Jack London Zelezna Pata

Download Jack London Zelezna Pata

Post on 18-Nov-2015

26 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

***

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Jack London</p><p>elezn pata</p><p>Obsah:</p><p>MJ OREL.....................................................................................................................2VYZVN NA SOUBOJ..................................................................................................6JACKSONOVA PAE..................................................................................................10OTROCI STROJE.......................................................................................................14PTEL VDY.........................................................................................................16STNY..........................................................................................................................22BISKUPOVO VIDN..................................................................................................24ROZBJEI STROJ..................................................................................................26MATEMATIKA SNU.....................................................................................................31SMR........................................................................................................................36VELIK DOBRODRUSTV........................................................................................38BISKUP........................................................................................................................41GENERLN STVKA.................................................................................................44POTEK KONCE......................................................................................................47POSLEDN DNY..........................................................................................................49KONEC........................................................................................................................51PURPUROV LIVREJ.................................................................................................53VE STNU SONOMSKCH HOR................................................................................56PROMNA...................................................................................................................58ZBHL OLIGARCH...................................................................................................60VOUC ELMY PROPASTI......................................................................................63CHICAGSK KOMUNA...............................................................................................64LID Z PROPASTI.........................................................................................................68TK SEN.................................................................................................................72TERORIST................................................................................................................74</p></li><li><p>Za sedm set let, ve tvrtm stolet ry Bratrstv lid, kter se datuje od konenho vtzstv socialistick demokracie, objevuje archeolog budoucnosti Everhardsk rukopis - a to je tato kniha. Napsala ji Avis Everhardov, ena s jemnm vychovnm, manelka socialistickho propagtora Arnota Everharda. Rukopis koni v pli vty. Pro, to se dnes u nikdo nedov. Vypravuje o Everhardov loze v boji dlnictva proti silm plutokracie na potku dvactho stolet, o tom, jak byli dlnci postupn uvreni do hospodsk a politick poroby, o jejich podzemnm boji za hospodskou a politickou spravedlnost, o prvn velk revolt utlaovanch mas a o tom, jak tato revolta byla nemilosrdn potlaena oldky elezn paty.</p><p>MJ ORELLetn vnek kolb korunami sekvoj a eka Divok lahodn zur pes omel balvany. Motli se tepotaj v slunci a ze vech stran se nese ospal bzukot vel. Kolem je tak ticho a klidno, a j tu sedm a pemtm a jsem tak neklidn. Prv to ticho m znekliduje. Je jako neskuten. Vude klid, ale je to klid ped bou. Napnm sluch a vechny smysly, abych zachytila njak nznak hrozc boue. Ach, k by nepila pli brzy! K by nepila pedasn!1Jak bych mohla bt klidn! Pemtm a pemtm a mylenkm nen konce. ila jsem tak dlouho uprosted vavy ivota, e m ticho a klid skliuj. Musm neustle myslet na tu lenou smr smrt a zkzy, kter se m kadou chvli rozpoutat. V uch mi znj vkiky zasaench, vidm zas ped sebou jako kdysi1, jak zkza drt a trh na kusy krsn, siln lidi, jak nsiln rve due z hrdch tl a posl je na onen svt. Tak dosahujeme svch cl my, uboz smrtelnci, musme projt potoky krve a zkzou, abychom svtu pinesli trval mr a tst.A pak - jsem sama. Kdy nepemlm o tom, co m pijt, vzpomnm na to, co bylo a u nen - na svho orla, jak bije do przdna nenavnmi kdly, jak se rozlt k tomu, co bylo vdy jeho sluncem, k planoucmu idelu svobody lidstva. Nedoku sedt neinn a ekat na velkou udlost, kterou on pichystal, tebae ji u nespat. Vnoval jej pprav cel svj mun vk a poloil za ni i ivot. Je to jeho dlo, jeho prce.2A j, zatmco s zkost v srdci ekm, budu tedy o svm mui pst. Je mnoho strnek jeho charakteru, je ze vech ijcch mohu osvtlit jen j jedin, a tak ulechtil povaha se nikdy neme objevit v dost plnm svtc. Byl to velik duch, a kdy v sob podacm svou sobeckou lsku, nejvc lituji toho, e se nedoil svitu novho dne. Nememe prohrt. Pipravil vechno pli dkladn a bezpen. Bda elezn pat! Ji brzy ji ujamen lidstvo svrhne ze sv je! Na dan znamen povstanou dlnick masy na celm svt. Nebylo dosud nic podobnho v djinch lidstva. Solidarita dlnictva je zajitna a poprv vzplane mezinrodn revoluce, irok jako sm svt.3Nu vidte, jsem plna toho, co m pijt. ila jsem tm dnem i noc tak bezvhradn a tak dlouho, e mi to nejde z hlavy. Nemohu ani myslet na svho mue a nemyslet pitom na jeho dlo. Byl du cel t vci, jak bych ho tedy mohla v mysli od n oddlovat?Jak jsem ekla, je mnoho strnek jeho charakteru, kter mohu osvtlit jen j. Vichni vd, e tce pracoval a trpl pro svobodu. Ale jak tce pracoval a jak velice trpl, to vm jen j. Nebo j stla po jeho boku onchdvacet strastiplnch let a znm jeho trplivost, jeho nenavnosi, nekonenou oddanost vci, za kterou poloil teprve ped dvma msci ivot.Budu se snait pst prost a povdt tu, jak Arnot Everhard vstoupil do mho ivota - jak jsem ho poprv spatila, jak jsme se sblili, a jsem se stala jeho nerozlunou drukou, a o tch pevratnch zmnch, je zpsobil v mm ivot. A tak se na nj budete dvat mma oima a poznte ho, jak j ho znala - ve vem, a na to, co je mi pli dvrn a drah, abych o tom mohla mluvit.Poprv jsem se s nm setkala v noru roku 1912, kdy piel na pozvn mho otce1 na veei k nm do Berkeley. Nemohu ci, e prvn dojem, kter na mne udlal, byl pzniv. Byl jednm z mnoha host a v salnu, kde jsme ekali, a se vichni sejdou, se nijak zvl dobe nevyjmal. Byl to, jak otec kal mezi nmi, "veer kazatel" a mezi knze se Arnot rozhodn nehodil.Pedevm mu nesluely aty, kter ml na sob. Byl to tmav oblek z konfekce, kter mu nepadl. Popravd mu nikdy dn oblek z konfekce nemohl padnout. Toho veera, jako ostatn vdycky, rukvy mu k prasknut obepnaly mohutn svaly, a protoe ml pli rozloit ramena, kabt na zdech se mu krabatil jak harmonika. Ml ji profesionlnho boxera2, silnou a mohutnou. Tak to je tedy ten otcv objev, samorostl sociln filosof, pvodem podkov, ekla jsem si. Na to opravdu vypad se svmi bicepsy a boxrskm krkem. Ihned jsem vdla, kam ho zaadit - jaksi druh senzace, pomyslila jsem si, Slep Tom3 dlnick tdy.A pak, kdy mi podal ruku! Jeho stisk byl siln a pevn, pitom se na mne smle dval svma ernma oima - a pli smle, jak se mi tehdy zdlo. Byla jsem lovkem svho prosted a mla jsem v t dob siln tdn pedsudky. Takov smlost u mue m vlastn tdy by byla bvala tm urliv. Vzpomnm si, e jsem mimodk musela sklopit oi a e se mi ulehilo, kdy jsem mohla od nj poodstoupit a jt pivtat biskupa Morehouse - vldnho a vnho pna, kterho jsem mla opravdu rda, vdce, jen svm zjevem a dobrotou pipomnal Krista.Tuto mylenku ji dve zastvali, ale nedokzali Sir Oliver Lodgc a jin badatel v tehdy novm oboru radioaktivity.</p></li><li><p>Avak onu smlost, kterou jsem pokldala za opovlivost, byla zkladnm klem k povaze Arnota Everharda. Byl prost, pm, nieho se nebl u odmtal ztrcet as konvencemi. "Lbila ses mi," vysvtlil mi pak mnohem pozdji, "a pro bych se neml dvat na to, co se mi lb?" Juk jsem ji ekla, nieho se nebl. Byl od prody aristokrat, pestoe stl v tboe neptel aristokracie. Byl nadlovk, plav elma, tak jak ji popisuje Nietzsche1, ale pitom zancen demokrat.Protoe jsem se vnovala ostatnm hostm a snad i proto, e na mne udlal nepzniv dojem, docela jsem pak zapomnla na filosofa dlnick tdy, akoli jsem si ho jednou i dvakrt pi veei vimla - zvlt jak mu zahrlo v och, kdy mluvil nkter z pastor. M smysl pro humor, pomyslela jsem si a skoro mu odpustila to obleen. Avak as plynul, veee pokraovala a on pod mlel, zatmco pastoi mluvili a mluvili o dlnick td, o jejm pomru k crkvi a co crkev pro ni udlala a dl. Pozorovala jsem, e otce mrz, e se Arnot rozpravy neastn. Jednou vyuil otec pestvky a vyzval ho, aby nco ekl, ale Arnot pokril rameny a se strunm "Nemm, co bych ekl," chroupal dl slan mandle.Ale otec se nedal. Po chvli ekl:"Mme tu mezi sebou jednoho pslunka dlnick tdy. Snad by nm mohl ukzat vci z novho hlediska, jist zajmavho a podntnho. Myslm pana Everharda."Ostatn projevili zdvoil zjem a vyzvali Arnota, aby vyloil sv stanovisko. Chovali se k nmu tak pehnan shovvav a vldn, e to skuten hraniilo s povenost. Vidla jsem, e si toho Arnot viml a e se tm bav. Pomalu se rozhldl a mn neulo, jak mu v och hraje smch."Nejsem zbhl v ceremonilu crkevnch disputac," zaal, ale pak skromn a nerozhodn zavhal."Jen pokraujte," povzbuzovali ho a doktor Hammerfield pravil:"Pro pravdu se nehnvme na nikoho, a je to kdokoli. Jen je-li mnna upmn," dodal."Tak vy oddlujete upmnost od pravdy?" zasml se krtce Arnot.Doktor Hammerfield zalapal po vzduchu a zmohl se jen na hluchou odpov:"Nejlep z ns se me zmlit, mlad mui, i nejlep z ns,"Arnotovo chovn se obratem zmnilo. Byl to najednou jin lovk."Dobr tedy," odpovdl, "ale dovolte, abych vm hned na zatku ekl, e se vichni mlte. Nevte nic, jet m ne nic o dlnick td. Vae sociologie je prv tak mma a bezcenn jako cel v zpsob mylen."Nelo ani tak o to, co ekl, ale jak to kal. Sotva promluvil, zvuk jeho hlasu m strhl. Byl prv tak sml jako jeho oi. Byl to zvuk polnice, pi kterm m mrazilo. Vichni kolem stolu se vzchopili, vyburcovni ze sv ospal strnulosti."Co je tak stran nesprvnho a bezcennho na naem zpsobu mylen, mlad mui?" zeptal se ho doktor Hammerfield a v jeho hlase i tnu, jakm to ekl, se u ozvala jist nelibost."Jste metafyzikov. Metafyzikou se d dokzat cokoli, proto tak me kad metafyzik usvdit kadho druhho metafyzika z nepravdy -k svmu vlastnmu zadostiuinn. Vy jste anarchist v oblasti mylen. Jste len tvoitel kosm. Vichni jste se usadili v njakm kosmu vlastn vroby, slepenm z vlastnch fantazi a pn. Neznte skuten svt, ve kterm ijete, a ve skutenm svt nem vae mylen msta, leda jako pklad duevn pomatenosti.Vte, co mi napadlo, kdy jsem tu tak sedl u stolu a poslouchal to vae vn omlm ? Pipomnli jste mi cel ten svt stedovkch scholastik, kte se vn a uen peli o veledleitou otzku, kolik andl me tanit na pice jehly. Mil pnov, jste prv tak vzdleni duchovnho ivota dvactho stolet jako indinsk kouzelnk, kter ped deseti tisci lety zaklnal v pralese duchy."Jak Arnot mluvil, zdlo se, e se ho zmocuje jaksi ulechtil zpal. Tve mu hoely, oi metaly blesky a bojovn vysunut brada a seven elisti hovoily vmluvn o tom, e je to lovk, kter se ned. Ale to u byl jeho zpsob. Jm vdycky pivdl lidi z mry. Jeho toky, drtiv jak rny perlkem, vedly vdycky k tomu, e se lid zapomnali. Zapomnli se i te. Biskup Morehouse se naklonil a napjat poslouchal. Doktor Hammerfield cel zrudl rozhoenm a zlost. I ostatn byli pohoreni a nkte se pohrdliv usmvali. Mn to pipadalo ohromn zbavn. Podvala jsem se na otce a trnula jsem, e se zane smt tomu, jak tu zapsobila lidsk bomba, kterou mezi ns hodil."Vae vrazy jsou znan mlhav," peruil Arnota doktor Hammerfield. "Co tm vlastn myslte, e jsme metafyzikov ?""Uvaujete metafyzicky," pokraoval Arnot. "Vae metoda uvaovn je pravm opakem vdeck metody. Vae zvry nemaj platnost. Mete dokzat vechno a nic a ani dva z vs se neshodnou na jedn vci. Kad z vs se obrac k vlastnmu vdom a z nho chce vysvtlit sebe a vesmr. Vysvtlovat vdom vdomm je docela stejn ponn jako chtt zvednout sm sebe do vzduchu za poutka vlastnch bot.""Nerozumm vm," ekl biskup Morehouse. "Mn se zd, e vechny vci ducha jsou metafyzick. Ta nejexaktnj a nejprkaznj ze vech vd, matematika, je ryze metafyzick. Kad jednotliv mylenkov proces vdeckho myslitele je metafyzick. Jist se mnou souhlaste?""Jak jste sm ekl, nerozumte mi," odpovdl Arnot. "Metafyzik uvauje deduktivn, vychz ze sv osobnosti. Vdec uvauje induktivn, na zklad fakt, zkuenost. Metafyzik postupuje od teorie ke skutenosti, vdec postupuje od skutenosti k teorii. Metafyzik vysvtluje vesmr ze sebe, vdec vysvtluje sebe z vesmru.""Dky bohu, e nejsme vdci," zabruel doktor Hammerfield samolib.</p></li><li><p>"A co jste tedy?" zeptal se Arnot."Filosofov.""Tam tedy prchte," zasml se Arnot. "Opustili jste skutenou a pevnou zemi a vznesli jste se do vzduchu na slov jako na ltacm stroji. Prosm, vrate se laskav na zem a eknte mi pesn, co rozumte slovem filosofie.""Filosofie je -" doktor Hammerfield se odmlel a odkalal si - "nco, co se ned definovat tak, aby to pochopil nkdo jin, le takov duch a temperament, kter je filosofick. Vdec s zce omezenm obzorem a s nosem ve zkumavce neme chpat filosofii."Arnot pedstral, e si deru neviml. Ml ve zvyku obrtit vdy tok proti tonkovi a udlal to i te s neodolatelnou bezelstnost v tvi i v hlase."To tedy jist pochopte definici filosofie, kterou vm te podm. Ale ne zanu, upozoruji vs, abyste bu vytkl, v em je chybn, anebo abyste pak zachoval metafyzick mlen. Filosofie je pouze nejir vdou ze vech. Jej metoda je stejn jako metoda kad speciln vdy a vech specilnch vd. A tou metodou, induktivn metodou, stmeluje filosofie tak vechna speciln vdn odvtv v jednu velkou vdu. Jak k Spen-cer, data kad speciln vdy jsou sten sjednocenmi poznatky. Filosofie sjednocuje poznn, je poskytuj vechny vdy. Filosofie je vdou vd, krlovnou vd, chete-li. Jak se vm lb moje definice?""Velmi pijateln, velmi pijateln," mruel doktor Hammerfield chab.Ale Arnot byl nemilosrdn."Dejte pozor," varoval, "moje definice je pro metafyziky osudn. Jestlie te v m definici nedokete najt trhlinu, nebudou vm pozdji vae metafyzick argumenty nic platn. Nezbude vm, ne do konce ivota hledat tuto trhlinu a zachovvat metafyzick mlen, dokud ji nenajdete."Arnot ekal. Mlen se trapn prodluovalo. Doktor Hammerfield byl v rozpacch. A tak zaraen. Arnotv tok perlkem ho pivedl z mry. Nebyl zvykl, aby mu nkdo prost a pmo odporoval. Rozhlel se vyzvav kolem stolu, ale nikdo za nj neodpovdl. Zahldla jsem, jak se otec uklb do ubrousku."Je jet jin zpsob, jak diskvalifikovat metafyziky," ekl Arnot, kdy vzrostly rozpaky doktora Hammerfielda na nejvy mru. "Sute je podle jejich dla. Co vykonali pro lidstvo mimo to, e spdali vzdun fantazie a pletli si sv stny s bohy? Pispli k obveselen lidstva, to ano, avak co uinili pro lidstvo prokazateln dobrho? Filosofovali, pro-minete-li mi zneui...</p></li></ul>