İş sağliği ve güvenliği kanunu

of 23 /23
BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Bayraklı Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayraklı 35535 İZMİR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Author: bayrakli-ortak-saglik-guvenlik-birimi-ve-danismanlik-ltdsti

Post on 03-Jun-2015

219 views

Category:

Health & Medicine


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

TRANSCRIPT

  • 1. SALII VE GVENL KANUNU30 Haziran 2012 CUMARTESResm GazeteSay : 28339KANUN SALII VE GVENL KANUNU Kanun No. 6331 Tarihi: 20/6/2012KabulBRNC BLM Ama, Kapsam ve Tanmlar Ama MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; iyerlerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve mevcut salk ve gvenlik artlarnn iyiletirilmesi iin iveren ve alanlarn grev, yetki, sorumluluk, hak ve ykmllklerini dzenlemektir. Kapsam ve istisnalar MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve zel sektre ait btn ilere ve iyerlerine, bu iyerlerinin iverenleri ile iveren vekillerine, rak ve stajyerler de dhil olmak zere tm alanlarna faaliyet konularna baklmakszn uygulanr. (2) Ancak aada belirtilen faaliyetler ve kiiler hakknda bu Kanun hkmleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakm merkezi, dikimevi ve benzeri iyerlerindekiler hari Trk Silahl Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli stihbarat Tekilat Mstearlnn faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin mdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ) alan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabna mal ve hizmet retimi yapanlar. d) Hkml ve tutuklulara ynelik infaz hizmetleri srasnda, iyiletirme kapsamnda yaplan iyurdu, eitim, gvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Tanmlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda; a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com

2. b) alan: Kendi zel kanunlarndaki statlerine baklmakszn kamu veya zel iyerlerinde istihdam edilen gerek kiiyi, c) alan temsilcisi: sal ve gvenlii ile ilgili almalara katlma, almalar izleme, tedbir alnmasnisteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda alanlar temsil etmeye yetkili alan, ) Destek eleman: Asli grevinin yannda i sal ve gvenlii ile ilgili nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda zel olarak grevlendirilmi uygun donanm ve yeterli eitime sahip kiiyi, d) Eitim kurumu: gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitimlerini vermek zere Bakanlka yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn, niversiteleri ve Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsterenirketler tarafndan kurulan messeseleri, e) Gen alan: Onbe yan bitirmi ancak onsekiz yan doldurmam alan, f) gvenlii uzman: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, igvenlii uzmanl belgesine sahip mhendis, mimar veya teknik eleman, g) kazas: yerinde veya iin yrtm nedeniyle meydana gelen, lme sebebiyet veren veya vcut btnln ruhen ya da bedenen zre uratan olay, ) veren: alan istihdam eden gerek veya tzel kii yahut tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular, h) yeri: Mal veya hizmet retmek amacyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile alann birlikte rgtlendii, iverenin iyerinde rettii mal veya hizmet ile nitelik ynnden ball bulunan ve ayn ynetim altnda rgtlenen iyerine bal yerler ile dinlenme, ocuk emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden ve mesleki eitim yerleri ve avlu gibi dier eklentiler ve aralar da ieren organizasyonu, ) yeri hekimi: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, iyeri hekimlii belgesine sahip hekimi, i) yeri salk ve gvenlik birimi: yerinde i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere kurulan, gerekli donanm ve personele sahip olan birimi, j) Konsey: Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyini, k) Kurul: sal ve gvenlii kurulunu, 1) Meslek hastal: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya kan hastal, m) Ortak salk ve gvenlik birimi: Kamu kurum ve kurulular, organize sanayi blgeleri ile Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli donanm ve personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birimi, n) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn, o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 3. ihtimalini, ) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar, p) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, r) Tehlike snf: sal ve gvenlii asndan, yaplan iin zellii, iin her safhasnda kullanlan veya ortayakan maddeler, i ekipman, retim yntem ve ekilleri, alma ortam ve artlar ile ilgili dier hususlar dikkate alnarak iyeri iin belirlenen tehlike grubunu, s) Teknik eleman: Teknik retmen, fiziki ve kimyager unvanna sahip olanlar ile niversitelerin i sal ve gvenlii program mezunlarn, ) yeri hemiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununa gre hemirelik mesleini icra etmeye yetkili, i sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi iyeri hemirelii belgesine sahip hemire/salk memurunu, ifade eder. (2) veren adna hareket eden, iin ve iyerinin ynetiminde grev alan iveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas bakmndan iveren saylr. KNC BLM veren ile alanlarn Grev, Yetki ve Ykmllkleri verenin genel ykmll MADDE 4 (1) veren, alanlarn ile ilgili salk ve gvenliini salamakla ykml olup bu erevede; a) Mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dhil her trl tedbirin alnmas, organizasyonun yaplmas, gerekli ara ve gerelerin salanmas, salk ve gvenlik tedbirlerinin deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi iin almalar yapar. b) yerinde alnan i sal ve gvenlii tedbirlerine uyulup uyulmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar. c) Risk deerlendirmesi yapar veya yaptrr. ) alana grev verirken, alann salk ve gvenlik ynnden ie uygunluunu gz nne alr. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dndaki alanlarn hayati ve zel tehlike bulunan yerlere girmemesi iin gerekli tedbirleri alr. (2) yeri dndaki uzman kii ve kurululardan hizmet alnmas, iverenin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 4. (3) alanlarn i sal ve gvenlii alanndaki ykmllkleri, iverenin sorumluluklarn etkilemez. (4) veren, i sal ve gvenlii tedbirlerinin maliyetini alanlara yanstamaz. Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5 (1) verenin ykmllklerinin yerine getirilmesinde aadaki ilkeler gz nnde bulundurulur: a) Risklerden kanmak. b) Kanlmas mmkn olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynanda mcadele etmek. ) in kiilere uygun hale getirilmesi iin iyerlerinin tasarm ile i ekipman, alma ekli ve retim metotlarnn seiminde zen gstermek, zellikle tekdze alma ve retim temposunun salk ve gvenlie olumsuz etkilerini nlemek, nlenemiyor ise en aza indirmek. d) Teknik gelimelere uyum salamak. e) Tehlikeli olan, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla deitirmek. f) Teknoloji, i organizasyonu, alma artlar, sosyal ilikiler ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini kapsayan tutarl ve genel bir nleme politikas gelitirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kiisel korunma tedbirlerine gre ncelik vermek. ) alanlara uygun talimatlar vermek. sal ve gvenlii hizmetleri MADDE 6 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelik almalar da kapsayacak, i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren; a) alanlar arasndan i gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personeli grevlendirir. alanlararasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, bu hizmetin tamamn veya bir ksmn ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmashlinde, tehlike snf ve alan says dikkate alnarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi stlenebilir. b) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulularn grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar. c) yerinde salk ve gvenlik hizmetlerini yrtenler arasnda i birlii ve koordinasyonu salar. ) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 5. d) alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakknda; grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular, baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelenalanlar ve bunlarn iverenlerini bilgilendirir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki kamu kurum ve kurulular; i sal ve gvenlii hizmetlerini, Salk Bakanlna ait dner sermayeli kurululardan dorudan alabilecei gibi 4734 sayl Kanun hkmleri erevesinde de alabilir. (3) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi zorunlu deildir. sal ve gvenlii hizmetlerinin desteklenmesi MADDE 7 (1) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin, Bakanlka aadaki artlarla destek salanabilir: a) Kamu kurum ve kurulular hari ondan az alan bulunanlardan, ok tehlikeli ve tehlikeli snfta yer alan iyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az alan bulunanlardan az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinin de faydalanmasna karar verebilir. b) Giderler, i kazas ve meslek hastal bakmndan ksa vadeli sigorta kollar iin toplanan primlerden kaynak aktarlmak suretiyle, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan finanse edilir. c) Uygulamada, Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar esas alnr. ) Bu Kanun ve dier mevzuat gereince yaplan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettii kiilerin sigortallk bildiriminde bulunmad tespit edilen iverenlerden, tespit tarihine kadar yaplan demeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Gvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki iverenler, salanan destekten yl sreyle faydalanamaz. d) Uygulamaya ilikin olarak ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye, uygulamay ynlendirmeye ve doabilecek sorunlar zmeye Bakanlk yetkilidir. (2) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar, Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlkakarlan ynetmelikle belirlenir: a) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin salanacak destein uygulanmas. b) Destek salanacak ondan az alan bulunan iyerlerinin zellikleri gz nnde bulundurularak; Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan denecek i sal ve gvenlii hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak ksm vedenme ekli. c) Destekten faydalanabilecek iyerlerinin tamas gereken artlar. ) sal ve gvenlii hizmeti verecek kurulularn zellikleri. (3) Etkinlik ve srekliliin salanmas amacyla; Bakanlk tarafndan Salk Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ve ilgili meslek kurulularyla i birlii yaplabilir. yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlarBAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 6. MADDE 8 (1) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlarnn hak ve yetkileri, grevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kstlanamaz. Bu kiiler, grevlerini meslein gerektirdii etik ilkeler ve mesleki bamszlk ierisinde yrtr. (2) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar; grevlendirildikleri iyerlerinde i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirleri iverene yazl olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu Bakanln yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kurulular ile iyeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur. (4) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnn bozulmasna neden olan ikazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannn yetki belgesi askya alnr. (5) gvenlii uzmanlarnn grev alabilmeleri iin; ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A) snf, tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde en az (B) snf, az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ise en az (C) snf i gvenlii uzmanl belgesine sahip olmalar art aranr. Bakanlk, i gvenlii uzmanlarnn ve iyeri hekimlerinin grevlendirilmesi konusunda sektrel alanda zel dzenleme yapabilir. (6) Belirlenen alma sresi nedeniyle iyeri hekimi ve i gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken durumlarda; iveren, iyeri salk ve gvenlik birimi kurar. Bu durumda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre belirlenen haftalk alma sresi dikkate alnr. (7) Kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuata gre altrlan iyeri hekimi veya i gvenlii uzman olma niteliini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalar artyla asli grevlerinin yannda, belirlenen alma sresine riayet ederek almakta olduklar kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve st yneticinin onay ile dier kamu kurum ve kurulularnda grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personele, grev yapt her saat iin (200) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm tutarnda ilave deme, hizmet alan kurum tarafndan yaplr. Budemeden damga vergisi hari herhangi bir kesinti yaplmaz. Bu durumdaki grevlendirmeye ilikin ilave demelerde, gnlk mesai saatlerine bal kalmak kaydyla, aylk toplam seksen saatten fazla olan grevlendirmeler dikkate alnmaz. (8) Kamu salk hizmetlerinde tam sreli almaya ilikin mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, iyeri hekimlerinin ve dier salk personelinin iyeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde grevlendirilmelerinde ve hizmet verilen iyerlerinde alanlarla snrl olmak zere grevlerini yerine getirmelerinde, dier kanunlarn kstlayc hkmleri uygulanmaz. Tehlike snfnn belirlenmesi MADDE 9 (1) yeri tehlike snflar; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 83 nc maddesine gre belirlenen ksa vadeli sigorta kollar prim tarifesi de dikkate alnarak, Sal ve Gvenlii Genel Mdrnn Bakanlnda ilgili taraflarca oluturulan komisyonun grleri dorultusunda, Bakanlka karlacak tebli ile tespit edilir. (2) yeri tehlike snflarnn tespitinde, o iyerinde yaplan asl i dikkate alnr. Risk deerlendirmesi, kontrol, lm ve aratrmaBAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 7. MADDE 10 (1) veren, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla ykmldr. Risk deerlendirmesi yaplrken aadaki hususlar dikkate alnr: a) Belirli risklerden etkilenecek alanlarn durumu. b) Kullanlacak i ekipman ile kimyasal madde ve mstahzarlarn seimi. c) yerinin tertip ve dzeni. ) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumu. (2) veren, yaplacak risk deerlendirmesi sonucu alnacak i sal ve gvenlii tedbirleri ile kullanlmasgereken koruyucu donanm veya ekipman belirler. (3) yerinde uygulanacak i sal ve gvenlii tedbirleri, alma ekilleri ve retim yntemleri; alanlarn salk ve gvenlik ynnden korunma dzeyini ykseltecek ve iyerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmaldr. (4) veren, i sal ve gvenlii ynnden alma ortamna ve alanlarn bu ortamda maruz kald risklerin belirlenmesine ynelik gerekli kontrol, lm, inceleme ve aratrmalarn yaplmasn salar. Acil durum planlar, yangnla mcadele ve ilk yardm MADDE 11 (1) veren; a) alma ortam, kullanlan maddeler, i ekipman ile evre artlarn dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumlar nceden deerlendirerek, alanlar ve alma evresini etkilemesi mmkn ve muhtemel acil durumlarbelirler ve bunlarn olumsuz etkilerini nleyici ve snrlandrc tedbirleri alr. b) Acil durumlarn olumsuz etkilerinden korunmak zere gerekli lm ve deerlendirmeleri yapar, acil durum planlarn hazrlar. c) Acil durumlarla mcadele iin iyerinin bykl ve tad zel tehlikeler, yaplan iin nitelii, alan says ile iyerinde bulunan dier kiileri dikkate alarak; nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda uygun donanma sahip ve bu konularda eitimli yeterli sayda kiiyi grevlendirir, ara ve gereleri salayarak eitim ve tatbikatlar yaptrr ve ekiplerin her zaman hazr bulunmalarn salar. ) zellikle ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele konularnda, iyeri dndaki kurulularla irtibat salayacak gerekli dzenlemeleri yapar. Tahliye MADDE 12 (1) Ciddi, yakn ve nlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iveren; a) alanlarn ii brakarak derhal alma yerlerinden ayrlp gvenli bir yere gidebilmeleri iin, nceden gerekli dzenlemeleri yapar ve alanlara gerekli talimatlar verir. b) Durumun devam etmesi hlinde, zorunluluk olmadka, gerekli donanma sahip ve zel olarak grevlendirilenler dndaki alanlardan ilerine devam etmelerini isteyemez. BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 8. (2) veren, alanlarn kendileri veya dier kiilerin gvenlii iin ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklar ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonularn nlenmesi iin, bilgileri ve mevcut teknik donanmlar erevesinde mdahale edebilmelerine imkn salar. Byle bir durumda alanlar, ihmal veya dikkatsiz davranlar olmadka yaptklar mdahaleden dolay sorumlu tutulamaz. almaktan kanma hakk MADDE 13 (1) Ciddi ve yakn tehlike ile kar karya kalan alanlar kurula, kurulun bulunmadiyerlerinde ise iverene bavurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alnmasna karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iveren ise derhl kararn verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, alana vealan temsilcisine yazl olarak bildirilir. (2) Kurul veya iverenin alann talebi ynnde karar vermesi hlinde alan, gerekli tedbirler alnncaya kadar almaktan kanabilir. alanlarn almaktan kand dnemdeki creti ile kanunlardan ve i szlemesinden doan dier haklar sakldr. (3) alanlar ciddi ve yakn tehlikenin nlenemez olduu durumlarda birinci fkradaki usule uymak zorunda olmakszn iyerini veya tehlikeli blgeyi terk ederek belirlenen gvenli yere gider. alanlarn bu hareketlerinden dolay haklar kstlanamaz. (4) szlemesiyle alanlar, talep etmelerine ramen gerekli tedbirlerin alnmad durumlarda, tabi olduklarkanun hkmlerine gre i szlemelerini feshedebilir. Toplu szleme veya toplu i szlemesi ile alan kamu personeli, bu maddeye gre almad dnemde fiilen alm saylr. (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine gre iyerinde iin durdurulmas hlinde, bu madde hkmleri uygulanmaz. kazas ve meslek hastalklarnn kayt ve bildirimi MADDE 14 (1) veren; a) Btn i kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydn tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar dzenler. b) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannnzarara uramasna yol aan veya alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile ilgili raporlar dzenler. (2) veren, aadaki hallerde belirtilen srede Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) kazalarn kazadan sonraki i gn iinde. b) Salk hizmeti sunucular veya iyeri hekimi tarafndan kendisine bildirilen meslek hastalklarn, rendii tarihten itibaren i gn iinde. (3) yeri hekimi veya salk hizmeti sunucular; meslek hastal n tans koyduklar vakalar, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder. (4) Salk hizmeti sunucular kendilerine intikal eden i kazalarn, yetkilendirilen salk hizmeti sunucular ise meslek hastal tans koyduklar vakalar en ge on gn iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 9. bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar, Salk Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka belirlenir. Salk gzetimi MADDE 15 (1) veren; a) alanlarn iyerinde maruz kalacaklar salk ve gvenlik risklerini dikkate alarak salk gzetimine tabi tutulmalarn salar. b) Aadaki hallerde alanlarn salk muayenelerinin yaplmasn salamak zorundadr: 1) e girilerinde. 2) deiikliinde. 3) kazas, meslek hastal veya salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra ie dnlerinde talep etmeleri hlinde. 4) in devam sresince, alann ve iin nitelii ile iyerinin tehlike snfna gre Bakanlka belirlenen dzenli aralklarla. (2) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alacaklar, yapacaklar ie uygun olduklarn belirten salk raporu olmadan ie balatlamaz. (3) Bu Kanun kapsamnda alnmas gereken salk raporlar, iyeri salk ve gvenlik biriminde veya hizmet alnan ortak salk ve gvenlik biriminde grevli olan iyeri hekiminden alnr. Raporlara itirazlar Salk Bakanltarafndan belirlenen hakem hastanelere yaplr, verilen kararlar kesindir. (4) Salk gzetiminden doan maliyet ve bu gzetimden kaynakl her trl ek maliyet iverence karlanr,alana yanstlamaz. (5) Salk muayenesi yaptrlan alann zel hayat ve itibarnn korunmas asndan salk bilgileri gizli tutulur. alanlarn bilgilendirilmesi MADDE 16 (1) yerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve srdrlebilmesi amacyla iveren,alanlar ve alan temsilcilerini iyerinin zelliklerini de dikkate alarak aadaki konularda bilgilendirir: a) yerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri, koruyucu ve nleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) lk yardm, olaan d durumlar, afetler ve yangnla mcadele ve tahliye ileri konusunda grevlendirilen kiiler.BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 10. (2) veren; a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan btn alanlar, tehlikeler ile bunlardan doan risklere kar alnm ve alnacak tedbirler hakknda derhal bilgilendirir. b) Baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen alanlarn birinci fkrada belirtilen bilgileri almalarn salamak zere, sz konusu alanlarn iverenlerine gerekli bilgileri verir. c) Risk deerlendirmesi, i sal ve gvenlii ile ilgili koruyucu ve nleyici tedbirler, lm, analiz, teknik kontrol, kaytlar, raporlar ve teftiten elde edilen bilgilere, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin ulamasn salar. alanlarn eitimi MADDE 17 (1) veren, alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerini almasn salar. Bu eitim zellikle; ie balamadan nce, alma yeri veya i deiikliinde, i ekipmannn deimesi hlinde veya yeni teknoloji uygulanmashlinde verilir. Eitimler, deien ve ortaya kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiinde ve dzenli aralklarla tekrarlanr. (2) alan temsilcileri zel olarak eitilir. (3) Mesleki eitim alma zorunluluu bulunan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde, yapaca ile ilgili mesleki eitim aldn belgeleyemeyenler altrlamaz. (4) kazas geiren veya meslek hastalna yakalanan alana ie balamadan nce, sz konusu kazann veya meslek hastalnn sebepleri, korunma yollar ve gvenli alma yntemleri ile ilgili ilave eitim verilir. Ayrca, herhangi bir sebeple alt aydan fazla sreyle iten uzak kalanlara, tekrar ie balatlmadan nce bilgi yenileme eitimi verilir. (5) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde; yaplacak ilerde karlalacak salk ve gvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar ieren eitimin alndna dair belge olmakszn, baka iyerlerinden almakzere gelen alanlar ie balatlamaz. (6) Geici i ilikisi kurulan iveren, i sal ve gvenlii risklerine kar alana gerekli eitimin verilmesini salar. (7) Bu madde kapsamnda verilecek eitimin maliyeti alanlara yanstlamaz. Eitimlerde geen sre alma sresinden saylr. Eitim srelerinin haftalk alma sresinin zerinde olmas hlinde, bu sreler fazla srelerlealma veya fazla alma olarak deerlendirilir. alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas MADDE 18 (1) veren, gr alma ve katlmn salanmas konusunda, alanlara veya iki ve daha fazlaalan temsilcisinin bulunduu iyerlerinde varsa iyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa alan temsilcilerine aadaki imknlar salar: a) sal ve gvenlii ile ilgili konularda grlerinin alnmas, teklif getirme hakknn tannmas ve bu konulardaki grmelerde yer alma ve katlmlarnn salanmas. b) Yeni teknolojilerin uygulanmas, seilecek i ekipman, alma ortam ve artlarnn alanlarn BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 11. salk ve gvenliine etkisi konularnda grlerinin alnmas. (2) veren, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin aadaki konularda nceden grlerinin alnmasnsalar: a) yerinden grevlendirilecek veya iyeri dndan hizmet alnacak iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier personel ile ilk yardm, yangnla mcadele ve tahliye ileri iin kiilerin grevlendirilmesi. b) Risk deerlendirmesi yaplarak, alnmas gereken koruyucu ve nleyici tedbirlerin ve kullanlmas gereken koruyucu donanm ve ekipmann belirlenmesi. c) Salk ve gvenlik risklerinin nlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yrtlmesi. ) alanlarn bilgilendirilmesi. d) alanlara verilecek eitimin planlanmas. (3) alanlarn veya alan temsilcilerinin, iyerinde i sal ve gvenlii iin alnan nlemlerin yetersiz olduu durumlarda veya tefti srasnda, yetkili makama bavurmalarndan dolay haklar kstlanamaz. alanlarn ykmllkleri MADDE 19 (1) alanlar, i sal ve gvenlii ile ilgili aldklar eitim ve iverenin bu konudaki talimatlardorultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptklar iten etkilenen dier alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye drmemekle ykmldr. (2) alanlarn, iveren tarafndan verilen eitim ve talimatlar dorultusunda ykmllkleri unlardr: a) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tehlikeli madde, tama ekipman ve dier retim aralarn kurallara uygun ekilde kullanmak, bunlarn gvenlik donanmlarn doru olarak kullanmak, keyfi olarak karmamak ve deitirmemek. b) Kendilerine salanan kiisel koruyucu donanm doru kullanmak ve korumak. c) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tesis ve binalarda salk ve gvenlik ynnden ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklarnda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik grdklerinde, iverene veya alan temsilcisine derhal haber vermek. ) Teftie yetkili makam tarafndan iyerinde tespit edilen noksanlk ve mevzuata aykrlklarn giderilmesi konusunda, iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak. d) Kendi grev alannda, i sal ve gvenliinin salanmas iin iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak. alan temsilcisi MADDE 20 (1) veren; iyerinin deiik blmlerindeki riskler ve alan saylarn gz nnde bulundurarak dengeli dalma zen gstermek kaydyla, alanlar arasnda yaplacak seim veya seimle belirlenemedii durumda atama yoluyla, aada belirtilen saylarda alan temsilcisini grevlendirir: BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 12. a) ki ile elli arasnda alan bulunan iyerlerinde bir. b) Ellibir ile yz arasnda alan bulunan iyerlerinde iki. c) Yzbir ile beyz arasnda alan bulunan iyerlerinde . ) Beyzbir ile bin arasnda alan bulunan iyerlerinde drt. d) Binbir ile ikibin arasnda alan bulunan iyerlerinde be. e) kibinbir ve zeri alan bulunan iyerlerinde alt. (2) Birden fazla alan temsilcisinin bulunmas durumunda ba temsilci, alan temsilcileri arasnda yaplacak seimle belirlenir. (3) alan temsilcileri, tehlike kaynann yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltlmas iin, iverene neride bulunma ve iverenden gerekli tedbirlerin alnmasn isteme hakkna sahiptir. (4) Grevlerini yrtmeleri nedeniyle, alan temsilcileri ve destek elemanlarnn haklar kstlanamaz ve grevlerini yerine getirebilmeleri iin iveren tarafndan gerekli imknlar salanr. (5) yerinde yetkili sendika bulunmas hlinde, iyeri sendika temsilcileri alan temsilcisi olarak da grev yapar. NC BLM Konsey, Kurul ve Koordinasyon Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyi MADDE 21 (1) lke genelinde i sal ve gvenlii ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi iin tavsiyelerde bulunmak zere Konsey kurulmutur. (2) Konsey, Bakanlk Mstearnn bakanlnda aada belirtilen yelerden oluur: a) Bakanlk Sal ve Gvenlii Genel Mdr, alma Genel Mdr, Tefti Kurulu Bakan ve Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan bir genel mdr. b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, evre ve ehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Kalknma, Mill Eitim ile Salk bakanlklarndan ilgili birer genel mdr. c) Yksekretim Kurulu Bakanlndan bir yrtme kurulu yesi, Devlet Personel Bakanlndan bir bakan yardmcs. ) veren, ii ve kamu grevlileri sendikalar st kurulularnn en fazla yeye sahip ilk nden, Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden, Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan, Trk Tabipleri Birliinden, Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliinden ve Trkiye Ziraat Odalar Birliinden konuyla ilgili veya grevli birer ynetim kurulu yesi.BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 13. d) htiya duyulmas hlinde Sal ve Gvenlii Genel Mdrnn teklifi ve Konseyin karar ile belirlenen, i sal ve gvenlii konusunda faaliyet gsteren kurum veya kurululardan en fazla iki temsilci. (3) kinci fkrann (d) bendi kapsamnda belirlenen Konsey yeleri, iki yl iin seilir ve st ste iki olaan toplantya katlmaz ise ilgili kurum veya kuruluun yelii sona erer. (4) Konseyin sekretaryas, Sal ve Gvenlii Genel Mdrlnce yrtlr. (5) Konsey, toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar verir. Oylarn eitlii hlinde bakann oyu kararbelirler. ekimser oy kullanlamaz. (6) Konsey ylda iki defa olaan toplanr. Bakann veya yelerin te birinin teklifi ile olaanst olarak da toplanabilir. (7) Konseyin alma usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir. sal ve gvenlii kurulu MADDE 22 (1) Elli ve daha fazla alann bulunduu ve alt aydan fazla sren srekli ilerin yapldiyerlerinde iveren, i sal ve gvenlii ile ilgili almalarda bulunmak zere kurul oluturur. veren, i sal ve gvenlii mevzuatna uygun kurul kararlarn uygular. (2) Alt aydan fazla sren asl iveren-alt iveren ilikisinin bulunduu hallerde; a) Asl iveren ve alt iveren tarafndan ayr ayr kurul oluturulmu ise, faaliyetlerin yrtlmesi ve kararlarn uygulanmas konusunda i birlii ve koordinasyon asl iverence salanr. b) Asl iveren tarafndan kurul oluturulmu ise, kurul oluturmas gerekmeyen alt iveren, koordinasyonu salamak zere vekleten yetkili bir temsilci atar. c) yerinde kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren, alt iverenin oluturduu kurula i birlii ve koordinasyonu salamak zere vekleten yetkili bir temsilci atar. ) Kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren ve alt iverenin toplam alan says elliden fazla ise, koordinasyonu asl iverence yaplmak kaydyla, asl iveren ve alt iveren tarafndan birlikte bir kurul oluturulur. (3) Ayn alma alannda birden fazla iverenin bulunmas ve bu iverenlerce birden fazla kurulun oluturulmas hlinde iverenler, birbirlerinin almalarn etkileyebilecek kurul kararlar hakknda dier iverenleri bilgilendirir. sal ve gvenliinin koordinasyonu MADDE 23 (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda iverenler; i hijyeni ile isal ve gvenlii nlemlerinin uygulanmasnda i birlii yapar, yaplan iin yaps gz nne alnarak mesleki risklerinnlenmesi ve bu risklerden korunulmas almalarn koordinasyon iinde yapar, birbirlerini ve alan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. (2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 14. yerlerde, isal ve gvenlii konusundaki koordinasyon ynetim tarafndan salanr. Ynetim, iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan iverenleri Bakanla bildirir. DRDNC BLM Tefti ve dari Yaptrmlar Tefti, inceleme, aratrma, mfettiin yetki, ykmllk ve sorumluluu MADDE 24 (1) Bu Kanun hkmlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftii, i sal ve gvenlii ynnden tefti yapmaya yetkili Bakanlk i mfettilerince yaplr. Bu Kanun kapsamnda yaplacak tefti ve incelemelerde, 4857 sayl Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanr. (2) Bakanlk, iyerlerinde i sal ve gvenlii konularnda lm, inceleme ve aratrma yapmaya, bu amala numune almaya ve eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mmkn olduu kadar ii aksatmamak, iverenin ve iyerinin meslek srlar ile grdkleri verendikleri hususlar tamamen gizli tutmakla ykmldr. Kontrol ve denetimin usul ve esaslar Bakanlka dzenlenir. (3) Askeri iyerleriyle yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinin denetim ve teftii konusu ve sonularna ait ilemler, Mill Savunma Bakanl ve Bakanlka birlikte hazrlanacak ynetmelie gre yrtlr. in durdurulmas MADDE 25 (1) yerindeki bina ve eklentilerde, alma yntem ve ekillerinde veya i ekipmanlarndaalanlar iin hayati tehlike oluturan bir husus tespit edildiinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin nitelii ve bu tehlikeden doabilecek riskin etkileyebilecei alan ile alanlar dikkate alnarak, iyerinin bir blmnde veya tamamnda i durdurulur. Ayrca ok tehlikeli snfta yer alan maden, metal ve yap ileri ile tehlikeli kimyasallarlaallan ilerin yapld veya byk endstriyel kazalarn olabilecei iyerlerinde, risk deerlendirmesi yaplmamolmas durumunda i durdurulur. (2) sal ve gvenlii bakmndan teftie yetkili i mfettiinden oluan heyet, i sal ve gvenlii bakmndan teftie yetkili i mfettiinin tespiti zerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gn ierisinde iin durdurulmasna karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi hlinde; tespiti yapan i mfettii, heyet tarafndan karar alnncaya kadar geerli olmak kaydyla ii durdurur. (3) in durdurulmas karar, ilgili mlki idare amirine ve iyeri dosyasnn bulunduu alma ve Kurumu il mdrlne bir gn iinde gnderilir. in durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan yirmidrt saat iinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen iin durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan ayn gn yerine getirilir. (4) veren, yerine getirildii tarihten itibaren alt i gn iinde, yetkili i mahkemesinde iin durdurulmaskararna itiraz edebilir. tiraz, iin durdurulmas kararnn uygulanmasn etkilemez. Mahkeme itiraz ncelikle grr ve alt i gn iinde karara balar. Mahkeme karar kesindir. (5) verenin iin durdurulmasn gerektiren hususlarn giderildiini Bakanla yazl olarak bildirmesi hlinde, en ge yedi gn iinde iyerinde inceleme yaplarak iverenin talebi sonulandrlr.BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 15. (6) veren, iin durdurulmas sebebiyle isiz kalan alanlara cretlerini demekle veya cretlerinde bir dklk olmamak zere meslek veya durumlarna gre baka bir i vermekle ykmldr. dari para cezalar ve uygulanmas MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ykmllk iin ayr ayr ikibin Trk Liras, b) 6 nc maddesinin birinci fkras gereince belirlenen nitelikte i gvenlii uzman veya iyeri hekimi grevlendirmeyen iverene grevlendirmedii her bir kii iin bebin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin aynmiktar, dier salk personeli grevlendirmeyen iverene ikibinbeyz Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar, ayn fkrann (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ihlal iin ayr ayr binbeyz Trk Liras, () bendine aykr hareket eden iverene yerine getirilmeyen her bir tedbir iin ayrayr bin Trk Liras, c) 8 inci maddesinin birinci ve altnc fkralarna aykr hareket eden iverene her bir ihlal iin ayr ayrbinbeyz Trk Liras, ) 10 uncu maddesinin birinci fkrasna gre risk deerlendirmesi yapmayan veya yaptrmayan iverene binTrk Liras, aykrln devam ettii her ay iin drtbinbeyz Trk Liras, drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras, d) 11 ve 12 nci maddeleri hkmlerine aykr hareket eden iverene, uyulmayan her bir ykmllk iin bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar, e) 14 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ykmllk iin ayr ayr binbeyz Trk Liras, ikinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen ivereneikibin Trk Liras, drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen salk hizmeti sunucular veya yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna ikibin Trk Liras, f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, salk gzetimine tabi tutulmayan veya salk raporu alnmayan her alan iin bin Trk Liras, g) 16 nc maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, bilgilendirilmeyen her bir alan iin bin Trk Liras, ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her biralan iin bin Trk Liras, h) 18 inci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, her bir aykrlk iin ayr ayr bin Trk Liras, ) 20 nci maddesinin birinci ve drdnc fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene bin Trk Liras, nc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras, i) 22 nci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir aykrlk iin ayr ayr ikibinTrk Liras, BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 16. j) 23 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen bildirim ykmllklerini yerine getirmeyen ynetimlerebebin Trk Liras, k) 24 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen i sal ve gvenlii ile ilgili konularda lm, inceleme ve aratrma yaplmasna, numune alnmasna veya eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yaplmasna engel olan iverene bebin Trk Liras, 1) 25 inci maddesinde belirtilen ykmllklere gre iyerinin bir blmnde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak durdurulan ii ynetmelikte belirtilen artlar yerine getirmeden devam ettiren iverene fiil baka bir su olutursa dahi onbin Trk Liras, altnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene ihlale urayan her bir alan iin bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar, m) 29 uncu maddesinde belirtilen; byk kaza nleme politika belgesi hazrlamayan iverene ellibin Trk Liras, gvenlik raporunu hazrlayp Bakanln deerlendirmesine sunmadan iyerini faaliyete geiren, iletilmesine Bakanlka izin verilmeyen iyerini aan veya durdurulan iyerinde faaliyete devam eden iverene seksenbin Trk Liras, n) 30 uncu maddesinde ngrlen ynetmeliklerde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, uyulmayan her hkm iin tespit edildii tarihten itibaren aylk olarak bin Trk Liras, idari para cezas verilir. (2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalar gerekesi belirtilmek suretiyle alma ve Kurumu il mdrnce verilir. Verilen idari para cezalar tebliinden itibaren otuz gn iinde denir. dari para cezalar tzel kiilii bulunmayan kamu kurum ve kurulular adna da dzenlenebilir. Hkm bulunmayan haller ve muafiyet MADDE 27 (1) alanlarn tabi olduklar kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde 4857 sayl Kanunun bu Kanuna aykr olmayan hkmleri uygulanr. (2) Bu Kanuna gre dzenlenen katlar damga vergisinden, ilemler hartan mstesnadr. (3) Bakanlk, bu Kanuna gre yaplacak i ve ilemlere ait her trl belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar zerinden isteyebilir, arivleyebilir, bu ortamlar zerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir. BENC BLM eitli ve Geici Hkmler Bamllk yapan maddeleri kullanma yasa MADDE 28 (1) yerine, sarho veya uyuturucu madde alm olarak gelmek ve iyerinde alkoll iki veya uyuturucu madde kullanmak yasaktr. (2) veren; iyeri eklentilerinden saylan ksmlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi artlarla alkolliki iilebileceini belirleme yetkisine sahiptir. (3) Aadaki alanlar iin alkoll iki kullanma yasa uygulanmaz: BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 17. a) Alkoll iki yaplan iyerlerinde alan ve iin gerei olarak retileni denetlemekle grevlendirilenler. b) Kapal kaplarda veya ak olarak alkoll iki satlan veya iilen iyerlerinde iin gerei alkoll iki imek zorunda olanlar. c) inin nitelii gerei mterilerle birlikte alkoll iki imek zorunda olanlar. Gvenlik raporu veya byk kaza nleme politika belgesi MADDE 29 (1) letmeye balanmadan nce, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerleri iin, iyerlerinin byklne gre byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu iveren tarafndan hazrlanr. (2) Gvenlik raporu hazrlama ykmll bulunan iveren, hazrladklar gvenlik raporlarnn ierik ve yeterlilikleri Bakanlka incelenmesini mteakip iyerlerini iletmeye aabilir. sal ve gvenlii ile ilgili eitli ynetmelikler MADDE 30 (1) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle dzenlenir: a) lgili bakanlklarn gr alnarak, i sal ve gvenliinin salanmas, srdrlmesi ve mevcut durumun iyiletirilmesi amacyla; iyeri bina ve eklentileri, i ekipman, iin her safhasnda kullanlan ve ortaya kan maddeler,alma ortam ve artlar, zel risk tayan i ekipman ve iler ile iyerleri, zel politika gerektiren gruplarnaltrlmas, iin zelliine gre gece almalar ve postalar hlinde almalar, salk kurallar bakmndan daha azallmas gereken iler, gebe ve emziren kadnlarn alma artlar, emzirme odalar ve ocuk bakm yurtlarnn kurulmas veya dardan hizmet alnmas ve benzeri zel dzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bal bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasna ynelik dier hususlar. b) sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili olarak; 1) alan says ve tehlike snf gz nnde bulundurularak hangi iyerlerinde iyeri salk ve gvenlik biriminin kurulaca, bu birimlerin fiziki artlar ile birimlerde bulundurulacak donanm. 2) yeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik biriminde grev alacak iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin nitelikleri, ie alnmalar, grevlendirilmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar, grevlerini nasl yrtecekleri, iyerinde alan says ve iyerinin yer ald tehlike snf gz nnde bulundurularak asgari alma sreleri, iyerlerindeki tehlikeli hususlar nasl bildirecekleri, sahip olduklar belgelere gre hangi iyerlerinde grev alabilecekleri. 3) sal ve gvenlii hizmeti sunacak kii, kurum ve kurulularn; grev, yetki ve ykmllkleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamnda yer alan salk gzetimi ve salk raporlar, kurulularn fiziki artlar ile kurulularda bulundurulacak personel ve donanm. 4) sal ve gvenlii hizmeti sunan kii, kurum ve kurululardan iyeri tehlike snf ve alan saysna gre; hangi artlarda hizmet alnaca, grevlendirilecek veya istihdam edilecek kiilerin says, iyerinde verilecek hizmet sresi ve belirlenen grevleri hangi hallerde iverenin kendisinin stlenebilecei. 5) yeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin eitimleri ve belgelendirilmeleri, BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 18. unvanlarna gre kimlerin hangi snf belge alabilecekleri, iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli eitimi verecek kurumlarn belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eitim programlarnn ve bu programlarda grev alacak eiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eitimlerin sonunda yaplacak snavlar ve dzenlenecek belgeler. c) Risk deerlendirmesi ile ilgili olarak; risk deerlendirmesinin hangi iyerlerinde ne ekilde yaplaca, deerlendirme yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi. ) Salk Bakanlnn gr alnarak, iverenlerin iyerlerinde bu Kanun kapsamnda yapmakla ykmlolduklar kiisel maruziyete ve alma ortamna ynelik gerekli kontrol, inceleme ve aratrmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili lm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esaslar ile bu lm ve analizleri yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri. d) Yaplan iin nitelii, alan says, iyerinin bykl, kullanlan, depolanan ve retilen maddeler, iekipman ve iyerinin konumu gibi hususlar dikkate alnarak acil durum planlarnn hazrlanmas, nleme, koruma, tahliye, ilk yardm ve benzeri konular ile bu konularda grevlendirilecek kiiler. e) alanlara ve temsilcilerine verilecek eitimler, bu eitimlerin belgelendirilmesi, i sal ve gvenlii eitimi verecek kii ve kurulularda aranacak nitelikler ile mesleki eitim alma zorunluluu bulunan iler. f) Kurulun oluumu, grev ve yetkileri, alma usul ve esaslar, birden ok kurul bulunmas hlinde bu kurullar arasndaki koordinasyon ve i birlii. g) ileri Bakanl ile mtereken, iyerlerinde iin durdurulmas, hangi ilerde risk deerlendirmesi yaplmamolmas durumunda iin durdurulaca, durdurma sebeplerini gidermek iin mhrlerin geici olarak kaldrlmas, yenidenalmaya izin verilme artlar, acil hallerde iin durdurulmasna karar verilinceye kadar geecek srede alnacak tedbirlerin uygulanmas. ) evre ve ehircilik Bakanl ile mtereken, byk endstriyel kazalarn nlenmesi ve etkilerinin azaltlmasiin alnacak tedbirler, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerlerinin belirlenmesi ve snflandrlmas, byk kazanleme politika belgesi veya gvenlik raporunun hazrlanmas ve uygulanmas, gvenlik raporunun olmamas, incelenmek zere Bakanla gnderilmemesi veya Bakanlka yetersiz bulunmas durumunda iin durdurulmas ve iin devamna izin verilmesi. (2) Birinci fkrann (b) bendine gre iyeri hekimi ve dier salk personeline dair karlan ynetmelikte yer alan iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitim programlar, alma sreleri, grev ve yetkilerine ilikin hususlarda Salk Bakanlnn uygun gr alnr. Belgelendirme, ihtar ve iptaller MADDE 31 (1) sal ve gvenlii hizmeti sunan, lm ve analizleri yapan kii, kurum, kurulular ve eitim kurumlar ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kii ve kurumlara getirilen kurallarn ihlali hlinde hafif, orta ve ar ihtar olarak kayda alnmas ile yetki belgelerinin geerliliinin dorudan veya ihtar puanlaresas alnarak askya alnmas ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlka belirlenir. Deitirilen hkmlerBAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 19. MADDE 32 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun; a) 7 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir. Geici i ilikisi kurulan iveren iiye talimat verme hakkna sahiptir. b) 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (II) numaral bendinin (d) alt bendinde yer alan veya 84 nc maddeye aykr hareket etmesi ibaresi , iyerine sarho yahut uyuturucu madde alm olarak gelmesi ya da iyerinde bu maddeleri kullanmas eklinde deitirilmitir. c) 71 inci maddesinin nc fkrasnda geen hafif iler ibaresinden sonra gelmek zere , onalt yandoldurmu fakat onsekiz yan bitirmemi gen iilerin hangi eit ilerde altrlabilecekleri ibaresi eklenmitir. MADDE 33 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmnde yer alan Ba Mfettiiunvanl kadrolar Bamfettii olarak deitirilmitir. MADDE 34 Ekli (I), (II) ve (III) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmne eklenmi, ekli (IV) sayllistede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmnden karlmtr. MADDE 35 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa ekli (II) sayl cetvelin 4. Babakanlk ve Bakanlklarda blmnde yer alan i Sal ve Gvenlii Ens. Md. ibaresi Sal ve Gvenlii Enstit Mdr olarak deitirilmitir. MADDE 36 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanuna aadaki ek madde eklenmitir. Yayn zorunluluu EK MADDE 2 Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, blgesel ve yerel yayn yapan zel televizyon kurulular ve radyolar; ayda en az altm dakika i sal ve gvenlii, alma hayatnda kayt dln nlenmesi, sosyal gvenlik, ii ve iveren ilikileri konularnda uyarc ve eitici mahiyette yaynlar yapmak zorundadr. Bu yaynlar, asgari otuz dakikas 17:00-22:00 saatleri arasnda olmak zere, 08:0022:00 saatleri arasnda yaplr ve yaynlarn kopyalar her ay dzenli olarak Radyo ve Televizyon st Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dnda yaplan yaynlar, aylk altm dakikalk sreye dahil edilmez. Bu programlar, Bakanlk ve bal ve ilgili kurulular, Radyo ve Televizyon st Kurulu ile ilgili dier kamu kurum ve kurulular ile bilimsel kurulular, kamu kurumu niteliinde meslek kurulular veya sivil toplum kurulular tarafndan hazrlanr veya hazrlatlr. Hazrlanan programlarn, Bakanln olumlu gr alndktan sonra Radyo ve Televizyon st Kurulu tarafndan radyo ve televizyonlarda yaynlanmas salanr. Bu madde kapsamnda yaplan yaynlar iin herhangi bir bedel denmez. Bu yaynlarn ve srelerinin denetimi Radyo ve Televizyon st Kurulunca yaplr. Yrrlkten kaldrlan hkmler MADDE 37 4857 sayl Kanunun aadaki hkmleri yrrlkten kaldrlmtr: a) 2 nci maddesinin drdnc fkras. BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 20. b) 63 nc maddesinin drdnc fkras. c) 69 uncu maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar. ) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geici 2 nci maddeler. 4857 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde yer alan sal ve gvenlii hkmleri sakl kalmak zere ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 85 inci madde kapsamndaki iyerlerinde ise altrlan her ii iin bin Yeni Trk Liras, ifadesi metinden kartlmtr. Atflar GEC MADDE 1 (1) Dier mevzuatta i sal ve gvenlii ile ilgili olarak 4857 sayl Kanuna yaplan atflar bu Kanuna yaplm saylr. Mevcut ynetmelikler GEC MADDE 2 (1) 4857 sayl Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine gre yrrle konulan ynetmeliklerin bu Kanuna aykr olmayan hkmleri, bu Kanunda ngrlen ynetmelikler yrrle girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. Salk raporlar GEC MADDE 3 (1) alanlar iin, 4857 sayl Kanun ve dier mevzuat gerei daha nce alnm bulunan periyodik salk raporlar sresi bitinceye kadar geerlidir. gvenlii uzman grevlendirme ykmll GEC MADDE 4 (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, bu iyerlerinde Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren drt yl sreyle (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi; tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ise (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, bu iyerlerinde Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yl sreyle (C) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi kaydyla yerine getirilmi saylr. Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanlar GEC MADDE 5 (1) Bu Kanunun yaym tarihinden nce Bakanlka verilen iyeri hekimlii, i gvenlii uzmanl ve iyeri hemiresi sertifikas veya belgesi ile Trk Tabipleri Birlii tarafndan verilen iyeri hekimlii sertifikas sahiplerinden belgeleri geersiz saylanlar, mevcut belge veya sertifikalarn bu Kanunun yaymndan itibaren bir yl iinde Bakanlka dzenlenecek belge ile deitirmeleri artyla bu Kanunla verilen btn hak ve yetkileri kullanabilirler. Ayn tarihten nce eitim kurumlarnca verilen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitimlerini tamamlayanlardan eitimleri geersiz saylanlar ilgili mevzuata gre snava girmeye hak kazanrlar. Hak sahipliinin tespitinde Bakanlk kaytlar esas alnr. (2) Bu Kanunun yaym tarihinden nce haklarnda kesinlemi yarg karar bulunmayan eitim kurumu ve ortak salk ve gvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanlar, kaytlarda yer alan haliyle yeni yaplacak dzenlemeye aktarlr. yeri hekimlii yapan kurum tabiplerine yaplan cret demeleri BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 21. GEC MADDE 6 (1) Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerde gerekletirilmi olan iyeri hekimlii creti demeleri nedeniyle kamu grevlileri hakknda idari veya mali yarglama ve takibat yaplamaz, balatlanlar ilemden kaldrlr, bu demeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez. GEC MADDE 7 (1) Bu Kanunun yaym tarihinde Ba Mfettii kadrolarnda bulunanlar, hibir ileme gerek kalmakszn Bamfettii kadrolarna atanm saylr. GEC MADDE 8 (1) Bu Kanunun yaymland tarihte Sal ve Gvenlii Merkez Mdrlnde i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr ile i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr Yardmcs unvanl kadrolarda bulunanlarn grevleri, bu Kanunun yaymland tarihte sona erer ve bunlar en ge bir ay iinde derece ve kademelerine uygun dier kadrolara atanr. Bunlar, yeni bir kadroya atanncaya kadar, eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge ve her trl zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam eder. Sz konusu personelin atandklar tarih itibaryla eski kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti ve ek derscreti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti ve ek ders creti hari) toplam net tutarndan fazla olmashlinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir. Atandklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir. (2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan bo bulunan 20 Sal ve Gvenlii Uzman, 100 Sal ve Gvenlii Uzman Yardmcs, 40 Memur, 40 Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni ve 10 Mhendis kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayl 2012 yl Merkezi Ynetim Bte Kanundaki snrlamalara tabi olmadan 2012 yl iinde atama yaplabilir. Yrrlk MADDE 38 (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumlar ile 50den az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin yaym tarihinden itibaren iki yl sonra, 2) 50den az alan olan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin yaym tarihinden itibaren bir yl sonra, 3) Dier iyerleri iin yaym tarihinden itibaren alt ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geici 4, geici 5, geici 6, geici 7 ve geici 8 inci maddeleri yaym tarihinde, c) Dier maddeleri yaym tarihinden itibaren alt ay sonra, yrrle girer. YrtmeBAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 22. MADDE 39 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. 29/6/2012(I) SAYILI LSTE KURUMU : ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII TEKLATI : MERKEZ HDAS EDLEN KADROLARIN Snf GH GH GH GH GH GH THUnvan Sal ve Gvenlii Uzman Sal ve Gvenlii Uzman Yardmcs Memur Memur Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni Mhendis TOPLAMDerecesi 3 8 6 10 6 10 5Serbest Kadro Adedi 120 130 20 20 20 20 10 340Toplam 120 130 20 20 20 20 10 340(II) SAYILI LSTE KURUMU : ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII TEKLATI : TARA HDAS EDLEN KADROLARIN Snf GH GHUnvan Sal ve Gvenlii Enstits Mdr Sal ve Gvenlii Enstits Mdr Yardmcs TOPLAMDerecesi 1 1Serbest KadroAdedi 1 3 4Toplam 1 3 4Serbest KadroAdedi 1 1 2 2 5 1 12Toplam 1 1 2 2 5 1 12(III) SAYILI LSTE KURUMU : ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII TEKLATI : DNER SERMAYE HDAS EDLEN KADROLARIN Snf GH GH GH GH GH GHUnvan Sayman letme Mdr ef Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni Veznedar TOPLAMDerecesi 1 1 3 4 6 5(IV) SAYILI LSTE KURUMU : ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII TEKLATI : TARABAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com 23. PTAL EDLEN KADROLARIN Snf GH GHUnvan i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr Yardmcs TOPLAMDerecesi 1 1Serbest KadroAdedi 1 1Toplam 1 122BAYRAKLI ORTAK SALIK GVENLK BRM VE DANIMANLIK LTD.T. Bayrakl Tower Kat 5 D:20 Ankara Cd. Bayrakl 35535 ZMR Tel: 0232 400 00 55 (PBX) Faks: 0232 435 65 45 [email protected] www.bayrakliosgb.com