Introducció a La Comptabilitat Mòdul 1 Introducció

Download Introducció a La Comptabilitat Mòdul 1 Introducció

Post on 26-Sep-2015

9 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introduccio a la comptabilitat

TRANSCRIPT

 • Introducci.El patrimoni de launitat econmicai les seves variacionsJosep Vallverd Calafell

  P01/01005/00413

  UniversitatObertade Catalunya

  VendProcs

  de producci

  Mnexterior

 • Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  ndex

  Introducci....................................................................................... 5

  Objectius............................................................................................ 6

  1. Introducci a lestudi de la comptabilitat .......................... 7

  1.1. La informaci i la presa de decisions ....................................... 7

  1.2. Concepte de comptabilitat....................................................... 7

  1.3. Lempresa i lactivitat econmica............................................. 11

  1.4. Riquesa i renda de lempresa .................................................... 12

  1.5. Divisi de la comptabilitat ....................................................... 14

  2. Lestructura econmica i financera de lempresa ............. 19

  2.1. Introducci. Una aproximaci a la inversi

  i al finanament ....................................................................... 19

  2.2. Lestructura econmica i lestructura financera

  de lempresa.............................................................................. 19

  2.3. Anlisi de les situacions patrimonials ...................................... 25

  2.4. Elements patrimonials.............................................................. 28

  2.5. Masses patrimonials ................................................................. 30

  2.6. Anlisi de lactiu ....................................................................... 32

  2.7. Anlisi del passiu ...................................................................... 34

  2.8. El fons de maniobra ................................................................. 35

  2.9. Terminologia ............................................................................ 37

  3. Els fets comptables..................................................................... 38

  3.1. Concepte de fet comptable ...................................................... 38

  3.2. Variacions patrimonials derivades dels fets comptables ......... 39

  3.3. Classes de fets comptables ....................................................... 42

  3.4. Fets comptables que modifiquen el net. El resultat

  comptable ................................................................................. 45

  3.5. Captaci dels fets comptables. Lagregaci comptable ............ 46

  Resum................................................................................................. 53

 • Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  Activitats........................................................................................... 55

  Bibliografia ...................................................................................... 55

 • 5 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  Introducci

  En aquest mdul volem introduir-vos en el camp de la comptabilitat i

  orientar-vos cap a la comptabilitat de lempresa. Shi estudia qu s la

  comptabilitat, la seva necessitat i com es divideix, i sintrodueixen els

  conceptes bsics que es treballaran en els mduls segents.

  En un nivell elemental es pot veure com es capten algunes de les opera-

  cions que es produeixen com a conseqncia de lactivitat de lempresa i

  es presenta una sntesi de la situaci que sen deriva, els estats compta-

  bles.

 • 6 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  Objectius

  En aquest mdul didctic de carcter introductori els objectius que po-

  dreu assolir sn:

  1. Conixer el concepte i la classe de cincia que s la comptabilitat, el

  seu objecte destudi, la seva finalitat, a qui interessa i les parts en

  qu es divideix.

  2. Conixer els aspectes fonamentals de lentorn econmic en el

  qual lempresa desplega la seva activitat, i els conceptes de riquesa

  i renda.

  3. Conixer el patrimoni, tant des del vessant de la inversi com del fi-

  nanament, lactiu, el passiu, el net.

  4. Distingir les classes delements i masses patrimonials.

  5. Comprendre les situacions patrimonials bsiques en qu es pot tro-

  bar lempresa.

  6. Tenir un coneixement bsic del balan.

  7. Tenir un coneixement bsic del compte de Prdues i guanys.

  8. Reconixer els fets econmics que pot recollir la comptabilitat, i

  tamb les variacions que produeixen en el patrimoni, amb lanlisi

  i el registre corresponents, i especialment aquells fets comptables

  que generen resultats.

  9. Conixer el procs bsic delaboraci de balanos i comptes de resul-

  tats.

 • 7 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  1. Introducci a lestudi de la comptabilitat

  1.1. La informaci i la presa de decisions

  Si volem anar al cinema, primer mirem la cartellera despectacles, per sa-

  les de projecci o b per pellcules. Si volem menjar en un restaurant,

  prviament consultem la guia corresponent, sigui per establiments o b

  per tipus de cuina. Un cop al restaurant, la carta de plats i de vins ens

  servir per a determinar el que volem menjar i beure.

  Si volem invertir els nostres estalvis a la borsa, haurem de consultar el

  butllet de cotitzacions per a poder conixer el preu dels ttols-valors que

  volem adquirir, quina rendibilitat tenen, etc.

  Cadascuna de les informacions anteriors permet, en cada cas, prendre les

  decisions escaients duna manera racional.

  1.2. Concepte de comptabilitat

  Qualsevol definici que en fem t una gran dificultat, ats que no sem-

  pre en el definiens (all que defineix) queda recollida tota la dimensi del

  definiendum (all que cal definir). Les definicions pel seu nivell de gene-

  ralitzaci o abstracci no sempre resulten fcils dinterpretar en una pri-

  mera aproximaci.

  De la mateixa manera, en lmbit de lempresa, perqu la direcci

  o b alg altre pugui prendre racionalment segons quines deci-

  sions (economicofinanceres) sobre lempresa, caldr disposar duna

  informaci adequada. La comptabilitat forneix una informaci so-

  bre la realitat econmica de lempresa (com tamb sobre altres

  ens).

 • 8 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  En la bibliografia comptable tenim un gran nombre de definicions dau-

  tors dpoques i llocs diferents.

  Per al professor Calafell (1960, pg. 21), la comptabilitat

  s una cincia de naturalesa econmica, lobjecte destudi de la qual (objecte material)s la variada realitat econmica, no com a realitat en si, sin en el seu aspecte de conei-xement, tant qualitatiu com quantitatiu (objecte formal), mitjanant mtodes ade-quats, amb lobjectiu general de posar en relleu lesmentada realitat, de la manera msexacta possible i de manera que ens en mostri tots els aspectes que ens interessin.

  Per al professor Caibano (1975, pg. 33),

  la comptabilitat s una cincia de naturalesa econmica, lobjecte de la qual s el co-neixement del passat, el present i el futur de la realitat econmica en termes quantita-tius a tots els nivells organitzatius, mitjanant mtodes especfics fonamentats en basesprou contrastades, per tal delaborar una informaci que comprengui les necessitats fi-nanceres externes i les de planificaci i control interns.

  Per als professors Vela, Montesinos i Serra (1991, pg. 22),

  la comptabilitat s una cincia social de naturalesa econmica que t com a objecte,mitjanant un mtode especfic, elaborar una informaci en termes quantitatius, sobrela realitat economicopatrimonial que es dna en una unitat econmica, perqu elsusuaris daquesta informaci puguin prendre les decisions amb relaci a lesmentadaunitat econmica.

  Per al professor Rodrguez Rodrguez (1980, pg. 15),

  si avui es pot considerar la informaci com el quart factor de la producci, ats quecollabora amb els tres tradicionals naturalesa, capital i treball en la planificacieconmica i en el resultat empresarial, s a la comptabilitat a qui correspon la tasca im-portant de produir la informaci, tant la financera o externa com la interna o analtica,tot desenvolupant una funci empresarial activa, que depassa la funci passiva de sim-ple presentaci de dades, per a incidir en una interpretaci econmica correcta.

  Tot seguit tractem de recollir els punts ms significatius que apareixen

  en les definicions existents, que expliquen adequadament el que sentn

  modernament per comptabilitat (i que no sha dentendre com la nostra

  definici):

  La delimitaci, doncs, de la cincia de la comptabilitat es pot sintetitzar

  de la manera segent:

  Lectura recomanada

  El lector que hi estiguiinteressat pot consultarlarticle del professor TuaEvolucin del concepto decontabilidad a travs de susdefiniciones, que s al llibreXXV aos de contabilidaduniversitaria en Espaa(Madrid: Instituto dePlanificacin Contable 1988,pg. 895-956).

  La comptabilitat s una cincia de naturalesa econmica que estu-

  dia la realitat econmica (economicopatrimonial) mitjanant mto-

  des propis, per tal delaborar una informaci, en termes quantitatius,

  til per als seus usuaris en la presa de decisions.

  La realitat econmica...

  ... es pot analitzar tant desdun punt de vista micro-econmic (per exemple,lempresa) com macro-econmic (per exemple, lanaci). Aix apareix en elquadre de la divisi de lacomptabilitat. No obstantaix, cal assenyalar que eldesenvolupament ms grande la nostra disciplina, el tenim en la comptabilitat delempresa.

 • 9 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  1) Naturalesa de la comptabilitat. La comptabilitat s una cincia de na-

  turalesa econmica en funci de la naturalesa dels elements sobre els

  quals opera, per la seva finalitat (el coneixement de la situaci econ-

  mica) i pels mtodes que empra (Fernndez Pirla, 1970, pg. 16).

  2) Objecte de la comptabilitat. Lobjecte material, lobjecte formal i la fi-

  nalitat sn tres elements que defineixen, delimiten i substantiven una

  cincia. En parlarem tot seguit.

  a) Lobjecte material duna cincia s tot all que de manera directa o

  indirecta ns lobjecte destudi. El de la comptabilitat s la realitat

  econmica. No es vincula, doncs, a una unitat concreta daquesta realitat

  econmica, i s per aix que shi pot incloure tant lempresa com els ens

  administratius, la naci i, fins i tot, les unitats supranacionals. Com as-

  senyala el professor Calafell (1961, pg. 19), on hi hagi realitat econ-

  mica, hi haur una problemtica de la mateixa naturalesa i, parallela-

  ment, apareixer la problemtica comptable.

  b) Si lobjecte material duna cincia s el seu objecte destudi, lobjecte

  formal s la perspectiva o intencionalitat de lenfocament daquest es-

  tudi, s a dir, laspecte sota el qual sestudia. Diverses cincies poden es-

  tudiar una mateixa realitat, per cadascuna ho far des duna perspectiva

  diferent. s lobjecte formal el que dna unitat i, doncs, substantivitat a

  una cincia. La realitat econmica tamb s estudiada per altres cincies,

  per la manera com ho fa la comptabilitat s nica. Lobjecte formal de

  la comptabilitat s la captaci, el mesurament i la representaci de la rea-

  litat econmica.

  c) Finalitat de la comptabilitat. Es tracta de lelaboraci dinformaci

  til sobre la realitat econmica per a facilitar la presa de decisions als

  seus usuaris.

  Si ens referim a lempresa i el seu entorn, es pot establir una partici dels

  usuaris de la informaci comptable segons que tinguin o no poder de de-

  cisi immediat o directe en la gesti de lempresa. Aix, cal distingir en-

  tre usuaris interns i usuaris externs.

  Com a usuaris interns es poden esmentar aquelles persones, de qualsevol

  nivell jerrquic de lempresa (alta direcci, quadres superiors, quadres in-

  termedis, etc.), de qualsevol rea funcional (departament comercial, re-

  cursos humans, administraci, fabricaci, etc.), amb responsabilitats en

  la gesti de lempresa.

  Exemple

  Ens sembla molt adientlexemple que exposa elprofessor Genovs en la sevaFilosofa (1971, pg. 31): unamateixa realitat, un bceps,servir al bileg per adeterminar la seva estructurahistolgica, el fsic elconsiderar com una fora, elmatemtic es fixar en el seuvolum per a determinar-lo,etc..

 • 10 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  Entre els usuaris externs hi ha totes aquelles persones o institucions que

  no sn responsables de gestionar lempresa: inversors, treballadors, Ad-

  ministraci, creditors, analistes, pblic o societat en general, o b lopi-

  ni pblica.

  3) Mtode de la comptabilitat. La qesti s com sarriba des dun

  conjunt desordenat de dades a una informaci que aplegui (determi-

  nades) caracterstiques (Caibano, 1975, pg. 62). Ja hem dit abans

  que la comptabilitat utilitza un mtode propi. El mtode de la comp-

  tabilitat s especfic, diferent daltres disciplines. Es pot concretar en

  els quatre apartats segents, que saniran desenvolupant al llarg del

  text:

  Principi de dualitat

  Mesurament i valoraci

  Maneres de representaci

  Agregaci

  Nivellsjerrquics

  rees funcionals

  EMPRESA

  Usuaris/destinataris de la informaci de lempresa

  6

  5Pblic en general(opini pblica)

  Estalviadors

  Administradorsde lempresa

  Treballadors

  AdministraciInversors

  SocisCreditorsAnalistes

  Lactivitat empresarial...

  ... interessa diversos estamentsde la societat: Estat,propietaris del capital,administradors, creditors,treballadors, consumidors, etc.Ladopci de decisions perpart de cadascun daquestsestaments exigeix de disposardinformaci pertinent sobrela situaci econmica ifinancera de les empreses.Lelaboraci daquestainformaci correspon a lacomptabilitat empresarial permitj dels seus mtodes iinstruments especfics (Doc.nm. 1 dAECA).

 • 11 Universitat Oberta de Catalunya P01/01005/00413 Introducci. El patrimoni de la unitat econmica i les seves...

  1.3. Lempresa i lactivitat econmica

  Des de la perspectiva de lempresa, es pot anomenar

  mn econmic exterior tota la resta de subjectes del

  sistema econmic, s a dir, altres unitats econmiques

  de producci, unitats econmiques de consum, etc.

  Aix, lempresa compra al mn exterior bns materials i

  immaterials (bns, serveis) que, posteriorment, trans-

  formats o no, segons que sigui una empresa productora

  de bns o de prestaci de serveis, ven a lesmentat mn exterior. Torna a

  comprar, a transformar, a vendre, etc.

  Tipus dempreses

  Les empreses es poden classificar segons diversos criteris. Per a Gutenberg (1990, pg. 31-32),segons la mena dactivitat empresarial (dacord amb lobjecte de lempresa) cal distingir:

  1) Empreses productores de bns, que sn aquelles en qu el resultat de la seva acti-vitat s en forma de bns materials. A aquest grup pertanyen: empreses extractives, queextreuen els seus productes en forma de primeres matries (com, per exemple, la mi-neria, pedreres, explotacions de torba); empreses delaboraci, fabricaci o producci, queprodueixen els bns materials en forma de manufactures, productes industrials o pro-ductes manufacturats, tot entenent per product...