interne controle (pwc - bestuurs pwc... · pdf filepricewaterhousecoopers slide 7...

Click here to load reader

Post on 29-Nov-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PwC

  Vlaamse provinciesOpleiding interne controleOktober 2007

 • Doelstellingen van de opleiding

  1. Inzicht krijgen in het begrip interne controle (beheersing van processen)2. Inzicht krijgen in het opzetten van een intern controle systeem3. In staat zijn om het eigen systeem van interne controle te beoordelen4. In staat zijn verbeteringen aan te brengen aan het systeem van interne controle

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist? Definities Basisprincipes De 5 componenten van interne controle

  2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Interne controle moet bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van deorganisatie

  Publieke sector: rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid

  + effectiviteit, efficintie en spaarzaamheid (economy economischgebruik), ethiek

  Wat is Interne Controle (IC)

 • Slide 6PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Het provinciedecreet

  In art. 95,96 en 97 van het decreet wordt aangegeven dat de provincies belast zijn met interne controle van hun activiteiten.

  ... De griffier stelt het systeem van interne controle vast en rapporteert hierover jaarlijks aan de deputatie en de provincieraad

  Dit gegeven is een element van behoorlijk bestuur (goodgovernance) en is niet nieuw in de internationale publieke sector....

 • Slide 7PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Interne controle volgens het provinciedecreet

  Provincie Oost-Vlaanderen

  het bereiken van de beoogdedoelstellingen, het naleven van de regelgeving de beschikbaarheid van betrouwbare

  financile en beheersinformatie het efficint en economisch gebruik van

  middelen het beschermen van de activa het voorkomen van fraude

  Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures om eenredelijke zekerheid te verschaffenover:

 • Definitie Interne Controle

  Interne controle volgens COSOInterne controle is een door de leiding tot stand gebracht proces om een redelijkezekerheid te verschaffen omtrent de realisatievan de volgende categorien van doelstellingen:

  effectiviteit en efficintie van bedrijfshandelingen;betrouwbaarheid van financileverslaggeving;naleving van toepasselijke rechtsregels(wetten en voorschriften).vrijwaring van activa tegen ongeoorloofdgebruik en/of ongeoorloofde transacties

  Interne controle volgensprovinciedecreet (VL)Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures om eenredelijke zekerheid te verschaffen over:

  het bereiken van de beoogdedoelstellingen, het naleven van de regelgeving de beschikbaarheid van betrouwbarefinancile en beheersinformatie het efficint en economisch gebruikvan middelen het beschermen van de activa het voorkomen van fraude

  Algemene raamwerken: COSO (USA)COCO (CANADA)Het Cadbury rapport (UK)...

  Specifiek IT-raamwerk:CobiT

  Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission -1992

 • Slide 9PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  1. Interne controle is de zaak van iedereen in de organisatie (nietenkel van de griffier)

  2. Interne controle is een continu proces (dwz. veranderend) -> Risicos veranderen, controles dus ook

  3. IC geeft redelijke maar geen absolute zekerheid

  4. Controles kosten geld, dus moeten afgewogen worden tov. de risicos... Compenserende controles zijn mogelijk

  5. Interne controlemaatregelen bestaan enkel om risicos af tedekken en zijn geen doel op zich

  Basisprincipes van interne controle

 • Slide 10PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Basisprincipes interne controle

  1. Interne controle is de zaak van iedereen in de organisatie

  het management is ultiem verantwoordelijk voor de goede werking van het intern controlesysteem maar elkemedewerker is medeverantwoordelijk voor de optimale werking ervan op welkniveau van de organisatie hij of zij zich ook bevindt

  => dit veronderstelt eenattitude van verantwoordelijkheidszin, risicoalertheid en pro-actiefhandelen

  2. Interne controle is een continu proces

  IC is geen gebeurtenis of een nmalige activiteit, maar een geheel van acties en activiteiten die ingebedzijn in de dagelijkse werking van de instelling

  COSO Kubus

  Traditionele visie

  Nieuwe visie

 • Slide 11PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Beperkingen van elk intern controle systeem

  Beoordelingsfouten

  Onzorgvuldigheid

  Samenspanning

  Overreding/Ingrijpen door het management

  Wijzigende omgeving of organisatie

  Kosten/Baten

  Basisprincipes interne controle

  3. Redelijke zekerheid

 • Wat is jullie rol bij het uitrollen van een IC systeem

  Hun belangrijkste taken zijn :

  Bestaande informatie (huishoudelijk reglement, procedures, deontologische code, procesbeschrijvingen enz) opzoeken en beschikbaar stellen

  Binnen de organisatie de nodige praktische afspraken maken vb. voor de plaatsbezoeken, opleidingen en workshops (overleg met leidinggevenden, uitsturen uitnodigingen, reserveren zalen, ...)

  Het stuurgroeplid ondersteunen door de deliverables kritisch door te nemen, het project actief op te volgen

  Orchestreren van de control self assessment van de controleomgeving (mee bepalen van de representatieve steekproef van medewerkers, uitsturen van de vragenlijsten, deelnemen aan de workshop,...)

  Opvolgen van de interne communicatie ivm het project binnen het bestuur Deelname aan de riskmappingworkshops (1 generieke workshop en een specifieke voor

  zijn/haar bestuur) Actief meewerken aan de uitwerking van deliverables (vb. kritisch nalezen van het

  handboek, aanbrengen van beste praktijken uit het bestuur,...) Samen met de trekkers een eigen opleidingsstrategie ontwerpen voor het bestuur die als

  input kan dienen voor het actieplan per provincie

  De interne controlefacilitatoren hebben een ondersteunende rol en faciliteren (dwz. ondersteunen, sensibiliseren en fungeren als klankbord voor iedereen binnen de organisatie die werk moet maken van Interne controle (re)design binnen zijn/haar processen). Zij worden opgeleid en gecoacht in hun rol door PwC.

 • Slide 13PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  5 componenten

  Monitoring

  Informatie en communicatie

  Controleactiviteiten

  Risico inschatting

  Controleomgeving

 • Slide 14PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleomgeving

  Integriteit en zakelijke ethiek

  Deskundigheid van de medewerkers

  Toneat the top: voorbeeldfunctie

  Filosofie van het management

  Stijl van leidinggeven

  Sturing

  Organisatiestructuur

  Verantwoordelijkheden

  Delegatie

  HR management

  De controleomgeving bepaalt de cultuur binnen de organisatie en benvloedt de bewustheid van het personeel voor beheersing

 • Slide 15PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleomgeving binnen het project

  1. Samen met interne controlefacilitatoren de scope bep alen (subculturen -populatie)

  2. Self assessment begeleiden

  3. Resultaten rapporteren

  4. Workshop met leidinggevenden voor de definitie van actiepunten

  5. Opnemen actiepunten in het actieplan per provincie

 • Slide 16PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Taken ICF :

  Workshop Controleomgeving self assessment organisatie&voorbereiding bespreking vragenlijsten: maandag 15 oktober namiddag

  Opvolgen antwoorden controleomgeving self assessment (ev. rappels sturen): 7 en 8 november

  Doornemen analyserapport controleomgeving self assessment van de provincie tussen 21 november en 27 november

  Workshop actiepunten controleomgeving met leidinggevenden naaraanleiding van het analyserapport controleomgeving.

  Bespreking actiepunten controleomgeving per provincie

 • Slide 17PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Risico-inschatting

  Identificeer wijzigende factoren die

  nieuwe risicos teweeg brengen

  strategische risicos

  politieke risicos

  natuurlijke risicos

  operationele risicos

  financile risicos

  Risicos permanent in kaart brengen (risico-identificatie) en de mogelijke impact ervan op de doelstellingen bepalen (risico-inschatting)

 • Risicos zijn externe en interne factoren die het bereiken van de doelstellingen van een

  organisatie kunnen bedreigen

  reputatie

  bedreiging

  non conformiteit

  veranderingen

  misbruik

  Wat zijn risicos?

 • Slide 19PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Toprisicos: analyse van recente organisatiefraudes

  diefstal van informatie

  fraude met jaarrekeningen

  belangenvermenging en corruptie

  parallelle circuits

  diefstal en heling van goederen

  onkostenvervalsing

  witwassen

  BTW-carrousels

 • risk based interne controle

  Low Medium High

  Low

  Medium

  High

  Impact

  Probability

  De risicomap

  Hoe? via een adequaat en effectiefsysteem van interne controle

  Risico = Probabiliteit x Impact

  Typische categorisatie: Laag - Middel - Hoogof andere meer kwantitatieve of kwalitatieve modellen

 • Sli