izveštaj o transparentnosti “pan revizija” · pdf filekontrola kvaliteta...

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Telefon: 021 47 46 300 Fax: 021 540 727 Internet: www.panrevizija.co.rs E-mail: pan-revizija@nscable.netAPR br. registracije: 15347 Matini broj: 08706026 Raun broj: 165-3830-98 PIB: 100448488

  IZVETAJ O TRANSPARENTNOSTI PAN REVIZIJA DOO NOVI SAD 1. Uvod

  PAN REVIZIJA DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING USLUGE NOVI SAD (u daljem tekstu Drutvo ili PAN REVIZIJA DOO Novi Sad) je drutvo ovlaeno i registrovano za obavljanje revizije finansijskih izvetaja u Republici Srbiji. PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je uvedeno u Registar preduzea za reviziju Ministarstva finansija Republike Srbije, i poseduje Reenje o izdavanju dozvole za rad Ministarstva finansija Republike Srbije broj 023-02-00067/2008-16 od 25.02.2008. godine. Odlukom o upisu u registar preduzea za reviziju broj 51/07 od 26.04.2007. godine PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je upisana u Registar drutava za reviziju i samostalnih revizora Komore ovlaenih revizora. PAN REVIZIJA DOO Novi Sad sastavlja ovaj Izvetaj o transparentnosti u skladu sa odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvetaja javnih drutava.

  Sedite Drutva je u Novom Sadu, Tolstojeva 6. 2. Pravna forma i struktura vlasnitva PAN REVIZIJA DOO Novi Sad

  PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, osnovano je 9. juna 2000. godine. PAN REVIZIJA DOO Novi Sad upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre po Reenju broj 15347/2005.

  PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je organizovano kao drutvo sa ogranienom odgovornou.

  Osniva i vlasnik udela u PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je Tibor Matin, ovlaeni revizor, dravljanin Srbije, iz Novog Sada, JMBG 2301956800010. 3. Upravljaka struktura PAN REVIZIJA DOO Novi Sad Organ upravljanja Drutvom je osniva kao jedini lan Drutva.

 • 4. Spisak drutava od javnog interesa kod kojih je PAN REVIZIJA DOO Novi

  Sad izvrilo zakonsku reviziju tokom prethodne poslovne godine U skladu sa Zakonom o reviziji (Slubeni glasnik RS 62/2013) drutvima od javnog interesa smatraju se:

  - velika pravna lica razvrstana u skladu sa zakonom kojim se ureuje raunovodstvo, - pravna lica koja se smatraju javnim drutvima u skladu sa zakonom kojim se ureuje

  trite kapitala, - sva pravna lica koje Vlada na predlog nadlenog ministarstva proglasi pravnim licima

  od javnog interesa za Republiku Srbiju, nezavisno od njihove veliine. PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je tokom prethodne poslovne godine (od 01.01. do 31.12.2013. godine) izvrilo zakonsku reviziju fianansijskih izvetaja za 2012. godinu kod sledeih drutava od javnog interesa:

  Velika pravna lica u skladu sa zakonom

  kojim se ureuje

  raunovodstvo

  Pravna drutava koja se smatraju

  javnim drutvima u skladu sa

  zakonom kojim se ureuje trite

  kapitala

  Pravna lica koja je Vlada

  proglasila pravnim licima od

  javnog interesa

  - AGROTRADING DOO, Novi Sad X - AGRIMATCO GROUP DIPKOM DOO, Novi Sad X - ARETOL DOO; Novi Sad X - CONVEST AD, Novi Sad X - JOKER GAMES DOO, Novi Sad X - TERMOMETAL DOO, Ada X - VELETABAK DOO, Novi Sad X - LETA DOO, Inija X - POTISJE KANJIA AD, Kanjia X - STYLOS DOO, Novi Sad X - ZDRAVLJE LIFE DOO, Novi Sad X - NOVI SAD GAS DP, Novi Sad X X - SRBIJAPUT AD, Beograd X X X - NAFTA AD, Beograd X X X - NI-EKSPRES AD, Ni X X - STOTEKS AD, Novi Sad X - TERMOVENT SC LIVNICA AD, Baka Topola X - UP MADERA AD, Beograd X - GARANT AD, Futog X - INFORMATIKA JP, Novi Sad X - SUBOTICAGAS JKP, Subotica X - SUBOTIKA TOPLANA JKP, Subotica X - VODOVOD I KANALIZACIJA JKP, Subotica X - SENTA JKSP, Senta X - SLOGA AD ZIP, Kanjia X - STANDARD JKP, Ada X - PALI LUDA JP, Pali X - VODOKANAL BEEJ JP, Beej X

  2

 • 4.1. Spisak javnih drutava i sa njima povezanih lica kod kojih je PAN REVIZIJA

  DOO Novi Sad obavljalo konsultantske usluge u prethodnoj poslovnoj godini PAN REVIZIJA DOO Novi Sad nije obavljalo konsultantske usluge kod javnih drutava i sa njima povezanih lica u prethodnoj poslovnoj godini. 4.2. Spisak povezanih lica sa javnim drutvima kod kojih je PAN REVIZIJA DOO

  Novi Sad obavljalo reviziju u prethodnoj poslovnoj godini PAN REVIZIJA DOO Novi Sad je prethodne poslovne godine izvrilo reviziju kod JOKER GAMES DOO, Novi Sad, koje je povezano lice sa UP MADERA AD, Beograd. 5. Podaci o ukupnom prihodu PAN REVIZIJA DOO Novi Sad sa posebno iskazanim

  prihodima od javnih drutava i sa njima povezanih lica po svim osnovama u toku prethodne poslovne godine ( od 01.01. do 31.12.2013. godine)

  Vrsta usluge Iznos u RSD Prihodi od usluga obavljanja revizije finansijskih izvetaja pravnih lica 22.652.998 Prihodi od usluga obavljanja revizije finansijskih

  izvetaja javnih drutava 1.710.968 Prihodi od usluga obavljanja druge revizije javnih drutava po zakonu kojim se ureuju privredna drutva 834.778

  Prihodi od usluga obavljanja revizije finansijskih izvetaja povezanih lica sa javnim drutvima 402.500 Ukupan prihod od usluga obavljanja revizije 25.601.244

  Prihodi od ostalih usluga koje nisu povezane sa revizijom 106.733 Ostali prihodi 2.642.155 Ukupan prihod za godinu od 01.01. do 31.12.2013. 28.350.132 6. Opis internog sistema kontrole kvaliteta PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, posebno

  sa stanovita kontrole potovanja nezavisnosti PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, ima propisanu politiku i procedure za implementaciju sistema interne kontrole kvaliteta kao osnove prilikom planiranja i sprovoenja revizije finansijskih izvetaja. Dok rukovodstvo PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, preuzima krajnju odgovornost za sistem kontrole kvaliteta, partner je operativno odgovoran za kontrolu kvaliteta Drutva i ima dovoljno i adekvatno iskustvo i sposobnost da preuzme tu operativnu odgovornost.

  6.1. Sistem interne kontrole PAN REVIZIJA DOO Novi Sad U skladu sa Meunarodnim standardom kontrole kvaliteta (International Standard on Quality Control - ISQC) 1, Kontrola kvaliteta preduzea koja vre reviziju, pregled finansijskih informacija, druga angaovanja na osnovu kojih se prua uveravanje i srodne usluge, PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, uspostavlja i odrava sistem kontrole kvaliteta koji moe da joj prui uveravanje u razumnoj meri da Drutvo i njeni zaposleni rade u skladu sa profesionalnim standardima i odgovarajuim zakonima i propisima, kao i da izvetaji koje objavljuje Drutvo ili njegovi partneri u angaovanju odgovaraju datim okolnostima.

  Pregled rada PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, obuhvata sprovoenje kontrole od strane Drutva i osmiljen je tako da proveri kvalitet obavljenih revizija na godinjem nivou.

  PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, je odgovorno za kontrolu rada i prua smernice i nadzor u smislu plana i postupaka kontrole. Za opte usklaivanje i upravljanje programom kontrole rada zaduen je direktor Drutva.

  3

 • Partner angaovanja je odgovoran za ukupan kvalitet svake revizije koja je u njegovoj nadlenosti. Partner kontrole je lice koji vri kontrolu kvaliteta angaovanja, druga osoba u firmi koji nije deo tima koji radi na angaovanju i koji ima adekvatno iskustvo i ovlaenja za objektivnu procenu znaajnih rasuivanja tima na angaovanju i zakljuaka do kojih je tim doao pri formulisanju izvetaja.

  Ciljevi nadzora nad radom PAN REVIZIJA DOO Novi Sad su: - stei razumno uverenje o usklaenosti sa politikama i pravilnicima PAN REVIZIJA

  DOO Novi Sad koji se tiu revizije; - oceniti operativnu efikasnost postupaka za upravljanje rizicima i kontrolu kvaliteta; - oceniti potovanje strukovnih standarda, kao i zakonom i propisima regulisanih

  kriterijuma i - stei razumno uverenje da je sistem kontrole kvaliteta Drutva pravilno ustrojen,

  svrsishodan, primeren, efikasan i da se primenjuje u praksi.

  Rezultati pregleda rada, zajedno sa svim preporuenim merama, predoavaju se upravi PAN REVIZIJA DOO Novi Sad u ciju poboljanja rezultata rada.

  Uprava PAN REVIZIJA DOO Novi Sad utvruje mere koje treba preduzeti, odgovornost osoba za njihovo sprovoenje, kao i vremenski okvir za njihovu primenu.

  Kontrola kvaliteta rada PAN REVIZIJA DOO Novi Sad obuhvata i sprovoenje kontrole od strane Komore ovlaenih revizora, koja je osmiljena tako da se provera kvaliteta rada kod drutava za reviziju obavlja najmanje jednom u est godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod drutva za reviziju koje obavlja reviziju drutava od javnog interesa.

  Uprava PAN REVIZIJA DOO Novi Sad izjavljuje da je u drutvu za reviziju uspostavljen efikasan interni sistem kontrole kvaliteta. 6.2. Kontrola potovanja nezavisnosti PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, donosi politike i pravilnike koji su osmiljeni na nain koji daje razumno uverenje da PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, prua kvalitetne usluge i postupa u skladu sa vaeim pravilima nezavisnosti i etikim standardima. Nai standardi se temelje na standardima koje je izdala Meunarodna federacija raunovoa (International Federation of Accountants IFAC).

  Sistemi kontrola u PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, su utvreni Pravilnikom o internim procedurama za obezbeenje sistema kontrole kvaliteta revizije finansijskih izvetaja i Metodolokim uputstvom za vrenje revizije finansijskih izvetaja.

  PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, primenjuje postupke provere nezavisnosti, koji podrazumevaju godinju proveru potovanja zahteva za nezavisnou.

  PAN REVIZIJA DOO Novi Sad, od svojih profesionalnih radnika pribavlja izjavu o profesionalnoj nezavisnosti u odnosu na subjekta revizije. Partner odgovoran za angaovanje treba da formira zakljuak o usaglaenosti sa zahtevima nezavisnosti koji su primenljivi na angaovanje revizije. Pri tom partner odgovoran za angaovanje treba da:

  - prikupi relevantne informacije od klijenta kako bi identifi

View more