intoxicatiile - popa stelian florin.doc

of 23 /23
7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 1/23 MINISTERUL EDUCAŢIEI I CERCETĂRII TIIN IFICE Ș Ș Ț INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL „EMIL NEGRUŢIU” TURDA PROFIL: SERVICII SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE PROIECT DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 3  PROF. ÎNDRUMĂTOR : BUGNER MARIA-CLAUDIA  ELEV: Popa Stelian Florin TURDA !"# 1

Upload: claudia-maria-bugner

Post on 04-Mar-2016

253 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 1/23

MINISTERUL EDUCAŢIEI I CERCETĂRII TIIN IFICEȘ Ș ȚINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

COLEGIUL „EMIL NEGRUŢIU” TURDA

PROFIL: SERVICII

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

PROIECT DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII

PROFESIONALE NIVEL 3

  PROF. ÎNDRUMĂTOR :BUGNER MARIA-CLAUDIA

  ELEV:

Popa Stelian Florin

TURDA

!"#

1

Page 2: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 2/23

MINISTERUL EDUCAŢIEI I CERCETĂRII TIIN IFICEȘ Ș ȚINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

COLEGIUL „EMIL NEGRUŢIU” TURDA

PROFIL: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDULUI

  SPECIALIZAREA: TEHNICIAN VETERINAR 

 TITLUL PROIECTULUI:

INTO$ICAT   %IILE

  PROF. ÎNDRUMĂTOR :

  BUGNER MARIA-CLAUDIA

  ELEV:

Popa Stelian Florin

TURDA

!"#

2

Page 3: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 3/23

I&'()*+,**./

I&'()*+,*,  este o stare mori!" pro!#s" s# a$%i#nea #nei s#stan%eor&ani$e sa# anor&ani$e !e ori&ine 'e&etal"( mineral" sa# sinteti$"( $e pro'oa$"t#l#r"ri pro)#n!e ale metaolism#l#i $el#lar *i $are are !rept re+#ltat,moln"'irea or&anism#l#i.

 Clasificarea substanţelor toxice

-lasi)i$area s#stan%elor toi$e se reali+ea+" !#p" mai m#lte $riterii:-0& 12&+*/ / /1/+'/./ 45(26/ 0& (57,&*68:

 /  A&()*/:0 Prin $ominarea $# emo&loina( $# )ormare !e !eri'a%i in$apaili s"

transporte oi&en#l oi!#l !e $aron( nitra%ii( nitri%ii30 prin lo$area en+imelor respiratorii $el#lare $ian#rile34

  0 prin le+area or&anelor emato)ormatoare s#stan%ele ra!io0a$ti'e3. /  C(5(9*/  as#pra +onelor !e $onta$t *i a or&anelor !e e$re%ie toi$ele

minerale34 /  T()*+/ 45('(4.,68,'*+/ ;* 4,5/&+<*8,'(,6/  re+#ltat#l )iin! !e&eneres$en%a

&ras"( ten!in%a spre emora&ie tetra$lor#ra !e $aron( )os)or#l3.

0 0& 12&+*/ / &,'25, 1*9*+= 6,2 +<*8*+=: /  ,&(57,&*+/ metalele( metaloi+ii( al$alii( a$i+ii3 /  (57,&*+/: i!ro$ar#rile( !eri'a%ii alo&ena%i ai i!ro$ar#rilor 

$loro)orm#l( tetra$lor#ra !e $aron3( a$i+ii or&ani$i a$. )ormi$( a$. sali$ili$( a$.oali$( a$. )l#oro0a$eti$3( esterii a$i!#l#i )os)ori$ pesti$i!ele or&ano)os)ori$e3()enolii( al$aloi+ii( &li$o+i+ii( saponinele4

-0& 12&+*/ / 45(/&*/&= ;* (8/&*2. / 2'*.*9,5/:  pesti$i!e( ,n&r"*"minte$imi$e( pol#an%i in!#striali( me!i$amente( )#ra5e $# mi$otoine( plante toi$e(toine !e ori&ine animal"( a!iti'i )#ra5eri.

6

Page 4: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 4/23

E'*(.(7*, *&'()*+,**.(5

7ntoi$a%iile pot )i a$$i!entale sa# pro'o$ate.

7ntoi$a%iile a$$i!entale se pot pro!#$e ,n $on!i%ii nat#rale sa# ,n $on!i%ii$reate !e om.7ntoi$a%iile ,n $on!i%ii nat#rale se pro!#$ $# toi$e $are se &"ses$ ,n mo!

oi*n#it ,n nat#r"( $#m ar )i toi$ele minerale !in apa !e "#t )l#or#rile( nitra%ii()ier#l3 sa# a$#m#late ,n plante moli!en( seleni#( $a!mi#3( plantele toi$e maiales ,n $on!i%ii !e se$et"( la ,n$ep#t#l p"*#nat#l#i( la animalele tinere3( inse$tele'eninoase on!ari( 'iespi( p"ian5eni3 *i *erpii 'enino*i.

7ntoi$a%iile ,n $on!i%ii $reate !e om s#nt $ele mai )re$'ente. -a#+ele s#nt: pol#an%ii in!#striali( pesti$i!ele( ,n&r"*"mintele $imi$e a+otate( )os)ati$e( potasi$e3( me!i$amentele( a!iti'ii )#ra5eri( mi$otoinele.

7ntoi$a%iile pro'o$ate s#nt $ele )"$#te ,n s$op $riminal sa# e#tanasi$.

-T*42. / ,6(+*/5/-

8so$ierile !e s#stan%e pot mo!i)i$a a$ti'itatea a$estora ,n sens#l $re*teriisa# re!#$erii toi$it"%ii. 8so$ierile pot )i siner&i$e $res$ toi$itatea3 sa#anta&oni$e re!#$ toi$itatea3.

A6(+*/5*./ 6*&/57*+/ s#nt !e mai m#lte tip#ri:0prin ,ns#mare e. $o$aina *i a!renalina34

0prin poten%are e. $omp#*ii or&ano)os)ori$i $# s#stan%ele parasimpati$omimeti$e340prin )a'ori+area asor%iei e. toi$itatea $omp#*ilor pe a+" !e )os)or 

$re*te !a$" ra%ia este o&at" ,n lipi!e3.A6(+*/5*./ ,&',7(&*+/  !imin#" toi$itatea prin e)e$tele !e or!in )i+i$(

$imi$ sa# )arma$o!inami$ $are se pro!#$. 8nta&onism#l poate )i re'ersiil sa#ire'ersiil. Un $a+ parti$#lar ,l $onstit#ie anti!otism#l. De eempl#: tanin#rile

 pre$ipit" al$aloi+ii4 $omp#*ii $oliner&i$i s#nt anta&oni+a%i !e atropin"4 intoi$a%ia$# $#pr# poate )i pre'enit" prin a!ministrarea !e moli!en *i in'ers4 $ian#ra !e

 potasi# ,n $omina%ie $# &l#$o+a este trans)ormat" ,n $iani!rin"( pro!#s netoi$.

- D(9,-

9Nimi$ n# este otra'"( nimi$ n# este )"r" otra'"( tot#l !epin!e !e !o+"Para$els#s3.

;

Page 5: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 5/23

Do+a este #n#l !intre )a$torii $ei mai importan%i !e toi$itate-ara$teri+area toi$olo&i$" a #nei s#stan%e a!ministrate per os sa#

 parenteral se staile*te prin:

 /  (9, 8,)*8= '(./5,'= >D?M?T?@ / $antitatea $ea mai mare !e s#stan%" $areeste s#portat" !e or&anism )"r" s" apar" )enomene toi$e4 /  (9, ./',.= >D?L?@ / $antitatea minim" !e s#stan%" $are pro'oa$" moartea

#n#i animal a!#lt4Datorit" 'aria%iilor in!i'i!#ale s0a# intro!#s *i 'alorile:

 /  (9, ./',.= 9/5( >D?L?!@ / $antitatea !e s#stan%" $are !etermin" )enomenetoi$e &ra'e( !ar n# letale4 /  (9, ./',.= #! >D?L?#!@ / $antitatea !e s#stan%" $are pro!#$e e)e$te letale la

<= !in 1== animale !e eperien%" ,n 2;0;> ore4 /  (9, ./',.= "!! >D?L?"!!@ / $antitatea !e s#stan%" $are pro!#$e e)e$te letale

la toate animalele )olosite ,n eperiment#l a$#t !e toi$itate4 /  (9/./ ./',./ # ;* # / s#nt rar )olosite4 /  (9, 8*&*8= ./',.= >D?M?L?@ / $antitatea minim" !e s#stan%" $are omoar"

#n sin&#r animal !in lot4 /  (9, ./',.= +/5'= >D?L?C?@  / $antitatea !e s#stan%" $are pro!#$e moarte

animalelor ,n ori$e sit#a%ie.S#stan%ele toi$e $are p"tr#n! pe $ale respiratorie s#nt $ara$teri+ate prin:

 /  +(&+/&'5,*, ./',.= , '()*+2.2* 0& ,'8(61/5= >C?L?@  / $oresp#n!eaproimati' !o+ei letale *i se eprim" ,n ppm( m&?m64

 /  +(&+/&'5,*, ./',.= #! >C?L?#!@  / $antitatea !e toi$ m&?m6

  aer3 $are pro!#$e moartea a <=@ !in animalele !e eperien%" ,n !e$#rs !e ; ore4 /  +(&+/&'5,*, ./',.= "!! >C?L?"!!@ / $antitatea minim" !e toi$ m&?m6  aer3

!in aer#l respirat !e animalele !e eperien%" $are pro'oa$" 1==@ mortalitate.

0)oarte toi$e 10<= m&?A&340mo!erat toi$e <=01== m&?A&340p#%in toi$e <==0<=== m&?A&30pra$ti$ netoi$e <===01<=== m&?A&340relati' lipsite !e toi$itate peste 1<=== m&?A&3.

Do+ele toi$e 'aria+" ,n )#n$%ie !e spe$ie !a$" se $onsi!er" !o+a toi$" 1 la$Bine( a$esta 'a )i 20< la s#ine( < la o'ine( 1= la $aaline( 1201< la ta#rine3( 'Brst"la animalele tinere !o+a s$a!e $# 1?> / C !in !o+a pentr# #n animal a!#lt3.

<

Page 6: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 6/23

F,+'(5** / '()*+*','/ /4/&/&* / ,&*8,.

  Fa$torii !e toi$itate !epen!en%i !e animal s#nt: spe$ia( rasa( 'Brsta(

&re#tatea $orporal"( se#l( &ra!#l !e plenit#!ine a t##l#i !i&esti'( re&im#lalimentar( starea !e ,ntre%inere( starea !e s"n"tate( pre!ispo+i%ia( sensiilitateain!i'i!#al".

 SpeciaSpe$iile rea$%ionea+" !i)erit la a$%i#nea toi$elor. De eempl#( $aii *i $Binii

s#nt mai p#%in sensiili la mor)in" !e$Bt om#l4 mor)ina a$%ionea+" anal&eti$ la om*i $Bine( !ar e$itant la pisi$"4 eri'orele s#nt sensiile la a$%i#nea toi$elor metali$e4 $aii s#nt mai sensiili la !i&ital"4 o'inele s#nt mai sensiile la$loro)orm( #lei#l !e $roton4 $Binii s#nt sensiili la s"r#rile !e mer$#r( la $antari!"4

 pisi$ile s#nt sensiile la )enol( en+ol4 iep#rii s#nt re+isten%i la atropin"4 oile pot$ons#ma rBn!#*a !e toamn"4 'a$ile s#nt sensiile la rBn!#*a !e toamn"4$aalinele s#nt sensiile la )enotia+in"4 r#me&"toarele mi$i s#nt sensiile la $#pr#4

 p"s"rile s#nt re+istente la $antari!"4 )eri&a mas$#l" pro!#$e intoi$a%ii &ra'e la$aaline( !ar n# *i la r#me&"toare.

 RasaRasa in)l#en%ea+" e'i!ent toi$itatea. În &eneral( rasele per)e$%ionate s#ntmai sensiile !e$Bt $ele primiti'e e$ep%ie: oile !in rasa Merinos s#nt maire+istente la intoi$a%ia $# $#pr#3.

Eemple: *oolanii ali s#nt mai re+isten%i !e$Bt *oolanii $en#*ii la 8NTU4rasa Fri+" este mai sensiil" la &osipol#l !in t#rtele !e #ma$ !e$Bt rasa erse4$Binii !e ras" -a0$a tolerea+" mor)ina *i s#nt re+isten%i la arit#ri$e.

Vârsta8nimalele )oarte tinere *i $ele senile s#nt mai sensiile la a$%i#nea toi$elor.

La animalele mai tinere se epli$" prin metaoli+area mai lent" !in $a#+aa$ti'it"%ii s$"+#te a #nor sisteme en+imati$e !e $on5#&are $# s#l)at#l( $# a$i!#l&l#$#roni$( !e a$etilare3. La animalele senile( !e)i$it#l !e metaoli+are se!atorea+" a)e$t"rii mor)o)i+olo&i$e a prin$ipalelor or&ane !e metaoli+are )i$at#l*i rini$ii3( a)e$tare &enerat" !e 'Brst".

G

Page 7: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 7/23

Greutatea corporalăÎn $a!r#l a$eleia*i spe$ii( #n animal mi$ ne$esit" o $antitate mai mare !e

toi$ pentr# a r"sp#n!e ,n a$ela*i mo! $# #n#l mai mare( !eoare$e pro$esele !e

ar!ere *i !e eliminare s#nt mai mari. Sexul 

Femelele s#nt mai sensiile. Hra!#l !e toi$itate se $orelea+" $#metaoli+area. 8st)el( !e eempl#( stri$nina la *oolan$e este !etoi)iat" mai lent,n mi$ro+omii epati$i !e$Bt la *oolanii mas$#li4 paration#l este metaoli+at mairapi! ,n paraoon metaolit )oarte toi$3 la *oolan$e( $omparati' $# *oolaniimas$#li.

Di)eren%ele !e sensiilitate *i metaoli+are apar la p#ertate( $eea $e$on!#$e la pres#p#nerea $" s#nt !epen!ente !e ormonii se#ali. În spi5in#l

a$estei ipote+e 'in *i $onstat"rile $" prin $astrare mas$#lii !e'in mai sensiili laa$%i#nea toi$elor *i $" a!ministrarea !e testosteron )emelelor !#$e la m"rireare+isten%ei a$estora.

Gradul de plenitudine al tubului digestiv8sor%ia *i( !e$i( toi$itatea este $# atBt mai mare $# $Bt t##l !i&esti' este

mai &ol. -on%in#t#l alimentar in)l#en%ea+" toi$itatea prin intera$%i#nea $#s#stan%ele( !eterminBn! )enomene )i+i$e !e asor%ie sa# sol#ili+are( pre$#m *i)enomene $imi$e $a pre$ipitarea *i ne#trali+area eemple: sol#ili+area

)os)or#l#i !e $"tre s#stan%ele &rase( pre$ipitarea al$aloi+ilor !e $"tre taniniialimentar.

 Regimul alimentar Re&im#l alimentar poate prote5a )a%" !e toi$e sa# poate a$$ent#a

toi$itatea.Re&im#l ipoprotei$( prin s$"!erea sinte+ei en+imelor mi$ro+omale !e

!etoi$are prin aport re!#s !e a+ot( $re*te toi$itatea or&ano$lor#ratelor(or&ano)os)ori$elor( eri$i!elor !i#ron( mon#ron3.

Re&im#l iperprotei$ prote5ea+" )i$at#l animalelor !e eempl#( a $elor $area# )ost tratate $# $antit"%i mi$i !e a)latoin"3 *i !etoi)i$area se )a$e mai rapi!.

8tBt re&im#l lipsit !e lipi!e( $Bt *i $el iperlipi!i$ s$a! a$ti'itatea en+imelor mi$ro+omale !e eempl#( a $elor $are metaoli+ea+" eoarital#l3( $res$Bn!toi$itatea.

I

Page 8: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 8/23

Page 9: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 9/23

anti&eni$e. Eist" *i s#stan%e neprotei$e arseno0en+enii( antipirina( $oloran%iia+oi$i3 $are se $#plea+" $# proteinele *i le $on)er" a$estora propriet"%i anti&eni$e.Se mani)est" $lini$ prin rea$%ii epi!ermi$e sa# intra!ermi$e( e!eme( pap#le( rinit"(

astm( !#reri arti$#lare( in!#ra%ii lim)ono!#lare( periartrite( in)lama%ii 'is$erale. -eamai &ra'" mani)estare este *o$#l ana)ila$ti$ $are poat" s" apar" la $Bte'a min#te !ela a!ministrarea s#stan%ei *i( ,n pl#s )a%" !e simptomele pre$i+ate anterior( se$onstat" pier!erea $#no*tin%ei( $olaps( moarte.

 Hiposensibilitatea congenitală este le&at" !e spe$ie( ras"( )a$tori &eneti$i *iin!i'i!#ali. De eempl#( iposensiilitatea iep#rel#i la atropin"( iposensiilitatea

 p#ilor la $antari!". 8$este spe$ii !isp#n !e me$anisme en+imati$e $are !istr#&toi$#l.

 Hiposensibilitatea dobândită este $onse$in%a !i)eritelor me$anisme( pre$#m(*;&2*&, apare $a #rmare a a!ministr"rilor repetate / )enomen#l !e mitri!atism(

$are !etermin" )ormarea ,n t##l !i&esti' a #nor ariere !e asor%ie( !e eempl# pentr# arsen( sa# se pro!#$e o a!aptare la toi$( !e eempl# $el#la ner'oas" sea!aptea+" la mor)in"3( 1*.,)*, repre+int" prote$%ia or&anism#l#i )a%" !e o s#stan%"s# a$%i#nea altei s#stan%e( !e eempl#( sparteina este )ila$ti+ant" )a%" !e 'enin#l!e 'iper"3( *82&*','/, se instit#ie )a%" !e toi$ele $# propriet"%i anti&eni$e: ri$ina('enin#l !e *arpe( 'enin#rile animale3.

Căile de pătrundere a toxicelor în organism

-"ile #+#ale !e p"tr#n!ere a toi$elor ,n or&anism s#nt $ele nat#rale: /  $alea !i&esti'": $ons#m !e plante toi$e( !e ap" $# $on%in#t !e

s#stan%e toi$e( !e )#ra5e $ontaminate $# toi$e sa# toine4 /  $alea respiratorie: pentr# toi$ele 'olatile( toi$ele &a+oase( toi$ele

s# )orm" !e aerosoli4 /  $alea $#tanat" *i a m#$oaselor aparente: tratament#l $#tanat $#

s#stan%e poten%ial toi$e( $onta$t#l a$$i!ental4-"ile parenterale $onstit#ie mai rar $"i !e p"tr#n!ere a toi$elor. Pe a$este

$"i intoi$a%iile se pot pro!#$e prin s#pra!o+area me!i$amentelor( a!ministrarea

 pe $"i ne#+#ale( in5e$tarea )ra#!#loas".Ma5oritatea intoi$a%iilor se !atorea+" p"tr#n!erii pe $"i m#ltiple.

Page 10: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 10/23

A6(5*, 626',&/.(5 '()*+/ 4/ +,./ 5/64*5,'(5*/

-alea respiratorie este o $ale se'er" !e intoi$a%ie( !eoare$e asor%ia

toi$elor se )a$e rapi!( !etoi)i$area este !imin#at"( toi$ele o$olin! arieraepati$". E$ep%ie )a$ toi$ele a$ti'ate epati$ e. paration#l3.Pe $ale respiratorie se asor toi$ele 'olatile $loro)orm#l( eter#l3( toi$ele

&a+oase oi!#l !e $aron( a$i!#l $iani!ri$( ioi!#l !e s#l)( i!ro&en#l s#l)#rat(amonia$#l3( pro!#*ii $are s#limea+"( parti$#lele )ine !e aerosoli mai mi$i !e <3( p#lerile metali$e ,n$"r$ate ele$tri$.

M2+(,6/./ +=*.(5 5/64*5,'(5** ,&'/5*(,5/  na+al"( traeal"( roni$"3 a#importan%" re!#s" pentr# asor%ie. În &eneral( toi$ele s#nt ep#l+ate prin t#se(str"n#t. Tot#*i( $onta$t#l repetat poate !#$e la intoi$a%ie !e eempl#( se potasori s"r#rile al$aline $a io!#ra !e so!i#( sali$ilat#l !e so!i#3.

P2.8(&2.  are o mare $apa$itate !e asor%ie !atorit" s#pra)e%ei mari(str#$t#rii *i 'as$#lari+a%iei.

 

C=*./ / /.*8*&,5/ , '()*&/.(5

C,./, *7/6'*=  pre+int" importan%" re!#s". Tre#ie s" se )a$" !i)eren%",ntre ep#l+area prin 'om" *i )e$ale a s#stan%elor insol#ile sa# mai p#%in

sol#ile( sa# a $elor $are n# a# )ost asorite *i eliminarea s#stan%elor $are a# p"tr#ns ,n $ir$#la%ia &eneral".Eliminarea se poate )a$e prin sali'" al$aloi+i: $inina( stri$nina4 metale:

mer$#r#l( pl#m#l( ism#t#l4 io!#l3( s#$ &astri$ mor)ina( alo&enii3( il" n#mai pro!#*ii $# &re#tate mole$#lar" peste ;== ADa( s"r#rile metalelor &rele: pl#m(mer$#r( $rom( ni$el4 arsen#l4 al$aloi+ii3.

C,./, 5/&,.= este $alea ma5or" pentr# ma5oritatea toi$elor. Pe a$east" $alese elimin" s#stan%ele toi$e $# &re#tate mole$#lar" mai mi$" !e 1<= ADa.

Eliminarea se reali+ea+" prin )iltrare &lomer#lar"( resor%ie t##lar" sa#

se$re%ie t##lar".Filtrarea &lomer#lar" este #n pro$es !e #ltra)iltrare pasi'" a #nei $antit"%i !e

ap" *i s#stan%e sol'ite( $# &re#tate mole$#lar" mi$"( polare( nele&ate la proteine.Depin!e !e presi#nea i!rostati$" a sBn&el#i *i !e presi#nea on$oti$" a proteinelor san&#ine.

1=

Page 11: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 11/23

Resor%ia t##lar" repre+int" re,ntoar$erea ,n t#ii renali !in $ir$#la%ie( prin pro$es pasi'( a #nor $antit"%i mari !e ap"( s#stan%e anor&ani$e ioni+ate( #neles#stan%e neioni+ate liposol#ile( a$i+i *i a+e slae ne!iso$iate.

Se$re%ia t##lar" $onst" !in transport#l a$ti' !in $apilarele san&'ine ,n t#i,mpotri'a &ra!ient#l#i !e $on$entra%ie. Pre+int" spe$i)i$itate *i se )a$e $# $ons#m!e ener&ie.

Prin rini$i se elimin" ma5oritatea s"r#rilor metali$e( io!#rile( nitra%ii(nitri%ii( al$aloi+ii( pesti$i!ele. Determinarea $on$entra%iilor !in #rin" are pentr##nele toi$e 'aloare !e !ia&nosti$.

C,./, 42.8(&,5= este $ea mai rapi!" $ale !e eliminare. Eliminarea se )a$e prin epiteli#l al'eolar( prin se$re%ie roni$" sa# na+al". Vite+a !e eliminare!epin!e !e &ra!#l !e 'olatilitate.

Pe a$east" $ale se elimin": s#stan%e &a+oase i!ro&en#l s#l)#rat( oi!#l !e

$aron3( metaoli%ii &a+o*i( s#stan%ele 'olatile al$ool#l( eter#l( $loro)orm#l(esen%ele 'e&etale3.

P*/./, $onstit#ie o $ale !e eliminare pentr# toi$ele &a+oase( 'olatile *i pentr# #nele s#stan%e soli!e. 8st)el( pe a$east" $ale se elimin" al$aloi+ii( $omp#*ii!e arsen( metalele &rele( io!#rile( rom#rile( $am)or#l.

G.,&, 8,8,5=  repre+int" o $ale !e eliminare pentr# $omp#*i 'olatilial$ool( eter3( a+e or&ani$e al$aloi+i: $a)ein"( mor)in"( $inin"( antipirin"3( a$i+ia$i! a$etil sali$ili$( a$i! arit#ri$3( pesti$i!e( a)latoine( ioni minerali pl#m(mer$#r( arsen( io!( rom3( $lorali!rat.

A+*2&/, '()*&/.(5 ,6245, ,4,5,'2.2* +,5*(,6+2.,5

S#stan%ele toi$e ,*i eer$it" a$%i#nea as#pra sBn&el#i( 'aselor *i ?sa#$or!#l#i.

A+*2&/, ,6245, 6&7/.2*  se mani)est" )ie prin s$"!erea $oa&#lailit"%iiar)arina( oala%ii( ir#!ina3( )ie prin $re*terea $oa&#lailit"%ii 'enin#l !e 'iper"3.

Elementele san&'ine pot s#)eri o serie !e mo!i)i$"ri s# a$%i#nea toi$elor.Eritro$itele pot s#)eri mo!i)i$"ri mor)olo&i$e ani+o$ito+"( poi$ilo$ito+"

sa# apari%ia !e &ran#la%ii a+o)ile( ,n intoi$a%ia $# pl#m3( n#meri$e poli&lo#liereal" / oi!#l !e $aron( arsen#l4 emo$on$entra%ie / )os&en#l4 ipo&lo#lie prin

 lo$area ematopoe+ei / )os)or#l( pl#m#l4 ipo&lo#lie prin emoli+" / saponinele( 'enin#rile4 prin ema&l#tinare / ri$in#l( $roton#l3( mo!i)i$"ri aleemo&loinei trans)ormarea emo&loinei ,n $aroiemo&loin" / oi!#l !e

11

Page 12: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 12/23

$aron4 ,n metemo&loin" / nitra%i( nitri%i4 ,n $ianemo&loin" / a$i!#l$iani!ri$4 ,n ematopor)irin" / en+en#l( pl#m#l3.

Le#$o$itele s#)er" mo!i)i$"ri n#meri$e *i an#me( le#$openie / ,n

intoi$a%iile $# en+en( iperit"( alastr# !e tol#i!in"( #retan4 a&ran#lo$ito+" / ,nintoi$a%iile $# a$i! arsenios( !initro)enoli( pirami!on( $loram)eni$ol.În intoi$a%iile $# en+en sa# toi$o+a $# staiotriotoin" se ,ntBlne*te

tromo$itopenia aso$iat" $# p#rp#r".A+*2&/, ,6245, ,6/.(5 6,&72*&/ se mani)est" prin 'aso!ilata%ie nitra%ii3

sa# 'aso0$onstri$%ie al$aloi+i !in se$ara $orn#t"( #tenoli!#l3.F2&+*, +(52.2* poate )i stim#lat" sa# !eprimat". Stop#l $ar!ia$ este ,n

sistol" intoi$a%iile $# &li$o+i+i3 sa# ,n !iastol" intoi$a%ii $# ni$otin"(m#s$arin"3.

 !ntoxicaţiile cu plante

Fitotoi$olo&ia are importan%" !eoseit"( ,n spe$ial pentr# eri'ore *i( ,n parte( pentr# omni'ore *i $arni'ore. Fre$'en%a intoi$a%iilor $# plante este ,n$"relati' $res$#t".

Plantele $are pot pro!#$e st"ri patolo&i$e s#nt n#meroase( !ar nominali+area$a plant" toi$" este relati'"( !eoare$e toi$itatea este !epen!ent" !e $on!i%iile

 pe!o$limati$e( !e anotimp( !e $on!i%iile meteorolo&i$e( !e a$%i#nile !e )ertili+are a

sol#l#i( !e &ra!#l !e pol#are a atmos)erei( !e sta!i#l !e !e+'oltare.În !e)inirea plantelor $are pro!#$ intoi$a%ii s0a %in#t seama !e o serie !e$riterii. 8st)el( printre plantele toi$e a# )ost in$l#se: plantele $are pro!#$,moln"'iri ,n $on!i%iile $ons#m#l#i !e )r#$te( semin%e( p"r%i aeriene sa# r"!"$ini!e $"tre animalele sensiile4 plantele $are $on%in )a$tori $are limitea+" sa# ini"

 per)orman%ele mor)opro!#$ti'e optime ale animalelor4 plante $are $on%in s#stan%e$are inter)erea+" $# )#n$%ia !e repro!#$ere *i $are ,n an#mite $ir$#mstan%e pro!#$in)e$#n!itate.

Toi$itatea plantelor este in)l#en%at" *i !e )a$tori !epen!en%i !e or&anism. Îna)ar" !e !i)eren%a !e re$epti'itate( #nele animale n# a# sensiilitate &#stati'" *i

ol)a$ti'" $are s" le permit" s" !is$earn" plantele toi$e. Din a$east" $ate&orie )a$ parte animalele la$ome( $ele $are s#)er" !e per'ertirea &#st#l#i. Plantele toi$es#nt $ons#mate *i ,n $a+#l ,n $are s#nt ameste$ate $# alte plante a $"ror &#st *imiros mas$ea+" propriet"%ile or&anolepti$e. -a+#rile $ele mai )re$'ente !eintoi$a%ie $# plante se ,ntBlnes$ la animalele tinere( ,n spe$ial la ,n$ep#t#l

 perioa!ei !e p"*#nat.

12

Page 13: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 13/23

Pentr# s$"!erea in$i!en%ei intoi$a%iilor $# plante se imp#ne: e'itarea p"*#nilor pe $are ,n anii anteriori s0a# pro!#s intoi$a%ii( anali+a otani$" a p"*#nilor *i ,n!ep"rtarea plantelor toi$e( s$oaterea la p"*#nat ,n $a+#l )olosirii !e

 p"*#ni noi( timp !e $Bte'a +ile a animalelor !e re)orm"( e'itarea s$oaterii la p"*#nat a animalelor ,n)ometate( $#noa*terea a$%i#nilor )itosanitare $are s0a#e)e$t#at pe p"*#ni *i s$oaterea animalelor la p"*#nat sa# re$oltarea !e )#ra5e !#p"tre$erea perioa!ei !e remanen%"( teren#rile !in apropierea ,ntreprin!erilor $are

 pol#ea+" atmos)era s" n# ai" $a !estina%ie $#lti'area plantelor )#ra5ere.

 !ntoxicaţii cu diverşi principii toxici conţinuţi de plante

 I&'()*+,** +2 4.,&'/ +,5/ +(&*& ,.+,.(*9*

8l$aloi+ii( !en#mi%i *i a+e or&ani$e sa# 'e&etale( s#nt $omp#*i nat#rali sa#sinteti$i $# str#$t#r" etero$i$li$" *i $# a+ot ,n mole$#l"( $# rea$%ie a+i$". F#n$%ia

 a+i$"( !atorit" &r#p"rii NK2( le $on)er" proprietatea !e a )orma s"r#ri $# a$i+iior&ani$i( )orm" s# $are se &"ses$ ,n plante.

7n$i!en%a al$aloi+ilor ,n re&n#l 'e&etal este )oarte mare. D#p" 7LL8M8N*i S-KUJERT( $ita%i !e 8NOVS-K7 *i $ola. 1>23( a# )ost &"si%i al$aloi+i ,n

 peste 1 2== !e spe$ii !e plante( apar%inBn! la <1 &en#ri !in 1 !e )amilii.În pre+ent se $#nos$ peste 2== !e al$aloi+i. În &eneral( al$aloi+ii s#nt

$ara$teristi$i pentr# o an#mit" spe$ie sa# spe$ii ,nr#!ite !in a$eea*i )amilie. Foarterar se ,ntBlnes$ a$eia*i al$aloi+i la plante !in )amilii !i)erite. Eist" $a+#ri ,n $arela a$eea*i spe$ie se ,ntBlnes$ mai m#l%i al$aloi+i ne,nr#!i%i str#$t#ral. -lasi)i$areaal$aloi+ilor se poate )a$e !#p" $riterii $imi$e tael#l >3( otani$e *i)arma$o!inami$e.

-lasi)i$area otani$" se re)er" la nat#ra plantelor pro!#$"toare !e al$aloi+i.Spe$iile $ele mai o&ate ,n al$aloi+i apar%in )amiliilor: Ranunculaceae, Liliaceae,

 Papaveraceae, Solanaceae.-lasi)i$area )arma$o!inami$" se )a$e ,n )#n$%ie !e a$%i#nea al$aloi+ilor 

as#pra or&anism#l#i. În prin$ipal a$%ionea+" as#pra sistem#l#i ner'os $entral e)e$t

stim#lati' as#pra $orte#l#i: $o$aina4 #l#l#i: e)e!rina( loelina4 m"!#'ei:stri$nina4 e)e$t !eprimant as#pra $orte#l#i: s$opolamina4 $orte#l#i *italam#s#l#i: !eri'a%ii !e opi#4 #l#l#i: $inina( $ini!ina4 m"!#'ei: $#rara($i$#tina3( ner'ilor sen+iti'i( sistem#l#i ner'os 'e&etati' er&otamina( e+erina(atropina( s$opolamina( ni$otina( sparteina3( m#s$#lat#rii e$itant prin sensiili+are

16

Page 14: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 14/23

la ionii !e potasi#: 'eratrina( a$onitina( $ol$i$ina3( inimii stim#lent: $a)eina(teo)ilina3( mito+ei antimitoti$( $ol$i$ina3.

I&'()*+,** 45((+,'/ / ,*'*** 125,/5*

-imi+area n#tri%iei animalelor prin a!iti'ii )#ra5eri 'itamine( antiioti$e(stim#latori $imi$i !e $re*tere( $o$$i!iostati$e( aminoa$i+i( !ro5!ii )#ra5ere( )a$tori!e $re*tere nei!enti)i$a%i( s#stan%e $ore$toare !e &#st *i miros( en+ime !e #+)#ra5er( s#stan%e a+otate neprotei$e( antioi!an%i( $onser'an%i( lian%i( s#stan%eminerale et$.3( pe lBn&" e)e$tele ene)i$e !e stim#lare a $ons#m#l#i spe$i)i$( !e

 pre'enire *i $omatere a #nor oli( poate !etermina st"ri pater&i$e la animale(

#nele $# reper$#si#ni $iar as#pra s"n"t"%ii om#l#i.În $a!r#l a$est#i $apitol 'or )i tratate !oar st"rile patolo&i$e in!#se !e #nii

a!iti'i sare( #ree( antiioti$e( a$i! arsanili$ *i al%i !eri'a%i or&ani$i !e arsen($#pr#3. Îmoln"'irile pro!#se !e $elelalte $ate&orii !e a!iti'i )#ra5eri 'or )iaor!ate ,n $apitol#l pol#area in!#strial" sa# la alte !is$ipline( $a Patolo&ieMe!i$al"( Farma$olo&ie.

I&'()*+,*, +2 25//

În #ltimii 1< ani ,n %ara noastr" s0a ampli)i$at #tili+area s#stan%elor a+otateneprotei$e pentr# e$ilirarea alan%ei protei$e ,n 'e!erea o%inerii #nei e)i$ien%ee$onomi$e sporite ,n $re*terea animalelor. -a s#rse !e a+ot sinteti$ se #tili+ea+":#reea( amonia$#l ani!r#( apele amonia$ale( i$aronat#l( la$tat#l( )os)at#l()ormiat#l( $lor#ra( propionat#l *i s#l)at#l !e amoni#. Dintre s#rsele !e a+ot( #reea*i !eri'a%i ei i+o#til!en!i#reea3 o$#p" prim#l lo$ ,n )#ra5area r#me&"toarelor()apt !eterminat !e $on%in#t#l ri!i$at ,n a+ot ;;0;G@3( $oe)i$ient#l ri!i$at !e#tili+are a a+ot#l#i !in #ree <=0G=@3( !e )orma )i+i$" *i posiilit"%ile !e )#ra5are.

În %ara noastr" #reea( pre$#m *i alte tip#ri !e s#stan%e a+otate neprotei$e se)oloses$ s# )orm" !e $on$entrate ener&oprotei$e !e tip#l Uroprot sa# s#plimente

PVM3 $are se intro!#$ ,n ameste$#rile #ni$e pe a+" !e &rosiere. Fre$'ent sea!a#&" #reea =(60=(<@3 ,n silo+#l !e &rosiere *i mas" 'er!e.

Etiopato&enia. 7ntoi$a%iile $# #ree apar mai )re$'ent $a #rmare anerespe$t"rii tenolo&iei !e a!ministrare a #reei ,n rana r#me&"toarelor( $eea $eare $a e)e$t eisten%a ,n r#men a #nei )lore simionte nea!aptat" la prel#$rarea noiistr#$t#ri a+otate. Timp#l ne$esar pentr# restr#$t#rarea a$teriilor 'aria+" ,ntre 1=0

1;

Page 15: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 15/23

;< !e +ile. Nerespe$tarea inter'al#l#i !e a$omo!are !e aproimati' 1; +ile(neintro!#$erea &ra!#at" a #reei ,n ra%ie( !#$e la )enomene toi$e.

-antitatea !e #ree re$oman!at" este 'ariail" ,n )#n$%ie !e spe$ie( $ate&orie

!e 'Brst"( $ate&orie !e pro!#$%ie. De eempl#( pentr# tineret#l ta#rin *i 'a$ile !elapte( !o+a !e 2=02< &?1== A& poate )i #tili+at" )"r" ris$#ri N7-KT8 *i $ola.(1I;3. FROM8HEOT 1I63 in!i$" 2< & #ree?1== A& la 'a$ile !e lapte *i 6= &#ree la tineret#l s#p#s ,n&r"*"rii. La o'ine( $ons#m#l !e #ree n# tre#ie s"!ep"*eas$" I &?1== A& la miei *i 2= &?1== A& la o'inele a!#lte.

În &eneral( raportat" la s#stan%a #s$at" a ra%iei( #reea n# tre#ie s"!ep"*eas$" 1@( iar raportat la $on$entrate( 6@ ROSSENJERHER( 1II3.

7ntoi$area animalelor $# #ree intro!#s" s# )orm" !e &ran#le se pro!#$e!atorit" !e$ant"rii a$esteia la )#n!#l sa$ilor.

Mai s#s$eptiile la intoi$a%ia $# #ree s#nt animalele la$ome( $are $ons#m"

$antit"%i mari !e )#ra5e.-ompo+i%ia ra%iei in)l#en%ea+" toi$itatea #reei *i poate !etermina intoi$a%ii

$iar ,n $on!i%iile s#pliment"rii $ore$te $# #ree. De eempl#( )"ina !e soia ,n ra%ieeste peri$#loas" !atorit" #rea+ei pe $are o $on%ine( por#m#l ,nsilo+at re!#$etoleran%a la #ree $# 6=0;=@.

Ureea *i alte s#stan%e a+otate sinteti$e( ,n $on!i%iile )i+iolo&i$e *i io$imi$e ale r#men#l#i( s#nt trans)ormate ,n protein". De eempl#( #reea ,nr#men este i!roli+at" ,n prin$ipal !e io$eno+a mi$roian" pBn" la amonia$ *i

 ioi! !e $aron. S0a $onstatat $" *i m#$oasa prestoma$elor are a$ti'itate #rea+i$".

8$ti'itatea optim" a #rea+ei este la pK0#l G0I(. -antitate r#minal" !e amonia$$re*te( atin&e maima la <=0G= min#te( !#p" $are re'ine la normal <0> m&@3 !#p"20; ore. 8monia$#l re+#ltat este prel#at ,ntr0#n pro$es !e sinte+" !e $"tre

 proto+oare *i #nele le'#ri *i trans)ormat ,n protein" $el#lar" proprie( $are este#tili+ail" pentr# or&anism#l animal.

Ki!roli+a #reei este rapi!" P78TOVS7( 1IG4 V7S7NES-U( 1II3: 1== &$on%in#t r#minal trans)orm" ,n !e$#rs !e o or" ,n amonia$ *i ioi! !e $aron 1==& #ree. Dintr0#n &ram !e #ree re+#lt" =(<I & !e amonia$. 8monia$#l $are n# estemetaoli+at este asorit prin peretele r#minal( transportat ,n )i$at( #n!e estetrans)ormat prin $i$l#l #reo&eneti$ sa# ornitini$ ,n #ree. Ureea re+#ltat" se elimin"

 prin rini$i sa# sali'"( iar o parte re'ine ,n r#men. În $on!i%iile a!ministr"rii !e$antit"%i mari !e #ree( or&anism#l n# poate metaoli+a $antitatea mare !e amonia$re+#ltat" *i apar )enomene toi$e. Toto!at"( ,n s#pra!o+area $# #ree( ,n #rmai!roli+ei( re+#lt" $antit"%i e$esi'e !e amonia$ $are !etermin" $re*terea pK0#l#ir#minal. T#l#r"rile $lini$e apar $Bn! $on$entra%ia amonia$#l#i ,n sBn&e atin&e=(>;01(; m&? 1== ml LE7S *i $ola.( 1<I( $itat !e -L8RE *i MQR8

1<

Page 16: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 16/23

-L8RE( 1I=3. Ni'el#l amonia$#l#i san&#in este !epen!ent !e $el alamonia$#l#i !in r#men $on$entra%ia $riti$" ,n r#men este !e 12= m&? 1== ml s#$r#minal3. -a #rmare( $antitatea !e amonia$ $e se 'a asori prin peretele r#minal

'a $re*te !atorit" &ra!ient#l#i !e $on$entra%ie *i !atorit" apari%iei amonia$#l#ine!iso$iat ,n $antit"%i $res$#te HKERD8N( 1I13.-a#+a toi$it"%ii #reei este a$#m#larea e$esi'" !e amonia$ $# !ep"*irea

$apa$it"%ii proteosinteti$e a proto+oarelor *i !e #reo&ene+" epati$". 8monia$#leste iritant pentr# $"ile !e eliminare( pro!#$Bn! $on&estia m#$oasei orale($on5#n$ti'ale( r#minale( e!em p#lmonar( !atorit" )a$torilor ne#roa!rener&i$i $are$res$ permeailitatea p#lmonar". 8monia$#l este toi$ $ar!ia$( ner'os *irespirator.

S*84'(8,'(.(7*,. 7ntoi$a%ia $# #ree e'ol#ea+" s#praa$#t sa# a$#t.Primele semne $lini$e apar !#p" 1<0G= min#te !e la $ons#m#l )#ra5#l#i

toi$. 8nimalele pre+int" pri'ire anioas"( $lipes$ !es !atorit" irita%iei pro!#se !eamonia$#l $are se elimin" pe a$east" $ale( re)#+" rana( s#nt nelini*tite( mani)est"e$itailitate $res$#t"( trem#r"t#ri m#s$#lare ,n spe$ial la tren#l posterior( !e)e$"ri*i #rin"ri )re$'ente( taipnee *i ra!i$ar!ie. !est#l !e repe!e( starea &eneral" aanimal#l#i se alterea+"( transpir" a#n!ent( pre+int" sali'a%ie sp#moas" *imani)est" semne ner'oase !e ipere$ita%ie( opistoton#s sa# )iarea $ap#l#i ,n

 p"mBnt( memrele ,ntinse( trism#s( $ontra$%ii toni$o0$loni$e( tetani)orme( #rmate!e s$"!erea re)leelor( mers nesi&#r( $"!erea ,n !e$#it lateral( stare $omatoas".

Temperat#ra $orp#l#i s$a!e( are ten!in%a !e ipotermie. Respira%ia !e'ine tot

mai rar"( pro)#n!"( !e tip -ene0StoAes. Moarte s#r'ine prin stop respirator.E'ol#%ia( !e oi$ei( n# !ep"*e*te 1=012 ore. 8nimalele $are !ep"*es$ a$estinter'al( !e re&#l" s#pra'ie%#ies$( !ar #nele pre+int" !iaree( poli#rie( stare !eaatere( aolirea r#me&"rii( timpanism( trem#r"t#ri m#s$#lare.

M(*1*+=5*./ 8(51(4,'(.(7*+/ s#nt ne$ara$teristi$e: $a!a'r#l este alonat(%es#t#l $on5#n$ti' s#$#tanat( %es#t#l m#s$#lar *i #nele or&ane pre+int" emora&ii$a #rmare a le+ion"rii en!oteli#l#i 'as$#lar4 p#lmonii pre+int" e!em aerat4 pere%iir#minali s#nt p#terni$ $on&estiona%i4 $on%in#t#l r#minal !e&a5" #n miros p#terni$!e amonia$ *i are #n pK al$alin peste >3. La $apr" s0a !es$ris: &astroenterit"$ataral"( ron*it"( ne)ro+"( emora&ii perironiale *i intraal'eolare( $on&estie(

emora&ii *i mo!i)i$"ri !e&enerati'e ,n sistem#l ner'os $entral T87M8( 1<6($itat !e -L8RE *i MQR8 -L8RE( 1I=3. La toate spe$iile )i$at#l este

 p#terni$ $on&estionat *i $# +one !e !e&eneres$en%". La eamen#l istolo&i$ seoser'" !e&eneres$en%a epati$"( renal" *i emosi!ero+a spleni$".

D*,7&(6'*+2.( !atorit" e'ol#%iei rapi!e *i !rasti$e a intoi$a%iei( tre#iestailit $Bt mai repe!e. Datele anamneti$e( respe$ti' #tili+area #reei ,n rana

1G

Page 17: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 17/23

animalelor *i eamen#l $lini$: apari%ia e$itailit"%ii $res$#te !#p" 1<02= min#te !ela )#ra5are s#nt !e #n real spri5in *i tre#ie inter'enit ime!iat me!i$amentos.

Pentr# eperti+a me!i$o0le&al" se trimit proe !e sBn&e( $on%in#t r#minal

$on&elate3 ,n 'e!erea !o+"rii amonia$#l#i( !ar re+#ltatele n# s#nt $on$l#!ente!e$Bt !a$" se )a$ !o+"rile ,n primele ore !#p" re$oltare( alt)el amonia$#l )iin!'olatil( !#p" 1=012 ore( are 'alori m#lt re!#se.

-# m#lt" $ir$#mspe$%ie tre#ie pri'ite *i re+#ltatele !o+"rii #reei !in )#ra5e.T5,',8/&'2.  $onst" ,n m"s#ri &enerale ,n!ep"rtarea #reei !in ran" *i

e'a$#area t##l#i !i&esti' prin a!ministrarea !e p#r&ati'e #leioase34 mo!i)i$area pK0#l#i pentr# a ,mpie!i$a asor%ia rapi!" *i e$esi'" a amonia$#l#i prina!ministrarea !e anti!ot#ri a$i! a$eti$ 206@ per os ,n !o+" !e 102 litri la o'ine *i=(20=(< litri la o'ine sa# #n ameste$ ,n p"r%i e&ale !e a$etat !e so!i# sol#%ie 1=@ *i&l#$o+" sol#%ie 1=@ ,n !o+" !e 102 litri?animal sa# lapte sa# +er a$i!#lat ;0< litri(

a$i! &l#tami$ &ran#lat 1==02== & ,n m#lt" ap" per os3 *i me!i$a%ie simptomati$"analepti$e $ar!ia$e *i respiratorii( sol#%ii rei!ratante( preparate pe a+" !e $al$i#*i ma&ne+i#3.

E)4/5'*9, 45(26/.(5 ,.*8/&',5/. În $a+#l sa$ri)i$"rilor !e ne$esitate($arnea )"r" mo!i)i$"ri emora&ii3 se !" ime!iat ,n $ons#m $on!i%ionat $ole$ti'( iar $ea ne$oresp#n+"toare $# emora&ii3 se 'a prel#$ra teni$.

Laptele poate )i $ons#mat at#n$i $Bn! $oresp#n!e or&anolepti$( ,ntr#$Btamonia$#l !ispare prin prel#$rare la $al!.

I&'()*+,*, +2 4/6'*+*/

I&'()*+,*, +2 *&6/+'*+*/ (57,&(1(61(5*+/

-omp#*ii or&ano)os)ori$i s#nt esteri sa# ami!e ale a$i!#l#i )os)ori$ sa# alea$i!#l#i tio)os)ori$ $are a# anea%i ra!i$ali al$ili$i( oial$ili$i sa# aminoal$ili$i*i #n ra!i$al a$i! or&ani$ sa# anor&ani$.

Eemple !e $omp#*i or&ano)os)ori$i:

 /  Dii+opropil)l#oro)os)at#l / D)lor4 /  Dime)o4 /  Dia+inon4

S256/./ / +(&',8*&,5/: )#ra5ele( apa( a*tern#t#l.

1I

Page 18: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 18/23

C*5+286',&/: $ontaminarea ,n timp#l a$%i#nilor )ito *i +oosanitare( atransport#l#i( &re*elile terape#ti$e.

C*&/'*+,. -"ile !e p"tr#n!ere a toi$elor s#nt: $alea !i&esti'"( $#tanat" *i

respiratorie.T()*+*','/,. Or!inea sensiilit"%ii pe spe$ii este: r#me&"toare( s#ine( $ani!e( p"s"ri.

Do+a toi$" este !e $Bte'a mili&rame?A& pBn" la $Bte'a s#te !e mili&rame:DL<= ,n $a+#l D.F.P. !ii+opropil)l#oro)os)at#l 3 este 1(;4 Paration / 164 Dimetorat

 / 2<=.Toi$itatea !i)erit" poate )i in)l#en%at" *i !e !i)eren%ele !e spe$ie a

!imensi#nilor $entrilor $ataliti$i ai a$etil$olinei.P,'(7/&*,Or&ano)os)ori$ele ini" a$etil$olinestera+a *i pse#!oa$etil$olinestera+a $#

a$#m#lare !e a$etil$olin". Se instit#ie o stare !e 'a&otonie.8$etil$olinestera+a a$%ionea+" la ni'el#l:

 /  Termina%i#nilor ner'oase post&an&lionare4 /  -el#lelor ner'oase a#tonome ale m#*$ilor nete+i( &lan!elor $#

se$re%ie intern"( mio$a!#l#i4 /  În sistemele N0$olinorea$ti'e !in sinapsele ne#rom#s$#lare ale

m#*$ilor 'ol#ntari 5on$%i#ni mione#rale3 *i !in &an&lionii peri)eri$i4 /  În eritro$ite.

Pse#!o$olinestera+a se &"se*te ,n sBn&e *i en$e)al.

7nii%ia pro!#s" !e or&ano)os)ori$e are ten!in%a !e a )i ire'ersiil".8$etil$olinestera+a se re)a$e ,n 12= !e +ile ,n sBn&e( <= !e +ile ,n $reier( $eea$e este #n ritm !eoseit !e lent.

8lte e)e$te pato&ene: /  7niarea #nor estera+e )os)ata+e3 / e( DFP: /  Depresia metaolism#l#i ne#ronal4 /  Demielini+are4 /  7niarea $atala+ei / e. Fention#l4 /  -re*terea a$ti'it"%ii )os)ata+ei al$aline / e. Di$o)ol.

8lte mo!i)i$"ri io$imi$e: /  -re*terea $on$entra%iei !e #ree *i amonia$4 /  -re*terea $ons#m#l#i !e oi&en ,n m#*$i4 /  -re*terea $ons#m#l#i !e oi&en ,n rini$i / e. -lor)en'inpos4

1>

Page 19: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 19/23

Mo!i)i$"ri mor)olo&i$e: /  Mo!i)i$"ri $iroti$e *i !istro)ie &ras" epati$" Dimetoat3 /  -ons#marea $omplet" a re+er'elor !e antioi!an%i Di$o)ol3

E)e$t#l ematotoi$: /  8nemie Tri$lorpen34 /  S$"!erea n#m"r#l#i !e tromo$ite Tri$lorpen34 /  Le#$o$ito+"( ne#tro)ilie( lim)o$itopenie Malation3.

O alt" prolem" !e mare a$t#alitate este repre+entat" !e e)e$tele m#ta&ene(terato&ene *i $an$eri&ene ale or&ano)os)ori$elor.

E)e$te &ona!otoi$e:

 /  S#presia a$ti'it"%ii o'ariene( s$"!erea ratei !e $on$ep%ie Fenti#ran(Temepos( Fen$lorpos34 /  Dere&larea spermato&ene+ei4 /  E)e$te emriotoi$e / moarte )etal" -loro)os3.

S0a# sesi+at t#l#r"ri psiopatolo&i$e la om *i t#l#r"ri ne#rolo&i$e la om *ianimale !#p" <01= ani !e la $onta$t#l $# or&ano)os)ori$ele sa# !#p" $Bte'as"pt"mBni sa# l#ni !e la intoi$a%iile a$#te. 8$est )enomen poart" n#mele !e)enomen !e ne#rotoi$itate ,ntBr+iat"( iar pato&enia l#i n# este $#nos$#t" $#

ea$titate. -omp#*ii or&ano)os)ori$i $are pro!#$ )enomen#l s#nt iniitori aiestera+elor sa# )os)ata+elor e. DFP( Mipa)o( 7so)en)os3. Se pres#p#ne $" ar )i'ora !espre le+i#ni io$imi$e $are impli$" lo$area permanent" a #nei $"i !eo%inerea a #nei s#stan%e 9esen%iale( ast)el $" !#p" ep#i+area re+er'ei eistentese !e$lan*ea+" semnele $lini$e. Ne#rotoi$itatea ,ntBr+iat" este $ara$teri+at" $a oaonopatie !istal" $# !e&enerare 'alerian"( ,n spe$ial a ner'#l#i s$iati$ *i am"!#'ei spin"rii. 8$este )enomen se ,ntBlne*te la &alina$ee( 'i%el( pisi$"( miel(iep#re( om.

M/',(.*9,5/, este rapi!" *i se reali+ea+" prin: /  Ki!roli+"( $# pro!#$erea #nor metaoli%i mai p#%in toi$i4

 /  Oi!are4 re+#lt" pro!#*i )oarte toi$i tioeteri3( !ar $# stailitate re!#s"*i $are se elimin" rapi!4 /  Re!#$ere / este o $ale !e o importan%" re!#s"( !e men%ionat )iin!

re!#$erea ,n $on!i%ii !e anaeroio+" ,n r#men( $# trans)ormarea &r#p"rilor nitro ,n &r#p"ri amino.

1

Page 20: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 20/23

 /  7+omeri+are / rea$%ie spe$i)i$" tiono)os)a%ilor( $are se trans)orm" alt)el,n tio)os)a%i( $omp#*i $# e)e$t mai p#terni$ iniant as#praa$etil$olinestera+ei( !ar instaili.

Dintre $omp#*ii or&ano)os)ori$i $are las" re+i!ii toi$e se pot en#mera:Demeton( -aro)enition( Dimetoat( Fos)ami!on.Datorit" metaoli+"rii rapi!e s#nt sla $#m#lati'e material ,n or&ane *i

%es#t#ri. Pentr# s$#rt timp se &"ses$ ,n sBn&e( %es#t#l a!ipos( p#lmon( )i$at( rini$i(&ona!e( m#*$i( $or!. Din a$este moti'e( toi$itatea $roni$" prin a$#m#lare !ere+i!ii n# pre+int" a$eea*i importan%" $a la or&ano$lor#rate. Pre+en%aor&ano)os)ori$elor ,n %es#t#ri *i or&ane in!i$" ep#nere re$ent".

Pre+en%a re+i!##rilor( mai ales ,n $antit"%i s#perioare toleran%elor( !etermin"e)e$t#l $#m#lati' )i+iopatolo&i$( $are se epli$" prin iniarea pro&resi'" a$olinestera+ei( la 6=@ eteriori+Bn!#0se $lini$.

E.*8*&,5/,  se reali+ea+" pe $ale !i&esti'" )e$ale( il"3( renal"( mamar"( prin o#( )anere. Eliminarea se )a$e $a atare sa# s# )orm" !e metaoli%i( #nii a$ti'i.

Eliminarea prin lapte se reali+ea+" masi' ,n primele 2; ore *i se re!#$e pro&resi' ,n !e$#rs !e >01= +ile.

-omp#*ii or&ano)os)ori$i *i metaoli%ii lor tra'ersea+" ariera pla$entar".S*84'(8,'(.(7*,În 1(58, ,+2'=  simptomele apar la 1=01< min#te sa# $iar 102 ore sa#

$Bte'a +ile !e la ep#nere. Rapi!itatea apari%iei semnelor $lini$e !epin!e !e pro!#s iniitor !ire$t sa# in!ire$t al a$etil$olinestera+ei3( !e $alea !e p"tr#n!ere(

!e !o+".7ntoi$a%ia $# or&ano)os)ori$e este #n sin!rom !e 'a&otonie. Se oi*n#ie*te$lasi)i$area simptomelor !e intoi$a%ie ,n trei &r#pe: m#s$arini$( ni$otini$ *i ner'os$entral.

 "fectele muscarinice  s#nt !eterminate !e a$%i#nea a$etil$olinei la ni'el#ltermina%i#nilor ner'oase $oliner&i$e post&an&lionare *i s#prae$itarea $el#lelor ner'oase a#tonome. Semnele m#s$arini$e s#nt: anoreie( nosee( 'om"( $oli$"a!ominal"( ipermotilitate &astrointestinal"( !iaree( ipersali'a%ie( epi)or"(iperi!ro+"( !ispnee !atorit" ronoreei( ronospasm#l#i( larin&ospasm#l#i *i#neori e!em#l#i p#lmonar( in$ontinen%" #rinar" *i !e )e$ale( mio+"( ra!i$ar!ie(

#neori ipotensi#ne *i $olaps. "fectele nicotinice s#nt re+#ltat#l a$#m#l"rii a$etil$olinei ,n sistemele N0

$oliner&i$e !in sinapsele ne#rom#s$#lare ale m#*$ilor 'ol#ntari *i !in &an&lionii peri)eri$i )iletele pre&an&lionare3. Semnele ni$otini$e $onsta# !in $ontra$%ii toni$etetani)orme3 )as$i$#lare ale m#*$ilor limii( pleoapelor( )e%ei( ale ,ntre&iim#s$#lat#ri s$eleti$e( #rmate !e )las$itate m#s$#lar"( pare+"( parali+ie.

2=

Page 21: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 21/23

 "fectele nervoase centrale  apar $a #rmare a e)e$t#l#i !ire$t as#prane#ronilor( ini%ial stim#lator( apoi !eprimant. Se $onstat" 'erti5( ataie(anterop#lsie( $on'#lsii( pier!erea re)leelor( $om".

La animalele &estante se pro!#$ $oli$i #terine *i a'ort.În &eneral( simptomatolo&ia a$#t" e'ol#ea+" $# $ri+e !e 1=0;= min#te $#re'eniri s$#rte *i $el mai )re$'ent $# s)Br*it letal.

Tip#rile !e simptome n# a o an#mit" s#$$esi#ne( ele se intri$".-a#+ele mor%ii s#nt as)iia sa# stop#l $ar!ia$ prin lo$ atrio0'entri$#lar.În $a+#l ,n $are animalele ,*i re'in( inapeten%a *i atonia m#s$#lar" persist" I0

1; +ile( animalele sl"es$ *i eist" peri$ol#l pne#moniei *i ronopne#miniei!atorate t#l#r"rilor se$retorii.

S*&5(82. 62,+2' ;* +5(&*+  are ,n linii mari simptomatolo&iaasem"n"toare $# $ea !in )orma a$#t"( !ar !e intensitate mai s$"+#t".

Mai )re$'ente s#nt semnele !e iperse$re%ie *i ipermotilitate intestinal"4ipere$itailitate m#s$#lar" #rmat" !e parali+ie spasti$" a tren#l#i posterior4!ilata%ia eso)a&#l#i4 !is)a&ie4 sl"irea animal#l#i pBn" la $aeie4 a)e$tareaspermato+oi+ilor. Deseori ,n sta!i#l )inal al intoi$a%iei se aso$ia+" pne#monia.

E'ol#%ia sin!rom#l#i s#a$#t este !e $Bte'a s"pt"mBni( iar a $el#i $roni$atBta timp $Bt persist" s#rsa !e $ontaminare.

8$ti'itatea $olinestera+ei re'ine lent( 1@ pe +i.M(*1*+=5*./ 8(51(4,'(.(7*+/În $a+#l )ormei a$#te n# s#nt $ara$teristi$e( iar ,n )orma s#praa$#t" $iar 

lipses$.Se $onstat": /  Ri&i!itate $a!a'eri$" pre$o$e *i intens"4 /  SBn&ele are o $#loare ,n$is"( se ,nro*e*te la aer( este sla $oa&#lat sa#

#neori ne$oa&#lat4 /  -on&estii *i le+i#ni !e&enerati'e ,n )i$at( rini$i( mio$ar!4 $on&estie *i

e!em $ereral( menin&oen$e)alit"( $on&estie p#lmonar"( se$re%ie a#n!ent",n traee( ronii( $iar e!em p#lmonar. La p"s"ri ila are $#loare 'er!e,n$is.

În intoi$a%ia $roni$":

 /  $ar$asa este !esi!ratat"4 /  m#s$#lat#ra eman$iat"( i$teri$"4 /  )i$at#l !e&enerat( $# aspe$t l#tos( $iro+at( in!#rat sa# )las$4 /  rini$ii s#nt m"ri%i ,n 'ol#m( $# )o$are !e ne$ro+": /  m#$oasa 'e+i$ii #rinare pre+int" n#meroase p#n$te emora&i$e.

21

Page 22: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 22/23

Le+i#nile mi$ros$opi$e s#nt 'ariaile( #neori )iin! sla eprimate sa# $iar asente:

 /  le+i#nile !in sistem#l ner'os $entral: $on&estie !i)#+"

menin&oen$e)ali$"( !e&eneres$en%e ale $el#lelor ner'oase( proli)erarea$el#lelor &liale4 /  le+i#ni $on&esti'e *i !e&enerati'e ,n )iletele ner'oase simpati$e *i

 parasimpati$e post&an&lionare( ,n &an&lionii ner'o*i4 /  !e&eneres$en%a te$ii !e mielin" a ner'ilor peri)eri$i !in ple#l

lomosa$ral ,n $a+#l intoi$a%iei $# $omp#*i $are pro!#$ )enomen#l !ene#rotoi$itate ,ntBr+iat".

D*,7&(6'*+2. se staile*te pe a+a !atelor anamneti$e( a semnelor $lini$e *i are+#ltatelor !e laorator !eterminarea a$ti'it"%ii a$etil$olinestera+ei *ii!enti)i$area toi$#l#i3. R"sp#ns#l po+iti' la atropin" permite stailirea

!ia&nosti$#l#i.La laorator se 'or trimite: $on%in#t &astri$ sa# r#minal( $on%in#t 'omitat(

$reier( #rin"( sBn&e( )i$at( or&ane $# %es#t a!ipos. Proele prele'ate 'or )i prel#$rateime!iat( ,n $a+ $ontrar( metaoli+area rapi!" a toi$#l#i 'a !#$e la re+#ltate )alsne&ati'e4 p"strarea proelor se )a$e la temperat#ra !e 0< / 0 1=o-.

Dia&nosti$#l !i)eren%ial se )a$e )a%" !e intoi$a%ia $# a+ota%i0a+oti%i( ni$otin"($ian#ri( timpanism a$#t( pne#mo *i enteropatii la tineret.

P5(7&(6'*+2. este &ra' sa# re+er'at.T5,',8/&'2. este e)i$ient $Bn! se instit#ie ,n 5#m"tate !e or" !e la apari%ia

semnelor $lini$e.Înainte !e asor%ia toi$#l#i se a!ministrea+" i$aronat !e so!i#)a'ori+ea+" i!roli+a $omp#s#l#i or&ano)os)ori$34 !#p" asor%ie se a!ministrea+"atropin" $are $ontrolea+" semnele m#s$arini$e. Da$" se a!ministrea+" !o+" !#l"!e atropin" *i !a$" !ia&nosti$#l este $ert( se $ontrolea+" *i semnele ner'oase.

Do+area atropinei se 'a )a$e $# mare aten%ie( eistBn! peri$ol#l !eintoi$a%ie. În $a+#rile &ra'e( C !in !o+a !e atropin" se poate a!ministra i.'. lent3(iar rest#l !o+ei se a!ministrea+" i.m. sa# s.$. Rea!ministrarea atropinei se )a$e ,nmoment#l ,n $are se $onstat" reapari%ia semnelor !e 'a&otonie. În inter'al#l !e >ore !e la a!ministrarea i.'. a atropinei( se $onstat" e)e$t#l parasimpati$oliti$

mi!ria+"( ronospasm( respira%ie normal". 8nimalele tre#ie %in#te s#oser'a%ie. Rea!ministr"rile ,n$etea+" ,n moment#l ,n $are semnele

 parasimpati$otoni$e n# mai apar. Tot#*i( !#p" !ispari%ia semnelor( se poate$ontin#a tratament#l timp !e 60< +ile $# <=@ !in !o+a terape#ti$" !e atropin".

În terapia intoi$a%iei s0a# intro!#s rea$ti'atorii !e $olinestera+" / e.Too&onin / $are se a!ministrea+" i.'. la < min#te !#p" a!ministrarea !e atropin".

22

Page 23: Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

7/21/2019 Intoxicatiile - Popa Stelian Florin.doc

http://slidepdf.com/reader/full/intoxicatiile-popa-stelian-florindoc 23/23

Pentr# $omaterea e)e$telor ni$otini$e se re$oman!" pro$aina $are sea!ministrea+" i.'. lent( $# pre$a#%ie !etermin" aler&ii3.

În $a+ !e )las$itate m#s$#lar" se re$oman!" ne'rosteni$e: 'itamina J1( JG.

Pentr# $omaterea semnelor ner'oase $entrale( !a$" n# s#nt $ontrolate prinatropini+are( se 'or a!ministra !eprimante ale SN- a n# se a!ministrame!i$amente $# str#$t#r" )enotia+ini$"( !eoare$e *i a$estea a# e)e$t

 parasimpati$oton3. Se re$oman!" $ontrolarea semnelor ner'oase $# Fenoarital(,n !o+e se!ati'e.

S#s%inerea )#n$%iei $ar!ia$e se 'a reali+a prin a!ministrarea !e Pentetra+ol(iar $ea respiratorie $# atropin".

Se mai a!ministrea+": /  antitoi$e &enerale: &l#$o+"( i!ro$orti+on emis#$$inat4 /  &l#$onat !e $al$i#( $lor#r" !e $al$i# pentr# $omaterea $ontra$%iilor4

 /  ser &l#$o+at pentr# rei!ratare4 /   p#r&ati'e saline4 /  'omiti'e: s#l)at !e $#pr# 1@( s#l)at !e +in$( ap" $# sare( apomor)in".

Sa$ri)i$"rile !e animale se pot )a$e !oar la G= !e +ile !e la tre$erea printr0#nepiso! a$#t !e oal". Se !a# spre $ons#m pro!#sele !e ori&ine animal" $are n#

 pre+int" mo!i)i$"ri or&anolepti$e *i ni'el#l or&ano)os)ori$elor este ,n limitelea!mise.

Toleran%ele ,n or&ano)os)ori$e ale alimentelor s#nt eprimate ,n ppm(limitele a!mise )iin! $ele stailite !e OMS. De eempl#( se a!mit:

 /   pentr# Di$lor)os =(=2 ppm ,n lapte *i pro!#se la$tate *i =(=< ppm ,n$arne4 /   pentr# Dia+inon =(=2 ppm ,n lapte *i =(=I ,n $arne4 /   pentr# Paration =(=1 ppm ,n $arne *i )i$at.

-antitatea !e $omp#*i or&ano)os)ori$i !in lapte se re!#$e $onsi!erail prin)ierere *i $# 6=06<@ prin paste#ri+are.