Iz moralnog života ashaba

Download Iz moralnog života ashaba

Post on 30-May-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 1/57</p><p>RIJE PREVODICASve hvale i zahvale pripadaju uzvienom Allahu, Gospodaru svihsvjetova, Jednom, Jedinom, kome ravna nema! Neka je salavat iselam na poslanika Muhammeda, njegovu asnu porodicu, njegoveashabe i sve one koji slijede njegov put do Sudnjega dana.Tevhid, kelime i ehadet, din i iman su samo neki nazivi, jedinopriznate vjere kod uzvienog Allaha, islama. Uzvieni Allah je rekao:</p><p> Jedino ispravna vjera kod Allaha je islam!1</p><p>Bez ispravnog vjerovanja, bez istog tevhida, bez iskrenog kelime iehadeta i bez jakog imana ovjek nee imati uspjeha ni na dunjalukuni na ahiretu, ali kako da ovjek zna da li je njegovo vjerovanjeispravno i da li je njegov kelime i ehadet iskren i da li je njegov iman</p><p>jak?Instrument pomou kojeg moemo izmjeriti jainu ispravnosti naegvjerovanja kao i iskrenost kelime i ehadeta jednog muslimana zove selijepo ponaanje, ahlak, shodno rijeima Poslanika, sallallahu alejhi vesellem: Najsavrenijeg imana su vjernici najljepeg ahlaka! U drugojpredaji stoji: Najbolji ljudi su oni koji su najboljeg ahlaka! U treojpredaji stoji: Najboljeg su islama oni koji su najboljeg ahlaka! Uetvrtoj predaji stoji: Najdrai ljudi Allahu su oni koji su najljepegahlaka!2</p><p>S obzirom da je ahlak i lijepo ponaanje glavno mjerilo iskrenosti iispravnosti neije vjere, ono e se prvashodno ogledati u ovjeijemodnosu prema njegovom Stvoritelju, Uzvienom Allahu, onda unjegovom odnosu prema stvorenjima oko sebe, kao i u njegovomodnosu prema samome sebi.Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana u odnosuprema njegovom Stvoritelju Uzvienom Allahu, gdje nee robovatiniti oboavati nikog pored Njega, niti e mu initi bilo kakvu vrstu irkai idolopoklonstva. Uzvieni Allah, je taj koga muslimansko vjerniko</p><p>srce najvie voli, i za kim neprestano izgara!1 Alu 'Imran,19.2</p><p>Ebu Davud,Sunen,hadisbr.4682;Abdullahibn Ahmed, Es-Sunne, hadisbr.747;Tirmizi,</p><p>Sunen,hadisbr.1162;Ahmed, Musned,hadisbr.7396,10110,10829,18479,20863,20980,</p><p>24250,24721;Darimi,Sunen,hadisbr.2792;Ibn Hibban,Sahih,hadisbr.479,486;Hakim,</p><p>Mustedrek,hadisbr.1, 2, 173.Albaniza ovu predajuka e da jevjerodostojna.Pogledaj:Es-Silsilees-sahiha,hadisbr.284.</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 2/57</p><p>Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana i u odnosu sastvorenjima oko sebe bilo da su u pitanju meleki, dini, ljudi iliivotinje. Svakome od njih treba dati njegovo pravo; od meleka setreba stidjeti, u dinski svijet se ne smije zadirati i mijeati, ljude, u</p><p>osnovi, potovati i cijeniti, a prema ivotinjama se ljudski ponaati!Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana i u njegovomodnosu prema samome sebi, gdje on, prije svega, treba paziti na linuhigijenu ali prvashodno higijenu srca - vjerovanja i ubjeenja -otklanjajui od sebe neugodan miris bilo kakvog pogrenog vjerovanja,a zatim dolazi na red i tijelo koje se takoer mora uvati i istiti kako spolja tako i iznutra, pa kao to ne dozvoljavamo da se na naem tijelunae prljavtina isto tako ne smijemo dozvoliti da prljavtina ulazi unae tijelo poput prljavtine droge, alkohola, duhana, svinjskogmesa...Ahlak je i drugi pojam za ihsan-svarenstvo u vjerovanju, kojeg jePoslanik sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio rijeima: Ihsan je daoboava Allaha, kao da Ga vidi, jer ako ti Njega ne vidi On tebevidi!3</p><p>Enes, radijallahu anhu, je rekao: Allahov Poslanik, je bio ovjeknajljepeg ponaanja!4</p><p>Aia, radijallahu anha, je rekla: ula sam od Allahovog Poslanikasallallahu alejhi ve sellem, sljedee: Vjernik e svojim lijepimponaanjem ahlakom, dostii stepen ovjeka koji nou klanja adanju posti!5</p><p>Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, je bio upitan o djelu koje e najvie ljude uvoditi uDennet, pa je rekao: Bogobojaznost i lijepo ponaanje. Bio je upitan io tome zbog ega e ljudi biti najvie bacani u Dehennem, pa jerekao: Jezik i spolni organ.6</p><p>Usame ibn erik, radijallau anhu, je rekao da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, bio upitan: ta je najbolje to moe biti dato ovjeku?Rekao je: Lijepo ponaanje!7</p><p>3 Buhari,hadisbr.50;Muslim,hadisbr.8.4 Muslim,hadisbr.2310.5 Ebu Davud.Albanijehadisocijeniovjerodostojnimu djeluMikatu-l-mesabih,hadisbr.5082.6 Tirmizi,hadisbr.2004;IbnHibban,Sahih,hadisbr.476.Albanijehadisocijeniodobrim u djelu</p><p>Es-Silsilees-sahiha,hadisbr.977.7 Hakim,Mustedrek,hadisbr.8206.Hadisjevjerodostojan.</p><p>2</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 3/57</p><p>Ebu Ed-Derda', radijallahu anhu, kae da je Poslanik sallallahu alejhive sellem, rekao: Nema nita teeg na vagi vjernika, na Sudnjemdanu, od lijepog ponaanja!8</p><p>Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, je rekao: Poslanik sallallahu</p><p>alejhi ve sellem, nije bio poroan niti pokvaren, i esto je znao rei:Najbolji od vas su oni koji su najljepeg ponaanja!9</p><p>Dabir, radijallahu anhu, kae da je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: Od vas e mi, na sudnjemu danu, biti najdrai i najbliimjestom oni koji su bili najljepeg ahlaka, dok e mi najomraeniji inajudaljeniji mjestom biti oni koji su mnogo priali i galamili, koji senisu u govoru uvali i pazili tueg prava, i koji su se oholo obraalidrugim ljudima!10</p><p>Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, kae da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dvije osobine se ne mogu nai kodpravog vjernika: sebinost i loe ponaanje!11</p><p>Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Lijepo ponaanje topigrijehe kao to sunce topi led! Ibn Abdu-l-Aziz dodaje: Loe ponaanjekvari dobra djela isto kao to sire kvari med!12</p><p>Ibnu Sirin je rekao: Lijepo ponaanje potpomae ouvanju vjere!13</p><p>Molim Uzvienog Allaha, da ovo skromno djelo uini velikim i tekim natasu dobrih djela na Sudnjemu danu kako meni i piscu tako i naimroditeljima i profesorima i ejhovima i izdavau i svima onima koji supomogli da se ovi divni biseri mudrosti, iz sehare naih dobrihprethodnika, nau u rukama vjernika i vjernica!</p><p>Sead ef. JasaviPlav, 19.08.07.</p><p>8 Tirmizi,hadis br. 2002; Ahmed, Musned, hadis br. 27557. Albani je hadis ocijenio</p><p>vjerodostojnim.9 Buhari,hadisbr.3366.10 Tirmizi,hadisbr.2018;Ahmed,Musned,hadisbr.6735.Albanijehadisocijeniovjerodostojnim.11 Tirmizi.Albanijehadisocijeniovjerodostojnimu djeluSahihu-t-Tergibve-t-terhib,hadisbr.</p><p>2608.12 El-Mu'd em el-kebir,hadisbr.10777;El-Mu'd emu-l-evsat,hadisbr.850; u'abu-l-Iman,hadis br.8036; Hiljetu-l-evlija',6/348.Albanipredaju smatra dobrom u djeluEl-Dami'-s-sagir vezijadetuhu,hadisbr.176.13Hiljetu-l-evlija',2/274.</p><p>3</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 4/57</p><p>U ime Allaha, Milostivog, SamilosnogPREDGOVOR DRUGOM IZDANJU NA ARAPSKOM JEZIKU</p><p>Sva hvala pripada Uzvienom Allahu. Od Njega pomo i oprosttraimo. Njemu se utjeemo od zla naeg, i runih djela naih. KogaOn na pravi put uputi - niko ga u zabludu ne moe odvesti; koga On uzabludi ostavi - niko ga na pravi put ne moe izvesti.Svjedoim da nema istinskog boga, osim Allaha, i svjedoim da jeMuhammed Allahov rob i poslanik.</p><p> O vjernici, bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati i umirite</p><p>samo kao muslimani!14</p><p> 8 8 --- </p><p>O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas stvara od jednog ovjeka,a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge mukarce</p><p>14 Alu 'Imran,102</p><p>4</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 5/57</p><p>i ene rasijao. I Allaha se bojte s imenom ijim jedni druge molite irodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdije.15</p><p> - - - - </p><p>O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! On e vas onda zavaa dobra djela nagraditi i grijehe vam vae oprostiti. A onaj ko seAllahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao postii e ono to bude</p><p>elio.16</p><p>Najistinitiji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je Muhammedova,sallallahu alejhi ve sellem, uputa. Najgore su izmiljotine! Svakaizmiljotina je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabludavodi u Vatru!Najpree je provesti ivotni vijek u saznavanju o ivotu prvegeneracije muslimana, neka je Allah zadovoljan s njima! Imam Malikje rekao: Zadnje generacije ovog ummeta nee uspjeti, osim na nainkako su to uradile prve generacije ummeta!Selefijska da'wa tei izgradnji generacije po uzoru na prvu generacijuovog ummeta koja je uila od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,kojoj je Allah odredio sve najljepe, i dao im u obavezu rijebogobojaznosti. Nije cilj samo vjerovati kako je prva generacijavjerovala, iako je vjerovanje osnov svih osnova, cilj je da Kur'an iSunnet razumijemo onako kako ih je prva generacija razumjela, daradimo u skladu s Kur'anom i Sunnetom, da se povedemo za njima ulijepom ponaanju i moralu, da se ugledamo na njih u dihadu istrpljivosti, u obavljanju nonog namaza i dobrovoljnog posta, uportvovanosti na Allahovom putu. To je potpuno znaenje sunneta.Uenici u davna vremena su od svojih ejhova i uitelja, uzimali lijepoponaanje, uputu i izgled uenih uporedo s uenjem hadisa i drugihislamskih znanosti. Imali su pred sobom ive primjere lijepogponaanja i izgleda, tako da im nije trebalo puno predavanjima idersova. Nakon to se prestalo s primanjem predaja direkno odprenosilaca, i nakon to su odavno prekinuta sijela diktiranja, nosioci</p><p>lijepa ahlaka postali rijetki, uenici poeli znanje uzimati iz knjiga,mnogo lijepih i plemenitih osobina, koje su krasile prvu generaciju,nestale, htjeli smo podsjetiti sebe i druge ljude od znanja na moral ikarakter prve generacije ne bi li nadomjestio nedostatak u islamskojliteraturi. Uenik ne moe nai ove teme, osim u sufijskim knjigama15 En-Nisa',116 El-Ahzab,70 i71</p><p>5</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 6/57</p><p>gdje je izmjeana sa raznoraznim hiajama, priama, laima iliizmiljotinama, koju ne preporuujemo za itanje i poduku onima kojinisu u stanju razluiti izmeu izmeu sunneta i novotarije, upute izablude.</p><p>Pred tobom se nalazi knjiga kao procijeeni med, skoro da nema slabihhadisa u njoj. Svaka pametna osoba e se kutnjacima svojim latiti zaona svojstva i osobine koje budemo u ovoj knjizi nizali. itaocu e bitiomogueno uporeivati sebe sa datim svojstvima, to e mu ujedno ipomoi da sebe to bre izvede na trasu prve generacije ovogaummeta!Knjiga je tampana prvi put prije est godina ili oko est godina. Braasu prihvatila knjigu, itali je i poduavali iz nje. Prije tri godine ili malomanje tampana je za besplatnu podjelu raskono ukoriena uUjedinjenim Arapskim Emiratima. tampali su je na osnovu prvetampe. Sada je tampam ponovo preraenu varoliziranu i s dodacimau vrijeme kada se uju pozivi da se omladina koja eli ii stazamamora odgajati na principima prve generacije.Molim Uzvienog Allaha da primi od mene ovo djelo, da bude iskreno,samo u Njegovo ime, te da nagradi svakim dobrom onoga koji se misliovom knjigom okoristiti, ili njenom piscu iskrenu kritiku uputiti. MolimGa da nas uputi njegovom pravom putu, da nam grijehe oprosti, Onnam je dovoljan, a divan li je on Zatitnik!</p><p>6</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 7/57</p><p>PREDGOVOR PRVOM IZDANJU NA ARAPSKOM JEZIKUSva hvala pripada Uzvienom Allahu. Od Njega pomo i oprost molimo.Njemu se utjeemo od zla naeg, i runih djela naih. Koga On napravi put uputi, niko ga u zabludu ne moe odvesti, a koga u zabludiostavi, niko ga na pravi put ne moe izvesti. Svjedoim da nemaistinskog boga, osim Allaha, i svjedoim da je Muhammed Allahov rob iposlanik.Najvanije to razuman ovjek od rane mladosti treba uriti dapostigne jeste lijep moral za kojeg potvruju i razum i vjera da jevrijedan. Svi ljudi su jedinstveni u pohvali lijepa ponaanja.Najprei da postignu ovu osobinu i da se okite ovom odlikom su onikoji ue islamske nauke.Ibn Sirin je rekao: Uili su kako se ponaati kao to su uili znanje.Habib ibn ehid bi esto znao savjetovati svog sina sljedeim rijeima:Sinko, drui se sa uenjacima i pozvateljima u vjeru, i uzmi od njihlijepo ponaanje. Znaj da mi je drae to, nego da naui, ne znamkoliko, hadisa napamet!Neki ovjek je rekao sinu: Sinko, da savlada jedno poglavlje ahlaka,drae mi je nego li da savlada sedamdeset poglavlja neke drugenauke!Rekao je Uzvieni Allah hvalei Svog Poslanika, sallallahu alejhi vesellem:</p><p>8 8 </p><p>Ti, Muhammede, si, zaista najljepeg morala!17</p><p>Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Poslat sam kako bihusavrio plemenite udi i osobine kod ljudi!18</p><p>17 El-Kalem:4.18 Buhari,El-Edebu-l-mufred,1/271;Hakim,2/613.Rekao jeHakim:Hadis odgovara uslovimaMuslima. Zehebise slo ios njim. Rekao je Albaniu djeluEs-Sahiha,hadisbr.45: Lanacprenosilaca ovog hadisa je dobar. Imam Muslim - Ibn Adlana - uvjek spominje sa nekom</p><p>7</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 8/57</p><p>Uzvieni Allah nas poziva da se povedemo za Poslanikom, sallallahualejhi ve sellem. Rekao je:</p><p> - O O </p><p>U Allahovom Poslaniku imate divan uzor i primjer, i to za onoga koji seAllahovoj milosti nada, i nagradi na onome svijetu, i za onoga koji</p><p>esto Allaha spominje!19</p><p>Prva generacija ovog ummeta su se u povodile za Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, uzimali su ponaanje od njega, radei onoto bi im naredio, a klonei se onoga to bi im zabranio, postavionakvim kakvim ih je sam Uzvieni Allah opisao rijeima:</p><p> 8 - </p><p>Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila: traite da se inedobra djela, a od nevaljalih odvraate, i u Allaha vjerujete, a, kad bisljedbenici Knjige ispravno vjerovali, to bi bilo bolje za njih; meu</p><p>njima ima vjernika, ali, su veinom nevjernici.20</p><p>Imam Malik je rekao: uo sam da su hriani ama govorili za ashabeAllahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda kada su osvajaliam: Tako nam Allaha, ovi su ljudi bolji od Isaovih drugova po onometo znamo do njima.to se vie udaljujemo od vremena poslanstva, sve vie slabe zrake</p><p>eri'ata, i to se svijet vie odaje dunjaluku i njegovim slastima, sve sevie gube te fine, lijepe i tanjane, moralne karakteristike i osobine,prvih generacija ovog asnog ummeta. Zbog toga sam uzeo saetakonoga to je napisao jedan savremenik o ahlaku prve generacije,dodao sam ajete i prigodne hadise, izbacio sam slabe hadise iizmiljene prie. Sve u nadi da bude knjiga korisna muslimanima zbogsadranog dobra i da ih sauvam od zla.Allaha Uzvienog molim da uini da se ovom knjigom okoristi svakionaj do koga ona dopre, da je uini dokazom njemu a ne protivu</p><p>drugom osobom. Navedeni hadis podrava predaja od Ibn Vehba, koja se biljei u djelu El-Dami', na osnovu ega je vjerodostojan.Rekao jeFadlullahel-D ejlani: U svakoj ranijoj vjeripostoji lijepo ponaanje. Meutim, ni u jednoj ranijoj vjeri nije skupljeno lijepo ponaanje ucjelosti, osim u islamu u njemu je sadrano svo lijepo ponaanje. To znae Poslanikove,sallallahu alejhi ve sellem, rijei:Poslan sam da upotpunim plemenite udi... To jest dovedem ihdo savrenstva.Preuzetoskra eno izdjelaFadlullahi-s-Samed erhu-l-Edebi-l-mufred,1/271. 19 El-Ahzab:21.20 Alu 'Imran:110.</p><p>8</p></li><li><p>8/14/2019 Iz moralnog ivota ashaba</p><p> 9/57</p><p>njega, i da uini da se od nje prvashodno okoriste pisac, izdava iitalac, a Allah vrlo dobro poznaje namjere Svojih robova. On je nazatitnik, a divan je on Pomaga!</p><p>1. Iskrenost u znanju i djelima, i veliki strah od pretvaranjau djelima.</p><p>Rekao je Uzvieni Allah: </p><p>Iskreno ispovjedanje vjere dug je prema Allahu!21</p><p>Rekao je Poslanik, sallallahu a...</p></li></ul>