jaarboekje 1912

of 50 /50

Author: arboricultura

Post on 30-Mar-2016

231 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yearbook 1912 Arboricultura

TRANSCRIPT

 • VOORBERICHT.

  BOS aap, Januari 1912.

  L. S.

  Ziedaar ons eer te jaarboekje, het eerste nite-lijl elevensteeken 01 zeI' vereeniging. 1\Jogn IJ ,t welkomzijn en moge het doel, cr mee beoogd, bereikt worden.

  Ons eerste jaal'boekj0! Wat wil dit al iet zeggl'nin een zoo jonge vereenigin cr als de onze, een ver-eeniging die, niettegenstelande hare jeugd een reedszoo stormachtig verleden heeft.

  nArboricultura"! Jeugdicr kracht"g staat onzc v 1'-ceniging vastgeworteld in Boskoop's bodem, 011 reedsmenig leerling e 1 oud-leerling denkt met genoegenaan de prettige uurtjes te midden van Arboricul-turianen doorgebracllt.

  Opgericht als societeit van leerlingen op 3 December1908 kunnen we over de ~erste jarcll zwijgend hecll-stllppen.

  Als societeit van leerlingen ha ze voor 't algemeengefn belang.

  Een reorganisatie bleek echter reeds spoediggewenscht en op de vergadering van 8 S pL. 1910werd. de vere niging gegrondvest zooals ze nu is.

  Sinds dien tijd, steeds vooruitgaande, steeds gro iende.Daaclwerkelijken steun ontvangen we vau directeur

  en leeraren en de oranj e blauwe kleuren schitterenop de !I1eeste borsten der tegen lYoordigp I prlingen.

 • bezocht,hoer;,cltt

  Lpzing '11 \'ortloll eho 1

 • 6CLJUBLJIED ARBORICU TURR.\VIJZE: "Die Wacht am Rhein".

  Heft vriemlen, heft ons duhlied aan,Dat iedereen ons kan verstaan,Laat dav'ren over Boskoop heenDat vriendsehapshanden vast aaneenGesloten zijn in 't tuinhouwland,Waaraan ons hart zich heeft verpand,Door onze schoone tuillbouwwinten;chool,Zij leve hoog dat blijft ons vast parool.

  Scholierenbond waar onze sduecllZich richten mogon, ja waarh

 • Jaarverslag over het Jaar 1911.

  Hijnc Hem"en!

  annlwr wij up di lcven, jan I' van onze vercel1lgmgtl'rug ziell, mog "'Tl \\'L gl"TUF't ze'ggen, dal. !Jot in allodccll:ll eCll zoor VOOI'SIWl,dig \\'as, vooral WlLlll10er wein aanlllerking nelllcn dat het Bn, tUUT dit jaar VOI'-scllcid me ke('l'on at n vl'l'andl'ringon onderhevig,t;0\\-(.:l\st. is; vcrandl-ringon eehtlll' clio aan de vereonigingz('er Ll'u goede zijD gl'ku1I1ul\, doch ook Jwt vori 0lestuur lJcft or zoor ViJC] toc hijgedragen "Arbori-l,;1I1t.url' omhoog' t.e hel pOli ],1' mgl'11.

  AL.; wij ('on:' ('l'llige pllnt.cu op gaan f' llJlTlun diflvoor onze ve:rr'ulli:ring van helang ziju gl'wucst, ll"lJlwnwe iu dl' CCI':te p!nals onzp kon i IJ kl ij kl\ gooJkcuring.Al is dit nu op zichzdf IlieL ZUO'll hcwij:; vall vool'Uit-g:U1g. t.och is hel, voor OIlZC vl'l'l'cnigi I1"" van vuorJ ~el,7Ount. lidi! tI' bl'gl'ijpen is, dool'lbt. \',ij daardoor, van

  h(~t Hijk voro'lagen 0n hro

 • 8Dan hebben we va.n 't jaar de excursie naar Naarden-Bussum gehad, die 'Te niet als goed geslaagd mogenrekenen, daar er jammer slechts 5 leden aan deel-namen. \Ve hopen echter dat (Ie lweren geldjg~redenen hadden, om van d 'ze excursie yprre te bli.ivenen dat dij niet schuilde in te Ir 'inig bclang:::tcllingvoor de vcreeniging of zoogenaamde lksheid. Voo)'de leden dje echter aan de excursje deelntimen washet een leerzaam en gezellig tochtje.

  \Vat het aantal leden betreft is onze vereenigioggoed vooruit gegaan, waar we het vorige ja r sler'hts17 gewone leden telden, hebben wo er nu 45, ver Ier2 eere-Ieden en 7 donateurs. We hopen dat. dezevooruitgang blijvenrle mag zijn, waar we niet aantwijfelen, wanneer allen mede blijven h lpen zooalstot nu toe.

  Een groot verlies leed onze vereeniging door hetvertrek van den Heer C. PB. MERLANDS, die onzevereeniging ten alle tijde gesteund heeft en menigblijk van sympathie jegp.ni.') ons gegeven heeft.

  Het voorstel van 't Bestuur om dell heer MOJmLANDsvoor zijn vertrek een huldeblijk en herinnering aante bieden en daarvoor te pogen gelden bijo 'n t,brengen, W 'rel dan ook met algemeene stemmen aan-genomen en 't mocht 't Bestuur g lu 'ken een a rdigesom te verzamelen, waarvoor gekocht werd }let grootewerk in 5 deel en van NICIIOLSK-MOT'l'ET: DietionnairePratique d'Horticulture e de Jardinage. Op een febst-vergatIering door de vereeniging uitge chroven enwaarop de heer MERLANDS on alle heeren leerarenuitgenoodigd waren, werd het boek werk met eenkorten toespraak van onzen Voorzitter en hoeraatjevoor den vertrekkende, den he r MERLANDS over-handigd. Deze zichtbaar aangedaan, dankte in langere

 • 1\

  IL

  I1

 • 9rede yoor hd huldeblijk en sprak no,~-JlIClal: :r,ijn"'Y upathie v(lor hnt, doel V.ll Arboricllltura en zijn\\'0rken uit ('It tuvrms de wUlsch rIaL onze vcrecni!!illg-\'ooruit moge gaan en grouit:11 en ldonil'll lllogn.

  We mogen niet ll'-laten ook hier nog \'('])S tr' \'ijz,nop rle vde venli()nsten van rl

 • 1lI0cr C U'uan lilh hm i molt olJs:ven

  niet. alHl',rs dIlen,voor het gl"itoudcll

  in hinnen- of buitenland, over loonenmoeten bij Jen Spert' a:ris ingestnurd

  10

  over plaatsingen huisve:=;tingworden.

  De verschillende bestuursfunetie's werden hegi 1811ah; volgt wal1rgonolllen:

  L. Sw RT, Y oorzitter, R. DP; JONGE, Ie Se rctaris,H. J. KosTEH, Penningmeester P. DE .JOSSELI!'< DEJ ()NG, 2c Socretaris en J oS. RJ;;{ TEN, bestuurslid.

  Door bedanken, wegens vertrr)k, van cl 11 beerL. SWART benoemde do vereeniging den heer J. TEUTENtot Voorzitter en tot bestuurshd den heer B. TE llOVE.

  In den loop van 't jnar hadden nog vcr:chillcndoveramleringen in 't Bestuur plflat:=; OII Illl bcklcedpTllio volg 'ude Jweren dl' diver;.:' [ullf'tiu's:

  . F. W I

 • 11

  Verslaggie van 't orkessie,

  "HAJOS DIEKEN ITTE BRAM ENZ"van leerlingen, oud-leerlingen en gediplomeerd

  tuinbouwkundigen.

  l\t[en hoorde tikken..... sttt. roep(m, nog eonstikken ,ll "d 'T J- 01'1' Lpdmeistor" gaf het sein totde hors d'rrmvre opgediend door: piano, violen, nogoens violen, I lal doline's, hoorn, grooto trom, kleinetronl, kloppers, triangd enz. onz. OIlZ.!

  De hors d'muvrc ging vrij goed, toon wo plotselingmoesten staken, want ..... wc hoord 'u iets van "da: rheb-ie-cm". Nu, dan wisten wij gcnoeg. lIot gingweer, zooals h \1, altijd gegaan was.

  D(~ baas was er Hiet; horrie ell Iawuai; hij \\"ltS Inaautoellt, of 'neens doodelijke stilte.

  De kapdnlCllstnr on het orkest was op zijn h(H~dc;wc ltOorllon in de ontvangk: ml:1" loopen, .... praton .oe donl" ging o}.len, we zagen een voet .een hand .... en ::\,[ovr. "MOERT,ANns kWHI!) binnen,a htervolgd lOOI" (passez Illoi Ie mot!) het f(~estvlLl"kcnen 't orkest. jubelde hUIl, con "lang zal-ic-l I',-,n!" nou"hij leve lang." toe, wat vde malp. hnr!Jnald moestworden! !

  Dat \\'S een creweldicr oogenblik! Het orke.. t .... asin aotie' voorn I d,~ hOOI'II, die .illplaats van "lang-7.al-i -leven", '1, To-vivat speelde, doch dat deed au fondniets ter zake.

  Vervolgens kregen we: "AI. lieslagers dood is"enz.' na de diverse speechen "Lung-zl1l-ie-lcven !",nog eens "lang-zal.ie-Ieven!", drie hoera's! enz., enz.

 • 12

  "De T,]eppor1Tlnrseh", wn.. I' VOO1'31 de 1 viool,piano, groot.c trral 111'1,in(..,nllPZ7,O v: n: hOl'lIi[JH, hoempa, JOc:mpa ho lll1l"\'",us oV('I"I'ddigllll.

  Vank hoordt: Illl' 1 in dl' zaal: "KolJl, 1111 ilO"" ('PIlSvnn I\\:WH:"'! of: "j)O(~ ,lat ding van IJ I mp:1 Ilo{'mpa,nog c,.]},l! I

  Enfin, zoo ging do avond gezellig- voorbij, al~uwi:::d('ld door Vl~r"chi]]clldc voonlrncht'n,

  Ik 1\\I;l'lI te lllogl'n Zl' "gPIl, dal 'l OJ'k,' '~il' 7ijn plicld.",daan Iwc'ft (' I hoop, dal h 't. ec' 1 vnlgcnd(' Kovr,nog' mel:r bu\\,)rCl1 mag oogstl n.

  l-L 'ELOfK,

  KJein Zusje.rl"in zusj" had Jaar k eosvc()u'YllBij dag un n lehl nlt jc1 v"rlwl gil,- '~Il sp,;clclt' blijde vroolijk rond.]' I in zu"je wa~ to

 • ijks-Tuinbouwwinterse 001te Boskoop.

  Aanvang VBn dczn 1en Cursus 1 Novczmbczr 1898.FEESTELIJKE INWIJDING 9 SEPTEMBER 1899.

  PERSONEEL.C. H. CLAAS. EN Directeur.M. v. D. BROE \J. G. BALLEGO IK. J. S HA 11J. C. DE RRVIJN.// ~~l~IEME \ Lu,"""n.1. RIE'l'S j MA JRIEM "fRA Concietge.

  PERSONEEL VAN DEN SCHOOLTUIC. H. CLAASSEN, Directeur.P. GOED'f, le Kweelrer.W. J. VAr NIEU\ KERK.A. A ER Wz.

 • 14

  FATA en FACTAvan het bestaan der Rijkstuinbouwwinterschool.

  Directeur van 1898 tot

  "

  "

  heden.1902190"1908

  " 19031904hedenheden1911

  " 1906h den

  1.'398II < 8 "1901190119011902190318051905

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  De school \l'e1'(l in 1898 begonnen met het volgendepersoneel:

  Directeur de heer C. H. CL.\ARSEN, leeraren deHU. DI'. L. VUl.JCI(, J. Vb;LLI"

 • 1~

  K. ',!OLKERSZ Leeraar an 1906 tot 1910.1. KUL\ffiRER "" 1908 " 1910Crot. 1 OK " 1910 " hedenW. L. 'rmEME " "1910,, hedenL v. IJ. B EK " "1911,, heden

  1. IE'l'SE,f "" 1911" hedenDe con jerge IT. HE~fEL()l' bekleedde zijn betrekking

  tot 1903, zijn lJvolger BOEI' mA van 1903 tot 1912.Ook Je commissie van toezicht onderging in don

  loop des lijds v .randeringen.ltl 189 tl'tl.(l de hC(;T O'l'TOLANUER uit de commissie

  n wpru opgevolgd door d(m heer P. 1100FTMAN.Door ov Tlijden vielen van d' aanvankelijke ledenuit in 190:3 de ho(:r MAARSCHALK, in 1904 en 1910de heeren "VAT,] AAn en A. I os'rER. De opvolger vanden heer l'UARSCHALK, de heer RUPh.]~ overleed in1904. lu da.t jaar werd benoemd de heer Enm::\GEen in 190::: de heer B. H. C. F'ELIX. De plaats vanden leer llooF'rMA." werd in 1908 ingcuoruen doorden heer D. A. KosTm en in dat jaar werden aal Ide commissie toegevoegt de 1100ren .J. H. OT'r en

  . vA ES. Thans telt de commissie 8 leden.'rot en met 1908 zijn tot de school toegdaten 188

  leerlingen, waarvan bij de toela.ting 20 toehoorders.113 \' rwierven daarvan het einddiploma, terwijl 2van deze toogelatenen alsnog aan het eindexamenzuIl n ileelnemen.

  De tuin der Vereeniging "de proeftuin" werd in1899 tevens schooltuin. De heer CLAASSTCN was vanhet begin af Directeur; in 1900 werd de hecr E. BtTIJ88Eeerste k\\~ee cr. Reed in hetze1f e jaar volgde hemop de heer E. KUE.'NZER die in 1901 wederom plaatsnuwkte voor den heej' G. RVWENS, die in functiebleef tot 19 3, toen de heer BLANKWAARDT chef

 • 16

  kweekeI' werd. In 1905 werd hij op ~ijn beurt opge-volgd door den heer P. GOEllT, dio reeds vanaf 1901als 1c knecht werkzaarn was g

 • 17

  1910 3 zilveren medailles Haarlem tentoonstelling.1910 :). bronzen medailles" "1910 Eereprijs " "1910 " Banksian Modal R H. S. Haarlem

  ten oonstelli ng.19 1 2 gouden medailles Boskoop tentoonstelling.1911 3 verguld zilveren medailles Boskoop tentoon-

  stelling.J911 4 zil v TCIl medailles Boskoop tentoonstelling.UHi bronzen nlld ille " "1911 El'reprij' crgulrl zilv. med. v. H.M. de Kon-

  'lopder Boskoop teIl toonstelling.1911 felil:itutie van het bestuur dor POIDOl. Ver.

  Boskoop tentoonstelling.Naar mededeel'ingen 'van den heer Directeur.

  Tijd.Zachtkens glijden a.l de dage'Henen in 't ver verschiet1 immer zal men kunnen vrage'Waar de tij d, de tijden liet.Altijd door gaat 't gestageTiemand clie ooit 't vreemde ried.

  Aldoor verder, niet als 't vageNiets dat ons 't \'etell biedt.

  Immer speel'n ons door d'hoofden henenDie vragen: Hoe, 'Waarom en 'Wat?Nooi t nog heeft van al diegenenDie denken men hUIl gegeven hadDe wijsheid, tesamen of alleeneDeez' nbegriipl~jkheid g-evat. N.LK.

 • JACQUELI \JE.Door Je woelendt' golven geboeidStaart liet oog dur vorstin op du ee;1 aar cl> bnldrende f';ef~, die daal' loeitHoort het oor: naar de bricschenll zee!Boven boog in huar toren a11e l 'l1,Staat Jac ba en kijkt naar 'I, gedeinVan de zee. J',ij stunt stil als een .te m.Doch geen rusi. i.. daar bi nn 1 in 'I, l)]'(-Ji 11Want daar drukt haar het schrikkelijk 1,t:dEn de :lieJ is gewo ld tlo I' 't vl~rdrid,Dat haar voorhoofd md itroeven (lour, Tl" ,IEn haar oogbJik versoIJlberOH liet..Zij zoekt kalm tp in 't golvengedruiseh,Zij zoekt rust in de zeenmuziek,En hoe wild I' de zee, n hoe luider 't gel rllisch.Des te sterker de ziel door de wiekVan tie vree wordt gesteund en geschraagd,Tot zij :lweeft boven 'I, wereklseh -:rewuelEn de ziel naar geen reden met'!' vraagt,Doch berust ill het lijJensgevoel.En die zee zingt bet eeuwicro lidEn zij beukt en zij golft en zij d(~intAls het grenzeloos mnschenverd iet:Met geen aan vang, geeu maat eH eon eind.Zij klotst voort op die kust eIken dag,Ieder tel slaat zij tegen dit strand.Voor geen God heeft de zee ooit ontzag,Voor geen tand van den tijd, voor geen handVan den menseh. Men bedenke een dagVoor een mensch is nog meer dan een eeuVoor de zee. Zoek vergeefs naar de vlagVan den burcht, zoek de poort, waar de weeuw

 • ;,en door reed; zoek de tin, zoek de tram;'UIl Jen toren der vorstin: 't Is om niet,

  't l!'; vfJrgcefs. Sle 'hts de schim waart er thaus,,'lr':.:h de schim der vorstin van 't verdriet.En zij \'O(;ut op tlen puinhoop van 't slot,, aar h ,t grs wordt 'cweid door het vee

  Op Jen f'(mzarrwn hoop. Dat '8 het lotVan ' kaHteel dur graVill van hei weehij vindt ru"t iu g 'f. Tl tran ~ll v:tn smartgu V'IH t k 1111t" ni t door de rustZij vinrIt vrede allellIl voor baar hartPOOl' h"l ,lon..!n'H 11' ZU(: 01-' Jr, kust.

  ~1Es.u-1.{,1~-'l'. ZAKJ.

  De Beer en de Rups.El.'11 Lc(;r ving laatst u

 • :W

  Magnolia Grandiflora Exmouth.

  r all de Ameri hlan. elw ! ragnoliasoorkn is voo1'-ze -er de M. g1'an(li1JUl'~l de ~ehnOll t, van beL 1:,' Hlchtme altijd groeue blader!.;] ell gl'oot~' \ 'clriekumie,zwavelge! bloeme.

  ~o;; sl:.hooner echt I' zijn de varictcikn lli,' in JOIJloop der tijdClI door Lybridj~a.t,i(,) der el'SclJilkudegrondsnorLcn gP' '(Hlne zijn.

  Ma,!' vin 'l ih'ze aanwinsten "pant olgd\rijf ld ill.?varil,t(:it EXnJouth d.. kroon. ('cm (:nkdu . r;l~"llolja1 an wedijver n met den ~ierlijkeu 1)011\; P11 bd ilIll)J(:l'-gro "nu g1m z 'Dllc loof VHIJ dezen pruehtig('J] lJOOJll.

  De bladeren hdJlpll G'll hJlTte vau 20-:l3 d " bij7-9 c, L brBulte en gelijken veel op di va 1 Pil'U;elasti a.

  De ?:wavelgek bloPITllm lll'bben, wflnneer 7.(~ nogg~sloten zijn d ~ groote van eon zwallenei. lipop 'Ildzijnde i.' ie doorsnede ongev~,'r lEl "1.

  De crroei is z( er krachtig n 1, strui kvorll1Illg vo1-kOlIWll. T ven. lt

 • 21

  ge" ,hikt on ik geloof dat bet oor on, di over een'ond k $ of orn,njl'r' u kunnen bes hikk

 • 22

  Kareitje Op de Tuinbouwschool.

  Rareltje had zooals het behoort de lagere schooldoorloopen, met ghns ht toe1ating..-arn.n voor de

  oogere Burgerschool gedaan en na oe paar jaartjeshierop doorgebracht te hebben zijn ouder. de medo-deeling ged an dat hij in het tuinbouwvak wilde.

  De oudelui vonden het hest GIl Kareltjc VI !'trokvol vuur per boot naar Boskoop om zich aan te gevcnals leerling aid R 'r. B. W. S. en kamers t,e zoekcD.De oudelui hadden liever ge7.icn dat hij in cellfamilie in den huiselijken kring opgenomen wc'rd,doch Kareltjc had zich hiertegen m t hami en tandverzet, 7.eggende dat het voor hem7.(lf h ~t bes e WaSzoovecl mogelijk zelfstandig te ZIJn (lJ{~halve ingelzaken).

  Toen KareItje weer vertrok was hij al eenigeervaringen rijker geworden en wel, dat men hemmin of meer vijandig beschouwde, dat voor ze I" kleine,slechte kamertjes, zeer veel O"oed gold gevraflO"d w0rd,dat men op de R. T. B. 'V. S. geen naaimeisjos wildehebben, (dit laatste was hem niet rocht duid lijk) el1last not least, dat men zijn toekom. tigt' collega's Dl tden titel "gekken" vereerde, (d redt'll hiervan washem ook niet recht duideLijk).

  Kareltje zag alles echter door Ben optimistischebril, h\j had er ook reden toe, het weer was diendag bij uitzondering goed, cle ?:On schcAn zelfs "n deslooton stonken niet zoo hard als gewoonlijk. KareJtjwas dan ook vol verlangen om zijn tuinbouwcarrierete beginnen.

  Op den proeftuin werd Kareltje in de eerste geheimen

 • 23

  ingewijd. lederen dag was hij druk in de weer teneinde zich zooveel mogelijk te bekwamen voor "hetexamen" dat voor de deur stond.

  De ge-wichtige dag k vam en Kareltje werd meteen ;l,Pi'lt.ienta.l andere nieuwelingen toegelaten.

  Ka dtj Iyas in de zevenden hemel, en was dienavo cl voor lwt eerst van zIJn kven "lgrementlnu" .

  Toen het eerste 'U lsjaar afgeloopen was, hadJ(are]~jC' al hed wat, oud .rvJn(1ing VRn het Boskoopschelf'vpn, en wat meer zegt, hij had zich daarnaar wetente schikken.

  Hij maakte zich al niet meer hoos als men hemvoor eon gek uitschold, hij verwerkte g(\(luJdig alles'at zijn hospita h rn voorzette, hij negeerde alle

  meer of mill(ler onlwbb 'lijke opmerkingen der kno htsop den tuin, hij ja, waarde lezer, ik zou nogwel veel meer kun non opnoemen, maar bij gebrekaan plaatsruimte laut ik het aan uw verlwl'lding oversppc al aan die vall leerlingen en oud-leerlingender school.

  De zorn r vcr.:trcek en fwr KareItje het wist stondhij op ('en heetcn Augustusmiddag met een bC7.wnardhart voor (kn neren tempel df'1" tuinbouwtheorin, temidden van foderendo uollega's (]jl! hei allpIl roerender ov'r eens w[ r ~n "dat het, hij vlopkte, gOC'!1 maniervan doen \vns in dezcll tijd van het jaar al te beginnen".

  Toc;m 'on VUil hen, lw.luIlgstel1end aan Karoltjcvroeg of het nfselwil van "hRar" helll zoo zwaar wasgevallen, ,erzoGht hij hem beloeM maar dringend"zon 'op te houen."

  Het unr sloeg ('n de kudde schoof met weerzin hetwarme lokaal in.

 • 24

  Nauwelijks zat Rareltje of hij ging vredig onderzeil. Gedurende het eerste jaar had hij al een aardigedosis onverschilligheid opgeelaan, welke hij than IIIpraktijk bracht.

  Tot zijn geluk merkte de leeraar het niet, daa degoede man al even slaporig 'was als zn discipelen..zoo gingen tal van dagen voorbij, eindelijk nam dowarmte af, de horfst trad in on na don herfst kwamde winter.

  Raroltje zat 's avonds bij den kachel grocjes tedrinken of te kaartell. Af en toe sloeg hij eens e nboek open, keek er in en sloeg bet met een harelenklap weer dicbt.

  "Morgen krijgen we tocb geen repetitie" heettehet dan en hij ging g troost naar beel of .

  naar een caf om een partijtjete biljarten.

  Af en toe ging hi.i er in hetholst van den nacht op uit omfuikf'n t.e licht,en.

  Bij een van oie vele razzia'skreeg hij een emmer veTflunde

  l ll' koemest naar zijn hoofd. Zijn!J( collega's bleven bem toen dagen\ . I ~I' ;~. , 1 . cl

  J. " ang mt en wP.g.Af on toe had hij een vechtpartij met don een of

  anderen Boskoopschen nachtpit die een kwaden (lronkhad. Dan kwam Rareltje de eerste twee dagen nietop school.

  Bij zijn oollega's stond hij te bo k als "vele keerener uit gesmeten zijnde" en genoot dientengevolgo eenzekere populariteit.

  Bij zijn leeraren ..... waarde lezer, het spijt mij ute moeten teleurstellen, doch ik heb KareItje moeten

 • 25

  belov n daaromtrent niets zwart op wi t, te geven.\Vij laton dit onderwerp dus varC'n, vertellen liever

  hot vonlcre verloop vau zijn tuinbouwschool loopbaan.Kareltjf:' liep dl" school dus af en ginp: be rin Maart

  met zijn collega's en den Di roctenr als geleider, naarGent teneinde daar diverse kweekerijen te bezichtigen(,,101 te 'appen" zei Kareltje), Terugkomende brachthij de laatste dagen door met zich zoo veel mogelijkte restaureeren (naar eigen bereke-ning had hij gomiJd ld per 24 uurjuist 4 daarVl1 in zijn bed door-gebracht) ell de leerlingen der lsteklasse te vermaken met verhal nvan zijn veJe llHchtdijke avoninrc)Il.

  De laatste) dag (on do [l vOllddaarop) vall het eiIld(~xalll('1l \1" rUieen ollver'gdeiijkc, hij slaagth" k]'(wgeen plechtigu spc~ech van (kil \'001'-zitter te slikkC'1l 'n lag 's o(;htell,l::; half vijf in

 • 26

  NJELIEREN.

  '~agt dl' roos is de anjelipr (Ie mOf'. t bekt:n.le elJ,'rnilll f' ] ]ot'm. AI op eeu dUl k V;11I den sl'liill1c'I'U Ai;:'; rr LDl'JI ~ pj, .r 0 'Ol, dit' lJl'glll l.'iOO in Duit.!'ch-laud leef c, ziel) wij ter vcrsil.'ring een vaas metgekwp-ekto anjers. Dit bewijst hoe oud de anjtdicron-kultuur wc] is.

  De ou f~ ,rij>lp van voortkweeknn is door aflegg:euin den >10 ll](,1' , doch nu gaat dit niet SliP] gm-j(J('g nH'L'l'.

  Voor dfm handel komen vooral in aanm"rking dl'afgllBlll' kn bloemen. De hlopiharc plant kl'nt >':id,door lip hroosllC'id flcl' takken on dc l)cdellk(']ijh~>':waarte dl']' wortelklllit, nil't goed voor VI)n~elj(li]Jg,jongll plankIl of g'U\\'ort.,']d ,tt~k daarentegoTl kmJnl'lt01 0) Vf'rren afstand verzonden \\"orrllm,

  DH ;!;uid-FrfUis('hlllall Cl de HaIiaau, bl'gllllsti~'ddoor >':ijn pra('htj!-~ willtcrklilllaat., l}()('fl l'PH rCH>':I'n ..vl'J'zendirlg vall HujerbloL'IrWIl dOOI' gPllcl'l lGllropa.

  Ir, loeI, de (ig('nse1Jappen zijn ZO(lVf'tl! ver-heturJ, daf IIwn .1e groot!' volmaakt. gl'ho\l\'\.J(' ('nvan "tcvi.g\~n sLang'el voorzien" anje1i('re 1 het gdl -dl'jaar, 001 dc~, wintl'l's, vo]op in bloei kiln Ild)])"l!.

  In ons UTld waar cl Amel'ikaunscllt' njer ~d vrijvll."l gekweekt \'orc1t, heeft zij d vrOl'ger g

 • 11

  -11

  '.r'-

  11A:-;./ELlrmF\.

 • llchantre~s. (zlegeeft en buiten-

  27

  voor de goedkoopte of in tijd van toevallige schaar teplaat heeft.

  De beste variet it is nog altijdafb.) lIio grootc zacht roze LloenHnglHYOOn rij k bloei t.

  Zij is gewonnen (looI' d(\1. AnH:'ri kauvchpn hlol'misLPE'l'Ir.I~ Fl.JlEl"

  A. BALT.JWO.

  Vriendschap.7Jooals waur eor de uehtendzon, do hJocl1lkcnl rekken

  [wil,Mot zachte stralpn zOeuen doet ck tec'l'cn klc~l1nm stil,Aan 't-all' haa.r schoon (;id geeft, opdat met haar dl'

  [wolldorprachtDer morgl'llstond ontstaat, i n clan ver(l\\'ijJlPJl doet

  [de nacht.

  ~let al dip. I':I\"Hrte onisternis; die m t o{'n clood'lijk ki.l,Zwa.ar ,lrukt.u op heL Juut on steed:o cpn Iwivercrlll gerij, e \'ursf;!Jijn ripp. Dit. i, dan \\ 1,1 do ..n.n' wOlHh.'fll achtDi(' de natuur ons gedt., in haar zoo dil)) on[Jl'il'hre

  [kradd.

  7,(j, weet ik, b Ik tinc' zielg 'mel'nsehap die ontstaat.VanJl0pr tweo gCf)stcll ~a1l1011konwn in Oll.' l()vC"I~(lag

  .lijn zich 1':00 hinden g an, Jat. ?ij Ve n vreelD,lf.'n inl1er-[daad

  Tot aarn'( nva.nte l':ieJ('Tl wordcll I1n, al::tof pr lag(ken on bckond8 tijd l'l'ns (.u~"('hcn h('1l rEe cm:,;!' zoo ln.:LtVl'rhrokun wl'rd, Zoon.b alln 'Ie Vriell(1:;eh:lp dit

  [ vermag.N.l.K.

 • 28

  AMERIKA.

  AOH'rikn is als afzetgebied voor Dos nop v::u zet'l'grooto bdeck\'llis. .1uarlijks worden er IlJl'nw zen-(lingon planten van hiel naar mel'iku \' I'i'clu.'ept.Terwijl vele Boskoopcl's goeJ bekl'kWUlll!lt)(!l'1l tot,aanbeveling.

  Iu de groot"re zakc'n heeft nmn '=' '\\'oonlijk bE'tt'r'n geregel,ler werk; lllRar krijgt IJlcn ook dIk ,\'ijlsminder loon.

  Dp voornaarllSt.c, tuinhou\\'(; ,ntl'a op het g, lij",] derbloelJ1i~t,UT'ij zijn Phila

 • 29

  Do kcnnis V[L1l de Engelsohu taal strekt llatuurlUkzoel' tot aa.nbeveling.

  Over 't, al,O"eme n bestaat er zeer veel verschil tussebcndon llol1amlshn en den Arnerikaanschen tuinbouw.Op 't gpbied van bloemi~terij treedt vooral de cultuurva.n d' "carnation" of AI1lI'rikaansehe anjer op denvoorgrona. u anjer is in Amerika vl'rcv;eg de meestpopulaire sfllJbloeul. De hnkt,ndheid met de anjer-cnlLuul' staHt Ilergens zoo hoog als in Amrika. Erzijn zelfs 7,ut'r grootG bloemisterijen Wdtr slechtsSIw('i:ml nnj('rs rek\\'cckt \ordel1. Ik bezocht o.a. inUllio ,'en bloC'lllist, di ~ al zijn kn 'Sf'll GO 'in aant.al -'OOI' cle eul lUlr 'lall anjer..

 • 3U

  Vele \,prkzaamhedull, dj" lli .. !' uit dl~ hnml (1'('-, '1Jicllen wonkn in AlIll'l'ika lil t eell lwwhill ' verricht.

  Joo \\'onltm el' bijvoor!wnld in gl'oote boomkw e-kl'ijen de jOlige za: iljn;,::vn vall appd, IJ '1)1', pruim,CI':twgmi CI1Z. T ltOt eelJ r1()OI' !:uu'deu g "tl'okk8ullHlI:hinl' ~e1J()ot, Die n uiIJI' van potl'u aut cJIlg v('cr20 mu; 1 zoo gau \\' aJ" Illd dl' hand.

  1)e boolJl b\'cekul'ijt'll i I! A\Il(~Tika. lwblJcn 'Olns (elln Ilsiwhti')'IJ uitge:-lt,nlkt11uil1. Ir \\'Cl}kt'rijUil lild p('n"l'PP.1' ,laktl! lall fl(}() hl'dal' 'u IJl:llooren cr Ilid tot lIl:zdclzaa.JIIhl!LL:n, Er \';ord\'ll Zl'el' grooLe hocvc,:IJwd 'IJVl'udltl,oouwl1 guk\';"I'kL ]\(..t lil-'t oog op hd rll',I'"j lUI rikalllli'ielll~ klirlluat kV.I't'kt 1111'11 Ik VI'UClltlJOUlllenl11

 • ~1

  Leeren jaarlijk' uit Euro} H voor meer dan 1 llIillioUI1guldell aln planten, zadn en LloclIlbolleu. U(~IlL

  erzentlt ook r 'liSachtige Loeve llwl1t-n plulltcn WUlI'Amerika, vooral: puImen, laurieren, Azal"a iIltlil~u,Fi 0.:. US, Al'auc;aria e.xcL:i::lu enz.

  ;\h'lI ordt dool' een zond()rliilg gl:vod 11l'111:t'l'selit,als IllUll, op ue Am -rikaansehu k \\'ekerij('11 \ 'ul'kuIHlc,duar de wuuingen Buskoop 'ellO piantl'I1 d aUI\-kUl WIL 011\ Ilu eurig do ,t hut Lcrugdunken U~llI .lef!tij.:. diell IlWll in GO.l;k op doorhmo.:ht.

  llc>ewel lid 1(' ven JIJ Atneriku rrij en ong'l;ol \\'ullgellgl:llomnd wordt, is l.lllt in ow, :IIH. in .,;nk../e 01"I'jdltl'll lJ(;cl wat vrijer llun in Amurika. ZelO ,;ijn inAmerika d,;:, ~()rIJags :lIk eaff/" geslot(:n UH ouk in(Jo uw,. te pllat~en JI' Uw: tUl'" l'll Iliu"colJe~. .Dik 'ijl,