iulie 2015 periodic administrativ ºi de actualitate … de banesti/banesti nr...s-au finalizat...

of 12 /12
S-au finalizat lucrãrile de asfaltare a drumului comunal DC6A, DN1 - Urleta Numãrul 35 IULIE 2015 www. banesti.ro Localitate înfrãþitã cu Mejorada del Campo (Spania) ºi Policoro (Italia) Periodic administrativ ºi de actualitate - Se distribuie gratuit Lucrãri de refacere a acoperiºului ªcolii Urleta pagina 3 Cadou pentru copii, din partea administraþiei locale Un teren viran a fost transformat într-un frumos loc de joacã P romisiune onoratã a administraþiei locale. Recent au fost finalizate lu- crãrile de modernizare ºi asfaltare a drumului comunal DC6A, care asigurã legãtura între satul Urleta ºi DN1. pagina 2 Biblioteca “Sorin Stoica”, centrul distracþiei în timpul vacanþei de varã În perioada 3 - 9 august, la sediul Bibliotecii “Sorin Stoica” din Bãneºti sunt aºteptaþi copii de toate vârstele pentru a petrece momente plãcute în compania unor tineri animatori din oraºul Cremona (Italia) cu care colaborãm de nouã ani. pagina 4 paginile 10 ºi 11 pagina 12 INFORMARE Cu privire la activitatea S.C. Compania Publicã Bãneºti S.A. pagina 7 LORA: „Am ºtiut sã fiu antipaticã pentru cei care trebuiau sã stea la distanþã!” Interviu realizat de Kevin Kirmizigul (prezentator), pe 21.06.2015, la „Festivalul Cireºelor” Bãneºti- Urleta

Author: others

Post on 14-Feb-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S-au finalizat lucrãrile de asfaltare a drumului

  comunal DC6A, DN1 - Urleta

  Numãrul 35 IULIE 2015

  www. banesti.roLocalitate înfrãþitã cu Mejorada del Campo (Spania) ºi Policoro (Italia)

  Periodic administrativ ºi de actualitate - Se distribuie gratuit

  Lucrãri de refacere a acoperiºului ªcoliiUrleta pagina 3

  Cadou pentru copii, dinpartea administraþiei locale

  Un teren viran afost transformatîntr-un frumos loc de joacã

  P romisiune onoratã a administraþieilocale. Recent au fost finalizate lu-crãrile de modernizare ºi asfaltare a drumuluicomunal DC6A, care asigurã legãtura întresatul Urleta ºi DN1.

  pagina 2

  Biblioteca “Sorin Stoica”,centrul distracþiei

  în timpul vacanþei de varã

  În perioada 3 - 9 august, la sediulBibliotecii “Sorin Stoica” din Bãneºti suntaºteptaþi copii de toate vârstele pentru apetrece momente plãcute în compania unor tineri animatori din oraºulCremona (Italia) cu care colaborãm de nouã ani. pagina 4 paginile 10 ºi 11

  pagina 12

  INFORMARECu privire la activitatea S.C. Compania PublicãBãneºti S.A. pagina 7

  LORA: „Am ºtiut sã fiuantipaticã pentru cei caretrebuiau sã stea ladistanþã!”Interviu realizat de Kevin Kirmizigul (prezentator), pe 21.06.2015, la „Festivalul Cireºelor” Bãneºti- Urleta

 • 2 Gazeta de Bãneºti

  Promisiune onoratã a adminis-traþiei locale. Recent au fost fina-lizate lucrãrile de modernizare ºiasfaltare a drumului comunal DC6A.

  Investiþia a presupus moder-nizarea drumului pe o lungime decirca 1,5 kilometri, prin asfaltare.Acest drum nu mai fusese moder-nizat din anul 1972. Strada face legã-tura între centrul satului Urleta ºizona DN1.

  De asemenea, s-au realizat ºimarcajele iar pe marginea drumuluiau fost amenajate ºanþuri betonate,pentru preluarea apei pluviale, ast-fel încât aceasta sã nu afectezecarosabilul. Proiectul a fost realizatde cãtre administraþia localã cu fon-duri europene.

  Asfaltarea acestui drum des-chide numeroase perspective dedezvoltare a acestei zone.

  Având în vedere cã reþelele deutilitãþi (gaze naturale, apã potabilã,electricitate) sunt fie trase deja, fiepot fi prelungite foarte uºor pânã încapãtul strãzii, toþi cei care dorescsã îºi construiascã o locuinþã o potface aici, în aceastã zonã superbã,liniºtitã ºi cu un acces foarte uºoratât cãtre Urleta cât ºi cãtre DN1.

  Pe de altã parte, dupã cum ne-amãrturisit primarul George Stoica,se intenþioneazã amenajarea, aici, aunei zone de agrement, la poalelepãdurii. Un loc unde bãneºtenii ºinu numai se pot relaxa la un grãtar,în compania prietenilor ºi a familiei,într-o zonã deosebitã ºi amenajatãcu toate cele trebuincioase.

  S-au finalizat lucrãrile de asfaltare a drumului comunal DC6A, DN1 - Urleta

 • 3Gazeta de Bãneºti

  Lucrãri de refacere a acoperiºului ªcolii Urleta

  Primãria Bãneºti, pro-fitând de faptul cã eleviisunt în vacanþã, a datordinul de începere a maimultor lucrãri de reparaþiila unitãþile de învãþãmântdin localitate.

  O astfel de lucrare se des-fãºoarã la ªcoala Urleta (ºcoalamicã). Aici s-au alocat fondurilenecesare refacerii acoperiºului.

  “În urmã cu mai mulþi ani afost realizat, aici, un proiectgreºit, prin montarea, în

  acoperiº, a unui luminator.Din cauza faptului cã

  proiectul nu a fostbine realizat se

  infiltrau, prinacest lumina-tor, cantitãþifoarte maride apã, înperioadelecu ploi

  abundente. Din aceastã cauzãeram nevoiþi ca, periodic, sãefectuãm lucrãri de reparaþiila tavan ºi la pereþii pe care sescurgea apa. Nu are rost sãvorbim despre disconfortulcreat elevilor ºi cadrelordidactice datorat igrasiei. Din acest motiv am decis sãrezolvãm, o datã pentru tot-deauna acastã problemã ºi sãdemarãm lucrãrile de refacerea acoperiºului pentru ca apasã nu se mai infiltreze. Amcontractat o firmã serioasãdin localitate care se va ocupade execuþia lucrãrilor”, ne-adeclarat George Stoica, pri-marul comunei Bãneºti.

  MÃSURI PREVENTIVE LA ARDEREAMIRIªTILOR ªI VEGETAÞIEI USCATE

  Pentru prevenirea ºi reducereaincendiilor de vegetaþie Inspecto-ratul pentru Situaþii de Urgenþㄪerban Cantacuzino” al judeþu-lui Prahova reaminteºte cetãþe-nilor mãsurile obligatorii ce seimpun la arderea miriºtii, vege-taþiei uscate ºi a resturilor vege-tale:

  arderea miriºtilor, resturilorvegetale pe terenul arabil, tufãriºu-rilor sau a vegetaþiei ierboase estepermisã doar cu acordul Agenþieipentru Protecþia Mediului Prahovaºi dupã informarea prealabilã a ISUa judeþului Prahova ºi a Comi-sariatului judeþean al Gãrzii Na-þionale de Mediu;

  arderea miriºtilor, vegetaþieiuscate ºi a resturilor vegetale se exe-cutã numai dupã obþinerea permisu-

  lui de lucru cu focul, prin grija pri-marului;

  arderea resturilor vegetale,gunoaielor, deºeurilor ºi a altormateriale combustibile se face înlocuri special amenajate sau peterenuri pregãtite;

  interzicerea arderii miriºtilor,vegetaþiei uscate ºi a resturilor vege-tale;

  înainte de începerea lucrãrilorde incendiere a miriºtilor se vatransmite obligatoriu la Inspe-ctoratul pentru Situaþii de Urgenþã ajudeþului Prahova ºi Comisariatuljudeþean al Gãrzii Naþionale deMediu – data, intervalul orar si loculîn care se intenþioneazã sã se facãaceste lucrãri;

  componenta preventivã dincadrul Comitetului Local pentruSituaþii de Urgentã va urmãrii res-pectarea supravegherii arderilor decãtre cetãþeni ºi va executa controa-le privind respectarea legislaþiei re-feritoare la arderile de miriºti, vege-taþie uscatã ºi resturi vegetale decãtre persoanele fizice ºi juridice.

  SECRETARIATUL TEHNIC AL COMITETULUI LOCAL PENTRU

  SITUAÞII DE URGENÞÃ

 • Gazeta de Bãneºti4

  Biblioteca “Sorin Stoica”, centrul distracþiei în timpul vacanþei de varã

  Aºa cum ne-am obiºnuitde câþiva ani buni, în va-canþa de varã desfãºurãmdiverse activitãþi recreativecu copiii din comuna noas-trã.

  Mai precis, în perioa-da 3.08 - 9.08, la sediulBibliotecii “Sorin Stoica”din Bãneºti sunt aº-teptaþi copii de toatevârstele pentru a petrecemomente plãcute în com-pania unor tineri anima-tori din oraºul Cremona(Italia) cu carecolaborãm de nouã ani.

  Schimbul de experienþãeste unul constructiv pen-

  tru tinerii noºtri animatoricare îºi testeazã astfel atâtcunoºtinþele de limbaenglezã ºi italianã (comu-nicarea realizându-se înaceste limbi) precum ºi

  capacitatea de a coordonaechipele de copii.

  Activitãþile propuse cu-prind jocuri de echipã,dans, lucru manual, desenºi teatru.

  Numãrul participanþiloreste nelimitat ºi nu implicãcosturi, aºa încât vã aºtep-tãm sã vã alãturaþi celorpatru echipe care vor luastartul la joc ºi voie bunã.

  Grupul de Acþiune Localã "Colinele Prahovei" Judeþul Prahova, Sat Floreºti, Comuna Floreºti, Str. Principalã, Nr. 604A, Cod Postal: 107255 Tel/Fax:0244.362.145 email:[email protected]

  Grupul de Acþiune Localã “ColinelePrahovei”este un parteneriat public –privat prin intermediul cãruia se puteaufinanþa proiecte în valoare totalã de2.548.250 Euro. GAL “ColinelePrahovei” îºi desfãºoarã activitatea încomunele: Bãneºti, Cocorãºtii Mislii,Filipeºtii de Târg, Floreºti, Mãgureni,Scorþeni, Vâlcãneºti.

  Prin intermediul GAL “ColinelePrahovei”, Comuna Bãneºti a primitfinanþare pentru trei proiecte ºianume: “AMENAJARE DC 6A ÎNCOMUNA BÃNEªTI, JUDEÞUL PRAHO-VA”, „DOTAREA GRÃDINIÞEI BÃNEªTIªI A SEDIULUI PRIMÃRIEI COMUNEIBÃNEªTI, JUDETUL PRAHOVA” ºi„Amenajare spaþii de recreere pentrupopulaþia ruralã din comuna Bãneºti,judetul Prahova”, având o valoare totalãnerambursabilã de 159.041 euro

  Proiectul “AMENAJARE DC 6A ÎNCOMUNA BÃNEªTI, JUDEÞUL PRAHO-VA”, care a avut o valoare totalã de194.314 euro, dintre care valoare neram-

  bursabilã 120.687 euro, vizeazãrealizarea unei investiþii în comunaBãneºti, judeþul Prahova, având caobiectiv îmbunãtãþirea infrastructuriifizice de bazã prin modernizarea unuidrum de interes local din comunaBãneºti ºi anume drumul DC6A.

  Realizarea acestui proiect va duce lacreºterea calitãþii vieþii populaþiei dincomunã, renovarea ºi dezvoltarea dura-bilã a celor douã sate din componenþacomunei-sat Bãneºti, respectiv satUrleta, ºi a creºterii atractivitãþii zonei ºia gradului de atragere a investitorilor, înzona industrialã a localitãþii, accesibilãdoar prin drumul DC6A. Amenajareaacestui drum ºi anume Str. Belu aînceput în luna noiembrie 2014 ºi a fostfinalizat în iunie 2015, cu o pauzã înperioada iernii. Lungimea totalã a dru-mului modernizat este de 1.554m.

  Proiectul „DOTAREA GRÃDINIÞEIBÃNEªTI ªI A SEDIULUI PRIMÃRIEICOMUNEI BÃNEªTI, JUDEÞUL PRA-HOVA” are o valoare totalã de 27.319

  euro dintre care 17.162 euro valoare ne-rambursabilã. Prin intermediul acestuiproiect s-a finanþat dotarea grãdiniþeiBãneºti cu mobilier nou ºi anume: Cã-suþe de joacã, mãsuþe, scãunele ºi di-verse dulapuri de depozitare, asigu-rându-se astfel mobilier nou pentru gru-pa micã ºi grupa mare. La nivelulprimãriei s-au achiziþionat calculatoareperformante ºi mobilier pentru spaþiuldin mansarda primãriei.

  Prin proiectul „Amenajare spaþii derecreere pentru populaþia ruralã dincomuna Bãneºti, judeþul Prahova”, careare o valoare de 34.095 euro, dintre care21.192 euro valoare nerambursabilã s-afinanþat schimbarea gazonului sinteticde la terenul de sport din Urleta, cu ungazon nou special pentru jocul de fotbalºi dotarea terenului de sport de laBãneºti cu douã tribune mobile noi,bãncuþe în vestiar, o maºinã de tunsgazonul, dar ºi consumabile precumjaloane, plase de fotbal sau conuri deantrenament.

  PROIECTE ACCESATE DE CÃTRE COMUNA BÃNEªTI PRIN INTERMEDIUL GRUPULUI DE ACÞIUNE LOCALÃ “COLINELE PRAHOVEI”

 • 5Gazeta de Bãneºti

  Pentru a vã proteja sãnãtateaatunci când temperaturile suntfoarte ridicate amintiþi-vã sã staþiîntr-un loc rãcoros. Urmãtoarelemãsuri sunt importante:

  Beþi cantitãþi suficiente de lichideÎn timpul unei perioade foarte calde

  veþi avea nevoie de a creºte aportul delichide, indiferent de nivelul de activi-tate. Nu aºteptaþi sã vi se facã sete pen-tru a bea. În timpul unei activitãþi fizicegrele într-o perioadã foarte caldã beþi 2-4 pahare de lichide la fiecare orã(aproximativ 2-4 litri lichide pe zi).

  Înlocuiþi sarea ºi mineraleleTranspiraþiile masive produc o pier-

  dere de sare ºi minerale din organism.Acestea sunt necesare pentru organismuldumneavoastrã ºi trebuiesc înlocuite.

  Purtaþi haine adecvate ºi ochelaride soare

  Purtaþi haine cât mai uºoare atuncicând sunteþi în casã. Alegeþi haine deculoare deschisã ºi care permite aeri-sirea. Arsurile solare afecteazã capaci-tatea organismului de a se rãci ºi pro-duc o pierdere a lichidelor din or-ganism. De asemenea produc dureri ºiafecteazã pielea. Dacã va trebui sãmergeþi în afarã, protejaþi-vã de soareprin purtarea unei pãlãrii împreunã cuochelarii de soare ºi aplicaþi unguentecare sã vã apere de soare.

  Lucraþi câte doiAtunci când lucraþi în cãldurã, moni-

  torizaþi starea colaboratorilor dumnea-voastrã ºi urmãriþi sã facã cineva aceas-ta ºi pentru dumneavoastrã. Îmbol-nãvirile legate de cãldurã pot determi-na ca o persoanã sã devinã confuzã sausã-ºi piardã cunoºtinþa. Dacã sunteþimai în vârstã de 65 de ani, sã aveþi unprieten sau o rudã care sã vã verificede douã ori pe zi în timpul perioadei cutemperaturi ridicate. Dacã cunoaºteþipe cineva din acest grup de vârstã veri-ficaþi-l de douã ori pe zi.

  Monitorizaþi pe acei supuºi unuirisc ridicat

  Deºi oricine poate suferi o îmbol-nãvire legatã de creºterea excesivã atemperaturii, unii oameni sunt supuºiunui risc mai mare decât alþii.

  Sugarii ºi copii pânã la vârsta depatru ani sunt sensibili la efectele tem-peraturilor mari ºi depind de alþii pen-tru a-ºi regla mediul lor înconjurãtor ºia-ºi asigura cantitãþi adecvate delichide.

  Oamenii în vârstã de 65 de anisau mai mult nu pot sã-ºi compensezeeficient stresul provocat de tempe-raturã ºi este mai puþin probabil sãpoatã reacþiona la modificãrile detemperaturã.

  Oamenii supraponderali pot fisupuºi unor îmbolnãviri legate de creº-terea temperaturii din cauza tendinþeilor de a reþine mai mult din temperatu-ra corpului.

  Oamenii care depun eforturiexcesive pot sã se deshidrateze ºi sãdevinã susceptibili la îmbolnãvirile le-gate de temperatura excesivã.

  Oamenii cu diverse boli fi-zice, în special cei cu afecþiuni car-diace sau hipertensiune arterialã saucei care primesc unele medicaþii, cumar fi cele pentru depresie, insomnie,sau tulburãrile de circulaþie pot fi afec-taþi de cãtre temperatura excesivã.

  Adaptaþi-vã la mediuFiþi conºtienþi cã orice schimbare

  bruscã de temperaturã, cum ar fi creºte-rile masive de temperaturã din timpulverii poate fi foarte stresantã pentru or-ganismul dumneavoastrã.

  E BINE DE ªTIUT:

  Evitaþi alimentele fierbinþi ºimâncãrurile grele; ele vor adãuga cãl-durã organismului dumneavoastrã;

  Beþi cantitãþi suficiente delichide ºi înlocuiþi sarea ºi mineraleledin organismul dvs;

  Îmbrãcaþi sugarii ºi copii înhaine rãcoroase, uºoare ºi menþineþi-lecapul la umbrã cu pãlãrii sau umbrele;

  Limitaþi expunerea la soare întimpul amiezii sau în locuri cu o expu-nere potenþial severã la soare cum arfi pe plajã;

  Nu lãsaþi copii ºi sugarii nesupra-vegheaþi în cãrucioare sau în maºinileparcate;

  Asiguraþi o cantitate suficientãde apã pentru animalele dumneavoas-trã;

  Nu în ultimul rând, este necesarãrespectarea urmãtoarelor reguli deprevenire a incendiilor:

  Autoritãþile publice locale ºi ope-ratorii economici cu pericole deincendii specifice, în astfel de situaþiivor intensifica numãrul de acþiuni pre-ventive;

  În perioadele de caniculã ºisecetã prelungitã, arderea miriºtii, vege-taþiei uscate ºi a resturilor vegetale esteinterzisã;

  În pãdure sunt interzise: uti-lizarea focului deschis în afara locurilorspecial amenajate sau aruncarea laîntâmplare a þigãrilor ºi chibrituriloraprinse; parcarea autoturismelor, insta-larea corturilor ºi a suprafeþelor de pic-nic în afara locurilor special amenajateîn acest sens;

  Restricþionarea efectuãrii, în anu-mite intervale din timpul zilei, a unorlucrãri ce creeazã condiþii favorizantepentru producerea de incendii prindegajãri de substanþe volatile sausupraîncãlzirii excesive;

  Asigurarea protejãrii, faþã de efec-tul direct al razelor solare a recipien-telor, rezervoarelor ºi a altor tipuri deambalaje ce conþin lichide inflamabilesau gaze lichefiate sub presiune;

  Supravegherea permanentã acopiilor în vederea preîntâmpinãriijocului acestora cu focul.

  SVSU BÃNEªTI vã recomandãMãsuri pentru a vã proteja sãnãtatea atunci

  când temperaturile sunt foarte ridicate

 • 6 Gazeta de BãneºtiPPoossttuull ddee PPoolliiþþiiee BBããnneeººttii vvãã iinnffoorrmmeeaazzãã

  Recomandãri pentru prevenireafurturilor din locuinþe

  Nu deschideþi niciodatã uºaînainte a vã uita pe vizor ºi instruiþi-vãºi copiii în acest sens! De asemenea,un lanþ pentru siguranþã este bi-nevenit când aveþi musafiri nepoftiþi!

  Încuiaþi uºa chiar dacã sunteþiacasã ! Se întâmplã sã dormiþi, sã fiþiîn baie sau în balcon, iar în acest timp,în doar câteva secunde, cineva sã vãia din hol, în special, geanta, port-moneul, telefonul, banii… (obiecte pecare, frecvent, le þinem la cuier ori peun dulãpior, în hol). Bate uºor, dacãnu rãspunde nimeni încearcã uºa,deschide încet ºi…dacã e momentulpotrivit, în câteva secunde ac-þioneazã!! Dacã o surprinde cineva încasã, spune fãrã reþineri cã se intere-seazã dacã locuieºte persoana „x” înbloc, ori cã i s-a pãrut cã i s-a rãspunsla bãtaia în uºã ºi de aceea a intrat. Nue o problemã dacã dã greº, mai suntatâtea uºi de încercat!!

  În cazul în care la uºa Dvs. seprezintã persoane care vând, cum-pãrã diferite produse, evitaþi-le!! În

  nici un caz nu le permiteþi acce-sul în locuinþã! Nu puþine au

  fost cazurile când, profitândde naivitatea unor per-soane, diverºi „vânzãtori”de diferite bunuri auacþionat într-un momentde neatenþie al locataru-lui! (ex: pânã una dintrepersoane îi prezenta vic-timei ceva produse, cea-laltã „avea nevoie” detoaletã, ºi profita pentrua sustrage diverse bu-nuri)

  Nu pãstraþi încasã sume importantede bani ºi nu faceþipublice valorile pecare le deþineþi! Vi

  se pare întâmplã-tor faptul cã secomit multe

  spargeri în locuinþe în care hoþii gãs-esc sume destul de frumoase debani?? Nu este deloc aºa! Ei ac-þioneazã „la pont”, adicã ºtiu dinaintecã în unele locuinþe existã bani: dintr-un împrumut tocmai luat, din vân-zarea unor bunuri, depozite la domi-ciliu etc. aºadar, nu discutaþi despreplanurile Dvs. financiare, nu ºtiþiniciodatã unde va ajunge acea infor-maþie! Atenþie ºi la prietenii copiilorDvs. care vã frecventeazã locuinþa!

  Dacã aþi pierdut o cheie saufaceþi schimb de locuinþã, nu uitaþi sãînlocuiþi de îndatã încuietoarea!

  Nu ezitaþi sã întrebaþi per-soanele strãine pe care le întâlniþi înbloc pe cine cautã. Acest lucru dese-ori descurajeazã posibilii infractori!Mai mult, când persoane strãine deimobil sunt observate cã ies dinscãrile blocurilor cu bagaje, anunþaþiurgent Poliþia. Reþineþi cât mai multesemnalmente ale acelor persoane ºidacã este cazul: marca, culoarea ºi

  numãrul autoturismului folosit deacestea;

  În vacanþã

  Când plecaþi, nu lãsaþi în locuinþãsume de bani sau bunuri foarte va-loroase (ex: bijuterii) pe care nu leluaþi cu Dvs. Le puteþi lãsa la rude/pri-eteni sau chiar într-un loc sigur dedepozitare (bancã)!

  Nu faceþi publicã pãrãsirealocuinþei!

  Evitaþi sã duceþi bagajele lamaºinã în momente în care vã vedefoarte multã lume!

  Rugaþi un vecin de încredere sãvã supravegheze apartamentul saucasa cât sunteþi plecaþi!

  Dacã o rudã/un vecin va intradin când în când în casã ºi va aprindelumina, va trage perdelele, casa Dvs.nu va pãrea nelocuitã!

  În nici un caz nu lãsaþi gea-murile deschise dacã locuiþi la partersau la ultimul etaj! Atenþie la gea-murile mici de la baie, bucãtãrie saucãmarã/anexe!

  Tot vecinii vã pot ridica fac-turile sau înºtiinþãrile lãsate în uºã,pentru cã prezenþa acestora anunþãhoþii cã lipsiþi de acasã ºi cã pot operaliniºtiþi.

  Dacã aveþi sistem de alar-mã/supraveghere video, asiguraþi-vãcã sunt activate!!

 • 7Gazeta de Bãneºti

  Se distribuie gratuit

  REDACÞIA

  PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI BÃNEªTI

  Gazeta de Bãneºti

  ISSN 2360 – 0128 ISSN - L 2360 – 0128

  Tel./fax: 0344.119.001Email:[email protected]: 1.800 buc

  S.C. Compania PublicãBãneºti S.A., este persoanãjuridicã românã, avândforma juridicã de societatepe acþiuni.

  Sediul societãþii comerciale este încomuna Bãneºti, strada Gherghiceni,nr. 570A, la etajul clãdirii. Capitalulsocial este în întregime subscris sta-tului român prin autoritatea adminis-traþiei publice locale, ca acþionarunic.

  La data prezentei informãri, soci-etatea se aflã în procedura generalã ainsolvenþei, din data de 27.06.2011, înconformitate cu prevederile Legii85/2006.

  Activitatea Companiei PubliceBãneºti S.A. este structuratã în 3activitãþi aducãtoare de venituri,dupã cum urmeazã:

  1.– Activitatea de administrare ºipaza a Rampei ecologice Bãneºti,care are în componenþa ºi staþia deepurare a apelor reziduale rezultate.Aceasta activitate se desfãºoarã înbaza Convenþiei nr 69/25.05.2009,încheiatã între acþionarii: ConsiliulJudeþean Prahova, Consiliul LocalCâmpina ºi Consiliul Local Bãneºti.În baza Convenþiei, Compania PublicãBãneºti S.A., primeºte un buget lunar

  fix ºi lucreazã cu un numãr de 11salariaþi ºi 2 persoane Tesa pentruîntreþinerea ºi paza obiectivelor. Înperioada 2011-2014, aceastã activitatea generat pierderi de aproape 70.000lei, cauzate de cãtre acþionari.Motivul este cã nu a fost viratã dife-renþa de salariu, mãritã în conformi-tate cu HG 23/2013, HG 871/2013, HG1091/2014. La data prezentei informãris-au fãcut ºi se fac în continuaredemersurile legale pentru recupe-rarea sumelor ce ne sunt datorate.

  2.– Activitatea de captare ºi dis-tribuþie apã brutã, din sursa SiliºteaIII, apã de adâncime. Aºa cum aratatitlul, în aceastã activitate, CompaniaPublicã, cu 3 salariaþi, extrage apa deadâncime, o distribuie pe conducte ºio vinde la 35 de clienþi, aflati pe teri-toriul comunei Bãneºti ºi al oraºuluiBãicoi. Beneficiarul cel mai mare esteS.C. OMV Petrom, care primeºte apaîn 5 puncte de lucru, aflate în oraºulBãicoi. Pânã la data prezentei,aceastã activitate a generat pierderi.Contractul existent este un contractpãgubos pentru Compania Publicã.Aceasta a început demersurile derenegociere a contractului trimiþândconducerii OMV, spre studiu ºiacceptare o variantã de contract,bazat pe un parteneriat echitabil, dincare ambele pãrþi sã câºtige.

  3– Activitatea de lucrãri de con-

  strucþii, chirii ºi diverse. Activitatecare are la bazã, încasarea chiriiloraferente montãrii de antene peRezervoarele de pe dealul Þintea dela 6 clienþi. Pe lângã aceste chirii, auapãrut oportunitãþi de execuþielucrãri de reparaþii în construcþii ºiinstalaþii. Trebuie specificat cã încadrul Companiei se aflã salariatibine pregãtiþi pentru execuþia acestorlucrãri, cu calificãri dintre cele maidiverse ex: sudor, zugrav, instalator,electrician.

  La data prezentei, CompaniaPublicã Bãneºti S.A. executã lucrãride igienizare (zugraveli, vopsitorii),reparaþii de garduri la ªcolile gim-naziale din Bãneºti ºi Urleta. În princi-pal, efortul actualei conduceri ºi alsalariaþilor Companiei, este conti-nuarea activitãþii cu profit pentruplata creditorilor sãi. Veniturile suntstructurate pe efortul propriu în sco-pul reducerii cheltuielilor ºi a rea-lizãrii de profit pentru plata datoriilor.

  Avem în perspectivã mãrirea pro-ducþiei ºi a veniturilor cu 30%, dinvânzarea de apã ºi activitãþi supli-mentare. Cu susþinerea autoritãþilorlocale ne propunem diversificareaactivitãþii ºi renunþarea la obiceiurilepãguboase.

  Director, Duþã Viorel

  INFORMARECu privire la activitatea

  S.C. Compania Publicã Bãneºti S.A.

  În fiecare ziRomulus Vulpescu

  În fiecare zi, ne batem jocDe pãsãri, de iubire ºi de mare, ªi nu bãgãm de seamã cã, în loc, Rãmâne un deºert de disperare.

  Ne amãgeºte lenea unui visPe care-l anulãm cu-o sovãire;Ne reculegem într-un cerc închisCe nu permite ochilor s-admire;

  Ne rãsucim pe-un aºternut posac, Însingurati în doi, din laºitate, Minþindu-ne cu guri care prefacÎn zgurã sãrutãrile uzate;

  Ne pomenim prea goi într-un târziu, Pe-o nepermis de joasã treaptã tristã:Prea sceptici ºi prea singuri, prea-npustiu, Ca sã mai ºtim cã dragostea existã.În fiecare zi, ne batem jocDe pãsãri, de iubire ºi de mare, ªi nu bãgãm de seamã cã, în loc, Rãmâne un deºert de disperare.

 • 8 Gazeta de Bãneºti

  Zodia Leului (23 iulie - 22 august) Zodia Leului este a 5-a pe

  cercul zodiacal european (carecuprinde 12 zodii) cu începeredin 23 iulie, încheindu-se pe 22august.

  Este o zodie masculinã de foc,guvernatã de Soare, planeta caresporeºte autoritatea, voinþa, hotãrâ-rea, vitalitatea, afectivitatea, ºansa ºinorocul în viaþa, entuziasmul ºigenerozitatea, dar ºi orgoliul, va-nitatea, mândria, furia, egoismul ºiextravaganþa.

  Nativul din zodia Leu esteîncrezator în propriile forþe, mân-dru, generos Atât femeile, cât ºi bãr-baþi nãscuþi în zodia Leu sunt per-soane plãcute, sincere, posedã undeosebit simþ ºi gust al ascensiunii,strãin însã de orice meschinãrie saujosnicie. Are o mare nevoie derespect. Este ambiþios ºi creativ.

  A vrea este principala caracteris-ticã a nativilor din Leu, putereavoinþei fiind forþa care îi conduce ºiîi dinamizeazã. Cel mai mare defectîl constituie spiritul absolutist de do-minare. Sentimentele sale puternice

  îl pot duce la speculaþii ºi aventurã.Poate fi egoist.

  Ziua norocoasã — DUMINICANumerele norocoase — 8,9Culori norocoase — ROªU, POR-

  TOCALIUBãrbatul Leu este greu de ghicit

  cu adevarat, el fiind generos saupericulos, bun sau egoist, idealistsau cusurgiu. El este câte puþin dintoate acestea. Simte nevoia de a pre-lua comanda, dar ºi nevoia de a fiiubit de cei pe care-i conduce. Bãr-batul Leu este romantic ºi generos.Poate tolera multe defecte ale femeiipe care o iubeºte, însã nu va accep-ta niciodatã sã fie dominat, jignit sausubapreciat.

  Femeia Leu îºi iubeºte cuardoare copiii, dar fiind prea inde-pendentã nu are rãbdarea necesarãsã se ocupe tot timpul de ei. FemeiaLeu are nevoie de o profesie caresã-i dea satisfacþii, sã-i asigure mãcarîn parte nevoia de independenþã. Îngeneral, relaþiile ei cu oamenii sebazeazã pe instinct. Femeia Leu vajuca întotdeauna cu succes rolul

  marilor iubiri sau al artistei ne-înþelese. Pasionalã, frumoasã,solarã, strãlucitoare, intuitivã, plinãde creativitate. Leoaica este extremde generoasã.

  Copilul Leu este vesel, exube-rant, foarte activ, îºi ascunde cu abi-litate emotivitatea ºi teama ca cei-lalþi s-ar putea îndoi de calitaþilesale. Sensibili, mândri ºi uneori unpic orgolioºi, copiii Leu par sã fiefoarte curajoºi, însã de fapt ei suntchiar vulnerabili din punct devedere emoþional. Dacã este încon-jurat de afecþiune are toate ºanselesã-ºi punã în valoare calitaþile.Copilul trebuie sã înveþe ºi sãîmpartã atenþia cu altcineva.

  Compatibilitate cu alte zodiiExcelentã (100%) — Berbec,SagetatorBunã (80%) — Balanþa, GemeniDelicatã (60%) — Scorpion, TaurDificilã, dar interesantã (50%)— VãrsãtorNerecomandabil (10%) —Fecioarã, Rac

  Pietrele caracteristice zodiei Leu:Este bine ca nativul Leu sã

  poarte pe mânã stângã sau la gât bijuterii sau talismane din

  pietrele sale norocoase: Chihlimbar, Granat,Carneol, Diamant, Rubin, Onix

  Lecþii de viaþã pentru zodia Leu:

  Trebuie sã preia neapãrat con-ducerea unui grup în aceastãexistenþã, dar manifestând din

  plin iubire, altruism ºi generozi-tate, lãsând la o parte

  orgoliile, învãþând ºi ce înseam-nã modestia ºi economia.

  Lipotimia reprezintãpierderea reversibilã acunoºtinþei de scurtã duratã(secunde-minute).

  Apare de obicei printr-unmecanism reflex, ca urmare ascãderii oxigenãrii cerebrale, încondiþiile stationãrii prelungite înortostatism, în aglomeraþie, încãperiaglomerate ºi neaerisite; mai poateapãrea în condiþii de stres psihicsau fizic, în suprasolicitãri, insolaþii,hipoglicemii etc.

  Prim ajutor:- dacã este posibil, victima va fi

  prinsã în braþe, pentru a nu se lovi- se va aºeza culcat, cu faþa în sus

  ºi cu capul într-o parte- se vor ridica membrele inferioare

  mai sus decât trunchiul- se stropeºte victima cu apã rece

  pe faþã- se supravegheazã pânã ce-ºi

  recapatã cunoºtinþa sau dacã aceastãstare se prelungeºte se solicitã aju-torul medical de urgenþã.

  Pentru a preveni leºinul, mediciirecomandã sã luaþi micul-dejuninainte de a pleca de acasã. Chiardaca nu sunteþi obisnuiti sã mâncaþidimineaþa, mãcar beti un ceai cald,îndulcit cu miere. De asemenea, esteimportant sa aveti o alimentaþie echili-bratã, bazatã în special pe fructe ºilegume.

  Ghid de prim ajutor - lipotimia (leºinul)

 • Gazeta de Bãneºti 9

  Cei are vor sa-ºi constru-iascã o casã în regie pro-prie trebuie þinã cont deschimbãrile care au avutloc în legea construcþiilor.

  Cei care vor sã îºi con-struiascã o casã cu etaj laþarã trebuie sã ºtie cã numai au voie sã o facã înregie proprie.

  Noua lege în con-strucþii îi obligã sã anga-jeze un diriginte deºantier, dar ºi alþi experþiîn domeniu.

  Potrivit modificãriloraduse la lege, Inspectoratulde Stat în Construcþii este

  obligat sã verifice dacã ceicare îºi construiesc caserespectã sau nu normelede stabilitate ºi rezistenþã.

  Noua lege a fost votatãde deputaþi, urmeazã sã fiepromulgatã de preºedinteºi va intra în vigoare dupãce va fi publicatã înMonitorul Oficial.

  Pânã acum, proprietarulunei noi construcþii cu etajavea nevoie de o autoriza-þie ºi de un plan al casei, înrest se putea apuca demuncã împreunã cu ve-cinii, prietenii ºi rudele.

  Se schimbã legea construcþiilor

  Nu mai poþi sa îþi facicasã de unul singur

  Elevii majori care rãmân repetenþi nu vor mai primi alocaþie

  Elevii care devin majori ºiurmeazã încã cursurile de zi aleunei instituþii de învãþãmântliceal au dreptul sã primeascãalocaþie de stat pânã lafinalizarea clasei a XII-a, potrivitlegii.

  În caz de repetenþie însã, alo-caþia de stat se suspendã pentruelevii care au devenit majori.

  Singurul motiv de repetenþieacceptat este acela pe conside-rente medicale.

  Pentru a putea beneficia dealocaþie de stat pâna lafinalizarea liceului, elevul trebuiesã aducã de la ºcoalã o adeve-rinþã din care sã rezulte cã aurmat neîntrerupt cursurile insti-tuþiei de învãþãmânt respective.

  Cu adeverinþa însoþita de ocopie dupã buletin ºi declaraþiapãritelui care a fost titular de alo-caþie se poate duce la sediulagenþiei locale de plãþi socialepentru a le depune la dosar.

  Cu siguranþã nu mulþi dintrenoi s-au gândit la asta însã codulbunelor maniere are reguli clare.

  Pretindem cã ºtim multe desprecodul bunelor maniere, dar nu toþirespectãm regulile. Cu toate aces-tea mulþi dintre noi ºtim cã estefoarte important sã saluþi pentru cãasta este de fapt o formã de respect.

  Cum ºi în ce interval de timp salutãm

  Unele reguli din codul bunelormaniere sunt interesante ºi nu suntgreu de urmat. Potrivit CoduluiBunelor Maniere, întâmpini pe cine-va cu salutul ”Bunã dimineaþa!”pâna la ora 11.00. Apoi, pânã laapusul soarelui, foloseºti ”Bunãziua!”, iar de atunci ºi pânã la finalulserii, foloseºti ”Bunã seara!”.

  În principal, oamenii folosescformulele ”Bunã!”, ”Servus!” sau”Salut!”. Dar ºtiaþi cã sunt per-soane pe care potrivit CoduluiBunelor Maniere nu este în re-gula sa le saluþi astfel?

  Între prieteni sau colegi sau per-soane de vârstã apropiatã se potfolosi, dar niciodatã nu se salutão persoanã mai în vârsta cu„Bunã!" sau „Salut!"

  Bunãd im in e a þ a !

  Dar pânã la ce orã putem folosi acest salut?

  ªtiaþi cã... Mãnãstirea Cheia este o mãnãstire de

  cãlugari din localitatea cu acelaºi nume, dincomuna Mãneciu ºi având hramul Sf. MareIerarh Nicolae, iar datarea fiind din anul 1839.

  Mãnãstirea Ghighiu, în satul Ghighiu dincomuna Bãrcãneºti se aflã aceastã mãnãstire demãicuþe ce poartã hramul Izvorul Tãmãduirii ºicare este datatã înca din secolul al XIX-lea (anul1854).

  Mãnãstirea Ianculeºti, purtând hramulÎnãlþarea Sfintei Cruci, aceastã mãnãstire decãlugãri este situatã în localitatea Ianculeºti dincomuna ªoimari ºi este datatã încã diin anul2005.

  Mãnãstirea Parepa este o mãnãstire demaici, situatã în localitatea Parepa, din comunaColceag ºi purtând hramul Sf. Treime, datareafiind una recentã, din anul 2003.

  Mãnãstirea Pissiota având hramulNaºterea Maicii Domnului (8 septembrie),mãnãstirea de maici Pissiota este situatã incomuna Poenarii Burchii ºi are o datare dinanul 1928.

 • Gazeta de Bãneºti10

  Kevin Kirmizigul

  LORA nu are nevoie de nicioprezentare. O cunoaºteþi toþi, dareu am vrut s-o cunosc ºi mai bine,aºa c-am sunat-o ºi-am întrebat-odacã vrea sã-mi ofere un interviu.A spus DA din prima ºi ne-amîntâlnit! Mi-a povestit foarte multelucruri. ªi când spun foarte multe,nu glumesc.

  Vã invit s-o cunoaºteþi mai bine peLora, sã descoperiþi un om frumos lachip ºi suflet, din rândurile ce urmeazã…

  ªtiu cã tu crezi în vise. Din punctul tãu de vedere cumdevine un vis realitate?

  Oh, Doamne. Depinde! Depinde demulþi factori. Cred cã cel mai important estesã fii perseverent. Eu am avut foarte multevise pânã la o vârstã când visele au devenitplanuri. Am început sã-mi fac un plan cã sã-mi iasã planul alã mãreþ. ªtii… mai multeplanuri mai mici care duc la planul alã maimare ºi planul alã mare face parte dintr-unalt plan ºi tot aºa… Ca o pãpusã matrioºka.Aºa s-a întâmplat ºi cu mine, ºi cu visele ºicu planurile mele.

  ªi-au devenit realitate…Da. Au devenit realitate pentru c-am

  muncit foarte mult ºi-am pãstrat o energiebunã. Am ºtiut sã fiu antipaticã pentru ceicare trebuiau sã stea la distanþã ºi-am ºtiutsã fiu iubitã de cei care ºtiu sã ofere iubireanecondiþionatã, adicã asta e cea mai fru-moasã forma de iubire

  Cum ai descrie o cariera desucces?

  Ohh. Uite… sunt oameni care spun cã ocarierã de succes e una internaþionalã sausã iei nu ºtiu ce premii. Pentru mine succe-sul în meseria, în cariera pe care þi-ai ales-osau care te-a ales pe tine, cum a fost în cazulmeu, înseamnã sã trãieºti din asta: sã ai oviaþã frumoasã, sã poþi sã oferi prietenilor,familiei, oamenilor din jurul tãu o viaþãbunã. Dacã asta îþi dã satisfacþie ºi fericire ecel mai important. Decât sã umblu prinlume singurã ºi sã am numai prieteni falºi.

  Oricum ºi aici, în România, sunt foartemulþi prieteni falºi, dar e bine sã-i reperezidin timp. Eu am încercat mult timp sã-mi facprietenii falºi sã nu mai fie falºi ºi sã mãiubeascã. N-am reuºit, dar nu mã dau bãtutã.

  Ce avantaje, dar ºi ce dezavan-taje aduce celebritatea?

  Eu nu am vrut sã devin celebrã. Eu amvrut sã cânt! Celebritatea a venit natural. Aivãzut vedetele mari, de peste ocean, ies cuun sacou mai lung pe ele ºi cu niºte tocuri

  dupã o noapte nebunã ºi sar paparazzi peele ºi e o dramã, nimeni nu ºtie de fapt ce eîn spatele lor, ce secrete ºi ce dureri ascundei… pare aºa o chestie foarte cool, dar rea-litatea e mult mai tristã. Cel puþin înþãriºoara noastrã unde suntem puþini, darpresa vrea sã fie totul ca-n America ºi sã facãscandaluri ca acolo. Unde acolo un artistcâºtiga dintr-un scandal milioane de euro ºievident cã nu-l mai afecteazã pentru cã elare vila aia în Hollywood Hills ºi se duceprin toata lumea… ºi nu-l mai afecteazã.

  Aici în schimb am observat cã suntfoarte mulþi oameni, în zona asta cum epresa scrisã ºi nu numai, care ºi-au dorit sãfie vedete ºi-atunci ei intrã într-un conflictcumva cu oamenii care sunt deja celebri petalentul lor. Ori sunt oameni care nu intrã înconflict ºi ãia sunt oamenii care îmi placmie foarte mult. Pânã la urmã toþi avemlocul nostru.

  Kevin… tu sã aduni pentru tine, sãmunceºti foarte mult, sã te perfecþionezi, sã-iurmãreºti pe cei mai ºmecheri din strãi-natate ºi sã-þi dai timp pentru asta… Deoareceeºti încã foarte tânãr ºi din pãcate vârsta nu teajutã la credibilitate. La tine doar atât - vârsta.

  ªi sã profiþi de timpul care ar trebui sã lucrezeîn favoarea ta, sã te ºcoleºti ºi ai rãbdare, caree cea mai grea dintre toate. Mie, dintre toate,cel mai greu mi-a fost sã am rãbdare.

  Care este modelul tãu saucare a fost?

  Am foarte multe modele. În general oa-menii care au reuºit sã-ºi împlineascã visul ºioamenii care nu exagereazã, care nu fac abuzde puterea pe care o au. Oamenii care ajungfoarte cunoscuþi ºi îi iubeºte lumea, dar ei nuprofitã. Aceºtia sunt oamenii pe care îi admir.Uite, eu o iubesc foarte mult pe Tina Turner.

  Am crescut ascultând muzica ei. Pe de-oparte, total opus, o iubesc foarte mult peMadonna. Madonna care a creat foarte multecontroverse pentru c-aºa a vrut ea, nu pentruc-aºa a fost; Atenþie! Sã ne înþelegem. Aºa avrut ea! ªi-a dorit sã fie o emblemã a libertãþii:a libertãþii sexuale, de gândire etc. ªiMadonna, femeilor din toatã lumea, aºa cum aexagerat ea în cariera ei ºi în imaginea ei, ne-aajutat pe noi sã ne deschidem foarte multmintea ºi sã fim puþin mai puternice.

  Existã o persoanã pe care þi-ai dorit sã o întâlneºti, dar n-aireuºit?

  Nu. Îmi doresc sã întâlnesc oameni pe carenu-i ºtie lumea neaparat. Mie îmi place sãdescopãr oameni ºi nu glumesc cu asta. Aºacum am facut multe colaborãri muzicale cunume pe care nu le ºtia lumea. ªi multã lumemi-a spus ”Nu face cu oameni necunoscuþi. Fãcu cineva mare…” ªi eu am spus: „Nuu! Dece?!” Pentru cã ºi eu am fost acolo ºi mi-ar fiplãcut sã fie cineva acolo ca mine acum caresã mã ajute. ªi eu cred foarte mult în noilementalitãþi ºi-n noul val. Îmi doresc sã fie unval bun, productiv ºi mult mai înþelept.

  Cum e atmosfera de cãlãtorieîn echipa ta?

  Suntem foarte glumeþi. Ascultãm poveºtiîn maºinã. Nu þi-am rãspuns la mesaj pentru c-am adormit pe povestea ”Punguþa cu doibani”. Mi-am cumpãrat un CD nou cu po-veºtile lui Creangã. Nu glumesc! Ascultpoveºti în maºinã. Suntem foarte amuzanþi!Suntem o gaºcã foarte unitã ºi foarte apropi-atã. Ne spunem toate secretele, toate fericir-ile, toate durerile. Suntem un fel de ”friends”ca-n serialul ãla, ºtii?!

  Echipa Lorei mi-a confirmat ulterior cã seascultã poveºti pentru copii în maºinã. :))

  LORA: „Am ºtiut sã fiu antipaticã pentru ceicare trebuiau sã stea la distanþã!”

 • Gazeta de BãneºtiO întâmplare amuzantã,

  demnã de povestit, din timpul turneelor?

  Oh, Doamne. Crede-mãcã ultima care-mivine în minte nu ede povestit. E foarteamuzant c-amînceput sã vedem,pe ecranele din ma-ºinã, un serial care senumeºte „The Walking Dead”care e cu zombi ºi e foarte ciudatpentru cã noi am crezut c-o sã râdemfoarte tare, dar de fapt ne-a speriat foarterãu. Mai ales c-am ajuns prin niºte locuriunde nu mai era electricitate, erau casepãrãsite ºi noi ne uitam la film. Pe-acolointram în panicã toþi ºi uitãm pe ce pla-netã suntem. Sunt momente foarteamuzante.

  Sã încerc ºi eu?Asta cu „The Walking Dead”, nu. Nu te

  sfãtuiesc!Emisiunea NextStar îþi

  aduce în faþã, la fiecareediþie, mari talente care îþitaie rãsuflarea. Poveºte-midespre experienþa ca juratNextStar.

  În primul rând ºtiu cã mã uitam tot timpul laemisiuni concurs ºi mi se pãrea de multe ori cãjuriile acestor emisiuni erau nedrepte. Mi sepãreau cã sunt false ºi cã nu spun ceea ce gân-desc cu adevãrat. Cã nu-ºi deschid inima, cã nulasã muzica sã intre… Am avut o secundã de visintens, de o dorinþã intensã – sã fiu jurat… cândm-am enervat la o emisiune în care eu am fostnedreptãþitã. Am fost concurentã într-o emisi-une în care am fost nedreptãþitã, da` rãããu,rãããu aºa, ºtii?! ªi þin minte c-atunci mi-am doritsã fiu ºi eu în juriu odatã-n viaþa asta. ªi cã dacãvoi ajunge în juriu voi fi foarte corectã ºi nu voiface niciodatã aºa ceva. Nu voi lãsa pe nimenisã-mi spunã ce sã fac ºi ce sã spun de dragulaudienþei. Dupã vreo doi ani, pentru cã nu seîntampla peste noapte, am primit aceastã propu-nere ºi-am filmat pilotul emisiunii NextStar. Amfilmat pilotul, nu ºtiu dacã am scos 2 cuvinte…Maxim cinci propoziþi cred c-am zis tot pilotul.Dar le-a plãcut de mine, mai ales limbajul meunon-verbal. Pur ºi simplu s-a legat foarte frumoscu NextStar. E un vis împlinit!

  Emisiunea m-a fãcut sã fiu puþin imunã laun copil simplu talentat, adicã nu mã mai

  impresioneazãchiar orice. Nuºtiu dacã e binesau rãu, dar emai bine în sen-sul în care putemsã fim mai selec-tivi ºi cã pretenþi-ile cresc maimult.

  Despreexperienþa „Te CunoscDe Undeva”?

  Experienta„Te Cunosc deUndeva” a fostuna foarte fru-moasã. Eu am

  intrat în emisiune de la început când nuera o „caterincã”. S-a vrut o emisi-

  une foarte profesionistã ºi-nacelaºi timp sã nu uitãm sã nedistrãm, dar totuºi era un con-curs bazat pe aptitudini

  vocale ºi actoriceºti. Eu amluat foarte în serios emisi-

  unea ºi am cãzut foartetare: de 3 ori. Bine…ultimul sezon a fostfun pentru mine,nu mi-am mai datinteresul foartetare. Aþi vãzut…nu ºtiu, dacã… Nucredeam cã maiam ceva dedemonstrat, numai voiam… fiece-o fi, oricum…Lumea mãiubeºte, eu îmi factreaba, cânt ce mise dã… Dar a fost oexperienþã care mi-a lãsat un gol însuflet pentru cã aºaam prins eu prima

  parte, când concur-sul era pe bune, luat

  în serios. Acum este… foarte amuzant!Ce sfaturi le dai celor care vor

  sã facã o carierã în muzicã?Trebuie sa fiþi foarte sinceri cu voi, sã fiþi

  foarte buni, sã nu vã luaþi exemple care chiar nusunt sunt deloc talentate, dar totuºi sunt pescenã. Nu acestea trebuie sã fie exemplele voas-tre. Am auzit din ce în ce mai multã puºtimecare spune: „Uite-o, mã, pe cutãricã… n-are niciun pic de voce, mããã. Ce? Io` nu pot? Pãi de cesã nu pot?” E foarte trist, e foarte greºit. Oameniicare susþin talente sunt din ce în ce mai puþini.E bine sã fii foarte bun, sã te duci la oamenifoarte duri care sã spunã adevãrul, oameni pro-fesioniºti în a descoperi talentul ºi dacã ai ºi þi sespune cã trebuie sã mai munceºti 3 ani – trebuiesã mai munceºti 3 ani. Perseverenþa, sã lucrezecu cei mai buni compozitori, care sunt pe piaþã,ori trebuie descoperiþi… ºi curaj.

  Cum era LORA în adolescenþã?Eu nu ºtiu dacã mi-am depãºit stadiul alã

  pentru cã sunt încã foarte impulsivã. Trebuie sãevoluezi. E bine totuºi sã ai chestia aia maturãpe care þi-o dã vârsta, experienþa etc., dar sã nunu-þi omori copilul ºi adolescentul din tine.

  Am fost o adolescentã foarte rebelã – amfãcut doar ce-am simþit eu ºi s-a dovedit sã ameu dreptate întotdeauna ºi oamenii care îmispuneau sã fac invers sã nu aibã dreptate. Mi-am

  dat seama c-aºa e viaþa mea, cã trebuie sã-miurmez eu instinctul. Nu funcþioneazã asta cu sfa-turile de la ceilalþi, cel puþin la mine.

  Lucrurile bune li se întamplãnumai oamenilor buni?

  Nu. Lucrurile bune nu li se întâmplã numaioamenilor buni, cum nici lucrurile rele nu li seîntâmplã numai oamenilor rãi pentru cã n-amînvaþa nimic dacã oamenilor nu li s-ar întâmplalucruri rele pentru cã acolo vezi dacã omul ebun sau rãu.

  Ce faci în timpul liber?Mã uit la filme. Mult! Tot mã rog… Mi-am luat

  bicicleta din subsol, mi-am pus-o în hol ºi mã uitla ea ºi mã gândesc cã dacã mã tot uit la ea, o sãma urc pe ea ºi-o sã ies pe uºa.

  ªi-o faci?Nu. Deocamdatã n-am fãcut-o, dar o s-o fac.

  Am fost la munte 4 zile ºi mi-am tradat bicicletamea cu altã bicicletã. Asta e! Þin foarte tare sãmã plimb. Pe mine mã þin serialele în casã.

  Ce îþi doreºti cel mai mult înacest moment?

  Îmi doresc sã fiu cu gaºca la mare ºi sã bemrose sau bere. Sã stãm la un bar pe plajã, sã dan-sãm ºi sã râdem.

  Planuri? Pregãteºti ceva?Multe. E greu! O sã schimb macazul – muzi-

  cal vorbind. Deja am început sã-l schimb, dar osã-l schimb ºi mai mult. Îmi doresc sã creascã ºifanii mei odatã cu mine ºi muzical. Sunt o per-soanã cu mult simþ al umorului ºi foartejucãuºã. Dacã te uiþi la piesele mele îþi daiseama. Când e vorba de cântat serios ºi când eo piesã de seriozitate ºi care necesitã o stareanume – pot s-o fac ºi s-a vãzut ºi chestia asta.Acum îmi doresc o maturizare muzicalã. Ampiese de Lora cea jucãuºã ºi unde simþulumorului s-a speculat. Dar vreau ºi piese în caresã se vorbeascã ºi de alte lucruri. O sã-mi facrepertoriul mult mai complex. Lucrez cu mulþioameni din strãinãtate.

  Mesaj pentru cititori.Fanii mei dragi, scumpi… Important e sã

  faceþi ce simþiþi voi ºi dacã asta vã duce pe undrum greºit e foarte bine pentru c-avem voie sãgreºim. Din greºeli învãþãm. Dacã asta vã ducepe un drum drept ºi corect aveþi grijã sã-i ajutaþiºi pe cei care au luat-o pe drumul greºit – sã-iluaþi lângã voi. Sã fiþi puternici ºi sã trãiþi frumos!

  Mulþumesc mult, LORA!

  MULTUMIRI SPECIALE: LORA Management

  Interviu realizat de Kevin Kirmizigul (prezentator), pe 21.06.2015, la

  „Festivalul Cireºelor” Bãneºti - Urleta

  KEVIN KIRMIZIGUL (foto) este un tânãr de 17 ani, dinUrleta, prezentator, care a reuºit sã intre în televiziune de lavârsta de 14 ani, în spatele ei, ºi-a reuºit sã descoperesecretele acesteia, din ºtiri ºi divertisment, într-un modaparte prin intermediul televiziunilor care i-au fost de-a lun-gul timpului gazdã: Antena 1, Antena 3, Digi24, TeleviziuneaRomânã (TVR), RealitateaTV ºi PrimaTV, practicând ºidescoperind lucruri care îl vor face din ceea ce este astãzi unprofesionist desãvârºit. Pânã acum, Kevin, a reuºit sã obþinãinterviuri în exclusivitate de la nume mari ale României dindiferite domenii respectabile (televiziune, teatru, film, mu-zicã). Maia Morgenstern, Magda Vasiliu, Simona Gherghe suntdoar câteva personalitãþi ale cãror poveºti de succes le-adescoperit. Contact Facebook: Kevin Kirmizigul

  11

 • 12 Gazeta de Bãneºti

  CCaaddoouu ppeennttrruu ccooppiiii,, ddiinn ppaarrtteeaa aaddmmiinniissttrraaþþiieeii llooccaallee

  Un teren viran a fost transformatîntr-un frumos loc de joacã

  Cadou pentru copii, din parteaadministraþiei locale condusã decãtre primarul George Stoica. Unteren viran, plin de mizerii ºimoloz din cartierul Pârºani a fosttransformat, într-un timp foartescurt, într-un superb loc de joacãpentru copii. Dovadã cã, dacã sedoreºte, dacã existã voinþã ºi pre-ocupare la nivelul primãriei, sepoate.

  “Era un teren viran, plin de mi-zerii. În plus, suprafaþa era per-manent supusã eroziunii provo-cate de pârâul care trece prin zonãºi era un real pericol atât pentrucetãþenii care locuiesc aici cât ºipentru cei care tranziteazã zona.

  ªi, þinând seama de solicitãrilevenite din partea consilierilorMinea Ion ºi Nichiþoiu Valentin ºiale celor care locuiesc în acestcartier, multe familii cu copii mici,

  am luat hotãrârea de a amenajaaici un loc de joacã pentru copii.Am trecut la treabã, terenul a fostviabilizat, am curãþat mizeria dinalbia pârâului, am adus o serie deîmbunãtãþiri pentru a stopa erozi-unea solului ºi am amenajat loculde joacã. Acesta este împrejmuit,pentru ca micuþii sã se afle în sigu-ranþã iar pãrinþii îi pot suprave-ghea de pe bãncile care au fostamplasate aici. Sperãm ca toþicopiii sã se bucure de acest nouloc de joacã ºi, pe aceastã cale, îirugãm pe toþi cetãþenii sã pãstrezeîn condiþii cât mai bune acesteaparate”, ne-a declarat primarulcomunei Bãneºti, George Stoica.

  Într-o scurtã documentare prinacest cartier, alãturi de primarulGeorge Stoica ºi viceprimarulGheorghe Viºan am fost informaþicu privire la o altã investiþie care leva aduce mare bucurie iubitorilorsportului. Pe un alt teren viran, dinacelaºi cartier, au demarat lu-crãrile de amenajare a unul terende minifotbal. Acesta va fi împrej-muit, pentru ca mingile sã nuajungã în râul Doftana sau cine ºtiepe unde, ºi va putea fi folosit decãtre toþi iubitorii sportului dinBãneºti, indiferent de vârstã.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice