Iskustva iz drugog života

Download Iskustva iz drugog života

Post on 14-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 1/6</p><p>edavno je nekoliko amerikihinstituta obavilo opirno is-traivanje javnog mnijenja otome koje je najvanije ivot-</p><p>no pitanje za veinu ljudi, zapravo ko-ja je top lista prvih 10 najvanijih stva-ri u ivotu ljudskih bia. Bilo je tu sva-kakvih odgovora, od toga hoemo liikada putovati u dubine Svemira, sres-ti vanzemaljske inteligencije, hoe li bi-ti pronaeni lijekovi za sve bolesti, ho-emo li obuzdati prijeteu ekoloku ka-tastrofu i slino, ali daleko se najvani-</p><p>jim smatra odgovor na pitanje: ivimo liu nekom obliku i nakon fizike smrti?</p><p>Bog i geni Zanimljivo je da je to pitanjeak ispred onih koja se bave milju pos-toji li superiorna inteligencija koja nas</p><p>je stvorila ili, ako hoete, Bog. RichardDawkins, autor bestsellera "Sebinigen", jo je pred 30 godina upozorio da</p><p>je osnovna jedinica ivota gen i da su ge-ni oni koji upravljaju nama i to samo s</p><p>jednim ciljem - produljenjem vrste. Kuda</p><p>FENOMagistar Drago Pleko,vodei hrvatski strunjak zarubna podruja znanosti, obiao je 40 drava na etirikontinenta, napisao est knjiga, stotine tekstova, snimio vieod 300 TV emisija i priloga, sudjelovao na brojnimsvjetskim skupovima i kongresima koji se bave skrivenim</p><p>potencijalima u ovjeku i novim, jo neshvaenim,</p><p>dostignuima ljudskog uma i tijela. Iako znanstvenogobrazovanja, nerijetko je u sukobu sa slubenom znanou,</p><p>44 arena br. 2481 / 2008.</p><p>N</p><p>AP</p><p>Iskustva kl</p><p>PRAVI IVOT POIN</p><p>Iskustva kl</p><p>PRAVI IVOT POIN</p><p>Glasoviti indijski mistik KirpalSingh jasno je vidio kakoizgleda zagrobni ivot</p></li><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 2/6</p><p>MENIide ta evolucija nitko zapravo ne zna, ali</p><p>je Dawkins tvrdi ateist. Kao niz drugihznanstvenika, smatra religije pukim</p><p>praznovjerjem i odluno negira mogu-nost da svijest nastavlja ivjeti nakonsmrti tijela. Val ateizma zasipa Zapad pasu nedavno tiskane misli pedesetak is-taknutih povijesnih linosti koje vjeto</p><p>verbalno pokuavaju dokazati da je sva-ka duhovnost ili vjerovanje u ivot pos-</p><p>lije ivota - iluzija.No, jo od 1943. datira neobino iskust-</p><p>vo 20-godinjeg amerikog vojnika kojije zamro na stolu poljske bolnice nakonjake upale plua, pa je smjeten meumrtvace koji su ekali otpremu u mr-tvanicu. Ime mu je bilo George Ritchiea kasnije e postati lijenik i nakon go-dina oklijevanja opisati to mu se dogo-dilo dok je bio mrtav. Izaao je iz tijela iizgubio se lutajui hodnicima i prolazeikroz zidove kao od ale. Jasno je vidio iuo ljude koji ga nisu zamijeivali. Uhva-tila ga je panika ali se smirio i pronaao</p><p>put do svog tijela. Netko je zamijetio</p><p>znakove ivota na mladomvojniku i tako je spaen.</p><p>Zombiji na Mirogoju Uz svamudrovanja iz medicinskihkrugova o definitivnostismrti esto su u prolimstoljeima otkrivani u sta-rim grobovima ljudi koji sugrekom sahranjeni ivi. Valj-</p><p>da su zamrli, nisu pokazivaliznakove ivota satima, pa su ih</p><p>pokopali u lijesovima iz kojih seispod zemlje nije ulo zapomaga-nje. Diskretno su se na bekimgrobljima poeli pojavljivati grobovikoji su izvana imali zvonca povezanakonopom s unutranjou lijesa takoda bi oni koji su se eventualno povra-tili iz stanja suspenzije ivotnih funkcijamogli pozvati u pomo. Jo u 19. stolje-u takva je zvonca imalo nekoliko gro-bova na zagrebakom Mirogoju!Razvojem znanosti razbuktalo se oboje:</p><p>osporavanje ivota nakon smrti i do-</p><p>uvjeren da sva znanja postupno izviru iz same ljudskesvijesti. Uz paranormalne fenomene, biljei uspjehe uprimjeni komplementarne medicine u lijeenju raznihoboljenja, a i danas surauje i eksperimentira s nekimod vodeih svjetskih istraivaa. Ekskluzivno zaArenu, Pleko u serijalu "Fenomeni" otkriva najee</p><p>zablude vezane uz popularne teme, kao i neke dosadneobjavljene spoznaje iz tzv. zone sumraka</p><p>br. 2481 / 2008. arena 45</p><p>SnimioBori</p><p>stajduhar</p><p>ike smrti:</p><p>E TEK KAD UMREMO</p><p>ike smrti:</p><p>E TEK KAD UMREMO</p></li><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 3/6</p><p>46 arena br. 2481 / 2008.</p><p>kazivanje da taj ivot postoji. Religijesu u tome jasne, dapae nerijetko idu uminuciozne detalje kako taj ivot izgle-da. Mali problem predstavlja prilinarazlinost u opisima zagrobnog ivota.Na Zapadu je prava eksplozija interesaza kontaktiranje s preminulim osobama,dakle potraga za dokazima zagrobnog i-</p><p>vota, nastala krajem 19. stoljea, prvo</p><p>zahvaljujui autoritetu nobelovca i ocamoderne fizikalne kemije dr. WilliamaCrookesa, kojem se u svojoj knjizi "Dija-lektika prirode" divi i sam Friedrich En-gels. Crookes na spiritistikim seansamauspjeno priziva duh Katie King, po jed-nima medicinske sestre umrle u Indiji, a</p><p>po drugima keri zloglasnog engleskoggusara. U svakom sluaju, fotografijematerijaliziranog tijela Katie King okira-</p><p>ju. Pred svjedocima, ona vodi rasprave omjestu s one strane groba na kojem senalazi. Crookes razrauje jo neke po-kuse koji ukazuju da je s materijom mo-</p><p>gue baratati i kroz neke paralelne di-menzije, ali to biva brzo zaboravljeno us-lijed fascinacije s Katie King.</p><p>Pouzdani dokaziJo jedan genij, Sir Oli-ver Lodge, veliki znanstvenik koji pro-ivljava uasan ok nakon pogibije sinaRaymonda 1915. godine, posve-uje ostatak ivota istraiva-</p><p>njima vezanim uz postoja-nje ivota nakon smrti. Na-</p><p>pisao je 40 knjiga i tvrdioda je preko medija razgo-</p><p>varao s pokojnim sinomkoji mu je prenio da "jonije vidio Isusa Krista, ali jeOn ovdje i uo je njegov ne-</p><p>vjerojatno lijepi i zvonak glas".Lodge, koji je umro 1940., zarekaose da e se na ovaj ili onaj nain javiti sdruge strane postojanja. Nije se nikada</p><p>javio.U dvadesetom stoljeu se odvijaju istra-</p><p>ivanja koja zvue nevjerojatno. Raudiveizmeu snimaka cvrkuta ptica razabireglasove za koje se kasnije ispostavlja dasu neodrani govori Kennedya i Hitlera,glasovi slavnih povijesnih osoba i vrata</p><p>prema neshvaenim dimenzijama. Dr.Hans Konig u studiju njemake RTL</p><p>uivo, preko ureaja za tzv. tran-skomunikaciju, omoguava</p><p>kontakt jedne majke s pogi-nulim sinom Frankom kojegje smrt odnijela u 16-oj go-dini ivota. Pokojnici su za-biljeeni na video snimka-ma, njihove poruke na rau-</p><p>nalima i elektronskim urea-jima, a sve to dosee nevjero-</p><p>jatne razmjere pa su kamere ve-zane na internet 24 sata postavljene</p><p>na mjestima na kojima se tu i tamo po-javljuju 'duhovi'. Proizvode se i sofistici-rani digitalni ureaji koji proiavajuzvukove i navodno omoguavaju znati-</p><p>LijenikGeorgeRitchie</p><p>nakonsmrtiizaaojeiztijelai,prolazeikrozzidove,izgubioselutajuihodnicima</p><p>Autor Areninogfeljtona s dr.RaymondomMoodyjem,autorom knjigeivot poslijeivota</p></li><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 4/6</p><p>eljnicima oslukivanje svijeta s drugestrane groba. I dio znanstvene i religij-ske komune u Europi se pridruuje oni-ma koji misle da "tu neeg ima". Meunjima su dr. Ernst Senekovsky, otacFrancois Brune, prof. Alex Schneider idrugi.No, kruna bitke za istinu o Bogu i svje-tovima iznad ovog naeg dosee maksi-</p><p>mum s iskustvima klinike smrti. Ritchieje zaboravljen, ali na scenu stupa dr. Ra-ymond Moody, skromni lijenik iz An-nistona u Alabami, koji marljivo biljeiiskustva ljudi koji su preivjeli klinikusmrt za vrijeme koje su imali iskustva</p><p>putovanja tunelom prema svjetlosti, ita-vog filma ivota u nekoliko sekundi,ugodne oputenosti i sree, razgovora skuglom svjetla za koju neki kau da jeDobro, drugi Isus, trei Buddha i takodalje. Uvijek se javlja neka prepreka kaomost ili potok koju umrli ne smije prije-i i na to ga upozoravaju ranije preminu-</p><p>li roaci koji ponekog od njih sreu utom drugom svijetu bez patnje. Jer, akose prijee ta granica, povratka u tijelonema. A mnogi se moraju vraati jer ihekaju nedovrene misije, djeca, obave-ze i njihovo vrijeme nije dolo. Svjetlost</p><p>je blaga, ne sudi za grijehove, ohrabruje.Knjiga "ivot poslije ivota" doivljavanezapamen uspjeh. Moody je zvijezda s</p><p>ivice znanosti, a slijede i drugi poputKennetha Ringa, branog para Fenn-wick, Melvina Morsea i Betty Eaddie.Ima i onih koji su protivnici, meu njimanajotrija je Susan Blackmoor, koja setrudi dokazati da svijest umire s moz-gom, a iskustva tunela i blaenstva rezul-tat su luenja goleme koliine endorfinau ekstremnim situacijama jer upravo tasupstanca ublaava uasan strah od smr-ti i bola. Poziva se i na autoskopiju, fe-nomen koji nije nepoznat znanosti. Radise o halucinantnom stanju kada pacijent</p><p>vidi svoje tijelo sa strane. Ipak, time se</p><p>ne moe razjasniti kako netko gleda se-be na operacijskom stolu i zapamti sveto kirurzi razgovaraju za vrijeme zahva-ta te im je to u stanju kasnije ponoviti. Atakvih je sluajeva zabiljeeno poprili-no.</p><p>Astralne projekcije Ima i drugih pri-mjera na koje ne moemo primi-</p><p>jeniti standardne primjedbeznanosti. Pojam "astralne</p><p>projekcije", dakle izlaskasvijesti iz tijela, ima dugu</p><p>povijest. Drevni misticiopisuju nae astralno tije-lo kako izlazi iz fizikog,ali ostaje za njega vezanosrebrnom vrpcom kojaizlazi iz predjela slabi-na ili toke na stra-njem dijelu vrata. Pu-tovati ovom kopijom fi-zikog tijela moe</p><p>Danion Brinkley, 1950. godine roenijedini stanovnik Zemlje koji je dva pu-ta preivio kliniku smrt, ivopisna jefigura. Negdanji nasilnik koji je zavr-io kao marinac, i to u elitnim jedini-cama Navy Seals, u 25. je godini doi-</p><p>vio neto nevjerojatno - udario ga jegrom i umro je. Bio je mrtav najmanje28 minuta, a oi je otvorio u mrtvani-ci. Za vrijeme svoje smrti, kako opisu-</p><p>je u jednoj od svoje tri vrlo popularneknjige, putovao je tamnim hodnikomdo bia koje ga je odvelo u 'Kristalnigrad', a tamo je sreo 13 aneoskih en-titeta koji su mu ispriali 122 glavnadogaaja na Zemlji u narednih 25 go-dina. Tvrdi da je predvidio katastrofuu ernobilu, rat u Zaljevu, gospodar-</p><p>sku krizu za vrijeme vladavine Georgea Busha i puno drugih dogaaja. Smrt gaje izmijenila, pa je postao sasvim druga osoba. Ipak, mnogi ga sumnjie kao no-tornog newagera, koji previe podsjea na bajkovite opise karakteristine zasline pokrete. Prigovaraju mu da su mu predvianja buduih dogaaja nejas-na, a njegove se nasilne prolosti njegovi neprijatelji rado sjete i danas. Dapa-e, na internetu su neki pokrenuli anketu o tome je li Brinkley autentian ili sunjegove prie izmiljene. injenica je da je jedini je doivio kliniku smrt i dru-gi put, 1989. godine, kada mu je uslijed upale plua stalo srce. Opisuje svoj no-</p><p>vi posjet 'Kristalnom gradu' gdje dobija upute za novi nain ivota. Pokree or-ganizaciju koja se bavi hospicijem - pomaganjem na smrt bolesnim pacijenti-ma. Tu je, zahvaljujui svojoj popularnosti, dosta uspjean, a danas provodi vri-</p><p>jeme drei predavanja o fenomenu klinike smrti i hospiciju. Uzor mu je dr.Raymond Moody, kojeg je upoznao nakon svog prvog iskustva klinike smrti.</p><p>FENOMENIDANION BRINKLEY</p><p>Dva iskustva klinike smrti</p><p>Danion Brinkley nakon klinike smrtimogao je jasno vidjeti budue dogaaje</p><p>Sir OliverLodgenakonpogibijesinaposvetioseistraiva-njimavezanimuzpostoja-njeivotanakonsmrti</p><p>Jogi Soamiji, nakon 17 godina meditacije uzamraenoj prostoriji, opisao je kakoizgledaju paralelni svjetovi</p><p>Nobelovac dr.William Crookesna seansama je</p><p>uspjeno prizvaoduh Katie King</p></li><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 5/6</p><p>48 arena br. 2481 / 2008.</p><p>su uspjeli vjebom izazvati svojevrsnu hi-bernaciju tijela i onda vidjeti tunele i vor-tekse viih svjetova. Ponajprije se radi odjelu iz prve polovice 19. stoljea, "Sar Ba-chan", u kojem veliki jogi Soamiji opisujekako izgledaju svi ti svjetovi. Kasnije ese iz toga razviti kola meditacije poznatakao Radhasoami ili Sant Mat tradicija. Za-nimljivo je da je isti Soamiji proveo ak 17godina u zamraenoj prostoriji, pa nekiukazuju na mogunost da je dolo do ra-dikalne promjene u kemiji mozga, osobi-</p><p>to luenju hormona melatonina za kojegmnogi tvrde da igra kljunu ulogu u du-hovnim doivljajima. Cilj je ove meditaci-</p><p>je iznutra vidjeti gurua, majstora ija po-java znai da ovjek moe krenuti na putu unutranje svjetove. U konanici, kakosvjedoe neki sluajevi, prikaza se gurua</p><p>pojavljuje u trenutku smrti i neki pripad-nici Sant Mata, nekoliko trenutaka prijeno to e umrijeti, imaju jasnu viziju "maj-stora koji je doao po njih". Spomenutimajstori te Surat Shabd Joge, porijeklomiz Punjaba, opisuju tunele koji povezuju</p><p>vie razliitih razina postojanja i to stolje-</p><p>sao svoju sjajnu knjigu o doivljajima iz-van tijela. Sve mu se dogaalo samo odsebe, bilo je dovoljno da pomisli da je iza-ao iz tijela i ve je gledao u zvijezde nanekom drugom nebu. Taj tada entuzijas-tiki pisac mjuzikla opisao je niz tehnikakojima se to moe postii, ali najvea mu</p><p>je zasluga u nizu odgovora koji u detaljerazjanjavaju svojstva tog svijeta uz nas. Injegovih neobinih i okantnih zakonitos-ti.- Boga nisam sreo - rekao je Buhlman - ali</p><p>vidio sam vie svjetove koji su odijeljeniudnim opnama. Od mistinih sam bia ustotinama astralnih putovanja sreo samo</p><p>jednog mukarca u purpurnom ogrtaukoji je, kada sam ga pogledao izbliza, biosastavljen od malih sjajnih estica. Iskre-no reeno, nema sumnje da ivot nakonsmrti postoji, sretao sam tamo preko isvog pokojnog strica, no nita to bi ilou korist tvrdnjama bilo koje postojee re-ligije ne mogu rei.ini se da munjevito prelijetanje tunela</p><p>prema svjetlosti opisuju samo oni koji suiskusili kliniku smrt ili rijetki jogiji koji</p><p>se samo onoliko koliko je ona rastezlji-va, a ako je praktikant svjestan to sedogaa i dodiruje srebrnu vrpcu primje-tit e dvije stvari: ne radi se o konzis-tentnoj vrpci ve o gomili siunih srebr-nih zvijezdica, a vrpca pulsira ritmom sr-anih otkucaja. Ovaj je fenomen opisaoSylvan Maldoon, kojemu se, kako je sam</p><p>priznao, spontana mo naputanja tijelaizgubila s godinama. Robert Monroe jestvorio itav institut u kojem se i danas</p><p>vjeba naputanje tijela i putovanje u "vi-</p><p>e sfere" specifinim nainom primjenezvuka. Putali su ga na miru zbog mogu-e vojne primjene takvih moi, a nakonnjegove smrti istraivanja je u Monroeinstitutu nastavio bivi agent NSA, Skip</p><p>Atwater. Sreo sam ga, ali je negirao dadananje aktivnosti instituta imaju bilokakve veze s vojskom.</p><p>Aneli Najsnanije svjedoanstvo posto-janja svijesti izvan okvira modanih stani-ca dao je William Buhlman kojeg samsreo prije vie od 20 godina u njegovu ta-danjem domu u Marylandu. Tek je napi-</p><p>Duh Katie King materijalizirao se naspiritistikim seansama dr. Crookesa</p><p>Pred svjedocima duh Katie King opisivaoje zagrobno mjesto iz kojeg je doao</p><p>Slikar Hieronymus Boschna svojim je platnimaesto prikazivao Pakao</p></li><li><p>7/23/2019 Iskustva iz drugog ivota</p><p> 6/6</p><p>ima prije no to su se na Zapadu pojavi-le spekulacije o tome da takva iskustvaimaju osobe koje na trenutak otputuju on-kraj smrti.</p><p>Prikazi Pakla U posebnu kategoriju spa-daju amani svih moguih kola koji pa-daju u trans pa tako, kako kau, kontak-tiraju sa silama izvan naeg svijeta. To senajee odvija pod utjecajem jakihdroga koje zamuuju percepciju,</p><p>pa su takva svjedoanstva ne-</p><p>pouzdan saveznik u dokaziva-nju ivota nakon ivota. Uzto, od plemena do plemena,opisi duhova, demona, ane-la, pomagaa, promatraa iboanstava se dramatinorazlikuju. Zapadni je svijet ipakuzdrmao trezveni ali obdareniskandinavski mistik Swedenborg, ko-</p><p>ji je dokazao da posjeduje mo vienja</p><p>udaljenih dogaaja, ali je udario temeljegrani kranske mistike kojoj su osnovanjegove vizije svjetova prepunih anela idrugih mitskih bia i koja u osnovi pot-</p><p>vruje navode Biblije.Neku poveznicu sa famoznim tunelomsvjetlosti imaju i djela kontroverznih um-</p><p>jetnika. Prvi je...</p></li></ul>