izvod za izpraševalce/-lke

Click here to load reader

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aufgabensammlung: Kompensationsprüfungen Mathematik (AHS), Slowenisch, 2016 bis 2020kompetenno usmerjenemu pisnemu zrelostnemu izpitu
Splošno izobraevalna višja šola (AHS)
maj 2020
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 2/13
Navodila za izravnalni izpit
Pola za izravnalni izpit, ki je pred Vami, vsebuje pet nalog, ki so za reševanje med seboj neodvisne.
Vsaka naloga je razlenjena v dva dela: pri »zastavitvi naloge« mora kandidatka/kandidat dokazati vsakokratno osnovno kompetenco (Grundkompetenz), pri odgovarjanju na »nadaljevalno vprašanje«, ki sledi takoj za tem, pa dokazuje svojo sposobnost komuniciranja (Kommunikationsfähigkeit).
Izpraševalci(-lke) najdete neposredno za zastavitvijo vprašanj tudi priakovanja v zvezi z rešitvami in kljue za ocenjevanje.
as za pripravo znaša najmanj 30 minut, as za preverjanje pa najve 25 minut.
Vrednotenje
Vsaka naloga bo ovrednotena z ni, z eno ali z dvema tokama. Pri tem je za vsako zastavitev naloge mo dosei po eno osnovnokompetenno toko in za vsako nadaljevalno vprašanje eno dodatno toko. Skupaj je lahko doseenih najve deset tok.
Za vrednotenje (oceno) izpita velja naslednja shema:
ocena doseene toke
»Befriedigend« povoljno (zadovoljivo)
5 osnovnokompetennih tok + 0 dodatnih tok 4 osnovnokompetenne toke + 1 dodatna toka 3 osnovnokompetenne toke + 2 dodatni toki
»Gut« dobro 5 osnovnokompetennih tok + 1 dodatna toka 4 osnovnokompetenne toke + 2 dodatni toki 3 osnovnokompetenne toke + 3 dodatne toke
»Sehr gut« prav dobro 5 osnovnokompetennih tok + 2 dodatni toki (ali ve) 4 osnovnokompetenne toke + 3 dodatne toke (ali ve)
O skupni oceni odloa izpitna komisija; na vsak nain se pri oceni upoštevata tako uspeh, ki ga kandidatka/kandidat dosee pri izravnalnem izpitu kakor tudi rezultat pisnega dela.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 3/13
Ocenjevalna tabela za kompenzacijski
Naslednja ocenjevalna tabela je po elji na voljo za uporabo in slui kot pripomoek pri vrednotenju.
doseenih osnovnokompetennih tok
doseenih nadaljevalnih tok
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 4/13
Naloga 1
Naklon poboja
Da bi lahko ocenili nevarnost plazov, je pomembno poznati naklon poboja.
Zastavitev naloge:
– Doloite nagib v odstotkih.
Nadaljevalno vprašanje:
Na naslednji sliki je predstavljena metoda za oceno naklona poboja s pomojo smuarskih palic. Pri tem se naklon poboja α doloa s pomojo dveh (enako dolgih) smuarskih palic AB in CD.
Smuarsko palico CD drimo vodoravno od poboja, smuarsko palico AB pa postavimo v poloaj pravokotno glede na palico CD (glej sliko).
B
C D
A α
– Navedite naklon poboja, e pri navedenem postopku toki B in C sovpadata.
– Izraunajte naklon poboja α, e znaša dolina daljice BC eno tretjino doline smuarske palice AB.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 5/13
Rešitev naloge 1
tan(30°) = 0,57735... ≈ 57,74 %
Klju za reševanje:
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko je pravilno naveden naklon poboja v odstotkih.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
e velja B = C, znaša naklon poboja 45°.
tan(α) = AC CD
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko je naklon poboja v obeh primerih pravilno naveden.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 6/13
Naloga 2
Splošna plinska enaba
Enaba p V = n R T modelno opisuje povezavo med tlakom p, prostornino V, mnoino snovi n in absolutno temperaturo T idealnega plina. Pri tem je R neka konstanta.
Zastavitev naloge:
– Utemeljite, zakaj je mo odvisnost tlaka p od temperature T modelirati z neko linearno funkcijo oblike p(T ) = k T + d (pri k, d ∈ ), e so ostale koliine konstantne.
– Navedite parametra k in d te linearne funkcije.
Nadaljevalno vprašanje:
Tlak p nekega idealnega plina je mo opazovati kot funkcijo prostornine V, e so koliine n, R in T konstantne.
– Dopolnite spodnjo vrednostno tabelo, predstavite graf funkcije p v spodnjem koordinatnem sistemu in navedite tip funkcije p.
V v cm3 50 100 150 200 300
p(V ) v hPa 100
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 7/13
Rešitev naloge 2
Splošna plinska enaba
Priakovana rešitev pri zastavitvi naloge:
e so n, R in V konstantne, velja p(T ) = n R V
T . Ta enaba ustreza funkcijski enabi linearne
funkcije s parametroma k = n R V
in d = 0.
Klju za reševanje:
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko je dana smiselno pravilna utemeljitev in sta pravilno navedena parametra k in d pripadajoe linearne funkcije.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
p(V ) = n R T V
⇒ p(V ) V = konstanta ⇒ p(V ) V = 15 000
V v cm3 50 100 150 200 300 p(V ) v hPa 300 150 100 75 50
p(V ) v hPa
V v cm3
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko je vrednostna tabela pravilno dopolnjena, predstavljen pravilen graf funkcije in naveden pravilen tip funkcije.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 8/13
Naloga 3
Dve paraboli
Dana sta grafa dveh funkcij f1 in f2 pri f1(x) = a1 x 2 + b1 x + c1 in f2(x) = a2 x
2 + b2 x + c2. Grafa obeh funkcij imata skupno samo eno toko P na x-osi in sta predstavljena na naslednji sliki.
f1(x), f2(x)
Zastavitev naloge:
– Ustrezne znake »<«, »>« ali »=« vstavite vsaki tako, da nastane pravilna izjava, ter vsaki utemeljite svojo odloitev.
a1 a2
c1 c2
Nadaljevalno vprašanje:
– Navedite vrednosti parametrov b1 in c1 ter pojasnite svoj postopek.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 9/13
Rešitev naloge 3
Priakovana rešitev pri zastavitvi naloge:
a1 < a2, ker poteka graf, ki pripada funkciji f1, bolj polono kot graf, pripadajo funkciji f2. c1 < c2, ker je f1(0) < f2(0).
Klju za reševanje:
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
b1 = –1, c1 = 1
f1′(x) = 0,5 x + b1
f1′(2) = 0 ⇒ 1 + b1 = 0 ⇒ b1 = –1
f1(2) = 0 ⇒ 1 – 2 + c1 = 0 ⇒ c1 = 1
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko so navedeni: obe pravilni vrednosti parametrov in pravilen postopek.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 10/13
Naloga 4
Hitrost vozila
Hitrost nekega vozila med dvema semaforjema je v asovnem intervalu [0; t1] modelno opisana s funkcijo v pri v(t) = – 4
15 t2 + 4 t pri emer: t v s, v(t) v m/s.
Ob asu t = 0 se vozilo nahaja pri prvem semaforju.
Zastavitev naloge:
Ob asovnem trenutku t1 se vozilo ustavi pri drugem semaforju.
– Navedite ta asovni trenutek t1 in izraunajte pot, prevoeno v opazovanem asovnem intervalu.
Nadaljevalno vprašanje:
– Doloite tisti asovni trenutek t0 ∈ [0; t1], ob katerem dosee vozilo svojo najvejo hitrost in navedite to maksimalno hitrost.
– Ob uporabi funkcije v navedite enabo, s pomojo katere je mo izraunati tisti asovni trenutek t2, ob katerem je vozilo opravilo 80 % poti med obema semaforjema, ter izraunajte ta asovni trenutek.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 11/13
Rešitev naloge 4
v(t) = – 4 15
s(t) = ∫ v(t) dt = – 4 45
t3 + 2 t2 + c
s(0) = 0 ⇒ c = 0
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko sta tako asovni trenutek kot tudi prevoena pot pravilno navedena.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
v′(t0) = 0 ⇒ – 8 15
t0 + 4 = 0 ⇒ t0 = 7,5 s
v(7,5) = 15 m/s
Mona pot reševanja:
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko so navedeni tako pravilni asovni trenutek t0 in pravilna hitrost v(t0), kot tudi pravilna enaba in pravilen trenutek t2.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 12/13
Naloga 5
Dana je mnoica podatkov, ki sestoji iz šestih števil:
x1 = 4, x2 = 8, x3 = 2, x4 = 7, x5 = 4, x6
Aritmetina sredina te mnoice podatkov znaša x = 5.
Zastavitev naloge:
Nadaljevalno vprašanje:
– Mnoico podatkov dopolnite z dvema celima številoma tako, da bosta izpolnjena oba naslednja pogoja, ter utemeljite svojo odloitev.
• Aritmetina sredina nove mnoice podatkov se ujema s prvotno aritmetino sredino. • Mediana nove mnoice podatkov je veja kot prvotna mediana.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2020 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 13/13
Rešitev naloge 5
Razširjena mnoica podatkov
4 + 8 + 2 + 7 + 4 + x6
6 = 5 ⇒ x6 = 5
Mediana: 4 + 5 2
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko sta pravilno navedeni tako vrednost x6 kakor tudi mediana.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
števili za dopolnitev: 5 in 5
Mona utemeljitev: Da ostane aritmetina sredina x enaka, morata biti števili, s katerima dopolnimo mnoico, oblike x – c in x + c pri c ∈ . Samo za c = 0 in s tem natanko pri dopolnitvi mnoice podatkov z vrednostima 5 in 5 dobimo poveanje mediane. Pri tem zavzame mediana mnoice podatkov 2, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8 vrednost 5 > 4,5. Za vse vrednosti c ∈ \{0}, lei 5 – c pod in 5 + c nad prvotno mediano, tako da ima tudi razširjena mnoica podatkov mediano 4,5.
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko sta navedeni pravilni vrednosti za dopolnitev in podana (smiselno) pravilna utemeljitev.
Kompenzacijski izpit k standardiziranemu, kompetenno usmerjenemu pisnemu zrelostnemu izpitu
Splošno izobraevalna višja šola (AHS)
maj 2019
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 2/13
Navodila za reševanje nalog
Izravnalna izpitna pola, ki je pred Vami, vsebuje pet nalog. Naloge so za reševanje med seboj neodvisne.
Vsaka naloga je razlenjena v dva dela. Pri »Zastavitvi naloge« mora kandidatka / kandidat dokazati vsakokratne osnovne kompetence (Grundkompetenzen), pri odgovarjanju »Nadaljevalnega vprašanja« pa kandidatka/kandidat dokazuje svojo sposobnost komunikacije na danem podroju (Kommunikationsfähigkeit).
Izpraševalci(-lke) najdejo v nadaljevanju opisa nalog in zastavitev vprašanj tudi navedbo priakovanj v zvezi z rešitvami in klju za ocenjevanje.
as za pripravo znaša najmanj 30 minut, as za izpraševanje pa najve 25 minut.
Vrednotenje
Vsaka naloga bo ovrednotena z ni, eno ali dvema tokama. Pri tem je za vsako zastavitvijo naloge mo dosei po eno osnovnokompetenno toko (Grundkompetenzpunkt), z vsakim nadaljevalnim vprašanjem pa po eno dodatno toko (Leitfragenpunkt). Skupaj je lahko doseenih najve deset tok.
Za vrednotenje (oceno) izpita velja naslednja shema:
ocena doseene toke
»Befriedigend« povoljno 5 osnovnokompetennih tok + 0 dodatnih tok 4 osnovnokompetenne toke + 1 dodatna toka 3 osnovnokompetenne toke + 2 dodatni toki
»Gut« dobro 5 osnovnokompetennih tok + 1 dodatna toka 4 osnovnokompetenne toke + 2 dodatni toki 3 osnovnokompetenne toke + 3 dodatne toke
»Sehr gut« prav dobro 5 osnovnokompetennih tok + 2 dodatni toki (ali ve) 4 osnovnokompetenne toke + 3 dodatne toke (ali ve)
O skupni oceni odloa izpitna komisija; na vsak nain se pri oceni upoštevata tako uspeh, ki ga je kandidatka/kandidat dosegla(-el) pri izravnalnem izpitu, kakor tudi rezultat pisnega dela izipta.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 3/13
Ocenjevalna tabela za kompenzacijski
Naslednja ocenjevalna tabela je po elji na voljo za uporabo in slui kot pripomoek pri vrednotenju.
doseenih osnovnokompetennih tok
doseenih dodatnih tok
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 4/13
Naloga 1
Dani sta toki A = (5 | 1) in B = (1 | 2).
Zastavitev naloge:
Premice p, n in s potekajo vsaki skozi toko A in so opisane kot sledi:
• Premica p poteka vzporedno x-osi. • Premica n poteka pravokotno na x-os. • Premica s ima vzpon (smerni koeficient) 1.
Za vsako od treh premic navedite ustrezno enabo.
Nadaljevalno vprašanje:
Premica g: y = k x + d poteka skozi toko B in ima naklonski kot α.
Navedite k in d v odvisnosti od kota α.
k =
d =
Navedite tisti kot α ∈ [0°; 90°), pri katerem premici g in p nimata preseiša.
Premica g1 poteka skozi toko B in ima enak naklonski kot kakor premica s. Ugotovite preseiše S premice n s premico g1.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 5/13
Rešitev naloge 1
Premice v 2
Mone enabe:
p: y = 1 n: x = 5 s: y = x – 4
Klju za reševanje:
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko so navedene pravilne enabe ali navedene pravilne predstavitne parametrov premic p, n in s. Ekvivalentne enabe ali parametrine predstavitve je vrednotiti kot pravilne.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
k = tan(α) d = 2 – tan(α)
Vzpon (smerni koeficient) obeh premic je ni zato velja α = 0°.
Velja g1: y = x + 1 ⇒ S = (5 | 6).
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko sta navedena pravilna k in d kakor tudi kot pravi α in preseiše premic g1 in n.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 6/13
Naloga 2
Barometrina višinska formula
Povezavo med višino h nad morsko gladino in tam vladajoim zranim tlakom p(h), je mo priblino opisati z barometrino višinsko formulo:
p(h) = p0 – h
7 991
h ... višina nad morsko gladino v metrih (m) p(h) ... zrani tlak na višini h v hektopascalih (hPa) p0 ... zrani tlak na višini morske gladine (pri h = 0); p0 > 0
Zastavitev naloge:
Izraunajte tisto višino h1, na kateri znaša zrani tlak le še 80 % p0.
Nadaljevalno vprašanje:
Povezavo med višino nad morsko gladino in tam vladajoim zranim tlakom, je na intervalu [0 m; 3 500 m] mo (v odvisnosti od h) priblino opisati tudi z linearno funkcijo f.
Na nek doloeni dan so bile ugotovljene naslednje vrednosti:
nadmorska višina v m zrani tlak v hPa
1 500 840
2 000 790
Navedite funkcijsko enabo funkcije f tako, da prikazuje izmerjene vrednosti.
Za zgoraj doloeno višino h1 izraunajte razliko (v hPa) med vrednostjo za p(h1), izraunano z barometrino višinsko formulo, in vrednostjo, izraunano z linearno funkcijo f. Pri svojih izraunih privzemite, da znaša vrednost p0 1 013 hPa.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 7/13
Rešitev naloge 2
Barometrina višinska formula
0,8 p0 = p0 –
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
Mona pot reševanja:
p(h) = 1 013 – h 7 991
f (1 783) = 811,7 hPa
p(1 783) ≈ 810,4 hPa
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko je navedena pravilna funkcijska enaba za f in pravilno izraunana razlika obeh funkcijskih vrednosti. Toleranni interval za razliko: [1 hPa; 2 hPa]
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 8/13
Naloga 3
Hitrosti spreminjanja
Dana je funkcija f: → pri f(x) = x2 – 2 x – 1.
Zastavitev naloge:
Doloite diferencialni kolinik funkcije f na mestu x = 1 in navedite pomen te vrednosti za potek grafa.
Nadaljevalno vprašanje:
Navedite izraz v odvisnosti od parametra a (a ∈ in a < 3) za izraun diferennega kolinika funkcije f na intervalu [a; 3].
Vrednost parametra a doloite tako, da bo ta diferenni kolinik enak diferencialnemu koliniku funkcije f na mestu x = 1.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 9/13
Rešitev naloge 3
f′(x) = 2 x – 2 ⇒ f′(1) = 0
Moen pomen:
Graf funkcije f ima na mestu x = 1 vodoravno tangento.
Klju za reševanje:
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
Moen izraz:
3 – a = –a2 + 2 a + 3 3 – a (= a + 1)
–a2 + 2 a + 3 = 0 ⇒ a = –1
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko sta navedena pravilni izraz in pravilna vrednost za a.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 10/13
Naloga 4
Deevnica
V nekem sodu za deevnico se nahaja 20 litrov vode. Od trenutka t = 0 se koliina vode v sodu spreminja. Funkcija f opisuje trenutno hitrost spreminjanja koliine vode, ki je vsebovana v sodu, v odvisnosti od asa (f(t) v litrih na uro, t v urah). Naslednja slika prikazuje graf funkcije f.
f(t)
Zastavitev naloge:
Navedite, ob katerem od na gornji sliki oznaenih asovnih trenutkov t1 do t4 je koliina vode v sodu najveja, ter utemeljite svojo odloitev.
Nadaljevalno vprašanje:
Navedite formulo za izraun koliine vode M, ki je v sodu vsebovana ob asovnem trenutku t4.
Na gornji sliki markirajte priblino tisti asovni trenutek t*, ki lei na intervalu [0; t4), ob katerem se v sodu nahaja priblino enaka koliina vode kot ob asovnem trenutku t4. Pojasnite svoj postopek.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 11/13
Rešitev naloge 4
Priakovana rešitev pri zastavitvi naloge:
Ob asovnem trenutku t2 je koliina vode v cisterni najveja, ker je f do tega asovnega trenutka pozitivna, torej koliina vode v cisterni do tega asovnega trenutka naraša (za tem pa je funkcija f negativna, torej koliina vode v cisterni od tega asovnega trenutka dalje upada).
Klju za reševanje:
Osnovno-kompetenno toko dodelimo natanko tedaj, ko je asovni trenutek t2 pravilno izbran in ta odloitev (smiselno) pravilno utemeljena.
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
Moen formula:
t3
t4
f
Ploskvi, ki sta na intervalih [t*; t2] in [t2; t4] omejeni z grafom funkcije f in osjo x, morata biti enako veliki, ker mora koliina vode v cisterni v asovnem intervalu [t*; t2] narasti za tisto koliino, za katero le-ta v asovnem intervalu [t2; t4] upade.
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko je navedena pravilna formula za M in oznaen pravilni asovni trenutek t*, kakor tudi (smiselno) pravilno pojasnjen postopek.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 12/13
Naloga 5
Vestopenjski sluajni poskusi
Pri neki igri na sreo se uporabljajo tri are, s vsaki po šest kroglami. ara A vsebuje pet belih krogel in eno rno kroglo, ara B vsebuje štiri bele in dve rni krogli in ara C vsebuje tri bele in tri rne krogle. Zmagamo, e izvleemo belo kroglo.
Victoria pri tej igri na sreo sodeluje in mora takole postopati: Najprej izbere eno izmed treh ar in nato izvlee iz te are eno kroglo. Pri tem gre v obeh primerih (pri izbiri are in izbiri krogle) za sluajno izbiro.
Zastavitev naloge:
Nadaljevalno vprašanje:
Pri neki razliici te igre na sreo se teh dvanajst belih in šest rnih krogel na novo porazdeli, pri emer je v vsaki od treh ar zopet po šest krogel. V prvi ari je sedaj x belih krogel, v drugi ari je sedaj y belih krogel in v tretji ari je sedaj z belih krogel. Raunsko pokaite, da se verjetnost, da Victoria zmaga, ne spremeni.
Kompenzacijski izpit 6 / maj 2019 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 13/13
Rešitev naloge 5
Vestopenjski sluajni poskusi
5 6
+ 1 3
4 6
+ 1 3
3 6
= 2 3
Priakovana rešitev pri nadaljevalnem vprašanju:
P(„Victoria zmaga“) = 1 3
x 6
+ 1 3
y 6
+ 1 3
z 6
= 1 3
Klju za reševanje:
Toko za nadaljevalno vprašanje dodelimo natanko tedaj, ko je raunsko pravilno pokazano, da je verjetnost, da Victoria zmaga, zopet 2
3 .
Splošno izobraevalna višja šola (AHS)
junij 2018
Kompenzacijski izpit 6 / junij 2018 / MAT / izpraševalec / izpraševalka str. 2/13
Navodila za reševanje nalog
Izravnalna izpitna pola, ki je pred Vami, vsebuje pet nalog. Naloge so za reševanje med seboj neodvisne.
Vsaka naloga je razlenjena v dva dela. Pri »Zastavitvi naloge« mora kandidatka / kandidat dokazati vsakokratne osnovne kompetence…