interface 39 opmaak

of 24 /24
40 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 4 4 40 0 0 4 4 40 0 0 4 4 40 0 0 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek APRIL 2005 Vigirex: een innovatief aardlekrelais Altivar 71: klaar voor de toekomst Easergy: betrouwbare foutstroom- bewaking ROB KRIGER, PLV. HOOFD TECHNIEK CARRÉ:

Author: vankhanh

Post on 11-Jan-2017

225 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040

  Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek

  AP

  RIL

  2005

  Vigirex: een innovatief aardlekrelais

  Altivar 71:klaar voor de toekomst

  Easergy:betrouwbarefoutstroom-bewaking

  ROB KRIGER, PLV. HOOFD TECHNIEK CARR:

 • 2

  Interface is een uitgave

  van Schneider Electric B.V,

  Haarlem.

  Redactie-adres:

  Schneider Electric B.V.

  Afdeling communicatie

  Postbus 836, 2003 RV Haarlem

  Telefoon (023) 5 124 124

  www.schneider-electric.nl

  Teksten:

  Schneider Electric B.V.

  e2o tekst en advies, Arnhem

  Fotografie en illustraties:

  Schneider Electric B.V.

  Boerma Reclame, Waddinxveen

  Hamoen Fotografie, Bodegraven

  Ontwerp en opmaak:

  Boerma Reclame, Waddinxveen

  Drukwerk:

  Veldwijk-Van Loon Grafische

  Bedrijven, Waddinxveen

  Oplage: 15.500 exemplaren.

  Interface wordt toegezonden aan

  bedrijven en instellingen die

  werkzaam zijn in de besturings-

  en elektrotechniek.

  Meerdere exemplaren zijn bij de

  redactie op aanvraag verkrijgbaar.

  Gehele of gedeeltelijke overname

  van artikelen is alleen mogelijk

  na schriftelijke toestemming van

  de redactie.

  De interface wordt gedrukt

  op chloorvrij papier.

  Voor u ligt de April-editie van de Interface. Al lezend zult u het met mij eens zijn dat ook in deze Interface weer veel nieuwe producten en interessante klantenartikelen gepresenteerd worden.

  PAGINA NC

  OLO

  FON

  VoorwoordINT

  RO

  Inhoud

  AlsMarketManager

  verantwoordelijkvoor de benaderingvan de Industrilemarkt bij SchneiderElectric ben ik hierzeker trots op.Tegelijkertijd reali-seer ik mij dat hetkunnen presenteren

  van deze nieuwe producten en de nauwesamenwerking metklanten essentieel isvoor het continu kunnen bieden vanduurzame industrileautomatisering enenergiedistributieoplossingen. De dynamische marktvan vandaag maakt het

  steeds belangrijker omsnel te beschikken over eenvoudig toe-pasbare maar hightechoplossingen, al was hetalleen maar om deconcurrentiepositiezeker te stellen.

  Als internationaal opererend en innovatiefbedrijf speelt SchneiderElectic hier dagelijks opin. Neem nu hetTelemecanique pakket.Nieuw gelanceerdeproducten wordensteeds intelligentermaar tegelijkertijd een-voudiger in hun toe-passing en onze com-plete catalogus maakthet mogelijk steedsnadrukkelijker in tespelen op uw behoefte

  en die van uw relaties.

  Een goed bewijs hiervan vormen deautomatiserings-oplossingen vanSchneider Electric. Het op Ethernet TCP/IPgebaseerde Trans-parent Ready conceptbiedt op basis van volledige openheidkrachtige en op de toekomst gerichteoplossingen. De onlangsgelanceerde Unity engi-neeringsoftware doethier nog een schepjebovenop en integreertde mogelijkheid om degehele levenscyclusvan de industrile auto-matiseringsinstallatie tebeheren.

  A

  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005

  Majestueus Carr ondergaat spectaculaire renovatie Pagina 3

  RWZI Dieverbrug, schoon water met de Transparent Ready Pagina 5

  Telemecanique voert de druk op... Pagina 7

  Maximale flexibiliteit Mountec Logistic Solutions Pagina 8

  Themamaanden met Schneider Electric, MGE en Sarel Pagina 9

  LexCom Home van Schneider Electric is deelnemer Elux Pagina 10

  Vigirex een innovatieve reeks aardlekrelais Pagina 12

  Telemecanique integreert veiligheid in Altivar 71 Pagina 14

  Evolutiesprong met de nieuwe I/O technologie Pagina 16

  Easergy, betrouwbare foutstroombewaking Pagina 18

  Intelligent Home Control Pagina 20

  Lastscheiders VARIO van Telemecanique Pagina 21

  Prisma Plus ziet de toekomst kleurrijk tegemoet! Pagina 22

  Aardlekbeveiliging met aardlekrelais Pagina 23

  Maar we zijn natuurlijknooit klaar. Ook in de toekomst blijftSchneider Electricinnoveren. Telkens weer technisch geavan-ceerde producten, maareenvoudig in bedieningen multifunctioneel inhun toepassing. Dat is onze ambitie enuw voordeel!

  Rest mij u heel veelleesplezier toe te wensen,

  Hans van Nikkelen Kuijper

  Market Manager Industrie

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 3

  E

  Lees verder op pagina 4

  p een regenachtige winterdag

  melden we ons in deartiestenfoyer van hetmajestueuze theateraan de Amstel voor eengesprek met Rob Kriger(plaatsvervangendHoofd Techniek Carr),Theo Behrendt (SeniorProjectleider van GTIUtiliteit Noordwest bv)en John Mooy (AdjunctDirecteur van ElektroInternationaal bv).Voordat we op dedetails van de renovatieingaan, willen we graagweten wat deze mannen met elkaar temaken hebben.

  gloednieuwe foyeronder de originelegebinten in de nok,glasvezeltechniek voorde leesverlichting in dezaal, een klimaat-installatie

  SLAPELOZE

  NACHTEN

  Als de rol van RobKriger - in dienst bijCarr en verantwoor-delijk voor bouwbeheeren lichttechniek - aande orde komt, slakenzowel Theo als Robeen diepe zucht.Vanwege mijn functiekreeg ik ook de bege-leiding van het techni-sche deel van de reno-vatie op mijn bord.Toen we van start gingen hadden we eenplan van aanpak, eenbudget en een dead-line. Zo klaar als eenklontje, zou je denken,

  maar gaandeweg hetproces zijn de origineleplannen toch behoorlijkveranderd.

  Dat alle betrokken partijen een grote matevan flexibiliteit aan dedag moesten leggen isvolgens Rob deels tewijten aan de staatwaarin het pand bleekte verkeren. Hetbegon al met de hou-ten palen waarop dittheater is gebouwd.Deze bleken bacterinte bevatten en moestendus vervangen worden.Ook hadden Ebatechen GTI gedacht veelmateriaal te kunnenhergebruiken, maar uiteindelijk moest erzoveel gesloopt wor-den dat hergebruik nietmeer wenselijk was.

  En ook: waar pastSchneider Electric in dit plaatje?

  KANTELENDE VLOER

  GTI Projectleider TheoBehrendt schetst hethoe en waarom vandeze setting: GTI werdop basis van Europeseinschrijving geselec-teerd als elektrotech-nisch installateur. Wijhebben de definitieveontwerpen aan dehand van het plan vanaanpak en het schets-ontwerp van advies-bureau Ebatechgemaakt. Voor het bouwen van de panelen koos GTI hetWoerdense ElektroInternationaal en zijvroegen op hun beurt

  Schneider Electric voorhet leveren van de verdeelinrichtingen.

  Ondanks het feit dathet Koninklijk Theateralweer een aantalweken op volle toerendraait, is het werk voorTheo nog niet gedaan,we zijn nog volop aanhet finetunen. Tochkijkt hij alvast terug opeen buitengewoneervaring. Om de kwali-teit van het theater zelfte verbeteren n omaan de normen en wet-geving op gebied vanARBO en brandveilig-heid te voldoen, moch-ten we dit gebouw vaneen aantal unieke tech-nieken voorzien. Eenpaar van de meest bijzondere? We hebbende elektrotechnischeinstallaties geleverdvoor de beweegbarevloer, een vollediggeautomatiseerde trekkenwand, een

  O

  November 2004: een klus van wereldformaat is geklaard. Na een tien maanden durende renovatie zijn de rode pluchen stoelen

  van het Koninklijk Theater Carr opnieuw avond aan avond bezet. Alles lijkt weer bij het oude, maar dat is slechts uiterlijke

  schijn. Want zowel vr als achter de schermen wordt er volop geprofiteerd van de sterk verbeterde omstandigheden.

  V.l.n.r:Theo Behrendt van GTI, John Mooy van ElektroInternationaal en Erik van Wijk van Schneider Electric.

  ENERGIEDISTRIBUTIE

  Majestueus Carr ondergaatspectaculaire renovatie

  Schneider Electric voorziet Koninklijk Theater Carr van Prisma verdeelinrichtingen

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 20054

  voor theaters ontwor-pen concept: verdeel-inrichtingen waarmeetheaterverlichting eenvoudig kan wordenomgepatcht. Dit is eengoed voorbeeld vanhoe bijzonder dezehele verbouwing isgeweest, zegt Theo.Niets aan dit projectwas standaard. TheaterCarr is uniek en detheaterwereld is uniek.Zeg nou zelf, hoe vaakkrijg je nou de kansmee te werken aan eenvolledig geautomati-seerde toneeltechnischeinstallatie, waarmee je

  Prisma verdeelinrichtingen in Carr.

  zoek naar creatieve,minder voor de handliggende oplossingen.In dat opzicht heb ikveel geleerd van demensen die bij Carrwerken. Ze zijn flexibel,altijd. Ze zijn eraangewend problemen terplekke op te lossen. Zo werken ze ook tijdens de voorstelling.Het publiek moet tevreden zijn, the showmust go on.

  het mogelijk maakt datdecorstukken van wel500 kilo volautomatischen computergestuurdkunnen worden gehesen?

  De door KoninginBeatrix bijgewoondeopeningsvoorstellingverliep vlekkeloos. TotTheos grote opluch-ting. Maar hij is de eerste om toe te gevendat het al met al geeneenvoudig proces isgeweest. Het pandvalt onder monumen-tenzorg. Daardoormoesten we steeds op

  De constante wijzigingvan plannen, mt bij-behorende nieuwebudgetvoorstellen,bezorgden Rob menigslapeloze nacht:Iedere veranderingwas van invloed, terwijler zowel aan het budgetals aan de planningduidelijke grenzenwaren gesteld: de pro-grammering voor hetnieuwe theaterseizoenstond immers al vast.

  STRAAT UITGRAVEN

  Theo neemt ons meevoor de grand tour, tebeginnen bij de techni-sche hoofdruimte. Deverdeelinrichtingen indeze ruimte werden bijElektro Internationaal in elkaar gezet. Theovertelt dat het plaatsenvan de kasten heel watvoeten in de aarde had.Deze ruimte ligt deelsbeneden straatniveau.Om de kasten naar bin-nen te kunnen schuivenhebben we de straatmoeten uitgraven eneen deel van de muurmoeten uitbreken.

  Voor de verdeelinrich-tingen maakte ElektroInternationaal gebruikvan het Prisma

  systeem van Schneider Electric. John Mooy van deWoerdense paneel-bouwer: We werken alsinds jaar en dag metSchneider Electric.Samen hebben we,naast veiligheid, vooral aandacht besteedt aande functionaliteit vande verdeelinrichtingen.Zo moesten de bordeneenvoudig ter plaatsekunnen worden uit-gebreid met plug-ins.John vervolgt: De kas-ten hebben we voorzienvan energiemeters dieeenvoudig op afstandkunnen worden uitge-lezen. Met de door ons gekozen PM500multimeters van MerlinGerin kan via het ethernet eenvoudig het verbruik van dertienverschillende veldenworden berekend enverrekend. Dat isbelangrijk voor hetinzicht in de energie-kosten.

  THE SHOW

  MUST GO ON

  Balancerend op debrug in de nok van hettheater zien we nogeen, speciaal doorElektro Internationaal

  ENERGIEDISTRIBUTIE

  De bouwgeschiedenis van Carr

  In 1987 werd in negen maanden tijd het circus van Oskar Carr gebouwd. In het begin van de twintigste eeuw werd er ten behoeve van revue en variteen toneelvloer gelegd tussen de zaal en de stallen. In 1920 werden de stallenverbouwd tot kleedkamers en werd de akoestiek in de grote zaal verbeterd. In 1924 werden de stallen alweer heringericht voor Circus Henny. In datzelfdejaar werd bij een renovatie de hal bekleed met marmer en kwamen er nieuwefoyers en vestiaires en een nieuwe toneelconstructie. In 1952 volgde een aan-passing om ijsrevues te kunnen programmeren. In de jaren zeventig werd detheaterzaal verkleind door een plafondverlaging en het wegwerken van galerijenen loges. Later werd de capaciteit voor tweeduizend toeschouwers hersteld. In het begin van de jaren negentig werd een ingrijpende verbouwing uitge-voerd. Er kwamen onder meer een nieuw toneelhuis en moderne kleedkamers.De aanpak van 2004 voorziet in nieuwe fundering, hydraulische zaalvloer, nieuwe foyer, vernieuwing van technische ruimten, foyers, garderobes, toiletten, kassas en entree.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 5

  RWZI Dieverbrug: schoon watermet de Transparent Ready oplossing van Schneider ElectricHet Drentse Dieverbrug ligt midden in

  een prachtig natuurgebied. Een gebied

  met een sterke aantrekkingskracht op

  touristen om de jachtige stress eens

  voor een aantal dagen achter je te

  laten. Dit betekent dat de bestaande

  rioolwaterzuivering, vooral in de

  zomertijd, een te kleine capaciteit

  bezat. Reden voor het Waterschap

  Reest en Wieden de zuivering drastisch

  uit te breiden en te moderniseren.

  INDUSTRIELE AUTOMATISERING

  amen metGrontmijwerd het

  bestek opgesteld. Dewensen in het bestekkonden prima wordeningevuld met het auto-matiseringsconceptvan Schneider Electric;Transparent Ready.

  DE REALISERING

  De opdrachten na deaanbesteding gingennaar MoekotteEnschede en Veendam.In de herfst van 2003 isde engineering gestarten in december 2004 iser op de zuivering eenevaluatie gehouden. Dezuivering functioneertnaar tevredenheid, vertellen Arent deGroot van Moekotte uitEnschede en MarcelDrok van Moekotte uitVeendam. De hardwareen software enginee-ring werd gerealiseerdin de vestiging inEnschede. De panelen-bouw en de montage

  S

  Lees verder op pagina 6

  op de zuivering, zijngerealiseerd doorMoekotte uit Veendam.

  HET TRANSPARENT

  READY CONCEPT

  Een belangrijke rol opde zuivering is wegge-legd voor het EthernetTCP/IP netwerk. Dit is

  En PLC bestuurt dewaterlijn, de anderebestuurt de sliblijn.Beide PLCs zijn voor-zien van webserversdie eenvoudig toegangbieden tot de proces-informatie doordat zete benaderen zijn viaeen web-browser.De veldinstrumentatie,zoals zuurstofmeters,redoxmeters, PHmeters en druk-opnemers worden via Profibus PA aan-gestuurd door deQuantum PLCs.

  De digitale en analogesensoren en actuatorenzijn aangesloten opAdvantys STB. Dit ishet gedistibueerde I/Oen integratieplatformvan Schneider Electric.De Advantys STB I/Oeilanden zijn aangeslo-ten op het EthernetTCP/IP netwerk enmaken gebruik vanModbusTCP en I/Oscanning. Deze servicesdraaien boven op hetstandaard TCP/IP

  protocol waardoor hetvolledig transparantblijft.De Advantys STBeilanden beschikkenstandaard over eenwebserver die de status van het moduulweergeeft via web-paginas. Via hetTCP/IP netwerk kanrechtstreeks de statusvan een I/O eiland worden opgevraagdmet een webbrowser.

  als een redundant glas-vezelnetwerk in eenring aangelegd over dehele zuivering. Wanneereen traject beschadigdraakt, blijft het netwerkvia het andere trajectbeschikbaar. Op ditnetwerk zijn tweeModicon QuantumPLCs aangesloten.

  Telemecanique, Modicon Quantum PLC met ethernet TCP/IP.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 20056

  Alle niet geregeldemotoren worden methet nieuwe motor-starter concept TesysModel U aangestuurden beveiligd. Dezemoderne motorstarterszijn door middel vanplug & play bekabe-ling aangesloten opAdvantys STB en daarmee direct gente-greerd in de besturing.

  De motoren die in snel-heid geregeld worden,zijn uitgevoerd metTelemecanique Altivarfrequentie-omvormers.Deze Altivar frequentie-omvormers communi-ceren met de PLCs viaEthernet TCP/IP net-werk. Ook de freqentie-omvormers hebben een ingebouwde web-server waardoor hetconfigureren eenvoudig

  met een standaardwebbrowser kan wor-den gedaan. Bovendienkunnen zaken als frequentie, toerental,opgenomen motor-stroom en vermogenop deze manier eenvoudig uitgelezenworden.

  GEBRUIKERS

  INTERFACE

  Voor lokale meldingworden de belangrijk-ste procesgegevensgepresenteerd op operatorterminals, met communicatie over ethernet.

  De zuivering wordtbediend en zijn statusgevisualiseerd metbehulp van een beeld-scherm-bedienstation(BBS). Het stationbestaat uit een PC met

  daarop een SCADA-pakket en communi-ceert via Modbus/TCPmet de PLCs.

  Met behulp van eenrelationele databaseserver (SQL server)worden alle belangrijkeprocesgegevens op hetBBS verzameld. Degegevens worden verwerkt in voorgedefi-nierde dag-, week- enmaandrapporten. Allealarmen worden voor-zien van een tijdstempelen opgeslagen in eendatabase tabel.Middels zoeksleutelskan vervolgens uit-gebreid gezocht wordennaar opgetreden alar-men.Op het BBS vindt ookde alarmafhandelingen doormelding plaats.Alarmen worden

  gepresenteerd in lijstenter acceptatie en reset.Met behulp van eenmodem worden alarmendoorgemeld naar debedrijfsvoerders.Daarvoor kunnen zeworden ingedeeld inmate van urgentie. Voorniet urgente alarmenwil men s nachts door-gaans niet gestoord

  worden. In een werk-en storingsdienst-rooster is instelbaar wiewanneer dienst heeften gewaarschuwdmoet worden. Reageert iemand nietop een alarm, dan gaatde melding naar devolgende dienstdoendemedewerker. Reageertgeen van beide, dan

  Telemecanique Altivar frequentie-omvormers in IP55 uitvoering.

  Moekotte B.V.Moekotte Enschede B.V. behoort tot n vande meest vooraanstaande bedrijven op hetgebied van de elektrotechniek en industrileICT en is een kleine 40 jaar succesvol actiefin dit vakgebied. De klantenkring omvat eenbreed scala aan industrien; van milieu totchemie en van papier tot voedings- engenotmiddelen, instellingen, banken en zieken-huizen alsmede overheid gerelateerde bedrijven, waaronder waterschappen.

  De Moekotte groep bestaat uit de MoekotteHolding met daaronder een viertal bedrijven;Moekotte Enschede B.V. (1966), MoekotteKrimpen B.V. (1985), Moekotte Veendam B.V.(1981) en Meetris GmBh (Duitsland) (2000).De totale bedrijfssterkte in Enschede,Krimpen a/d IJssel, Veendam en Mnsterbedraagt ca. 170 medewerkers, waarbij hetzwaartepunt in Enschede ligt.

  INDUSTRIELE AUTOMATISERING

  Advantys STB, met de veldbekabeling en de snelbekabeling voor Tesys Model U.

  www.moekotte.nl

  Tesys Model U motorgroepen met snelbekabeling.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 7

  Meer informatie?Kruis Artikel 1 aan op de antwoordkaart.

  verstoringen meer kunnen optreden door ondeskundige manipulatie.

  Ga voor intelligentie en betrouwbaarheid.

  Simply Smart!

  Telemecaniquevoert de druk op...

  ede door decompacterobuuste

  vormgeving van deXMLG, de gebruiks-temperatuur van hetmedium tot 125 gradenen de zeer goede EMCbestendigheid, zal desensor met name ineen industrile om-geving goed tot zijnrecht komen.Maar ook de veelzijdig-heid en nauwkeurigheidvan het door Teleme-canique op uw specifi-caties ingestelde product staat garantvoor een betrouwbarecontinuiteit in uw productieproces.

  De range bestaat uit zeven producten,afhankelijk van hetgekozen bereik; -1 bar,1 bar, 10 bar, 25 bar,100 bar, 250 bar en400 bar.

  Vervolgens bepaalt uhoe de sensor verderdoor de fabriek moetworden geconfigureerd.Bijvoorbeeld een PNPuitgang bij een vastewaarde, of bijvoorbeeld4 tot 20mA van 0 totde maximale waarde.De laatste keuze wordtbepaald door de elek-trische aansluiting. Hier kunt u kiezen tus-sen een standaard M12 sensoraansluitingof eventueel doorPhoenix Quick-on aansluiting, waarmee u een kabel kunt aan-sluiten zonder schroef-klemmen en zonder dat u de aderhulsenhoeft te strippen.

  Na configuratie doorTelemecanique zijn ergeen wijzigingen meeraan te brengen. Dit betekent dat er namontage ook geen

  wordt na twee uur een alarm eenmaligherhaald.

  BEDIENING

  OP AFSTAND

  Door middel van eenISDN verbinding kanvanuit het hoofd-kantoor van Reest enWieden in Meppel eenverbinding wordengemaakt met hetEthernet TCP/IP net-werk. Alle functionaliteitdie men lokaal op dezuivering heeft is daar-door op het hoofd-kantoor beschikbaar.

  TERUGBLIK

  Beide heren vanMoekotte kijken metgenoegen terug op derealisering van dit project. Marcel Drokmeldt dat tijdens deinbedrijfstelling-fasegeen enkele fout isgevonden in de beka-beling, mede door hettoepassen vanAdvantys STB. Ook ishij zeer tevreden overhet Transparent Readyconcept dat de inbedrijfstelling heeft bespoedigd.

  De nieuwe electronische drukschakelaars en druktransmitters, XMLG,

  vormen een welkome aanvulling op de bekende Nautilus drukschakelaars

  van Telemecanique.

  PRODUCTEN

  M

  Robuuste uitbreiding op de Nautilus drukschakelaars

  Meer informatie?Kruis Artikel 2 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 20058

  anvankelijkproduceerdedit internatio-

  naal georinteerdebedrijf alleen modulairetransportbanden voorde aardappelen, groen-te en fruit (AGF) sector.Maar al snel bleek dater ook vraag was naarandere producten diede logistieke processenkonden verbeteren. En dus werden er naverloop van tijd ookmachines voor onderandere de big baghandling, het bunker-proces en voor het vul-len en legen van kistenop de markt gebracht.De big bag, FIBC ofjumbo-zak voor gebruikmet onbewerkte AGF-producten is in Zuid-Europa al lange tijdingeburgerd. Door detoenemende import

  vanuit deze landen krij-gen ook Nederlandsebedrijven steeds vakermet big bags te maken.

  Daarnaast heeftMountec zich gespe-cialiseerd in turn-keyprojecten. Hierbijdraagt het bedrijf zorgvoor het ontwerp, delevering en de installa-tie van zowel hetmechanische als hetelektrische gedeeltevan het project.

  TIJDROVEND

  Recent ging Mountecop zoek naar eendecentrale oplossingvoor de - binnen hetsegment gangbare -besturingen. Tot dantoe was het gebruikelijkgeweest alle bekabe-ling naar een centralebesturingskast te laten

  Mountec ontwerpt, produceert en installeert machines en installaties die

  de logistiek van productieprocessen optimaliseren. De flexibele producten

  en innovatieve oplossingen van Mountec zorgen voor het zo efficint

  mogelijk functioneren van interne transportsystemen.

  A

  Maximale flexibiliteit MountecLogistic Solutions metSchneider Electric oplossing

  gaan. Het nadeel vandeze handelswijze wasechter dat er veel tijdop locatie werdgespendeerd. Vooral bijprojecten in het buiten-land zorgde dit vooraanzienlijke reis- enverblijfskosten. Menwas van mening dat deoplossing gevondenmoest worden in debussystemen. In eersteinstantie werd daaromgekozen voor de AS-i bus metstandaardoplossingen(frequentiegeregeldemotorstarter op AS-i).

  EIGEN INITIATIEF

  Al snel bleek dezestandaard oplossing,qua lokale I/O, nietflexibel genoeg te zijn.Bovendien vond menhet te duur. Hendrikvan den Berg van

  Mountec nam daaromhet initiatief zelf een AS-i starterkast te ont-wikkelen. Hij deed ditin samenwerking met Van Ketel IndustrileAutomatisering uitHaarlem, Iddo Schenkvan WaagmeesterElektro B.V. uit Zaan-dam en SchneiderElectric.Belangrijk uitgangspuntbij de bouw van destarter was dat deze uitstandaard componen-ten moest bestaan.Voorts stelde Mountecals eis dat er gebruikgemaakt zou wordenvan een leverancier die over een brede pro-ductkennis beschikteen waarvan het pro-ductaanbod snel viahet groothandelskanaalbeschikbaar zou zijn.Schneider Electricbleek perfect in staataan dit eisenpakket tevoldoen.

  COMPLETE

  OPLOSSING

  De door SchneiderElectric gebodenoplossing is compleeten bestaat uit de volgende losse compo-nenten: een metalenkast van Sarel, wat eenmechanische sterkeoplossing is, de Altivar11 frequentieregelaar,AS-i IP20 interfacemodules, Merlin Gerininstallatieautomaten enTelemecanique hoofd-schakelaars. De opcomponenten gerichteoplossing kent grote

  voordelen ten opzichtevan een standaardoplossing: de lokale I/O kan per starter zelfworden bepaald, dehulpvoeding 24VDCkan ter plaatse via eentrafo op de powerbusworden afgetakt (geenaparte zwarte AS-ihulpvoedingskabel), deoplossing bestaat uitstandaard productendie snel leverbaar zijn,kan modulair wordengebouwd, is flexibel enkent kortere doorloop-tijden. Om de maximale flexi-biliteit uit dit concept te halen, worden dekasten door Mounteczelf in elkaar gezet.

  INDUSTRIELE AUTOMATISERING

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 9

  erkoopleider-EGert JanSeip, wilde

  deze ruimte graag alsshowroom gaangebruiken. Het ideeontstond om elkemaand een anderefabrikant van merkendie de Technische Unievoert, de mogelijkheidte geven hun productenuit te stallen en onderde aandacht te brengenbij relaties en bezoe-kers van de vestiging. Om de goede samen-werking tussenTechnische UnieSpaanse Polder enSchneider Electric nogmeer kracht bij te zet-ten, hebben we dezegelegenheid met beidehanden aangegrepenom onze producten tepromoten.

  De maand februaristond gereserveerd inde agenda. Gezien degrootte van de ruimtehebben SchneiderElectric, MGE UPSSystems en Sarel dehanden ineengeslagenen gezamenlijk invullinggegeven aan de presentatie in deshowroom. Op dezemanier worden de

  PARTNERS

  om genteresseerdenoptimaal te voorzienvan informatie en documentatie. Iederebezoeker ontving daarbij dan ook nogeen klein presentje als dank voor hun aanwezigheid.

  Gert Jan Seip: Dit isde perfecte maniervoor onze fabrikantenom hun producten-pakket aan te prijzen

  en onder de aandachtte brengen bij onzerelaties. Daarnaastwordt natuurlijk desamenwerking met onsnog eens extra onder-streept, hoewel dit metbetrokken partijenuiteraard al uitstekendverloopt.

  pakketten van MerlinGerin (energiedistribu-tie), Telemecanique (industrile automatise-ring), MGE (no break-systemen) en Sarel(verdeelkasten) op eenruime en interessantewijze aan de mangebracht.Uiteraard speelt ook deTechnische Unie hierineen belangrijke rol.Door middel van directmail, uitnodigingen en

  Gezamenlijke invulling presentatie.

  ondersteunende actiesgedurende de show-maand, hebben zij merknamen en pro-ducten extra onder deaandacht brengen bijde diverse adviseurs,installateurs en paneelbouwers.

  Onder het genot vaneen kopje koffie warenop een aantal geplandedata mensen aanwezigzijn in de showroom

  Technische Unie Spaanse Polder introduceert leveranciers

  Medio 2004 werd er bij de Technische Unie in de Spaanse Polder een nieuwe weg ingeslagen.

  Na een aantal kleine verbouwingen en aanpassingen in het filiaal, is ook invulling gegeven aan de beschikbare

  ruimte bij binnenkomst van deze vestiging.

  V

  Themamaanden met Schneider Electric, MGE UPS Systems en Sarel

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200510

  PRODUCTEN

  et tempowaarin delaatste jaren

  technische productenin woningen wordentoegepast is enorm.Toepassing van n ofmeer PCs, met bij-behorende printers enscanners, DVD-spelersof home-cinemasets,televisie op de kamervan de kinderen, aller-hande adaptors voordiverse mobieltjes enuitgebreide keuken-apparatuur is geen uitzondering meer. De behoefte aan eenmeer uitgebreide installatie dan eenstandaard NEN 1010installatie is dan ookduidelijk aanwezig.

  ELUX IN HET KORT

  Elux is een marketing-concept dat is geba-seerd op huidige tech-nieken en producten.Met als doelstelling deelektrische infrastruc-tuur in woningen zoda-nig uit te voeren datvoor de bewoner eenoptimale flexibiliteitontstaat. Elux is eenuitgebreide infrastruc-tuur, waardoor hetmogelijk is de bewonermeer comfort en meerflexibiliteit te bieden.Elux kent een 230V -en een aparte ICT-infrastructuur metseparate centraal-dozen.

  LexCom Home van SchneiderElectric is deelnemer Elux

  De installatiekast is uitgebreider en biedtook meer uitbreidings-mogelijkheden.

  LEXCOM HOME: HET

  MEEST FLEXIBELE

  HUISNETWERK

  LexCom Home is hethuisnetwerk dat u demogelijkheid biedt omtelevisies, video-recor-ders, DVD-spelers,cameras, computers,telefoons en printersaan te sluiten in uwwoning, waar u maarwilt. De hoofdgedachteachter LexCom Homeis dat aansluitingengestructureerd, gestan-daardiseerd en slimmoeten zijn. Met alsresultaat een netwerkdat klaar is voor detoekomst waarin iedereaansluiting universeelte gebruiken is. Hethart van het LexComHome netwerk is hetdistributiecentrum. Hierworden beschikbarediensten zoals breed-band internet, telefoonen kabeltelevisie aan-gesloten op uw huis-netwerk. Vanuit het dis-tributiecentrum bepaaltu zelf welke functie deaansluitingen in de ver-schillende woonruimtenmoeten krijgen. Dit isvolkomen veilig en ukunt op een eenvoudigeen efficinte wijze eenaansluiting wijzigen vantelevisie naar data en

  In de praktijk komt het erop neer dat woningen in Nederland worden genstalleerd volgens de normen die in NEN 1010 zijn

  vastgelegd. Uit het oogpunt van veiligheid is dit een uitstekende norm. Uit het oogpunt van gebruikersgemak kan echter

  worden gesteld dat het een elektrische installatie met veel beperkingen oplevert.

  van data naar telefoon.De LexCom Home aansluitingen in de ver-schillende woonruimtenvoor uw radio, televisieof computer zijn uit-gevoerd in RJ45. Dit iseen reeds lang gebruik-te standaard bij profes-sionele netwerken endaarmee een garantievoor de toekomst.Afhankelijk van deapparatuur, die u wiltgebruiken, bieden wijhet juiste aansluitsnoerom uw apparatuur teverbinden met hetLexCom Home netwerk:TV, telefoon en dataover n universelekabel.

  VOORDELEN VOOR

  DE INSTALLATEUR

  Uiteraard bent u gen-teresseerd in hetgeenElux u kan bieden alsinstallateur. Een Eluxinstallatie is een uitge-breidere installatie dande standaard NEN1010installatie. De basisprijs(omzet) voor de instal-latie gaat daarmee ookomhoog. In een Eluxinstallatie bestaat zekerde mogelijkheid om

  extra meerwerk te kunnen bieden. Elkeinbouwdoos, die extrawordt geplaatst, biedtde mogelijkheid om teworden gevuld met eenwandcontactdoos, telefooncontact, etc.Deze vorm van meer-werk vindt voornamelijkplaats in de afbouw-fase. Hierdoor wordthet bouwproces nietvertraagd en is de

  H

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 11

  kwaliteit van het mate-riaal hoger, zodat deverhouding materiaal-verwerking per manuurgunstig is. Ook naoplevering van een project is het mogelijkom hoogwaardigematerialen te leveren.Te denken is daarbijaan het leveren vaneen huisautomatise-ringssysteem, deur-videos, etc. Maar ooknieuwe producten kunnen worden gele-verd (wireless Lan,modems, telefooncen-trales). Te denken valtook aan het bieden vaneen APK-keuring aanbewoners. Bij een goedverzorgde installatiehoort zeker ook eenstukje nazorgservice.Elk klantencontact kaneen nieuwe behoefte-stelling van de bewonerduidelijk maken, metde installateur alsmogelijke leveranciervan de gewenste techniek. Het aloudeprobleem van hak- enbreekwerk en daarmee

  gepaard gaande hoge kosten is in eenElux installatie geenbezwaar meer.

  ELUX STAAT VOOR

  DUIDELIJKHEID

  Niet alleen dat de con-sument weet wat hijkrijgt en waarom, ookalle andere partijen inde bouwkolom zijn hiervan op de hoogte.Elux is een nieuwestandaard, waarbij alle partijen eenvoudiger enefficinter met elkaarkunnen communiceren.En Elux doet recht aanhet vak van installateur,een visitekaartje, waar-bij de consument kanherkennen dat deinstallateur ook

  leverancier van comfort en flexibiliteitis. Ook dat is Elux:meer aandacht voor deelektrische installatieen voor verbetering vanhet imago van deinstallateur.

  VOORDELEN VOOR

  DE BEWONER

  Voor een consumentzijn de voordelen vaneen Elux installatie ten opzichte van een conventionele installatielegio. n In de woonkamerzijn er een aantal posi-ties mogelijk voor eenCAI, Telecom of andereICT-aansluitingn De installatie wordtveel flexibeler omdat ineen latere fase aanpas-singen met de infra-structuur te realiserenzijn zonder hak enbreekwerk

  n De meerprijs van eenElux installatie is niethoger dan de som vanhet gebruikelijke meer-werk, maar Elux is weleen betere infrastruc-tuur dan een regulieremeerwerk aanvullingn Geen dubbele wand-contactdozen meern Aansluitingsmogelijk-heid voor elektrischezonwering en/of rol-luikenn Toepassingsmoge-lijkheid van een huis-automatiseringssysteem,deurvideo, intercom oftraplift, nu of latern Uitbreidingsruimte inde installatiekastn Meer veiligheid doormogelijke kindveiligewandcontactdozen ofrookmelders

  n Hoger comfortniveauin de woningn Up-to-date elektri-sche installatie, ook inde toekomst, waardoorde waardevastheid vande woning wordt verbeterd.

  Elux is een concept datdoor de gezamenlijkewereld van elektrotech-nische fabrikantenwordt ondersteund. Op de site www.elux.nlis uitgebreide informa-tie beschikbaar voorinstallateurs, bewoners,woningbouwverenigin-gen en projectontwik-kelaars. Bezoek de siteen overtuig uzelf vande voordelen die Elux u kan bieden.

  Voor meer informatieover LexCom Homeverwijzen wij u graagnaar onze websitewww.schneider-electric.nl.

  Meer informatie?Kruis Artikel 3 aan op de antwoordkaart.

  TVDataTelefonie

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200512

  AAROM

  BEVEILIGEN

  TEGEN

  AARDFOUTEN?

  In tegenstelling totzwevende netten (IT-stelsels) zal bij geaardenetten (TT- of TN-stel-sels) een aardfoutdirect tot afschakelingleiden. Dit geeft eenverstoring van het productieproces wanter vindt immers afscha-keling plaats.

  In IT-stelsels kan metisolatieweerstands-meting een eersteaardfout gedetecteerdworden. In TT- en TN-stelsels kan geen isola-tieweerstandsmetingworden toegepast, denul is immers geaard.Toch kan de aardfout-stroom van de installa-tie gemeten worden,deze kan gezien wor-den als een maat vande isolatiekwaliteit.

  WAAROM EEN

  AARDLEKRELAIS

  EN GEEN AARDLEK-

  SCHAKELAAR?

  Merlin Gerin Vigirexaardlekrelais zijngemaakt om aardfoutente signaleren en daarnaeen contact af te gevenom daarmee bijvoor-beeld de hoofdstroomaf te schakelen. Dit heeft een aantalspecifieke gebruiks-voordelen ten opzichte

  Vigirex:een innovatieve reeks aardlekrelais

  Overzichtvan deVigirexreeks Beveiliging

  Groep monitor

  Installatie monitor

  WVigirex biedt een reeks

  beveiligingsrelais en

  monitorrelais die meer

  doen dan alleen afschakelen.

  PRODUCTEN

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 13

  productreeksen; debeveiligingsrelais en demonitorrelais. Het grote verschil is het uitgangscontact dat bijaanspreken van hetbeveiligingsrelais zal

  omschakelen en hand-matig gereset moet worden. Bij een monitor-relais zal het uitgangs-contact automatischafvallen bij verdwijnenvan de aardfout.

  VIGIREX

  GECOMBINEERD

  MET VERMOGENS-

  SCHAKELAARS

  Schneider Electricgarandeert een veiligeafschakeling, binnen 40 msec, van foutenmet Vigirex aardlek-relais ingesteld op30mA mits gecombi-neerd met Multi9 ofCompact NS vermo-gensschakelaars tot 630A.

  DE BELANGRIJKSTE

  VOORDELEN VAN

  VIGIREX

  n gereduceerde uit-schakeltoleranties tussen 0,8 en 1x Invoor nauwkeurig beveiligenn frequentiefilteringvoor ongestoord fre-quentieregelaar bedrijfn speciale gebogenuitschakelkarakteristiektegen ongewenst uitschakelen bij schakelpieken

  n UL1053 listed voor toepassing op de Noord-Amerikaanse marktn testen zonder uitschakelen van dehoofdstroom voor een ongestoord productieproces.

  TOT SLOT

  Waarom bieden wij u naast aard-lekschakelaarsook een innovatievereeks aard-lekrelais?Omdat de bedrijfs-voering van een installatie vaak meervraagt dan alleenafschakelen.

  WILT U MEER

  INFORMATIE?

  Er is een uitge-breide Neder-landse Vigirex catalogus beschikbaar, die u kunt aanvragen met de antwoordkaart.

  Gesloten transformator

  Rechthoekige transformator

  Deelbare transformator

  Meer informatie?Kruis Artikel 4 aan op de antwoordkaart.

  van aardlekschakelaars:n op afstand in- en uitschakelen en resettenn signaleren van aardfout zonder af teschakelenn aardlekbeveiligings-toepassingen boven de 125An het maken vanselectieve aardlekbe-veiligingstoepassingenn het testen van hetaardlekrelais zonderuitschakelen van dehoofdstroom.

  OVERZICHT VAN

  DE REEKS

  De Vigirex bestaat uittwee verschillende

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200514

  PRODUCTEN

  Telemecanique integreert veiligheid in Altivar 71 frequentieregelaar

  Nieuwe Altivar 71 familie heeft veel standaard functionaliteit

  e nieuwe generatie frequentieregelaarsvalt in ng een opzicht

  op, namelijk het grote vermo-gensbereik. Met de nieuweAltivar 71 frequentieregelaarskunnen asynchrone en synchronemotoren van 0,37 kW tot

  500 kW met netspanningen van200 V tot 240 V en 380 V tot 480 V worden aangestuurd.De Altivar 71 is afgestemd opcontinue toepassing in ruweomgevingen en kan zonder verdere toebehoren direct in alleindustrile netten worden toe-gepast. Een goede werking iszelfs bij onderspanningen tot50% gegarandeerd. Een netfilterklasse A en een smoorspoel zijngentegreerd, waardoor installatieen montage aanzienlijk wordenvereenvoudigd. De regelaar kanzonder derating worden gebruiktbij omgevingstemperaturen van-10 C tot 50 C.

  FUNCTIONALITEIT

  Veiligheid wordt bij de Altivar 71met hoofdletters geschreven.Talrijke veiligheids- en bescher-mingsfuncties zijn tegelijkertijd

  actief en wel op regelaar-,motor- en machineniveau. De veiligheidsfunctie veiligestop verhindert een ongewenstaanlopen van de motor engarandeert daarmee de veiligheid van het personeel dataan de machine of installatiewerkt - een en ander conformde normen IEC/EN 61508 SIL2en EN 954-1 categorie 3. Ditwas tot op heden alleen te reali-seren door extra toepassing vantwee redundante beveiligingenin de motorkabel. Hiermee kande Altivar 71 frequentieregelaardirect en zonder extra compo-nenten in gangbare veiligheids-concepten worden opgenomen, De nieuwe regelaar combineerteen breed scala aan applicatie-functies, een hoge overbelast-baarheid (220%!), krachtigebesturings- en regelalgorithmen

  Met de Altivar 71 brengt Schneider Electric een nieuwe

  generatie frequentieregelaars met uitgebreide

  functionaliteit op de markt. En van de meest in het

  oog springende eigenschappen van de nieuwe

  regelaars is de veiligheidsfunctie (Power Removal)

  volgens IEC/EN 61508-1 SIL2 en EN 954-1 categorie 3.

  Daarmee voldoet de nieuwe Altivar 71 familie nu al

  aan de toekomstige veiligheidsnorm.

  D

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 15

  en een maximale motorfrequen-tie van 1000 Hz. Dat maakt dedrive interessant voor complexemachines of machines met hogeprestaties voor handling-taken,voor hijswerktuigen, lifttoepas-singen, hout- en textielmachines,verpakkingslijnen en veel meer.Tot de standaard ingebouwdeapplicatiefuncties behoren koppelbegrenzing en -sturing,typische hijsfuncties, specialefuncties voor textielmachines,PID-regeling, positionering,ENA-functie (asymmetrischebelastingen zoals bijvoorbeeldbij excenteraandrijvingen), master-/slave-functies, beheervan meerdere configuraties ennog veel meer.

  BEDIENING

  Hoe krachtig de nieuwe genera-tie frequentieregelaars ook is,Telemecanique heeft kansgezien de bediening eenvoudigte houden. Standaard is deAltivar 71 voorzien van een gentegreerd grafisch bedienings-paneel met een display vangroot formaat. Dit vereenvoudigtde dialoog met de gebruiker engeeft hem extra mogelijkhedenzoals makkelijk te lezen meldingen, grafische weergaves,functietoetsen voor snelle toe-gang tot functies, gentegreerdehelpfuncties, enzovoorts.De grafische weergave kangemakkelijk aan de behoeftenvan de gebruiker worden aange-past. Parametersets, uitlezingenen staafdiagrammen kunneneenvoudig worden afgestemdop de eisen van de gebruiker -een dialoog in de taal van demachinebediende is daarmeeeenvoudig te realiseren. Een Simply Start menu maakteen snelle inbedrijfname engebruikmaking van alle capaci-teiten van de Altivar 71 mogelijk.Gebruikerspecifieke macrofunc-ties zorgen voor nog verderevereenvoudiging van de bedie-ning. De talrijke via het grafischedisplay aangeboden functiesvergemakkelijken inbedrijfname,

  bewaking en machinediagnose.Met Powersuite de configura-tiesoftware voor alle Altivar frequentieregelaars en Altistartsoftstarters, leverbaar voor PCof Pocket-PC, kan de gebruikervia een Bluetooth-verbindingook nog eens draadloos toe-gang krijgen tot de regelaar.

  UITBREIDINGEN

  Met 150 applicatiefuncties, talrijkein- en uitgangen, de standaardgentegreerde CANopen- enModbus-communicatie en de rijkelijk voorziene basisuitrustigvormt de Altivar 71 de oplossingvoor de meeste toepassingen inmachines en installaties. Waar voor automatiserings-oplossingen verdere functieszoals extra I/O, alternatieve bus- of netwerkinterfaces ofinterfaces voor meetsystemennodig zijn, kan de Altivar 71 ooknog eens uitgebreid worden metdrie optiekaarten. Uit een bredereeks aan optiekaarten kunneneenvoudig extra functies wordengekozen en toegevoegd.Met de zogeheten ControllerInside kaart kan de Altivar 71frequentieregelaar zelfs ingezetworden als het hart van eendecentraal automatiserings-eiland. Ze werkt daarbij als eenvolwassen PLC en neemt ookde functie van CANopen mastervoor haar rekening. Met de gentegreerde interfaces- CANopen en Modbus - kan deAltivar 71 gemakkelijk wordengentegreerd in automatiserings-oplossingen. Extra openheidwordt gegarandeerd door tiencommunicatie-opties, die alle inde industrie gebruikte bussen en netwerken ondersteunen.

  INTERNATIONALE NORMEN

  De Altivar 71 voldoet aan deinternationale normen UL/CSA,CE, C-Tick en GOST. Bij de ontwikkeling van de Altivar 71zijn de principes van het ecolo-gisch ontwerpen toegepast,rekening houdend met deEuropese ROHS Richtlijn

  (Restriction of HazardousSubstances) en met WEEE(Waste Electrical and ElectronicEquipment), die staan voor eenvergaande productrecycling. De Altivar 71 kan tot meer dan85% opnieuw worden gebruikten overtreft daarmee ruim deEuropese richtlijnen die een hergebruik van 70% vragen.

  Meer informatie?Kruis Artikel 5 aan op de antwoordkaart.

  Standaard is de Altivar 71 voorzien van een gentegreerd grafisch bedieningspaneel met een display van groot formaat.

  Het display biedt ruimte aan acht regels en kan behalve tekst ook staafdiagrammen, bitmaps en dergelijke weergeven.

  De nieuwe generatie frequentieregelaars is geschikt voor asynchrone en synchrone motoren van 0,37 kW tot 500 kW.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200516

  PRODUCTEN

  it diverse studies is gebleken dat wereld-wijd de markt voor decentrale I/Os in deeerstvolgende jaren aanzienlijk zal groeien.

  Deze verschuiving zal waarneembaar zijn naarIP20 en IP67 oplossingen.

  De decentrale I/O markt, ook wel bekend alsremote I/O, kent oplossingen op verschillendeniveaus. Dit loopt uiteen van simpele pre-wired tot modulaire I/O systemen met gentegreerdefunctionaliteiten. Automatiseringsoplossingen metgedecentraliseerde I/Os combineren de voordelenvan lage installatie- en bekabelingkosten metmaximale modulairiteit in het veld. De flexibiliteit,eenvoudige bediening en vele diagnosemogelijk-heden zorgen voor significante efficiencyverbete-ringen en kostenbesparing. Het bouwen en installeren van een besturingssysteem middels een plug-and-play-concept draagt bij aan degenoemde voordelen.

  PLC en I/O architecturen zijn ontwikkeld tot eenniveau waar intelligente en gedistribueerde I/Osystemen de gecentraliseerde besturings-architecturen vereenvoudigen.Schneider Electrics antwoord op deze architectuur-verschuiving is de nieuwe Advantys reeks. Een I/Oplatform, bedradingoplossing en voedingsmanage-mentsysteem dat het meest effectieve besturings-ontwerp op de markt biedt. De oplossingen binnende Advantys reeks sluiten perfect aan bij de indus-trile trend naar open netwerken en bussystemenzoals Ethernet, Canopen en AS-interface.

  Advantys remote I/O knoopt alle eindjes aan elkaar

  Een evolutiesprong met denieuwe I/O technologie vanTelemecaniqueMaximale flexibiliteit is tegenwoordig eerste vereiste bij grote

  gebruikers van productiesystemen. Dat heeft te maken met de steeds

  kortere levensduur van producten en hun verpakking. Daarbij komen

  tracking en tracing en het volgen van een product in de lijn tot aan de

  detailhandel. Vanwege de complexiteit en de omvang van de data-

  verwerking zijn daarvoor industrile PCs en PLCs noodzakelijk.

  ADVANTYS STB, EEN ZEER FLEXIBEL

  GEDISTRIBUEERD IP20 I/O SYSTEEM

  Advantys STB is een flexibel, open en modulairsysteem. Heeft een 7-tal communicatie-modulennaar de open netwerk/bussystemen. Biedt bouw-stenen van 2, 4 en 6 punts I/O modulen, een intel-ligent systeem met automatische of softwarematigeconfiguratie en hot swapping van I/O modulen.

  ADVANTYS OTB, EEN GEOPTIMALISEERD

  IP20 I/O SYSTEEM

  Advantys OTB biedt flexibiliteit en eenvoud voorkleine compacte systemen. Het systeem biedt 3 communicatie modulen met 20 I/O gentegreerden een brede reeks digitale en analoge uitbrei-dingsmodulen van 8 tot 32 I/O.

  U

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 17

  ADVANTYS FTM,

  EEN ZEER FLEXIBEL GEDISTRIBUEERD

  IP67 I/O SYSTEEM

  Advantys FTM is een flexibel, open en modulairsysteem en biedt 3 communicatie-modulen naarde open bussystemen, een brede reeks digitale enanaloge uitbreidingsmodulen en bedrading kanmet 60% worden gereduceerd. Met geavanceerdemogelijkheden voor diagnose van I/O en bus signalen.

  ADVANTYS FTB,

  EEN GEOPTIMALISEERD IP67 I/O SYSTEEM

  Advantys FTB is een compact en flexibel splitter-box systeem met behuizingen in kunststof enmetaal. Voeding, communicatie en I/O aan-sluitingen in een behuizing. M12 aansluitingen voor 16 digitale I/O, diagnose-mogelijkheden voorI/O en bus.

  ADVANTYS TELEFAST,

  EEN AANBOD PRE-WIRED IP20

  EN IP67 I/O SYSTEMEN

  Advantys Telefast heeft een breed aanbod aansluitmodulen met HE10 connector voor plugand play IP20 oplossingen waarbij railklemmen en interfacerelais vervangen kunnen worden en 2 typen passieve splitterboxen, 4 en 8 kanaals met M12 connector aansluitingen voor IP67 omgevingen.

  Meer informatie?Kruis Artikel 6 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200518

  Met de Flair 22D enFlair 23D kunnenniveaus van 200A tot800A ook geselecteerdworden door middelvan de keypad op devoorkant van de indica-tor (in stappen van 100A). De foute detectie-tijd bedraagt 40 ms.

  Op het moment dateen transformatoronder spanninggebracht wordt, ontstaat er een groteinschakelstroom diekort van duur is. Dezeinschakelstroom wordtook wel Inrush-stroomgenoemd en kan welhet 5- tot 20-voudigevan de nominalestroom van een trans-formator bedragen. Om ongeoorloofdefoutindicatie vanInrush-stromen te elimineren, wordt een3-secondenvertragingtoegepast wanneer hetnetwerk opgestartwordt.

  De Easergy is ookgeschikt voor hetdetecteren van over-stromen in alle midden-spanningsnetwerken.Beveiligingsniveauskunnen door micro-switches ingesteld worden van 200A tot800A (in stappen van200A).

  Easergy Flair indicatoren zijn ontwikkeld voor

  een betrouwbare foutstroomindicatie in alle

  typen middenspanningsnetwerken. De nieuwe

  indicatoren zijn te gebruiken in gesoleerde,

  direct geaarde of via een weerstand geaarde

  middenspanningsnetwerken voor het detecteren

  van aardfouten.

  ardfoutenworden gede-tecteerd door

  stroomvariaties (dl/dt)in de 3-fasen. Hierbijwordt er een 70 seconden vertragingtoegepast voor hetbevestigen van deaardfout door eenhoger gelegen beveili-gingscomponent. Door middel van micro-switches zijn beveili-gingsniveaus van 20Atot 160A verkrijgbaar(in stappen van 20A).

  Met de Flair 22D enFlair 23D kunnenbeveiligingsniveaus van5A tot 160A ook gese-lecteerd worden doormiddel van de keypadop de voorkant van deindicator (in stappenvan 10A).

  A

  Easergy, betrouwbare foutstroombewaking in middenspanningsnetwerkenBewaak aardfouten en overstromen met de nieuwe Easergy Flair indicatoren

  PRODUCTEN

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 19

  DE EASERGY FLAIR

  INDICATOREN

  DETECTEREN:

  n overstroom,n fouten tussen defasen onderling,n fouten tussen faseen aarde.

  Een gedetecteerde foutwordt weergegevendoor middel van eenrode LED op de voor-kant en op de LCD display van de indica-tor. Hierbij wordt hettype fout en de getrof-fen fase duidelijk weer-gegeven via een digita-le display. De actuelebelastingstroom en deingestelde configuratievan de indicator kun-nen ook worden weer-gegeven op de display.

  Externe weergave vaneen fout wordt gereali-seerd door middel vande rode LED aan devoorzijde van de indi-cator en via een optio-neel knipperlicht. Metde typen 21DT, 22D en23D is het mogelijk omeen contact te active-ren voor een SCADAinterface.

  De foutmelding wordtautomatisch gereset,wanneer de belastings-troom terugkeert.Handmatig resettenkan via een drukknop

  op de voorzijde van deindicator. Bij alletypen, behalve de Flair21D, kan een externeingang worden gebruiktom de fout teresetten. Indiengewenst kande fout ookworden geresetdoor middelvan een timer.Na de vertra-gingstijd vande timer wordtde LED uitge-schakeld enhet externecontact(SCADA) gedeacti-veerd. De getroffenfase blijft zichtbaar inde display totdat debelastingsstroomterugkeert.

  De voeding van deindicatoren is ingedeeldin 3 groepen, te weten:

  n de typen 21D en21DT worden gevoeddoor n van de meetsensorenn het type 22D kandoor n van de meetsensoren gevoed worden maar ook dooreen lithium batterijn het type 23D wordtgevoed door een 12Vdc - 48Vdc externe voeding.

  Een back-up voedingvan minimaal 4 uur

  wordt verkregen dooreen lithium batterij. Dit in combinatie metde eigen- of externevoeding garandeert een

  continue detec-tie en indicatievan aardfoutenen over-stromen.

  De indicatorenhebben eenDIN formaatvan 93mm x 45mm en een vastebevestiging. Op de achter-

  zijde van de indicatorenzijn microswitches aan-wezig voor het instellenvan de indicator enschroefverbindingenvoor de aansluitbeka-beling.Stroomtransformatorengespecificeerd voorRM6 bushings kunnengebruikt worden evenals split corestroomtransformatorenvoor montage om demiddenspannings-kabels.

  Meer informatie?Kruis Artikel 7 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200520

  en belangrijk voor-deel van IHC is datvoor alle besturings-

  functies gebruik wordt gemaaktvan laagspanning (24V).Tevens zijn alle delen van de installatie die niet wordengebruikt vrij van stroom.Hierdoor wordt niet alleen deveiligheid van kinderen in dewoning vergroot, maar wordter ook een verstandig leef-milieu gecreerd.

  U VERLAAT HET HUIS

  De schakelaar bij de buiten-deur doet het

  licht in de hal uit, tegelijkertijdwordt de oven uitgezet en hetinbraakalarm ingeschakeld.Bent u vergeten het licht uit tedoen? Gebruik uw telefoon!Als u weer thuiskomt, zorgtdezelfde schakelaar ervoor,dat in bepaalde vertrekken inuw huis het licht aangaat. Hetjuiste licht in alle omstandig-heden.

  HEEFT U DE HANDEN VOL

  Laat een bewegingssensor hetlicht aandoen als u de hal ofkeuken binnenkomt. Als u uwhanden vol heeft, is IHC vangrote waarde. Dezelfde sensorsignaleert inbrekers op die

  momenten dat u niet thuisbent.

  VEILIGHEID EERST

  Laat het koffiezetappa-raat en het strijkijzer nietlanger aanstaan dannodig. Met een druk opde knop schakelt u vooreen bepaalde tijd een wandcontactdoos in. U kuntnooit vergeten om hem weeruit te doen. Omdat IHC datvoor u doet.

  IHC SOFTWARE

  Het brein van een IHC installa-tie is de stuureenheid, dezemaakt gebruik van gebruiks-vriendelijke NederlandstaligeWindows software met kanten klare voorgeprogrammeer-de toepassingen voor functiesals aan en uit, dimfunctiesmet geheugenstanden of eenwelterusten schakelaar bij uwbed. In het programma maaktu gebruik van eenvoudigesleep en plak commandos

  om de in- en uit-gangen van het

  systeem teverbinden.De Windowssoftware wordt offlinegeprogrameerd. Dit betekenthet eenvoudig voorbereidenvan wijzigingen in de installatie.

  Omdat u met het IHC-systeemmeer controle krijgt over alleelektrische functies in uw huiswordt het dagelijkse levenvoor uw hele gezin eenvoudi-ger, veiliger en comfortabeler.Tevens is vanuit financieeloogpunt IHC een goedeinvestering. Niet alleen zorgteen IHC installatie voor eenlagere elektriciteitsrekening,maar ook voor een hogereverkoopwaarde van uwwoning. In beide opzichteneen goede investering.

  Intelligent Home Control

  Met het IHC-systeem kunnen alle elektrische functies zoals verlichting, zonwering, ventilatie en diverse alarmfuncties in een

  woning worden bestuurd. Zo kan uw huis bijvoorbeeld inspelen op veranderende jaargetijden door de verlichting af te

  stemmen op het vroeger donker worden. Hierdoor wordt uw huis niet alleen comfortabeler, maar ook veiliger en flexibeler.

  PRODUCTEN

  E

  Eenvoud, flexibiliteit en comfort

  Meer informatie?Kruis Artikel 8 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 21

  Lastscheiders VARIO van Telemecanique

  Veiligheid voor alles!

  Onder invloed van de Europese Richtlijnen is de veiligheid van het bedienend personeel

  in productieprocessen de afgelopen jaren weer centraal komen te staan.

  e hangslot-vergrendelbare werk-

  schakelaar voor veiligonderhoud aan eenelektrische installatie,speelt daarbij eenessentile rol. Het is

  dan ook nietvreemd datde VARIOwerkschake-laars opsteeds meerplaatsen toegepastworden. Veleafnemerskennen aljaren dezekerheid enveiligheid die

  de Telemecaniquecomponenten hen bieden. De Vario reekskenmerkt zich door eengroot gebruiksgemaken is Simply Smart,gewoon slim dus.

  TOEPASSING

  In de uitvoering metzwarte knop wordt deVario gebruikt als werk-schakelaar voor veiligonderhoud, met eenvergrendelmogelijkheidvan 3 hangsloten. In de veel gebruikterood/gele uitvoeringheeft de lastscheiderook de functie van eennood-uit schakelaar. In deze uitvoering mag

  geen onduidelijkheidontstaan met nood-stopknoppen die in denabijheid gemonteerdzijn. Is een werkscha-kelaar niet bedoeld alsnoodstop, dan mag dieniet rood/geel zijn.

  COMPACT

  De Vario reeks biedtnaast een reeks scha-kelaars van 25 tot 175A ook een tweetalminiatuur schakelaarsvoor 12 en 20A. De 3-polige schakelaarszijn uitbreidbaar tot 6 polen en met extrahulpcontacten en aardingscontacten.

  MAKKELIJK

  De schake-laars zijntot 40A temonterenin een gatvan 22,5mm. Er kanook vooreen 4-gatsmontagegekozen worden tot175A.

  SLIM

  De aansluitklemmenvan de schakelaars zijnomkeerbaar, zodatdezelfde schakelaar ineen kastdeur of zijwandalsook op een DIN-railop de achterwand van

  een kast gemonteerdkan worden. In de laatste montagewijzemet een verlengdeasbediening zorgt eeneffectieve asgeleidingaan de binnenkant vande kastdeur voor eenbetrouwbare bediening.

  FLEXIBEL

  In het aanbod kunt ukiezen uit completeschakelaars onder 1 referentie of de scha-kelaars zelf samen-stellen met een grotekeuzevrijheid in bedie-ningsknoppen en hand-grepen. Hierdoor krijgtu met een overzichtelijkaantal referenties eengroot aantal mogelijk-

  heden. Kijkvoor het volledige aan-bod in deTelemecaniquehoofdcatalogusvanaf paginaA290.

  OPENHEID /

  BESCHIKBAARHEID

  De reeks kan door devolledig modulairesamenstelling enopbouw op vele plaat-sen gebruikt worden.Voor kleine stand-aloneapplicaties en installa-ties zijn ook kant enklare werkschakelaarsin behuizing beschik-

  baar. Het spreekt voorzich dat deze behuizingalleen in veilige standte openen is.

  De Vario reeks last-scheiders/werkschake-laars bieden u de veiligheid die u zoekt.Ze liggen op voorraadbij de betere techni-

  sche groothandel.Vraag daarom bij uwgroothandel naar deVario schakelaars vanTelemecanique.Waarom moeilijk doen,als het veilig kan!

  PRODUCTEN

  D

  Meer informatie?Kruis Artikel 9 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 200522

  Prisma Plus ziet de toekomstkleurrijk tegemoet!Met de nieuwe verdeelinrichtingen Prisma Plus is

  het mogelijk om de behuizing van ieder gewenste

  RAL-kleur te voorzien. Hiermee komt Schneider

  Electric tegemoet aan klantspecifieke uitvoeringen.

  Voor meer informatie kunt u contactopnemen met ons Custumer SupportCenter: tel. (023) 5 124 124.

  PRODUCTEN

  Meer informatie?Kruis Artikel 10 aan op de antwoordkaart.

 • SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2005 23

  Aardlekbeveiliging met aardlekrelais

  Wanneer is aardlek-beveiliging nodig?In de NEN1010 (art. 412.5) is aardlek-beveiliging toegelatenop plaatsen waar aan-vullende beschermingtegen elektrische schoknoodzakelijk is. Demaximale aanspreek-stroom is in dit geval30mA. Deze maatregelis met name bedoeldom aanvullendebescherming te biedenin geval van bijvoor-beeld onzorgvuldighandelen van degebruiker.

  Soms is een leidingdusdanig lang, dat deoverstroombeveiligingbij een fout niet meertijdig afschakelt. Erbestaat het gevaar datbij een fout een meta-len gestel te lang ondergevaarlijke spanningkomt te staan. Er kandan in TN-stelsels volgens NEN1010 (art. 413.1.3.6) eenaardlekbeveiliging worden toegepast.Hiervoor is geen aan-spreekstroomwaardeopgegeven, deze isafhankelijk van de situatie.

  Aardlekbeveiliging isvolgens de NEN1010(art. 422.3.10) ook verplicht voor leiding-systemen in ruimtenwaar het risico opbrand bestaat ten

  gevolge van verwerktof opgeslagen materi-aal. Voorbeelden vandit soort ruimten zijngraanzolders, papier-opslag, maar ook ruimten in veevoerder-fabrieken en houtbe-werking-werkplaatsen.De aardlekbeveiligingmoet aan het begin van de installatie zijngeplaatst en mag eenmaximale aanspreek-stroom van 300mAhebben.

  KAN EEN AARDLEK-

  RELAIS ALS ONDER-

  HOUDSINDICATOR

  WERKEN?

  Een Vigirex RMH kansamen met de multi-plexer RM12T maximaal 12 groepenbewaken tegen aard-

  lekstromen. Het doelvan deze bewaking isom in een vroegtijdigstadium aardfouten opte sporen. Na dedetectie kan vervolgensactie ondernomen worden om de fout teverhelpen. Belangrijk isdat de fout verholpenkan worden, voordatde fout uitgroeit tot eenkortsluiting, waardooruitschakeling door deoverstroombeveiligingplaatsvindt.Afschakeling door deoverstroombeveiligingbetekent immers directeen onderbreking vanhet productieproces.

  Deze onderhouds-indicator is met namevan belang in installa-ties waar veel water of

  vocht over de kabels of motoren loopt. Ookis de onderhoudsindi-cator van belang ininstallaties, waarin veelmechanische slijtage iste verwachten door bij-voorbeeld trillingen oftemperatuurvariaties.

  HOE ZIET HET

  AANSLUITSCHEMA

  MET EEN AARDLEK-

  RELAIS ER UIT?

  Een aardlekrelais werktaltijd samen met eenstroomsensor (ook welcore-balance-transfor-mator genoemd). Destroomsensor meet desom van de stromen in de fasen en nul engeeft dit signaal af naar

  het aardlekrelais. Het aardlekrelais verge-lijkt de meetwaarde vande stroomsensor metde ingestelde stroom-waarde van het relais.Wordt de ingesteldewaarde overschreden,dan stuurt het aardlek-relais het uitgangs-contact aan. Hetuitgangscontact kanvervolgens een uit-schakelspoel van eenvermogensschakelaarlaten aanspreken waar-door de hoofdstroomwordt afgeschakeld. De verbinding tussensensor en relais is vanlevensbelang. Vandaaris een beveiliging in-gebouwd die, wanneer de verbinding tussenstroomsensor en aardlekrelais wordtonderbroken, het uitgangsrelais laat aanspreken.

  TOT SLOT

  De NEN1010 stelt opveel plaatsen hetgebruik van aardlek-schakelaars verplicht.Echter HET bewakenvan aardfoutstromen isvrij onbekend, daarom bieden wij u naastaardlekschakelaars ookeen reeks aardlekrelais.De bedrijfsvoering vaneen installatie vaakmeer vraagt dan alleenafschakelen.

  De NEN1010 stelt het gebruik van aardlekschakelaars op veel plaatsen

  verplicht. Er zijn echter ook tal van toepassingen die wel om aardlek-

  detectie vragen maar niet om directe afschakeling. Aardlekrelais bieden

  extra mogelijkheden die meer doen dan alleen afschakelen.

  NEN1010 EN BEVEILIGING

 • KORT NIEUWS

  Nieuwe producten in het kort

  Veiligheid inAltivar 71 frequentieregelaar

  Een van de meest in hetoog springende eigen-schappen van de nieuweregelaar is de veiligheids-functie (Power Removal)volgens IEC/EN 61508-1SIL2 en EN 954-1 categorie 3. Daarmee voldoet de nieuwe Altivar71 famillie nu al aan detoekomstige veiligheids-norm.

  AP

  RIL 2005

  Schneider Electric B.V.

  Postbus 836, 2003 RV Haarlem

  Telefoon (023) 5 124 124

  www.schneider-electric.nl

  Uitbreiding Nautilus drukschakelaars

  Mede door de compacterobuuste vormgeving vande XMLG, de gebruiks-temperatuur tot 125 gradenen de zeer goede EMCbestendigheid, zal de sensor met name in eenindustrile omgeving goedtot zijn recht komen.

  Nieuwe I/O technologie

  Schneider Electrics antwoord op deze archi-tectuurverschuiving is denieuwe Advantys reeks.Een I/O platform, bedra-dingoplossing en voedingsmanagement systeem is momenteelhet meest effectieve besturingsontwerp op demarkt. De oplossingenbinnen de Advantys reekssluiten perfect aan bij deindustrile trend naar open netwerken en bus-systemen zoals Ethernet,Canopen en AS-interface.

  Easergy indicatoren

  Easergy Flair indicatorenzijn ontwikkeld voor eenbetrouwbare foutstroom-indicatie in alle typen middenspannings-netwerken. De nieuweindicatoren zijn te gebruiken in gesoleerde, direct geaarde of via eenweerstand geaarde mid-denspanningsnetwerkenvoor het detecteren vanaardfouten.