Ispitni primjeri iz predmeta osnove računovodstva

Download Ispitni primjeri iz predmeta osnove računovodstva

Post on 16-Jan-2016

12 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Veliki test od 30 promjena , zadaci i konani rezultat

TRANSCRIPT

<ul><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 1</p><p> 1. ZADATAK (65 bodova) a) Izraunaj temeljni kapital i izradi poetnu bilancu na temelju sljedeih podataka: </p><p>0124 - Kompjutorski program u proizvodnji 300.000 0192 - Akumulirana amortizacija programa 40.000 0300 - Zgrada administracije 450.000 0301 - Zgrada tvornice-proizvodnog pogona 385.000 0311 - Strojevi u pogonu 295.500 </p><p>03900 - Akumulirana amort. administrativne zgrade 129.000 03901 - Akumulirana amortizacija tvornike zgrade 126.700 0391 - Akumulirana amortizacija strojeva u pogonu 97.600 1000 - iro-raun 400.000 1130 - Dani kratkoroni kredit 45.000 1200 - Potraivanja od kupaca 165.400 2110 - Obveze za izdane mjenice 28.290 2140 - Obveza za kratkoroni kredit 90.450 220 - Obveze prema dobavljaima 182.110 230 - Obveze za neto plae 39.000 241 - Obveze za poreze i prirez 21.000 242 - Obveze za doprinose 11.000 </p><p>2520 - Obveze za dugorone kredite 200.000 3100 - Zalihe materijala 225.600 3110 - Materijal na doradi 125.000 350 - Zalihe sitnog inventara (10 brusilica) 7.000 600 - Proizvodnja u tijeku 80.000 900 - Temeljni kapital ? 910 - Kapitalni dobitak 128.000 930 - Priuve 55.000 </p><p> b) Na temelju poetne bilance otvori konta glavne knjige i proknjii sljedee promjene: 1. Dovreno je 60% proizvodnje u tijeku i preneseno na zalihe gotovih proizvoda. 2. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u proizvodnji u svoti od 80.000 kn, od ega su neto plae 44.000 kn, porez i prirez 24.000 kn, a doprinosi 12.000 kn. 3. Gotovinskim ekom je podignuto 8.000 kn sa -R i uplaeno u blagajnu. </p><p> 4. Primljen je raun za usluge dorade materijala u svoti od 25.000 kn plus 5.500 kn PDV. 5. Doraeni materijal dopremljen u poduzee i zaprimljen je na zalihe (konto 3100A). </p><p> 6. Prodano je 10 komada gotovih proizvoda, te je ispostavljena faktura kupcu na iznos 75.000 kn plus 16.500 kn PDV (na zalihama je bilo 40 komada gotovih proizvoda). 7. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. 8. Primljen je raun za telefon u administraciji svoti od 6.000 kn plus 1.320 kn PDV. 9. Kupac je raun od 55.444 kn podmirio uplatom na iro raun. 10. Primljen je izvadak sa iro rauna koji potvruje transakciju isplate 8.000 kn. 11. Zaposlenom Mati Matiu sa blagajne je isplaen predujam za slubeni put u svoti od 4.000 kn. 12. Doraeni materija sa zaliha u vrijednosti od 115.000 kn izdan je u proizvodnju (osnovni materijal). 13. Poduzee je 12.03. kupilo kompjuter, te je primljen raun od dobavljaa u svoti od 50.000 kn plus 11.000 kn PDV (kompjuter je 12.03. montiran i stavljen u uporabu u proizvodni pogon). 14. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u administraciji u svoti od 50.000 kn, od ega su neto plae 34.000 kn, porez i prirez 7.000 kn, a doprinosi 9.000 kn. </p><p> 15. Primljen je raun za usluge dorade u proizvodnji u svoti od 150.000 kn plus 33.000 kn PDV. 16. Primljen je raun za usluge rent-a-cara svoti od 10.000 plus 2.200 kn PDV. </p><p>17. Zaposleni Mate Mati vratio se sa slubenog puta, te je podnio obraun putnog naloga na iznos 6.500 kn plus 1.430 kn PDV koji je blagajna rijeila. </p><p> 18. Stranom kupcu su prodani svi preostali gotovi proizvodi sa zaliha, te mu je ispostavljena faktura na iznos 200.000 kn (26.700 EUR). 19. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. </p><p>20. Sa zaliha je izdano 6 brusilica koje se koriste u proizvodnom pogonu (obraunaj i knjii 50% otpis). 21. Obraunaj i proknjii troak amortizacije dugotrajne imovine na kraju godine uz sljedee stope: </p><p> sve zgrade po stopi od 2% godinje strojevi po stopi od 10% godinje </p></li><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 2</p><p> kompjutori i kompjutorski programi po stopi od 20% godinje. 22. Izvri prijenos proizvodnih uskladitivih trokova na proizvodnju u tijeku. 23. 80% cjelokupne proizvodnje u tijeku (iznos se izraunava na temelju cjelokupnog salda proizvodnje u tijeku) dovreno je i preneseno na zalihe gotovih proizvoda. Proizvedeno je 300 proizvoda. 24. Od proizvedenih 300 komada gotovih proizvoda kupcu je prodano 256 komada, te mu je ispostavljen raun u svoti od 450.000 kn plus 99.000 kn PDV. 25. Razdui skladite gotovih proizvoda za 256 komada koji su prodani. 26. Izvri prijenos administrativnih neuskladitivih trokova. 27. Saldiraj PDV. 28. Utvrdi i prenesi bruto financijski rezultat na razred 8. 29. Obraunaj i proknjii porez na dobitak po stopi od 20%. 30. Utvrdi i prenesi neto financijski rezultat na razred 9. c) Izradi bruto bilancu. d) Izradi zavrnu bilancu. e) Izradi raun dobiti ili gubitka po obrascu za velike poduzetnike. </p><p> Rjeenja: </p><p>Zbroj imovine 2.085.200,0Tem. kapital 1.330.350,0</p><p>490 451.850,0491 82.160,0700 378.307,0790 Potr. 725.000,0800 264.533,0803 53.638,6833 210.894,4</p><p>Bruto bilancarazred dug. potr.</p><p>0 1.480.500,0 507.050,01 1.442.970,0 0,02 0,0 1.111.218,63 267.600,0 2.100,06 153.543,0 0,09 0,0 1.724.244,4</p><p>Zbroj BB 3.344.613,0 3.344.613,0</p><p>Saldo</p><p>Poetna bilanca</p><p>Konta</p></li><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 3</p><p> Ime i prezime:_____________________ broj indeksa_______________ 1. ZADATAK (65 bodova) a) Izraunaj temeljni kapital i izradi poetnu bilancu na temelju sljedeih podataka: </p><p>O124 Raunalni program u administraciji 80.000O192 Ak. amortizacija programa 35.000O300 Zgrada administracije 1.400.000O301 Tvornika zgrada 3.500.000O311 Strojevi u pogonu 950.000O312 Uredska oprema 450.000O3900 Ak. amortizacija zgrade administracije 160.000O3901 Ak. amortizacija zgrade tvornice 80.000O3910 Ak. amostrizacija strojeva u pogonu 126.300O3911 Ak. amortizacija uredske opreme 48.600O64 Dani dugoroni kredit 88.7001000 iro raun 300.0001020 Glavna blagajna 9.5001121 Primljene mjenice 322.200120 Potraivanja od kupaca 35.7002110 Obveze za izdane mjenice 126.700220 Obveze prema dobavljaima 657.000230 Obveze za neto plae 90.000241 Obveze za porez i prirez na plae 25.000242 Obveze za doprinose 40.0003100 Zalihe materijala 330.000600 Zalihe proizvodnje u tijeku 200.000630 Zalihe gotovih proizvoda 100.0009000 Temeljni kapital ?930 Priuve 226.700940 Zadrani dobitak 367.900 </p><p> b) Na temelju poetne bilance otvori konta glavne knjige i proknjii sljedee promjene: 1. Materijal sa zaliha u vrijednosti od 100.000 kn dan je na niklovanje u drugo poduzee. </p><p> 2. Primljen je raun za usluge niklovanja i transporta niklovanog materijala u svoti od 20.000 kn plus 4.400 kn PDV. </p><p> 3. Dio obveza prema dobavljaima u iznosu od 77.777 kn isplaen je sa -R. 4. Prodano je 20 komada gotovih proizvoda, te je ispostavljena faktura kupcu na iznos 40.000 kn plus 8.800 kn PDV (na zalihama je bilo 100 komada gotovih proizvoda). 5. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. 6. Niklovani materijal zaprimljen je na zalihe (konto 3100A). 7. Kupac je raun od 48.800 kn podmirio na nain da je izdao mjenicu na isti iznos. 8. Po roku dospijea primljena mjenica je podnesena na naplatu i naplaena na -R u svoti od 48.800. 9. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u proizvodnji u svoti od 200.000 kn, od ega su neto plae 140.000 kn, doprinosi 40.000 kn, a porez i prirez 20.000 kn 10. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u administraciji u svoti od 80.000 kn, od ega su neto plae 44.000 kn, doprinosi 24.000 kn, a porez i prirez 12.000 kn </p><p> 11. Za potrebe proizvodnje sa skladita je izdan niklovani materijal u vrijednosti 110.000 kn koji se koristi kao osnovni materijal u proizvodnji. </p><p>12. Primljen je raun za telefon u administraciji svoti od 25.000 kn plus 5.500 kn PDV. 13. Obveze za izdane mjenice dospjele su na isplatu u svoti od 14.444 kn, te je taj iznos isplaen sa -R. 14. Kupljeno je dizelsko gorivo, te je primljen raun dobavljaa u svoti od 70.000 plus 15.400 kn PDV. Kupljeno gorivo je u vrijednosti od 70.000 kn odmah izdano u proizvodni pogon za potrebe rada strojeva. 15. Kupcu su prodani svi preostali gotovi proizvodi sa zaliha, te mu je ispostavljena faktura na iznos 150.000 kn plus 33.000 kn PDV . </p><p> 16. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. 17. Poduzee je ispostavilo raun za kamate zajmoprimcu za dani dugoroni kredit u svoti od 20.000 kn plus </p></li><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 4</p><p> 4.400 kn PDV. 18. Primljen je raun za elektrinu energiju u proizvodnji svoti od 130.000 kn plus 28.600 kn PDV. </p><p>19. Primljen je raun za oglaavanje u novinama u svoti od 3.000 kn plus 660 kn PDV. 20. Primljen je raun za reprezentaciju u svoti od 8.000 kn plus 1.760 kn PDV. 21. Obraunaj i proknjii troak amortizacije dugotrajne imovine na kraju godine uz sljedee stope: </p><p> sve zgrade po stopi od 2% godinje, strojevi po stopi od 10% godinje, oprema po stopi od 20% godinje nematerijalna imovina po stopi od 15% godinje. </p><p>22. Izvri prijenos proizvodnih uskladitivih trokova na proizvodnju u tijeku. 23. 70% cjelokupne proizvodnje u tijeku (iznos se izraunava na temelju cjelokupnog salda proizvodnje u tijeku) je dovreno i preneseno na zalihe gotovih proizvoda. Proizvedeno je 600 proizvoda. 24. Od proizvedenih 600 komada gotovih proizvoda kupcu je prodano 450 komada, te mu je ispostavljen raun u svoti od 900.000 kn plus 198.000 kn PDV. 25. Razdui skladite gotovih proizvoda za 450 komada koji su prodani. 26. Izvri prijenos administrativnih neuskladitivih trokova. 27. Saldiraj PDV. 28. Utvrdi i prenesi bruto financijski rezultat na razred 8. 29. Obraunaj i proknjii porez na dobitak po stopi od 20%. 30. Utvrdi i prenesi neto financijski rezultat na razred 9. </p><p> c) Izradi bruto bilancu. d) Izradi zavrnu bilancu. e) Izradi raun dobiti ili gubitka po obrascu za velike poduzetnike. </p><p> Rjeenja: </p><p>Zbroj imovine 7.316.200,0Tem. kapital 5.782.900,0</p><p>490 675.000,0491 247.232,0700 559.375,0790 Potr. 1.110.000,0800 303.393,0803 62.045,0833 241.348,0</p><p>Bruto bilancarazred dug. potr.</p><p>0 6.468.700,0 744.900,01 1.929.379,0 0,02 0,0 1.689.956,03 240.000,0 0,06 415.625,0 0,09 0,0 6.618.848,0</p><p>Zbroj BB 9.053.704,0 9.053.704,0</p><p>Saldo</p><p>Poetna bilanca</p><p>Konta</p></li><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 5</p><p> 1. ZADATAK (65 bodova) a) Izraunaj temeljni kapital i izradi poetnu bilancu na temelju sljedeih podataka: </p><p>O124 Raun. program u administraciji 60.000O192 Ak. amortizacija programa 6.000O300 Zgrada administracije 2.500.000O301 Tvornika zgrada 4.000.000O311 Strojevi u pogonu 850.000O312 Uredska oprema 650.000O3900 Ak. amortizacija zgrade administracije 160.000O3901 Ak. amortizacija zgrade tvornice 180.000O3910 Ak. amostrizacija strojeva u pogonu 140.000O3911 Ak. amortizacija uredske opreme 80.000O64 Dani dugoroni kredit 220.0001000 iro raun 350.0001020 Glavna blagajna 5.0001121 Primljene mjenice 127.600120 Potraivanja od kupaca 260.9002110 Obveze za izdane mjenice 126.700220 Obveze prema dobavljaima 650.000230 Obveze za neto plae 90.000241 Obveze za porez i prirez na plae 25.000242 Obveze za doprinose 45.0003100 Zalihe materijala 125.000600 Zalihe proizvodnje u tijeku 50.000630 Zalihe gotovih proizvoda 10.0009000 Temeljni kapital ?930 Priuve 126.000940 Zadrani dobitak 350.000 </p><p> b) Na temelju poetne bilance otvori konta glavne knjige i proknjii sljedee promjene: 1. Podmirene su obveze za neto plae, porez, prirez i doprinose isplatom sa iro rauna. 2. Prodano je 8 komada gotovih proizvoda, te je ispostavljena faktura kupcu na iznos 10.000 kn plus 2.200 kn PDV (na zalihama je bilo 10 komada gotovih proizvoda). 3. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. 4. Kupac je raun platio izdavanjem mjenice u svoti od 12.200 kn. 5. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u proizvodnji gdje su neto plae 150.000 kn, doprinosi 60.000 kn, a porez i prirez 20.000 kn. 6. Obraunaj i proknjii bruto plae zaposlenih u administraciji gdje su neto plae 50.000 kn, doprinosi 25.000 kn, a porez i prirez 10.000 kn. 7. Primljen je raun za oglaavanje u novinama u svoti od 25.000 kn plus 5.500 kn PDV. 8. Po roku dospijea primljena mjenica je podnesena na naplatu i naplaena na -R u svoti od 12.200 kn. 9. Dovrena je sva proizvodnja u tijeku i prenesena na zalihe gotovih proizvoda (proizvedeno je 50 proizvoda). 10. Primljen je raun za elektrinu energiju u proizvodnji svoti od 100.000 kn plus 22.000 kn PDV. 11. Stranom kupcu su prodani svi preostali gotovi proizvodi sa zaliha, te mu je ispostavljena faktura na </p><p> iznos 73.000 kn (10.000 EUR). 12. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. </p><p>13. Strani kupac je podmirio fakturu na devizni -R u svoti od 10.000 EUR, koja sada vrijedi 68.000 kn. 14. Poduzee je ispostavilo raun za kamate zajmoprimcu u svoti od 5.000 kn plus 1.100 kn PDV. </p><p> 15. Za potrebe proizvodnje sa skladita je izdan materijal u vrijednosti 110.000 kn koji se koristi kao osnovni materijal u proizvodnji. </p><p>16. Primljen je raun za raunovodstvene usluge u svoti od 6.000 kn plus 1.320 kn PDV. 17. Na iro raun su naplaena potraivanja od kupaca u svoti od 75.000 kn. 18. Sa iro rauna su podmirene obveze za izdane mjenice u svoti od 27.600 kn. 19. Primljen je raun za reprezentaciju u svoti od 8.000 kn plus 1.760 kn PDV. </p><p> 20. Primljen je raun za usluge kooperanata u proizvodnji u svoti od 200.000 kn plus 44.000 kn PDV. 21. Obraunaj i proknjii troak amortizacije dugotrajne imovine na kraju godine uz sljedee stope: </p><p> sve zgrade po stopi od 2% godinje strojevi po stopi od 15% godinje </p></li><li><p>____________________________________________________________________________________________________ </p><p>___________________________________________________________________________ 6</p><p> oprema po stopi od 10% godinje kompjutorski programi po stopi od 20% godinje. </p><p> 22. Izvri prijenos proizvodnih uskladitivih trokova na proizvodnju u tijeku. 23. 60% proizvodnje u tijeku dovreno je i preneseno na zalihe gotovih proizvoda. Proizvedeno je 483 proizvoda. 24. Od proizvedenih 483 komada gotovih proizvoda kupcu je prodano 326 komada, te mu je ispostavljen raun u svoti od 450.000 kn plus 99.000 kn PDV. 25. Razdui skladite gotovih proizvoda za prodano. 26. Izvri prijenos administrativnih neuskladitivih trokova. 27. Saldiraj PDV. 28. Utvrdi i prenesi bruto financijski rezultat na razred 8. 29. Obraunaj i proknjii porez na dobitak po stopi od 20%. 30. Utvrdi i prenesi neto financijski rezultat na razred 9. </p><p> c) Izradi bruto bilancu. d) Izradi zavrnu bilancu. e) Izradi raun dobiti ili gubitk...</p></li></ul>

Recommended

View more >