jean-pierre gibrat

of 23 /23
Jean-Pierre Gibrat Prvo razdoblje J ( 1914.-1915. ) www.fibra.hr | www.stripovi.com

Author: others

Post on 14-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jean-Pierre Gibrat
P r v o r a z d o b l j e J ( 1 9 1 4 . - 1 9 1 5 . )
www.fibra.hr | www.stripovi.com
Mom djedu Théophileu. Claudine, Alexis, Céline i Éricu.
J Veliko hvala svima koji su mi pomogli da sluim na prvoj liniji s posebnim odlikovanjem za Cap’tain Iglooa, kapetana Claudea, Pascala, Bernarda, Philippea i Jean-Claudea. I jednako hvala Didieru koji je vješto ulovio nekoliko grafikih lutanja.
j.-P. g.
P r v o r a z d o b l j e ( 1 9 1 4 . - 1 9 1 5 . )
Scenarij & crte Jean-Pierre Gibrat
izdava Naklada Fibra d.o.o. glavni urednik Marko Šunji Prijevod Goran Marini lektura Aleksandar Gucunski izrada tiPografije, Prijelom i PriPrema za tiSak Marko Šunji dizajn Melina Mikuli, Plavi dabar tiSak Stega tisak d.o.o. naklada 500 primjeraka iSbn 978-953-321-079-7 coPyright © Futuropolis, Paris, 2008.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Zagreb, svibanj 2012.
3 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 2 3.5.2012. 15:40:43
je li IStina?
kad ti KAem! oD juTrOs fRancUSkA MobIlizIra, pLAKati su POSvUdA... ah, oVAJ puT IDEmO RavNo U tO! TO E
SVE TUNO ZAVRŠITI, KAko KaE tVOJ oTAC.
3 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 3 3.5.2012. 15:40:50
Moj otac, govori o njemu u sadašnjosti, kao da e se vratiti. Kad se radilo o barci, on je uvi- jek bio prisutan, svake
godine ju je prvog kolovoza prebojavao u crnu i crvenu. U crnu jer je moj otac oda-
brao anarhiju, u crvenu zato što smo dobivali
kante s tom bojom. Kad si siromašan, ne moeš
sve birati.
kAD SE sJetIm da jE TvOJ otAc TAKOER UMrO pRVoG KOLovOza...
...NA dan oPE mObiLIZAcije! aNTIMilItARiST! svE Je to ISTI
tVOj oTaC!
a To nIJe svE, NijemCI Su ObJAVilI Rat rUsiMA! aH, BIT
E poŠtenO!
naMjErNo POsvuDA oStaVLJAš BOjU?
Dakle, ja sam bio sin jednog anarhista i nisam bio nadaren za bojenje. Takoer sam bio Španjolac, a u Španjolskoj policija anarhistima nije davala disati, zato što su anarhisti imali neke svoje ideje, poput one o atentatu na Alfonsa TRINAESTOG... Još
uvijek mi nije poznato koju je ulogu moj otac odigrao u tom sluaju... Kakva god bila, bila je dovoljna da uskoi u svoju ribarsku barku i krene u smjeru Francuske. Jednoga je dana moru palo na pamet da ubije mog oca... Vratilo nam je samo barku.
gLe, ENo JulieTtE!
samo nAM je JOš oNa nEdOStAjalA!
4 p r v o r a z d o b l j e 5 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 4 3.5.2012. 15:40:54
tOGA raDUJe! o,
DobAr dan, GOsPoO CoRTÉS.
MatTéo JE ZAuzet, VRaTIt U sE POSLije. Ili vAm Moda mOgu
poMOI?
se odavde!
TkO to?
OnDa ne vOli NIkoga...
pRIje sVEGa, ima vrlO Loš kARaKter! A uz To, nitkO JE NIKaDA nije Jako VOlIo... OSiM modA MOg oca... ZAPRavO, IVoT jOJ NijE
pUno tOGA PoKLONIo... A IMa SinA pOPUt
TeBE!
Ni ti meni ništa ne poklanjaš! Mogao bih se vratiti bojenju barke!
dA I TO ViDIm!
zaPRAvO, Nisam tI reklA,
pReStANi! nE Moeš
i ONDA? šTo hOEŠ da nAPravIm?
4 p r v o r a z d o b l j e 5 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 5 3.5.2012. 15:40:58
DoBRa viJEST...
Ako RaT IZBiJe, tO NIjE DObrA vijest ni zA KoGa.
PO gUIlLaumEU, ŠVABe E bitI na KolJeNiMA
za mAnjE OD dva Mjeseca!
aH, oNDA je SvE U redu!
...s RuSimA s JEDNe StranE I s eNglEziMA S dRUGe, nE BI se TrEbaLO
RAZVui!
PrVo, ON nije MoJ Guillaume...
mA naRAVNO da Jest,
on jE tvOJ Guillaume!
sTuDiJa U EnGleSkoj...
U škotskoj.
DOBro, u šKOTSkoJ... Od sVog POvRAtKa S Tom NekAKVOM DIpLomOM iz nE ZNam vIŠe
ega...
ukratKo, više nIsi U STANju zapOEtI
ReEnicU beZ “guIlLAUmE”
oVdJe, “GuilLaUME” ONDJE...
6 p r v o r a z d o b l j e 7 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 6 3.5.2012. 15:41:03
ran!
pREkiNI, ne bUDi BLEsAv, POzNaJem GA od SVOjE
treE godine...
AeroPlanI...
nemoj ME NipOšto ekaTI!
6 p r v o r a z d o b l j e 7 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 7 3.5.2012. 15:41:07
onda? gUiLlauMe, GUILlAumE, Guillaume! mA KakO Se tip PopuT
tEbe MOgAo zaGRIjATi Za tAKVU damICu? zNAŠ,
PrEveLika sI BUDAla! ZAR nE VidIš Da ONA
SanJA biTI poPut njih?
“oni”, tO su de brIgNacovi. ImAli SU sREe, SVE IM je priPaDALO: vInoGRadi, kuE, lJUDI, KONAno i
pOsao. zNALI SmO PonešTO o tOME, pauliN I jA smo ŠLJakAli za njih, I to jOš KAko TeŠKO! PrEša Se
niJE NALaZIlA samo U kOnoBAMa...
8 p r v o r a z d o b l j e 9 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 8 3.5.2012. 15:41:11
ZApRaVO, nISMo iH NeŠTO PUno vOlJELI, oDmAh ispOd MINimuMa, BAš kao ŠtO SU nAs PlaALI... poreD TOGa, guilLAUmE je bIo liJEP MLadI, PA SE MOE I reI
Da kod DE BRiGnACOvIH NepraVdA nE Samo štO se oSjEAla KAO
kod kue, NegO JE Ak sTavLjAla noGe NA StOL!
Juliette nije samo radila, ona je kod njih i spavala, a to nije od juer. Stari De Brignac uzeo ju je k sebi zajedno s njezinom malom obitelji, koja nije mogla biti manja jer je tu još bila samo majka... Po Guillaumeu, njih su dvije bile dio obitelji. Ja, koji
nisam elio biti milosrdan, smatrao sam da su one bile samo dio namještaja.
Razgovarajmo o neem drugom... Ti takoer misliš da e biti rata?
pOmAlo! a U PROSINCu se vrAa S GUiLlAu- MEoVIm jaJiMA!
GoVOriM o gUIlLaumeU ii.,
zno, ha?
POZNAjE...
SRanjE, Ak I Kad crtAM NJihOVU
baRAku, neKako mE Iznerviraju!
sTIPeNDiJu za AKademiju.
Bojim se da nije vrijeme za slikanje... Iako... Trebam se vra- titi svojoj boji, moram dovršiti
barku.
8 p r v o r a z d o b l j e 9 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 9 3.5.2012. 15:41:15
Posao je obeavao krasan uspjeh, gradonaelnik je bio sav uzbuen, rumenio se od entuzijazma, uloio je svog sina, kao da ulae ušteevinu u dobar plas-
man...
KOMBINaCijU, sVe SE Inilo dObro.
eNE SU bILe suZDrAnijE, NeMIR JE viSIO nad NjimA PopUT šeŠIra.
Rat je posluen pa se urilo NA DERANJE, jer ima prilika kad na stolu malo nedostaje da
bi se poastilo svakoga.
Kolodvor je bio lijevak. Selo se ispraznilo za sat vremena, vlak je bio prepunjen, a na prozorima su SE POMALJALE pijane gubice koje su vrištale... Na elu je bio moj Paulin.
PreVELikA SI BudalA, znaš. hAjDe, dOi s NamA, STUpI u
sLUbu, Pa JE SVE rIJEŠeno!
Idemo samo do Berlina i
natrag!
10 p r v o r a z d o b l j e 11 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 10 3.5.2012. 15:41:20
Patriotizam je mom ocu SMRDIO NA smrt, prema njemu je gajio samo prezir... A nije
puno cijenio ni granice.
SveJEDNo, MOj stATuS strancA poŠTedIO mE RatA, ParADoKS zBOg koJeGa sE
MOjA maJKA Radovala.
kORIsTi.
što SmO ŠPANJolci!
SjeAš li sE kaKo SU tI se TVOJi koLEge RuGAlI U ŠKOLi kad StE bIli MALI: “šPanjolAc, KeNJOLaC!” DAnas iZglEdAju BaŠ
Vragolasto!
SaM se OSjEAo KaNJen OsTAjaNJEm kui!
MATtéO je prE- velIKa budala!
ti SI sTVARno prEBLeSav! hAJdE, PRiDruI se, VRaG
tE OdNio!
Kad je rat stigao u domove, u prvo je vrijeme, treba biti iskren, šarmirao svijet oko sebe poput šteneta u košari s bojama zastave, ali runo je zvijer narasla! Zamišljali smo da e nam u njušci donijeti pobjedu, da e ostati ista krzna, i da se puška
nee micati s ramena! Kako NAS JE samo dukAc prevariO!
10 p r v o r a z d o b l j e 11 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 11 3.5.2012. 15:41:24
pRLjAVi, PodMUKlI paS vODi zA sLIJEPCe Vukao nAS jE U sraNJe i pROdIrAo nam DjEcu... SvAKakO sMo gA Se hTJEli RIjeŠitI, aLi
PrEKAsNO, Gad Je SAD BIo gaZdA! Gradonaelnikovi posjeti sluili su da se otrijeznimo od onog ogromnog okupljanja kad se polazilo u rat, njeGOva JE obAVeza BilA ObavjEštAVaTI oBiteLJI O DUNoSTi KOju
sU SInovi IsPuNilI, pOginUVŠI kAo JuNaCi, bEZ PAtnjI.
SVAKA Se kuA pLašIlA NjEGovA POsJeta.
kad bi NjegOV šEŠIr PRošAO A DA NE POZvonI, uzDASi OLaKŠAnJa ZATreslI bi zavjese...
sVakOg jE mJeSEcA starIo deSET GODinA, DA BI KONANO DOSEGNUO RAVNODUŠNOST KAD JE DOŠAO NJEGOV RED DA MU JAVE ZA
SINOVLJEVU SMRT.
više nIjE bio dOVolJNO Iv Da pAti zBog TueG jada.
12 p r v o r a z d o b l j e 13 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 12 3.5.2012. 15:41:28
jUliEtTe mI JE iZMI- caLA. malO sMo Se ViALI, samO
dA SE posvaDiMO. PACIfiStIKe TEze
mog Oca, odbOjNost prEMA RaTu, iZnOSIo sAm ih S POVršNIM
UvJeREnjem kaKVo kAraKtERi-
I kOJu Si jE ULogu U sVemu
OvoME namIJeNiO GoSPODIn MAtTéo?
pOReD oŠTrOg toNa, TO “GosPOdIn” SADRavAlo jE irONIJu Koja Je tRAiLa dOsTojAn ODgoVOr koJI ObEavA pReSUdu BEz samiloStI. UsuDiO SAM se odIGraTi na KARtU
“TajNA”.
PrezIRnA Grimasa.
gUIlLAumE i paUlIn Se boRE.
AH, Da JE ReklA samO “GUILlAuME”, mogaO Bih NAI nePriHVatLjIv ARGUMENT Za OTEGOTNE OKOLNOSTI , AlI poVEzivaTI s tim PAULIna DAValO Je rAZMiŠLjaNJu
teinu.
tRebAm razMiSLITi...
poslije Sam shvAtIO da kAD VaS JEdnA eNa PiTA taKvo nEšTO, to NIje DObro zA siTnu LJUBavNu RAZMjEnU. tO prIJe NajAVlJujE zaTvARanJe LokAla NEgO ProdUenjE
ZAKupa.
12 p r v o r a z d o b l j e 13 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 13 3.5.2012. 15:41:32
Dragi moj Mat téo,
taj rat, znao sam da ima prljavu njušku, ali treba vidjeti
kurvu izbliza! Treba je vidjeti kako bjesni , sranje, ne
moeš ni zamisliti! A u taj uas ideš pješice. Ovdje
treba patiti da bi se imalo pravo patiti. Dnevni marševi ,
noni marševi , narednik ti je za dupetom kao neka
dukela, a govno od ruksaka tee od pute za groe.
Misliš da patiš, a još ne znaš što je patnja. Sranje koje
te eka, u sluaju da nemaš predodbi o njemu, ture ti
ga pod nos dvokolicama krcatim leševima, susreeš
najsretnije od nesretnika izgubljenih pogleda, previjenih
udova koji se vuku u grozdovima. Sljedee po planu je
iskopati rov, grob od horizonta do horizonta, mislio sam
cr tati taj rat, ne moe ga se ni gledati... Usprkos tome,
šaljem ti nekoliko skica, malih por treta onih od nas koji
još ive. Za najugodniji je zasluna Mireille, ena za
koju ne znam je li neudata ili udovica, samo znam da je
velikodušna u srcu... Kao i u ostalom. Mat téo, stvarno
eš biti prevelika budala ako ne ostaneš tamo gdje si...
Tvoj prijatelj Paulin
14 p r v o r a z d o b l j e 15 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 14 3.5.2012. 15:41:40
njegovih odgovora nije uspijevalo
pridruim. ZA MENE JE OPET OSVOJITI JULIETTE STALNO BILO JEDNAKO
OSVAJANJU ALSACEA I LORRAINEA.
šTO sE tIe GuilLaUMEA, NazDRAvIo Sam kAd je OTiŠao, nADaJuI sE dA e Mi tO
UDaljAVaNJE bITi SAveZnIK. aLi prIBliAVaLo gA jE svakO RAzmIJeNjEno PiSMO. udalJe-
Nost jE bILA namiJeNjEnA MeNI.
Ah, DoBar dAn... maTtéO...
ruka na eti- keti, bio je to smrto-
nosni udarac.
Još jedan paket? Ima sree... To je... Dvije kile i osamsto pede-
set!
kretEnu!
14 p r v o r a z d o b l j e 15 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 15 3.5.2012. 15:41:43
uBiJU, A ja Se nE TrebAM
Zabrinjavati!
pRestAni! PrESTaNI s
zašto gA ne mOEŠ osTavitI NA Miru?! a kAd SmO
KoD TOGa, I MeNE?!
...
16 p r v o r a z d o b l j e 17 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 16 3.5.2012. 15:41:48
Tog poetka listopada, od departmana Somme do departmana Vosges, rat je ubirao pune kace... A za kace gospodina De Brignaca trebalo je pozvati španjolske sezonske radnike kako bi nadomjes-
tili ruke koje nedostaju. Meu njima je bio Gervasio.
dOBro je pOznAvao mOG ocA, VRlO JE ivo gOVo- rIO o NjeMU, RaZLiItO oD
vErziJe mOjE MAJke. njEZINe RiJEI noSile su rUNOu SLUbEnIH
PoRTreta, KOd GERVAsija Se rADIlo O Na LiCu mJEsTA napRAvljeNIM krokijima...
pReKO NJiH SaM shVATIo da mOj otAC niJE SaMO PosTOjAo, NegO Da JE bIo iv.
UpnIK jE imAo NavIku SUŠiTI sVOJu hALjU u vrtU
uPnoG dvora...
zaMiSLIti kAKaV Je skANDal IZBiO u selu!
pa isPRIAm Ja SVE tvOM ocU...
«Nije valjda?» on e meni, «Nemogue!»
TVOj se otaC SMIJAO, ja TAKoEr, jasno...
Ne UDi mE...
najsmješnije!
PRošLO je ŠEsT MJeSECI. jeDNE sAm veEri BIo KOd tVog Oca. AnaRhiSTIkoM ODJelu KojEm sAM priPadAO tRebaLA JE ZaSTAva...
za nEKU mANifeSTa-
nešto...
i tako IspAda DA POneKad oDjEA
iNI ovjeka.
16 p r v o r a z d o b l j e 17 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 17 3.5.2012. 15:41:52
sinova pisma...
PRIJATELji, SluŠaJte ovo...
Zastave...”
Bila je to prepuna kaca za pokazivanje, izlobeni rat prijestolja, dva lupinga, tri klišeja i zauzimanje poze pred novinarima. Paulinov rat nije bio isti, njegov je rat bio
onaj koji se odvijao na udaljenosti bajuneta.
ljuDi sU SE IZ PoštOvaNJA uspraVLjAli, ŠešIRi SU sE odvaJALI OD loza...
gervasioV dIvlji AntImiLITaRiStIki Duh HrAbRO sE IzUZiMao Iz TOGA, NJegoVa crnA BERetKa NASTavljALa
JE pOPut nezainteresiranog bUmBARa letjETi OD pLodA DO Ploda, škAre su beZoBRAzNO
ŠKLJOCalE poD ZVUkOM gazdInA GLaSA.
18 p r v o r a z d o b l j e 19 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 18 3.5.2012. 15:41:56
Razgovaralo se, smijalo na katalonskom. Bio je nevje-
rojatan, uspijevao
je nasmijati moju majku... Itekako me zapanjivalo!
Za tjedAN DanA višE Te NEma... A ŠtO se TIE SLJedEe bErBe... UglaVnoM... mOGuE DA više
NEU bIti u CoLlIOUReu...
SHVATio je pRIJE objašnjenja...
u pRavU sI, StuPi U sluBU! NAjGOre
buDaLAšTInE tReBa rAdiTI KaD Si mlAd, Tako da moeš aliti zbog njih cijeli ivot... AKo TI
OstavE Priliku...
GErvAsiO naS Je NApUstIo iM jE BeRba BIlA gOToVa. ŠPAnJOLCi Su sE vratIli
pReKo PIrENejA, S nJima I sVE NeMOnoTONo, OStAviLI sU našE kRAjeVE bliJedE NaKon SVOJE ŠArOLIkoSTi.
Ostavio mi je svoj no uz savjet: «Dobro se brini za njega, nije toliko otporan na hru kao što se ini... Stoga ga ne izlai
opasnosti vlanih sjevernih ravnica, tamošnja klima nije baš sjajna.»
18 p r v o r a z d o b l j e 19 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 19 3.5.2012. 15:42:00
GERVASIO Nije MogaO shvAtITi. buDUI da Smo BiLI strAnCi, bEZ zaDRšKe Su NAs prIHVaTilI samo nAJvELikOdUŠNIji. u SlUaJu ostALIh RaDilO Se o KrHkOj I nAZEBLoJ TOleRaNcijI,
KAšLJalA jE od nePOVJEreNja, RAt i nJEGove paTNjE OtVrDnULI su glediŠTA...
Švabe barem otjeraš udarcem bajuneta u dupe!
biO sam NEDODIRLJIV!
Da SI dOpUsti ISkReNosT, Mi
SmO MU STVARALI BOGATSTVO, alI i zA nJEga sAM ja BIo NEDODIRLJIVa
SVInJA...
UkAZiVao mI Je SAMO oNO pomaLO GADLJIVO PoŠTOvaNje KoJE se
dAjE pRaSCiMA traGAIma TARtufa.
PRIZORA na julIeTtE... Svi oNI POGLedi
prEmA DolJe KOjE nIsaM Podnosio...
drugi nIsU išlI u iStom sMjeRU, ŠTO JE bILo DalekO od
utjEhe.
20 p r v o r a z d o b l j e 21 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 20 3.5.2012. 15:42:08
Treba svemu gledati dobru
“VAš jE paulIn U svOJoj NeSrEi
BAReM ZaŠtIEn OD PoVrATKa tAmO...” aLi To Je svEjedNO
JAD, Svakako...
Trebao bi stii sutra... Spominješ neku nedjelju... Pretpostavljam da eš ga
otii doekati?
NekaKo uVjErITi.
U ŠTo?
taKo Je, prAVI SE da si ImBeCiL! PA Da NE Odeš tamo!
Kad pomislim na to da je tvoj otac pobjegao iz Španjolske zbog svojih ideja, da je još tamo, bio bi u stanju dizati u zrak eljeznike pruge kako bi sprijeio mlade da odu u smrt... Pa kad bi vidio kako njegov sin, odgojen u pacifizmu, odlazi na frontu...
Ah, baš bi bio ponosan na tebe...
PREkINi, mAma...
rEcI Mi nešto!
idem na spAvaNje.
20 p r v o r a z d o b l j e 21 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 21 3.5.2012. 15:42:15
MAtTéO... tI si, Ha?
doŠaO si me vIDjETi... AlI Kako Si ZnAO? ah, BrIgA
Me... dRaGo mi JE...
Vidi što mi se dogodilo... Gadovi su mi sredili oi... A ti, kako je? Ah, sranje, ne moeš znati koliko sree imaš. Plikavcem su mi sprili oi... To im je novi trik... Smradovi... I KAD POMISLIM da si se trebao baciti u tu
pometnju... Ah, sranje... Jesi li barem primio moja pisma?
22 p r v o r a z d o b l j e 23 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 22 3.5.2012. 15:42:19
pa dA, kaKVA sam JA bUDaLA... ah, TAkO MI
je draGo ŠtO Smo sE OPeT SusREli... vIše SE NeEMo DOsAiVatI,
KAem Ti! OH, ne... NiJE IsTinA... NISi
valjDA to naPRAvio?
Kolodvor.
sretno, STaRi mOj! srANJE, StvaRno sI preVElikA budala!
22 p r v o r a z d o b l j e 23 p r v o r a z d o b l j e
Matteo_Knjiga_1_KB.indd 23 3.5.2012. 15:42:24