interna medicina - pulmologija

Download Interna Medicina - PULMOLOGIJA

Post on 02-Mar-2016

47 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Epigastrijum se nalazi iznad linije koja tangencijalno spaja ivice rebarnih lukova

Interna medicina

Pulmologija

Frekvencija (uestalost) disajnih ciklusa u zdravih odraslih osoba je 16-20 ciklusa u minutiujnost disanja se utvrdjuje inspekcijom

Odonos izmedju uestalosti disajnih ciklusa i sranog ciklusa je 1: 4

Bavast grudni ko se javlja u bolesnika sa emfizemom plua I kod starih osoba sa senilnom kifozom kimenog stuba

Tahipneja je poveanje frekvencije disanja

ejn-toksovo disanje se karakterie smenjivanjem perioda apneje (prestanka disanja) sa periodima serije respiratornih ciklusa

Disanje u zdravih osoba je neujno

Stridorozno disanje se javlja u bolesnika sa otokom glasnih ica I pri opstrukciji glavnih disajnih puteva

Dva osnovna tipa disanja po savremenoj teoriji su normalan disajni zvuk i izmenjen disajni zvuk

Osnovne osobine normalnog disajnog zvuka su, jasan, glasan zvuk, nizak zvuk I inspirijum dui od ekspirijuma

Niskotonsko zvidanje nastaje u disajnim putevima

Propratni umovi po savremenoj teoriji se dele na kontinuirane (neprekidne) muzikalne bronhijalne umove i isprekidane nemuzikalne bronhijalne umove

Kontinuirani (neprekidni) muzikalni umovi su niskotonsko zvidanje i visokotonsko zvidanje

Inspekcija grudnog koa u cilju utvrdjivanja osobina organa za disane slui da se utvrdi frekvencija disajnih ciklusa i tip disanja

Oblik grudnog koa u zdravih osoba je valjkast

Ludvigov ugao je mesto pripoja II rebra istovremeno za manubrijum i telo sternuma

Skapula ( lopatica) pokriva pozadi delove II-VII rebra

Levkast grudni ko se karakterie smanjenjem prenika baze grudnog koa u odnosu na prenike vrha grudnog koa

Kifoza je deformacija grudnog koa koji karakterie poveana ispupenost fiziolokog konveksiteta torakalnog dela kimenog stuba

Normalan disajni um se karakterie inspirijumom koji traje due od ekspirijuma

Isprekidani, nemuzikalni bronhijalni umovi su kasni inspirijumski umovi, rani inspirijumski umovi, kasni ekspirijumski umovi

Potpuna kompresija velikih bronha ( kompresivna atelektaza) uslovljava neujno disanje

Visokotonsko zvidanje se naee uje u bolesnika sa astmom ili opstruktivnim bronhitisom

Pleuralno trenje se najbolje uje u prednjem i donjem delu pazunog predela obolele strane

Zapremina grudnog koa je najmanja na kraju ekspirijuma

Palpacija grudnog koa je tehnika pregleda grudnog koa dodirivanjem.

Fremitus pectoralis je treperenje-podrhtavanje zida grudnog koa koje se osea neposrednom palpacijom grudnog koa, prilikom izgovaranja dubokih

samoglasnika posle tvrdih suglasnika

Ispitivanje fremitus pectoralisa se izvodi postavljanjem vrhova prstiju i volarnog dela aka simetrino po prednjoj i zadnjoj strain grudnog koa, od vrhova do baze plua

U patolokim stanjima u grudnom kou fremitus pectoralis je pojaan, oslabljen ili ugaen

Pojaan fremitus pectoralis se nalazi iznad kondenzovanog plunog tkiva, pod uslovom da je lumen bronha prohodan i

direktno komunicira sa kondenzovanim tkivom

Direktna (neposredna) perkusija grudnog koa se izvodi zamahom u nivou runog zgloba i udarcem sastavljenih prstiju ( od drugog do petog prsta)

desne ruke, istovremno savijenih u nivou druge falange pod uglom od 90 stepeni

Pri direktnoj perkusiji grudnog koa zamah ne treba da bude vei od l0-l5 cm od povrine tela, a udarac treba da bude kratak, odsean sa brzim podizanjem prstiju

Pri direktnoj perkusiji grudnog koa, treba uvek izvesti dva udarca, jedan za drugim u kratkom vremenskom intervalu

Indirektna (posredna ) perkusija grudnog koa je metoda koja se izvodi korienjem srednjeg prsta leve i desne ruke

Pri indirektnoj perkusiji plesimetar-prst prenosilac se postavlja tako da samo prva ili srednja falanga bude priljubljena uz povrinu tela, dok su ostali deo prsta,

kao i drugi prsti i aka izdignuti od perkutorne povrine

Pojaan perkutorni zvuk je izmenjen (patoloki ) perkutorni zvuk plua koji se gradira na: hipersonorni i timpanini

Karakteristike timpaninog perkutornog zvuka su vea jasnoa i bolja rezonancija od normalnog, podsea na zvuk bubnja

Perkutorna tmulost se dobija iznad eksudata ili transudata u pleuralnom prostoru

Perkutorna hipersonornost se dobija iznad emfizema

Topografska perkusija ima za cilj da jasno ogranii povrinu izmenjenog plunog tkiva

Odredjivanje granica vrhova plua se izvodi perkusijom po liniji koja ide paralelno i l,5-2cm ispod gornje ivice m.trapesiusa

Normalna irina Kroenig-ovog polja kod odrasle osobe iznosi 4-5cm

Pri odredjivanju donjih granica (baza) plua na prednjoj strani grudnog koa treba uglavnom

perkutovati po sledeim linijama parasternalnoj, medioklavikularnoj, prednjoj i srednjoj aksilarnoj liniji

Pri odredjivanju donjih granica (baza) plua na zadnjoj strani grudnog koa treba uglavnom perkutovati po sledeim linijama interskapularnoj, skapularnoj i zadnjoj aksilarnoj liniji

Donje granice plua na zadnjoj strani grudnog koa se normalno nalaze u visini X i XI torakalnog prljena

Donja granica desnog plunog krila u leeem poloaju bolesnika nalazi se u nivou

medioklavikularne linije je na donjoj ivici VI rebra

Pokretljivost baza plua se kree u rasponu oko 6 cmFizikalni nalaz kod bolesnika sa emfizemom plua karakterie oslabljen fremitus pektoralis, hipersonoran pluni zvuk, proirena Kroenig-ova polja,

Tipian fizikalni nalaz iznad pneumonine infiltracije blioj povrini toraxa, sa ouvanom prohodnou lumena bronha, bez afekcije pleure i izliva tenosti u pleuralnom prostoru je oslabljen fremitus pektoralis, perkutorni timpanizam, bronhijalno disanje

Fizikalni nalaz u kompletnoj atelektazi plua jednog hemitoraksa karakterie izrazito smanjena respiratorna pokretljivost datog hemitoraksa, ugaen fremitus pektoralis, perkutorna tmulost, neujno disanje.

PAGE 1Dragana arovi