahko obravnavamo tudi kot delce, pri čemer je energija shranjena v paketih. Te

  pakete imenujemo fotoni, vsak foton je en kvant energije.

  Oko in nastanek slike

  Oko zazna svetlobo, ki pade vanj. Zgradba človeškega očesa je prikazana na sliki 2.4. V

  fizikalnem smislu so pomembni deli očesa roženica, šarenica, leča in mrežnica. Šarenica

  deluje kot zaslonka in regulira količino svetlobe, ki vstopa v oko. Mrežnica pokriva notranjo

  plast zrkla in je na svetlobo občutljivi del očesa. Roženica in leča sta odgovorni za ostrenje

  slike. Roženica je del očesa, kjer svetloba vstopa v oko, leča pa leži za šarenico in je iz

  elastične snovi in zato s pomočjo ciliarne mišice spreminja krivinski radij in z njim goriščno

  razdaljo.

  Slika 0.4: Zgradba očesa (Optika, 2010)

  žarek

  valovno čelo

 • 13

  Kako nastane slika? Roženica in očesna leča zbereta svetlobo, ki se odbija od predmetov v

  okolici ali jo predmet izseva, na mrežnici, ki je občutljiva na svetlobo (slika 2.5). Na njej je

  kakih 100 milijonov na svetlobo občutljivih fotoreceptorjev, čepkov in paličic, ki so prek

  živčnih končičev povezani med seboj in z možgani. Paličice, ki so občutljivejše, omogočajo

  predvsem gledanje v mraku, čepki pa omogočajo zaznavanje barv. Poznamo tri vrste čepkov,

  od katerih je ena najbolj občutljiva za rdečo svetlobo (»rdeči čepki«), druga za zeleno (»zeleni

  čepki«) in tretja za modro (»modri čepki«).

  Slika 0.5: Poenostavljen prikaz nastanka slike v očesu

  Oko zaznava svetlobo z valovno dolžino od okoli 400 nm do okoli 700 nm. Najobčutljivejše

  je pri valovni dolžini 555 nm v rumenozelenem delu spektra. Paličice so najobčutljivejše na

  svetlobo valovne dolžine okrog 500 nm. Modri čepki so najobčutljivejši na svetlobo kratkih

  valovnih dolžin (vrh občutljivosti je pri 425 nm). Zeleni čepki imajo vrh občutljivosti pri

  530 nm, rdeči pa pri 560 nm (slika 2.6).

  Ob vzburjenju pošljejo čepki signale po vidnem živcu do možganov. Signal posameznega

  čepka je sorazmeren produktu jakosti in relativne občutljivosti čepka na valovno dolžino

  svetlobe. Možgani nato združijo signale iz vseh vzburjenih čepkov in dobimo vtis določene

  barve. Na barvni vtis vpliva kemična sestava materiala na površini, delno pa tudi struktura

  površine. Barvo predmeta določa svetloba, ki se odbije od predmeta oziroma jo predmet

  izseva.

  predmet slika

 • 14

  Slika 0.6: Občutljivost čepkov na svetlobo določne valovne dolžine (Satcitananda, 2010) Polarizacija svetlobe

  Svetloba je transverzalno valovanje, kjer niha električno polje v ravnini pravokotno na smer

  širjenja valovanja (glej sliko 2.2). Ravnina, v kateri niha električno polje, je lahko ves čas

  enaka, lahko se vrti, lahko pa tudi naključno spreminja. Če se ravnina, v kateri niha električno

  polje, spreminja, govorimo o nepolarizirani svetlobi, če ima določeno smer, je to polarizirana

  svetloba. Poznamo več vrst polarizacije svetlobe. Ko je smer polarizacije stalna, je svetloba

  linearno polarizirana. V primeru, ko je smer polarizacije v vsakem trenutku določena s smerjo

  vijačnice na eliptičnem valju, je to eliptično polarizirana svetloba. Pri krožno polariziranem

  valovanju je smer polarizacije v vsakem trenutku določena s smerjo vijačnice na navadnem

  valju.

  Poznamo filtre, imenovane polarizatorji, ki nam ob vpadli nepolarizirani svetlobi prepustijo le

  linearno polarizirano svetlobo, ki ima določeno smer nihanja električnega polja (slika 2.7). Če

  za tak polarizator postavimo še enega z isto smerjo polarizacije, kot jo ima prvi, oba filtra

  prepustita svetlobo. Če pa drugi filter zasučemo za 90 °, oba filtra skupaj svetlobe ne

  prepuščata več.

  relativna občutljivost

  valovna dolžina (nm)

 • 15

  nepolarizirana svetloba linearno polarizirana svetlobe Slika 0.7: Polarizacija svetlobe (Iglič, 2010)

  Anizotropija

  Snovi, v katerih je hitrost svetlobe odvisna od smeri razširjanja in polarizacije vpadle

  svetlobe, so optično anizotropne. Če pogledamo pomen protipomenke »izotropnost«

  (iz gr.: »isos« – enak, iz gr.: »trope« – obrat), ugotovimo, da pojem pove, da je vrednost neke

  fizikalne količine neodvisna od smeri v prostoru. Če pri nekem naravnem pojavu smer v

  prostoru ni pomembna oz. poteka pojav neodvisno od smeri v prostoru, pravimo, da je

  »izotropen«. Do anizotropije praviloma prihaja takrat, ko obravnavamo fizikalne pojave v

  zvezi s snovjo. Ta ima zaradi notranje strukture pogosto različne lastnosti v različnih smereh.

  Zamislimo si, da se nahajamo v sredini popolnoma homogene krogle in si želimo iz nje po

  najkrajši poti. Prav vseeno je, v katero smer jo uberemo – vse (radialne) smeri so med seboj

  enakovredne. Tak izotropni prostor je nazorno prikazan na sliki 2.8 a, pri čemer razširjenje

  valovnih čel kaže na to, da je hitrost valovanja v vseh smereh prostora enaka. Če je hitrost

  valovanja v eni smeri večja, v drugi pa manjša, govorimo o anizotropnem prostoru

  (slika 2.8 b).

 • 16

  a) b)

  Slika 0.8: a) Izotropni prostor; b) anizotropni prostor (Babič, 2009) In če bi se znašli v sredini pomaranče (glej sliko 2.9)? Še vedno bi bilo vseeno, v katero smer

  ekvatorialnega prereza pomaranče se usmerimo. Razlike pa so očitne, če se usmerimo v

  poljubno smer prereza vzdolž poldnevnika. Pomaranča bi bila torej za tistega, ki bi se napotil

  ven iz njenega središča, anizotropno telo, saj vse poti proti pomarančni lupini ne bi bile

  enakovredne. Torej je v ekvatorialnem prerezu pomaranča izotropna glede na središče

  (slika 2.9 a), v prerezu vzdolž poldnevnikov (slika 2.9 b) pa anizotropna glede na isto točko

  kot v prvem primeru – svoje središče (Babič, 2009).

  a) b)

  Slika 0.9: a) Izotropni prostor; b) anizotropni prostor (Babič, 2009)

  Kako pa je s širjenjem svetlobe v anizotropnem prostoru oz. anizotropnih snoveh? Najprej

  opredelimo optično os snovi. To je os, okoli katere lahko snov zavrtimo, pa se fizikalne

  lastnosti ne spremenijo. V primeru, da ima snov samo eno optično os, za snov pravimo, da je

  enoosna (slika 2.10). Kadar lahko snov zavrtimo okoli poljubne osi, je snov izotropna.

 • 17

  Slika 0.10: Rotacijski elipsoid ima eno optično os v smeri dolge osi

  Kot primer razširjanja svetlobe v optično enoosni snovi si zamislimo razširjanje svetlobe v

  pomaranči. Če se svetloba razširja vzdolž optične osi, so razmere podobne kot v izotropni

  snovi (slika 2.11 a). Hitrost razširjanja valovanja je neodvisna od smeri električnega polja in s

  tem polarizacije svetlobe. Če pa se svetloba razširja v smeri pravokotno na optično os (slika

  2.11 b), pa vidimo, da razmere za svetlobo, ki je polarizirana v smeri optične osi, niso enake

  kot za svetlobo, ki je polarizirana pravokotno na optično os. Zato se bosta ti dve valovanji

  skozi pomarančo razširjali z različno hitrostjo. Izkaže se, da se skozi optično anizotropno snov

  lahko razširjata samo dve linearno polarizirani valovanji, ki imata medsebojno pravokotni

  polarizaciji (Born & Wolf, 2003). Zato lahko na anizotropni snovi opazujemo dvojni lom. Ob

  prehodu v optično anizotropno snov se nepolariziran svetlobni curek razdeli na dva curka: t. i.

  rednega in izrednega, ki imata medsebojno pravokotni polarizaciji (slika 2.12). Ker se

  valovanji razširjata z različnima hitrostma, se lomita pod različnima kotoma. Ta pojav

  imenujemo dvolomnost.

  a) b)

  Slika 0.11: a) Širjenje svetlobe v izotropni snovi; b) širjenje svetlobe v anizotropni snovi;

  rdeča puščica: polarizacija v smeri optične osi; modra puščica: polarizacija pravokotna na

  optično os

  optična os

  optična os

  E

  E

 • 18

  Slika 0.12: Padanja nepolarizirane svetlobe na mejno ploskev zrak – anizotropna snov

  Sedaj pa si zamislimo točkasti vir svetlobe v anizotropni snovi. V anizotropni snovi se lahko

  razširjata dve valovanji: eno (redno) ima krogelna valovna čela, drugo (izredno) ima

  elipsoidna valovna čela (slika 2.13). Razdalja med središčem (lego svetila) in točko na

  krožnici ali elipsi nam ponazarja velikost valovnega vektorja v snovi in s tem velikost

  lomnega količnika za redno (nr) in izredno (ni) valovanje. S slike 2.13 vidimo, da sta obe

  hitrosti razširjanja valovanja enaki, če se valovanje razširja v smeri osi x. Os x je torej optična

  os. Lomni količnik za izredni val (in s tem hitrost razširjanja za izredni val) je odvisen od

  smeri , v kateri se valovanje razširja. Izberimo si smer razširjanja valovanja pod kotom

  glede na optično os. V tej izbrani smeri se lahko razširjata samo dve linearno polarizirani

  valovanji, z različnima hitrostma in s pravokotnima polarizacijama. Valovanji v snovi

  potujeta v isti smeri, na meji snov – zrak pa se lomita pod različnimi koti, saj sta se v snovi

  razširjali z različnima hitrostma. Do razcepa ne pride, če se valovanje razširja v smeri optične

  osi ali pravokotno na optično os. Vendar v slednjem primeru med valovanji pride do fazne

  zakasnitve. Izhodno valovanje je zato v splošnem eliptično polarizirano. Poglejmo ta pojav

  bolj podrobno.

  zrak

  anizotropna snov

  vpadni nepolarizirani žarek

  izredni žarek

  redni žarek

 • 19

  Zamislimo si celico, v kateri je tanka plast enoosne dvolomne snovi, ki je orientirana tako, da

  leži optična os v ravnini celice. Za opazovanje postavimo celico med prekrižana polarizatorja

  in jo položimo na mizico mikroskopa. Vidimo svetlobo, ki pada pravokotno na celico in jo

  pravokotno tudi zapušča. Ob vrtenju polarizatorjev opazimo, da je jakost prepuščene svetlobe

  odvisna od kota med optično osjo in prepustno smerjo polarizatorja. Zakaj je tako? Zaradi

  dvolomnosti snovi se svetlobni curek pri prehodu skozi celico v splošnem razdeli na redni in

  izredni svetlobni curek, ki imata medsebojno pravokotni polarizaciji. Ker svetloba vpada

  pravokotno na celico in pravokotno na optično os snovi, se redni in izredni svetlobni curek pri

  prehodu krajevno ne ločita. Kljub temu pa svetlobna curka potujeta skozi snov z različnima

  hitrostma. Zaradi tega nastane med njima fazna razlika, kar pomeni, da električno polje v

  rednem žarku niha z določenim časovnim zamikom glede na električno polje v izrednem

  žarku. Skupno električno polje zaradi fazne razlike na izhodu nima stalne smeri (slika 2.14).

  Pravzaprav se vrti tako, da konica vektorske vsote električnega polja opisuje elipso

  (slika 2.15). Tako namesto linearno polarizirane svetlobe, ki je vstopila v celico, dobimo na

  izhodu eliptično polarizirano svetlobo (Vilfan & Muševič, 2002).

  Slika 0.13: Smer širjenja svetlobe točkastega izvora v tekočem kristalu. Os x je optična os.

  snov

  zrak

  φ

  y

  x

 • 20

  Slika 0.14: Potovanje svetlobe skozi dvolomno snov med prekrižanima polarizatorjema

  (povzeto po Optical Birefringence, 2010)

  Slika 0.15: Sestavljanje električnega polja iz redne in izredne komponente

  (Vilfan & Muševič, 2002)

  Fazna razlika med redno in izredno svetlobo je odvisna od razlike lomnih količnikov

  ∆n = ni – nr, valovne dolžine in od debeline plasti snovi. Ker se smer električnega polja v

  eliptično polarizirani svetlobi vsaj kratek čas ujema s prepustno smerjo drugega polarizatorja,

  ta prepuščene različne barvne komponente različno prepušča in to zaznamo kot svetlo sliko.

  Ker je fazna razlika odvisna tudi od valovne dolžine svetlobe, je pri različnih kotih med

  prepustno smerjo polarizatorja in optično osjo slika različno obarvana.

  bela svetloba

  polarizator P

  analizator A

  debelina celice

  n1

  n2

  linearno polarizirana svetloba

  fazni premik

  komponenti električnega polja kot rezultat dvolomnosti anizotropne snovi

  iE

  rE

  E

 • 21

  Zgradba in lastnosti tekočih kristalov

  V šoli omenimo, da poznamo tri agregatna stanja snovi: trdno, tekoče in plinasto. Izkaže se,

  da je med trdno in tekočo fazo pri nekaterih snoveh še množica vmesnih faz, ki jim pravimo

  tekoče kristalne faze. Tekoče kristalna faza se pojavi pri organskih snoveh, sestavljenih iz

  podolgovatih ali diskastih molekul, ki se lahko zložijo v stolpiče (slika 2.16). Lastnosti

  tekočih kristalov so povezane z obliko molekul organske snovi, ki so lahko v tekočekristalni

  fazi. Molekule tekočih kristalov povečini vsebujejo več benzenovih obročev.

  Slika 0.16: Podolgovate in diskaste molekule tekočih kristalov (Fluessigkristalle, 2010) Za kar nekaj molekul je značilno togo, podolgovato jedro, ki je največkrat iz bifenila (dva

  benzenova obroča). Na sliki 2.17 je skeletna formula molekule organske snovi MBBA, ki je

  lahko v tekočekristalni fazi. Oblika molekule je podolgovata.

  N

  O

  Slika 0.17: Skeletna formula molekule MBBA

  Tekoče kristale delimo na več načinov. Ena delitev je na termotropne in liotropne, pri čemer

  termotropni reagirajo na spremembo temperature in včasih tlaka. Pri liotropnih pa je faza

  odvisna od koncentracije tekočega kristala v raztopini.

  MBBA uvrščamo med termotropne tekoče kristale in je pri sobni temperaturi v

  tekočekristalnem stanju videti kot motna oranžno-rjava tekočina. Kristaliziran tekoči kristal je

  rjav trden kristal. Ko epruveto s tekočim kristalom segrevamo, se tekočina bistri oziroma

  postaja prozorna in manj viskozna. Tudi pri tem faznem prehodu je del snovi v epruveti v

 • 22

  tekočekristalni, del pa v izotropni tekoči fazi. Na dnu ostaja motna tekočekristalna faza, ker

  ima večjo gostoto kakor izotropna tekoča faza, ki je nad njim. Ko je temperatura tekočega

  kristala višja od 41 °C je v epruveti tekoči kristal samo v izotropni fazi. Faze tekočega

  kristala MBBA prikazuje slika 2.18.

  Slika 0.18: MBBA. Od leve proti desni: tekočinska, tekočekristalna in trdna faza; MBBA

  smo sintetizirali v laboratoriju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

  Glede na red, ki je prisoten v tekočih kristalih, ločimo več tekočekristalnih faz, in sicer

  poznamo nematike, holesterike, smektike, modre faze,… V nadaljevanju se bomo osredotočili

  na nematike in holesterike, ki se večinoma uporabljajo v tehnologiji tekočekristalnih

  zaslonov.

  Nematiki imajo najnižjo stopnjo urejenosti. Urejene so le dolge osi molekul (slika 2.19 b).

  Molekule ponazorimo z elipsoidi. Pri nematikih so molekule orientacijsko urejene, kot

  prikazuje puščica na sliki 2.19 b. Molekule so pozicijsko neurejene. Pri izotropni tekočini pa

  molekule niso niti orientacijsko niti pozicijsko urejene.

  a) b) c)

  Slika 0.19: Urejenost molekul tekočega kristala v različnih fazah; a) kristal, b) tekoči kristal

  (nematik) in c) tekočina

  Pri nematiku so dolge osi molekul tekočih kristalov v povprečju usmerjene vzdolž neke smeri,

  ki jo imenujemo direktor ( n ) (slika 2.19 b). Težišča molekul pa so, kot v tekočini, naključno

 • 23

  razporejena po prostoru. Medmolekularne sile želijo dolge osi vseh molekul obrniti v isto

  smer, termične fluktuacije pa težijo k enakomerni zastopanosti vseh možnih smeri. Zaradi

  tega se vzpostavi delno urejeno stanje, kar se v tekočem kristalu kaže kot približna ureditev

  dolgih osi molekul v smeri direktorja n . Smeri n , sta pri nematiku enakovredni, zato

  direktor ni pravi vektor, saj določa le orientacijo, ne pa smeri. Koliko so molekule usmerjene

  v smeri, ki jo kaže direktor, podaja orientacijski ureditveni parameter S. Ureditveni parameter

  S je definiran kot

  21 3cos ( ) 12

  S t ,

  kjer je kot kot med trenutno smerjo dolge osi molekule in direktorjem (slika 2.20). Tekoči

  kristali imajo vrednost parametra navadno med 0,3 in 0,9. Smer direktorja ni enaka po

  celotnem kristalu. Enotno urejeno območje, znotraj katerega je smer direktorja povsod enaka,

  je veliko le nekaj mikrometrov. Prehodi med območji so lahko zvezni ali pa nezvezni. Če

  smeri direktorja na meji med dvema območjema ne moremo določiti, govorimo o defektu v

  kristalu.

  Slika 0.20: Prikaz direktorja

  Če nematike opazujemo pod polarizacijskim mikroskopom, opazimo značilne defekte.

  Slika 2.21 prikazuje nematični tekoči kristal, kot ga vidimo pod polarizacijskim

  mikroskopom. Vzorec je med dvema prekrižanima polarizatorjema. V barvastih območjih se

  orientacija paličastih molekul spreminja zvezno. Barva je odvisna tudi od debeline plasti.

  Črna območja so območja izotropne faze ali področja, kjer je orientacija molekul pravokotna

  φ

  n

 • 24

  na katerikoli polarizator (P). Po črnih potezah prepoznamo defekt. Štirje črni »žarki« so

  značilni za radialni defekt.

  Slika 0.21: Defekti v nematičnih tekočih kristalih (Lavrentovich, 2010) Poznamo več vrst defektov, ki so značilni za nematike. Na slikah 2.22 in 2.23 sta

  predstavljena dva značilna defekta dobljena z apleti. Leva slika posamezne slike predstavlja

  ureditev molekul v nematičnem tekočem kristalu. Desna slika pa prikazuje sliko tako

  urejenega nematika, ki bi jo dobili, če bi ga postavili pod polarizacijski mikroskop.

  Slika 0.22: Radialni defekt v nematiku (Kaučič et al., 2004)

  P

  P

 • 25

  Slika 0.23: Dvojni defekt (Kaučič et al., 2004)

  Na koncu si oglejmo še holesterične tekoče kristale. Tudi holesteriki imajo orientacijski red

  dolgega dosega, a nimajo pozicijskega reda dolgega dosega. Vendar so holesteriki sestavljeni

  iz podolgovatih molekul, ki imajo kiralni center, kar vodi k zgradbi, ki jo lahko prikažemo kot

  niz zelo ozkih 2-D nematiku podobnih plasti, orientacija dolgih osi pa se iz plasti v plast suče,

  kot je prikazano na sliki 2.24.

  Slika 0.24: Holesterni tekoči kristal (Liquid Crystals Phases, 2004)

  Dvolomnost tekočih kristalov

  Na sliki 2.21 smo videli, kaj opazimo, če opazujemo tekoči kristal pod polarizacijskim

  mikroskopom. Kaj pa opazimo, če celico, kjer je tekoči kristal orientiran tako, da leži optična

  os v ravnini celice, postavimo med prekrižana polarizatorja, jo položimo na grafoskop in

  sučemo enega od polarizatorjev? Opazimo, da se ob vrtenju enega od polarizatorjev barva in

  jakost prepuščene svetlobe spreminjata, če tekočekristalno celico osvetlimo z belo svetlobo.

  Jakost prepuščene svetlobe je odvisna od kota med optično osjo in prepustno smerjo

  polarizatorja.

 • 26

  Tekoči kristali so anizotropni in na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom. Svetlobni

  curek, ki ga usmerimo na tekoči kristal, se pri potovanju skozenj razcepi na dva curka, ki sta

  premaknjena (slika 2.25 in slika 2.26). Na drugi strani tekočega kristala dobimo dva curka:

  rednega in izrednega (slika 2.27).

  Slika 0.25: Postavitev poskusa za prikaz dvolomnosti (Vilfan & Muševič, 2002)

  Slika 0.26: Izvedba poskusa za prikaz dvolomnosti

  Slika 0.27: Dvojni lom svetlobnega žarka na celici s tekočim kristalom MBBA; levo: izredni

  žarek; desno: redni žarek; po segrevanju celice z MBBA tekoči kristal preide v tekoče

  (izotropno) stanje in opazimo le redni žarek.

  vpadni žarek

  redni žarek

  izredni žarek vpadnaE

  iE

  rE

  in

  rn

 • 27

  Vpliv ograjenosti in električnega polja na tekoči kristal

  Urejanje tekočega kristala na polimernih in drugih površinah je ključni tehnološki postopek

  pri izdelavi tekočekristalnih prikazovalnikov. Pri običajnem postopku polimerno površino, ki

  služi kot orientacijski sloj, podrgnemo z zelo mehkim blagom v izbrani smeri. S takim

  mehanskim postopkom uredimo polimerne molekule na površini orientacijskega sloja v smeri

  obdelave. Na urejeni površini polimera se tudi molekule tekočega kristala uredijo v isto smer

  kot polimerne molekule. Če sta površini blizu skupaj, se molekule uredijo čez vso celico

  (slika 2.28).

  Slika 0.28: Mehansko urejene molekule tekočega kristala

  Pomembna lastnost tekočih kristalov je njihov odziv na zunanje električno polje. Dovolj

  veliko zunanje električno polje lahko orientira molekule tako, da je smer urejenosti po vsem

  kristalu enaka. Posamezno molekulo obravnavamo kot inducirani električni dipol, na katerega

  v zunanjem električnem polju deluje navor. Navor zavrti inducirani dipol tako, da je njegova

  energija najmanjša – v smeri zunanjega polja (slika 2.29). Hkrati z zunanjim poljem pa na

  ureditev molekul vpliva tudi stik s površino oziroma okolico.

  Slika 0.29: Električni dipol ep

  v zunanjem električnem polju z jakostjo E

  se zavrti v smeri

  zunanjega polja.

  Zamislimo si ozko in homogeno celico tekočega kristala, kjer je direktor vzporeden z robnima

  ploščama celice kot na sliki 2.30. Svetloba se širi vzdolž vijačnice v obliki linearno

  n

  E

  ep

  ep

 • 28

  polariziranega valovanja, katerega električna poljska jakost sledi smeri vzdolžnih osi molekul.

  Svetloba se na nek način »prilagaja« vijačni strukturi, njena polarizacija sledi orientaciji

  tekočekristalnih molekul. Posledica tega je, da ima svetloba na izstopu polarizacijo zasukano

  za 90 ° glede na vstopno polarizacijo, in pride neovirano skozi polarizator na izhodni strani

  celice (slika 2.31). To pomeni, da celica z zasukano nematično strukturo prepušča skoraj vso

  svetlobo pri pravokotnem vpadu.

  Slika 0.30: Vijačna urejenost nematskega tekočega kristala v zasukani nematični celici in

  prehod svetlobe skozi takšno plast (Vilfan & Muševič, 2002)

  Slika 0.31: Zasuk polarizacije pri zavitem nematiku (Muševič, 1985)

 • 29

  Celica ima na obeh notranjih površinah robnih plošč prevodno plast t. i. elektrodi (slika 2.30).

  Obe robni plošči nato priključimo na električno napetost. Polje, ki se ustvari med obema

  elektrodama, skuša zavrteti molekule v smeri silnic, medtem ko jih plošči zadržujeta v prvotni

  smeri. Dokler je polje majhno, direktor ostaja vzporeden z elektrodama, ko pa polje doseže

  kritično vrednost, se molekule zasučejo (najbolj tiste na sredini). To imenujemo

  Freederickszov prehod. Nova ureditev tekočega kristala ne suče več polarizacije svetlobe, kot

  je razvidno iz slike 2.32. Iz povedanega sledi, da se pod vplivom električne napetosti

  spremenijo optične lastnosti celice. Molekule so se iz vijačne strukture preuredile v homogeno

  strukturo. Linearno polarizirana svetloba potuje vzdolž optične osi kristala s hitrostjo rednega

  žarka, njena polarizacija pa ohranja svojo smer. To pomeni, da je polarizacija izstopne

  svetlobe pravokotna na smer izstopnega polarizatorja, ki svetlobo v celoti absorbira.

  Tekočekristalna celica v tem primeru ne prepušča svetlobe.

  Slika 0.32: Porušena vijačna urejenost pod vplivom električne napetosti med steklenima

  ploščicama (Muševič, 1985)

  Ko električno polje odstranimo (izklopimo), se molekule vrnejo v prvotno stanje, ker so

  molekule ob površini zasidrane in potegnejo postopno v to lego še molekule v notranjosti

  celice. Zasukana nematična celica prepušča svetlobo, kadar ni električnega polja, in je ne

  prepušča skoraj nič, ko jo priključimo na vir električne napetosti. Pa imamo osnovo, kako

  narediti črnobel zaslon.

  V kolikor imamo pred zaslonom barvni filter, sestavljen iz vzdolžnih trakov iz treh osnovnih

  barv (rdeče, zelene in modre), dobimo barvni zaslon (slika 2.33). Pri tem po trije grafični

  elementi (rdeč, moder in zelen) predstavljajo en slikovni element. Z napetostjo vplivamo na

  zasuk molekul v posameznem grafičnem elementu. S tem nadzorujemo prepuščanje svetlobe

 • 30

  skozi vsak grafični element v slikovnem elementu. Prepuščena svetloba določene barve

  vzbudi ustrezne čepke v očesu, signali se prenesejo v možgane in tako dobimo vtis barve.

  Slika 0.33: Delovanje enega slikovnega elementa v tekočekristalnem zaslonu (povzeto po

  Merck, 2004)

  Vključenost tekočih kristalov v pouk po svetu

  Raziskovalci s področja izobraževanja po svetu omenjajo, da so tekočekristalni prikazovalniki

  že kar nekaj časa aktualni in bi bilo smiselno predstavitev tekočih kristalov vključiti v

  predavanja in vaje na dodiplomskemu študiju. O čem so izbrani avtorji premišljevali in kako

  so si zamislili vključitev v pouk podajam v nadaljevanju.

  Olah in Doane (1977) v članku »Experiment in the Bragg reflection of light for the

  undergraduate using cholesteric liquid crystals« opišeta sipanje svetlobe na holesternih

  tekočih kristalih. To sipanje je podobno sipanju žarkov x na trdnem vzorcu. Predstavljena je

  preprosta eksperimentalna priprava, s katero študent lahko zazna in zabeleži svetlobni spekter.

  Razložena je tudi anizotropija tekočih kristalov, katere posledica je dvolomnost.

  barvni filter

  ureditvena površina

  ITO film

  nepolarizirana bela svetloba

  TFT

  tekoči kristal

  ITO film

  polarizator

  polarizator

  steklo

  steklo

  ureditvena površina

 • 31

  Patch in Hope (1985) v članku »Preparation and Properties of Cholesteric Liquid Crystals«

  ugotavljata, da vaje iz kemije na dodiplomskem študiju običajno vsebujejo eksperimente, ki

  jih je mogoče uvrstiti v eno od tradicionalnih tem kemije. Tak način poučevanja kemije je

  sicer enostaven, vendar za ceno veliko bolj zanimivih eksperimentov iz tako imenovanega

  resničnega znanstvenega sveta. Tekoče kristale lahko celovito predstavimo, če medpredmetno

  povežemo organsko kemijo in fiziko. V članku podajata recepture za sintezo treh

  holesteričnih tekočih kristalov: nonanoil klorida, holesteril nonanoata in holesteril klorida. V

  nadaljevanju predstavita načine za karakterizacije produktov sintez in študij lastnosti zmesi

  holesternih tekočih kristalov v odvisnosti od temperature in sestave zmesi. Predstavljena

  vsebina je del laboratorijskih vaj v tretjem letniku dodiplomskega naravoslovnega študija.

  V članku »Liquid Crystals – The Phase of the Future« Ondris-Crawford et al. (1992) opišejo

  zgodovinski potek odkrivanja spoznanj o tekočih kristalov in njihove uporabe. Opisana je

  sama struktura tekočih kristalov in njihovih pomembnejših lastnosti, ki so ključne za uporabo

  le-teh v tekočekristalnih prikazovalnikih. Prikazana je tudi razlaga delovanja celice z zavitim

  nematikom. Na koncu avtorji podajo še razloge, zakaj je smiselno preučevati tekoče kristale.

  Glavni razlog je, da so tekoči kristali material prihajajoče tehnologije.

  Ciferno et al. (1995) v članku »Inexpensive electrooptic experiments on liquid crystal

  display« opišejo niz enostavnih poskusov, ki jih je mogoče prikazati na predavanjih in

  študentom približati znanost o tekočih kristalih. Študenti ob tem spoznajo osnovne pojme

  optike, kot so razširjenje svetlobe, sipanje svetlobe in polarizacija, dvolomnost in lomni

  količnik. Prikazan je tudi primer razlage delovanja tekočekristalnih prikazovalnikov in

  napovedani trendi prihajajočega razvoja mikroelektronike.

  Moses in Jensen (1998) v članku z naslovom »The Freedericksz transition in liquid crystals:

  An undergraduate experiment for the advanced laboratory« opišeta Freederickszov prehod. V

  članku avtorja opišeta smiselnost predstavitve tekočih kristalih študentom. Razložita tudi,

  kakšen je prehod svetlobe skozi optično anizotropno sredstvo in prikažeta ustrezne račune.

  Van Hecke et al. (2005) v članku »Synthesis and Physical Properties of Liquid Crystals: An

  Interdisciplinary Experiment« ugotavljajo, da je veliko raziskovalnih vprašanj, ki se

  pojavljajo na križišču biologije, kemije in fizike. Z nedavno prenovo učnega načrta na Harvey

  Mudd College so študente prvega letnika vključili v uvodne laboratorijske vaje, ki ilustrirajo

  sodobno naravoslovje. V članku opisana vaja na temo tekoči kristali vključuje opis priprave

 • 32

  tekočega kristala holesteril nonanoata. Razložene so tudi ključne fizikalne lastnosti tekočih

  kristalov. Vse to lepo ilustrira interdisciplinarno naravo raziskav s tekočimi kristali kot tudi

  aplikacij, ki izhajajo iz takih raziskav. Konkretneje članek opiše splošne lastnosti tekočih

  kristalov, poda recepturo za sintezo holesteril nonanoata in razloži lomne količnike ter prikaže

  meritve rednega in izrednega lomnega količnika.

  V dodatku iste številke revije Journal of Chemical Education, kot je članek Van Hecke et al.,

  najdemo prispevek »Experiment 7: Synthesis and characterization of liquid crystals: or when

  are liquids not?«. Gradivo iz skupine interdisciplinarnih vaj opisuje eksperiment s tekočimi

  kristali. Cilji vaje so: sintetizirati in očistiti znano snov, ki kaže lastnosti tekočih kristalov in

  izmeriti lomni količnik mešanice tekočih kristalov. Gradivo vsebuje kratek opis tekočih

  kristalov in predstavitev kemijskih tehnik uporabljenih v nekaterih kemijskih sintezah, ki

  temeljijo na učinkih kislinsko-baznih reakcij, prečiščevanju s prekristalizacijo in ugotavljanju

  čistosti s pomočjo določanja tališča. Za karakterizacijo tekočih kristalov je predstavljena tudi

  absorpcija polarizirane svetlobe v snovi. Ker je razumevanje tega, kako polarizirana svetloba

  potuje skozi snov ključno, da razumemo potek merjenj, je podan tudi kratek teoretični del o

  svetlobi in polarizirani svetlobi. Prvi dan vaj naj bi študenti izvedli sintezo tekočega kristala

  holesteril nonanoata, ki je podrobno opisana. Poučili pa naj bi se tudi o lastnostih anizotropnih

  snovi. Drugi dan vaj naj bi se študenti osredotočili na meritve, ki jim bodo pomagale določiti

  lomne količnike.

  Liberko in Shearer (2000) sta se v članku »Preparation of a surface-oriented liquid crystal -

  An experiment for the undergraduate organic chemistry laboratory«, za razliko od prej

  omenjenih avtorjev, lotila opisa postopka sinteze nematičnega tekočega kristala MBBA in ne

  holesternega. Reakcijska shema za sintezo MBBA je prikazana na sliki 2.34. Članek opisuje

  postopek sinteze tekočega kristala kot tudi nekaj eksperimentov, ki ponazarjajo optične

  lastnosti tekočih kristalov. Najdemo lahko opis izdelave celice, kjer uredimo molekule in jo

  opazujemo med polarizatorjema (slika 2.35). Obenem je podan tudi natančen opis dogajanja

  pri faznem prehodu. Poudarjena je zanimivost vaje za dodiplomske študente, ker jim

  omogoča, da sintetizirajo snov, ki je dejansko uporabna še za kak poskus, in sicer omogoča

  merjenje določenih fizikalnih lastnosti kot so npr. lomni količniki. Tako sinteza kot tudi

  opisani eksperimenti so enostavni za izvedbo.

 • 33

  NH2

  +

  O

  O

  H

  N

  O

  +

  H2O

  4-butilanilin p-anisaldehid MBBA voda

  Slika 0.34: Reakcijska shema za sintezo MBBA

  Slika 0.35: Tekoči kristal MBBA je zaradi zanimivih optičnih lastnosti videti pod

  polarizacijskim mikroskopom zelo barvit. Na spletu najdemo tudi gradivo namenjeno za pripravo eksperimentov s holesternimi tekočimi

  kristali z naslovom »Preparation of cholesteyl ester liquid crystals« (Cholesteryl Ester Liquid

  Crystals, 2005). V gradivu je kratek opis tekočih kristalov, pri čemer je poudarek na

  termotropnih tekočih kristalih. Holesterni tekoči kristali so termotropni, in sicer spremenijo

  barvo, če se jim spremeni temperatura. Obenem so občutljivi tudi na tlak. Gradivo vsebuje

  delovne liste za eksperimenta, pri katerih ugotavljamo občutljivost holesternih tekočih

  kristalov oz. njihovih mešanic na tlak in temperaturo.

  V članku »Polarizing Filters Aren't Supposed to Do That« Evans (2008) opiše, kako lahko

  študentom razložimo prehod svetlobe skozi polarizatorje. V nadaljevanju omeni, da večino

  študentov zanima, kako deluje tekočekristalni prikazovalnik, zato poda tudi opis njegovega

  delovanja.

 • 34

  S področja preučevanja tekočih kristalov lahko najdemo tudi nekaj zahtevnejših člankov, ki

  nakazujejo smiselnost vključitve le-teh v študijski proces. Naj jih nekaj navedemo: Crawford

  in Ondris-Crawford (1994) »Liquid crystal displays: molecules at work«, Moses et al. (2000)

  »Magnetic birefringence in a liquid crystal: An experiment for the advanced undergraduate

  laboratory«, Low (2002) »Measuring order and biaxiality«, Repnik et al. (2003) »Physics of

  defects in nematic liquid crystals«, Boruah (2009) »Dynamic manipulation of a laser beam

  using a liquid crystal spatial light modulator«. Crawford in Ondris-Crawford (1994) tudi

  pravita, da so tekoči kristali dober medij za povezavo osnovne fizike s tehnologijo in drugimi

  znanstvenimi disciplinami.

  Iz nekaj predstavljenih člankov kot tudi obširnejšega pregleda obstoječega znanstveno

  raziskovalnega dela ugotovimo, da se kaže težnja po vključitvi tekočih kristalov v študijski

  proces. Naša želja pa je vključiti tekoče kristale ne samo v pouk na dodiplomskem študiju,

  ampak nekaj vsebin o tekočih kristalih prenesti tudi v osnovne in več v srednje šole. Zato je

  potrebno raziskati, kakšno je trenutno stanje poznavanja tekočih kristalov. Odločili smo se

  analizirati znanje o tekočih kristalih pri študentih prvega letnika univerzitetnega študija, in

  sicer takoj po zaključenem srednješolskem izobraževanju na začetku študijskega leta.

  Pridobitev podatkov in analiza je ključna tema magistrskega dela. Rezultati pa bodo služili

  kot osnova za nadaljnje raziskave in pripravo konkretnih poskusov, učnih ur in vsebin na vseh

  stopnjah izobraževanja.

 • 35

  PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

  Problem

  Teoretična izhodišča, ki smo jih predstavili v prejšnjem poglavju kažejo, da obstaja

  raziskovalni interes za preučevanje neformalno pridobljenega znanja študentov o tekočih

  kristalih. Poznavanje neformalno pridobljenega znanja o tekočih kristalih lahko služi kot

  izhodišče za oblikovanje učne enote, kjer bi študentom in dijakom predstavili osnovne

  značilnosti teh zanimivih materialov. Pri oblikovanju učne enote pa je prepotrebno vedeti, na

  čem gradimo.

  Ker nismo našli raziskav o poznavanju tekočih kristalih po koncu srednješolskega

  izobraževanja, smo se lotili zasnove študije, ki naj bi pojasnila, kakšno je znanje študentov, z

  interesom in brez za naravoslovje, o tekočih kristalih takoj po zaključenem srednješolskem

  izobraževanju.

  Cilji

  Tekoči kristali so razmeroma eksotični materiali, ki imajo lastnosti tekočin in kristalov hkrati.

  Imajo zanimive lastnosti za aplikacije, zato se pogosto uporabljajo v prikazovalnikih,

  telefonih, prenosnih računalnikih, itd. Tekoči kristali so bogat vir za pripravo učnih enot, ki

  temeljijo na opredelitvi konteksta in izbora pojmov na področju kemije in fizike

  (Brown, 1983; Wright, 1973). Na žalost pa danes tekoči kristali niso omenjeni niti v učnem

  načrtu kemije niti fizike za slovenske srednje šole, čeprav se v vsakdanjem življenju

  množično uporabljajo (ZRSŠ, 2010).

  Čeprav se študenti o tekočih kristalih ne učijo v šoli, smo pričakovali, da so pridobili nekaj

  znanja o njih tekom neformalnega izobraževanja. Zato je bil glavni namen raziskave

  ugotoviti, kakšne so predstave študentov univerzitetnega študija o tekočih kristalih takoj po

  končanem srednješolskem izobraževanju. Želeli smo ugotoviti vpliv spola, uspeha na maturi,

  stratuma prebivališča, domačega intelektualnega okolja, motivacije za učenje naravoslovja in

  smeri študija na razlike v znanju o tekočih kristalih.

 • 36

  Raziskovalna vprašanja

  Glede na problem in cilje študije so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja (RV):

  RV1: Kakšne so predstave študentov o tekočih kristalih po končanem srednješolskem

  izobraževanju?

  RV2: Kakšen je bil dosežek študentov na vprašalniku o tekočih kristalih glede na njihovo

  lastno oceno znanja o tekočih kristalih?

  RV3: Ali so razlike v znanju o tekočih kristalih pri študentih, ki študirajo kemijo ali fiziko,

  študentih drugih naravoslovnih ved in študentih družboslovja?

  RV4: Ali je med študenti in študentkami kakšna razlika med dosežki na vprašalniku o tekočih

  kristalih?

  RV5: Ali študenti, ki so bolj motivirani, kažejo statistično pomembno boljše poznavanje

  tekočih kristalov?

  RV6: Ali so razlike v znanju o tekočih kristalih pri študentih povezane s stratumom

  prebivališča?

  RV7: Ali so razlike v znanju o tekočih kristalih pri študentih povezane z domačim

  intelektualnim okoljem?

  RV8: Ali so razlike v znanju o tekočih kristalih pri študentih povezane z uspehom na maturi?

 • 37

  METODE DELA

  Pedagoška metodologija

  Izbira in velikost vzorca

  Množične pojave raziskujemo praviloma na vzorcih enot, rezultate pa lahko posplošimo na

  celotne populacije. Raziskovanje pojavov na vzorcih ima praktične prednosti pred

  raziskovanjem pojavov na celotnih populacijah, ki so na splošno zelo obsežne. Na ta način

  namreč prihranimo veliko denarja, truda in časa ter potrebujemo manj sodelavcev. Če hočemo

  priti na osnovi vzorca do čim točnejših spoznanj o celotni populaciji, moramo izbrati enote za

  vzorec tako, da bo vzorec reprezentativen. Če raziskujemo neko značilnost enot celotne

  populacije, bo vzorec z vidika te značilnosti čim bolj reprezentativen, čim bolj bo po strukturi

  take značilnosti podoben populaciji. Vrednosti parametrov v vzorcu nam služijo kot ocene

  vrednosti parametrov v osnovni populaciji.

  Vzorec lahko izberemo na enostaven način slučajnostno z žrebanjem, pri čemer ima vsaka

  enota osnovne populacije pri takem izboru enako možnost, enako verjetnost, da bo izbrana.

  Nadomestilo za slučajnostni izbor je sistematični izbor. Pri sistematičnem vzorcu so vsi

  elementi enako verjetni za izbor, vendar pa nimajo vsi elementi enake možnosti, da se

  pojavijo v vseh vzorcih. Pod določenimi pogoji predstavljajo populacijo tudi neslučajnostni

  vzorci. Primer neslučajnostnega vzorca je priročni vzorec. Priročni vzorec je skupina, ki nam

  je dostopna in jo vzamemo kot vzorec (predstavnico) širše populacije. Posplošujemo lahko

  takrat, če domnevamo, da se enote vzorca v relevantnih lastnostih ne razlikujejo od enot

  populacije. Pomembna je tudi velikost vzorca; v splošnem omogoča večji vzorec natančnejšo

  oceno nekega parametra (Sagadin, 2003).

  Raziskovalne metode

  Osnovne raziskovalne metode empiričnega pedagoškega raziskovanja po Sagadinu (1993)

  glede na gnoseološki (nivo spoznavanja pedagoškega polja) in akcijsko manipulativni kriterij

  (ali gre za eksperimentalne faktorje ali ne) so tri:

  1. Deskriptivna metoda: proučevanje na nivoju opisovanja stanja in brez vzročnega

  pojasnjevanja.

 • 38

  2. Kavzalna-neeksperimentalna metoda: proučevanje na nivoju vzročnega razlaganja

  oziroma iskanje odgovorov na vprašanje »zakaj«, pri čemer torej vzročna razlaga

  temelji na empiričnem preverjanju odvisnih zvez med pojavi.

  3. Eksperimentalna metoda: proučevanje na nivoju vzročnega razlaganja učinkov

  namernega vnašanja enega ali več eksperimentalnih dejavnikov v raziskovalno

  okoliščino.

  V skladu z navedeno klasifikacijo je vsaka empirična raziskava na deskriptivnem nivoju, ne

  pa nujno na kavzalnem (eksplikativnem), razen eksperimentalne.

  Postopki in inštrumenti zbiranja podatkov

  Podatke zbiramo z različnimi tehnikami in njim prilegajočimi inštrumenti (Cencič, 2002;

  Sagadin, 1993; Vogrinc, 2008; Čagran et al., 2008). Danes je uveljavljena razdelitev

  raziskovalnih tehnik v dve osnovni skupini:

  1. Kvantitativne tehnike

  Standardizirane (strukturirane, vezane) tehnike so tiste, katerih inštrumenti prinašajo

  kvantitativne podatke, torej podatke, ki so primerni za kvantitativno (statistično) obdelavo in

  statistično indukcijo (sklepanje iz posameznega na splošno). Sem sodijo:

  anketa (z anketnim vprašalnikom, sestavljenim iz vprašanj zaprtega tipa),

  standardizirani intervju ali ustna anketa (z anketnim vprašalnikom, sestavljenim

  pretežno iz vprašanj zaprtega tipa),

  strukturirano (sistematično, načrtno) opazovanje (z vezanimi protokoli),

  ocenjevalne lestvice,

  lestvice stališč (npr. Likertovega tipa),

  preizkusi (testi) znanja in

  analiza dokumentov (kvantitativna analiza vsebine, zasnovana na vnaprej določenih

  enotah analize).

  2. Kvalitativne tehnike

  Nestandardizirane (nestrukturirane, nevezane) tehnike so tiste, katerih inštrumenti prinašajo

  kvalitativne podatke, torej podatke, ki so primerni za kvalitativno obdelavo. Sem sodijo:

  anketa (z anketnim vprašalnikom, sestavljenim iz vprašanj odprtega tipa),

 • 39

  nestandardizirani intervju (sprotno oblikovanje vprašanj odprtega tipa),

  nestrukturirano (nenačrtno) opazovanje (nevezani protokoli) in

  analiza dokumentov (kvalitativna/fenomenološka analiza vsebine v funkciji

  ugotavljanja pomena, smisla sporočila).

  Inštrumente, ki jih potrebujemo, moramo v skladu s cilji raziskave največkrat izdelati kar

  sami, lahko pa uporabimo že obstoječe (v izvirni ali prirejeni obliki) ter preizkušene, pri

  čemer moramo navesti njihov izvor.

  Anketa

  V naši raziskavi smo uporabili kot merski inštrument anketo. Zato se temu inštrumentu v

  nadaljevanju podrobneje posvetimo. Anketa pomeni v metodologiji raziskovalnega dela

  postopek zbiranja podatkov, pri katerem postavljamo ustreznim osebam vprašanja, nanašajoča

  se na podatke, ki jih želimo zbrati. Vprašanim osebam pravimo anketiranci, osebam, ki ankete

  izvajajo, pa anketarji. Vprašujemo lahko pisno ali ustno. V prvem primeru gre za pisno

  anketo, v drugem pa za ustno.

  Inštrumentu ankete pravimo anketni vprašalnik ali samo vprašalnik. To velja tako za pisno

  kakor za ustno anketo. Anketni vprašalnik ni standardiziran instrument. Uporabljamo ga samo

  pri raziskavi, za katero ga sestavimo.

  Podatke, ki jih zbiramo z anketiranjem, lahko razvrstimo po več kriterijih ali vidikih:

  podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih s področja vzgajanja in izobraževanja

  (podatki o spolu, starosti, uspehu učencev),

  podatke o željah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih oseb (za to kategorijo gre,

  če vprašamo, kaj menijo učenci o vpeljavi sodobnih vsebin v pouk fizike; o

  poznavanju tekočih kristalov…).

  Pri sestavljanju anketnega vprašalnika moramo upoštevati, da:

  ne sprašujemo tistega, česar pri raziskavi ne potrebujemo,

  anketirancev ne vprašujemo po nečem, česar sploh ne morejo vedeti in česar tudi ne

  morejo iz ničesar sklepati ali od nikogar izvedeti,

 • 40

  pri vprašanjih o mnenjih in stališčih oseb moramo vnaprej zanesljivo vedeti, ali bodo

  anketirane osebe sploh razumele, za kaj bo šlo, in ali nam bodo torej sploh mogle dati

  uporabne odgovore,

  je pri vprašanjih, ki se nanašajo, na preteklost, smiselno spraševati po podatkih, ki se

  jih bodo dovolj natančno spomnili,

  predvidene anketirane osebe dovolj poznamo, če hočemo preudarjati o tem, kaj od njih

  lahko izvemo in česa ne.

  Anketna vprašanja so lahko različno sestavljena in načini odgovarjanja nanje so lahko

  različni. Po tem razlikujemo dve osnovni skupini vprašanj:

  vprašanja odprtega tipa (odprta vprašanja, vprašanja s prostimi odgovori), na katera

  anketiranec odgovarja tako, da sam formulira odgovore, pri pisnem anketiranju jih tudi

  napiše,

  vprašanja zaprtega tipa (zaprta vprašanja, vprašanja z vezanimi odgovori), kjer so

  odgovori že vnaprej formulirani in v vprašalniku tudi napisani; anketiranec odgovarja

  na vprašanje tako, da izbere med vnaprej navedenimi odgovori tistega, ki njemu

  ustreza.

  Če dovolj zanesljivo poznamo vse možne odgovore in če jih ni preveč, uporabimo načeloma

  vprašanja zaprtega tipa. Drugače se odločimo za odprta vprašanja. Vsak tip anketnih vprašanj

  ima svoje odlike in slabosti. Odgovori na odprta vprašanja lahko omogočijo raziskovalcu (ob

  skrbnem in ustreznem odgovarjanju) izčrpnejši vpogled v tisto, po čemer vprašuje, kot pa mu

  to omogočajo vnaprej pripravljeni odgovori pri vprašanjih zaprtega tipa. To velja še posebej

  takrat, kadar sprašujemo po mnenjih, željah, interesih, stališčih, ko še teže dosežemo izčrpnost

  možnih odgovorov kakor pri vprašanjih o objektivnih dejstvih. Vnaprej pripravljenih

  odgovorov je vedno le omejeno število, pri odgovarjanju na odprta vprašanja pa te omejenosti

  ni. Vendar, če anketiranec odgovori na naše vprašanje hitro in površno ter napiše preprosto

  tisti odgovor, ki se ga najprej spomni, ne pa tistega, ki bi v resnici najbolj ustrezal, ne bo od

  omenjene prednosti odprtih vprašanj prave koristi. Večja izčrpnost odgovorov bo le

  navidezna. Pri zaprtih vprašanjih je manjša verjetnost, da bomo dobili trivialni odgovor, ki se

  ga bo anketiranec slučajno spomnil, saj ga že vprašalnik spomni na več možnih odgovorov.

  Če pa nobeden od vnaprej pripravljenih odgovorov anketirancu ne ustreza, pa od omenjene

  prednosti zaprtega vprašanja spet ne bo koristi, saj ne bomo dobili ustreznega odgovora. Tako

  nevarnost zmanjšamo, če damo možnost, da anketiranec odgovor napiše sam, če mu nobeden

 • 41

  od predloženih ne ustreza. Pri vprašanjih odprtega tipa anketiranci pogosto odgovarjajo tudi z

  vidikov, ki nimajo z namenom naše raziskave nič ali vsaj ne dovolj skupnega. Že v fazi

  preizkušanja anketnega vprašalnika se mora raziskovalec vprašati, kako bo vprašanja

  vsebinsko in oblikovno izboljšal, da bo dobil uporabne odgovore. Z odprtimi vprašanji so

  nevšečnosti še pri kategoriziranju prostih odgovorov, težave pa se pojavijo tudi zaradi

  določanja kategorij odgovorov. Vse to pri zaprtih vprašanjih odpade, ker so pri teh odgovori

  že vnaprej kategorizirani. Tudi odgovarjanje na odprta vprašanja je zamudnejše kot

  odgovarjanje na zaprta vprašanja, pri katerih je treba le primerno označiti izbrane odgovore.

  Anketno vprašanje mora biti oblikovano tako, da ga anketiranec pravilno razume in mu je

  jasno, kaj od njega hočemo.

  Anketni vprašalnik je pri pedagoških raziskavah med najpogosteje uporabljenimi pripomočki

  za zbiranje podatkov. Primerna vsebinska zasnovanost vprašalnika je prvi in nujni pogoj, da z

  vprašalnikom sploh zberemo podatke, ki jih potrebujemo. Z operativnim načrtovanjem

  vsebine anketnega vprašalnika angažiramo svoje znanje o problemu, ki ga raziskujemo, in

  raziskovalne sposobnosti ter metodološko znanje. Potrebno je poznati namen anketiranja

  (teoretična analiza) in tehnike sestavljanja vprašanj (sestavljanje vprašalnika). Vprašanja naj

  bodo jasna, nesugestivna, smiselna, primerno specifična, brez nepotrebnih nedoločenih

  izrazov, primernega tipa in vrste ter primerno razporejena v anketni vprašalnik.

  V posamezno raziskavo lahko vključimo enega ali več anketnih vprašalnikov. Za vsakega

  moramo nadrobno določiti, po čem bomo z njim vpraševali in za kaj bomo uporabili dobljene

  odgovore. Anketiranje lahko izvedemo s pomočjo anketarjev. Lahko je individualno (ustno)

  ali skupinsko (pisno). Skupinsko anketiranje se deli še na nevodeno ali vodeno izpolnjevanje

  vprašalnika.

  V anketnih vprašalnikih pogosto zasledimo lestvice stališč, ki so merski postopki za merjenje

  stališč. Dimenziji stališč sta smer in stopnja. Pri smeri ugotavljamo, ali je oseba za ali proti

  nečemu, ali soglaša ali ne soglaša z nečim (če merimo samo smer, imamo samo anketni

  vprašalnik in ne lestvice). Pri stopnji ugotavljamo, ali je oseba povsem za, ali le deloma za

  nekaj. Po stopnji lahko stališča variirajo od popolnega soglašanja do popolnega nesoglašanja z

  nečim. Lestvica stališč je lahko del ankete.

 • 42

  Glavna oblika lestvice stališč je Likertova. Likertova lestvica stališč je sestavljena iz trditve in

  več stopenj strinjanja. Glavni fazi lestvice sta opredeljevanje predmeta merjenja in zbiranje

  večjega števila izjav, ki izražajo stališča, ki jih želimo raziskati pri neki populaciji.