izgradnja vlastite efikasnosti

of 13/13
1 Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 1 Prof.dr Hasan Muratović Prof.dr Hasan Muratović IZGRADNJA VLASTITE IZGRADNJA VLASTITE EFIKASNOSTI EFIKASNOSTI EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 2 Navike su sna Navike su snažan faktor na an faktor našeg eg života. ivota. Navike se mogu sticati (nau Navike se mogu sticati (naučiti) i odu iti) i odučiti iti (nepa (nepažnja, kriticizam, sebi nja, kriticizam, sebičnost, nost, …) Navika je me Navika je međuzavisnost uzavisnost - znanja znanja - vje vještine tine - žel želje je – nastojanja nastojanja Kontinuitet sazrijevanja: Kontinuitet sazrijevanja: ovisnost ovisnost neovisnost (nezavisnost) neovisnost (nezavisnost) me međuzavisnost uzavisnost Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 3 SEDAM NAVIKA SEDAM NAVIKA ZNANJE (Šta i zašto) ŽELJA (Motivacija/ nastojanje) VJEŠTINA (Kako) NAVIKE Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 4 7 NAVIKA 7 NAVIKA - KONTINUITET SAZRIJEVANJA KONTINUITET SAZRIJEVANJA OSOBNI USPJEH DRUŠTVENI USPJEH (Kooperacija i komunikacija) 1. Biti proaktivan 2. Započti sa krajem na umu 3. Raditi prvo najvažnije stvari 4. Razumjeti druge da bi nas razumjeli 5. (win-win) razmišljanje, svi na dobitku 6. Sinergija ZAVISNOST NEZAVISNOST MEĐUZAVISNOST 7. Stalno unapređivanje (brušenje) Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 5 Šta je proizvod Šta je proizvod Efektivnost Sredstva za proizvodnju Efektivnost Sredstva za proizvodnju Tri su vrste resursa: fizički, financijski i Tri su vrste resursa: fizički, financijski i ljudski. ljudski. Naše najveće i najvažnije financijsko sredstvo Naše najveće i najvažnije financijsko sredstvo je naš kapacitet da zarađujemo. je naš kapacitet da zarađujemo. P/PC balans = željeni rezultat P/PC balans = željeni rezultat proizvodnje/proizvodni kapacitet. proizvodnje/proizvodni kapacitet. Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za ostvarenje cilja. ostvarenje cilja. Postepeno postajemo neovisni. Postepeno postajemo neovisni. Prof.dr. H.Muratović Prof.dr. H.Muratović 6 OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) – Vi Vi ste odgovorni za moj rezultat. ste odgovorni za moj rezultat. Mentalno ovisan Mentalno ovisan – vi mislite za mene. vi mislite za mene. (Primjer: naš čovjek na radu u Njemačkoj). (Primjer: naš čovjek na radu u Njemačkoj). NEOVISNOST (ja to mogu učiniti) NEOVISNOST (ja to mogu učiniti) – ja sam ja sam odgovoran za rezultat. odgovoran za rezultat. Ja mogu odabrati Ja mogu odabrati – imam pravo izbora imam pravo izbora Neovisnost je osobna zrelost. Neovisnost je osobna zrelost. Moj osjećaj vrijednosti ne zavisi od vašeg Moj osjećaj vrijednosti ne zavisi od vašeg mišljenja. mišljenja. Emocionalno nezavisan Emocionalno nezavisan – pokretan iznutra. pokretan iznutra. Neovisni mogu sami postići ono što žele. Neovisni mogu sami postići ono što žele. Niko nikoga ne može uvjeriti da se promijeni. Niko nikoga ne može uvjeriti da se promijeni.

Post on 18-Nov-2015

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravljanje vremenom

TRANSCRIPT

 • 1

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 11

  Prof.dr Hasan MuratoviProf.dr Hasan Muratovi

  IZGRADNJA VLASTITE IZGRADNJA VLASTITE EFIKASNOSTIEFIKASNOSTI

  EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 22

  Navike su snaNavike su snaan faktor naan faktor naeg eg ivota.ivota.Navike se mogu sticati (nauNavike se mogu sticati (nauiti) i oduiti) i oduiti iti (nepa(nepanja, kriticizam, sebinja, kriticizam, sebinost, nost, ))Navika je meNavika je meuzavisnostuzavisnost

  -- znanjaznanja-- vjevjetinetine-- elelje je nastojanjanastojanja

  Kontinuitet sazrijevanja:Kontinuitet sazrijevanja:ovisnostovisnostneovisnost (nezavisnost)neovisnost (nezavisnost)memeuzavisnostuzavisnost

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 33

  SEDAM NAVIKASEDAM NAVIKA

  ZNANJE (ta i zato)

  ELJA (Motivacija/ nastojanje)VJETINA (Kako)

  NAVIKE

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 44

  7 NAVIKA 7 NAVIKA -- KONTINUITET SAZRIJEVANJAKONTINUITET SAZRIJEVANJA

  OSOBNI USPJEH

  DRUTVENI USPJEH (Kooperacija i komunikacija)

  1. Biti proaktivan

  2. Zapoti sa krajem na umu

  3. Raditi prvo najvanije stvari

  4. Razumjeti druge da bi nas razumjeli

  5. (win-win) razmiljanje, svi na dobitku

  6. Sinergija

  ZAVISNOST

  NEZAVISNOST

  MEUZAVISNOST

  7. Stalno unapreivanje (bruenje)

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 55

  ta je proizvodta je proizvodEfektivnost Sredstva za proizvodnjuEfektivnost Sredstva za proizvodnju

  Tri su vrste resursa: fiziki, financijski i Tri su vrste resursa: fiziki, financijski i ljudski.ljudski.Nae najvee i najvanije financijsko sredstvo Nae najvee i najvanije financijsko sredstvo je na kapacitet da zaraujemo.je na kapacitet da zaraujemo.P/PC balans = eljeni rezultat P/PC balans = eljeni rezultat proizvodnje/proizvodni kapacitet.proizvodnje/proizvodni kapacitet.Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za ostvarenje cilja.ostvarenje cilja.Postepeno postajemo neovisni.Postepeno postajemo neovisni.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 66

  OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) Vi Vi ste odgovorni za moj rezultat.ste odgovorni za moj rezultat.Mentalno ovisan Mentalno ovisan vi mislite za mene. vi mislite za mene. (Primjer: na ovjek na radu u Njemakoj).(Primjer: na ovjek na radu u Njemakoj).

  NEOVISNOST (ja to mogu uiniti) NEOVISNOST (ja to mogu uiniti) ja sam ja sam odgovoran za rezultat.odgovoran za rezultat.

  Ja mogu odabrati Ja mogu odabrati imam pravo izboraimam pravo izboraNeovisnost je osobna zrelost.Neovisnost je osobna zrelost.Moj osjeaj vrijednosti ne zavisi od vaeg Moj osjeaj vrijednosti ne zavisi od vaeg miljenja.miljenja.Emocionalno nezavisan Emocionalno nezavisan pokretan iznutra.pokretan iznutra.Neovisni mogu sami postii ono to ele.Neovisni mogu sami postii ono to ele.Niko nikoga ne moe uvjeriti da se promijeni.Niko nikoga ne moe uvjeriti da se promijeni.

 • 2

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 77

  MEMEUZAVISNOST (mi to moemo uiniti) UZAVISNOST (mi to moemo uiniti) Mi zajedno moemo ostvariti rezultat.Mi zajedno moemo ostvariti rezultat.

  Moemo suraivati, moemo udruiti Moemo suraivati, moemo udruiti talente i sposobnosti.talente i sposobnosti.Zajedno moemo napraviti neto vee.Zajedno moemo napraviti neto vee.Stvarna nezavisnost nam daje mo da Stvarna nezavisnost nam daje mo da djelujemo aktivno, umjesto da djelujemo djelujemo aktivno, umjesto da djelujemo po tupo tuoj volji.oj volji.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 88

  Neovisno miljenje se ne podudara Neovisno miljenje se ne podudara sa nezavisnom realnou.sa nezavisnom realnou.

  MeMeuzavisnost je suvremeni dominantni uzavisnost je suvremeni dominantni koncept.koncept.Samo nezavisna osoba moe biti Samo nezavisna osoba moe biti memeuzavisna.uzavisna.

  MreeMreeSa visokom zavisnou ne moemo Sa visokom zavisnou ne moemo uspjeti.uspjeti.Sa visokom nezavisnou, takoer, ne Sa visokom nezavisnou, takoer, ne moemo uspjti (sami).moemo uspjti (sami).MeMeuzavisni udruenim naporima postiu uzavisni udruenim naporima postiu sinergetske efekte.sinergetske efekte.Posjeduju dosta svega za razmjenu.Posjeduju dosta svega za razmjenu.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 99

  PRINCIPI OSOBNE VIZIJE PRINCIPI OSOBNE VIZIJE PRINCIP 1: BITI PROAKTIVANPRINCIP 1: BITI PROAKTIVAN

  Navike moemo promijenti samo svjesno Navike moemo promijenti samo svjesno koncentracijom na promjenu.koncentracijom na promjenu.Samosvijest nam pomae da ispitujemo Samosvijest nam pomae da ispitujemo sebe.sebe.

  Kako vidimo sebeKako vidimo sebeKako vidimo drugeKako vidimo druge

  Ako sebe vidimo kako nas vide drugi to Ako sebe vidimo kako nas vide drugi to moe biti smijeno ogledalo.moe biti smijeno ogledalo.Ne smijemo se mnogo obazirati na miljenje Ne smijemo se mnogo obazirati na miljenje drugih.drugih.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1010

  Deterministike teorije odreuju tri Deterministike teorije odreuju tri prirode ovjeka:prirode ovjeka:

  1.1. Genetski determinizam Genetski determinizam 2.2. Fiziki determinizamFiziki determinizam3.3. Determinizam okruenja: ekonomija, Determinizam okruenja: ekonomija,

  socijalni odnosi u drutvu itd. socijalni odnosi u drutvu itd. Prave vas onakvim kakvi jeste.Prave vas onakvim kakvi jeste.U kojoj mjeri je determinizam prihvatljiv?U kojoj mjeri je determinizam prihvatljiv?Mi imamo nau unutarnju samosvijest, Mi imamo nau unutarnju samosvijest, samopouzdanje, svijest.samopouzdanje, svijest.Imamo slobodnu volju Imamo slobodnu volju -- nisu sva djeca od nisu sva djeca od istog oca ista.istog oca ista.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1111

  MODEL PROAKTIVNOSTI

  STIMULANS PONAANJE

  Sloboda izbora

  Samosvijest

  Imaginacija

  Slobodna volja

  Svijest

  Sposobnost da u naim mislima kreiramo stvari koje su iznad nae realnosti

  Unutarnji osjeaj ta je dobro, a ta loe

  Izmeu stimulansa i ponaanja stoji naa sloboda izbora. Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1212

  Nae ponaanje je rezultat nae Nae ponaanje je rezultat nae odluke odluke ne uvjeta niti naeg stanja! ne uvjeta niti naeg stanja! Zavisi od nae odluke Zavisi od nae odluke odgovornosti.odgovornosti.Naa je odgovornost za izbor.Naa je odgovornost za izbor.Ne moemo kriviti: uvjete, sluaj, Ne moemo kriviti: uvjete, sluaj, uvjetovanje za nae ponaanje.uvjetovanje za nae ponaanje.Izabrati trebamo na osnovu Izabrati trebamo na osnovu vrijednosti ne na osnovu osjeanja.vrijednosti ne na osnovu osjeanja.

 • 3

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1313

  Ako biramo na osnovu uvjetovanja Ako biramo na osnovu uvjetovanja reaktivni smo.reaktivni smo.Ako biramo na bazi svijesti Ako biramo na bazi svijesti proaktivni proaktivni smo.smo.Tada smo voTada smo voeni vrijednostima.eni vrijednostima.

  Reaktivni Reaktivni prilagoavaju svoj ivot prilagoavaju svoj ivot ponaanju drugih. Oni daju mo drugima da ponaanju drugih. Oni daju mo drugima da ih kontroliraju na osnovu svoga ponaanja.ih kontroliraju na osnovu svoga ponaanja.Na njih djeluje ak i vrijeme!Na njih djeluje ak i vrijeme!Proaktivni Proaktivni prilagoavaju ponaanje prilagoavaju ponaanje vrijednostima. Oni su vvrijednostima. Oni su vooeni vrijednostima.eni vrijednostima.PrilagoPrilagoavanje proaktivnosti okolini je na avanje proaktivnosti okolini je na bazi vrijednosti.bazi vrijednosti.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1414

  Kljuno pitanje:Kljuno pitanje:Kako reagiramo na ono to se dogaa?Kako reagiramo na ono to se dogaa?

  Kad smo neim pogoeni esto je vanije Kad smo neim pogoeni esto je vanije kako to skvaamo i kako na to reagiramo kako to skvaamo i kako na to reagiramo nego koliko smo pogonego koliko smo pogoeni.eni.

  Tri su kljune vrijednosti u ivotu:Tri su kljune vrijednosti u ivotu:Eksperimentalne (ta doivljavamo, ta nam se Eksperimentalne (ta doivljavamo, ta nam se dogadogaa).a).Kreativne Kreativne ta smo stvorilita smo stvoriliPonaanje Ponaanje na odgovor na (teke) situacijena odgovor na (teke) situacije

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1515

  PREUZIMANJE INICIJATIVEPREUZIMANJE INICIJATIVE

  Osnovno ponaanje:Osnovno ponaanje:Djelovati na dogaDjelovati na dogaaje aje ne dopustiti da ne dopustiti da dogadogaaji djeluju na nas.aji djeluju na nas.Kad ipak na nas djeluju, koliko im se Kad ipak na nas djeluju, koliko im se preputamo?preputamo?Djelovati (biti aktivan) prepoznati potrebe i Djelovati (biti aktivan) prepoznati potrebe i obavezu da uinimo da se neto dogodi.obavezu da uinimo da se neto dogodi.Uporebljavati: resurse i inicijativu.Uporebljavati: resurse i inicijativu.Drugi nain: ekati da se neto dogodi ili Drugi nain: ekati da se neto dogodi ili da neko pobrine o nama.da neko pobrine o nama.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1616

  DJELUJ ILI E DJELOVATI DJELUJ ILI E DJELOVATI NAD TOBOMNAD TOBOM

  Oni koji prakticiraju inicijativu efikasniji su Oni koji prakticiraju inicijativu efikasniji su ne 10 nego 1000 puta od onih koji je ne ne 10 nego 1000 puta od onih koji je ne prakticiraju.prakticiraju.Sve nae osobine (ostalih 6) ovise od toga Sve nae osobine (ostalih 6) ovise od toga da li smo proaktivni.da li smo proaktivni.ta moram uiniti?ta moram uiniti?

  Dva tipina reagiranja:Dva tipina reagiranja:ReaktivniReaktivni

  Gledaj faktima u oi!Gledaj faktima u oi!Prije ili kasnije mora pogledati istini u Prije ili kasnije mora pogledati istini u oi.oi.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1717

  AktivniAktivnita se sada dogaa?ta se sada dogaa?ta moram uinitita moram uiniti

  To je kljuna razlika izmeu To je kljuna razlika izmeu proaktivnih i reaktivnih.proaktivnih i reaktivnih.Ono to se dogaa u okolini ne Ono to se dogaa u okolini ne odreodreuje nae ponaanje nego nam uje nae ponaanje nego nam slui da sami izaberemo ponaanje.slui da sami izaberemo ponaanje.Mi nismo, i nesmijemo biti, proizvod Mi nismo, i nesmijemo biti, proizvod naih osjeanja. Ako jesmo: ta kad naih osjeanja. Ako jesmo: ta kad smo u problemima?smo u problemima?Proaktivni i aktivni se razlikuju po Proaktivni i aktivni se razlikuju po jeziku jeziku izrazima koje koriste.izrazima koje koriste.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1818

  ReaktivanReaktivan ProaktivanProaktivan

  Ja sam takavJa sam takav Mogao bih odabrati drugi pristupMogao bih odabrati drugi pristup

  Takav sam stvorenTakav sam stvoren Mogao bih sigurno neto Mogao bih sigurno neto promjenitipromjeniti

  ta ja tu mogu uinitita ja tu mogu uiniti Pogledajmo koje alternative Pogledajmo koje alternative imamoimamo

  To me izluTo me izluujeuje Ja kontroliram moja osjeanjaJa kontroliram moja osjeanja

  To nee niko dozvoliti To nee niko dozvoliti (dopustiti)(dopustiti)

  Pretstavit u da me shvatePretstavit u da me shvate

  Ja to moram uraditiJa to moram uraditi Izabrat u odgovarajuu reakcijuIzabrat u odgovarajuu reakciju

  Ne moguNe mogu Izabrat uIzabrat u

  Moram takoMoram tako Ja elim ovakoJa elim ovako

  Kad bi samo...Kad bi samo... Ja houJa hou

 • 4

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1919

  Reaktivnim su za sve krivi drugi:Reaktivnim su za sve krivi drugi:

  Vanjski razlozi:Vanjski razlozi:drugi ljudi, drugi ljudi,

  neprilike, neprilike,

  Zvijezde, Zvijezde,

  posebne sileposebne sile

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2020

  KRUG INTERESA I UTJECAJAKRUG INTERESA I UTJECAJA

  ta treba da bude fokus naeg vremena i energije?ta treba da bude fokus naeg vremena i energije?

  Proaktivni se fokusiraju na krug utjecaja.Proaktivni se fokusiraju na krug utjecaja.

  Rade na stvarima na kojima mogu neto uiniti.Rade na stvarima na kojima mogu neto uiniti.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2121

  Podruje nezanimanjaPodruje nezanimanja

  Podruje zanimanja

  (interesiranja)

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2222

  Podruje nezanimanjaPodruje nezanimanja

  Podruje utjecaja Podruje zanimanja

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2323

  PROAKTIVNI FOKUSPROAKTIVNI FOKUS

  Podruje ranijeg utjecaja Podruje zanimanja

  Podruje novog utjecaja

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2424

  REAKTIVNI FOKUSREAKTIVNI FOKUS

  Podruje ranijeg utjecaja Podruje zanimanja

  Podruje novog utjecaja

 • 5

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2525

  UTJECAJ BOGATIH I ONIH NA POLOAJU UTJECAJ BOGATIH I ONIH NA POLOAJU

  Krug zanimanja Krug utjecaja

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2626

  Reaktivni ljudi usmjeravaju napore u krug od Reaktivni ljudi usmjeravaju napore u krug od interesa (ne uticaja)interesa (ne uticaja)Reaktivni optuuju druge Reaktivni optuuju druge time smanjuju krug time smanjuju krug uticajauticajaPrilagoPrilagoavanjeavanjeBolje je da radimo na sebi da savladamo Bolje je da radimo na sebi da savladamo uvjete nego da radimo na mijenjanju uvjeta.uvjete nego da radimo na mijenjanju uvjeta.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2727

  KONTROLAKONTROLA

  Direktna Direktna problemi koji ukljuuju nae problemi koji ukljuuju nae direktno ponaanje.direktno ponaanje.

  Indirektna Indirektna problemi koji ukljuuju problemi koji ukljuuju ponaanje drugih ljudi.ponaanje drugih ljudi.

  Nikakva Nikakva problemi o kojima ne moemo problemi o kojima ne moemo uiniti nita.uiniti nita.

  Direktno kontrolirani problemi Direktno kontrolirani problemi problemi problemi koje rjeavamo sa naim navikama.koje rjeavamo sa naim navikama.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2828

  Tri prve navike (sami):Tri prve navike (sami):

  Cilj Cilj proaktivnost proaktivnost prvo najvanijeprvo najvanije(2) (1) (3)(2) (1) (3)

  Tri druge navike (sa drugima):Tri druge navike (sa drugima):Indirektno kontrolirani problemi Indirektno kontrolirani problemi rjeavamo ih rjeavamo ih promjenom metoda naeg uticaja.promjenom metoda naeg uticaja.Shvaanje drugih da bi nas shvatili (4)Shvaanje drugih da bi nas shvatili (4)Sinergija (5)Sinergija (5)Dobitak Dobitak dobitak strategija (6)dobitak strategija (6)

  Postoji 30 metoda od iste konfrontacije do Postoji 30 metoda od iste konfrontacije do prihvaanja (razumijevanja).prihvaanja (razumijevanja).

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 2929

  Trea skupina problema:Trea skupina problema:

  Problemi potpuno izvan kontrole.Problemi potpuno izvan kontrole.Nauiti da ivimo sa njima mada nam se Nauiti da ivimo sa njima mada nam se ne svine sviaju,aju,Tako postiemo da ti problemi ne Tako postiemo da ti problemi ne kontroliraju nas.kontroliraju nas.

  Boe daj mi hrabrosti da promijenim stvari Boe daj mi hrabrosti da promijenim stvari koje mogu i trebam promijeniti, (jasnou) koje mogu i trebam promijeniti, (jasnou) pamet da prihvatim stvari koje se ne mogu pamet da prihvatim stvari koje se ne mogu promijeniti i razboritost da shvatim promijeniti i razboritost da shvatim razliku.razliku.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3030

  Bez obzira kakav je problem imamo na Bez obzira kakav je problem imamo na raspolaganju:raspolaganju:

  Promjenu nae navikePromjenu nae navikePromjenu metoda utjecajaPromjenu metoda utjecajaPromjenu stava da li je neto u podruju Promjenu stava da li je neto u podruju naeg utjecaja.naeg utjecaja.

 • 6

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3131

  POVEANJE POVEANJE PROIRENJE KRUGA UTJECAJAPROIRENJE KRUGA UTJECAJA

  Izborom naeg reagiranja na situaciju mi Izborom naeg reagiranja na situaciju mi snano utiemo na nae stanje.snano utiemo na nae stanje.

  Da bi poveali utjecaj treba nam vie Da bi poveali utjecaj treba nam vie informacija.informacija.

  Proaktivan: vProaktivan: vooen vrjednou i rezultatima, en vrjednou i rezultatima, koji prepoznaje realnost, zna ta treba, ta se koji prepoznaje realnost, zna ta treba, ta se trai.trai.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3232

  KAKO PREPOZNATI KRUG KAKO PREPOZNATI KRUG PODRUJE PODRUJE UTJECAJAUTJECAJA

  Kad bi samo imao vie strpljenja, vremena itd., znak Kad bi samo imao vie strpljenja, vremena itd., znak malog utjecaja.malog utjecaja.

  Ako proirimo podruje utjecaja neemo imati ako, kad Ako proirimo podruje utjecaja neemo imati ako, kad bi, itd. bi, itd.

  Kad god mislimo da je problem tamo to razmiljanje Kad god mislimo da je problem tamo to razmiljanje je problem.je problem.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3333

  Mogunosti:Mogunosti:Ukljuiti u podruje utjecajaUkljuiti u podruje utjecajaNapraviti to drugaijimNapraviti to drugaijimBiti drugaiji (i sam)Biti drugaiji (i sam)Pozitivno promjenitiPozitivno promjenitiBiti kooperativniji, vredniji, kreativniji.Biti kooperativniji, vredniji, kreativniji.

  Raditi na biti uz ono to mi jesmo.Raditi na biti uz ono to mi jesmo.Raditi na sebi i svojim osobinama. Raditi na sebi i svojim osobinama. Kad izhleda da je rad s nekim ili u nekim Kad izhleda da je rad s nekim ili u nekim uvjetima nemogu trebamo analizirati ta uvjetima nemogu trebamo analizirati ta kod sebe moemo promjeniti.kod sebe moemo promjeniti.Raditi na sebi!Raditi na sebi!

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3434

  NegiranjeNegiranjeKritiziranjeKritiziranjeMranjaMranja

  Kriticizam je brana korekciji.Kriticizam je brana korekciji.Umjesto da nastojimo promjeniti nemogue lake je Umjesto da nastojimo promjeniti nemogue lake je da promijenimo sebe, da promijenimo metod da promijenimo sebe, da promijenimo metod utjecaja i da promijenimo nain na koji gledamo utjecaja i da promijenimo nain na koji gledamo problem izvan kontrole.problem izvan kontrole.

  Biti sretan je proaktivan odnos (kao i biti nesretan).Biti sretan je proaktivan odnos (kao i biti nesretan).

  prave ovjeka invalidnim

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3535

  POGREKE I KONSEKVENCE POGREKE I KONSEKVENCE -- POSLJEDICEPOSLJEDICE

  Slobodni smo odabrati akcije.Slobodni smo odabrati akcije.Nismo slobodni izabrati posljedice.Nismo slobodni izabrati posljedice.Posljedice se dogaPosljedice se dogaaju po prirodnim zakonima.aju po prirodnim zakonima.Nae ponaanje treba da bude voeno principima.Nae ponaanje treba da bude voeno principima.Djelovanje na bazi principa = pozitivna posljedica.Djelovanje na bazi principa = pozitivna posljedica.Ako napravimo greku Ako napravimo greku drugi put trebamo uiniti drugi put trebamo uiniti drugaije.drugaije.Ako napravimo greku proaktivno je priznati je Ako napravimo greku proaktivno je priznati je otkloniti odmah i nauiti iz greke.otkloniti odmah i nauiti iz greke.Odnos prema greci ima efekt na budunost.Odnos prema greci ima efekt na budunost.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3636

  PRAVLJANJE I DRANJE DO OBAVEZA PRAVLJANJE I DRANJE DO OBAVEZA --OBEANJAOBEANJA

  Kljuno pitanje kruga uticaja Kljuno pitanje kruga uticaja osnova proaktivnosti:osnova proaktivnosti:Proizvodjenje prema sebiProizvodjenje prema sebiPrihvacanje obavezaPrihvacanje obavezaIzvrsavanje prema drugimaIzvrsavanje prema drugima

  Nikad ne raspravljaj o tuNikad ne raspravljaj o tuim slabostima.im slabostima.Ne raspravljaj o svojim slabostima.Ne raspravljaj o svojim slabostima.Priznaj greku, ispravi je, naui iz nje, ne ponavljaj je.Priznaj greku, ispravi je, naui iz nje, ne ponavljaj je.Ne korigiraj druge.Ne korigiraj druge.

  Obeanje i obaveza

  prema sebi

  prema drugima

 • 7

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3737

  Radi na onom nad im ima utjecaj Radi na onom nad im ima utjecaj kontrolu.kontrolu.Radi na svojim osobinama.Radi na svojim osobinama.Radi na biti Radi na biti da se neto dogodi da se neto dogodi na rezultatu. na rezultatu.TuTue greke tretiraj sa saaljenjem, a ne sa e greke tretiraj sa saaljenjem, a ne sa optubama.optubama.

  Mi smo odgovorni za veinu okolnosti i situacija u Mi smo odgovorni za veinu okolnosti i situacija u kojima se nakojima se naemo.emo.Mi biramo.Mi biramo.Mi smo odgovorni za efikasnost.Mi smo odgovorni za efikasnost.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3838

  NAVIKA 2: DEFINICIJA CILJA NAVIKA 2: DEFINICIJA CILJA ZAPOETI SA ZAPOETI SA KRAJEM NA UMUKRAJEM NA UMU

  Primjer: jedan iz familije, jeda od vaih prijatelja, jedan Primjer: jedan iz familije, jeda od vaih prijatelja, jedan iz poduzea (koji je sa vama dugo radio), neko iz vae iz poduzea (koji je sa vama dugo radio), neko iz vae stranke ili imam (pop).stranke ili imam (pop).Ako imamo principe nita nas ne moe poremetiti u Ako imamo principe nita nas ne moe poremetiti u naim nastojanjima, jer imamo kriterije.naim nastojanjima, jer imamo kriterije.Najvea vrijednost je da su oni validni i primjenjivi u Najvea vrijednost je da su oni validni i primjenjivi u irokom, skoro univerzalnom, broju sluajeva.irokom, skoro univerzalnom, broju sluajeva.ivot je potpuno razliit kad znamo ta je izuzetno ivot je potpuno razliit kad znamo ta je izuzetno vano i kad to ne znamo.vano i kad to ne znamo.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 3939

  Ako smo odabrali krivi put svaki nas korak Ako smo odabrali krivi put svaki nas korak vodi blie krivom mjestu.vodi blie krivom mjestu.

  mentalnamentalnaDvostruka kreacija cilja fizika Dvostruka kreacija cilja fizika (realizacija)(realizacija)

  Ako ciljeve ne odreAko ciljeve ne odreujemo sami kreirat e ujemo sami kreirat e nam ih drugi.nam ih drugi.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4040

  Kreiranje ciljeva poduzea:Kreiranje ciljeva poduzea:Koje proizvode i usluge emo pruati.Koje proizvode i usluge emo pruati.Koje emo kupce zadovoljavati.Koje emo kupce zadovoljavati.

  Navika 1: Sami kreiramo Navika 1: Sami kreiramo proaktivnost.proaktivnost.Navika 2: Kreirajmo prvi Navika 2: Kreirajmo prvi budimo budimo personalno vopersonalno voeni, vodimo sami sebe.eni, vodimo sami sebe.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4141

  VoVoenje: raditi prave stvari (odabrati ljestve)enje: raditi prave stvari (odabrati ljestve)Management: raditi stvari pravilno (dobro se penjati) Management: raditi stvari pravilno (dobro se penjati) efikasno penjanje uz moda krivo postavljene ljestve.efikasno penjanje uz moda krivo postavljene ljestve.

  imaginacijaimaginacijaKreiranje cilja svijestKreiranje cilja svijest

  Sposobnost da u naim mislim kreirmao stvari koje su iznad nae realnosti

  Unutarnji osjeaj to je dobro, a ta loe

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4242

  Formuliranje vlastite linostiFormuliranje vlastite linostiMi smo ili kreacije naeg proaktivnog Mi smo ili kreacije naeg proaktivnog dizajna ili kreacija neije volje i namjere, ili dizajna ili kreacija neije volje i namjere, ili okolnosti ili prolih navika.okolnosti ili prolih navika.Nama vie treba vizija Nama vie treba vizija kompas (grupa kompas (grupa principa) nego geografska (putna) mapa principa) nego geografska (putna) mapa karta.karta.Primjer: Sadat: Nikad neu pruiti ruku Primjer: Sadat: Nikad neu pruiti ruku jednom Izraelcu, Jevreju... Kasnije jednom Izraelcu, Jevreju... Kasnije potpisao prvi sporazum sa jevrejima.potpisao prvi sporazum sa jevrejima.

 • 8

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4343

  Personalna misija Personalna misija personalni ustavpersonalni ustav

  Misija je pisani standard na osnovu kojeg se Misija je pisani standard na osnovu kojeg se sve vrednuje i usmjerava.sve vrednuje i usmjerava.Bazirana je na kvalitetnim principima, od kojih Bazirana je na kvalitetnim principima, od kojih se ne odustaje.se ne odustaje.Na osnovu principa i misije donosimo odluke Na osnovu principa i misije donosimo odluke kroz ivot.kroz ivot.Misija nam daje snagu lakeg odluivanja.Misija nam daje snagu lakeg odluivanja.Misija definira nau viziju i vrijednosti.Misija definira nau viziju i vrijednosti.Stvari mjerimo pravilima svoje misije. Stvari mjerimo pravilima svoje misije.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4444

  PERSONALNI OPIS MISIJE PERSONALNI OPIS MISIJE PERSONALNA MISIJAPERSONALNA MISIJA

  Misija je fokusirana na ono to elimo biti Misija je fokusirana na ono to elimo biti (karakter) i ta elimo initi (postignua i (karakter) i ta elimo initi (postignua i kontribucije) i na vrijednosti ili principe, na kontribucije) i na vrijednosti ili principe, na kojima je to to emo biti i ta emo raditi, kojima je to to emo biti i ta emo raditi, baziramo.baziramo.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4545

  Primjer (iz misije jedne ene):Primjer (iz misije jedne ene):

  Prvo uspjeh u porodici.Prvo uspjeh u porodici.Balansirat u karijeru i porodicu jer mi je oboje Balansirat u karijeru i porodicu jer mi je oboje bitno.bitno.Nikad ne odstupiti od iskrenosti (ne praviti Nikad ne odstupiti od iskrenosti (ne praviti kompromis).kompromis).Ne zaboavljati ljude koji su ukljueni.Ne zaboavljati ljude koji su ukljueni.uti obje stran eprije nego prosudim.uti obje stran eprije nego prosudim.Obezbjediti pristanak drugih.Obezbjediti pristanak drugih.Pribaviti savjet (miljenje) od drugih.Pribaviti savjet (miljenje) od drugih.Drati se po strani od destrukcije.Drati se po strani od destrukcije.Braniti one koji su odsutni.Braniti one koji su odsutni.Biti iskren i odluan.Biti iskren i odluan.Svake godine nauiti po jednu novu vjetinu.Svake godine nauiti po jednu novu vjetinu.Planirati sutranji dan danas.Planirati sutranji dan danas.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4646

  Njegovati smisao za humorNjegovati smisao za humorBiti uredan kao osoba i na poslu.Biti uredan kao osoba i na poslu.Ne bojati se greaka, bojati se jedino odsustva Ne bojati se greaka, bojati se jedino odsustva aktivnosti i drati konstruktivan odnos prema aktivnosti i drati konstruktivan odnos prema grekama.grekama.Pomagati drugima da uspijuPomagati drugima da uspijuSluati dva puta vie nego to govorim.Sluati dva puta vie nego to govorim.Skoncentrirati se na ono to radim ne mislei na Skoncentrirati se na ono to radim ne mislei na sljedee poslove i promociju.sljedee poslove i promociju.Nikad neu prekriti zakon, ni u najsitnijim Nikad neu prekriti zakon, ni u najsitnijim stvarima.stvarima.Moj novac e mi sluiti, ja neu sluiti njemu.Moj novac e mi sluiti, ja neu sluiti njemu.Uinit u sve da budem financijski neovisan.Uinit u sve da budem financijski neovisan.Nikad neu posuivati novac od drugih niti drugima.Nikad neu posuivati novac od drugih niti drugima.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4747

  Pri pisanju misije moramo poi od centra naeg Pri pisanju misije moramo poi od centra naeg utjecaja, od naoala kroz koje vidimo svijet.utjecaja, od naoala kroz koje vidimo svijet.Misja predstavlja nau viziju i nae vrijednosti.Misja predstavlja nau viziju i nae vrijednosti.

  Sigurnost Sigurnost naa lina naa lina osobna mo, na identitet.osobna mo, na identitet.Smjer Smjer kuda idemo, kako odluujemo.kuda idemo, kako odluujemo.Razum Razum kako su principi povezanikako su principi povezaniMo Mo kapacitet da djelujemo.kapacitet da djelujemo.

  SituacijaSituacijaDrugi ljudi Drugi ljudi Upotreba faktora individualnosti

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4848

  Centar naeg utjecaja zavisi od 4 stvari:Centar naeg utjecaja zavisi od 4 stvari:

  SIGURNOST

  RAZUM SMJER

  MO

  Kako povezujemo principe

  Naa osobna mo, na identitet

  Kuda idemo.

  CENTAR(naeg

  utjecaja)

  Kapacitet da djelujemo (P/PC balans)

 • 9

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 4949

  FOKUSIRANOST FOKUSIRANOST USMJERENOST USMJERENOST -- USREDITENOSTUSREDITENOSTPRINCIPI KAO CENTAR NAEG UTJECAJAPRINCIPI KAO CENTAR NAEG UTJECAJA

  PRINCIPI

  Brani partnerOsobnost

  Familija

  Novac

  Posao

  Imovina

  Religija

  Neprijatelji

  Prijatelji

  Zadovoljstva

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5050

  Balans fokusa na sva najbitnija podruja.Balans fokusa na sva najbitnija podruja.Ne dominantan centar ni u emu.Ne dominantan centar ni u emu.Principi za svako podruje.Principi za svako podruje.

  SEBINOSTSEBINOST rui ljudsku vrijednost. Sebini nisu rui ljudsku vrijednost. Sebini nisu sigurni, nemaju unutarnjeg vosigurni, nemaju unutarnjeg voenja. Narcisoidni, ne enja. Narcisoidni, ne razmiljaju o pravom rezultatu nego o imidu.razmiljaju o pravom rezultatu nego o imidu.RELIGIJARELIGIJA Ljudi koji ne idu u damiju mogu biti Ljudi koji ne idu u damiju mogu biti religiozniji od onih koji idu. Moemo biti aktivni u religiozniji od onih koji idu. Moemo biti aktivni u damiji ili IZ, a da nismo u vjerovanju. Izolacija. damiji ili IZ, a da nismo u vjerovanju. Izolacija. Dnevni problemi. Religija ne moe dati potpuno Dnevni problemi. Religija ne moe dati potpuno vovoenje ovjeka. On se mora voditi sam.enje ovjeka. On se mora voditi sam.NEPRIJATELJINEPRIJATELJI. elja za pripadanje nekoj grupi . elja za pripadanje nekoj grupi vano ali i optereenje. Utiaj drugih i njihovog vano ali i optereenje. Utiaj drugih i njihovog ponaanja. Previe okupirani, voen reakcijama ponaanja. Previe okupirani, voen reakcijama neprijatelja. Paranoja. Nema unutarnju sigurnost.neprijatelja. Paranoja. Nema unutarnju sigurnost.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5151

  PRIJATELJIPRIJATELJI. Ne orjetnirati se na jednu . Ne orjetnirati se na jednu oosobu. Nemamo vlastite moi.sobu. Nemamo vlastite moi.ZADOVOLJSTVAZADOVOLJSTVA povezana sa povezana sa posjedovanjem. Lahak ivot. Kakav je posjedovanjem. Lahak ivot. Kakav je uticaj ljudi koji sjede u kafiima? Predug uticaj ljudi koji sjede u kafiima? Predug odmor odmor dosadi.(Odmarat u se nedjeljom. dosadi.(Odmarat u se nedjeljom. Nikad neu raditi naveer. Posjeivat u Nikad neu raditi naveer. Posjeivat u utakmicu...). Ne daje trajno zadovoljstvo utakmicu...). Ne daje trajno zadovoljstvo (prijemi). Gubitak vremena i ivota, ali i (prijemi). Gubitak vremena i ivota, ali i potreba.potreba.BRANI PARTNERBRANI PARTNER. Moe biti izuzetno . Moe biti izuzetno zadovoljstvo, trajno, produktivno. ta ako zadovoljstvo, trajno, produktivno. ta ako je pogreno odabran? Zavisnost, je pogreno odabran? Zavisnost, Razliitost: financije, prijatelji, djeca. Razliitost: financije, prijatelji, djeca.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5252

  FAMILIJA.FAMILIJA. Prirodno dijeljenje. Veliko Prirodno dijeljenje. Veliko nasljedstvo iz familije moe da smeta nasljedstvo iz familije moe da smeta nema emicionalne slobode.nema emicionalne slobode.NOVAC.NOVAC. Sigurnost, mo, ali ne i voenje Sigurnost, mo, ali ne i voenje putokaz. Ekonomska sigurnost je osnova putokaz. Ekonomska sigurnost je osnova nezavisnosti. Ne moemo aktivirati drugo nezavisnosti. Ne moemo aktivirati drugo ako nismo ekonomski neovisni. Ne ako nismo ekonomski neovisni. Ne zanemarivati familiju i drugo.zanemarivati familiju i drugo.POSAO. Vlastita vrijednost vezana za POSAO. Vlastita vrijednost vezana za posao. Izuzetno vano definirati se u posao. Izuzetno vano definirati se u odnosu na posao.odnosu na posao.IMOVINA. Mnogo brige da e nestati. IMOVINA. Mnogo brige da e nestati. Samoubojstvo zbog pada dionica. Moe Samoubojstvo zbog pada dionica. Moe nastati vrlo lako i vrlo brzo.nastati vrlo lako i vrlo brzo.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5353

  PRINCIPI KAO CENTAR PRINCIPI KAO CENTAR (fokus, usmjerenje)(fokus, usmjerenje)

  Na centar je obino kombinacija.Na centar je obino kombinacija.Sigurnost lei na sigurnosti i trajnosti Sigurnost lei na sigurnosti i trajnosti principa.principa.Principi ne reagiraju ni na ta. Oni su klsine Principi ne reagiraju ni na ta. Oni su klsine istine.istine.Ne zavise od ponaanja drugih ili okoline.Ne zavise od ponaanja drugih ili okoline.Principi su temeljne istine i trajne vrijednosti. Principi su temeljne istine i trajne vrijednosti.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5454

  Vei su i jai od okolnosti Vei su i jai od okolnosti prilika prilika Privremeni dogaPrivremeni dogaaji su esto na loim temeljima aji su esto na loim temeljima principi su trajni.principi su trajni.Kad smo u harmoniji sa principima konsekvence su Kad smo u harmoniji sa principima konsekvence su pozitivne.pozitivne.Kad ignoriramo principe posljedice su negativne.Kad ignoriramo principe posljedice su negativne.Kroz funkciju vidimo svijet drugaije nego kroz bilo Kroz funkciju vidimo svijet drugaije nego kroz bilo koji drugi od centara usmjerenja.koji drugi od centara usmjerenja.Realna mo je limitiranRealna mo je limitirana a prirodnim konsekencama prirodnim konsekencama principa.principa.Kroz prncipe ivot vidimo drugaije nego kroz bilo Kroz prncipe ivot vidimo drugaije nego kroz bilo koju drugu paradigmu.koju drugu paradigmu.

 • 10

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5555

  PISANJE VLASTITE MISIJEPISANJE VLASTITE MISIJE

  Misiju deterkiramo, mi je ne otkrivamo, ne izmiljamo.Misiju deterkiramo, mi je ne otkrivamo, ne izmiljamo.Svaija misija je specifina.Svaija misija je specifina.Uvjet. Produktivnost, kretanje u krugu od uticaja, Uvjet. Produktivnost, kretanje u krugu od uticaja, odgovornosti.odgovornosti.

  Navika 1: Mi smo programeriNavika 1: Mi smo programeriNavika 2: Napiimo program sami Navika 2: Napiimo program sami

  Mi smo odgovorni

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5656

  Definiranje misije zahtijeva:Definiranje misije zahtijeva:

  Duboku analizuDuboku analizuSmiljene definicijeSmiljene definicijeIzbor vrijednostiIzbor vrijednostiIzbor smjera akcijeIzbor smjera akcije

  Misijom mjerimo sve u ivotu.Misijom mjerimo sve u ivotu.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5757

  imaginacijaimaginacijaPri pisanjuPri pisanju

  svijest (+ samopouzdanje)svijest (+ samopouzdanje)

  Kljuna pitanja:Kljuna pitanja:

  ta nam je vano u svakom periodu?ta nam je vano u svakom periodu?ta nam je najvanije u ivotu?ta nam je najvanije u ivotu?ta elimo biti?ta elimo biti?ta elimo initi?ta elimo initi?

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5858

  VizualizacijaVizualizacija

  Vizija teba biti trajna Vizija teba biti trajna drimo se vizije i razvijamo drimo se vizije i razvijamo je cijeli ivot.je cijeli ivot.

  Dobra definicija:Dobra definicija:PersonalnaPersonalnaPozitivnaPozitivnaU sadanjem vremenuU sadanjem vremenuVizualnaVizualnaEmotivnaEmotivna

  Zamislite uvijek finale onoga to ete raditi Zamislite uvijek finale onoga to ete raditi vizualizirajte.vizualizirajte.Vizualizirati afirmativno i u skladu sa principima!Vizualizirati afirmativno i u skladu sa principima!

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 5959

  IDENTIFICIRANJE CILJEVA I ULOGAIDENTIFICIRANJE CILJEVA I ULOGA

  Koncentrirati se na rezultat, ne na aktivnost (ta , s Koncentrirati se na rezultat, ne na aktivnost (ta , s kojim resursima, do kada)kojim resursima, do kada)Uloga i ciljevi daju definiciju misije.Uloga i ciljevi daju definiciju misije.Identificirati podruja svoga ivota.Identificirati podruja svoga ivota.Definirati dva do tri cilja za svako podruje.Definirati dva do tri cilja za svako podruje.Nakon definiranja svoje misije definiramo misiju Nakon definiranja svoje misije definiramo misiju familije.familije.Ako definramo misiju neemo raditi na bazi:Ako definramo misiju neemo raditi na bazi:

  IznenaIznenaenjaenjaBrzih rjeenjaBrzih rjeenjaKriznih situacijaKriznih situacijaStresa Stresa

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6060

  PRINCIP 3PRINCIP 3RADITI PRVO NAJVANIJERADITI PRVO NAJVANIJE

  Navika 1:Navika 1:Vi ste kreator, do vas je?Vi ste kreator, do vas je?

  Navika 2: Vi kreirate vae osobine, vi odluujete ta i kakvi Navika 2: Vi kreirate vae osobine, vi odluujete ta i kakvi ete bitiete biti

  Navika 3: Fizikalna kreacija, aktualizacija 1 i 2. To je Navika 3: Fizikalna kreacija, aktualizacija 1 i 2. To je usmjerenje na bazi principa.usmjerenje na bazi principa.

  Bez 1 i 2 ne moemo ostvariti 3.Bez 1 i 2 ne moemo ostvariti 3.Navikom 3 prakticiramo upravljanje sobom u skladu sa Navikom 3 prakticiramo upravljanje sobom u skladu sa principima.principima.

  Imaginacija

  Savjest

  Samosvijest

  Slobodna volja

 • 11

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6161

  Snaga nezavisne Snaga nezavisne slobodne voljeslobodne voljeImaginacijaImaginacijaSvijestSvijestSamosvijest i samopouzdanjeSamosvijest i samopouzdanje

  Slobodna voljaSlobodna volja

  VoljaVolja

  ini upravljanje sobom moguim (selfmanagement)

  Sposobnost da pravimo odluke izbor sami, sposobnost da djelujemo (da ne budemo voeni)

  Na trijumf nad nevjerovatnim situacijama

  Na integritet

  Vrijednost koju pridajemo sami sebi

  Sposobnost da izvravamo obeanja data sebi

  ast koju sami sebi pridajemo

  Fundamentalni dio karaktera

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6262

  Upravljati sobomUpravljati sobomImati disciplinu iznutra, slijediti vlastite vrijednostiImati disciplinu iznutra, slijediti vlastite vrijednostiDjelovati u skladu sa prvom kreacijomDjelovati u skladu sa prvom kreacijomImati snagu za da i za ne.Imati snagu za da i za ne.

  Organiziraj se i djeluj oko prioriteta!Organiziraj se i djeluj oko prioriteta!

  Lista obavezaLista obaveza

  Ne upravljati vremenom, nego sobom.Ne upravljati vremenom, nego sobom.Drati balans proizvodnja/proizvodni kapacitet.Drati balans proizvodnja/proizvodni kapacitet.

  Jedna lista

  Prioriteti u njoj NajviiMjesec

  Sedmica

  Dan

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6363

  URGENTNOURGENTNO NEURGENTNONEURGENTNO

  1.1.

  -- KRIZEKRIZE-- PROBLEMI KOJI PRITIUPROBLEMI KOJI PRITIU-- AKTIVNOSTI SA ROKOMAKTIVNOSTI SA ROKOM

  2. 2. --PREVENCIJE, PC AKTIVNOSTIPREVENCIJE, PC AKTIVNOSTI--IZGRADNJA ODNOSA IZGRADNJA ODNOSA --PREPOZNAVANJE ANSI PREPOZNAVANJE ANSI --PLANIRANJEPLANIRANJE--REKREACIJA I ODMORREKREACIJA I ODMOR

  3.3.--IZNENADNI POZIVI, PREKIDIIZNENADNI POZIVI, PREKIDI--POTA, PRIMLJENE VIJESTIPOTA, PRIMLJENE VIJESTI--HITNE STVARIHITNE STVARI--POPULARNE AKTIVNOSTIPOPULARNE AKTIVNOSTI

  4.4.--TRIVIJALNI POSLOVITRIVIJALNI POSLOVI--NEKA POTANEKA POTA--NEKI POZIVINEKI POZIVI--GUBLJENJE VREMENAGUBLJENJE VREMENA--UGODNE AKTIVNOSTIUGODNE AKTIVNOSTI

  VANO

  NEVANO

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6464

  ONI KOJI IVE U KRIZNIM SITUACIJAMAONI KOJI IVE U KRIZNIM SITUACIJAMA

  1.1. REZULTATIREZULTATI

  STRESSTRESEKSPLOZIVNOSTEKSPLOZIVNOSTKRIZNI KRIZNI MENADMENTMENADMENTUVIJEK U VATRIUVIJEK U VATRI

  2.2.

  4.4.

  3.3.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6565

  ONI KOJI RADE URGENTNO I NERVOZNOONI KOJI RADE URGENTNO I NERVOZNO

  1.1. 2.2.

  3. REZULTATI3. REZULTATI

  KRATKORONI FOKUSKRATKORONI FOKUSKRIZNI MENADMENTKRIZNI MENADMENTREPUTACIJA KAMELEONREPUTACIJA KAMELEONCILJEVI I PLANOVI NEVANICILJEVI I PLANOVI NEVANIOSJEA SE RTVOMOSJEA SE RTVOMNEMA KONTROLENEMA KONTROLESLABI ODNOSISLABI ODNOSI

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6666

  ONI KOJI IVE NEODGOVORAN IVOTONI KOJI IVE NEODGOVORAN IVOT

  1.1. 2.2.

  3. REZULTATI 4.3. REZULTATI 4.

  POTPUNA NEODGOVORNOSTPOTPUNA NEODGOVORNOSTOBINO IZBAENI IZ POSLAOBINO IZBAENI IZ POSLAOVISNO OD DUGIH LJUDI I OVISNO OD DUGIH LJUDI I

  INSTITUCIJAINSTITUCIJA

  EFIKASNI SE DRE DALEKO OD KVADRANTA 3. I 4.

 • 12

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6767

  EFIKASNI (U KVADRANTU 2. U KOJEG POTISKUJU I KVADRANT 1.)

  1.2. REZULTATI VIZIJA

  BALANS

  DISCILINA

  KONTROLA

  RIJETKE KRIZE

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6868

  Ako se bavimo kvadrantom 2 tada:Ako se bavimo kvadrantom 2 tada:

  Mislimo unaprijed, spreavamo krizu.Mislimo unaprijed, spreavamo krizu.Radimo na korijenu pojaveRadimo na korijenu pojaveDjelujemo preventivnoDjelujemo preventivnoPrimjenjujemo Pareto princip.Primjenjujemo Pareto princip.

  Kako ui u kvadrant 2?Kako ui u kvadrant 2?

  Kvadrant 2 je u centru efikasnosti: Prve stvari su u Kvadrant 2 je u centru efikasnosti: Prve stvari su u kvadrantu 2 kvadrantu 2 one koje se prve rade.one koje se prve rade.Prva linija rukovodilaca Prva linija rukovodilaca radi na listi prioriteta koju radi na listi prioriteta koju dobija od drugih.dobija od drugih.Druga linija rukovodilaca Druga linija rukovodilaca planira i terminira sama.planira i terminira sama.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 6969

  Trea linija rukovodilaca Trea linija rukovodilaca postavlja ciljeve i postavlja ciljeve i planira svaki dan. Ipak najvie rade u planira svaki dan. Ipak najvie rade u kvadrantu 1.kvadrantu 1.Preoptereenje rukovodilaca Preoptereenje rukovodilaca bjeanje u bjeanje u kvadrant 4.kvadrant 4.Liste obaveza Liste obaveza praviti na bazi kvadranta 2.praviti na bazi kvadranta 2.Savremeni menaderi su u kvadrantu 2+3Savremeni menaderi su u kvadrantu 2+3Uvjeti za kvadrant 2: jasna misija, orjentacija Uvjeti za kvadrant 2: jasna misija, orjentacija na principe, znati ta je vano.na principe, znati ta je vano.Poveavati produktivnost i planiranjem Poveavati produktivnost i planiranjem poveavati kapacitet.poveavati kapacitet.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7070

  Alati za kvadrant 2Alati za kvadrant 21.1. Koherentnost (dosljednost) Koherentnost (dosljednost) integritet integritet

  misije i ciljeva, uloga, planova, prioriteta misije i ciljeva, uloga, planova, prioriteta i discipline.i discipline.

  2.2. Balans posao Balans posao privatn ivot. Uspjeh na privatn ivot. Uspjeh na jednom podruju ne moe kompenzirati jednom podruju ne moe kompenzirati neuspjeh na ostalim.neuspjeh na ostalim.

  3.3. Kvadrant 2 Kvadrant 2 fokus.fokus. Prevencija umjesto prioriteta kriznih Prevencija umjesto prioriteta kriznih

  elemenata.elemenata. Ne praviti prioritete onog to nam je krizno Ne praviti prioritete onog to nam je krizno

  nego planirati prioritete.nego planirati prioritete.4. Ljudska dimenzija4. Ljudska dimenzija

  Trebamo ljude Trebamo ljude ne samo planirane aktivnosti.ne samo planirane aktivnosti. Planirati ko mora, treba i za ta.Planirati ko mora, treba i za ta.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7171

  5. Fleksibilnost5. Fleksibilnost Planiranje treba da nam slubi, ne da nas vodi.Planiranje treba da nam slubi, ne da nas vodi.

  6. Portabilitet 6. Portabilitet prirunostprirunost Plan treba da je napisan i da je uvijek uz nas.Plan treba da je napisan i da je uvijek uz nas. Ideje za planiranje nam dolaze uvijek.Ideje za planiranje nam dolaze uvijek.Kvadrant 2 Kvadrant 2 ROKOVNIK za upravljanje ROKOVNIK za upravljanje aktivnostima.aktivnostima.

  Kljune aktivnosti:Kljune aktivnosti:1.1. Identifikiciranje ulogaIdentifikiciranje uloga2.2. Selekcija ciljevaSelekcija ciljeva3.3. TerminiranjeTerminiranje

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7272

  DUGORONI PLAN

  MISIJA ULOGE CILJEVI

  SEDMINI PLAN

  ULOGE CILJEVI PLANOVI

  TERMINI

  DELEGIRANJE

 • 13

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7373

  SEDMINI PLANULOGEULOGE CILJEVICILJEVI PonePone--

  djejakdjejakUtorakUtorak SrijedaSrijeda etvrtaketvrtak PetakPetak SubotaSubota NedjeljaNedjelja

  1. Vlastiti 1. Vlastiti razvojrazvoj

  Knjiga XKnjiga X 99

  2. Porodica2. Porodica Posjeta xPosjeta x--u u bolnici bolnici KoncertKoncertUpis na Upis na fakultetfakultet

  1010 3. Plan 3. Plan rada rada sastanaksastanak

  3. M3. M--P Novi P Novi proizvodiproizvodi

  Testiranje Testiranje tritatrita

  1111 3. Usvajanje 3. Usvajanje plana plana testiranjatestiranja

  4. M4. M--PPRazvoj i rastRazvoj i rast

  Prva faza Prva faza projektaprojekta

  1212

  5. M5. M--P P KadroviKadrovi

  Novi sistem Novi sistem plaaplaa

  1313

  6. M6. M--P Vii P Vii rukovodiocirukovodioci

  MN kontaktMN kontakt 1414 4. 4. Rezultati I Rezultati I faze faze sastanaksastanak

  7. Studij7. Studij Kolokvij Kolokvij PredavanjaPredavanja

  1515 5. Sastanak 5. Sastanak komisijekomisije

  8. Ostalo8. Ostalo -------------------------- 1616

  1717

  1818

  1919

  21/21/2222

  1.itati1.itati 1.citati1.citati 1. Zavriti1. Zavriti Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7474

  Ljudi su vaniji od stvari zato uloge prije termina.Ljudi su vaniji od stvari zato uloge prije termina.

  Kvadrant 2 nas upuuje na:Kvadrant 2 nas upuuje na:PrincipijelnoPrincipijelnoVanoVanoEfikasnoEfikasnoSvjesno usmjerenoSvjesno usmjerenoMisijom definiramoMisijom definiramoDugorono ciljno orjentiranoDugorono ciljno orjentiranoIzabalnsiramo izmeIzabalnsiramo izmeu vlastitog ivota i uloga.u vlastitog ivota i uloga.

  Kvadrant 2 je fokusiran na odnose i rezulate, a tek Kvadrant 2 je fokusiran na odnose i rezulate, a tek onda na vrijeme.onda na vrijeme.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7575

  DELEGIRANJE DELEGIRANJE POVEANJE P I PCPOVEANJE P I PC

  sami (vlastito vrijemsami (vlastito vrijeme)e)Poslove zavravamo delegiranjemPoslove zavravamo delegiranjem

  Sami Sami orjentacija na uinkovitostorjentacija na uinkovitost

  Delegiranje Delegiranje orjentacija na efikasnost.orjentacija na efikasnost.Delegiranje je najvea poluga efikasnosti za Delegiranje je najvea poluga efikasnosti za menadere.menadere.Uvjet: obuka suradnika.Uvjet: obuka suradnika.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7676

  DelegiranjeDelegiranje

  Povjerenje je najvea motivacija.Povjerenje je najvea motivacija.Za povjerenje je potrebna obuka.Za povjerenje je potrebna obuka.Znaaj je vaniji od urgentnosti.Znaaj je vaniji od urgentnosti.

  eljeni rezultat (ta i kada, ne kako) jasnoa

  upute (restrikcije, ranije greke, ta ne initi

  ne ta uiniti)

  resursi

  kompetentnost

  mjerenje rezultata

  konsekvence (dobro i loe na bazi rezultata)

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 7777

  NAVIKA 1: VI STE PLANERNAVIKA 1: VI STE PLANER

  NAVIKA 2: NAPII PROGRAMNAVIKA 2: NAPII PROGRAM

  NAVIKA 3: PRINAVIKA 3: PRIMJENI PROGRAMMJENI PROGRAM

  PROIZVO PROIZVOA MENADERA MENADER

  ULAZ IZLAZ ULAZ IZLAZ

  Preko vie proizvoaa