Inventari de béns de l'hereu de Rocacrespa 1793

Download Inventari de béns de l'hereu de Rocacrespa 1793

Post on 21-Apr-2015

49 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>INVENTARI DELS BNS DE RAMON ROVIROSA i JORBA. LES POSSESSIONS DEL MAJOR TERRATINENT CUBELLENC DEL SEGLE XVIII. Per Xavier Martnez i Roig Lany 1725 neixia a Cubelles en Ramon Rovirosa i Jorba, lhereu de la prspera Quadra de Rocacrespa. El 21 de gener de 1749 cas amb Teresa Escofet i Alegret, natural del Vendrell. Del matrimoni hi hagueren cinc fills, essent el nou hereu en Jaume Rovirosa i Escofet, nat el 6 de juny de 1755. Ramon Rovirosa enviud el 4 doctubre de 1757, tornant-se a casar en segones npcies amb Rosa Olivella, natural de Castellv de la Marca. La mort li arrib el 28 dabril de 1793. El seu fill i hereu, Jaume Rovirosa i Escofet, encara fadr cas el 3 de febrer de 1801 amb Josefa Castellv i Mayner, de lArbo-, aixec inventari notarial dels bns que foren del seu pare Ramon el dia 16 de maig de 1793. Linventari descriu les extenses possessions dels Rovirosa, la propietat sobre el Mol den Rovirosa que durant el segle XIX pass al patrimoni dels Cucurella- i la curiositat del rellotge de paret ms antic dEuropa, descrit com un rellotge amb sa caixa molt usat, robat pel fams lladre ric el Belga durant els anys vuitanta del segle XX. El document mostra una famlia extremadament rica, amb funcions de prestamista amb elevats interessos per a finanar les operacions del nou comer amb Amrica, obert per als catalans a partir de 1778. Sia a tots notori que per quant fou de dret institut lInventari, i aconsellat per lemperador Justini. Per tant avui que comptem amb setze dies del mes de maig, any de la Nativitat, del Nostre Senyor de Mil Set-cents Noranta-tres. Jo Jaume Rovirosa, pags de la Quadra de Rocacrespa, terme i parrquia de la Vila de Cubelles, bisbat de Barcelona, com a hereu universal de la heretat i bns que foren de Ramon Rovirosa, tamb pags de la Quadra, que fou mon pare, per aquell institut amb son ltim testament, que entreg clar al Notari avall escrit al dotze de juny de Mil Set-cents Noranta-dos, el qual desprs de sa mort fou obert i publicat per lo mateix notari a vint-inou dabril ltim passat, i a tres dels corrents mes i any, volent en el dit nom i altre que afavorir-me pogus gaudir dels privilegis que del dret shan concedit als que prenen inventari. Per aix, precedint per aquest senyal de la Santa Creu el prenc de la dita universal heretat i bns que foren del dit que fou mon pare emper les potestats i salvetats avall escrites, confessant com confesso haver trobat els trasters i alagers de casa, mobles i immobles i dems efectes avall escrits: A lentrada de la casa on mor el dit difunt situada a dita Quadra: Primer, cinc aixades, dos magalls, dues picasses, un mall i un parpal, tot usat. Seguidament, dos coixins de parell i dues carretes amb ses aixades, tot usat. Seguidament, tres arrelles de forcat, dos de parell i un cabs amb quatre podadores, tot usat. Seguidament, una brida i una destral, tot usat, i unes pedreres usades. Seguidament, un banc de fusta de pi, i una cadira, tot usat. En lestable Primer, dues mules de pl castany, de temps la una uns vint anys i laltra divuit, amb els seus basts, albardes i selles, amb tots els seus arreus de colles i sogues, tot usat. Segon, una burra de temps uns vint-i-cinc anys, amb sa alabarda i bast, tot usat.</p> <p>En la cuina Primers, uns molls, uns tremascles, una pala, cinc llums, i dues graelles, tot de ferro, i uns ferros de foc, tot usat. Seguidament, dues xocolateres, dues calderes, tres paelles i una praronera, tot destram usat. Seguidament, un morter de coure amb sa m del mateix, tot usat. Seguidament, un banc esc de fusta, tot usat. Seguidament, quatre cadires petites i usades. Seguidament, quinze plats de terra mitjans, usats. Seguidament, quatre cntirs usats i dos ganivets, tamb usats. En el pastador Primer, dues pasteres amb els seus arreus de pastar, i arreus del forn, tot usat. Seguidament, sis cistells de diferents mides, tots usats. En el menjador Primer, una taula llarga amb dos bancs de fusta de pi, tot usat. Seguidament, un cossi mitj de fusta, usat. Seguidament, quinze vasos grans i tres de petits, tot de vidre i usat. Seguidament, quatre ampolles, un cantiret i un porr mitj, un setrill, dues canadelles de dir missa, dos embuts. dem botifarres i una ventosa, tot de vidre i usats. dem setze xicares, catorze plats i set plates, tot de pissarrina i usat. dem un saler daurat usat. dem una llumenera de llaut mitjana, una bacina de pixar, i una gerra de terra fixada a la paret, tot usat. dem catorze culleres, nou forquilles i dos estalvis, tot de llaut i usat. dem dos bunyolets de refrescar de fusta, usats. dem quatre sacs de farina i un altre amb mitja quartera de moresc, tot per lo consum de la casa, tot usat. dem un ventall usat, i dues llibretes tamb usades. En el celleret del menjador Primer, quatre btes de set crregues buides i usades. En el celler Primer, cinquanta-vuit btes de tir unes amb altres de set crregues de les quals nhi ha cinquanta de plenes de vi negre. dem setze portadores, quatre de burro i dotze de matxo totes usades i uns cinc-cents quinters de garrofes. dem quatre aixetes grans de cup usades. dem un embut de posar vi a les btes usat. dem dues aixetes petites usades. En la sala dem un armari de fusta de pi usat, i dins dell sha trobat el segent, aix s set vnoves, les dues de borr i ras, altre de serrell, vint, i sis llenols destopa, i nou de bri, i tretze tovalles de serrell, vint, i set draps de cistella, junt amb alguns eixugamans, tot usat i nou dotzenes de cabdells de fil per a teixir.</p> <p>dem una caixa de fusta de pi amb son pany i clau i dins della un poc de fruita seca i una garbella usada. dem una taula de fusta de cirerer amb son cobretaula dindianes, tot usat. dem un rellotge amb sa caixa molt usat. dem vuit cadires grans i una de petita de diferents cotes amb seient de baia, totes usades. dem quatre mapes i dues palmatries de paret, tot usat. dem una talla dun Sant Crist amb una capelleta. En laposent principal que dna a la sala Primer sis quadres, tres de grans i tres de petits amb diferents imatges amb sa guarnicioneta, tots usats. dem dues caixes amb sons panys i claus dins de les quals sha trobat el segent, aix s vuit coixineres de bri usades, una casulla, una Alba, Calzes, Missal i dems necessari per a dir missa, tot usat. dem un llit de peu de gall amb sons transpontins, dos matalassos, dos coixins de llana amb ses coixineres, tot usat. dem una colxa de llana usada. En laposent dit dels forasters Primer una caixa de fusta de pi amb son pany i clau usada, i dins della se ha trobat el segent, aix s set estovalles de tovall, tres llamisols de llinet, tres de tela, quatre coixineres de tela tamb, trenta-quatre tovallons de piny i dos llenols de bri, tot usat. dem un escalfador per a escalfar el llit daram i un cove, tot usat. dem una colxa i un matals de llana, tot usat. dem un llit de peu de gall amb dos coixins de llana, tot usat. dem cinc quadrets amb diferents imatges, usats. dem en una capsa se ha trobat el segent, aix s nou culleres i vuit forquilles dargent, dos ganivets amb mnec destany, un agnus dargent amb sa toquilla del mateix, una mantellina, un drap de cap, una tovallola tot de seda, una camisa, un gambuix i una cota de seda, tot roba de batejar i usat. dem dues cadires grans amb seient de baia, usades. En laposent dit del pastor Primer un llit amb sa mrfega i dos coixins de llana tot usat. dem un cofre i una caixa de fusta de pi, i dins delles sha trobat el segent, aix s, quaranta xams de fil. En el rebost Primer quaranta-cinc plats i cinc plates de Pisafina, tot usat. dem vuit plates ms del mateix, tamb usades. dem una gibrella, un orinal i un canter petit olier, tot de terra i usat. dem una gerra oliera duns vint cortans plena de vi, usada. dem unes quatre quarteres de llobins per al consum de la casa. I a ms una pessa de fil al teler. En laposent de la Criada Primer dos llits de peu de gall amb tres mrfegues, un matals, una colxa, tres coixins de llana i dos llenols de bri i dues coixineres, tot usat.</p> <p>En laposent dit de la Creu Primer dos llits de peu de gall amb ses mrfegues, un matals, quatre llenols de bri i una vnova, tot usat. dem un cofre de pi amb son pany i clau, usat i buit, a on es troben els papers faents per la casa. dem unes alforges usades. dem una cadira gran usada. dem tres quadres usats, amb diferents imatges. A la Golfa Primer un cofre de fusta de pi amb son pany i clau usat, i dins dell vint-i-dues peces entre plats i olles, tot usat. dem unes pells de gollut, i dues de cabra. dem un bressol, quatre tamborets i dues caixes molt usades, i varis trastos de poc valor.</p> <p>Immobles Primer tota aquella casa amb quatre cubs, dues premses, amb sa pallissa, amb son corral contigu i la mateixa casa, amb totes ses terres contiges de vinya plantades, campes, ermes, plantades darbres i muntanyes junta de tinguda de cent trenta jornals poc ms o menys, i dins della shi troba un altre corral, tota la qual casa i heretat afronta a sol ixent, part amb honors de Josep Mestre dit Bordeus de Vilanova, part amb hereus de Joan Galts, part amb honors dels hereus de Joan Borrell, pags del mas Ricart, i part amb honors dels hereus de Josep Rovirosa i part amb honors dels hereus de Joan Matas pags de Vilanova; a migdia amb honors dels hereus de Jaume Rovirosa de dita quadra, i part amb Josep Gallart, pags de la mateixa quadra; a ponent amb honors dels hereus</p> <p>den Llus de Papiol a Vilanova domiciliat; i a tramuntana amb honors de Joan Cucurella, pags de la prpia quadra. dem tota aquella pea de terra de vinya plantada de tinguda de nou jornals poc ms o menys, amb algunes oliveres en ella plantades, situada en el terme de Santa Oliva i partida del Coll. La qual afronta a sol ixent part amb honors de Gregori i Pere Vidal, pagesos del Vendrell i part amb honors de Joan Alcover, ferrer de Vilafranca del Peneds; a migdia part amb honors de Ramon Vidal, pags del lloc de Bellvei, i part amb honors de Josep Garriga, pags de Santa Oliva; a ponent amb honors de Bertomeu Gener, pags; i a tramuntana part amb honors den Carlos de Morenes mitjanant una carrerada, i part amb dits Gregori i Pere Vidal, en la qual pea de terra en cas de separaci amb Rosa Rovirosa sa madrastra t ella lusdefruit per vos aliment i dems. dem tota aquella pea de terra muntanya i part erma de tinguda de set jornals ms o menys situada en el terme de Castellet de dit Bisbat i partida dita la Creu del Coll tallat. La qual afronta a sol ixent amb altres honors meus; a migdia part amb altres honors meus i part amb honors de Jaume i Josep Cases, pare i fill, pagesos de lArbo; a ponent amb honors dels mateixos pare i fill Cases; i a tramuntana amb honors de Miquel Blat, pags del Mas Guineu del dit terme de Castellet. dem tota aquella altra pea de terra muntanya de tinguda de catorze jornals poc ms o menys, situada a lltim citats terme i partida. La qual afronta a sol ixent amb honors dels hereus den Joan Galts de Vilanova; a migdia part amb dits hereus de Papiol, part amb el cam que va de lArbo a Rocacrespa; a ponent amb els dits pare i fill Cases; i a tramuntana amb terres de la heretat dita de Xurriguera. dem tota aquella altra pea de terra muntanya de tinguda de catorze jornals poc ms o menys, o menor, situada en el sobredit terme i partida del Coll tallat. La qual afronta a sol ixent amb altres honors meus; a migdia fondo amunt fins el marge; a ponent fondo amunt fins el segon marge duna feixa de terra de vinya de dits pare i fill Cases; i a tramuntana amb honors de dit Miquel Blat. dem tota aquella pea de terra que a carta de grcia tenia el difunt de tinguda dun jornal de camp, poc ms o menys, situada en el terme de lArbo i partida dita de la Creu Vella. La qual afronta a sol ixent amb Joan Nostench, sastre; a migdia amb Bernat Mulet, pags; a ponent amb Vicen Prats, boter; i a tramuntana amb Pau Miquel, pags, tots de lArbo. dem tota aquella pea de terra de vinya plantada de tinguda de dos jornals poc ms o menys, situada en el terme de Cubelles i partida dita Ricreu. La qual afronta a sol ixent amb honors del Rec del Molins; a migdia amb honors de Bonaventura Bigo, boter de Vilanova i part amb honors dels hereus de Jaume Rovirosa, pags de la quadra; a ponent amb honors de ; i a tramuntana amb honors dels hereus de Papiol. dem tota aquella pea de terra campa de tinguda dun jornal i tres quarts de jornal poc ms o menys, situat a dita quadra i partida dita de les Arenes. La qual afronta a sol ixent amb honors de Josep Soler, pags de Cubelles; a migdia amb honors de Jaume Folch, pags i part amb honors de Joan Coca, pags de Vilanova; a ponent amb honors de dit Coca; i a tramuntana amb honors de dit Soler. dem tota aquella altra pea de terra de vinya plantada de tinguda de dos jornals poc ms o menys, situada en dit terme de Cubelles i partida dita el Bass. La qual afronta a sol ixent amb el cam que va al Bass; a migdia amb honors de Francesc Lle, pags de dita vila de Cubelles; a ponent part amb honors de Francesc Urgells del Mas den Palau i part amb honors de Ramon Castany, tamb pags de Cubelles; i a tramuntana amb honors de Francesc Estap, pags tamb de Cubelles.</p> <p>dem tota aquella casa amb son mol amb dos jocs de moles situat en la mateixa Quadra de Rocacrespa. La qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Cucurella; a migdia afronta amb la Riera; a ponent i tramuntana amb honors del dit Cucurella. dem tota aquella casa amb son portal fora obrint situada a la vila de Cubelles i carrer anomenat de la Poca Farina. La qual afronta asol ixent amb el carrer de lArrabal; a migdia amb el dit carrer; a ponent amb honors de Pere Papiol, pags de dita vila; i a tramuntana part amb el carrer de lArrabal i part amb honors de sadurn Escala, pags de la referida vila. dem totes aquelles dues cases contiges amb un portal cadascuna situades a la vila de Vilanova, i carrer dit de Sant Mag. Les quals dues cases afronten a sol ixent amb honors del patr Gabriel Puig, mariner de dita vila; a migdia amb honors de dit Puig; a ponent amb el sobredit carrer; i a tramuntana amb honors de Joan Guimer, boter. Vilanova i Cam Xic. El qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Marrugat, cerer de dem tot aquell pati de terra, a lefecte de construir casa, situat prop les platges del mar de Vilanova, i Cam Xic. La qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Marrugat, cerer de lArbo; a migdia amb el carrer Reformat; a ponent amb el Cam Xic; i a tramuntana amb honors de Bernat Ruidon, comerciant de dita vila. Interessos de Mar i Companyies, i bestiaris, i diners existents Primer en diner efectiu en moneda dor o argent cent cinquanta-sis lliures moneda catalana. dem el valor dun ramat de moltons de cent vint que sn a lheretat de casa meva, del qual sestan devent encara cent cinquanta lliures moneda catalana. dem aquelles dues-centes cinquanta lliures que el difunt interessava en un ramat de cabres. dem aquelles tres-centes sis lliures de sous, i vuit diners que el difunt interessava per seixanta-quatre en el paquebot anomenat Sant Antoni Abat son patr Gabriel Puig, constant val per ell s...</p>