İş kazalarının İşgörenlere göre nedenlerinin Şantiye Ölçeğinde belirlenmesi

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2017

34 views

Category:

Engineering

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Kazalarnn grenlere Gre Nedenlerinin antiye leinde

  Belirlenmesi

  Mustafa YILMAZ, Serkan YILDIZ Kara Harp Okulu 06654 Ankara/Trkiye, Kara Harp Okulu 06654 Ankara/Trkiye

  Tel: (532) 648 39 47, (505) 289 33 21

  E-Posta: [email protected], [email protected]

  Recep KANIT Gazi niversitesi Ankara/Trkiye

  Tel: (312) 202 88 64

  E-Posta: [email protected]

  z

  Tm dnyada olduu gibi Trkiyede de alma hayatnn en nemli sorunlarndan birisi i

  kazalardr. naat sektr i kazalarnn yaand sektrlerin banda gelmektedir. Her yl birok

  inaat alan yapt ie bal kazalar nedeniyle i gremez duruma gelmekte, hatta yaamn

  kaybetmektedir. Pek ok yasal dzenleme yaplm ve nlem alnm olmasna ramen bugne

  kadar i kazalarnn azaltlmasnda baar salanmamtr. Bu durum, kazalarn gerek nedenleri

  konusunda alanlarn gvenlik algsnn aratrlarak, i kazalarnn nlenmesine ynelik

  alnacak tedbirlerin belirlenmesinde onlarn grlerinin daha n plana karlmas gerektiini

  ortaya koymaktadr.

  Yapt iin kendisi asndan oluturduu tehlikeleri bilerek tedbir neren ve bu tedbirleri

  benimseyerek uygulayan igrenlerin gsterecekleri gvenlik performans daha yksek olacaktr.

  naat sektrnde, fiilen sahada alan iilerin, yaptklar iin tehlikelerine ilikin yaayarak

  edindikleri tecrbeleri inceleyen ve bunlardan hareketle gvenli davran ve alma ortam

  gelitirmeyi amalayan aratrmalar olduka azdr. Bu nedenle igrenlerin alma ortamlarnda

  potansiyel tehlike olarak grdkleri ve kendilerini gvensiz hissettikleri durumlarn bizzat

  kendileri tarafndan tespiti, i kazalarnn nlenmesi asndan hayati nem tamaktadr. Bu

  aratrmada, antiyede yaanan i kazalar ve ramak kala olaylarda, sektrel yap, antiye artlar,

  firma ynetimi, yasal mevzuat ve denetim eksiklii, iinin kendi zel durumu ve kader anlay

  ana balklar altnda toplanan faktrlerin etkileri, igren asndan bulank mantk yntemi ile

  tespit edilmeye allmtr. almada; Sal ve Gvenlii konusunun btncl bir

  yaklamla zme kavuturulabilecek ok boyutlu bir problem olduu, lkemizde bu konuda

  halen kalc davranlar kazanlamad ve gvenlik kltr oluturulamad dolaysyla

  antiyelerde gvenlik ikliminin tesisi ve korunmasnda yasal yaptrmlarn ve denetimlerin ok

  nemli olduu sonularna ulalmtr.

  Anahtar szckler: naat Sektr, Gvenlii ve Sal, Kazalar.

  mailto:[email protected]

 • 2

  Giri

  nsanlk tarihinin ilk dnemlerinden itibaren yaanagelen i kazalar, Endstri Devrimi ile birlikte

  artm ve ciddi bir problem olarak alglanmaya balanmtr. Hzl sanayileme ve teknolojik

  geliimlerin hayatmza girdii o gnlerden bu gnlere, temelinde sosyal, ekonomik, psikolojik

  ve evresel pek ok faktrn yatt i kazalar rktc boyutlara ulamtr. Gnmzde de

  modern sanayinin ekillendirdii alma hayatnda, emek youn retimden makinelemeye

  geilmesi ve makine teknolojisinin srekli bir geliim gstermesi, igrenleri her geen gn yeni

  tehlikelerle kar karya getirmektedir. Bu youn makinelemeden neden olduu eitli

  tehlikeler, kaza riskinin yannda bu risklerin derecelerini de arttrmaktadr.

  kazalar, tm dnyada olduu gibi lkemizde de alma hayatnn nemli problemlerinin

  banda gelmektedir. kazalarnn nedenleri genelde ortak olmakla birlikte, lkelerin

  sanayileme biimi, yasal mevzuat durumu, denetim etkinlii, alanlarn nitelikleri ve i

  gvenlii bilincinin seviyesi gibi lkelere zg zelliklere bal olarak farkllklar

  gsterebilmektedir. Trkiye ekonomisinin tarmsal nitelikli olmas ve sanayileme srecini tam

  olarak gerekletirememi olmas, i kazalarnn olumasna zemin hazrlamaktadr. Btn dnya

  lkelerinde olduu gibi, lkemizde de tarmsal nitelikteki i gcnn sanayiye kaymasyla

  herhangi bir mesleki eitimi olmayan ve gvenlik eitiminden geirilmeyen igrenlerin bu

  alanda istihdam i kazalarna adeta davetiye karmaktadr.

  Her lke ekonomisinde olduu gibi Trkiyede de inaat sektr ekonominin lokomotifi

  konumundadr. eitli mal ve hizmet retimine olan etkisi, youn i gc kullanm ve sosyo-

  ekonomik refah dzeyine olan katks ile bu sektr lke ekonomisinde nemli bir yere sahiptir.

  Sanayileme ile birlikte kyden kente gn hzla artmasndan doan konut ve altyap ihtiyalar

  ile baraj, yol, kpr gibi ulam ve enerji yaplarna duyulan ihtiya, yap sektrne nemli bir

  boyut kazandrmtr. Ancak, i sal ve gvenlii konusunda, sektrdeki bu byme ve

  gelimeyle orantl bir ilerleme salanamamtr. Tm dnyada, yap sektr alanlar dier

  sektrdeki alanlara oranla iki kat daha fazla yaralanma ve kat daha fazla lm tehlikesiyle

  kar karya kalmaktadrlar (zer, 2008).

  naat Sektrnde Kazalar

  Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) 2012 yl kaytlarna geen i kazalarnn faaliyet gruplarna

  gre sralamasnda, Bina naat 4.511 kaza ile drdnc srada yer almaktadr. Bina D

  Yaplarn naat, zel naat Faaliyetleri ve Bina ve evre Dzenleme Faaliyetleri de

  hesaba katldnda ise bir btn halinde inaat sektrnn 9.846 kaza ile aslnda tablonun ilk

  srasnda yer ald grlecektir. naat sektrnde meydana gelen i kazalar tm i kazalarnn

  % 13,15ini oluturmaktadr (SGK, 2012).

  kazas sonucu en fazla lm, 127 kii ile Bina naat faaliyet grubunda meydana gelmitir.

  Bina D Yaplarn naat, zel naat Faaliyetleri ve Bina ve evre Dzenleme

  Faaliyetleri de dhil edildiinde lm says 262yi bulmaktadr. Tm lml i kazalarnn %

  35,22si inaat sektrnde meydana gelmitir ki bu oran rktc boyutlardadr (SGK, 2012).

 • 3

  2012 ylna ait SGK kaytlarna gre, inaat sektrnde her i gn yaklak 27, her i saati 3,38,

  her 18 dakikada bir i kazas meydana gelmektedir. Trkiyedeki tm i kazalarnn % 1i lmle

  sonulanrken inaat sektrmzdeki i kazalarnn % 2,66s lmle sonulanmaktadr.

  Resmi rakamlara gre her yl 500e yakn antiye alann i kazalarnda yaamn yitirdii kayt

  altna alnm olsa da, gerekte bu rakamn ok daha yksek olduu tahmin edilmektedir

  (Grcanl ve Mngen, 2011). Trkiye statistik Kurumu (TK) verilerine bakldnda 2013 yl

  i kazas says 706 bin olduu halde, ayn dneme ait SGK kaytlarnda 191 bin i kazas rapor

  edilmektedir (SGK 2013, TK 2013). Bu iki veri arasndaki fark, lkemizde kayt d i

  kazalar orannn ne kadar yksek olduunu ve aslnda her drt kazadan sadece birinin kayt

  altna alnabildiini ortaya koymaktadr.

  naatlarda en ok grlen kaza tipleri; insan dmesi, malzeme dmesi, malzeme sramas,

  toprak kaymas, yap gmesi, elektrik arpmas, yap makinelerindeki kazalar, makine ve

  tezgha uzuv kaptrma, antiye ii trafik kazas eklinde sralanmaktadr. (elik vd., 2011;

  Grcanl, 2011; Mngen, 2011; Tademir, 2010; MO, 2009).

  kazalarnn nedenlerini tespit etmek iin lkemizde de farkl tarihlerde eitli aratrmalar

  yaplmtr. Bir almada, i kazalarnn sadece % 2sinin insan kontrol dndaki nedenlerden

  (Kepir, 1981) ve bir dierinde %80' inin insan etmenine bal nedenlerden (elikkol, 1977)

  kaynakland tespit edilmitir. Aratrma sonularndan da aka grlmektedir ki, kazalarn

  oluumundaki sebeplerin oranlar konusunda farkl grler belirtilmesine ramen, insan faktr

  birinci sray almaktadr. Bu genelleme, aslnda % 2 gibi kk bir oran dndaki tm i

  kazalarnda nleyici tedbir alnabileceini ortaya koymaktadr (Camkurt, 2007).

  nsanlara bal kaza nedenleri; igrenlerin kiisel zellikleri, fizyolojik yaplar ve psikolojik

  durumlaryla irtibatlandrlmaktadr. kazalarnn nedenlerini belirlemeye ynelik yaplan

  aratrmalar, kazalarn ou zerinde ya, cinsiyeti, eitim ve aile durumu ile mevkii gibi kii

  zelliklerinin etkili olduunu ortaya koymutur (Camkurt, 2013).

  Kader anlay igrenlerin antiyede alnan gvenlik tedbirlerine katlmn azaltmaktadr.

  Sahada meydana gelen kaza ve olaylarn kanlmaz olduunu ve ne yaplrsa yaplsn nlenemez

  olduunu dnen igrenler gvenlie ynelik tedbirlere daha az uyma eilimi gstermektedir.

  Ayn gr paylaan firma yneticileri de sahada ciddi nlem almada ve igrenlerin kurallara

  uyumunu takipte gerekli hassasiyeti gstermekte isteksiz davranmaktadrlar (Havold, ve Nesset,

  2009).

  Kaza, yaralanma ve lm oranlarnn yksek olmasnda sektr zelliklerinin pay byktr.

  naat sektrnde, vasfsz ii saysnn fazla olmas, bu iilerin alma saatlerinin dzensiz ve

  deiken olmas, alma alanlarnn d etkilere ak olmas ve bu alanlarda ayn anda ok eitli

  malzeme ve ekipman kullanlmas riskleri artran balca sebeplerdir. Ayrca yap ilerinin srekli

  olmamas, proje bazl ilerde alma koullarnn i yerine gre deimesi ve ii sirklasyonun

  ok fazla olmas gibi etkenler antiyede ilave risklerin olumasna yol amaktadr (elik vd.,

  2011; Grcanl, 2011; Mngen, 2011; Tademir, 2010; MO, 2009).

  naat sektrndeki iletmelerin ounluunu kk ve kurumsallamam firma veya ahs

  irketlerinin oluturmas, antiyelerde ii sirklsyonunun ok fazla olmas, birden fazla iveren

 • 4

  ve/veya alt iverenin birlikte almas, gnlk alma srelerinin uzunluu ve/veya alma

  saatleri dzensizlii gibi hususlar Trk inaat sektrn i kazalarna daha ak hale

  getirmektedir ( Tefti Kurulu, 2007; Mngen, 2011; Tademir, 2010; Kurt, 2013; Ercan,

  2010).

  kazalarnn meydana gelmesinde alanlara bal nedenler kadar, antiyenin fiziki ve mekanik

  evre koullarna bal faktrlerde i kazalarna neden olmaktadr. antiye yerleimi ve

  organizasyonu, i makinalarnn bakm ve onarm, antiye ii trafik dzenlemesi ile iyerinde

  i gvenliinin uygulanma durumu gibi faktrler i kazalarnn oluumunda ok etkin rol

  oynamaktadr. antiye dzeni ile i kazalarnn meydana gelmesi arasnda ciddi bir iliki

  bulunmaktadr (Camkurt, 2013).

  kazalarnn nlenmesine ynelik tedbir alnmas kapsamnda, bu gne kadar pek ok hukuki ve

  idari dzenlemeler yaplmtr. Ancak i kazas istatistiklerinden, alnan bu tedbirlerin yeterli

  olmad grlmektedir. Bu durum, sorunun yalnzca teknik bir mesele olarak ele alnmasnn

  yeterli olmadn, kazalarn gerek nedenleri konusunda alanlarn gvenlik algsnn

  aratrlarak, i kazalarnn nlenmesine ynelik alnacak tedbirlerin belirlenmesinde onlarn

  grlerinin daha n plana karlmas gerektiini ortaya koymaktadr.

  Bu durumu i ortamnda gvenlii arttrmaya ynelik almalarn tarihsel geliimini izleyerek de

  grmek mmkndr. 1800lerden 1900l yllarn ortalarna kadar ki dnemde, gvenlik sadece

  teknik bir sorun olarak grlm ve bu dnemde daha gvenli makine ve ekipmanlarn

  gelitirilmesine allmtr. Bu dnemde i kazalarnn nlenmesi iin mhendislik bak

  asyla, teknik ynlerin ve fiziksel tehlikelerin kontrol edilmesi hedeflenmitir. Teknik

  dzeydeki nlemlerin kazalar nlemede yetersiz kaldnn anlalmas zerine yaplan detayl

  aratrmalar neticesinde, i kazalarnn yaklak %90nn alanlarn gvensiz davranlarndan

  kaynakland gereiyle kar karya kalnm ve insan faktrne nem verilmeye

  balanmtr. alanlarn yeteneklerini ve motivasyonlarn arttrma zerine odaklanlarak

  stratejik ie alma politikalaryla i gvenlii arttrlmaya allmtr. 1980lerden balayarak

  gnmze kadar uzanan dnemde, i gvenlii, kaza ve olaylarn ana sebebini insan hata ve

  baarszlklar olarak kabul eden bir ynetim felsefesine dnmtr. Bu felsefe etkisinde

  rgtsel koullara ve rgt ii gvenlik kltrne odaklanlmtr (Tomas, Melia ve Oliver, 1999,

  Antonsen, 2009).

  Yntem

  naat sektrnde, fiilen sahada alan iilerin, yaptklar iin tehlikelerine ilikin yaayarak

  edindikleri tecrbeleri inceleyen ve bunlardan hareketle gvenli davran ve alma ortam

  salayan bir gvenlik kltr gelitirmeyi amalayan aratrmalar olduka azdr. Bu nedenle

  igrenlerin alma ortamlarnda potansiyel tehlike olarak grdkleri ve kendilerini gvensiz

  hissettikleri durumlarn bizzat kendileri tarafndan tespiti, i kazalarnn nlenmesi asndan

  hayati nem tamaktadr. Bu aratrmada, bulank mantk ile antiyede yaanan i kazalar ve

  ramak kala olaylarda sektrel yapnn, antiye artlarnn, firma ynetiminin, yasal mevzuat ve

  denetim eksikliinin, iilerin kendi zel durumlarnn ve kader anlaylarnn etkileri igren

  asndan tespit edilmeye allmtr.

 • 5

  Bulank Mantk

  nsanlar iyi tanmlanmam ve kesin olmayan verilerle karar vermeye zorlanrlar. Bulank (fuzzy)

  kavramn 1965 ylnda dnya literatrne kazandran Zadeh, belirsiz durumlarn zmne en

  uygun yaklamn kme elemanlarna farkl yelik derecelerinin verilmesi olduunu ifade

  etmektedir (Zadeh, 1965). Bu teoride bulank saylar kesin olarak ifade edilemeyen nicelikleri

  temsil etmektedirler. (Facchinetti, 2002). Bulank say, bir l ya da lme deil, bir deikene

  bir ya da daha fazla insan tarafndan verilen sbjektif bir deeri ifade etmektedir (Kaufmann ve

  Gupta, 1991).

  Dil, insanlarn iletiiminde ve bilgi aknda nemli bir aratr ancak tm dillerin yapsnda doal

  bir belirsizlik bulunduundan en basit kavramlarn bile anadilde ikili mantkla ifade edilebilecek

  bir karln bulmak ok zordur (Zadeh, 1987). rnein hava scak denildiinde greceli bir

  durum ortaya kmaktadr. Kutuplarda 150C scak olarak alglanrken ekvatorda souk olarak

  alglanabilmektedir. Dolaysyla scak kavram bnyesinde doal bir belirsizlik

  barndrmaktadr (en, 2001). Bulank kme teorisi, insan dncesinin anahtar elemanlarnn

  saylar deil dilsel deikenler olduu (Chen, 2001) fikrine dayanan ve dilsel belirsizliin

  modellenebilmesi iin gelitirilmi bir yaklamdr (Ecer, 2007). Bulank kme teorisi, karar

  vermek iin dilsel belirsizlii ve nitel bilgiyi kullanan insan mantna benzemektedir. Bulank

  kme teorisinde, dilsel belirsizlikler matematiksel olarak ifade edilebilmekte ve bylece karar

  verme ilevi kolaylatrlmaktadr (Kahraman ve di. 2003).

  Dilsel deikenlerin dilsel olgusunu aklayan teknik say deerine yelik derecesi denilmekte

  (Hamitoullar, 1999) ve bu derece sbjektif olarak belirlenmektedir (Zadeh, 1987). yelik

  derecesi, elemann bulank kmeyle temsil edilen kavrama ne derece uygun olduu veya bu

  kmenin temsil ettii zellikleri ne dereceye kadar tadn gstermektedir (Kahya, 2003).

  gen bulank saylar, ilem kolayl salad ve sezgisel yollarla oluturulabildii iine en ok

  kullanlan bulank say trdr (Sanchez ve Gomez, 2003). gen yelik fonksiyonunun grafii

  ve matematiksel ifadesi ekil 1de grlmektedir. A = (a1, a2, a3) olarak gsterilen bir gen

  yelik fonksiyonunda a2 yeliin normal deeri, a1 ve a3 de srasyla minimum ve maksimum

  deerleri olarak tanmlanmaktadr.

  3

  32

  23

  3

  21

  12

  1

  1

  ,0

  ,

  ,

  ,0

  )(

  ax

  axaaa

  xa

  axaaa

  ax

  ax

  xA

  ekil 1: gen yelik Fonksiyonu

 • 6

  Anketlerde yer alan (1) Hi Katlmyorum, (3) Katlmyorum,(5) Ksmen Katlyorum, (7)

  Katlyorum ve (9) Tamamen Katlyorum eklindeki dilsel deikenler Whang ve Chang

  tarafndan tanmlanan (Wang ve Chang, 1995) ve Chen tarafndan kullanlan (Chen, 2000) Tablo

  1deki gen bulank saylarla ifade edilmektedir.

  Farkl karar vericilerin dilsel ifadelerinin dntrlmesiyle elde edilen gen bulank saylarn

  (1) numaral ifadeyle aritmetik ortalamas alnarak, Bulank Arlklar Matrisi

  oluturulmaktadr.

  =1

  [

  1 + 2 ++

  ] (1)

  Bulank Arlklar Matrisi de Arlk Merkezi (The Center of Area - COA) metodu (Zhao ve

  Govind, 1991) olarak bilinen (2) numaral ifadeyle durulatrlarak En Duru Performans (Best

  Nonfuzzy Performance - BNP) deerleri elde edilmektedir.

  BNP w1= [(Uw1-Lw1) + (Mw1-Lw1)] /3 +Lw1 (2)

  Tablo 1. Dilsel fadelerin gen Bulank Say Karlklar (Wang ve Chang, 1995; Chen, 2000)

  Anket almas

  Anketin Hazrlanmas

  antiyede yaanan i kazalar ve ramak kala olaylarda igrenlerin bak asyla kaza nedenlerini

  tespit etmek ve nem derecelerini belirlemek amacyla literatrdeki anket formlar incelenerek,

  amaca uygun bir anket formu hazrlanmtr. Bu anketin hazrlamasnda gvenlik kltr ve

  gvenlik performans anketlerinden faydalanlmtr (Havold ve Nesset, 2009; Lin ve di., 2008;

  Cox ve Cheyne, 2000; Muniz, Peon ve Ordas, 2007). Anketin birinci ksmn oluturan kiisel

  bilgi formunda, alanlarn ya, cinsiyeti, eitim durumu, medeni hali, mevkii, i tecrbesi ve

  firmada alma sresi gibi sorulara yer verilmi ve literatrde tespit edilmi kaza tiplerini, i

  hayatlarnda balarna gelmesinden endie duyduklar ekilde nem srasna gre sralamalar

  istenmitir. Anketin ikinci ksmnda, i kazalarnn nedenleri; sektrn genel yaps (iin doas),

  antiye ortam (yerel artlar), yklenici firma zellikleri, yasal mevzuat ve denetim eksiklii,

  alanlarn durumu ve kader anlay balklar altnda toplanarak, katlmclardan bu etkenlerin

  antiyede yaanan kazalarn en nemli nedeni olduu fikrine ne lde katldklar sorulmutur.

  Dilsel Deiken Karlk Gelen gen Bulank Say

  Hi Katlmyorum (1) (0,0.1,0.3)

  Katlmyorum (3) (0.1,0.3,0.5)

  Ksmen Katlyorum (5) (0.3,0.5,0.7)

  Katlyorum (7) (0.5,0.7,0.9)

  Tamamen Katlyorum (9) (0.7,0.9,1.0)

 • 7

  Anketin Uygulanmas

  alma iin hazrlanan anket n test iin ncelikle 10 kiilik bir gruba uygulanmtr. Buradan

  elde edilen veriler dorultusunda, katlmclar tarafndan anlalamayan sorular dzeltilmitir. Bu

  kapsamda, yklenici firma ynetiminin alanlarn gvenlii ile balln deerlendiren

  lekteki bir soru ile kadercilik leindeki bir soru anketten karlarak ankete son ekli

  verilmitir. Nihai haliyle anket her biri alt sorudan oluan alt blmden oluturulmutur.

  Anket biri Eskiehirde ve dieri Ankarada bulunan iki antiyede rnekleme yntemi ile seilen

  56 alana uygulanmtr. Anketin Ankaradaki antiye uygulanmasnda firma i gvenlii

  temsilcisiyle ortak hareket edilerek, alanlara uygulanan anketin nem ve amac ve doldururken

  dikkat etmeleri gerekli noktalar uygulamac tarafndan ksaca aklanmtr. Eskiehirdeki

  antiye uygulamasnda ise bu imkn bulunamam ve anket formu elektronik posta yoluyla yap

  denetim elamanna gnderilerek antiye alanlarna uygulanmtr.

  Ankete Katlanlarn Analizi

  Ankete katlanlarn meslek dalmlar Tablo 2de, i tecrbeleri Tablo 3de verilmitir.

  Hlihazrda istihdam edildikleri firmada alma sreleri gz nne alndnda; sadece 3

  alann 5 yldan fazla sreyle ayn firmada almas, 14 kiinin 1-5 yldr ayn firmada

  almas, ancak 39 kiinin firmada almaya balamasnn zerinden henz bir yl gememi

  olmas, alanlar asndan iin sreksizlii ve i yeri artlarnn devaml deiik gstermesi

  konusunda sektrn genel yaps hakknda fikir vermektedir.

  Tablo 2. Ankete Katlanlarn Meslekleri

  Meslei alan Says

  Kalp 8

  Dz i 6

  Elektiriki 6

  Mermer Ustas 5

  Aluminiyum Dorama Ustas 5

  Demirci 4

  Operatr 3

  Seramik ve Fayans Ustas 2

  Alpan Ustas 2

  Asma Tavan Ustas 2

  Boyac 2

  Kaynak 2

  Tesisat 2

  Ta Ustas 2

  Tekniker 2

  Saha Sorumlusu 1

  antiye efi 1

  Stajyer renci 1

  Toplam 56

 • 8

  Yalar 18 ila 58 arasnda deien alanlarn 6s alma hayatlarnda daha nce i kazas

  geirdiklerini, 7si u an almakta olduklar antiyede ramak kala olaya maruz kaldklarn ve

  2si meslek hastalna yakalandklarn beyan etmiler, ancak hastalklarn belirtmemilerdir.

  Bir stajer haricinde tm erkeklerden oluan katlmclarn 27si evli, 28i bekar ve 1i

  boanmtr. ounluu ilkokul mezunu olan (22 ilkokul, 14 orta okul, 14 Lise, 6 niversite)

  alanlarn yarya yakn meslei ile ilgili kurs/renim belgesine sahip olduklarn beyan

  etmilerdir.

  Tablo 3. Ankete Katlanlarn Sektrel, Mesleki ve Firma Tecrbeleri

  alma Sreleri (Yl) 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25

  Sektrde 10 19 10 8 4 3 2

  Meslekte 11 20 9 6 5 3 2

  Firmada 39 14 - 2 - - 1

  Fiilen sahada alan igrenlerden alma ortamlarnda potansiyel tehlike olarak grdkleri ve

  kendilerini gvensiz hissettikleri kaza tiplerini, alma hayatlar boyunca balarna gelmesinden

  endie duyduklar ekilde nem srasna gre sralamalar istenmitir. alanlarca yaplan

  sralamann literatrde tespit edilen sralamayla paralellik gsterdii tespit edilmitir. Literatrde

  ilk sralarda yer alan yksekten dme, malzeme dmesi ve yap makinas kazalar

  alanlarn % 70i tarafndan da ilk sraya yerletirilmitir.

  Anket Sonularnn Deerlendirilmesi

  Anketten elde edilen verilerin ncelikle SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences)

  istatistik programnda gvenirlik analizi yaplmtr. Gvenilirlik analizi sonucunda Cronbach

  Alfa deeri 0,944 olarak bulunan anketin gvenilirlik deerinin ok yksek olduu tespit

  edilmitir. Daha sonra i kazalarna neden olan faktrlerin nem dereceleri bulank mantk

  yntemi ile belirlenmitir.

  antiyede yaanan i kazalarnn en nemli nedenlerinin gruplandrld balklarn, bu alma

  kapsamnda igren asndan tespit edilen arlklar Tablo 4de verilmitir. Grup arlklar

  birbirine ok yakn olmakla birlikte, Yasal Mevzuat ve Denetim Eksiklii n plana karken,

  Sektrn Genel Yaps (in Doas) ile Kader Anlay son sralarda yer almtr. antiye

  Ortam, Yklenici Firma ve alanlarn Durumu gibi geri kalan gruplarnn arlklar eit

  dzeyde kmtr.

  Tablo 4. antiyelerde Yaanan Kazalarnn Nedenleri

  Kazalarnn Nedenleri Arl

  Sektrn Genel Yaps (in Doas) 15

  antiye Ortam 17

  Yklenici Firma 17

  Yasal Mevzuat ve Denetim Eksiklii 18

  alanlarn Durumu 17

  Kader Anlay 16

  Toplam 100

 • 9

  Yasal Mevzuat ve Denetim Eksiklii bal altnda; Sal ve Gvenlii Plannn

  yaplmam olmas, Mahkemelerin haklnn deil glnn lehine karar vermesi ve Yeterli

  sklkta denetim yaplmamas ne kan etkenler olarak bulunmutur.

  antiye Ortam bal altnda; skele, asansr, grgr vin ve dier aletlerin bakmszlnn ne

  karlm olduu grlmektedir. lkemizde son yllarda ok sayda iskele ve asansr kazas

  yaand dnldnde, buradan aslnda igrenlerin bu durumun farknda olduu

  anlalmaktadr.

  Yklenici Firma bal altnda; Firma yetkililerinin Sal ve Gvenlii konularna gerekli

  nlemleri almamalar en nemli kriter olarak bulunmutur.

  alanlarn Durumu bal altnda; alanlarn gvenlik tedbirlerini ciddiye almamalar ve

  Kiisel Koruyucu Donanm kullanmamalar ile Aceleci, tedbirsiz ve dikkatsiz olmalar en

  nemli iki etken olarak belirlenmitir.

  Kader Anlay bal altndaki faktrlerin dier balklarn alt faktrlerine gre genel olarak

  daha az arlnn olduu grlmektedir. En yksek arla sahip Alnan tedbirlerin kazalar

  nlemeye yetmeyeceine inanmalar. kriterinin bile genel sralamada ancak 21nci srada yer

  almas, yaygn kannn aksine kadercilik anlaynn kaza nedenleri arasnda ilk sralarda

  bulunmadn gstermektedir.

  ne kan hususlar grup arlklaryla deerlendirildiklerinde (Tablo 5) ilk srada srasyla

  Sal ve Gvenlii Plannn yaplmam olmas, Mahkemelerin haklnn deil glnn

  lehine karar vermesi ve alanlarn gvenlik tedbirlerini ciddiye almamalar ve Kiisel

  Koruyucu Donanm kullanmamalar hususlar yer almtr.

  Tablo 5. grenlere Gre antiyelerde Yaananan Kazlarnn En nemli Nedenleri

  Kazalarnn Nedenleri Arl

  Sal ve Gvenlii Plannn yaplmam olmasdr. 3.24

  Mahkemelerin haklnn deil glnn lehine karar vermesidir. 3.10

  alanlarn gvenlik tedbirlerini ciddiye almamalar ve Kiisel Koruyucu Donanm

  kullanmamalardr. 3.08

  Sonu ve neriler

  Bu aratrmada, antiyede yaanan i kazalar ve ramak kala olaylarda sektrel yapnn, antiye

  artlarnn, firma ynetiminin, yasal mevzuat ve denetim eksikliinin, iilerin kendi zel

  durumlarnn ve kader anlaylarnn etkileri igren asndan tespit edilmeye allmtr.

  alma sonucunda alt balk altnda toplanan etkilerin arlklar eit saylabilecek derecede

  birbirine yakn kmtr. Buradan Sal ve Gvenlii konusunun bir btn halinde ele

  alnarak zme kavuturulmas gereken, ok boyutlu bir problem olduu sonucuna ulalmtr.

  nem derecelerine gre yaplan sralamada ilk e giren nedenler, lkemizde Sal ve

  Gvenlii konusunda halen kalc davranlar kazanlamad ve bunun bir kltr haline

 • 10

  getirilemedii gereini gn yzne karmtr. alma antiyelerde gvenlik ikliminin tesisi ve

  korunmas iin yasal yaptrmlarn ve denetimlerin ne denli nemli olduunu ortaya koymutur.

  antiyelerde i kazalarnn azaltlmas iin, ykleniciler tarafndan Sal ve Gvenlii

  Plan yaplarak, bu plan kapsamnda gerekli tm emniyet tedbirlerini almas ve igrenler

  tarafndan da bu tedbirlerin ciddiye alnarak, kurallara uyulmas ve kiisel koruyucu donanmlarn

  bilinli bir ekilde kullanlmas gerekmektedir. grenlerin bugne kadar pek ok yasal

  dzenleme yaplmas ve nlem alnmasna ramen antiyelerde yaanan i kazalarnn

  azaltlmasnda baar salanamamasnn temelinde her zaman haklnn yannda yer alamayan

  adalet sistemi yatt gr mutlaka dikkate alnmaldr. Adalet mlkn temelidir anlayndan

  hareketle i kazalarnn nlenmesi iin adalete olan gvenin yeniden tesis edilmesi

  gerekmektedir.

  Kaynaklar

  Antonsen, S. (2009), Safety Culture: Theory, Method and Improvement, Ashgate Publishing

  Limited, England.

  Camkurt, M.Z. (2007), yeri alma Sistemi ve yeri Fiziksel Faktrlerinin Kazalar

  zerindeki Etkisi, THS Hukuku ve ktisat Dergisi, C:20, S:6, C:21, S.1, Ankara,

  2007/Mays-Austos, s.81.

  Camkurt, M.Z. (2013), alanlarn Kiisel zelliklerinin Kazalarnn Meydana Gelmesi

  zerindeki Etkisi, THS Hukuku ve ktisat Dergisi, C:24, S:6, C:25, S.1-2, Ankara,

  2013/Mays-Austos, Kasm, s.70.

  Chen, C. T. (2000). Extensions of The TOPSIS for Group Decision-Making Under Fuzzy

  Environment, Fuzzy Sets and Systems, 114, 19.

  Chen, C. T. (2001), A Fuzzy Approach to Select the Location of the Distribution Center, Fuzzy

  Sets and Systems, Vol. 118, s. 65-73.

  Cox, S.J., Cheyne, A.J.T. (2000), Assessing Safety Culture in Offshore Environments, Safety

  Science, 34:111-119.

  elik, O. vd. (2011), naat Sektrnde Kazalar ve Gvenlik Tedbirleri, 3. i Sal ve

  Gvenlii Sempozyumu Bildiriler Kitab, 21-23 Ekim 2011, anakkale, 113-119.

  elikkol, A. (1977), Kazalarnda Ruhsal Etmenler, Ege niversitesi Tp Fakltesi, Doentlik

  Tezi, zmir, 1977, s.28

  Facchinetti, G. (2002), Ranking Functions Induced by Weighted Average of Fuzzy Numbers,

  Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 1, No.3, s. 313-317.

 • 11

  Ercan, A. (2010), Trkiyede Yap Sektrnde i Sal ve Gvenliinin Deerlendirilmesi,

  Politeknik Dergisi, 13/1, 49-51.

  Grcanl, E. G. (2011), Yeni ve Zorunlu Bir Kavram Olarak Gvenlii in Tasarm3. i

  Sal ve Gvenlii Sempozyumu Bildiriler Kitab, 21-23 Ekim 2011, anakkale, 133-141.

  Grcanl, E., Mngen, U. (2011), naat antiyelerine zg Bir Gvenlii Risk Analizi

  Yntemi, http://www.isveguvenlik.com/risk-analizi/insaat-santiyelerine-ozgu-biris-guvenligi-

  risk-analizi-yontemi.html, Eriim Tarihi: 05 Haziran 2015

  Hamitoullar, H. C., 1999, Fuzzy ok Amal Optimizasyon Yntemiyle Portfy Seimi,

  Yksek Lisans Tezi, Marmara niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, stanbul, (yaymlanmam)

  Havold, J.I., ve Nesset, E. (2009), From safety culture to safety orientation: Validation and

  simplification of a safety orientation scale using a sample of seafarers working for Norwegian

  ship owners, Safety Science, 47, s:305326.

  Hwang, C. L., ve Yoon, K., (1981), Multiple Attribute Decision Making Methods and

  Applications, A State of The Art Survey. New York: Springer-Verlag.

  naat Mhendisleri Odas (2009), Sal ve Gvenlii Raporu, Trkiye Mhendislik

  Haberleri Dergisi, 455, 2009/3, 50-53.

  Tefti Kurulu Bakanl (2007), Yap yerlerinde Sal ve Gvenlii Tefti Projesi

  Genel Deerlendirme Raporu, Yayn No:16.

  Kahraman, C., Cebeci, U. ve Ulukan, Z., (2003), Multi-Criteria Supplier Selection Using Fuzzy

  AHP, Logistics Information Management, Vol. 16, No. 6, s. 382-394.

  Kahya, E., (2003), nsangc Seiminde Bulank Uzman Sistemler Yardm ile Bavuru

  Formlarnn Deerlendirilmesi, Erciyes niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,

  (yaymlanmam).

  Kaufmann, A. ve Gupta, M. M., (1991), Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and

  Applications, Van Nostrand Reinhold, New York.

  Kepir, H.(1981), Kazalarnda nsan Faktr ve Eitimi, eitli Boyutlar ve zm

  nerileri ile Kazalar Seminer Bildirileri, MPM Yaynlar No: 284, Ankara, 1983, s.96-104

  Kurt, M.. (2013), Yap lerinde Sal ve Gvenlii, http://www.csgb.gov.tr/

  csgbPortal/ShowDoc/WLP+Repository/per/dosyalar/duyurular/20022014_2, Eriim Tarihi: 06

  Mart 2014.

  Lin, S., Tang, W.J., Miao, J.Y., Wang, Z.M. ve Wang, P.X. (2008), Safety Climate

  Measurement at Workplace in China: A Validity and Reliability Assessment, Safety Science,

  46, s:10371046.

  http://www.isveguvenlik.com/risk-analizi/insaat-santiyelerine-ozgu-biris-guvenligi-risk-analizi-yontemi.htmlhttp://www.isveguvenlik.com/risk-analizi/insaat-santiyelerine-ozgu-biris-guvenligi-risk-analizi-yontemi.htmlhttp://www.csgb.gov.tr/%20csgbPortal/ShowDoc/WLP+Repository/per/dosyalar/duyurular/20022014_2http://www.csgb.gov.tr/%20csgbPortal/ShowDoc/WLP+Repository/per/dosyalar/duyurular/20022014_2

 • 12

  Muniz, B. F., Peon, J.M.M. ve Ordas, C.J.V. (2007), Safety Culture: Analysis of The Causal

  Relationships Between ts Key Dimensions, Journal of Safety Research, 38, 627641.

  Mngen, U. (2011), naat Sektrmzdeki Balca Kazas Tipleri, TMH, naat

  Mhendisleri Odas, 469, 2011/5, 33-39.

  zer K., (2008), naat Sektrnde Sal ve Gvenlii Semineri,

  http://212.175.131.61/www.isggm.gov.tr/htdocs/article.php?article_id=195, Eriim Tarihi:02

  Haziran 2015.

  Sanchez, J. D. A. ve Gomez, A. T., 2003, Applications of Fuzzy Regression in Actuarial

  Analysis, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 70, No. 4, s. 665-699.

  en, Z., (2001), Bulank Mantk ve Modelleme lkeleri, Bilge Kltr Sanat, stanbul.

  Tademir, Y. (2010), Kaza Riskinin En Fazla Olduu Sektr: naat, te Salk Dergisi,

  2010/1, 23-27.

  Tomas, J.M., Melia, J.L. ve Oliver, A. (1999), A Cross-Validation of A Structural Equation

  Model of Accidents: Organizational And Psychological Variables As Predictors of Work Safety,

  Work & Stress, 13 (1), s:49-58.

  Wang, M. J. J., ve Chang, T. C. (1995), Tool Steel Materials Selection Under Fuzzy

  Environment, Fuzzy Sets and Systems, 72, 263270.

  Zadeh, L. A., (1965), Fuzzy Sets, Information and Control, Vol.8, s. 338-353.

  Zadeh, L. A., (1987), Test Score Semantics as a Basis for a Computational Approach to the

  Representation of Meaning, Fuzzy Sets and Applications: Selected Papers by L.A. Zadeh, Ed.:

  R.R. Yager, S.Ovchinnikov, R.M. Tong, H.T. Nguyen, John Wiley&Sons Publishing, Canada, s.

  655-684.

  Zhao, R., ve Govind, R. (1991), Algebraic Characteristics of Extended Fuzzy Numbers,

  Information Science, 54, 103130.