iso 14006. ecodisseny. mònica trasserra. qualinneo

15
UNE-EN ISO 14006 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL. DIRECTRIUS PER A LA INCORPORACIÓ DE L’ECODISSENY www.qualinneo.com http://www.apartmenttherapy.com

Upload: geodimoni

Post on 27-Jul-2015

125 views

Category:

Design


1 download

TRANSCRIPT

UNE-EN ISO 14006

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL. DIRECTRIUS PER A LA INCORPORACIÓ

DE L’ECODISSENY

www.qualinneo.com

http://www.apartmenttherapy.com

Tots els Sistemes de Gestió: Qualitat, Medi Ambient, Ecodisseny, Seguretat laboral… Funcionen a partir del cicle PDCA: •  Planificar •  Fer •  Comprovar •  Actuar

Esquema de funcionament dels sistemes de gestió

www.qualinneo.com

Ecodisseny:

Consideració dels impactes ambientals a totes les etapes del disseny i desenvolupament de projectes per aconseguir un producte que generi el mínim impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.

Aspecte ambiental:

Element de les activitats, productes o serveis d’una organització que pot interactuar amb el medi ambient. Pot ser positiu o negatiu. Un aspecte ambiental significatiu pot tenir també un impacte significatiu.

Conceptes generals

www.qualinneo.com

Impacte ambiental: Qualsevol canvi en el medi ambient resultant en tot o en part de les activitats, productes o serveis d’una organització.

Cicle de vida: Etapes consecutives i interrelacionades d’un sistema producte, des de l’adquisició de la matèria primera o de la seva generació a partir dels recursos naturals, fins a la seva disposició final

Conceptes generals

www.qualinneo.com

Conceptes generals

www.qualinneo.com

Fabricació - Creació Disseny

Disposició final

Ús i manteniment

Esquema: Cicle de vida, aspectes, impactes

Residus Aigua Energia Matèries primeres

Impactes

Aspectes

Significança Transport - Distribució

Política ambiental Definir una política ambiental relacionada amb el producte o servei i que serveixi de marc de referència per establir els objectius ambientals. Punts clau: -  Compromís de complir amb els requisits legals ambiental i altres subscrits per l’empresa. -  Compromís de millora contínua i prevenció de la contaminació.

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Objectius Establir i documentar els objectius ambientals per a minimitzar els aspectes ambientals significatius que puguin ser generats.

Els objectius poden ser: - Aplicables a tots els productes o serveis de l’empresa - Específics d’un producte concret - Relacionats amb el procés de disseny

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Identificació i avaluació dels aspectes ambientals

Identificació de tots els aspectes ambientals sobre els quals es tingui control o influència associats a tot el cicle de vida del producte o servei. Avaluació de la significança dels aspectes ambientals mitjançant una metodologia objectiva que inclogui criteris ambientals: anàlisi del cicle de vida.

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Requisits legals i altres

Establir i mantenir al dia un procediment per a la identificació i l’accés als requisits legals i altres requisits als quals l’organització es sotmeti i que siguin aplicables als aspectes ambientals dels seus productes i serveis. Avaluació periòdica de l’acompliment (indicadors). Ampliar la identificació de requisits per al disseny de cada producte o servei incorporant la vigilància sobre: .La legislació ambiental actual i futura .Requisits ambientals dels clients i altres stakeholders

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Comunicació -  Interna. Diferents nivells de l’empresa -  Parts interessades externes: proveïdors, logística, administració, accionistes... -  Parts involucrades en el cicle de vida: usuaris, distribuïdors, recicladors...

Comunicació complementària per cients: anàlisi cicle de vida (ecoetiqueta), manuals d’ús, manteniment i disposició final, eficiència energètica

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Recursos, responsabilitats, competència i formació Disponibilitat dels recursos necessaris per desenvolupar el procés d’ecodisseny amb garanties. Disposar de persones competents: .Definir, documentar i comunicar les responsabilitats (organigrama i llocs de treball). .Detectar i satisfer necessitats formatives.

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Control operacional del disseny i desenvolupament Establir procediments i criteris d’actuació i control. •  Planificació (tasques, recursos, temps).

•  Elements d’entrada (requisits, normativa...). •  Resultats (objectius). •  Revisions (planificació, requisits, trasllat d’impactes). •  Verificació (compliment objectius). •  Validació (comportament producte final). •  Control de canvis (revisar i aprovar).

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Anàlisi, mesura i millora Auditories internes. Identificació de no conformitats. Accions correctives. Accions preventives i de millora. Revisió per la direcció.

Requisits de la ISO 14006

www.qualinneo.com

Resum

www.qualinneo.com

Per cada producte o servei a ecodissenyar: PLANIFICAR Aspectes ambientals significatius Impactes associats Requisits legals i altres Objectius FER Disseny, control i seguiment COMPROVAR Anàlisi i mesura ACTUAR Millora contínua

Mònica Trasserra 649 19 95 80 [email protected]

www.qualinneo.com