jakość wody zasilającej miejskie dystrybutory wody

of 29/29
Jakość wody Jakość wody zasilającej zasilającej miejskie miejskie dystrybutory dystrybutory wody. wody. Joanna Joanna Sztyk Sztyk Kierunek Kierunek Rok V Rok V Gr I Gr I

Post on 14-Jan-2016

36 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jakość wody zasilającej miejskie dystrybutory wody. Joanna Sztyk Kierunek OŚ Rok V Gr I. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Jako wody zasilajcej miejskie dystrybutory wody.Joanna SztykKierunek ORok VGr I

 • Woda zwana potocznie "pitn" wg prawa nazywana jest "wod przeznaczon do spoycia przez ludzi". Musi spenia surowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Wszystkie procesy, ktrym podlega woda na drodze ujcie - odbiorca su uzyskaniu i zachowaniu jej jakoci.

 • Jako wd jest miar ich przydatnoci do spoycia i wykorzystania. Do okrelenia jej su nam wskaniki, ktre moemy podzieli na: fizyczne, chemiczne, biologiczne bakteriologiczne. Wskaniki te decyduj o przydatnoci wody do okrelonego celu, o moliwoci jej uycia. Zakres badania wody zaley przede wszystkim od przeznaczenia wody. Decydujce znaczenie ma rodzaj i ilo zawartych w badanej wodzie substancji.

 • Jako wody jest kontrolowana a do naszego wodomierza. Woda, jako produkt spoywczy dostarczany do domw, poddawana jest licznym kontrolom i musi speni surowe kryteria jakociowe.Poza wodomierzem, woda wpywa do sieci wewntrznej i jedynie od nas zaley utrzymanie jej jakoci. Sie wewntrzna to rury, przycza, krany, zawory znajdujce si poza naszym wodomierzem. Jedynie majc plomb dobrej jakoci i utrzymywan w dobrym stanie zabezpieczamy jako naszej wody.

 • Jako dostarczanej wody pitnej reguluj przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pn. zmianami) oraz przepisy Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2002r. ( nr. 203, poz. 1718) w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody przeznaczonej do spoycia. Rozporzdzenie to jest zgodne z wymaganiami dyrektywy europejskiej nr 98/83/CE dotyczcej jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi.

 • USTAWAz dnia 7 czerwca 2001 r.

  Art. 1 Ustawy okrela zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wod przeznaczon do spoycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ciekw, w tym zasady dziaalnoci przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkw do zapewnienia cigoci dostaw i odpowiedniej jakoci wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ciekw, wymagania dotyczce jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi, a take zasady ochrony interesw odbiorcw usug, z uwzgldnieniem wymaga ochrony rodowiska i optymalizacji kosztw.

 • Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi W paragrafie 2 ust. 1 rozporzdzenia ustawodawca zawar definicj wody bezpiecznej dla zdrowia:"Woda powinna by bezpieczna dla zdrowia, nie powinna zawiera mikroorganizmw chorobotwrczych i pasoytw w liczbie stanowicej zagroenie zdrowia oraz bakterii wskanikowych i substancji chemicznych w liczbie lub w steniu przekraczajcych wartoci okrelone w zacznikach nr 1 i 2 do rozporzdzenia. Nie powinna te mie agresywnych waciwoci korozyjnych".

 • Rozporzdzenie wymienia 6 czynnikw okrelajcych parametry mikrobiologiczne wody bezpiecznej dla zdrowia; 58 parametry i wskaniki o charakterze fizykochemicznym; warunki i czstotliwo pobierania prbek wody oraz minimalny zakres badania prbek wody wmonitoringu kontrolnym i monitoringu przegldowym. Monitoring kontrolny dla prbek wody pochodzcej z uj podziemnych i infiltracyjnych obejmuje 6 wskanikw fizycznych iorganoleptycznych 7 parametrw chemicznych, 4 wskaniki biologiczne (patrz: ocena wody wrocawskiej).

 • Okrelenie jakoci wd w krajach Unii Europejskiej oparte jest na caociowym rozpoznaniu ekosystemw i scharakteryzowaniu ich stanu za pomoc parametrw fizykochemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych oraz zanieczyszcze specyficznych. Zaoenia te zostay ujte w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 padziernika 2000 r. ustanawiajcej ramy wsplnotowego dziaania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). Wymogi jakociowe, jakie powinny spenia sodkie wody powierzchniowe wykorzystywane lub przeznaczone do poboru wody pitnej zostay okrelone w Dyrektywie Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczcej wymaganej jakoci wd powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Pastwach Czonkowskich (75/440/EWG).

 • PRZEPISY PRAWNE REGULUJCE M.IN. NORMY JAKOCI WD

  Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. nr 115, poz. 1229 z p. zm.Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw - Dz. U. Nr 72, poz. 747.Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 listopada 2002 - Dz. U. z 9 grudnia 2002 r. Nr 204, poz. 1728 - dotyczy wd (surowca) pobieranych przez przedsibiorstwa uzdatniania do zaopatrzenia ludnoci w wod przeznaczon do spoycia.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. - Dz. U. z 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718 - w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi - dotyczy wody pitnej.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 padziernika 2002 r. - Dz. U. Nr 183, poz. 1530 - w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada woda w kpieliskach.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. - Dz. U. Nr 8, poz. 70 - w sprawie okrelenia przecitnych norm zuycia wody.Dyrektywa UE 98/83/WE z 3 listopada 1998 roku.Wieloletni Plan Rozowju i Modernizacji Urzdze Wodocigowych i Urzdze Kanalizacyjnych we Wrocawiu na lata 2005-2009. - uchwaa Nr XXXIII/2299/05.a take:Ustawa o nawozach i nawoeniu z dnia 26 lipca 2000 r. - Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991 z pn. zm.Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriw wyznaczania wd wraliwych na zanieczyszczenia zwizkami azotu ze rde rolniczych - Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093.Rozporzadzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga jakim powinny odpowiada programy dziaa majcych na celu ograniczenie odpywu azotu ze rde rolniczych - Dz.U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44.

 • Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2000 roku w sprawie warunkw, jakim powinna odpowiada woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kpieliskach oraz zasady sprawdzania jakoci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937) okrela warunki dotyczce wody do picia pobieranej z wodocigw sieciowych, lokalnych i studni publicznych oraz studni prywatnych, jeeli urzdzenie zaopatruje powyej 50 osb, dostarcza powyej 10 m3 na dob lub woda dostarczana jest do celw komercyjnych. Rozporzdzenie uwzgldnia wytyczne wiatowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej, m.in. w zakresie zawartoci w wodzie chloru, elaza, manganu, i wglanu wapnia. Jeli zlecimy badanie wody, ktr mamy w kranie, i okae si, e jej jako odpowiada tym warunkom, moemy by spokojni o nasze zdrowie i nasz instalacj.

 • Nawet niewielki nadmiar elaza w wodzie powoduje powstawanie tych plam na pranej bielinie i niszczenie armatury. W przewodach nastpuje masowy rozwj bakterii elazowych i korozja mikrobiologiczna a do cakowitego zaronicia wiata rury. W zbiornikach otwartych rozwijaj si glony. Nadmiar manganu sprzyja zarastaniu rur, powstawaniu czarnych plam na armaturze i brzowych na pranej bielinie. Siarkowodr powoduje korozj instalacji i pogorszenie smaku i wygldu wody. Korozj wywouj rwnie rozpuszczone w wodzie wolne kwasy organiczne, tlen, azotany, chlorki magnezu i potasu. Podwyszona zawarto atwo rozpuszczalnych jonw wapnia i magnezu powoduje twardo wody i odkadanie si kamienia kotowego. Efektem tego s: zmniejszenie przewodzenia ciepa w instalacjach kotowych, starty ciepa, zmniejszenie sprawnoci urzdze grzewczych i zacieki na urzdzeniach sanitarnych.

 • Co moe pogorszy jako rozprowadzanej wody?Pogorszenie wody spowodowane jest czasami przez rzeczy, ktre wydaj si mao wane.W rzeczywistoci wszystko zaley od jakoci sieci wewntrznej i od tego czy jest waciwie utrzymywana

 • Zmiana jakoci wody moe polega na:pogorszeniu wasnoci organoleptycznych (barwy, mtnoci, smaku)zanieczyszczeniu wody substancjami pochodzcymi z materiaw instalacyjnych, zmieniajcymi jej waciwoci fizyko-chemicznewtrnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody.

 • Poniej kilka powodw, ktre mog by przyczyn zanieczyszczenia wody w domu:woda moe podlega procesom gnilnym w nie uywanych rurach i urzdzeniach (stare zawory do podlewania, stare umywalki, itd.) gdzie mno si bakterie le utrzymywana armatura oraz zamocowane na niej filtry s rwnie sprzyjajcymi miejscami do rozmnaania bakterii cofnicie wody moe nastpi podczas zmiany cinienia w sieci kanalizacyjnej: woda zuyta (ciek) jest wtedy wcignita co w konsekwencji moe zanieczyci wodocig publiczny. Nie zostawiajcie wic w ogrodzie wa do podlewania w kauy lub beczkach z wod. W domu nie zostawiajcie gwki prysznica w wannie penej wody. Zapobiegniecie w ten sposb cofaniu si wody.

 • Jak najlepiej utrzymywa sie wewntrzn?

  Poprzez regularne czyszczenie kranw i akcesoriw - co najmniej raz na kwarta zdemontujcie i wyczycie cae wyposaenie waszego systemu kranw, takiego jak filtry, napowietrzacze, elementy gitkie natryskw...Nie zapomnijcie o oczyszczeniu zbiornika bojlera - dotyczy to zreszt caego wyposaenia sucego do magazynowania wody

 • Metody przeciwdziaania pogarszaniu si jakoci wody do picia w instalacjach Do podstawowych zada przedsibiorstw wodocigowych podejmowanych dla ochrony wody przed wtrnym zanieczyszczeniem nale:stosowanie materiaw instalacyjnych dostosowanych do wasnoci korozyjnych wody oraz stopnia zanieczyszczenia i charakteru gleby waciwa konserwacja i eksploatacja sieci w tym systematyczne i programowe czyszczenie (pukanie) sieci. obnienie agresywnoci korozyjnej wody przez zapewnienie jej rwnowagi wglanowo-wapniowej. Ocena agresywnoci korozyjnej wd w oparciu o kryteria zawarte w normach: a)PN-72/C-04609 Wstpna jakociowa ocena korozyjnego dziaania zimnych wd naturalnych na przewody zeliwa, stali zwykej lub ocynkowanej b)DIN 50930 Korozja metali. Podatno na korozj materiaw metalicznych wzgldem wody udzielanie zainteresowanym informacji owasnociach korozyjnych wody wodocigowej i materiaach zalecanych do stosowania w instalacjach wewntrznych przeprowadzenie analizy stanu sieci pod ktem iloci i rodzaju zanieczyszcze mechanicznych wystpujcych wwodzie wodocigowej.

 • Woda z kranu Pomimo, e woda pynca z polskich kranw uznawana jest wg. midzynarodowych norm za penowartociow pod wzgldem wygldu, smaki i zapachu, panuje powszechne przekonanie, e powinna by ona przegotowana. W miejskich sieciach wodocigowych woda uzdatniana jest najczciej przy pomocy chloru, dlatego te czasem posiada ona nieprzyjemny zapach. Najlepszym sposobem na upewnienie si, co do bezpieczestwa wody jest doprowadzenie jej do wrzenia, wtedy bez obaw uywana by moe do gotowania czy przygotowania herbaty. Czsto stosuje si dodatkowe filtry, ktre rwnie poprawiaj jej jako i smak.

 • PARAMETRY WROCAWSKIEJ WODY Wrocaw zasilaj dwa zakady uzdatniania wody: Zakad Na Grobli i Zakad na Mokrym Dworze. Pracuje rwnie may zakad uzdatniania o znaczeniu lokalnym - dostarcza wod dla Lenicy.Woda z ujcia wody w Lenicy ma wiksz mtno, inn barw, odczyn pH 7,7, dwukrotnie wiksz zawarto elaza i chlorkw, siarczanw, i znacznie wiksz twardo - ok. 400 mg CaCO3/dm3. Zawiera mniej azotanw i fluorkw. Uchodzi za najlepsz wod w sieci wrocawskiej. Jest to ujcie gbinowe. Pozostaa cz Wrocawia otrzymuje wod z Zakadu Uzdatniania Wody Mokry Dwr i Zakadu Uzdatniania Wody "Na Grobli" dokd to woda trafia z rzeki Oawy i Kanau Przerzutowego Nysy Kodzkiej. Rezerwy wody dla miasta znajduj si w zbiornikach retencyjnych w Otmuchowie i Nysie (zasilanych gwnie z Nysy Kodzkiej). Zgromadzonej tam wody wrocawianom wystarczy na rok.

 • Wrocaw w wod przeznaczan do konsumpcji zasilany jest gwnie z tzw. uj powierzchniowych rzeki Oawy i Nysy Kodzkiej oraz wody infiltracyjnej z terenw wodononych. Ujcia gbinowe w Lenicy stanowi tylko dodatek do systemu zapatrzenia w wod pitn Wrocawia (1%). Brak znaczcych i wykorzystywanych zbiornikw wody podziemnej (np. tak jak w Krakowie czy Opolu) sprawia, e system zaopatrzenia miasta w wod opiera si na kosztownym systemie uzdatniania wody powierzchniowej. Jest take niezwykle podatny na wszelkie zagroenia zwizane z takimi ujciami np. ich skaeniami uj wody, niskim poziomem opadw atmosferycznych lub przeciwnie, zbyt wysokim poziomem opadw koczcym si powodziom itd itp

 • PARAMETRY WODY

  rednie wartoci podstawowych parametrw jakoci wody dostarczanej do sieci miejskiej we Wrocawiu przez ZUW Na Grobli i Mokry Dwr

 • rednie wartoci podstawowych parametrw jakoci wody dostarczanej do sieci miejskiej przez Stacj Uzdatniania Wody Lenica

 • JAKO WODY SUROWEJ Oczywicie, nie do pomylenia jest sytuacja w ktrej woda surowa dostarczana do domw nie speniaaby norm wody przeznaczonej do spoycia. Woda surowa, powierzchniowa pod wzgldem wikszoci wskanikw jakoci klasyfikowana jest do I klasy czystoci wody. Obnienie skali czystoci wody do II i III miao miejsce ze wzgldu na biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, azotyny, miano coli typu kaowego, ekstrakt eterowy, zawarto fosforanw, chlorofilu i manganu. Woda o takich parametrach stanowi surowiec dla zakadu "Mokry Dwr", a ponadto jest kierowana na wrocawskie tereny wodonone, gdzie poddawana jest infiltracji. Woda surowa infiltracyjna, jest uzdatniana w ZUW "Na Grobli". Woda ta charakteryzuje si wysok zawartoci elaza, manganu, maym natlenieniem i specyficznym zapachem.

 • WODA UZDATNIONA DO SPOYCIAW zakadach i stacji uzdatniania woda surowa przechodzi przez proces technologiczny prowadzcy do otrzymania produktu speniajcego wszelkie normy sanitarne. Od 2005 r. MPWiK do wiadomoci publicznej podaje tylko tzw. rednie wartoci podstawowych parametrw jakoci wody dostarczanej do sieci miejskiej we Wrocawiu. W opinii MPWiK, woda niezalenie od miejsca jej uzdatniania do spoycia, ma parametry na tyle zblione, e nie ma potrzeby podawania ich do publicznej wiadomoci z podziaem na poszczeglne zakady uzdatniania (wyjtek dotyczy stacji uzdatniania w Lenicy). W rzeczywistoci oznacza to, e mieszkacy pozbawieni s informacji ojakoci wody dostarczanej im z okrelonego zakadu uzdatniania wody.

 • JAKO WODY U KONSUMENTAPodstawowym rdem informacji okrelajcym jako wody staj si badania prowadzone na kocwkach sieci wodocigowej a nie u samego "producenta" wody Oficjalna metodologia bada wody przeznaczonej do spoycia, okrelajca lokalizacj punktw pobierania prbek wody, wyranie stanowi, e: min. 75% punktw pobierania prbek wody powinno by dokonane w punkcie czerpania wody przez odbiorcw usug Przepis ten, wynikajcy z artykuu 6 ust. 2 pkt 4 Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi - Dz. U. z 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718, dotyczy wycznie pastwowych sub sanitarnych, ktre cakiem niedawno jeszcze byy powszechnie krytykowane za nie wywizywanie si z elementarnych obowizkw wzgldem obywateli naoonych na nie przez ustawodawc.

 • PARAMETRY WODY WODOCIGOWEJ W RNYCH MIASTACH POLSKI

  Wnioski z kontroli przedsibiorstw wodocigowych przeprowadzonej przez NIK w 2001 r.Pozytywnie oceniono stacje uzdatniania: Bytom, Czstochowa, Kielce, Lubin, Pozna, Warszawa, Zabrze.Pozytywnie oceniono wodocigi: Biaystok, Bydgoszcz, Gliwice, Katowice, Kielce, Lublin, d, Toru.Jako wody po uzdatnieniu: Katowice, d, Sosnowiec, Wrocaw - przekroczony limit zawartoci chloru, Radom - nadmiar bakterii i manganu, Sosnowiec - norma zawartoci oowiu przekroczona o 170%, chloru o 133%.Sie wodocigowa nie spenia wymaga okreslonych przez ministra zdrowia: Bytom, Czstochowa, Gdask, Gdynia, Krakw, Pozna, Radom, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa, Wrocaw, Zabrze.

 • JAKO WODY W WARSZAWIE"Analizujc jako warszawskiej wody wodocigowej w miesicu marcu 2007 r., na podstawie wynikw przesanych przez Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwikszon zawarto chloru wolnego i chlorynw. Poza tym jako wody wodocigowej w badanym zakresie odpowiada warunkom okrelonym w obowizujcym do 18 sierpnia 2006r. Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203, poz. 1718) jak rwnie normom zalecanym przez WHO (wiatow Organizacj Zdrowia). Zawarto metali cikich utrzymywaa si na bardzo niskim poziomie, znacznie poniej normy. Pod wzgldem bakteriologicznym woda odpowiadaa wymaganiom sanitarnym."

 • JAKO WODY W ODZIodzianie pij obecnie najlepsz kranwk" w porwnaniu z tymi, ktre dostarczane s mieszkacom duych polskich miast. Parametry jej czystoci s lepsze od norm krajowych, Unii Europejskiej i zalecanych przez wiatow Organizacj Zdrowia. Obok inwestowania w rozbudow miejskich studni gbinowych, cigle udoskonalany jest proces uzdatniania wody. To te cz realizowanej od kilku lat polityki, majcej na celu cig popraw jakoci wody, ktr pij odzianie. Midzy innymi w tym roku zakoczono gruntown modernizacj wybudowanej w odzi w latach 30 ubiegego stulecia stacji uzdatniania wody, gdzie trafia woda z 13 studni gbinowych

 • DZIKUJ ZA UWAG