interne controle (pwc -...

of 50 /50
PwC Vlaamse provincies Opleiding interne controle Oktober 2007

Author: trinhkhanh

Post on 29-Nov-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PwC

  Vlaamse provinciesOpleiding interne controleOktober 2007

 • Doelstellingen van de opleiding

  1. Inzicht krijgen in het begrip interne controle (beheersing van processen)2. Inzicht krijgen in het opzetten van een intern controle systeem3. In staat zijn om het eigen systeem van interne controle te beoordelen4. In staat zijn verbeteringen aan te brengen aan het systeem van interne controle

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist? Definities Basisprincipes De 5 componenten van interne controle

  2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Interne controle moet bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van deorganisatie

  Publieke sector: rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid

  + effectiviteit, efficintie en spaarzaamheid (economy economischgebruik), ethiek

  Wat is Interne Controle (IC)

 • Slide 6PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Het provinciedecreet

  In art. 95,96 en 97 van het decreet wordt aangegeven dat de provincies belast zijn met interne controle van hun activiteiten.

  ... De griffier stelt het systeem van interne controle vast en rapporteert hierover jaarlijks aan de deputatie en de provincieraad

  Dit gegeven is een element van behoorlijk bestuur (goodgovernance) en is niet nieuw in de internationale publieke sector....

 • Slide 7PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Interne controle volgens het provinciedecreet

  Provincie Oost-Vlaanderen

  het bereiken van de beoogdedoelstellingen, het naleven van de regelgeving de beschikbaarheid van betrouwbare

  financile en beheersinformatie het efficint en economisch gebruik van

  middelen het beschermen van de activa het voorkomen van fraude

  Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures om eenredelijke zekerheid te verschaffenover:

 • Definitie Interne Controle

  Interne controle volgens COSOInterne controle is een door de leiding tot stand gebracht proces om een redelijkezekerheid te verschaffen omtrent de realisatievan de volgende categorien van doelstellingen:

  effectiviteit en efficintie van bedrijfshandelingen;betrouwbaarheid van financileverslaggeving;naleving van toepasselijke rechtsregels(wetten en voorschriften).vrijwaring van activa tegen ongeoorloofdgebruik en/of ongeoorloofde transacties

  Interne controle volgensprovinciedecreet (VL)Interne controle is een geheel van maatregelen en procedures om eenredelijke zekerheid te verschaffen over:

  het bereiken van de beoogdedoelstellingen, het naleven van de regelgeving de beschikbaarheid van betrouwbarefinancile en beheersinformatie het efficint en economisch gebruikvan middelen het beschermen van de activa het voorkomen van fraude

  Algemene raamwerken: COSO (USA)COCO (CANADA)Het Cadbury rapport (UK)...

  Specifiek IT-raamwerk:CobiT

  Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission -1992

 • Slide 9PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  1. Interne controle is de zaak van iedereen in de organisatie (nietenkel van de griffier)

  2. Interne controle is een continu proces (dwz. veranderend) -> Risicos veranderen, controles dus ook

  3. IC geeft redelijke maar geen absolute zekerheid

  4. Controles kosten geld, dus moeten afgewogen worden tov. de risicos... Compenserende controles zijn mogelijk

  5. Interne controlemaatregelen bestaan enkel om risicos af tedekken en zijn geen doel op zich

  Basisprincipes van interne controle

 • Slide 10PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Basisprincipes interne controle

  1. Interne controle is de zaak van iedereen in de organisatie

  het management is ultiem verantwoordelijk voor de goede werking van het intern controlesysteem maar elkemedewerker is medeverantwoordelijk voor de optimale werking ervan op welkniveau van de organisatie hij of zij zich ook bevindt

  => dit veronderstelt eenattitude van verantwoordelijkheidszin, risicoalertheid en pro-actiefhandelen

  2. Interne controle is een continu proces

  IC is geen gebeurtenis of een nmalige activiteit, maar een geheel van acties en activiteiten die ingebedzijn in de dagelijkse werking van de instelling

  COSO Kubus

  Traditionele visie

  Nieuwe visie

 • Slide 11PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Beperkingen van elk intern controle systeem

  Beoordelingsfouten

  Onzorgvuldigheid

  Samenspanning

  Overreding/Ingrijpen door het management

  Wijzigende omgeving of organisatie

  Kosten/Baten

  Basisprincipes interne controle

  3. Redelijke zekerheid

 • Wat is jullie rol bij het uitrollen van een IC systeem

  Hun belangrijkste taken zijn :

  Bestaande informatie (huishoudelijk reglement, procedures, deontologische code, procesbeschrijvingen enz) opzoeken en beschikbaar stellen

  Binnen de organisatie de nodige praktische afspraken maken vb. voor de plaatsbezoeken, opleidingen en workshops (overleg met leidinggevenden, uitsturen uitnodigingen, reserveren zalen, ...)

  Het stuurgroeplid ondersteunen door de deliverables kritisch door te nemen, het project actief op te volgen

  Orchestreren van de control self assessment van de controleomgeving (mee bepalen van de representatieve steekproef van medewerkers, uitsturen van de vragenlijsten, deelnemen aan de workshop,...)

  Opvolgen van de interne communicatie ivm het project binnen het bestuur Deelname aan de riskmappingworkshops (1 generieke workshop en een specifieke voor

  zijn/haar bestuur) Actief meewerken aan de uitwerking van deliverables (vb. kritisch nalezen van het

  handboek, aanbrengen van beste praktijken uit het bestuur,...) Samen met de trekkers een eigen opleidingsstrategie ontwerpen voor het bestuur die als

  input kan dienen voor het actieplan per provincie

  De interne controlefacilitatoren hebben een ondersteunende rol en faciliteren (dwz. ondersteunen, sensibiliseren en fungeren als klankbord voor iedereen binnen de organisatie die werk moet maken van Interne controle (re)design binnen zijn/haar processen). Zij worden opgeleid en gecoacht in hun rol door PwC.

 • Slide 13PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  5 componenten

  Monitoring

  Informatie en communicatie

  Controleactiviteiten

  Risico inschatting

  Controleomgeving

 • Slide 14PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleomgeving

  Integriteit en zakelijke ethiek

  Deskundigheid van de medewerkers

  Toneat the top: voorbeeldfunctie

  Filosofie van het management

  Stijl van leidinggeven

  Sturing

  Organisatiestructuur

  Verantwoordelijkheden

  Delegatie

  HR management

  De controleomgeving bepaalt de cultuur binnen de organisatie en benvloedt de bewustheid van het personeel voor beheersing

 • Slide 15PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleomgeving binnen het project

  1. Samen met interne controlefacilitatoren de scope bep alen (subculturen -populatie)

  2. Self assessment begeleiden

  3. Resultaten rapporteren

  4. Workshop met leidinggevenden voor de definitie van actiepunten

  5. Opnemen actiepunten in het actieplan per provincie

 • Slide 16PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Taken ICF :

  Workshop Controleomgeving self assessment organisatie&voorbereiding bespreking vragenlijsten: maandag 15 oktober namiddag

  Opvolgen antwoorden controleomgeving self assessment (ev. rappels sturen): 7 en 8 november

  Doornemen analyserapport controleomgeving self assessment van de provincie tussen 21 november en 27 november

  Workshop actiepunten controleomgeving met leidinggevenden naaraanleiding van het analyserapport controleomgeving.

  Bespreking actiepunten controleomgeving per provincie

 • Slide 17PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Risico-inschatting

  Identificeer wijzigende factoren die

  nieuwe risicos teweeg brengen

  strategische risicos

  politieke risicos

  natuurlijke risicos

  operationele risicos

  financile risicos

  Risicos permanent in kaart brengen (risico-identificatie) en de mogelijke impact ervan op de doelstellingen bepalen (risico-inschatting)

 • Risicos zijn externe en interne factoren die het bereiken van de doelstellingen van een

  organisatie kunnen bedreigen

  reputatie

  bedreiging

  non conformiteit

  veranderingen

  misbruik

  Wat zijn risicos?

 • Slide 19PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Toprisicos: analyse van recente organisatiefraudes

  diefstal van informatie

  fraude met jaarrekeningen

  belangenvermenging en corruptie

  parallelle circuits

  diefstal en heling van goederen

  onkostenvervalsing

  witwassen

  BTW-carrousels

 • risk based interne controle

  Low Medium High

  Low

  Medium

  High

  Impact

  Probability

  De risicomap

  Hoe? via een adequaat en effectiefsysteem van interne controle

  Risico = Probabiliteit x Impact

  Typische categorisatie: Laag - Middel - Hoogof andere meer kwantitatieve of kwalitatieve modellen

 • Slide 21PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De volledige risk management cyclus

  Communicatie &

  Rapportering

  Risico Identificatie

  Risico Evaluatie

  Vermijden

  Overdragen

  Verminderen

  Aanvaarden

  BrutoRisico

  NettoRisico

  Beheersmaatregelen

  Output van de

  Risk Management Cyclus

  Escalatie / Beslissing

  Risk Management Raamwerk

  DoelstellingenStrategische en

  operationele planning

  risk based interne controle

 • Slide 22PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Risico-inschatting binnen het project

  1. Overzicht van soorten processen (controletechnisc h) voorbereiden

  2. Gesprekken met griffiers: doelstellingen/strategisc he risicos

  3. Plaatsbezoeken en voorbereidende gesprekken

  4. Horizontale workshop met stuurgroepleden en interne Controlefacilitatoren

  5. Workshop per provincie op basis van generiek risico profiel

  6. Risk map per provincie

 • Slide 23PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Taken ICF :

  Facultatief: bijwonen gesprek PwC/griffier tussen 17 oktober en 26 oktober

  Facultatief: bijwonen plaatsbezoeken risico-analyse tussen 3 oktober en 5 november

  Bijwonen generieke riskworkshop op woensdag 7 november namiddag

  Bijwonen workshop riskmapping met leidinggevenden in de provincie in de week van 12 tot 19 november

  Doornemen risico-analyses per provincie tussen 26 november en 30 november

 • Slide 24PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleactiviteiten

  Controle activiteiten of controlemaatregelen zijn systematische activiteiten of procedures (manueel of geautomatiseerd) georganiseerd om risicos te beheersen

  IT controles (gericht op geautomatiseerde

  processen,)

  Functiescheiding

  Administratieve controles (gericht op

  administratieve en operationele processen)

  Fysische controles (brandveiligheid,

  overstroming, toegangscontroles,)

  Management controles (PBP, begroting,

  benchmarking, meerjarenplanning, ..)

  Elke organisatie heeft eigen mix nodig afhankelijk van de risicos die zich stellen

 • Slide 25PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Controleactiviteiten binnen het project

  1. Uitwerken van een praktisch handboek datdoor alle diensten kan worden gebruikt

  2. Opleiding per provincie

  Taken ICF :

  (Re)design controlemaatregelen op processen bekijken van de processen in januari 2008

  Opleiding controlemaatregelen

 • Slide 26PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Informatie & communicatie

  Zowel intern als extern informatie moet

  doorheen de organisatie gecommuniceerd

  worden zodat ze op de juiste plaats gebruikt kan

  worden

  Informatiedoorstroming doorheen heel de organisatie is nodig om de om de geheleorganisatie te beheersen en het bereiken van de doelstellingen te monitoren

  Management informatie moet :

  Relevant ,

  Beschikbaar,

  Betrouwbaar, en

  Toegankelijk

  zijn.

 • Slide 27PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Monitoring

  Permanente bewaking van het systeem van

  interne controle door het management zelf :

  supervisie, opvolgen van de rapportering en het

  nemen van gepaste acties ter bijsturing,

  klachten, etc

  Punctuele bewakingsactiviteiten door

  een onafhankelijke entiteit (bijv.

  interne of externe audit) : ad hoc

  evaluaties of audits

  Rapporteren en

  opvolging van

  aandachtspunten

  !!! Audit is een onderdeel van een systeem van interne controle

  Monitoring is het continue proces van overzicht van de consequente en juiste werkingvan interne controlemaatregelen

 • Slide 28PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  De componenten van interne controle

  Informatie / Communicatie & Monitoring binnen het project

  1. Self assessment

  2. Actiepunten

  => Het project mondt uit in een actieplan voor de verdereversterking van interne controle

  Taken ICF :

  Voorbereiding van de self assessment informatie en communicatie (werkvergadering met ICF)

  Launch self assessment vragenlijst voor alle provincies: 23 januari 2008 (invullen voor 11 februari 2008)

  Bespreking actiepunten informatie en communicatie met ICF

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Slide 30PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Interne controle statements

  Ook in andere sectoren en landen wordt er steeds meer aandacht besteed aan het afleggen van verantwoording over het goed beheer, interne controle en beheersing van de risicos. In Nederland werd recent een referentiekader mededeling over de bedrijfsvoering ingevoerd waarbij de bevoegde minister rapporteert over het goed beheer binnen zijn administratie.

 • Slide 31PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Interne Controle statements

  In het referentiekader Mededeling over de bedrijfsvoering is de volgende standaardtekst voor de mededeling over de bedrijfsvoering opgenomen.In het begrotingsjaar 20xx is op een gestructureerde wijze aandacht besteed aan de bedrijfsvoering van het ministerie van Op basis van een risicoanalyse is een systematische afweging gemaakt inzake de in te zetten instrumenten van sturing en beheersing. Dit omvat mede het vaststellen van het van toepassing zijnde normenkader en de uitgangspunten voor opname van aandachtspunten in deze mededeling. Een en ander heeft in het begrotingsjaar 20xx geresulteerd in beheerste bedrijfsprocessen binnen het ministerie van Daarbij is een aantal punten naar voren gekomen ten aanzien waarvan de volgende verbeteracties zijn (worden) gestart.

  In de mededeling is daarnaast ruimte gelaten voor het vermelden van departementsspecifieke normen en bijzondere risicos in de bedrijfsprocessen.Verdere info: zie www.rekenkamer.nl/9282000/d/p287referentiekadervbtb.pdf

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • The IIA and INTOSAI Sign Agreement

  August 14, 2007

  The Institute of Internal Auditors and The Internation al Organization of SupremeAudit Institutions Sign Agreement

  Global organizations enter working alliance

  ALTAMONTE SPRINGS, Fla. USA - Officials from The Institute of Internal Auditors (IIA) have signed a Memorandum of Understanding (MOU) with The Professional StandardsCommittee (PSC) of the International Organization of Supreme Audit Institutions(INTOSAI). The MOU outlines plans for cooperation in a variety of areas including mutualsupport on strategic directives and sharing knowledge when developing professional practices frameworks.

  "We are very pleased with this collaborative arrangement, for both The IIA and the internal audit profession. In particular, The IIA will draw on the wealth of experience thatINTOSAI has gathered in the field of government auditing and will apply this experience in our work," said IIA President Dave Richards

  IIA: www.theiia.org (Internationale beroepsvereniging van interne auditors)Intosai: www.intosai.org (Internationale vereniging van rekenkamers)

  Autoriteiten op het vlak van interne controle (naast COSO)

 • Slide 34PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Goede nederlandstalige bronnen referentiekaders:

  NIVRA, handreiking interne beheersing (NL)

  Interne audit van de Vlaamse Gemeenschap, handreiking

  IBR, richtlijnen en boek, een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle, Standaard Uitgeverij, ISBN 90 341 9696 8

  Autoriteiten op het vlak van interne controle (naast COSO)

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA

  Het starten met interne controle Controlemaatregelen in administratieve en operationel e processen Functiescheiding IT Controles Conclusie ORCA - analyse

  5. Cases / Voorbeelden

 • Slide 36PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Het starten met interne controle

  Stappenplan uit te voeren op alle niveaus van de organisatie

  Per niveau/proces:

  O - Objectieven? / Controleobjectieven?

  R - Risicos?

  C - Controlemaatregelen?

  A - Aligneren

  ORCORC

  Aligneren

  N

  N-1

  N-2

  .

  Proc

  esse

  n

  .

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  AlignerenAligneren

  Aligneren

  Missie strategisch

  operationeel

 • Slide 37PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Controledoelstellingen

  Controlemaatregelen in administratieve en operationele processen

  Authorisatie: diegene die een transactie uitvoert is daartoe gemachtigd Volledigheid: alle transacties/verwerkingen zijn geregistreerd Tijdigheid: de administratieve transacties zijn tijdig Juistheid: de transacties zijn correct geregistreerd Echtheid: er zijn geen fictieve of dubbele transacties Eigendomsrecht: de activa in de jaarrekening behoren de instelling toe Cut off: de transactie is geregistreerd in de juiste periode Waardering: transacties zijn voor juist bedrag, volgenswaarderingsregels geregistreerd

  Adequaatheid van het systeem van interne controle: per controledoelstellingmoeten de gepaste controlemaatregelen in de processen ingebed zijn of omgekeerd: de controlemaatregel(en) moet(en) sluitend zijn in functie van de controledoelstelling

 • Slide 38PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Bijvoorbeeld: innen van heffingen

  Controlemaatregelen in administratieve en operationele processen

  Impact

  Probability

  Opbrengsten zijnminder dangeraamd

  Controledoelstellingen ivm dit risico?

 • Slide 39PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Bijvoorbeeld:

  Controlemaatregelen in administratieve en operationele processen

  Controledoelstellingen ivm dit risico?

  Oa. volledigheid, tijdigheid en juistheid van de ontvangsten

  Controlemaatregelen?

 • Slide 40PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Aandachtspunten ivm functiescheiding

  functiescheiding moet permanent zijn (ook bij vervangingen)

  functiescheiding moet ondersteund worden door een adequaatprofielbeheer en aangepaste toegangscontrole tot/in de

  ITsystemen

  Functiescheiding

 • Slide 41PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  IT controles

  grijze zone:-computer controles en toepassingsspecifieke controles overlappenelkaar

  trend:-meer computer controles en minder toepassingsspecifiekecontroles

  -meer geautomatiseerde toepassingsspecifieke controles en minder manuele controles

  TOEPASSING :

  . Dossierbeheer

  . Aankopen

  . Personeelsbeheer

  . Boekhouding

  . Rapportering

  IT :

  . LOGISCHE BEVEILIGING

  . FYSIEKE BEVEILIGING

  . COMPUTER UITBATING

  . ONTWIKKELING

  . WIJZIGINGEN

 • Slide 42PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Interne controle in IT applicatie

  InputEdit

  Output

  IT

  Verwerk

  BasisGegevens

  Transactie Informatie

  TransactieGegevens

 • Slide 43PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Conclusie: ORCA analyse van een proces

  map de processtappen (niet noodzakelijk flow chart van het volledigeproces), bijvoorbeeld: belastingen: heffen, innen, handhaven

  map de waardekringloop

  definieer de (controle) objectieven

  definieer de risicos

  evalueer welke beheersmaatregelen adequaat zijn

  evalueer of ze ook effectief worden toegepast

  ga na of de controlemaatregelen gealligneerd zijn met de doelstellingen van het proces (kostprijs van de controle verantwoord? ongewenste neveneffectenvoor de doelgroep?)

 • Slide 44PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Conclusie - stappenplan uit te voeren op alle niveaus van de organisatie

  Per niveau/proces:

  bijvoorbeeld

  Transparantie, eerlijk omgaanmet partners, efficint en zuinigwerken

  ORCORC

  Aligneren

  N

  N-1

  N-2

  .

  Proc

  esse

  n

  .

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  ORCORC

  AlignerenAligneren

  Aligneren

  Missie strategisch

  operationeel

  Aankopen bij de meestvoordelige leverancier

  Tijdig, juiste hoeveelhedenbeschikbaar hebben

 • Slide 45PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Voorbeeld: Aankoopproces

  ORCA analyse

  Behoeftedetecteren

  Marktraadplegen

  Bestelling Levering

  Voorraadbeheer

  Boekhouding

 • Slide 46PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Voorbeeld (niet exhaustief) van een O-R-C analyse voor eenaankoopproces

  ORCA analyse

 • Agenda

  1. Inleiding: wat is interne controle juist?2. Statements of interne controle: wat houdt dit in?3. Bronnen/autoriteiten op het vlak van interne controle4. Interne controle implementeren: ORCA5. Cases / Voorbeelden

 • Slide 48PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Voorbeeld: aanwervingsprocedure personeel

  ORCA analyse

 • Slide 49PricewaterhouseCoopersSeptember 2007

  Voorbeeld selectieprocedure personeel

  Controledoelstellingen?

  Risicos?

  Controlemaatregelen?

  ORCA analyse

 • Data die nog moeten vastgelegd worden.

  1. overlegvergadering met ICF en projectleiding P2 in januari (niet W VL)

  2. opleiding controlemaatregelen voor leidinggevenden na 9/4/2007

  3. werkvergadering functionele vereisten voor de elektronische opvolging van hetICS met ICF (week 10/3)

  4. actiepunten controlemaatregelen overleg met ICF (week 19/3)

  5. werkvergadering actieplan in functie van de agendering van het gentegreerdactieplan op deputatie (voor eind mei)