ishrana voća yara đubrivima - cdn.agroklub.com · dinja i lubenica se uzgajaju uz navodnja-vane...

of 12 /12
Knowledge grows Ishrana voća Yara đubrivima

Author: others

Post on 30-Aug-2019

4 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Knowledge grows

  Ishrana voa Yara ubrivima

 • Yara

  Samo uravnoteena kombinacija hranljivih materija, primenjenih u pravo vreme, omoguava maksimalne prinose i najbolji kvalitet svakog useva.

  Ipak, kako se odluiti ta i kada primeniti? I koja ubriva odabrati?

  Yara ima sve potrebno za uspenu etvu. Kombinujui agronomske vetine, svetska iskustva i lokalnu primenu, stvorili smo kompletan asortiman ubriva za postizanje najboljeg rezultata ubrenja - od osnovnog ubrenja preko navodnjavanja do folijarne primene. Pet brendova Yare obuhvata celokupnu ponudu Yara ubriva u svetu.

  YaraMila

  NPK g ubrivo u granulama koje karakterie izrazita delotvornost

  Granule YaraMilaTM mineralnih ubriva se odmah rastvaraju u dodiru sa vlagom iz tla. Usevi se hranljivim elementima snabdevaju trenutno. Brzo otapanje i oslobaanje hranljivih elemenata omo-guava efikasnu primenu ubriva Yara-MilaTM neposredno u pripremi zemljita za setvu i sadnju (kao starter), kao i za delotvorno prihranjivanje useva.

  YaraMilaTM 7-20-28 , YaraMilaTM 13-13-21 , YaraMilaTM 8-24-24 , YaraMilaTM 16-27-7, YaraMilaTM 22-14-7 , YaraMilaTM 11-22-16, YaraMilaTM 15-15-15, YaraMi-laTM 7-12-25

  YaraMilaTM Complex i YaraMilaTM Cropcare su ubriva na bazi sulfata. Savetuje se primena u uzgoju inten-zivnih useva, posebno povra, voa i drugih useva osetljivih na hlor iz kalijum hlorida.

  YaraMilaTM Complex 12-11-18, YaraMilaTM Cropcare 11-11-21, YaraMilaTM Cropcare 8-11-23

  YaraLiva

  Osim kalcijuma-Ca i bora-B, YaraLivaTM ubriva, sadre brzodelujui azot u azotnom obliku NO3

  U kombinaciji tih elemenata YaraLivaTM ubriva obezbeuju zdrav razvoj i rast svim biljnim vrstama, nezavisno od teh-nologije koja se primenjuje.

  YaraBela

  Proizvodi YaraBelaTM na bazi nitratnog i amonijskog azota (CAN)

  Dostupni u razliitim formulacijama, YaraBelaTM proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajui amonijski azot sintezom u nitratni, a u nekim sluaje-vima sadre dodatne hranljive materije, neophodne biljnoj ishrani kao to su kalcijum i sumpor.

  UnikaTM Kali

  UnikaTM Kali sadrava 13,6 % N u obliku nitrata i 45 % kalijuma u obliku K2O.

  UnikaTM Kali je granularni kalijum nitrat pogodan za primenu rasipaem i mai-nama za setvu. Primenjuje se u tehno-logijama kada je potrebno dodati vee koliine azota i kalijuma od standardnih preporuka.

 • Yara

  YaraVita

  YaraVitaTM proizvodi nisu samo obina prihrana, to su posebno formulisana folijarna ubriva.

  YaraVitaTM ubriva dostupna su u obliku prakastih materija, tekuih formulacija i suspenzija, a u skladu sa najviim stan-dardima kvaliteta u proizvodnji hrane i hemijskoj industriji. Ti proizvodi sadre dodatne materije za poboljanje nato-pljenosti, osetljivosti i usvajanja, ime se poveava delovanje folijarnih ubriva u poreenju sa konkurentskim proizvodi-ma. Sledea prednost posebno razvi-jenih ubriva je visok sadraj hranljivih elemenata, pri emu pojedini proizvodi sadre i do 700 g/l aktivne materije. Na taj nain se s nekoliko kilograma foli-jarnog ubriva biljkama dodaje znatno vie potrebnih elementa samo u jednom tretmanu.

  Krista

  Krista grupa ubriva: pojedinane soli

  KristaTM grupa ubriva su proizvodi vrhunske istoe, 100% vodotopivi, i sa sigurnou se primenjuju u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  Kristalon i FertiCare

  Vodotopiva NPK ubriva: Kristalon i FertiCare

  Yara vodotopiva NPK ubriva KristalonTM i FerticareTM su 100% vodotopiva kom-pleksna mineralna ubriva sa izrazito visokom hranljivom vrednou. Name-njena su prihrani biljaka preko sistema za navodnjavanje, a pojedine fomulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidro-poniju. U obe grupe ubriva nalaze se proizvodi razliitih formulacija.

 • Dinja i lubenica se uzgajaju uz navodnja-vane sistemom kap po kap, pri emu op-timalna ishrana donosi prinos i kvalitet.

  Predstaviemo nain ishrane granulisa-nim proizvodima u osnovnom ubrenju, ime stvarate temelj ishrane, i vodotopi-vim proizvodima u prihrani, kroz sistem navodnjavanja kako biste dodali ostatak hraniva do potrebnog nivoa po odree-nim fazama rasta i razvoja.

  Mnoge sorte i hibridi imaju specifine zahteve prema odnosu i koliini hraniva. Viak azota tokom sazrevanja direktno utie na kvalitet.

  Vano je omoguiti optimalan intenzivni porast i u toj je fazi potrebno osigurati od 120 do 160 kg/ha dostupnog N.

  Preporueni proizvodi:

  Osnovno-startno ubrenje: YaraMila Cropcare ili YaraMila Complex.

  Vodotopiva ubriva: Kristalon ili Ferti-care.

  Prihrana kalcijumom i azotom: YaraLi-va Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.

  Prihrana kalijumom i azotom: granule Unika Kali, Krista K Plus, Krista SOP.

  Prihrana magnezijumom: Krista MaG ili Krista MgS.

  Folijarna prihrana: YaraVita Frutrel (N,P2O5,CaO,MgO,SO3,Zn,B).

  YaraVita Bortrac, obratite panju pre-ma ostalim YaraVita proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedi-nane elemente ishrane.

  Kristalon Specijal 18-18-18 ili Fertica-re 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

  Folijarna ubriva mogu se primenjivati s pesticidima.

  Dinja i lubenica

  Yara

  Fosfor je vaan za dobro ukorenjavanje i za 10 tona prinosa potrebno je 13 kg dostupnog P2O5. Treba osigurati 100 kg/ha dostupnog P2O5 za optimalne prinose. Fosfor se prilino ujednaeno usvaja tokom vegetacije i poeljno je dodati odreenu koliinu fosfora u fazi pre sazrevanja.

  Kalijum je vaan za kvalitet, za deset tona prinosa potrebno je 35-50 kg, zavisno o potrebama uzgajanog hibrida. Prema pravilu unosi se najmanje 150 kg/ha K2O, zavisno o sadraju K2O po analizi plodnosti. Za osnovno startno ubrenje savetuje se upotreba ubriva s kalijumom u obliku sulfata YaraMila Complex ili Cropcare.

  Treba istai veliku vanost kalcijuma-Ca, zatim magnezijuma-Mg.

  Od mikroelemenata vani su mangan-Mn, bor-B, eljezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hraniva.

 • Tehnologija ishrane lubenice i dinje, koliine su u kilogramima po hektaru za pojedine faze razvoja:

  Nedostatak kalcijuma kod dinje

  Yara

  Startno ubrenje

  u pripremi zemljita

  Nakon sadnje Intenzivan porast Cvetanje i zametanje

  Razvoj plodova

  Zrenje

  YaraMilaCropcare 11-11-21 ili

  8-11-23Complex 12-11-18500-850 kg/ha

  Kristalon* uti 13-40-1350 kgPlavi 19-6-20 ili

  Beli 15-5-3075 kg

  Beli 15-5-3050 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti 50-

  75 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti

  50 kg

  Ferticare*15-30-15 ili 8-42-

  1450 kg

  24-8-16 ili 14-11-2575 kg

  14-11-2550 kg

  10-5-26 ili 6-14-30

  50-75 kg

  10-5-26 ili 6-14-30

  50 kg

  YaraLivaNitrabor ili Trop-

  icote350-500 kg/ha

  Calcinit100-250 kg

  Krista Krista K Plus50-75 kgKrista K Plus ili

  Krista SOP75 kg

  Krista K Plus ili Krista SOP

  50 kg

  Krista Krista MaG ili Krista MgS75-150 kg

  *Napomena: Izaberite jedan tip vodotopivih ubriva Kristalon ili Ferticare. U tablici su prikazana oba programa i preporuene nedeljne doze u koliinama koje zavise o razvoju i kondiciji useva. Preporuujemo startno ubrenje plodovitog povra ubrivima koja sadre sulfatni kalijum, YaraMila Cropcare ili Complex zbog visokog kvalitetai topivosti. Azot moete dodati do potrebnog nivoa pomou YaraBela Extran 33 (amonijum nitrat), 80-150 kg/ha. Koliinu treba podeliti na pola - prvu polovinu u fazi intenzivnog porasta, a drugu nakon cvetanja. Obavezno proverite plodnost zemljita hemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savete u ishrani biljaka obratite se naem strunom servisu: [email protected], [email protected]

 • Jagoda se uzgaja iskljuivo uz navodnjav-nje sistemom kap po kap pri emu opti-malna ishrana donosi prinos i kvalitet.

  Predstaviemo nain ishrane granulisa-nim proizvodima u osnovnom ubrenju, ime stvarate osnovu, i vodotopivim proizvodima, u prihrani sistemom navod-njavanja, kako biste dodali ostatak hra-niva do potrebnog nivoa po odreenim fazama rasta i razvoja.

  Mnoge sorte imaju specifine zahteve prema odnosu i koliini hraniva. Viak azota tokom sazrevanja direktno utie na kvalitet. Vano je imati optimalan inten-zivni porast i u toj fazi se ne sme uneti suvina koliina N, najvie do 80 kg/ha.

  Fosfor je vaan za dobro ukorenjavanje i potrebno je 60-80 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilino ujednaeno usvaja tokom vegetacije i poeljno je dodati odreenu koliinu u fazi pre sazre-vanja.

  Kalijum je vaan za kvalitet, unosi se najmanje 120 kg/ha K2O, zavisno o sadraju K2O po analizi plodnosti. Za Osnovno startno ubrenje treba upotre-biti ubriva s kalijumom u obliku sulfata, YaraMila Complex ili Cropcare.

  Treba istai veliku vanost kalcijuma-Ca, zatim magnezijuma-Mg.

  Od mikroelemenata vani su mangan-Mn, bor-B, eljezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hraniva.

  U uzgoju jagoda moramo provoditi ishra-nu biljaka tokom ukorenjavanja i porasta u jesen nakon letnje sadnje i u prolee kada daje plodove.

  U tablici o tehnologiji ishrane navode se dve vrste vodotopivih ubriva Kristalon i Ferticare. Izaberite jedan od proizvo-da i programa.

  Yara

  Jagoda na otvorenom i u zatienom prostoru

  Preporueni proizvodi:

  Osnovno-startno ubrenje: YaraMila Cropcare ili YaraMila Complex.

  Vodotopiva ubriva: Kristalon ili Ferti-care.

  Prihrana kalcijumom i azotom: YaraLi-va Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.

  Prihrana kalijumom i azotom: granule Unika Kali, Krista K Plus, Krista SOP.

  Prihrana magnezijumom: Krista MaG ili Krista MgS.

  Folijarna prihrana: YaraVita Frutrel (N,P2O5,CaO,MgO,SO3,Zn,B). YaraVi-ta Bortrac, obratite panju na ostale YaraVita proizvode ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinane elemente ishrane.

  Kristalon Specijal 18-18-18 ili Fertica-re 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

  Folijarna ubriva mogu se primenjivati s pesticidima.

 • Nedostatak kalcijuma kod jagode

  Tehnologija ishrane, izraeno u kilogramima po hektaru za pojedine faze razvoja:

  Yara

  Obavezno proverite plodnost zemljita hemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savete u ishrani biljaka obratite se naem strunom servisu: [email protected], [email protected]

  Startno ubrenjeu pripremi zemljita

  Letnje razdoblje

  nakon sadnje-ukorjenjavanje

  Intenzivan porast u jesen

  Kretanje vegetacije u

  prolee

  Intenzivan porast u prolee

  Cvetanje i zametanje

  plodova

  Razvoj plodova

  Zrenje i berba

  YaraMila

  Cropcare 11-11-21 ili 8-11-23

  Complex 12-11-18

  400-600 kg/ha

  Kristalon uti30-40 kgPlavi 19-6-20 ili Beli 15-5-30

  35-50 kg

  uti25 kg

  Plavi 19-6-20 ili Beli 15-5-30

  25-40 kg

  Beli25-40 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti

  25-40 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti

  25 kg

  Ferticare15-30-15 ili

  8-42-1430-40 kg

  24-8-16 ili 14-11-2535-50 kg

  15-30-15 ili 8-42-14

  25 kg

  24-8-16 ili 14-11-25

  25-40 kg

  14-11-2525-40 kg

  10-5-26 ili 6-14-30

  25-40 kg

  10-5-26 ili 6-14-30

  25 kg

  YaraLivaNitrabor ili Trop-

  icote250-500 kg/ha

  Calcinit 50 kg

  Calcinit50-75 kg

  Krista Krista K Plus ili Krista SOP35-40 kgKrista K Plus ili

  Krista SOP25-40 kg

  Krista Krista MaG ili Krista MgS25-50 kg

  YaraVita Frutrel 3-5 l/ha Frutrel 3-5

  l/haBortrac 1,5-2

  lhaFrutrel 3-5 l/ha

 • Malina i kupina veinom se uzgaja-ju bez navodnjavanja, no sve se vie navodnjavaju sistemom kap po kap. Predstaviemo dve tehnologije ishrane: bez navodnjavanja i sa navodnjavanjem. Oba se naina provode granulisanim proizvodima u osnovnom ubrenju, ime gradite osnovu. U ostalim fazama rasta i razvoja dodaju se preporueni proizvodi do potrebnog nivoa.

  Mnoge sorte imaju specifine zahteve kad je re o odnosu hraniva i koliini. Viak azota tokom sazrevanja direktno utie na kvalitet.

  Vano je imati optimalan intenzivni porast i razvoj plodova i u tim fazama ne sme se uneti suvina koliina N, najvie do 80 kg/ha.

  Fosfor je vaan za prinos i kvalitet i potrebno je 60 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilino ujednaeno usvaja tokom vegetacije i treba biti dostupan tokom vegetacije.

  Kalijum je vaan za kvalitet, unosi se najmanje 100 kg/ha K2O, zavisno o sadraju K2O po analizi plodnosti. Za osnovno-startno ubrenje i prihranu granulisanim proizvodima savetuje se upotreba ubriva s kalijumom u obliku sulfata, kao to su YaraMila Complex ili Cropcare.

  Treba istai veliku vanost kalcijuma-Ca, zatim magnezijuma-Mg.

  Od mikroelemenata vani su mangan-Mn, bor-B, posebno eljezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehno-logija ishrane temelji na osiguravanju

  Yara

  Malina i kupina

  svih hraniva. Vano je obavljati folijarne prihrane mikroelementima B, Mn, Zn nakon berbe dok je list zelen kako bi se ti elementi skladitili u stablu tokom zimskog mirovanja.

  U tablici o tehnologiji ishrane navode se dve vrste vodotopivih ubriva - Krista-lon i Ferticare. Izaberite jedan od proizvoda i programa.

  Preporueni proizvodi:

  Osnovno-Startno ubrenje i prihrana granulisanim proizvodima: YaraMila Cropcare ili YaraMila Complex.

  Vodotopiva ubriva: Kristalon ili Ferti-care.

  Prihrana kalcijumom i azotom: YaraLi-va Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.

  Prihrana kalijumom i azotom: granule Uni-ka Kali, Krista K Plus, Krista SOP.

  Prihrana magnezijumom: Krista MaG ili Krista MgS.

  Folijarna prihrana: YaraVita Frutrel (N,P2O5,CaO,MgO,SO3,Zn,B). YaraVi-ta Bortrac, obratite panju na ostale YaraVita proizvode ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinane elemente ishrane.

  Kristalon Specijal 18-18-18 ili Fertica-re 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

  Folijarna ubriva mogu se primenjivati s pesticidima.

 • Tehnologija ishrane maline i kupine izraeno u kg/ha: Startno ubrenje primenjuje se u obe tehnologije:

  Yara

  Obavezno proverite plodnost zemljita hemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savete u ishrani biljaka obratite se naem strunom servisu: [email protected], [email protected]

  Startno ubrenje Kretanje vegetacije Intenzivan porast Cvetanje Razvoj plodova Zrenje i berba

  YaraMila

  Cropcare 8-11-23 ili 11-11-21

  Complex 12-11-18

  300-500 kg/ha

  YaraMila Cropcare

  8-11-23 ili 11-11-21Complex 12-11-18150-300 kg/ha

  YaraLivaNitrabor ili Trop-

  icote250 kg/ha

  Nitrabor ili Tropicote250-400 kg/ha

  Krista Unika Kali 100-200 kg

  Krista Krista MaG ili Krista MgS25-50 kg

  YaraVita Frutrel 3-5 l/haFrutrel

  3-5 l/haBortrac

  1,5-2 l/haStopit

  5-10 l/ha

  Kristalon uti 13-40-1325-40 kgPlavi 19-6-20 ili

  Beli 15-5-3025-35 kg

  Beli 15-5-3025 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti30-40 kg

  Crveni, Braon ili Narandasti

  25-35 kg

  Ferticare15-30-15 ili

  8-42-1425-40 kg

  24-8-16 ili 14-11-2525-35 kg

  14-11-2525 kg

  10-5-26 ili 6-14-3030-40 kg

  10-5-26 ili 6-14-3025-35 kg

  YaraLiva Calcinit50-75 kg

  Krista Krista K Plus ili Krista SOP35-40 kgKrista K Plus ili

  Krista SOP25-40 kg

  Krista Krista MaG ili Krista MgS25-50 kg

  YaraVita Frutrel 3-5 l/ha Bortrac 1,5-2 lha Stopit 5 l/ha

  Tehnologija bez navodnjavanja:

  Tehnologija s navodnjavanjem kap po kap uz prethodno startno ubrenje kao u gornjoj tabeli:

 • Yara

  Fertigacija je delotvoran nain primene ubriva zajedno s vodom kroz sistem navodnjavanja. Prvenstvena zadaa fertigacije jeste odrati optimalnu kon-centraciju hraniva u pristupanom obliku tokom vegetacije.

  Prednosti fertigacije

  vea iskorienost vode i hraniva

  postizanje veih prinosa i vrhunski kvalitet plodova

  U fertigaciji se koriste vodotopiva ubri-va koja se otapaju bez ostataka; Krista-lon i Ferticare.

  Za fertigaciju je vaan kvalitet vode koja se utvruje analizom.

  Dobivanje hranljivog rastvora

  5-10 kg Kristalon ili Ferticare oto-piti u 100 l vode (5-10%-tna rastvor), preporuena temperatura vode je 20C (min. 10C)

  Fertigaciju poeti kada je ubrivo otopljeno.

  Hranljivi rastvor se u sistemu navod-njavanja razreuje na koncentraciju 0,5 - 2 g/l, i to je gotov rastvor kojim prihranjujemo usev.

  Kompatibilnost s agrohemikalijama uvek se mora proveriti meanjem pre upotrebe.

  K2O

  P2O5

  MgO

  N

  Potrebe biljaka za NPK i razvojne faze

  start vegetativni rast cvetanje zrenje plodova berba

  KristalonTM plavi label19+6+20+3ili FerticareTM

  14-11-25

  KristalonTM uti 13+40+13ili FerticareTM

  15-30-15

  KristalonTM beli label 15+5+30+3ili FerticareTM 10-5-26KristalonTM naranasti 6+12+36ili FerticareTM 6-14-30

  Sve formulacije mogu se meati s kiselinama kako bi se smanjio sadraj bikarbonata u vodi.

  Kad se koristi Kristalon ili Ferticare i YaraLiva Calcinit, nikako ih ne smete meati u istom tanku, nego treba koristi-ti dva tanka ili naizmenino prihranjivati, kako bismo izbegli stvaranje netopivih jedinjenja u sistemu navodnjavanja.

  KristalonTM ili FerticareTM formulacije se temelje na razvojnim fazama biljke.

  Poetni rast: fosfor (P) za izgradnju korenovog sistema , takoe vaan za inicijaciju (zametanje) cvetova

  Vegetativni porast : N, Ca i Fe za izgrad-nju stabljike i lia.

  Generativna razvojna faza: K za cvetove i plodove.

  Fertigacija Yara ubrivima

 • Yara

  U programima ishrane dati su standardni programi ubrenja za svaki usev.

  Yara znanje o svakom usevu primenjuje kroz tri grupe informacija:

  1. Usmerenost na usev koja hraniva su potrebna, u kojoj koliini i kojoj razvoj-noj fazi biljke

  2. Portfelj proizvoda koje je najbolje sredstvo upotrebiti kako bismo pravil-no ishranili uzgajanu kulturu i postigli optimalan prinos i visok kvalitet

  3. Pravilna primena kako pravilno primeniti proizvod i osigurati najbolji povrat uloenog

  Na osnovu ovih informacija stvarani su programi ishrane useva Yara ubrivima.

  Programi ishrane useva Yara ubrivima

  Za svaki usev date su opte informacije o njegovim potrebama za razliitim hra-nivima kao i informacije o proizvodima koje za taj usev preporuuje Yara.

  U tablici je pregledan prikaz upotrebe Yara preporuenih ubriva u razliitim fazama razvoja biljke, zavisno o potreba-ma svakog useva. Alternative i / ili do-datne aplikacije drugim Yara proizvodima mogu biti potrebne na temelju rezultata analize zemljita / biljnog tkiva, zatim poznatih nedostataka pojedinih hranljivih elemenata, razliitih zahteva sorte ili hibrida itd.

  Za precizne programe ubrenja na osno-vu analiza obratite se naim strunjaci-ma na sledee e-mail adrese:

  [email protected] ili [email protected]

  Yara Analytical Service nudi mogunost analiza zemljita, lista, plodova, drugih biljnih organa.

  Potraite savet kod naih distributera i uvek proitajte deklaraciju na pakovanju pre nego to primenite Yara proizvode.

 • Struni saveti, prodaja, marketing:

  Stevan Mesarovi, dipl. ing. agronomije +387 65 921 189 [email protected]

  Tatjana Uljani, dipl. ing. agronomije +385 98 352 924 [email protected]

  Logistika:

  Vini Dozet +381 63 522 028 [email protected]