istorija jugoslovenske države od 1918-1941. jugoslovenske države od 1918-1941. godine ....

Download Istorija jugoslovenske države od 1918-1941. jugoslovenske države od 1918-1941. godine . Jugoslovenska ideja tokom Prvog svetskog rata: •Niška deklaracija srpske vlade doneta je

Post on 06-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Istorija jugoslovenske drave od 1918-1941. godine

 • Jugoslovenska ideja tokom Prvog svetskog rata:

  Nika deklaracija srpske vlade doneta je 7. decembra 1914. Ratni cilj: osloboenje i ujedinjenje svih Srba, Hrvata i Slovenaca.

  Stvaranje Jugoslovenskog odbora 1914. u Rimu. Odbor od 1915. deluje u Londonu.

  Jula 1917. Jugoslovenski odbor i srpska vlada potpisale su Krfsku deklaraciju.

 • Ka ujedinjenju

  Narodno vijee Slovenaca, Hrvata i Srba stvoreno je 8. oktobra 1918. godine

  Narodno vijee je 29. oktobra 1918. u Zagrebu proglasilo Dravu Slovenaca, Hrvata i Srba.

  enevska deklaracija potpisana je novembra 1918. godine. Srem se prikljuuje Srbiji 24. novembra 1918. Vojvodina se pripaja direktno Srbiji 25. novembra 1918.

  (osim Srema). Velika narodna skuptina u Podgorici 26. novembra donela

  je odluku o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Kraljevstvo Srba, Hravata i Slovenaca je proglaeno 1.

  decembra u Beogradu.

 • Na Pariskoj mirovnoj konferenciji

 • Prostor i stanovnitvo

  Jugoslovenska drava obuhvatala je prostor od 247.500 kvadratnih kilometara i 12 miliona stanovnika.

  Konstitutivni narodi inili su oko 82% stanovnitva, a oko 18% bile su manjine.

  Najbrojniji narod bili su Srbi (oko 40%) i Hrvati (oko 23%), a najbrojne manjine Nemci (4,27%), Maari (3,93%) i Albanci (3,68%)

 • Jugoslaviju su sainjavale sledee teritorije:

  -dve pre Prvog svetskog rata nezavisne drave: Srbija i Crna Gora;

  -Delovi Habzburkog carstva: Slovenija i Dalmacija (delovi Austrije), Hrvatska-Slavonija i Vojvodina (delovi Ugarske) i Bosna i Hercegovina pod direktnom upravom vlade u Beu.

 • Jugoslovenska drava od 1918-1921.

  Privremeno narodno predstavnitvo (PNP) formirano je marta 1919.

  Bilo je sainjeno od 296 delegata sa prostora cele drave.

  U PNP-u su dominirala dva bloka stranaka:

  -Demokratsko-socijalistiki blok

  -Parlamentarna zajednica

 • Najvanije politike partije:

  Narodna radikalna stranka - voa Nikola Pai

  Demokratska stranka - voe Ljubomir-Ljuba Davidovi i Svetozar Pribievi

 • Socijalistika radnika partija (komunista) od 1920 Komunistika partija Jugoslavije

  Filip Filipovi

  Hrvatska republikanska seljaka stranka- voa

  Stjepan Radi

 • Izbori za Konstituantu odrani su novembra 1920.

  Prvi ustav jugoslovenske drave donet je 28. juna 1921. godine (Vidovdanski ustav).

  -Glavne karakteristike: nasledna monarhija, jednodomna skuptina, centralizovana drava podeljena na 33 oblasti.

  Tokom 20-tih godina na izbore se izlazilo tri puta (1923, 1925 i 1927). Najvie uspeha imala je Narodna radikalna stranka.

 • Komunistika partija Jugoslavije zabranjena je 1921. godine na osnovu Zakona o zatiti drave

  20-tih godina stvaraju se brojne koalicije stranaka (Pai-Pribievi; Pai-Radi; Pribievi-Radi).

  U periodu od 1918-1929. godine promenjene su ak 24 vlade.

  20. juna 1928. godine poslanik Narodne radikalne stranke Punia Rai ubio je dva poslanika HSS i ranio trojicu (meu njima i Stjepana Radia koji kasnije podlegao povredama).

  Kralj Aleksandar uveo diktaturu 6. januara 1929. (estojanuarska diktatura)

 • Jugoslovenska spoljna politika 20-godina.

  Jugoslavija okruena BRIGAMA:

  Bugarska

  Rumunija

  Italija

  Grka

  Austrija

  Maarska

  Albanija

 • Italija

  Italija je predvodila revizionistike drave (Austriju, Maarsku, Bugarsku).

  Kraljevina SHS i Italija sklopile Rapalski sporazum 1920. godine.

  Rimskim ugovorom izmeu Kraljevine SHS i Italije 1924. Rijeka pripala Italiji.

  Italija je podrivala poloaj Jugoslavije sklapanjem saveza sa jugoslovenskim susedima i finansiranjem antijugoslovenskih organizacija (VMRO, Kosovski komitet, ustae).

 • Italija i Albanija

  Ugovorima potpisanim 1926. i 1927. godine Italija je vezala Albaniju.

  Jugoslavija i Albanija prekidaju diplomatske odnose 1927. godine.

 • Tri stuba spoljne politike

  Mala Antanta 1920 i 1921. godine (ehoslovaka, Kraljevina SHS i Rumunija)

  Ugovor o prijateljstvu sa Francuskom 1927.

  Vernost Drutvu naroda

 • estojanuarska diktatura -Raspustio je parlament, stavio Ustav van snage, zabranio stranke i uveo cenzuru.

  - Uveo je ideologiju integralnog jugoslovenstva.

  -Oktobra 1929. godine promenio je ime drave u Kraljevina Jugoslavija.

  - Uveo je novu teritorijalnu organizaciju drave -9 banovina i Uprava grada Beograda.

  -Unifikovao je zakonodavstvo i kolski sistem.

 • Podela Jugoslavije na 9 banovina: Moravska, Vardarska, Zetska, Dunavska, Drinska, Vrbaska, Primorska, Savska i

  Dravska

 • Kralj Aleksandar je 1931. ublaio diktaturu- donosi novi oktroisani ustav.

  Formirao je reimsku stranku: Jugoslovenska radikalna seljaka demokratija (od 1932 Jugoslovenska nacionalna stranka).

  Stvara Balkanski sporazum 1934.godine (Jugoslavija, Grka, Rumunija i Turska)

 • Aleksandar je ubijen 9. oktobra u Marseju.

 • Vlada Milana Stojadinovia

  Na elu drave Namesnitvo (knez Pavle Karaorevi, senator Radenko Stankovi i ban Savske banovine Ivo Perovi)

  Stojadinovi je postao premijer 1935. godine

  Oformio je stranku-Jugoslovenska radikalna zajednica.

  Doiveo je neuspeh sa Konkordatom 1937. (Konkordatska kriza).

 • Opozicija je organizovana u Blok narodnog sporazuma 1937. godine.

  inile su je Seljako-demokratska koalicija i Udruena opozicija.

  Tesna Stojadinovieva pobeda na izborima decembra 1938 ( vladina lista 54% Blok narodnog sporazuma 44).

 • Spoljna politika Milana Stojadinovia

  -U spoljnoj politici Stojadinovi se okree faistikim zemljama Nemakoj i Italiji.

  -Sklapa sporazum sa Italijom marta 1937. godine. (sporazum ano-Stojadinovi)

  -Vezuje jugoslovensku privredu za Nemaku.

 • Smena Stojadinovia i vlada Cvetkovi-Maek

  Knez Pavle je smenio Stojadinovia poetkom 1939. godine.

  Novu vladu sastavio je radikal Dragia Cvetkovi.

  Avgusta 1939. godine stvorena je Banovina Hrvatska (bive banovine Savska i Primorska uz dodatak sedam kotara).

  -Voa HSS Vladko Maek postaje podpredsednik vlade.

  -Reakcije na stvaranje banovine: Srbi na okup

 • Banovina Hrvatska

 • Knez Pavle u Berlinu 1939.

 • Pristupanje Trojnom paktu i 27. mart 1941. godine.

  -Nakon izbijanja rata septembra 1939. Jugoslavija je proglasila neutralnost.

  - Usled pritiska Nemake na kneza

  Pavla Jugoslavija pristupila Trojnom pakt 25. marta 1941. u Beu.

  -Protokol o pristupanju Trojnom paktu potpisao je predsednik vlade Dragia Cvetkovi.

  -Grupa oficira izvela je pu 27. marta 1941.godine. Narod je podrao pu masovnim demonstracijama.

  -Nakon pua u Beogradu Hitler je naredio napad na Jugoslaviju.

  -Vojna operacija Kazna sprovedena u delo 6. aprila 1941. godine.

 • Puisti

  Borivoje Mirkovi Duan Simovi

 • Podela Jugoslavije 1941. godine