istraŽivanje putem - ekof.bg.ac.rs · pdf filetehnike analize statističke metode etnografska...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISTRAIVANJE PUTEM ANKETIRANJA

  Prof dr Neboja Janiijevi

  [email protected]

  Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet

  Doktorske studije

  Kurs: Metodi i tehnike naunog istraivanja i analize

  mailto:[email protected]

 • Sadraj

  Pojam i svrha istraivanja putem anketiranja

  Dizajn anketiranja

  Metode anketiranja

  Telefonski intervju

  Intervju licem u lice

  Upitnik u papiru

  Elektronski upitnik

  Upravljanje procesom intervjuisanja

  Kreiranje ankete

 • Literatura

  Singleton A.R., Straits B.C. (2005), Approaches to Social Research, New York: Oxford University Press.

  Bryman A. (1988), Quantity and Quality in Social Research, London: Unwin Hyman

  Creswell J.W. (2009), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches, Sage.

  Fajgelj S. (2004), Metode istraivanja ponaanja, Beograd: centar za primenjenu psihologiju

  Priivi E, A Kovalainen, (2008) Qualitative Methods in Business Research, London: sage

 • Metodoloki pristupi u drutvenim istraivanjima

  Pristupi Kriterijumi

  Objektivistiko kvantitativno

  Subjektivistiko kvalitativno

  Paradigma Strukturalni funkcionalizam

  Interpretativizam

  Ontoloke i epistemioloke pretpostavke

  Objektivistiko, pozitivistiko, etiko

  Subjektivistiko, emiko,

  Vrsta znanja Univerzalno Kontekstualno

  Generalizacija istraivanja

  Univerzalistiko Idiosinkrastiko

  Svrha istraivanja Dijagnostiko Formativno

  Ukljuenost istraivaa Klasino Kliniko

  Vrsta istraivanja Komparativna analiza Analiza sluaja

  Metod istraivanja Kvantitativni, hibridni Kvalitativni, hibridni

  Tehnike prikupljnaja podataka

  Upitnici, sekundarni podaci

  Opservacije, intervjui

  Tehnike analize Statistike metode Etnografska analiza, analiza narativa, diskurs analiza, istorijska analiza

 • Metode istraivanja

  Eksperiment (Experiment)

  Anketiranje (Survey Research)

  Istraivanje u polju (Field Research)

  Korienje sekundarnih podataka(Secondary data Analysis)

 • Anketiranje (Survey research)

  Veliki broj ispitanika izabranih na bazi verovatnoe (sluajni uzorak) da bi reprezentovali svoju populaciju

  Sistematska procedura intervjuisanja i realizacije upitnika da bi se postavila unapred definisana pitanja i beleenje odgovora

  Pitanja su numeriki kodirana i analizirana

  Anketiranje se moe sprovoditi na dva osnvona naina:

  Intervjuisanje (direktno, verbalno anketiranje)

  Upitnik (indirektno, pisano anketiranje)

 • Svrha anketiranja

  Deskripcija pojava (description) distribucija

  karakteristika, ponaanja, stavova u populaciji

  Uee zaposlenih koji imaju probleme sa alkoholom

  Inflatorna oekivanja privrednika

  Objanjenje uzrono posledinih (kauzalnih)

  odnosa izmeu pojava (explanation) otkrivanje

  relacija izmeu dve ili vie pojava i

  identifikovanje prirode tih odnosa, utvrivanje

  uzroka i posledica odreenih pojava

  ta uzrokuje probleme sa alkoholom zaposlenih; kakav

  je odnos upotrebe alkohola i produtivnosti, odnosa sa

  kolegama, sklonosti konfliktima i sl.

 • Upotreba anketiranja

  Nauna istraivanja otkrivanje i merenje karakteristika, stavova ili ponaanja

  ljudi u istraivanjima drutvenih pojava

  Primer: istraivanje odnosa izmeu prihoda i nacionalizma

  Poslovna istraivanja otkrivanje i merenje karakteirstika, stavova ili ponaanja

  za potrebe donoenja odluka u preduzeima

  Primer: istraivanje stavova potroaa, istraivanje stepena zadovoljstva zaposlenih

  Opta drutvena istraivanja otkrivanje i merenje karakteirstika, stavova ili ponaanja

  lanova drutva (upotreba droge, seksualna ponaanja, politiki stavovi, stavovi prema ekologiji, navike u ishrani, korienje slobodnog vremena itd)

 • Vrste informacija koje se dobijaju anketiranjem

  Line informacije (poreklo, godine, pripadnost

  nekoj drutvenoj grupi)

  Prolo ponaanje (glasanje na prolim izborima,

  proseno dnevno gledanje TV)

  Planirano budue ponaanje (namere) (izlazak na

  sledee izbore, planirano letovanje)

  Stavovi (zadovoljstvo poslom, stav o vladi)

  Osetljive informacije (korienje droga, sukobi sa

  zakonom, seksualna ponaanja)

 • Prednosti anketiranja

  Mogu se koristiti kako za deskriptivna tako i za

  eksplanatora istraivanja dok se eksperiment

  korisiti samo za eksplanatorna istraivanja

  Bogatstvo podataka

  Vrlo raznovrsne teme istraivanja

  Vrlo irok spektar informacija o temi istraivanja

  Detaljnost informacija o ispitanicima

  Mogunost istraivanja etiki osetljivih tema to nije

  mogue u eksperimentu

  Mogunost ponavljanja i kombinovanja

  istraivanja sekundarne i kombinovane analize

 • Nedostaci anketiranja

  Metod utvrivanja uzrono posledinih odnosa

  ogranien na asocijaciju promene varijabli (u

  eksperimentu je to daleko lake i pouzdanije)

  Utvrivanje uzrono posledinih odnosa je

  izloeno subjektivnoj interpretaciji

  Teko je eliminisati suparniko objanjenje

  kauzalnih odnosa ako to nije pre samog

  anketiranja predvieno i mogue je samo

  statistikim metodom (u eksperimentu je to

  daleko lake ponavljanjem eksperimenta)

 • Nedostaci anketiranja

  Fleksibilnost pitanja su definisana pre istraivanja i ne mogu se modifikovati tokom istraivanja posebno u upitniku

  Socijalno poeljni odgovori

  Izvetaj o ponaanju umesto observacije ponaanja

  Pogrena percpecija ispitanika

  Iskrenost ispitanika

  Sposobnost ispitanika da artikulie ponaanje

  Sposobnost ispitanika da memorie ponaanje

 • Dizajn istraivanja putem anketiranja

  Istraivaki dizajn je ukupni plan istraivanja i odgovara na pitanja: ko, ta, kada, kako, ime se istrauje?

  Istraivaki dizjan u survey research se bazira na postavljanju pitanja i identifikovanju relacija izmeu odgovora

  Dva osnovna istraivaka dizajna u istraivanju putem anketiranja razlikuju se prema tome da li se pitanja postavljaju u jednoj vremenskoj taci ili u vie taaka

  Intersektorska istraivanja (cross sectional study)

  Longitudinalna istraivanja (longitudinal study)

 • Intersektorski dizajn istraivanja

  Anketiranje se vri samo jednom, u jednoj vremenskoj taci ili kratkom vremenskom periodu ali u razliitim sektorima odnosno kontekstima (organizacija, grana, privreda)

  Anektiraju se reprezentativne grupe ispitanika iz razliitih konteksta i zatim izvlae zakljuci o delovanju toga konteksta na njihove odgovore (da li kontekst utie na ponaanje, stavove, karakteristike ispitanika)

  Primer: uticaj privredne grane na inflatorna oekivanja ili uticaj stepena decentralizacije na stepen posveenosti zaposlenih

 • Longitudinalni dizajn istraivanja

  Anketiranje se vri vie puta u razliitim

  vremenskim takma ili periodima koristei isti

  instrument i iste ili razliite ispitnike

  Pogodno za istraivanje promena, trendova,

  razvoja neke pojave za razliku od

  intersektorskih istraivanja gde je istraivanje

  promena ogranieno seanjem ispitanika

  Dve vrste lognitudinalnih istraivanja

  Trend studije

  Panel studije

 • Longitudinalni dizajn istraivanja

  Trend studije Vie puta se ponavljau intersektorska istraivanja sa

  razliitim ispitnicima koji reprezentuju odreenu populaciju

  Istrauju se promene u varijablama koje se prate tokom vremena

  Istrauju se promene u celoj populaciji koja se istrauje

  Primeri: istraivanja politikih stavova pre izbora po mesecima, istraivanje stavova prema zatiti prirode tokom poslednje decenije, istraivanje promena u kulturnim vrednostima i verovanjima zaposlenih, istraivanje promena u zadovoljstvu zaposlenih

  Istraivanje kohorte (populacija pojedinaca koji imaju zajedniku karakteristiku kaonpr. Roeni su2000 god, diplomirali 2009 god) ima za cilj utvrivanje razvojnih promena kod pojednaca

 • Longitudinalni dizajn istraivanja

  Panel studije ispitivanje istih ispitanika anketiranjem vie puta tokom vremena

  Panel studije otkrivaju promene kod pojedinaca

  Primer: istraivanja strukture potronje pojednaca ili domainstava

  Nedostaci panel istraivanja Veoma skupo

  Trai dosta vremena

  Osipanje ispitnika iz uzorka smanjuje reprezenativnost uzorka

  Tokom vremena ispitanici rutinizuju odgovore, ue da izbegavaju zamorno ispitivanje (odgovoraju sa ne ako iza idu dalja pitanja)

  Ispitanici menjaju svoje ponaanje kao posledica panel studije

 • Prednosti inedostaci intersektorskih i lognitudinalnih

  istraivanja

  Intresektorski dizajn istraivanja

  Prednost: otkrivanje varijabli koje utiu na pojavu, jednostavnost, jeftinije

  Nedostatak: ne moe se koristiti za istraivanje dinamike pojave, promena, razvoja

  Longitudinalno istraivanje

  Prednost: moe da otkrije promene, razvoj pojave tokom vremena

  Nedostatak: skuplje, komplikovanije, trai dosta vremena

 • Uzorak

  Veliki, sluajni uzorak obezbeenje reprezentativnosti kroz metode uzorkovanja

  Mali, planski odabran uzorak Broj ispitanika je relativno mali

  Ispitanici nisu izabrani metodom sluajnog uzorka ve na osnovu odreenog kriterijuma

  Kada je problem specifian pa su i ispitanici definisani odreenim kriteirjumom i k