istanbul bovok~ehir koordinasyon merkezi karariistanbul " bovok~ehir beleoiyesi t.c istanbul...

of 5/5
" iSTANBUL BELEOIYES I T.C iSTANBUL BELEDiYE KOORDiNASYON MERKEZi KARARI UKOME KARARI TARiH 09.05.2018 SAYI 2018/3-7.D.8 UKOME, istanbul Belediye Genel Sekreter Su. Dr. Hayri BARA<;:LI 09.05.2018 giin ye saat 16:00'da giindemindeki konulan iizere toplandl. ilgi: Toplu Ulali1m Hizmetler MUdiirlUgunUn 07.05.2018 tarih ye 1751 sayIlI yazlsl ile ekli raporu. TEKLiF : C307llilamurkuyu Mahallesi - Birlik Mahallesi ile C315 Dudullu - $ahintepe Hattl ye GUzergilh DUzenlemeleri Teklifi. TOPLU HiZMETLERi MUDmU;UGU RAPORU: iIgi Toplu Ulalilm Hizmetleri MUdUrlUgU yazlsl ekli raporunda; C307llilamurkuyu Mah.-Birlik Mah. Hattl uzonlugu 8,3 Km olup I gUzergilhta toplam 14 arayla hizmet yermektedir. C315 Dudullu-$ahintepe Hattl uzunlugu 3,3 Km. olup 1 gUzergilhta toplam 5 arayla hizmet vermektedir. Bahsi geyen C307llilamurkuyu Mah.-Birlik Mah. Hattl ye C315 Dudullu-$ahintepe Hattl, M5 OskUdar-Omraniye- <;:ekmekoy-Sancaktepe Metrosuna entegre durumdadll". 15 Arahk 2017 tarihinde M5 OskUdar-Omraniye-<;:ekmekiiy- Sancaktepe Metrosunun ayllmasl ile birlikte Alemdag Caddesine yo leu talilyan besleme hatIarmdaki minibUslerde yolculuk talebinin arttlgl giirUlmekte olup, metro hattmm tamammm ayllmasl ile birlikte bu iki hat Uzerindeki yolculuklarm artacagl Toplu UIaslm Hizmetleri MiidiirlUgU Degerlendirilmesi: C307 Ihlamurkuyu Mah.-Birlik Mah. Hattl ye C315 Dudullu-$ahintepe Hattl Uzerindeki bazl gUzergahlarda sirkUlasyon oldugu giirUlmektedir. Aynca hattaki yolculuklann optimum seyiyeye gelebilmesi ye metroya daha etkin bir entegrasyon iyin bazl gUzergah dUzenlemelerinin yapIlmasl planlanmaktadlr. Planlanan yeni gUzergilh ye gUzergilh ile Adem Yayuz ye <;:ekmekiiy Merkez Mahallelerinin Metroya ve Omraniye Deylet Hastanesine ulalilml saglanacaktJr. Bahsi geyen C307 Ihlamurkuyu Mah.-Birlik Mah. Hattl ve C315 Dudullu-$ahintepe Hattmm, C307 Omraniye Egt. ye - Cemil Meriy Mah. - Adem Yayuz Mah. - Dudullu - Merkez Mah. adl altmda tUm araylann tUm gUzergilhlarda ol arak bununla birlikte yeni gUzergilh ye gUzergilh istinaden yeni fonksiyonlann getirecegi yoleuluk talebini iyin C56 OskUdar-Omraniye-Alemdar hattmdan noter ile yeni olan hatta 5 aray ilave edilmesinin uygun olacagl mUtalaa edilmektedir. Hattm gUzergilhlannm dUzenlenmesi planlanmaktadll"; Hat Adl; C307 Umraniye Egt. ye Aras.Hast. - Cemil Merle Mah. - A. Yayuz Mah. - Dudullu - Merkez Mah. 1. Giizergah Adl; Omraniye Egt. ye - Cemil Meriy Mah. - Merkez Mah. ilk Durak; Omraniye Egt. ye Arali. Hastanesi Depolama Alanl-(2 Arayl Son Durak; <;:ekmekiiy Belediyesi (Erenler Caddesil-(1Ara Y l OniYersite Cad.- TRT Cad.- Adem Yayuz Cad.-Yelkenciler Sk.-Adem Yayuz Cad.- Hatip Cad.- Giiktan Sk.- KU\,Uksu Cad.- Ahmet Teyfik ileri Cad.-Site Yolu Cad.-AkgUl Sok.- Dr. FazIl KUyUk Cad.-Site Yolu Cad.- Alemdag Cad.- CiYan Mer! Cad.- Mithatpalia Cad. -Alemdag Cad.-Malazgirt Cad.-Petrol Yolu Cad.- istiklal Cad.- Cad.- Cad.-Talik6prU Cad.-Karadeniz Cad.- Abdullah Azam Cad.-Beyza Sok.- Karadeniz Cad.- Yurtsever Cad.- Abdullah Azam Cad.- Erenler Cad.- Selimiye Cad.-Nefer Sok.-OskUdar Cad .- GUlbaba Sok. Ceyhan Cad.- Piri Reis ca V - AdSlZ Yol- Erenler Cad. (- '1 /'\ '" jil'! Ii

Post on 17-Jul-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • " iSTANBUL BOVOK~EHiR BELEOIYES I T.C

  iSTANBUL BiiYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI

  ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 09.05.2018

  SAYI 2018/3-7.D.8

  UKOME, istanbul Biiyii~ehir Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Su. Dr. Hayri BARA

 • ..i 5 1.A N B U L • BUVUK.~EHIR

  BElEDIYES I

  T.C

  iSTANBUL BtiYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI

  ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 09.05.2018

  SAYI 2018/3-7.D.8

  Diinii~; Erenler Cad.-Ceyhan Cad. - Tun~ Sok.- Glilbaba Sok.-UskUdar Cad.- Nefer Sok.-Selimiye Cad.-TEM Kuzey Yanyol- TEM GUney Yanyol- Abdullah Azam Cad.- Yurtsever Cad.-Karadeniz Cad.- T~koprU Cad.- Menek~e Cad.-Ye~ildere Cad.-istiklal Cad.- Petrolyolu Cad.-

 • , ..i S ~.A N B U L •

  BUVUK~EHIR BElEOivESi

  T.C

  iSTANBUL BtiYUK~EHiR BELEDiYE BA~KANLIGI

  ULA~IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 09.05.2018

  SAYI 2018/3-7.D.8

  DijDii~; Erenler Cad.- Ceyhan Cad. - Tuny Sok.- Giilbaba Sok.-Oskiidar Cad.- Nefer Sok.-Selimiye Cad.-~ile Yolu Kuzey Yanyol- Kuzey Giiney Yanyol Baglant.sl- Sile Yolu Giiney Yanyol- Abdullah Azam Cad.- Sener Sok. - A~lk Senlik Cad. -

 • iSTANBUL

  BUYUK$EHiR BELEDIYESI

  T.C

  iSTANBUL BiiYUK$EHiR BELEDiYE BA$KANLIGI

  ULA$IM KOORDiNASYON MERKEZi KARARI

  UKOME KARARI

  TARiH 09.05.2018

  SAYI 2018/3-7.D.8

  Gidi~; Ciida Gazi Giilbaba Sok. - Merkez Sok. - Alemdag Cad. - Cami Cad. -

 • 3 ~ ~

  /' -zr f 4::-• ...!>

  ~,

  C307 ve C315 Birle~im Sonrasl Durum

  .~i .. iA .. '.l:a .... ' rjll'.