iwb u nastavi

Download IWB u nastavi

Post on 19-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IWB u nastavi desc

TRANSCRIPT

2

UNIVERZITET U NOVOM SADUPRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTETDEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

Jovan SandiINTERAKTIVNE TABLE U NASTAVIDiplomski radNovi Sad, 2012.

Sadraj5Predgovor...........................................................................................................................

61Uvod.........................................................................................................................

61.1Uvod u nastavna sredstva

71.2Uvod u Interaktivne table (Interactive Whiteboard - IWB)

101.3Interaktivne table u nastavnom procesu

121.4Razvoj nastave sa IWB

161.5Interaktivnost i IWB

171.6Najei naini upotrebe interaktivne table

201.7Koristi i problemi upotrebe IWB tehnologije u nastavi

222Modeli interaktivnih tabli prisutnih u nastavi u republici Srbiji................................

242.1Wiimote Whiteboard

242.1.1Kako radi Wiimote Whiteboard.................................................................

262.1.2Hardver Wiimote Whiteboard table...........................................................

262.1.3Software Wiimote Whiteboard table..........................................................

372.2SmartBoard

372.2.1Kako radi SmartBoard...............................................................................

382.2.2Hardver SmartBoard table.........................................................................

392.2.3Flipchart Software Smartboard table.........................................................

422.3Mimio

422.3.1Kako radi Mimio tabla...............................................................................

432.3.2Hardver Mimio table..................................................................................

442.3.3Flipchart Software Mimio table..................................................................

483Softveri za rad sa IWB...........................................................................................

483.1Flipchart softveri

483.1.1ta je zajedniko svim flipchart softverima...............................................

503.1.2Poreenje mogunosti flipchart softvera...................................................

553.2Interaktivni softveri za upotrebu nastavi

563.3Besplatni softveri

563.3.1Softver za izradu interaktivnih vebi - Hotpotateos 6................................

614Zakljuak...............................................................................................................

635Literatura...............................................................................................................

646Biografija................................................................................................................

PredgovorInteraktivne elektronske table su nova tehnologija koja pokuava da pronae svoje mesto u uionici, odnosno u nastavnom procesu. Ovaj trend prisutan je u celom svetu, pa se i u naim obrazovnim ustanovama mogu pronai interaktivne table. Poslednjih nekoliko godina, proces opremanja kola IWB XE "IWB" tehnologijom se intenzivirao sa pojavom jeftinijih alternativa SmartBoard tablama.Kako je IWB XE "IWB" tehnologija tek odnedavno pristupana irem krugu korisnika, literature i rezultata istraivanja na ovu temu postoji vrlo malo i uglavnom je na engleskom jeziku. Uticaj interaktivnih tabli na proces poduavanja i uenja takoe nije potpuno rasvetljen i nedvosmisleno dokazan, te je cilj ovog rada da baci malo svetla na vane aspekte IWB tehnologija. IWB tehnologija je mlada ali poseduje veliki potencijal za upotrebu u nastavi i sa vremenom e se ovim tehnologijama sigurno poklanjati sve vie panje i na redovnim studijama u okviru predmeta metodika nastave. U tom smislu, ovaj diplomski rad je pokuaj da na osnovu prakse i iskustava prikupljenih u radu sa interaktivnim tablama i profesorima u kolama u Srbiji ukaemo na vane aspekte upotrebe ove tehnologije, njene prednosti i nedostatke kao i da damo saet pregled tri najzastupljenija modela interaktivnih tabli u naim kolama.

U Centru za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, imao sam priliku da koristim sva tri modela interaktivnih tabli koje se u radu spominju, tako da zahvalnost za iskustvo steeno u radu sa IWB XE "IWB" tehnologijom i mogunost saradnje sa profesorima u kolama dugujem Centru i njegovom rukovodiocu, prof. dr Slobodanu Popovu. Zahvaljujem se Mentoru prof. dr Dragoslavu Hercegu i lanovima komisije prof. dr oru Hercegu i prof. dr Sneani Babi-Kekez za smernice i pomo u oblikovanju ovog rada do njegovog konanog oblika.

Najveu zahvalnost, ipak, dugujem svojoj porodici... Roditeljima koji su me i uputili na ovaj dugaak put, koji su uvek imali snage da me posavetuju i podre da na njemu istrajem. Ljubici, jer me je odmenila kad i gde treba, jer me je u svakom momentu volela i bezrezervno podrala. Petru i Bogdanu, jer su imali strpljenja za tatu koji radi na raunaru.

Novi Sad, oktobar 2012. Jovan SandiUvodUvod u nastavna sredstva

Nastavna sredstva podrazumevaju sve one objekte koje nastavnik ili uenici koriste kod obrade novih nastavnih sadraja, uenja, vebanja i proveravanja.

U skladu sa gornjom definicijom svako nastavno sredstvo kao dopuna govornoj rei treba da unosi novinu u nain rada i razbije monotonost verbalizma, treba da poveava interesovanje uenika i aktivira njihovu panju. U tom smislu dobro nastavno sredstvo treba da navodi uenike na potrebu vrenja uporeivanja kao i traenja kauzalne, uzrono posledine veze, izmeu pojava i objekata sa jedne i prethodnih kao i novih saznanja sa druge strane, uslovljava nalaenje slinosti i razlika meu pojavama ili objektima i tako dovodi do razvijanja miljenja uenika.Razvijanje konkretnog i apstraktnog miljenja, odvija se u kontinuiranom interakcijskom procesu koji se odvija tokom itavog kolovanja uenika. Sam fiziki senzorni kontakt uenika sa predmetima ne garantuje da je ostvareno i adekvatno shvatanje stvari, odnosno shvatanje njihove sutine koje se obino ne mogu videti prostim posmatranjem.Tehnika dostignua i njihov uticaj na nastavu daju mogunost da se pronau i konstruiu takva nastavna sredstva koja su ne samo za to da prikau spoljanji izgled nego i da objasne i transformaciju npr. jedne fizike veliine od njenog izvora do mesta prelaska u neku drugu fiziku veliinu, i upravo ovde na scenu stupa IWB XE "IWB" tehnologija koja moe da odgovori ovim izazovima.Upotrebom nastavnih sredstava ostvaruje se vie vaspitno-obrazovnih ciljeva. Pomou njih nastavnik ostvaruje princip oiglednosti, postie veu zainteresovanost uenika za date nastavne sadraje, pobuuje se vea panja i misaona aktivnost, vri se bri i laki prenos informacija, to sve zajedno doprinosi postizanju boljeg uspeha.Osnovne funkcije nastavnih sredstava su:

postizanje oiglednosti, podsticanje na intenziviranje uenja i razvijanje umnih i drugih sposobnosti, postizanje racionalizacije i ekonominosti nastave, da predstavljaju materijalni oslonac misaonoj aktivnosti, intelektualna funkcija.

U daljem tekstu opisaemo interaktivne table i njihov nain funkcionisanja, i u skladu sa tim pokuati da odgovorimo koje od gore navedenih funkcije nastavnog sredstva jesu podrane od strane IWB XE "IWB" tehnologije.Uvod u Interaktivne table (Interactive Whiteboard - IWB XE "IWB" ) XE "IWB:Interactive Whiteboard"

Interaktivna bela tabla je nastavno sredstvo, koje omoguava interaktivnost na projekcionoj povrini. Interactive Whiteboard (IWB XE "IWB" ) ini od projekcione povrine mehanizam koji se ponaa vrlo slino kao jedan veliki tuch screen. Izraz tuch screen treba uslovno prihvatiti jer ne reaguju sve table na dodir, ali je zbog sveprisutnosti tuch screen telefona zgodan termin da adekvatno opie ponaanje.

Kako funkcionie interaktivna tabla?

U skladu sa gore reenim, radna povrina interaktivne table reaguje na akciju korisnika. Znai da svaki tip interaktivne table ima mogunost da nekako prepozna akciju korisnika na svojoj radnoj povrini. Na raunaru na koji je povezana radna povrina interaktivne table, mora biti pokrenut softver koji omoguava to prepoznavanje akcije korisnika. Da bi ovaj softver mogao precizno da sledi akcije korisnika, on mora biti svestan dimenzija i pozicije radne povrine table. Stoga se pre korienja interaktivne table vri kalibracija, odnosno davanje informacija softveru koji upravlja radom table o poziciji i dimenzijama radne povrine. Softver zapoinje proces kalibracije prikazom ekrana sa kalibracionim oznakama, koje korisnik treba na radnoj povrini to preciznije da oznai koristei se adekvatnom akcijom. Nakon kalibracije softver je spreman da reaguje na svaku akciju korisnika izvedenu na radnoj povrini table. Na ovaj nain, radna povrina table postaje i svojevrstan ulazni ureaj za raunar na koji je table povezana i omoguava njegovu kontrolu direktno sa radne povrine table kao da se korisnik nalazi za samim raunarom.

ta je zajedniko svim interaktivnim tablama bez obzira na nain realizacije?

Radna povrina interaktivne table koja je osetljiva na akcije korisnika. Ovde odmah moramo naglasiti da radna povrina IWB XE "IWB:Interactive Whiteboard" nije isto to i radna povrina Windows-a, i da uvodimo ovaj termin da bismo oznaili korisnu povrinu koja intereaguje sa korisnikom. Radna povrina interaktivne table je povrina na kojoj je prikazano ono to se trenutno vidi na ekranu raunara koji upravlja radom table. Povrina na kojoj se prikazuje moe biti deo zida, bela tabla od mediapana ili neka druga pogodna povrina na kojoj projektorom projektujemo sliku sa raunara. Osim projekcije slike projektorom, u nekim modelima IWB XE "IWB:Interactive Whiteboard" radna povrina IWB XE "IWB:Interactive Whiteboard" moe biti i ekran na monitoru ili televizoru velike dijagonale. Dim