jandarma, engelli vatandaأ¾larأ½ sevindirdi ‡orum valisi mustafa أ‡iftأ§i ve ak parti...

Download Jandarma, engelli vatandaأ¾larأ½ sevindirdi ‡orum Valisi Mustafa أ‡iftأ§i ve AK Parti أ‡orum Milletvekili

Post on 02-Nov-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sa- mi Ceylan, Çorum'daki tarýmsal projeleri masaya yatýrýldý. Hatýrla-

  nacaðý üzere geçtiðimiz Çarþamba günü Ta- rým ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzen- lenen toplantýda kentteki hayvan üretiminin artýrýlmasý amacýyla bir toplantý düzenlenmiþ, müdürlüðün projeleri büyükbaþ hayvan üreti- cilerine sunulmuþtu. Yine Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan hem tarým hem de hayvancýlýk sektörünün geliþtirilmesi amacýy- la sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla bir toplantý gerçekleþtirildi. 5’DE

  GAZETEMiZDE

  QR KOD UYGULAMASI

  VARDIR

  GAZETEMiZDE

  QR KOD UYGULAMASI

  VARDIR

  w w

  w .k

  e si

  n k

  a ra

  r. co

  m

  Yukarýdaki gibi QR kod bulunan haberlerimizi akýllý telefonlardan QR kod uygulamasý ile kodu

  taratarak haber videolarýný izleyebilirsiniz.

  KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

  K E S i N

  26 OCAK 2019 CUMARTESÝGÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE

  www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com 60 Kuruþ

  106.0

  OSMANCIK FM www.osmancikfm.net 0532 734 64 82

  K.K.1

  Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla harekete geçen Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü, 2019 ve 2021 yýllarý arasýnda hayata geçirilmesi planlanan 19 projeyi sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerine anlattý.

  Tarým ve hayvancýlýk 19 projeyle desteklenecek

  Ticaret Borsasý’nda düzenlenen toplantýda 19 proje sivil toplum

  kuruluþlarý temsilcilerine anlatýldý

  AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TOKÝ tarafýndan Binevler tarafýn- dan yaptýrýlan emekli konut inþaatýnda aksaklýklar olduðunu söyledi. Dün Ticaret Borsasý'nda gerçekleþtirilen toplantýda basýn mensuplarýnýn "Emekliler için yapýlan TOKÝ konutlarýnda yüklenici firmanýn battýðýna yö-

  nelik iddialar var. Bu iddialar doðru mu?" þeklindeki soruya cevap verdi. Ceylan, "Emekliler için yapýlan konutlarla ilgili 750 konutun temeli atýldý. Ýnþaat þu anda yüz- de 60 seviyelerine kadar ilerledi. Ama maalesef yüklenici firmadan kaynaklanan bir takým aksaklýklar var. Bu konuyu takip ediyoruz. Orada konut bekleyen emeklilerimiz rahat tolsun. Konuya hakimiz, daha öncede sayýn Valimizle de istiþare etti" dedi. 5’DE

  Ahmet Sami Ceylan

  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor, ligin 19. haftasýnda 1461 Trabzon'u konuk edecek. Geçtiðimiz hafta Muðlas- por deplasmanýnda 2-0'lýk bir mað- lubiyet alan Yeni Çorumspor'da haf- ta içinde Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile yollarýný ayýrmýþ, yerine de Ersin Küçükoðlu getirilmiþti. Kýr- mýzý-siyahlýlar, yeni hocasýyla ilk sý- navýna 1461 Trabzon karþýsýnda çý- kacak. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyu- mu'nda saat 13:30'da baþlayacak ma- çý Aksaray bölgesinden C klasman ha- kemi Volkan Okur yönetecek. 8’DE

  AK Parti'de istifa eden 3 ilçe baþkanýnýn yerine atama yapýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatçý, Belediye Baþkan aday aday- lýðý için istifa eden ilçe baþkanlýklarý için genel merkez tarafýndan atama yapýldýðýný duyurdu. 4’DE

  'Baðýmlýlýkla mücadele için ortak çalýþma þart' Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gençleri kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak için her türlü paydaþla proje üretmeye hazýr olduklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi, kentte baðýmlýlýkla mücadeleye destek vermek amacýyla hayata ge- çirdiði çalýþmalara devam ediyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Senato Salo- nu'nda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda yapý- lan baðýmlýlýkla mücadele ile ilgili geliþtirilebilecek projelerin ele alýndýðý bir toplan- tý gerçekleþtirildi. Toplantýya, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, Spor Bi- limleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Faruk Yamaner, Engelli Öðrenci Birim Koordina- törü Doç. Dr. Selen Özakar Akça ve Baðýmlýlýkla Mücadele Uygulama ve Araþtýr- ma Merkezi Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Mehmet Emrah Karadere katýldý. 3’DE

  'Bir takým aksaklýklar var'

  YENi HOCAYLA iLK SINAV

  Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn katkýlarý Valiliðin koordinesinde 6 ortopedik engelliye tekerlekli sandal- ye daðýtýldý. Buhara Kültür Merkezi'ndeki törende konuþan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tv yapým- cýsý Müge Anlý tarafýndan Çorum'a 15 tane tekerlekli sandalye gönderildiðini söyledi. 6’DA

  AK Parti'de 3 atama birden

  Jandarma, engelli vatandaþlarý sevindirdi

  Kaza kurþunuyla yaralandý Çorum'da pazarda alýþve- riþ yapan bir kadýn neerden geldiði bel- li olmayan bir kaza kurþunuyla elinden yaralandý. Olay, Buharaevler Mahalle- si'nde bulunan Perþembe Pazarý'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kiþi arasýn- da baþlayan sözlü tartýþma kavgaya dönüþtü. Taraflardan biri kavga sýrasýn- da yanýnda bulunan tabancayla ateþ etti. Tabancadan çýkan mermi o esnada pazarda alýþveriþ yaptýðý öðrenilen H.E. (53) isimli kadýnýn eline isabet etti. 3’DE

  'Onlar doymadan rahat edemiyoruz'

  Osmancýk'ta besi çiftliði olan aile baþkalarýna ver- meye kýyamadýklarý yakla- þýk 50 kediye bakýyor. Os-

  mancýk ilçesinin Gecek köyünde hay- vancýlýkla uðraþan Birsel-Hakký Korkma- zer çifti yaklaþýk 6 yýldýr çiftliklerinde bes- ledikleri kedileri diðer hayvanlarýndan ayýrt etmeden bakýmlarýný yapýyor. 3’DE

  'FÝGANÝ-BEKE KAPLICALARI TALEP BEKLÝYOR' Tarihi Romalýlara dayanan Figani-Beke Kaplý- calarý'nýn turizme kazandýrýlmasý için yapýlan çalýþmalara devam ediliyor. Son Valiler Karar- namesiyle Çorum'dan Ankara'ya atanan Vali Necmeddin Kýlýç'ýn giriþimleriyle turizme ka- zandýrýlmaya çalýþýlan Figani-Beke Kaplýcalarý için çalýþmalar sürüyor. Vali Kýlýç döneminde hazýrlanan proje, geçtiðimiz Perþembe günü kaplýcalarý ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinde de gündeme geldi. Vali Çiftçi, "Be- ke Kaplýcasý için devlet tarafýndan gerekli öde- neklerin ayrýlamamasý nedeniyle yap-iþlet-dev- ret modeli ile yatýrýmýn devam etmesi uygun. Þu anda da kimse talipli olmadýðýndan da dola- yý atýl durumda bulunmaktadýr. Baþka modeller alternatifler üzerinde çalýþýyoruz" dedi. 7’DE

  Yozgat-Çorum iþbirliði Yerel kalkýnma hamlesinin uygulandýðý Yozgat, Çorumlu iþadamlarýyla ortak projeler yürütecek. Yozgat Sanayi ve Ticaret Odasý ile ORAN Kal- kýnma Ajansý'nýn yürütücülüðünü üstlendiði pro- jenin ilk aþamasýnda rekabetçi üretimler ve üre- tim kapasiteleri dikkate alýnarak firmalar belirlen- di. Yozgat'ta faaliyet gösteren firmalarýn ana ürün veya ara ürün üretimleri, üretilen ürünlerin reka- bet edebilirliði, üretim kapasiteleri, ham madde tedarik noktalarý incelendi. Yurt içi ve yurt dýþý pa- zarlara eriþimde tedarik zincirlerinin çeþitli aþa- malarýnda tedarikçi veya alýcý olarak yer alýnabil- mesi için iþbirliði alanlarý tespit edildi. 2’DE

 • Örgünöz Devlet Düzeni

  ÝÇERÝK: Dünya nüfusunun %95 kiþisi için Yapýcý yürekteki ci- vanmert kiþiler için. Gizli ve aþikâr kölelik zincirini kýrmak için. Þahsiyetin hürriyetiyle yaþamak için. Þeref çaðýný baþlatmak için- dir bu Düzen!..

  Ýnsanlarýn yaratýlýþýnda haksýzlýklara ve baskýlara karþý diret- mek olduðu kadar, bir üstün güce ve otoriteye uymak ihtiyacý da vardýr. Ülkelerde milli hedef tutmamýþ, amaçsýz yaþayan insanlar, çeþitli ayrýlýk, tutum ve davranýþlarýndan dolayý bölünmeye yatkýn olurlar.

  Tabii olarak; toplumun tamlýðýna yetecek kabiliyetler, toplu- mun içinde mutlaka vardýr. Örgünöz Seçim Sistemi'nde, seçenler de seçilenler kadar sorumlu tutulurlar.

  K.K.2

  226 OCAK 2019 CUMARTESÝ

  Yerel kalkýnma hamlesinin uy- gulandýðý Yozgat, Çorumlu iþadam- larýyla ortak projeler yürütecek.

  Yozgat Sanayi ve Ticaret Odasý ile ORAN Kalkýnma Ajansý'nýn yürü- tücülüðünü üstlendiði projenin ilk aþamasýnda rekabetçi üretimler ve üretim kapasiteleri dikkate alýnarak firmalar belirlendi.

  Yozgat'ta faaliyet gösteren fir- malarýn ana ürün veya ara ürün üretimleri, üretilen ürünlerin rekabet edebilirliði, üretim kapasiteleri, ham madde tedarik noktalarý incelendi. Yurt içi ve yurt dýþý pazarlara eriþim- de tedarik zincirlerinin çeþitli aþa- malarýnda tedarikçi veya alýcý ola- rak yer alýnabilmesi için iþbirliði alanlarý tespit edildi.

  Yozgat'ýn mevcut ticaret hacmini geliþtirmeye yönelik olarak öncelikle çevre illerde bu- lunan ticaret fýrsatlarý araþtýrýldý. Bu amaçla Çorum ve Kayseri'de iþbirliði yapýlabilecek firmalar belirlendi. Çorum ve Kayseri'deki Ticaret ve Sanayi Odalarýyla koordinasyon saðlandý. Projenin ikinci aþamasýnda Çorum ve Kayseri'de düzenlenecek toplantýlarda ilgi- li firmalarla bir araya gelinerek iþbirliði yapýlabilecek alanlar belirlenecek.

  Yozgatlý iþ insanlarýyla Cumhurbaþkanlýðý Külliye- si'nde bir araya gelen Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay, "Yerelden kalkýnma hamlesinin örneði Yozgat olacak. Ortak paydamýz Yozgat. Bütün hem-

  þehrilerimizle Yozgat'ýn, yerelin kal- kýnmasýna odaklanacaðýz. Bunu da kendimiz baþaracaðýz" dedi.

  Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay'ýn gündeme getirdiði kalkýn- ma modeli projesinde ilk aþama ta-

Recommended

View more >