ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2017 ... · pdf file5 uvod...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NJEMAKI JEZIK Ispitni katalog za dravnu maturu

  u kolskoj godini 2017./2018.

 • 2

 • 3

  SadrajUvod ............................................................................... 51. Via razina ispita ........................................................7 1.1. Podruja ispitivanja ...................................................7 1.2. Obrazovni ishodi .......................................................7 1.2.1. itanje ................................................................7 1.2.2. Sluanje .............................................................7 1.2.3. Pisanje ...............................................................8 1.3. Struktura ispita ...........................................................9 1.3.1. itanje ................................................................9 1.3.2. Sluanje .......................................................... 10 1.3.3. Pisanje ..............................................................11 1.4. Tehniki opis ispita ................................................ 12 1.4.1. Trajanje ispita ................................................ 12 1.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja ............... 12 1.4.3. Pribor .............................................................. 13 1.5. Opis bodovanja ........................................................ 14 1.5.1. Vrednovanje ispitne cjeline itanja ...... 14 1.5.2. Vrednovanje ispitne cjeline Sluanja ... 14 1.5.3. Vrednovanje ispitne cjeline Pisanja ..... 14 1.6. Primjeri zadataka .................................................... 18 1.6.1. Primjer zadatka povezivanja ................... 18 1.6.2. Primjeri zadataka viestrukoga izbora . 20 1.6.3. Primjer zadatka dopunjavanja

  ...............23

  1.6.4. Primjer zadatka esejskoga tipa ............... 24

  2. Osnovna razina ispita ...............................................25 2.1. Podruja ispitivanja ...............................................25 2.2. Obrazovni ishodi ....................................................25 2.2.1. itanje .............................................................25 2.2.2. Pisanje ............................................................25 2.2.3. Sluanje .......................................................... 26 2.3. Struktura ispita ....................................................... 27

  2.3.1. itanje ............................................................. 27 2.3.2. Pisanje ............................................................ 28 2.3.3. Sluanje .......................................................... 28 2.4. Tehniki opis ispita ................................................. 29 2.4.1. Trajanje ispita ............................................... 29 2.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja ............... 29 2.4.3. Pribor ..............................................................30 2.5. Opis bodovanja ......................................................30 2.5.1. Vrednovanje ispitne cjeline itanja ......30 2.5.2. Vrednovanje ispitne cjeline Pisanja .....30 2.5.3. Vrednovanje ispitne cjeline Sluanja ... 32 2.6. Primjeri zadataka .................................................... 33 2.6.1. Primjer zadatka povezivanja .................... 33 2.6.2. Primjeri zadataka viestrukoga izbora 34 2.6.3. Primjer zadatka dopunjavanja ............... 35 2.6.4. Primjer zadatka kratkoga sastavka ......36

  3. Dodatci .....................................................................37 3.1. Priprema za ispit ..................................................... 37 3.1.1. Kako pripremiti pristupnike za ispitnu

  cjelinu itanja ............................................... 37 3.1.2. Kako pripremiti pristupnike za

  ispitnu cjelinu Sluanja ..............................38 3.1.3. Kako pripremiti pristupnike

  za ispitnu cjelinu Pisanja ...........................40 3.1.4. Upute i priprema za pisanje

  sastavka na vioj razini ............................... 41 3.1.5. Upute i priprema za pisanje kratkoga

  sastavka na osnovnoj razini ..................... 42 3.1.6. Primjer ocijenjenoga sastavka

  na vioj razini ................................................. 45 3.2. Opis jezinoga gradiva za viu razinu ispita 46 3.3. Opis jezinoga gradiva za osnovnu razinu

  ispita ........................................................................... 49

 • 5

  Uvod Njemaki je jezik na dravnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoe li polagati Njemaki jezik na vioj ili osnovnoj razini. Ispitom iz Njemakoga jezika na osnovnoj razini ispituju se temeljna jezina znanja i sposobnosti, a ispitom na vioj razini ispituju se ona jezina znanja i sposobnosti koja su vana za daljnje kolovanje u obrazovnim podrujima u kojima je nuno posjedovanje vie razine komunikacijske jezine kompetencije.

  Ispitni katalog za dravnu maturu iz Njemakoga jezika temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje to e se i kako ispitivati na dravnoj maturi iz ovoga predmeta na vioj i osnovnoj razini u kolskoj godini 2017./2018.

  Via razina ispita usklaena je s nastavnim planom i programom za gimnazije1, a osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u etverogodinjim strukovnim kolama2.

  Program etverogodinjih strukovnih kola, koje imaju 70 sati nastave godinje, bitno se razlikuje od gimnazijskoga programa u obimu opega i specifinoga vokabulara, u razradbi tema, u rasponu i sloenosti morfosintaktikih struktura i u sloenosti

  1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1, kolske novine, Zagreb, 1994.Na temelju rezultata nacionalnih ispita te iskustva rada s pristupnicima autor je procijenio kako realizacijom Nastavnoga plana i programa iz Njemakoga jezika za gimnazije pristupnik postie B2 razinu Zajednikoga europskoga referentnoga okvira za jezike: uenje, pouavanje, vrednovanje (ZEROJ, 2005.).

  2 Glasnik Ministarstva prosvjete i porta, Posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1997.Na temelju rezultata nacionalnih ispita te iskustva rada s pristupnicima autor je procijenio kako realizacijom Nastavnoga plana i programa iz Njemakoga jezika pristupnik postie A2 razinu Zajednikoga europskoga referentnoga okvira za jezike: uenje, pouavanje, vrednovanje (ZEROJ, 2005.).

  pisanoga i usmenoga izriaja, te osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu tih kola. Ako uenici tih kola ele polagati viu razinu, trebaju usvojiti dodatne programske sadraje prema planu i programu za gimnazije rabei dodatnu odobrenu literaturu. Gimnazijski program razlikuje se u zahtjevnosti, odnosno obimu usvojenosti odreenih jezinih sadraja (gramatikih struktura). Treba takoer raditi na odreenim vrstama tekstova (lanci, izvjea i sl.) i sustavno proirivati vokabular vezan uz ope teme. U Dodatcima ispitnomu katalogu sivom su bojom naznaene razlike u jezinim strukturama koje trebaju dodatno savladati kako bi mogli pristupiti ispitu na vioj razini i uspjeno ga poloiti. Ogledni primjeri ispita za viu i osnovnu razinu pristupnicima daju jasan uvid u razlike u sadraju i obliku ispita na tim razinama. Jezine kompetencije koje se oekuju od pristupnika na vioj razini mogu se usvojiti sustavnim kontinuiranim uvjebavanjem i primjenom nauenoga kroz dodatne sate nastave i intenzivnim individualnim radom. Predloeni broj dodatnih sati nastave kree se od 35 sati (za hotelijersko-turistike i ekonomske kole) do 70 sati za etverogodinje tehnike strukovne kole (medicinske, elektrotehnike, strojarske itd.). Ispitni katalog podijeljen je na dva dijela od kojih svaki opisuje jednu od navedenih razina.Za svaku razinu priloena su ova poglavlja:

  1. Podruja ispitivanja 2. Obrazovni ishodi 3. Struktura ispita 4. Tehniki opis ispita 5. Opis bodovanja 6. Primjeri zadataka s detaljnim pojanjenjem.

 • 6

  ispita, vrste zadataka te nain provedbe i vrednovanja pojedinih zadataka i ispitnih cjelina.U estome poglavlju navedeni su primjeri zadataka s pojanjenjem.Nakon pregleda razina slijedi dio Dodatci. U tom se dijelu, u okviru poglavlja Priprema za ispit, pristupnicima i nastavnicima detaljno izlae nain na koji se pristupnici najbolje mogu pripremiti za uspjeno polaganje ispita. U nastavku toga dijela daje se opis jezinoga gradiva za svaku razinu.

  U prvome i drugome poglavlju itatelj moe nai odgovor na pitanje to se ispituje. U prvome su poglavlju navedena podruja ispitivanja, odnosno kljune vjetine iz ovoga predmeta koje se ispituju ovim ispitom. U drugome je poglavlju, kroz konkretne opise onoga to pristupnik treba znati, razumjeti i moi uiniti, pojanjen nain na koji e se navedena znanja i vjetine provjeravati.

  Tree, etvrto i peto poglavlje odgovaraju na pitanje kako se ispituje, a u njima je pojanjena struktura i oblik

 • 7

  1. Via razina ispita 1.1. Podruja ispitivanja Ispitom iz Njemakoga jezika na vioj razini provjerava se komunikacijska jezina kompetencija u itanju, pisanju i sluanju prema nastavnome planu i programu iz Njemakoga jezika za gimnazije.

  Sukladno tomu, ispit iz Njemakoga jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina: itanje, Sluanje i Pisanje.

  Vjetina govorenja ne e se iz tehnikih razloga provjeravati na dravnoj maturi u kolskoj godini 2017./2018. No, valja naglasiti da i nadalje treba sustavno razvijati, njegovati i usavravati vjetinu govorenja jer je konani cilj nauiti se sluiti jezikom u komunikacijskoj situaciji.

  1.2. Obrazovni ishodi U ovome su poglavlju za svako podruje ispitivanja navedeni obrazovni ishodi prema nastavnome planu i programu za gimnazije i prema B2 razini ZEROJ-a.

  1.2.1. itanje Cilj je ove ispitne cjeline ispitati pristupnikovu sposobnost samostalnoga itanja s razumijevanjem raznovrsnih autentinih ili u manjoj mjeri prilagoenih tekstova. Budui da itanje s razumijevanjem podrazumijeva shvaanje leksikoga,

View more