jabatan latihan mengajar dan industri …fptv.uthm.edu.my/download/li/buku log/2.buku panduan...

of 148/148
BUKU PANDUAN & LOG LATIHAN INDUSTRI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL Diterbitkan oleh JABATAN LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT JOHOR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Edisi Pertama, Jun 2015

Post on 02-Feb-2018

327 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN & LOG LATIHAN INDUSTRI

  FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL

  Diterbitkan oleh

  JABATAN LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

  86400 PARIT RAJA BATU PAHAT JOHOR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  Edisi Pertama, Jun 2015

 • PENULIS

  Dr Azman Bin Hassan Mohd Fairuz Bin Marian

  Muhamad Amin Bin Hj Abdul Ghani Suhaimi Bin Mohamad Saiful Hadi Bin Masran

  Md Azani Bin Sham

 • Penerbit UTHM Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 86400 Parit Raja Batu Pahat, Johor Tel: 07 4536143 Fax: 07 4536145 Email: [email protected] Penerbit UTHM Terbitan Pertama 2014 Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Jabatan Latihan Mengajar dan Industri, FPTV UTHM

 • i

  JABATAN LATIHAN MENGAJAR & INDUSTRI

  MAKLUMAT PELATIH

  LATIHAN INDUSTRI Maklumat Pelajar

  Nama Pelajar : ___________________________________________________________________________

  No Matrik : _____________________ Kursus : ___________________________________

  Alamat Semasa Latihan :

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  HP : ______________________________ Email :________________________________________________________________________

  Maklumat Waris

  Nama Waris /Hubungan : ______________________________________________________________

  Alamat : _________________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________

  Tel : ___________________________________ HP : ___________________________________

  Maklumat Tempat Latihan Industri

  Nama Syarikat : _____________________________________________________________________________________________

  Alamat Syarikat : _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

  Tel : ________________________ Faks : ________________________

  Nama Penyelia : ________________________________________________________________________________________________

  Jawatan : ________________________________________________________________________________________________

  Jangkamasa Latihan : ___________________ minggu

  Dari : _____________________ Hingga : _____________________

  SILA LEKATKAN

  GAMBAR

  TERBARU

  BERUKURAN

  PASPORT

 • ii

  UNIT LATIHAN INDUSTRI

  PENGESAHAN LAWATAN PENYELIAAN (1)

  LATIHAN INDUSTRI

  PENGESAHAN LAWATAN PENILAIAN OLEH PENYELIA FAKULTI (1)

  Arahan: Penyelia Fakulti (PF) hendaklah mengisi ruangan ini semasa membuat lawatan penyeliaan.

  Lawatan kali : Pertama / Kedua

  Tarikh Lawatan :

  Masa Lawatan :

  Ulasan : Tandatangan:

  Nama Penyelia Fakulti / Cop:

  PENGESAHAN OLEH PENYELIA INDUSTRI

  Tandatangan :

  Nama & Cop :

  Tarikh :

 • iii

  UNIT LATIHAN INDUSTRI

  PENGESAHAN LAWATAN PENYELIAAN (2)

  LATIHAN INDUSTRI

  PENGESAHAN LAWATAN PENILAIAN OLEH PENYELIA FAKULTI (2)

  Arahan: Penyelia Fakulti (PF) hendaklah mengisi ruangan ini semasa membuat lawatan penyeliaan.

  Lawatan kali : Pertama / Kedua

  Tarikh Lawatan :

  Masa Lawatan :

  Ulasan : Tandatangan:

  Nama Penyelia Fakulti / Cop:

  PENGESAHAN OLEH PENYELIA INDUSTRI

  Tandatangan :

  Nama & Cop :

  Tarikh :

 • iv

  Ketua Jabatan Pejabat Hubungan Universiti dan Industri

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  Beg Berkunci 101,

  86400 Parit Raja,

  Batu Pahat,

  Johor. Tarikh:

  Tuan/Puan,

  Pengesahan Penyempurnaan Program Latihan Industri Pelajar FPTV UTHM di

  __________________________________________________________________________________________________________________

  Dengan ini, saya mengesahkan bahawa pelajar ini yang bernama

  ________________________________________ dengan no. k/p ___________________________ dari FPTV, Universiti

  Tun Hussein Onn Malaysia telah menjalani Latihan Industri di syarikat kami dalam tempoh

  ____________ minggu, iaitu dari _____________ sehingga _____________ . Semasa Latihan Industri, beliau

  telah memenuhi syarat-syarat Latihan Industri yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat kami.

  Beliau juga telah mencatitkan kerja dan aktiviti harian dalam buku log dan telah menyiapkan

  laporan Latihan Industri seperti yang telah disyaratkan oleh pihak universiti penganjur. Pihak kami

  berpuas hati dengan penyempurnaan Latihan Industri beliau di syarikat kami.

  Sekian, terima kasih.

  Yang benar,

  ________________________

  Nama :

  Jawatan :

  Cop Syarikat :

 • v

  JABATAN LATIHAN MENGAJAR & INDUSTRI

  SENARAI PEGAWAI

  PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI (PEJABAT HUBUNGAN UNIVERSITI DAN INDUSTRI)

  BIL PEGAWAI JAWATAN TELEFON FAKS EMEL

  1. Dr. Mohd Ezree bin Abdullah Ketua

  Jabatan 07-4537191 07-4536262 [email protected]

  2. Zaifazol bin Said Penolong Pegawai Tadbir

  07-4537191 07-4536262 [email protected]

  3. Mohd Faishal bin Yanti Pembantu

  Tadbir (P/O)

  07-4537457 07-4536262 [email protected]

  PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI (FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL)

  1. Dr. Azman bin Hassan Ketua

  Jabatan (LM & LI)

  07-4564191 07-4536585 [email protected]

  2. Zuraida binti Bosri Penolong Pendaftar

  Kanan 07-4564115 07-4536585 [email protected]

  3. Mohd Fairuz bin Marian Pengajar 07-4564153 07-4536585 [email protected]

 • vi

  KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  Maklumat Semasa Latihan Industri i

  Kandungan vi

  Prakata ix

  Kata Aluan x

  Senarai Singkatan xi

  Senarai Lampiran xii

  Definisi Istilah xiii

  Visi UTHM, Misi UTHM, Moto UTHM, Polisi Kualiti UTHM xiv

  BAHAGIAN 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

  1.0 PENGENALAN 1

  2.0 MATLAMAT LATIHAN INDUSTRI 1

  3.0 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1

  4.0 HASIL PEMBELAJARAN 1

  5.0 PEJABAT HUBUNGAN UNIVERSITI DAN INDUSTRI 2

  6.0 SKOP LATIHAN INDUSTRI FPTV 2

  6.1 Kimpalan dan Fabrikasi Logam (KFL) 2

  6.2 Elektrik dan Elektronik (EE) 2

  6.3 Binaan Banggunan (BB) 3

  6.4 Pemesinan Am (PA) 3

  6.5 Penyejukkan dan Penyamanan Udara (PPU) 3

  6.6 Multimedia Kreatif (MK) 3

  6.7 Katering (KAT) 4

  7.0 KRITERIA DAN KELAYAKAN 5

  7.1 Pelajar 5

  7.1.1 Syarat Kelayakkan LI

  7.1.2 Tarik Diri (TD)

  7.1.3 Tangguh Latihan

  7.1.4 Keputusan Hadir Gagal (HG)

  5

  5

  5

  5

  7.2 Penyelia Fakulti 5

  7.3 Penyelia Industri 6

  8.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 6

  8.1 Tempoh Waktu Latihan 6

  8.2 Penyelaras Latihan Industri Fakulti 6

  8.3 Penyelia Fakulti 6

  8.4 Penyelia Industri 7

  8.5 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 7

  8.6 Pengurus Industri 7

 • vii

  BAHAGIAN 2 PANDUAN PENTADBIRAN PROGRAM LI

  1.0 STRUKTUR PROGRAM 9

  2.0 PENEMPATAN LATIHAN 9

  2.1 Pertukaran Tempat LI 9

  3.0 SURAT INDEMNITI (SURAT LEPAS TANGGUNG) 9

  4.0 ALAMAT SURAT MENYURAT 9

  5.0 DISPLIN, KEHADIRAN DAN CUTI 9

  6.0 IMBUHAN ATAU ELAUN LI 10

  7.0 YURAN 10

  8.0 INSURANS PELAJAR 10

  9.0 GARIS PANDUAN UNTUK PELAJAR 10

  BAHAGIAN 3 PANDUAN PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN

  1.0 TUJUAN PEMANTAUAN LATIHAN INDUSTRI 11

  2.0 TUJUAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI 11

  3.0 SKEMA PENILAIAN 11

  4.0 GARIS PANDUAN PENYELIAAN UMUM BAGI PELAJAR 11

  4.1 Sebelum Penyeliaan 11

  4.2 Semasa Penyeliaan 12

  4.3 Selepas Penyeliaan 12

  5.0 GARIS PANDUAN PENYELIAAN UMUM BAGI FAKULTI 11

  5.1 Sebelum Penyeliaan 11

  5.2 Semasa Penyeliaan 12

  5.3 Selepas Penyeliaan 12

  6.0 PENILAIAN KUALITI BERTERUSAN 13

  BAHAGIAN 4 PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN

  1.0 PENDAHULUAN 14

  2.0 TUJUAN 14

  3.0 BAHAGIAN A: KAEDAH MENULIS LAPORAN AKHIR 14

  3.1 Panduan Umum 14

  3.2 Panduan Penulisan Laporan Latihan Industri 15

  4.0 PANDUAN KANDUNGAN LAPORAN AKHIR 15

  5.0 JUMLAH NASKAH 17

  6.0 LAPORAN YANG LEWAT 17

  7.0 BAHAGIAN B: FORMAT BUKU LAPORAN AKHIR 18

  8.0 PANDUAN MENULIS BUKU LOG HARIAN 14

  9.0 PANDUAN MENULIS JURNAL REFLEKSI 23

  LAMPIRAN A Silibus Latihan Industri 24

  LAMPIRAN B Carta Alir Permohonan dan Penempatan LI 27

 • viii

  LAMPIRAN C Carta Alir Pemantauan dan Penyeliaan LI 28

  LAMPIRAN D Borang Penilaian Penyelia Fakulti 29

  LAMPIRAN E Borang Penilaian Penyelia Industri 31

  BAHAGIAN 5 PERANCANGAN LATIHAN INDUSTRI

  BAHAGIAN 6 LOG AKTIVITI MINGGUAN

  BAHAGIAN 7 LOG AKTIVITI HARIAN

 • ix

  PRAKATA

  BismilLahi Rahmaani Rahiimi Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Assalamualaikum WBT,

  Buku panduan ini mengandungi panduan latihan industri, arahan dan peraturan berkaitan perlaksanaan latihan industri, panduan mengisi buku log dan menulis laporan akhir. Dengan adanya maklumat tersebut, pelajar, khususnya dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab mereka berhubung dengan latihan industri. Buku ini juga turut disertakan perancangan aktiviti LI, log laporan harian dan log laporan harian yang perlu diisi oleh pelajar.

  Buku panduan latihan industri ini disediakan bertujuan menjelaskan tentang Latihan Industri (LI) yang dijalankan oleh pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. LI ini wajib diikuti oleh setiap pelajar Sarjana Muda yang menjalani program-program yang mempunyai LI dalam struktur pengajiannya. Hanya pelajar yang memenuhi syarat akademik yang ditetapkan oleh fakulti sahaja layak menjalani LI ini. Buku panduan ini juga digunakan oleh terutamanya bagi pelajar di dalam penyediaan laporan akhir.

  Akhir kata, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyediakan buku Panduan LI ini. Semoga dengan perlaksanaan program latihan industri ini, semua pihak yang terlibat mendapat faedah darinya serta memainkan peranan masing-masing dalam menjana kecemerlangan profesionalisme sumbangan menuju ke arah pembanggunan negara.buku Sekian, terima kasih. Unit Latihan Industri Jabatan Latihan Mengajar dan Industri Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Mei 2014

 • x

  KATA ALUAN

  DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

  Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam buku Panduan Latihan Industri (LI) edisi kali ini. Saya mengucapkan syabas dan berbesar hati kepada unit LI fakulti atas daya usaha yang konsisten untuk menghasilkan buku panduan ini. Saya percaya bahawa buku ini akan menjadi rujukan utama kepada pensyarah dan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan boleh juga menjadi rujukan dalam kalangan ahli akademik dan para pelajar di universiti tempatan lain yang menawarkan program LI.

  Secara tuntasnya, buku ini memberikan maklumat yang lebih lengkap dan terkini berkaitan LI. Semua maklumat yang diperlukan oleh penyelia fakulti, penyelia industri dan pelajar terkandung di dalam buku panduan ini. Antaranya ialah kaedah penilaian dan pemberian markah oleh penyelia fakulti dan penyelia industri.. Secara peribadi, menjadi harapan saya agar semua pelajar khasnya pelajar pendidikan dapat menggunakan buku panduan ini secara ekstensif sebelum menjalani LI yang diwajibkan untuk mendapatkan ijazah sarjana muda anda.

  Akhir kata, saya mewakili pengurusan FPTV, mengucapkan syabas dan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa LI kerana berjaya menghasilkan buku panduan ini yang menjadi bahan rujukan dan panduan berguna kepada pelajar dan ahli akademik. Sekian. Wassalam. PROF. MADYA DR. RAZALI BIN HASSAN Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 • xi

  SENARAI SINGKATAN

  LI - Latihan Industri

  FPTV - Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  PLIF - Penyelaras Latihan Industri Fakulti

  PF - Penyelia Fakulti

  PI - Penyelia Industri

  PHI - Pejabat Hubungan Universiti dan Industri

  PAB - Pejabat Antarabangsa

  KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia

  HG - Hadir Gagal

  HW - Hadir Wajib

  TD - Tarik Diri

  UTHM - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  MS ISO - Malaysian Standards International

  Organization for Standardization

  AUKU - Akta Universiti dan Kolej Universiti

  PPA - Pejabat Pengurusan AKademik

 • xii

  SENARAI LAMPIRAN

  1. Silabus Latihan Industri LAMPIRAN A

  2. Carta Alir Permohonan dan Penempatan LI LAMPIRAN B

  3. Carta Alir Permantauan dan Penyeliaan LI LAMPIRAN C

  4. Borang Laporan Penilaian Penyelia Fakulti LAMPIRAN D

  5. Borang Laporan Penilaian Penyelia Industri LAMPIRAN E

 • xiii

  DEFINISI ISTILAH Latihan Industri (LI)

  : LI merujuk kepada kursus Hadir Wajib (HW) Universiti yang menempatkan peljar di sesebuah organisasi sama ada di dalam atau di luar negara untuk menjalani latihan praktikal sebelum mereka dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda

  Organisasi : Merujuk kepada institusi-institusi kerajaan, swasta atau badan berkanun tempat latihan yang dipersetujui oleh Universiti.

  Pejabat Hubungan Universiti dan Industri (PHUI)

  : PHUI berfungsi sebagai pengantara Universiti dan organisasi.

  Pelajar : Merujuk pelajar institusi pengajian tinggi yang ditempatkan di organisasi-organisasi berkenaan untuk menjalani LI.

  Pemantauan : Kaedah untuk mengesan dan mengenal pasti keberkesanan, keselarasan dan kepatuhan kepada prosedur pelaksanaan LI.

  Penilaian : Proses penentuan tahap prestasi pelatih berdasarkan kriteria atau indikator yang ditetapkan

  Penyelia Fakulti : Pegawai yang dilantik oleh fakulti untuk memantau dan menilai prestasi pelajar semasa LI.

  Penyelia Industri : Pegawai yang dilantik oleh organisasi latihan bagi memberi bimbingan kepada pelajar sepanjang pelajar menjalani LI, dan juga terlibat dengan penilaian terhadap pelajar.

  Laporan Akhir Latihan Industri

  : Laporan akhir yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi LI.

  Buku Log : Catatan harian dan mingguan, refleksi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar semasa menjalani LI bagi memantau kemajuan prestasi pelajar oleh penyelia industry (maklumbalas).

 • xiv

  VISI UTHM

  Menuju ke arah universiti bertaraf dunia dalam kejuruteraan, sains dan teknologi untuk

  pembangunan lestari

  MISI UTHM

  UTHM komited untuk mewujudkan dan menyebarkan pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti serta menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi berasaskan

  paradigma tauhid

  MOTO UTHM

  DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA

  POLISI KUALITI UTHM

  Matlamat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ialah untuk menyediakan program akademik berkualiti berteraskan sains dan teknologi bagi memenuhi atau melampaui kehendak pelanggan

  melalui kecemerlangan pengurusan organisasi dan pembaikan berterusan. Pihak pengurusan tertinggi dan staf di semua peringkat adalah komited untuk melaksana dan mengekalkan sistem

  pengurusan berkualiti yang efektif dengan memenuhi keperluan MS ISO 9001:2000. Objektif Kualiti

  Universiti diwujud, dilaksana, dipantau dan secara berkala dikaji semula untuk

  menentukan pencapaian, kesesuaian

  serta dikemaskini bagi merealisasikan visi dan misi universiti.

 • xv

  VISI FPTV

  Menjadi pusat rujukan bertaraf dunia dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional melalui penyelidikan dan pembangunan serta pengajaran dan pembelajaran berteknologi terkini, sepadu

  dan bertunjangkan Falsafah Pendidikan Negara dan selaras dengan Wawasan 2020.

  MISI FPTV

  Mendidik dan melatih sumber manusia yang profesional bertaraf dunia dalam bidang-bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional untuk mempelopori, mengembang dan mengaplikasikan ilmu

  dan teknologi terkini bertunjangkan Tauhid.

  OBJEKTIF FPTV

  (i) Mengendalikan program-program pengajian yang khusus dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional di peringkat Sarjana Muda dan Pasca Ijazah.

  (ii) Menjalankan penyelidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional.

  (iii) Meningkatkan Profesionalisme staf dalam pengajaran dan pembelajaran untuk keperluan pembangunan sumber manusia negara.

  (iv) Mempelopori kaedah dan menghasilkan bahan bagi peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

  (v) Menawarkan kepakaran dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional melalui pusat kecemerlangan.

  (vi) Membantu institusi pendidikan dan latihan serta industri ke arah meningkatkan profesionalisme sumber manusia.

  (vii) Memberi khidmat masyarakat ke arah menggalakkan pendidikan sepanjang hayat dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional.

  (viii) Menerbitkan bahan ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme Pendidikan.

 • 1

  BAHAGIAN 1

  PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

  1.0 PENGENALAN

  Program Latihan Industri (LI) merupakan suatu komponen penting kurikulum program diploma dan sarjana muda yang ditawarkan oleh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). LI memberi peluang kepada pelajar mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme secara reflektif dalam situasi kerja sebenar di dalam industri awam mahupun swasta. Pelaksanaan program ini dijalankan secara sepenuh masa dan menjadi syarat kredit wajib bagi penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. 2.0 MATLAMAT LATIHAN INDUSTRI

  Matlamat utama program LI ini adalah memberi peluang kepada pelajar menjalani latihan praktikal di sektor pekerjaan dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan pengurusan bagi meningkatkan kemahiran profesional dan kemahiran interpersonel sebagai seorang profesional.

  3.0 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

  Objektif LI ini adalah seperti berikut :

  (i) Mendapat pendedahan secara langsung terhadap profesion serta aplikasi dalam bidang masing-masing.

  (ii) Mengaplikasikan pelbagai bidang kejuruteraan, teknologi dan pengurusan profesional dalam industri.

  (iii) Menimba pengalaman berkerja di dalam suatu organisasi profesional.

  (iv) Membina pengalaman berkerja di dalam suatu organisasi profesional.

  (v) Membina daya kreativiti, kemahiran teknikal, interpersonel dan komunikasi.

  (vi) Menjalin dan mengeratkan hubungan dengan ahli profesional di luar kampus.

  4.0 HASIL PEMBELAJARAN

  Di akhir LI ini, pelajar dapat menggunakan ilmu dan kemahiran yang dipelajari untuk:

  (i) Mempraktikkan pengetahuan teori ke dalam kerja-kerja amali.

  (ii) Meningkatkan kemahiran teknikal dalam pelbagai bidang.

  (iii) Membentuk peribadi sebagai seorang pekerja yang berdisplin.

  (iv) Mengurus masa dengan cekap disamping mudah menyesuaikan diri kepada aplikasi kejuruteraan, teknologi dan pengurusan terkini dan masa depan.

  (v) Memahami aspek-aspek pengurusan dan penyeliaan dalam persekitaran kerja.

  (vi) Meningkatkan kebolehan dan keberkesanan diri dalam kerja berkumpulan.

  (vii) Meningkatkan kemahiran insaniah terutamanya kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

  (viii) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap tanggungjawab profesional, etika dan sosial.

  (ix) Menyediakan diri terhadap pelbagai persekitaran dan cabaran alam perkerjaan.

 • 2

  5.0 PEJABAT HUBUNGAN UNIVERSITI DAN INDUSTRI

  Penubuhan PHUI yang ditubuhkan pada 16 September 2005 adalah selaras dengan perkembangan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang semakin pesat. Pejabat ini dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan menyelaraskan program LI yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti dari segi pentadbiran, penempatan, penyeliaan dan penilaian laporan buku log dan laporan LI pelajar. Pejabat ini juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengurusan data berkenaan LI UTHM.

  Fakulti-fakulti yang terlibat dalam program LI di UTHM ialah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), Fakulti Awam dan Alam Sekitar (FKAAS), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), Fakulti Elektrik dan Elektronik (FKEE), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) dan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP).

  6.0 SKOP LATIHAN INDUSTRI FPTV

  Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) adalah salah satu daripada lapan fakulti yang terdapat dalam UTHM. FPTV turut menawarkan program Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional dengan tujuh variasi bidang. Setiap pelajar yang mengikuti program ini diwajibkan menjalankan LI bagi memastikan pengijazahan mereka.

  Tujuh variasi bidang yang ditawarkan dalam program Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional fakulti ini adalah seperti berikut: 6.1 Kimpalan dan Fabrikasi Logam (KFL)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti jurukimpal/juruteknik/penolong jurutera dalam bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam (KFL) meliputi skop kerja berikut:

  - Bengkel kimpalan logam

  - Bengkel fabrikasi logam

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (i) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja kimpalan dan fabrikasi logam.

  (ii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.2 Elektrik dan Elektronik (EE)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti juruteknik/jurubina bangunan/penyelia/penolong jurutera dalam bidang Elektrik dan Elektronik (EE) meliputi skop kerja berikut:

  - Kontraktor Pendawaian Elektrik

  - Juruelektrik Bangunan

  - Industri Elektronik

 • 3

  - Industri Elektrik

  - Pembekal tenaga elektrik (TNB, SESCO, SESB)

  - Telekomunikasi

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar telibat dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja elektrik dan elektronik.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.3 Binaan Bangunan (BB)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti juruteknik/jurubina bangunan/penyelia/penolong jurutera dalam bidang Binaan Bangunan (BB) meliputi skop kerja berikut:

  - Industri Pembinaan,

  - Kontraktor Pembinaan dan Pengubahsuaian Banggunan,

  - Konsultan dan Perunding Kejuruteraan Pembinaan Banggunan,

  - Pemaju Perumahan,

  - Arkitek Industri Kejuruteraan Awam

  - Jabatan Kerja Raya

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar telibat dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja binaan banggunan.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.4 Pemesinan Am (PA)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti juruteknik/penolong jurutera dalam bidang Pemesinan Am (PA) meliputi skop kerja berikut:

  - Bengkel pemesinan logam

  - Bengkel pembuatan acuan logam

  - Pusat servis mesin-mesin pemesinan am

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja pemesinan am.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.5 Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

 • 4

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti juruteknik/penolong jurutera dalam bidang Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU) meliputi skop kerja berikut:

  - Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (PPU)

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja melibatkan penyejukkan dan penyamanan udara.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.6 Multimedia Kreatif (MK)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti artis dan pengarangan multimedia dalam bidang Multimedia Kreatif (MK) meliputi skop kerja berikut:

  - Studio pengiklanan dan pemasaran

  - Pembangunan kandungan kreatif

  - Pembangunan sistem multimedia

  - Penyiaran dan media massa

  - Perfileman

  - Percetakan

  - Industri dan Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja multimedia kreatif.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama penyelaras atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

  6.7 Katering (KAT)

  Skop yang boleh ditawarkan oleh industri kepada pelajar bidang ini adalah seperti berikut:

  (i) Industri yang meliputi kerja-kerja operasi seperti chef/pegawai dalam bidang Katering (KAT) meliputi skop kerja berikut:

  - Hotel

  - Bakeri dan konfeksionari

  - Restoran

  - Perkhidmatan katering

  - Perkhimatan makanan untuk hospital

  - Institusi yang dipersetujui oleh jawatankuasa latihan industri

  (ii) Semua kerja tersebut membabitkan pelajar dalam mengaplikasikan teori dan mempraktikkan kemahiran menjurus kepada kerja katering.

  (iii) Pelajar juga turut boleh dilibatkan dalam kerja berkumpulan bersama jurutera atau pembimbing industri bagi tugasan atau projek yang difikirkan perlu dan boleh menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar.

 • 5

  7.0 KRITERIA DAN KELAYAKAN 7.1 Pelajar Pelajar diwajibkan mendaftar kursus LI lebih awal sebelum menjalani LI. Pelajar dikehendaki mendaftar dengan Penyelaras Latihan Industri Fakulti (PLIF) pada atau sebelum minggu ke 4 semester tersebut. Pelajar yang GAGAL berbuat demikian TIDAK LAYAK menjalani LI.

  7.1.1 Syarat Kelayakan LI

  (i) Pelajar perlu memperolehi minimum jumlah kredit dapat program bagi menjalani I dan bergantung kepada jenis-jenis program yang ditawarkan oleh fakulti seperti di Jadual 1

  (ii) Nilai kredit dan perlaksanaan LI adalah berdasrkan kurikulum yang telah direka bentuk oleh pihak fakulti atau pusat akademik. Pelajar perlu merujuk pihak fakulti atau pejabat akademik bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kod kursus, pendaftaran kursus dan tempoh LI.

  Jadual 1: Peratusan Minimum Jumlah Kredit Dapat

  Program Kredit Peratusan Jumlah

  Kredit Dapat (70%) Kejuruteraan 4 70 Teknologi Kejuruteraan 4-12 60 Diploma 4-9 60 Lain-lain 4-12 70

  (iii) Mendapat Kedudukan Baik (KB) atau Kedudukan Bersyarat (KS) dalam peperiksaan semester sebelumnya.

  (iv) Dilindungi insurans.

  (v) Memenuhi lain-lain arahan yang ditetapkan oleh fakulti dan Universiti.

  7.1.2 Tarik Diri (TD)

  Pelajar dibenarkan menarik diri daripada kursus LI dalam masa satu (1) bulan setelah melapor diri di organisasi. (Sila rujuk peraturan 9(1) dalam Peraturan Akademik, UTHM).

  7.1.3 Tangguh Latihan

  Pelajar hanya boleh menangguhkan LI atas sebab-sebab yang dibenarkan oelh Perkara 18 dalam Peraturan Akademik , UTHM.

  7.1.4 Keputusan Hadir Gagal (HG)

  Pelajar dikira gagal sekiranya:

  (i) Tidak menjalani LI dan tiada rekod tarik diri setelah membuat pengakuan menerima

  tawaran LI. (ii) Menukar penempatan LI tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada Timbalan Dekan

  (Akademik/Antarabangsa) fakulti/pusat akademik. (iii) Menjalani LI kurang daripada 80% kehadiran yang telah ditetapkan dalam program

  akademik fakulti.

 • 6

  (iv) Tidak menghantar laporan akhir dan buku log pada tarikh yang telah ditetapkan setelah tamat menjalani LI (Sila rujuk Perkara 29(2)(b) dalam Peraturan Akademik, UTHM).

  (v) Membuat pemalsuan dokumen atau maklumat berkaitan dengan LI, seperti memalsukan surat tawaran, buku log, laporan akhir, surat pengakuan kehadiran, sijil cuti sakit dan sijil cuti kematian ahli keluarga terdekat.

  (vi) Mana-mana pelajar yang diadukan mempunyai masalah displin seperti kedatangan yang kurang memuaskan, bersikap sambil lewa, tidak melapor diri dan sebagainya, akan disiasat dan sekiranya benar, akan diberikan HG.

  7.2 Penyelia Fakulti Penyelia Fakulti (PF) merujuk kepada pegawai fakulti yang akan dilantik oleh pihak fakulti melalui penyelaras latihan industri fakulti. Perlantikan akan mengambil kira staf-staf daripada jabatan dan bidang-bidang berkenaan atau berdasarkan pengalaman staf yang berkaitan dengan industri atau berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh fakulti. PF dilantik untuk menyelia, memantau dan menilai prestasi pelajar. 7.3 Penyelia Industri Penyelia Industri (PI) adalah individu yang kebiasaannya bertaraf pegawai/eksekutif atau lebih tinggi, daripada pihak industri di mana pelajar menjalankan LI. Perlantikan ini adalah lantikan daripada pihak industri sendiri dengan persetujuan bersama pihak penyelaras fakulti. Perlantikan haruslah berdasar kepada pengalaman atau kelayakan akademiknya. PI juga dilantik untuk menyelia, memantau dan menilai prestasi pelajar. 8.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 8.1 Jumlah hari dan Waktu Latihan

  (i) Tempoh latihan (hari) adalah tertakluk mengikut jumlah hari tempat pelajar

  menjalani LI. Namun fakulti menetapkan jumlah minggu latihan industri adalah 8 minggu.

  (ii) Waktu latihan juga tertakluk mengikut waktu berkerja yang ditetapkan di tempat pelatih menjalani LI.

  8.2 Penyelaras Latihan Industri Fakulti (PLIF)

  (i) Membuat lawatan verifikasi ke tempat-tempat di mana pelajar menjalani latihan, memantau perjalanan program dan membuat penilaian ke atas setiap tempat industri yang dilawati.

  (ii) Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. (iii) Memberikan arahan kepada pelajar mengenai tugas yang perlu dilakukan dari semasa

  ke semasa sepanjang menjalani LI. (iv) Berbincang dengan pelajar dan menyemak maklumat pelajar sebelum, semasa dan

  selepas LI. (v) Menilai dan mengisi laporan prestasi pelajar serta menyerahkan kepada PF semasa

  lawatan. 8.3 Penyelia Fakulti (PF)

  (i) Menerima perlantikan sebagai Penyelia Fakulti. (ii) Menghadiri taklimat latihan industri, pemantauan dan penyeliaan.

 • 7

  (iii) Berbincang dengan PLIF tentang urusan LI. (iv) Membuat lawatan, pemantauan dan penyeliaan ke industri yang ditetapkan, berjumpa

  dan berbincang dengan PI untuk menjalin hubungan profesional. (v) Memberi khidmat nasihat kepada pelajar (vi) Menilai prestasi pelajar, buku log dan laporan akhir pelajar. (vii) Mengumpul borang penilaian LI (Penilaian PI), laporan catatan harian dan mingguan

  daripada buku log dan laporan akhir. PF akan dikehendaki mengira markah LI pelajar seliaan mereka dan seterusnya menyerahkan kepada PLIF untuk tindakan lanjut.

  (viii) Mematuhi prosedur dan tanggungjawab yang ditentukan oleh pihak yang mengurus atau menyelaras latihan industri di UTHM.

  8.4 Penyelia Industri (PI)

  (i) Merancang aktiviti latihan dan memberi arahan kepada pelajar mengenai tugas yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh menjalani LI.

  (ii) Menyelia dan memantau prestasi pelajar semasa menjalani LI. (iii) Mengisi borang penilaian latihan industri bagi PI. (iv) Mengesahkan laporan catatan harian dan mingguan di dalam buku log pelajar.

  8.5 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  (i) Menentukan dasar perlaksanaan LI peringkat UTHM. (ii) Menentukan dasar penyeliaan ke atas pelajar yang dicalonkan gagal atau lulus

  tertakluk kepada UTHM. (iii) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan, melengkapkan tempoh latihan

  industri, gagal, kes displin dan tatatertib dengan mengambil tindakan selanjutnya. (iv) Mengesahkan penyempurnaan dan keputusan LI.

  8.6 Pengurus Industri

  (i) Mengesahkan penerimaan dan penempatan pelajar.

  (ii) Mencalonkan Penyelia Industri daripada kalangan pegawai yang berpengalaman dan berkelayakkan menyelia latihan industri pelajar.

  (iii) Memberi taklimat kepada pelajar tentang latar belakang industri/organisasi, skop tugasan pelajar, perlaksanaan kerja dan peraturan serta maklumat-maklumat lain yang berkaitan.

  (iv) Memberi jadual kerja kepada Penyelia Industri dan pelajar.

  (v) Melaporkan secara bertulis kepada pihak UTHM tentang masalah displin, sahsiah, kehadiran, prestasi, tatatertib dan kebajikan pelajar.

  (vi) Mengambil tahu hal-hal berkaitan kebajikan pelajar sepanjang menjalankan latihan industri dan membuat tindakan susulan.

  (vii) Memastikan segalah tindakan berkaitan tugas, skop, bimbingan dan penyeliaan latihan industri di antara penyelia industri dan pelajar dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.

 • 8

  BAHAGIAN 2

  PANDUAN PENTADBIRAN PROGRAM LI 1.0 STRUKTUR PROGRAM Program LI ini adalah suatu program bersepadu, berstruktur dan terpandu bagi memastikannya berfaedah kepada semua pelajar. Secara keseluruhan, pelajar yang mengikuti program ini berpeluang untuk meneroka dan mempelajari pelbagai aspek pekerjaan seperti kejuruteraan dan teknologi, pengurusan, perancangan, ekonomi , sosial dan komunikasi. Pelajar bukan hanya memperolehi kemahiran dalam bidang pengajiannya tetapi turut memperolehi kemahiran dalam bidang pengajiannya tetapi turut memperolehi kemahiran insaniah yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja profesional. Bagi memperolehi pengalaman dan kemahiran menyeluruh, pihak industri digalakkan menempatkan para pelajar ini ke dalam pelbagai bidang kerja. Perancangan rapi antara pihak industri dan UHKI serta fakulti diperlukan agar program LI dapat berjalan dengan teratur dan berjadual serta dikawal selia dengan sempurna. Sebagai panduan, program LI ini dibahagikan kepada TIGA (3) aktiviti utama seperti berikut:

  (i) Orientasi Kepada Organisasi

  Aktiviti ini dijalankan sepanjang minggu pertama. Pelajar dikehendaki menerangkan latar belakang pengetahuan akademik dan pengalaman, harapan dan aspirasi mereka terhadap LI dan sebagainya. Dalam tempoh ini, pihak industri perlu memberi penerangan mengenai organisasi dan operasi, peraturan-peraturan bekerja serta keselamatan dan sebagainya.

  (ii) Latihan

  Aktiviti latihan memerlukan perancangan dan jadual matriks perlaksanaan yang jelas serta terperinci. Ia boleh dirangka secara bersama di anatara pelajar dan pihak industri. Sepanjang tempoh latihan, pelajar akan ditempatkan di dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan pengurusan. Penempatan dan tempoh latihan bergantung kepada sifat kerja yang akan dilakukan oleh pelajar. Pelajar akan digandingkan dengan personel atau jurutera kumpulan teknikal dalam setiap pengendalian tugas dan tanggungjawab harian. Pelajar juga digalakkan mengambil bahagian dalam projek-projek berpasukan seperti pembanggunan sumber manusia, perancangan, pembuatan dan lain-lain lagi.

  (iii) Pengisian Buku Log dan Penulisan Laporan Akhir

  Pelajar wajib melaporkan aktiviti latihan yang telah mereka lalui setiap hari di dalam buku log. Laporan mingguan juga wajib disediakan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Buku log ini perlu disemak oleh penyelia industri mengikut ketetapan mereka (mingguan atau harian). Berdasarkan pengisian buku log tersebut pelajar dikehendaki menulis satu laporan akhir setelah menamatkan LI. Garis panduan penulisan laporan akhir LI boleh dirujuk pada Bahagian 4 di dalam buku ini.

  2.0 PENEMPATAN LATIHAN Penempatan akan dilakukan sekiranya pelajar telah mematuhi/memenuhi SEMUA syarat seperti dinyatakan dalam perkara 7.1.1, Bahagian 1 iaitu Syarat Kelayakkan LI. Pelajar yang layak menjalani LI akan ditempatkan di sektor awam atau swasta mengikut kesesuaian bidang masing-

 • 9

  masing. Penempatan akan diselaraskan dan penentuan kesesuaian syarikat akan ditentukan oleh fakulti mengikut pemilihan yang dibuat oleh pelajar. Penyelaras industri fakulti akan mengatur lawatan verifikasi penempatan pelajar sebelum memutuskan kebenaran untuk menjalankan latihan di organisasi yang dipilih pelajar. Pelajar DILARANG berpindah tempat latihan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak fakulti. Pelajar diingatkan supaya mengambil berat dan menjalani latihan secara bersungguh-sungguh di tempat latihan yang ditentukan walaupun kemungkinan tempat latihan bukan pilihan pelajar atau tidak sepenuhnya menepati dengan bidang/kursus yang diambil semasa di universiti. 2.1 Pertukaran Tempat LI Sebarang permohonan pertukaran tempat perlu dibuat oleh pelajar secara bertulis kepada PLIF melalui Ketua Jabatan Latihan Mengajar dan Latihan Industri fakulti. Pertukaran tidak dibenarkan kecuali atas sebab-sebab berikut:

  (i) Tempat latihan asal yang ditawarkan tidak sesuai dengan program pengajian. (ii) Wujud persekitaran kerja yang tidak selamat atau yang melibatkan isu-isu sensitif.

  Surat permohonan pertukaran perlu diserahkan kepada PLIF dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh lapor diri dengan menyatakan alasan pertukaran. Keputusan permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan PLIF. 3.0 SURAT INDEMNITI (SURAT LEPAS TANGGUNG) Setiap pelajar yang menjalani program LI akan diberikan surat indemniti. Surat indemniti ini juga akan diambil di PLIF dan pelajar dipertanggungjawabkan untuk menyerahkan surat tersebut kepada industri. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar dan organisasi untuk memaklumkan kepada pihak PLIF sekiranya berlaku sebarang kecemasan semasa menjalani program LI. 4.0 ALAMAT SURAT MENYURAT Setiap pelajar dikehendaki mengemukakan alamat kediaman dan alamat organisasi semasa LI selewat-lewatnya SATU (1) minggu dari tarikh melapor diri di organisasi tempat latihan. Sebarang pertukaran alamat kediaman atau surat-menyurat semasa menjalani program LI wajib dimaklumkan kepada PLIF dan organisasi. 5.0 DISPLIN, KEHADIRAN DAN CUTI

  Para pelajar yang menjalani program LI tertakluk dan WAJIB mematuhi segala syarat, peraturan yang diamalkan oleh pihak organisasi tempat latihan. Pelajar perlu menjaga displin, sahsiah, etika berpakaian dan tatatertib sepanjang masa menjalani LI demi menjaga nama baik diri dan universiti. Pelajar tidak dibenarkan mengambil cuti seaktu menjalani LI kecuali dengan kelulusan organisasi yang berkaitan, merujuk kepada Dasar Latihan Industri IPT. Permohonan cuti adalah tertakluk kepada budi bicara organisasi tersebut. Jika organisasi tiada memberikan panduan, maka pelajar perlu merujuk kepada PLIF masing-masing. Pelajar yang cuti sakit mesti mengemukakan sijil cuti sakit yang disahkan oleh pegawai perubatan bertauliah. Permohonan cuti selain daripada cuti sakit hendaklah mengemukakan bukti dan mendapat kelulusan daripada organisasi. Pelajar yang mengambil cuti daripada 20% daripada tempoh LI dikehendaki menarik diri atau menangguh LI.

 • 10

  Bagi permohonan cuti khas seperti program khidmat negara dan urusan rasmi universiti, pelajar hendaklah memohon kelulusan bertulis daripada organisasi dan dekan fakulti. Cuti dengan kebenaran tersebut perlu diganti dengan perlanjutan tempoh LI. Kegagalan mematuhi peraturan dan displin yang ditetapkan boleh menyebabkan pelajar diberhentikan daripada program LI serta-merta dan diberikan gred Hadir Gagal (HG). 6.0 IMBUHAN ATAU ELAUN LI

  UTHM tidak menyediakan peruntukkan kewangan untuk pelajar menjalani LI. Pelajar dilarang meminta sebarang imbuhan, elaun atau upah daripada organisasi. Sebarang ganjaran atau imbuhan dari pihak industri adalah atas budi bicara industri tersebut. Segala perbelanjaan menjalani LI adalah di bawah tanggungan pelajar berkenaan. 7.0 YURAN

  Yuran tertakluk kepada Pekeliling Bendahari (Peraturan Pembayaran Pelajar). 8.0 INSURAN PELAJAR

  Semua pelajar UTHM adalah dilindungi oleh skim insuran berkelompok (rujuk Pejabat Hal Ehwal Pelajar untuk keterangan lanjut) 9.0 GARIS PANDUAN UNTUK PELAJAR

  (i) Hanya berhak memilih SATU tempat LI sahaja (ii) Para pelajar hendaklah menjalankan LI ini tidak kurang dari 8 minggu. (iii) Pelajar-pelajar yang ingin menjalani LI adalah tertakluk kepada pra-syarat yang telah

  ditetapkan oleh FPTV. (iv) Sepanjang masa LI tersebut, para pelajar hendaklah berada di agensi di mana para

  pelajar ditempatkan atau lokasi-lokasi lain mengikut arahan agensi tersebut. (v) Para pelajar hendaklah menganggap agensi di mana para pelajar ditempatkan sebagai

  majikan dan sentiasa bertanggungjawab dan memikul akauntabiliti kepada penyelia yang ditugaskan untuk menyelia program LI para pelajar.

  (vi) Para pelajar diwajibkan mematuhi segala arahan dan peraturan yang dikenakan dan dikuatkuasakan ke ats para pelajar oleh agensi sepanjang masa program ini berjalan.

  (vii) Para pelajar tidak berhak meminta sebarang imbuhan, upah atau elaun dari pihak agensi. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak agensi memberi sebarang bentuk imbuhan atau kemudahan, maka para pelajar bolehlah menerimanya.

  (viii) Sebagai pelajar universiti di sepanjang masa LI, para pelajar tertakluk di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU). Sebarang perlanggaran akta ini akan membawa implikasi yang sama seperti ketika para pelajar berada di kampus.

  (ix) Para pelajar hendaklah menganggap LI sebagai peluang dan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Perbezaannya adalah proses pembelajaran ini tidak berlaku di dewan kuliah di kampus, sebaliknya di agensi. Justeru, para pelajar hendaklah berusaha bersungguh-sungguh mencari pengetahuan, kemahiran dan pengalaman melalui LI ini.

  (x) Pelajar mesti mematuhi semua arahan pihak PLIF yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

  (xi) Pelajar mesti menjaga nama baik FPTV, UTHM dan industri tempat latihan.

 • 11

  BAHAGIAN 3

  PANDUAN PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN 1.0 TUJUAN PEMANTAUAN LATIHAN INDUSTRI Pemantauan bertujuan memastikan objektif LI tercapai. Pemantauan akan dilaksanakan secara berterusan oleh pihak industri dan secara berjadual oleh pihak PLIF. Perbincangan antara pelajar, PF dan PI akan diadakan apabila lawatan berlangsung bagi meningkatkan keberkesanan program latihan tersebut. Input dan pandangan daripada ketiga-tiga pihak diperlukan supaya program latihan ini memberikan kesan dan faedah bersama khususnya pelajar dan organisasi. Penyeliaan LI dilakukan oleh PF dan PI. Proses kerja terbahagi kepada 3 bahagian iaitu sebelum, semasa dan selepas penyeliaan. 2.0 TUJUAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

  (i) Mengukur prestasi kerja/latihan dan mutu penghasilan pelajar. (ii) Menilai perkembangan sahsiah pelajar. (iii) Membimbing pelajar.

  3.0 SKEMA PENILAIAN Penilaian LI adalah berdasarkan kepada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh fakulti. Komponen penilaian adalah seperti berikut:

  (i) Buku Log dan Laporan Akhir. (ii) Penilaian prestasi pelajar oleh PF dan PI. (iii) Pembentangan bersama PF (jika berkaitan).

  5.0 GARIS PANDUAN PENYELIAAN UMUM BAGI PELAJAR 4.1 Sebelum Penyeliaan Sebelum menjalani LI, pelajar dikehendaki terlebih dahulu:

  4.1.1. Menghadiri taklimat LI yang dianjurkan oleh fakulti sebelum menjalani LI. Taklimat ini bertujuan bagi menyediakan pelajar dengan panduan berkenaan: (i) Penerangan dan pemahaman silibus dan kurikulum LI *(LAMPIRAN A). (ii) Kaedah memilih dan memohon tempat LI(LAMPIRAN B). (iii) Kesesuaian tempat mengikut program pengajian. (iv) Pemantauan dan penilaian LI. (v) Pengisian dan penulisan laporan akhir. (vi) Etika, ketrampilan, peraturan dan displin semasa LI.

  4.1.2 Mendaftar kursus LI semasa pra-pendaftaran sebelum semester bermula dengan mengisi borang yang disediakan oleh fakulti dan PLIF.

  4.1.3 Mengisi maklumat lengkap di PLIF. 4.1.4 Mendapatkan Buku Panduan Latihan Industri.

 • 12

  4.2 Semasa Penyeliaan Semasa menjalani LI, pelajar diwajibkan:

  4.2.1 Mengemaskini dan mengembalikan kad lapor diri UTHM>UHKI/LI-07B ke unit LI fakulti dalam masa seminggu selepas LI bermula.

  4.2.2 Mengisi dan melengkapkan Buku Log dan menghantarnya bersama-sama laporan akhir. Laporan akhir hendaklah mengikut format dan panduan yang diberikan dalam Bahagian 4.

  4.2.3 Mematuhi garis panduan pelajar dalam perkara 9.0, Bahagian 2 di dalam buku ini. 5.3 Selepas Penyeliaan Selepas tamat tempoh LI, pelajar diwajibkan: 4.3.1 Menghantar buku log dan laporan akhir. 5.0 GARIS PANDUAN PENYELIAAN UMUM BAGI FAKULTI 5.1 Sebelum Penyeliaan Penyeliaan LI dilakukan oleh PF dan PI. Proses kerja terbahagi kepada 3 bahagian iaitu sebelum, semasa dan selepas.Carta alir lengkap bagi proses pemantauan dan penyeliaan boleh dirujuk pada LAMPIRAN C. PF perlu memastikan:

  5.1.1. Menerima pelantikan dan jadual penyeliaan sebagai PF yang disahkan oleh Ketua Jabatan Latihan Mengajar dan Latihan Industri fakulti.

  5.1.2 Mengisi borang e-pergerakan untuk perjalanan penyeliaan. (i) Borang pergerakan. (ii) Borang permohonan penggunaan kenderaan rasmi

  UTHM/Sendiri/Permohonan tiket kapal terbang. (iii) Borang permohonan wang pendahuluan (jika perlu). (iv) Kaedah memilih dan memohon tempat LI.

  5.1.3 Menghubungi organisasi dan pelajar melalui telefon untuk mengenal pasti: (i) Lokasi penyeliaan. (ii) Tarikh dan masa lawatan. (iii) Penyelia industri yang akan ditemui.

  5.2 Semasa Penyeliaan Semasa menyelia LI, PF bertanggungjawab untuk:

  5.2.1 Melawat, memantau dan menilai pelajar (LAMPIRAN D). 5.2.2 Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. 5.2.3 Membuat perbincangan dengan PI. 5.2.4 Memberi panduan kepada pelajar dan menyemak buku log dan laporan akhir LI.

  5.3 Selepas Penyeliaan 5.3.1 PF bertanggungjawab untuk:

  (i) Menerima dan menilai buku log serta laporan akhir. (ii) Menyerah markah penilaian LI dalam tempoh yang ditetapkan oleh PLIF.

 • 13

  5.3.2 PLIF bertanggungjawab untuk: Menyimpan laporan akhir LI untuk tujuan akreditasi program akademik dan semakan pengauditan MS ISO. Dokumen tersebut boleh dilupuskan setelah dua (2) tahun dari tarikh tamat LI. 6.0 PENILAIAN KUALITI BERTERUSAN Pemantauan dan penilaian oleh PF terhadap pelajar perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sepanjang tempoh LI untuk membolehkan proses penambahbaikkan berterusan dilakukan. Penilaian dibuat berdasarkan laporan Li, pembentangan, buku log, produk atau sebarang kaedah yang ditetapkan oleh pihak fakulti. Proses penilaian hendaklah melibatkan PI dan PF.

 • 14

  BAHAGIAN 4

  PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN

  1.0 PENDAHULUAN

  Bab ini menerangkan kaedah menulis Laporan Latihan Industri. Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri adalah salah satu elemen penilaian yang menyumbang markah sebanyak 20% dari keseluruhan penilaian Latihan Industri. Pelajar dikehendaki menyediakan laporan ini berdasarkan panduan kandungan yang diberikan. Laporan tersebut perlu dihantar semasa pelajar membuat pendaftaran tamat latihan industri. Secara umumnya panduan penulisan laporan ini dirujuk dan ditulis dengan menggunakan panduan menulis modul dari Pusat Pembanggunan Akademik, UTHM. Semua maklumat yang dinyatakan adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada pelajar untuk menyediakan laporan secara bersistematik dan berkualiti. 2.0 TUJUAN Semua maklumat yang dinyatakan bertujuan untuk memberi panduan kepada pelajar untuk menyediakan laporan rasmi latihan industri secara bersistematik, lebih kemas dan berkualiti serta tersusun. Bab ini dibahagikan kepada dua bahagian:

  (i) Bahagian A - Kaedah menulis laporan.

  (ii) Bahagian B - Format penulisan laporan.

  3.0 BAHAGIAN A: KAEDAH MENULIS LAPORAN AKHIR 3.1 Panduan Umum

  (i) Laporan boleh disediakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar berminat untuk menulis topik-topik tertentu dalam Bahasa Inggeris, pelajar dibenarkan berbuat demikian dengan syarat setiap topik itu ditulis dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya.

  (ii) Laporan hendaklah ditaip pada kertas putih dan disusun mengikut urutan yang betul mengikut penulisan modul.

  (iii) Penulisan Laporan Latihan Industri hendaklah menggunakan kertas bersaiz A4 (210 x 297mm) dan berat minimum kertas ialah 70 gsm.

  (iv) Kulit laporan latihan industri hendaklah dijilid dengan menggunakan ring binding warna hitam dan kulit warna biru.

  (v) Mukasurat laporan adalah diantara 50 hingga 80 mukasurat tidak termasuk lampiran.

 • 15

  3.2 Panduan Penulisan Laporan Akhir

  (i) Jenis tulisan yang dibenarkan ialah Arial/Times New Roman bersaiz 12 dan menggunakan perenggan 1.5 spacing.

  (ii) Laporan yang disediakan dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan sistem ejaan seperti yang terdapat di dalam daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu edisi terkini keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka.

  (iii) Penggunaan istilah dalam Bahasa Inggeris hendaklah dicondongkan (italic) atau dengan atau diletakkan dalam kurungan (..) bagi membantu pemahaman istilah Bahasa Melayu.

  (iv) Penggunaan ayat perlulah tepat, padat, mudah difahami. (v) Jidar bagi setiap muka surat penulisan perlulah mengikut format sepertimana yang

  ditetapkan. a) 4.0 sm dari tepi kiri kertas b) 2.5 sm dari tepi kanan kertas c) 2.5 sm dari tepi atas kertas d) 2.5 sm dari tepi bawah kertas

  (vi) Nombor muka surat diletakkan di bahagian tengah, 2.0 sm dari tepi bawah kertas dan dicetak secara depan belakang.

  (vii) Nombor muka surat di BAHAGIAN PERMULAAN seperti Judul, Pengesahan Pelajar, Penghargaan, Isi Kandungan, Senarai Jadual, Senarai Rajah dan Senarai Lampiran hendaklah menggunakan tulisan Roman Numerals seperti i, ii,iii dan seterusnya. Manakala bagi nombor muka surat bagi BAHAGIAN BAB iaitu bagi isi kandungan laporan adalah seperti biasa iaitu 1,2,3 dan seterusnya.

  (viii) Nombor mukasurat tidak boleh diletakkan dalam kurungan ataupun sebarang aksara lain.

  (ix) Penggunaan Bullet tidak dibenarkan. (x) Semua lampiran perlu diletakkan di belakang laporan selepas BAB KESIMPULAN.

  Setiap lampiran perlu diberi tajuk di sebelah kanan atas halaman mukasurat berkenaan dengan menggunakan sistem penomboran Roman Numerals dengan menggunakan huruf besar. Contoh; LAMPIRAN I.

  (xi) Nombor-nombor muka surat di bahagian permulaan/ prakata/abstrak dan isi kandungan hendaklah menggunakan sistem penomboran seperti :- i, ii, iii, iv.

  4.0 PANDUAN KANDUNGAN LAPORAN AKHIR

  Bab 1 : Pengenalan Bab ini merangkumi pengenalan kepada Latihan Industri, pendahuluan, objektif latihan industri, objektif laporan dan kepentingan latihan industri kepada pelajar. Ianya merangkumi:

  (i) Butir-butir organisasi. (ii) Struktur Organisasi. (iii) Bilangan Kakitangan. (iv) Keluasan organisasi, tanah. (v) Kegiatan utama, produk yang dihasilkan. (vi) Pasar tempatan, eksport. (vii) Ringkasan proses/carta alir pengeluaran produk atau perkhidmatan yang

  dijalankan atau disediakan.

  Bagi maklumat kepada latarbelakang organisasi ia meliputi pengenalan terhadap organisasi, carta organisasi, sejarah penubuhan serta aktiviti organisasi, misi, visi dan halatuju

 • 16

  organisasi. (pelajar dinasihatkan supaya berbincang dengan pihak pengurusan industri sebelum menulis maklumat organisasi supaya ia tidak bertentangan dengan dasar organisasi berkenaan)

  Bab 2: Skop Latihan

  Penulisan laporan secara menyeluruh sepanjang tempoh pelajar menjalani LI. Ini termasuk memasukkan tujuan dan matlamat LI tersebut. Penulisan bab ini hampir menyamai kandungan perancangan LI yang ditulis dalam Jadual 1 buku log pelajar. Bab 3: Ringkasan Aktiviti Latihan Industri (Aktiviti Mingguan) Ringkasan aktiviti latihan dalam bentuk ringkasan atau rumusan berdasarkan kepada latihan atau tugas yang dilaksanakan sama ada mengikut mingguan; bidang tugas yang dibuat setiap minggu dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Perkara tersebut boleh dinyatakan dalam bentuk jadual. Penulisan laporan bergambar digalakkan bagi membantu pemahaman lebih jelas kepada isi kandungan aktiviti.

  Bab 4: Laporan Teknikal Bab ini menerangkan tugas atau kerja yang dipertanggungjawab atau dilaksanakan semasa latihan. Pelajar hendaklah menerangkan secara terperinci topik-topik tersebut dan setiap maklumat yang dilaporkan perlulah disokong dengan rajah, jadual serta gambar yang bersesuaian. Pelajar digalakkan merujuk fakta-fakta tersebut melalui bahan-bahan rujukan seperti buku, majalah, jurnal atau dan lain. Pelajar juga dikehendaki menghubungkaitkan pengalaman kerja dengan teori yang dipelajari. Laporan teknikal ini memfokuskan dua perkara utama:

  (i) Kerja/aktiviti utama yang dilakukan (ii) Perkara-perkara utama yang berlaku dan dicapai

  Bab 5: Dapatan, Komen dan Cadangan Dapatan yang dibuat hendaklah berkaitan dengan latihan di mana pelajar digalakkan membuat cadangan positif dan membina bagi tujuan proses penambahbaikan di masa akan datang. Hasil daripada pendedahan kepada situasi di organisasi/industri, siswa dikehendaki memberikan cadangan membina kepada organisasi/industry seperti aspek pengurusan, operasi, kawalan kualiti, penyelenggaraan dan lain-lain. Cadangan juga meliputi dua perkara berikut:

  (i) Cadangan kepada tentang kesesuaian latihan dari segi kursus/bidang dan lain-lain. (ii) Cadangan skop/rancangan latihan.

  Komen yang dibuat hendaklah berkaitan dengan latihan yang di jalankan di organisasi berkaitan. Pelajar digalakkan membuat cadangan yang positif dan membina agar boleh dijadikan panduan dalam proses penambahbaikan di masa akan datang.

 • 17

  Bab 6: Kesimpulan Kesimpulan merupakan rumusan keseluruhan laporan industri yang pelajar buat bermula dari bab yang awal. Bab ini juga menyimpulkan samaada tujuan dan matlamat yang ditetapkan tercapai. Bab 7: Rujukan Pelajar hendaklah memasukkan rujukan yang di ambil petikannya bagi menulis laporan akhir ini. Rujukan terdiri daripada modul, standard operating procedure (SOP) dan sebagainya. Format penulisan rujukan seperti di berikut.

  RUJUKAN

  1. Mustapar Mohamad, Pengenalan Teori Kuantum, Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Chuah, D.G.S Solar Radiation in Malaysia, Oxford University Press, Singapore, 1990; 3. Fox, William, The Mill, New York Geographic Society, 1976.

  Bab 8: Lampiran Pelajar hendaklah melampirkan apa jua perkara berkaitan dengan LI yang difikirkan perlu dan dapat membuatkan laporan akhir ini lebih bermaklumat dan lengkap. Semua lampiran hendaklah diletakkan di bahagian akhir laporan dan hendaklah dinomborkan.

  5.0 JUMLAH NASKAH

  Setiap pelajar dikehendaki supaya menyediakan satu(1) naskah laporan akhir untuk diserahkan kepada penyelaras fakulti untuk diedarkan kepada penyelia fakulti (pensyarah). Laporan ini tidak akan dipulangkan kembali kepada pelajar untuk tujuan penyemakkan pengaudit ISO.

  Pelajar boleh membuat Salinan laporan untuk diserahkan kepada pihak organisasi/industri jika diperlukan berbuat demikian atau untuk simpanan sendiri.

  6.0 LAPORAN YANG LEWAT

  Penangguhan untuk menyerahkan laporan tidak akan dibenarkan kecuali ada sebab-sebab luar biasa di mana kebenaran daripada penyelaras diperlukan.

  Pelajar yang gagal menyempurnakan laporan atau gagal menyerahkan laporan dalam tempoh yang ditetapkan akan dianggap gagal dalam kursus latihan industri bagi semester yang berkenaan.

 • 18

  7.0 BAHAGIAN B: FORMAT BUKU LAPORAN AKHIR

  CONTOH FORMAT KULIT DEPAN LAPORAN

  CONTOH FORMAT HALAMAN PENGHARGAAN

  LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

  SYARIKAT ABC SDN BHD NO 2559B, JALAN WONG FEY HONG

  25100 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

  Disediakan oleh :

  Nama : Ali Bin Abu

  No.Matrik : AB100123

  Kursus : SMPV (KFL)

  Tempoh Kursus/Sesi : 12 Jan 12 Mac 2014 (2013/2014)

  Nama Penyelia : Dr. Abu Bin Ali

 • 19

  CONTOH FORMAT MUKASURAT PERTAMA SELEPAS KULIT LUAR

  BUKU LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

  OLEH

  ALI BIN ABU AB100123

  di

  SYARIKAT ABC SDN BHD NO 2559B, JALAN WONG FEY HONG

  25100 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

  Buku laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Latihan Mengajar dan Latihan Industri Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Kimpalan dan Fabrikasi Logam)

  FPTV

  OGOS 2014

 • 20

  CONTOH FORMAT HALAMAN KANDUNGAN

  ISI KANDUNGAN

  BAB KANDUNGAN MUKASURAT

  Judul i Dedikasi ii Penghargaan iii Senarai rajah iv Senarai jadual v PENGENALAN

  1.1 Latar belakang firma 1 1.2 Carta organisasi 2

  SKOP LATIHAN 2.1 AAAAAAA 15 2.2 BBBBBBB 16 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI (AKTIVITI MINGGUAN)

  3.1 Minggu 1 22 3.2 Minggu 2 23 3.3 Minggu 3 24 3.4 Minggu 4 25 3.5 Minggu 5 26 3.6 Minggu 6 27 3.7 Minggu 7 28 3.8 Minggu 8 29

  LAPORAN TEKNIKAL 40 DAPATAN KOMEN DAN CADANGAN 60 KESIMPULAN 70 RUJUKAN 80 LAMPIRAN 80

  1

  2

  3

  4

 • 21

  CONTOH FORMAT HALAMAN PERMULAAN BAB

  2.5 sm

  10.0 sm dari tepi atas kertas

  BAB 1: PENGENALAN

  3 X 1.5 spacing

  4.0 sm Teks bab bermula dari sini dan Bersambung ke jidar kiri. Teks hendaklah Menggunakan jarak langkau 1.5 (1.5 spacing)

  2 X 1.5 spacing 1.2 Sub Judul 2 X 1.5 spacing Teks bab bermula dari sini dan bersambung ke jidar kiri. Teks hendaklah ditaip menggunakan jarak langkau 1.5 (1.5 spacing) Gambarajah/graf/jadual yang terdapat dalam laporan hendaklah di nomborkan mengikut nombor tajuk kecil dan diberikan penerangan ringkas.

 • 22

  CONTOH FORMAT HALAMAN PENULISAN

  4.0 sm

  2.5 sm dari tepi atas kertas

  Sambungan penulisan bermula di sini ............... 2.5 sm

  2.5sm dari atas 2.5 sm dari bawah 4.0 sm dari tepi kiri 2.5 sm dari tepi kanan

  (Setiap ukuran di ambil dari hujung/tepi kertas)

  2.5 sm dari tepi bawah kertas

 • 23

  8.0 PANDUAN MENULIS BUKU LOG HARIAN 8.1 Pendahuluan Penulisan buku log harian diambilkira bagi penilaian modul latihan industri. Markah untuk laporan harian adalah 20% daripada keseluruhan markah latihan industri. Oleh itu pelajar diwajibkan menulis buku log harian setiap hari dan mendapatkan tandatangan penyelia setiap minggu untuk pengesahan. Pemantauan dan penyeliaan PI boleh dirujuk pada borang dalam LAMPIRAN E. 8.1.1 Perkara Yang Ditulis Dalam Buku Loharian

  (i) Kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar sendiri. (ii) Kerja-kerja yang dilihat oleh pelajar (kerja yang dilakukan oleh pekerja organisasi (iii) Kerja-kerja yang didengar oleh pelajar ( Penerangan yang diberikan oleh penyelia atau

  pekerja organisasi yang lain ) 8.1.2 Kerja Yang Dilakukan Sendiri Oleh Pelajar

  (i) Catatkan kerja yang dilakukan dari mula hingga akhir dengan terperinci. (ii) Setiap penerangan yang ditulis hendaklah dibantu dengan lakaran

  gambarajah/pengiraan yang berkaitan.

  8.1.3 Kerja Yang Dilihat/Didengar Oleh Pelajar.

  Organisasi biasanya tidak membenarkan pelajar melakukan kerja-kerja yang merbahaya dan memerlukan kemahiran tinggi. Dalam keadaan ini pelajar dibenarkan untuk memerhati dan mendengar bagaimana kerja-kerja tersebut di lakukan oleh pekerja-pekerja organisasi yang telah mahir. Pelajar hendaklah memerhati dan mencatat dengan terperinci setiap langkah yang dilakukan oleh pekerja organisasi tersebut. Anggaplah bahawa kerja yang dilakukan oleh pekerja berkenaan sebagai satu pengalaman untuk mendapat kemahiran melalui permerhatian sahaja. 9.0 PANDUAN MENULIS JURNAL REFLEKSI Jurnal refleksi ini dicatatkan di dalam ruangan Bahagian D: Laporan Harian, buku log LI. Contoh Penulisan Jurnal Refleksi, meliputi perkara berikut:

  (i) Catatkan setiap arahan yang diberikan oleh penyelia. (ii) Senaraikan peralatan/dokumen yang digunakan untuk kerja tersebut. (iii) Catatkan langkah-langkah kerja yang dilakukan satu persatu dari mula hingga kerja

  tersebut disiapkan atau kerja tersebut disambung pada hari berikutnya. (iv) Lakarkan peralatan atau komponen-komponen penting yang digunkan/pengiraan

  yang dilakukan pada hari tersebut. (v) Buat kesimpulan setiap minggu dan komen tentang kerja tersebut.

 • 24

  LAMPIRAN A : Silabus Latihan Industri

 • 25

 • 26

 • 27

  LAMPIRAN B : Carta Alir Permohonan dan Penempatan LI

  MULA

  Mendapatkan maklumat jumlah kredit dapat pelajar

  Menyalurkan maklumat jumlah kredit dapat pelajar

  Menyemak pendaftaran pelajar dan kenal pasti

  bidang serta tarikh LI

  Mendapatkan maklumat tempat latihan

  Taklimat pertama LI kepada pelajar

  Mempamerkan senarai industri untuk pemilihan

  pelajar

  Memohon Penempatan LI

  Persetujuan

  Industri

  Ya

  Tidak

  Menyenaraikan penempatan pelajar dan kemas kini

  pengkalan data

  Mempamerkan senarai penentuan tempat LI

  Menghantar surat penempatan dan surat pelepasan

  tanggung (indeminity) kepada industri

  Taklimat kedua kepada pelajar

  Pelajar melapor diri di tempat LI

  SELESAI

  TINDAKAN

  PLIF

  PPA

  PLIF

  PLIF

  PLIF

  PHI/PLIF

  PHI/PLIF

  PHI/PLIF

  PHI/PLIF/PELAJAR

  PHI/PLIF

  PHI/PLIF

  PHI/PLIF

  PELAJAR

 • 28

  LAMPIRAN C : Carta Alir Pemantauan dan Penyeliaan LI

  MULA

  Mengemaskini maklumat lapor diri pelajar

  Menyediakan jadual lawatan

  Melantik Penyelia LI fakulti

  Memberi taklimat kepada Penyelia LI fakulti

  Memaklumkan tempat LI mengenai lawatan

  Melaksanakan lawatan bagi memantau dan menilai

  prestasi pelajar

  Mengumpul dan merekod penilaian prestasi pelajar

  Keputusan

  LI

  Lulus

  Gagal

  SELESAI

  TINDAKAN

  PLIF

  PLIF

  KJ (LM&LI)

  PLIF

  PLIF

  PF

  PLIF

  PLIF Ulang LI

 • 29

  LAMPIRAN D : Borang Penilaian Penyelia Fakulti

 • 30

 • 31

  LAMPIRAN E: Borang Penilaian Penyelia Industri

 • 32

 • 33

  1. Perancangan Latihan Industri

  Minggu Tarikh Jenis Latihan Lokasi Catatan

  PENGESAHAN PERANCANGAN LATIHAN

  Tandatangan Pelatih : _______________________________ Tandatangan Penyelia : __________________________________

  Nama : ___________________________________________ Nama : ________________________________________________

  No.Matrik : ________________________________________ Jawatan & Cop : ________________________________________

  Tarikh : _________________________ Tarikh : _________________________

  Nota: 1. Sila rujuk kepada penyelia industri mengenai perancangan aktiviti latihan industri. 2. Jika ruang, tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran. Kepilkan jadual perancangan latihan jika pihak industri telah menyediakannya untuk pelatih.

  Ba

  ha

  gia

  n 5

  : Peran

  cangan

  Latih

  an In

  du

  stri

 • 34

  1. Perancangan Latihan Industri

  Minggu Tarikh Jenis Latihan Lokasi Catatan

  PENGESAHAN PERANCANGAN LATIHAN

  Tandatangan Pelatih : _______________________________ Tandatangan Penyelia : __________________________________

  Nama : ___________________________________________ Nama : ________________________________________________

  No.Matrik : ________________________________________ Jawatan & Cop : ________________________________________

  Tarikh : _________________________ Tarikh : _________________________

  Nota: 1. Sila rujuk kepada penyelia industri mengenai perancangan aktiviti latihan industri. 2. Jika ruang, tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran. Kepilkan jadual perancangan latihan jika pihak industri telah menyediakannya untuk pelatih.Perancangan

  Latihan Industri.

  Ba

  ha

  gia

  n 5

  : Peran

  cangan

  Latih

  an In

  du

  stri

 • 35

  1. Perancangan Latihan Industri

  Minggu Tarikh Jenis Latihan Lokasi Catatan

  PENGESAHAN PERANCANGAN LATIHAN

  Tandatangan Pelatih : _______________________________ Tandatangan Penyelia : __________________________________

  Nama : ___________________________________________ Nama : ________________________________________________

  No.Matrik : ________________________________________ Jawatan & Cop : ________________________________________

  Tarikh : _________________________ Tarikh : _________________________

  Nota: 1. Sila rujuk kepada penyelia industri mengenai perancangan aktiviti latihan industri. 2. Jika ruang, tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran. Kepilkan jadual perancangan latihan jika pihak industri telah menyediakannya untuk pelatih.

  Ba

  ha

  gia

  n 5

  : Peran

  cangan

  Latih

  an In

  du

  stri

 • 36

  1. Perancangan Latihan Industri

  Minggu Tarikh Jenis Latihan Lokasi Catatan

  PENGESAHAN PERANCANGAN LATIHAN

  Tandatangan Pelatih : _______________________________ Tandatangan Penyelia : __________________________________

  Nama : ___________________________________________ Nama : ________________________________________________

  No.Matrik : ________________________________________ Jawatan & Cop : ________________________________________

  Tarikh : _________________________ Tarikh : _________________________

  Nota: 1. Sila rujuk kepada penyelia industri mengenai perancangan aktiviti latihan industri. 2. Jika ruang, tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran. Kepilkan jadual perancangan latihan jika pihak industri telah menyediakannya untuk pelatih.

  Ba

  ha

  gia

  n 5

  : Peran

  cangan

  Latih

  an In

  du

  stri

 • 37

  1. Perancangan Latihan Industri

  Minggu Tarikh Jenis Latihan Lokasi Catatan

  PENGESAHAN PERANCANGAN LATIHAN

  Tandatangan Pelatih : _______________________________ Tandatangan Penyelia : __________________________________

  Nama : ___________________________________________ Nama : ________________________________________________

  No.Matrik : ________________________________________ Jawatan & Cop : ________________________________________

  Tarikh : _________________________ Tarikh : _________________________

  Nota: 1. Sila rujuk kepada penyelia industri mengenai perancangan aktiviti latihan industri. 2. Jika ruang, tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran. Kepilkan jadual perancangan latihan jika pihak industri telah menyediakannya untuk pelatih.

  Ba

  ha

  gia

  n 5

  : Peran

  cangan

  Latih

  an In

  du

  stri

 • 38

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 39

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 40

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 41

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 42

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 43

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 44

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 45

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 46

  Minggu:

  Tarikh Ringkasan Kerja/Aktiviti Harian Masa Yang

  Diambil (Jam)

  Dari Hingga

  Arahan kepada Penyelia: Sila rujuk log laporan pelatih pada minggu yang berkaitan (Bahagian 5: Log Laporan Aktiviti Harian) sebelum membuat penilaian dan ulasan. Tandakan () di petak yang bersesuaian.

  PENILAIAN MINGGUAN PENYELIA INDUSTRI

  Prestasi kerja dan laporan pelatih adalah: Tandatangan Penyelia :

  Tidak memuaskan Baik Nama : .

  Kurang memuaskan Sangat Baik Jawatan & Chop : ..

  Memuaskan

  Ulasan/Komen:

  Tarikh : ..

  BAHAGIAN 6: Log Aktiviti Mingguan

 • 47

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 48

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 49

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 50

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 51

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 52

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 53

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 54

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 55

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 56

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 57

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 58

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 59

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 60

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 61

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 62

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 63

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 64

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 65

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 66

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 67

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 68

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 69

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 70

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 71

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 72

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 73

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 74

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 75

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 76

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 77

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 78

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 79

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 80

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 81

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 82

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 83

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 84

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 85

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 86

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 87

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 88

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 89

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 90

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 91

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 92

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 93

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 94

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 95

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 96

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan

  BAHAGIAN 7: Log Aktiviti Harian

 • 97

  Objektif Latihan : Minggu Ke :

  Tugas / Aktiviti : Tarikh :

  Nota: Jika ruangan tidak mencukupi, sila kepilkan lampiran yang berkaitan yang berkaitan