integrisana primena metoda analitiČkog · pdf filetehnike višekriterijumskog...

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2018

236 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ekonomski horizonti, Januar - April 2016, Volumen 18, Sveska 1, 71 - 85 Ekonomski fakultet Univerziteta u KragujevcuUDC: 33 ISSN: 1450-863 X www. ekfak.kg.ac.rs

  Pregledni lanakUDK: 005.336.3:378(497.11)

  005.311.12:519.852doi: 10.5937/ ekonhor1601071M

  UVOD

  Ocena organizacionih performansi je jedna od najvanijih aktivnosti za sve menanadere i

  stejkholdere. Kao alat koji im omoguuje da procene organizacione snage i slabosti, kao i kompetitivne prednosti u odnosu na konkurenciju, ocena organizacionih performansi stvara pretpostavke za definisanje smernica i izbor mera koje moraju biti preduzete u cilju prevazilaenja postojeih problema.

  Organizacione performanse, generalno, su, po pravilu,

  INTEGRISANA PRIMENA METODA ANALITIKOG HIJERARHIJSKOG PROCESA I ANALIZE OBAVIJANJA

  PODATAKA U VREDNOVANJU PERFORMANSI VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

  Predrag Mimovi* i Ana KrstiEkonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

  Merenje i ocena uspenosti u ostvarivanju rezultata, od kljunog su znaaja za efektivno i efikasno funkcionisanje ekonomskih sistema, jer se na taj nain prati u kojoj meri se ostvaruju definisani ciljevi. Organizacione performanse se mere razliitim metodama, kvantitativnim i kvalitativnim. Mnogi od poznatih metoda za ocenu i merenje organizacionih performansi uzimaju u obzir samo finansijske, a zanemaruju nefinansijske pokazatelje. Integralno obuhvatanje jednih i drugih pokazatelja, kombinovanom primenom vie metoda, kao i poreenje njihovih rezultata, treba da omogui potpuniju i objektivniju meru organizacione performanse. Analitiki hijerarhijski proces (AHP) predstavlja formalan okvir za reavanje kompleksnih problema viekriterijumskog odluivanja, kao i sistemsku proceduru za hijerarhijsko prikazivanje elemenata nekog problema. Analiza obavijanja podataka (DEA) predstavlja neparametarski pristup baziran na linearnom programiranju, koji omoguuje izraunavanje efikasnosti jedinica odluivanja u okviru grupe organizacija. Rad je ilustracija naina i okvira kombinovanog korienja metoda viekriterijumske analize, u vrednovanju performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Prednosti ovakvog pristupa ogledaju se u prevazilaenju nedostataka parcijalne primene AHP i DEA metoda korienjem novog, hibridnog DEAHP (Data Envelopment Analytic Hierarchy Process) metoda. Vrednovanje performansi, integrisanom primenom AHP i DEA metoda, daje objektivnije rezultate i pouzdanija reenja posmatranog problema i na taj nain stvara vrednu informacionu osnovu za donoenje kvalitetnih strategijskih odluka u visokom obrazovanju, na nacionalnom nivou i nivou pojedinanih institucija.Kljune rei: viekriterijumska analiza, analitiki hijararhijski proces, analiza obavijanja podataka, organizacione performance, visoko obrazovanje

  JEL Classification: C44, C61, D81, I23

  * Korespondencija: P. Mimovi, Ekonomski fakultet Univerzi-teta u Kragujevcu, . Pucara 3, 34000 Kragujevac, Republika Srbija; e-mail: [email protected]

 • 72 Ekonomski horizonti (2016) 18(1), 71 - 85

  viedimenzionalne i pod uticajem brojnih faktora, kao to su: finansijski faktori, kao indikator finansijske pozicije organizacije; strategijski faktori kvalitativne prirode, koji determiniu interne aktivnosti organizacije i njihovu povezanost s tritem; ekonomski faktori koji ukljuuju poslovno okruenje, itd. Agregacija svih ovih faktora u kompozitnu, ukupnu meru performanse, je subjektivan i kompleksan proces koji zavisi od sistema vrednosti i sistema preferencija donosioca odluka u procesu odluivanja. Izrada sistema za merenje performansi je, zbog toga, kompleksan zadatak; ta je to to se moe smatrati optimalnim sistemom za merenje performansi, razlikovae se od sluaja do sluaja (Tangen, 2005). Pri tome, vano je razumeti kako bi sistemi merenja uinka trebalo da se razvijaju i da se integriu u modelima upravljanja organizacija. Ovakvi stavovi su konzistentni s bazinom paradigmom viekriterijumskog procesa odluivanja, to je kao posledicu imalo brojna istraivanja mogunosti primene viekriterijumskog odluivanja u procesu merenja i ocene organizacionih performansi (Aruldoss, Lakhsmi & Venkatesan, 2013).

  Kao posledica Bolonjskog procesa, internacionalizacije i uvoenja privatnih koleda i univerziteta, visokoobrazovne institucije su izloene sve veoj konkurenciji. Javlja se stalna potreba za poreenjem razliitih obrazovnih institucija, kako bi oni koji ele da upiu fakultete mogli da se odlue za najbolji prema nekom od kriterijuma koje sagledavaju. Cilj rangiranja je da se uspostavi transparentnost i da na taj nain informacije o univerzitetima budu korisne za vie ciljnih grupa, kao to su aci koji zavravaju srednju kolu, njihovi roditelji, univerzitetski profesori, univerzitetski menaderi, ministarstva i poslodavci. Brojne studije pokazuju da rangovi univerziteta utiu na izbor fakulteta/univerziteta kod aka koji zavravaju kolu. G. Saad (2001) navodi da analiza performansi omoguuje efektivnu i efikasnu alokaciju raspoloivih resursa. Ona, takoe, omoguuje planerima u visokom obrazovanju da identifikuju univerzitete s najviim nivoom performansi.

  Predmet istraivanja je merenje performansi visokokolskih institucija u Republici Srbiji (RS). Iako je najavljivano, vrednovanje i rangiranje univerziteta i fakulteta u RS, formalno nije izvreno, niti su precizirani kriterijumi i nain na koji e se rangiranje

  realizovati. U tom smislu, na primeru dvanaest fakulteta, sa etiri dravna univerziteta u RS (Beograd, Novi Sad, Ni i Kragujevac), za akademsku 2013/2014 godinu, u radu je predlaen novi pristup, koji eliminie proizvoljnost i pristrasnost za njihovu ocenu i rangiranje.

  Cilj rada je da se integrisanom primenom odreenih metoda viekriterijumskog odluivanja unapredi proces vrednovanja performansi u visokom obrazovanju RS.

  U skladu sa odreenim predmetom i ciljem istraivanja, formulisana je sledea hipoteza:

  H: Primena hibridnog DEAHP (Data Envelopment Analytic Hierachy Process) metoda, kroz sinergijski efekat kombinovane primene AHP (Analytic Hierarchy Process) i DEA (Data Envelopment Analysis) metoda, definie formalni, nauno utemeljen okvir za merenje i ocenu performansi u visokom obrazovanju, ime se stvaraju pretpostavke za njihovo objektivno i efikasno rangiranje.

  Rad je strukturiran na sledei nain: najpre je dat kratak teorijski osvrt na problematiku i najznaajnije aspekte merenja organizacionih performansi. Zatim su, u pregledu literature, navedene najznaajnije reference koje tangiraju primenu AHP i DEA metoda u visokom obrazovanju, nakon ega su ukratko objanjeni metodi korienii u radu - AHP, DEA i DEAHP. U poslednjem delu rada je na primeru merenja efikasnosti i rangiranja dvanaest izabranih fakulteta u RS, pokazano kako se kombinovanim korienjem ovih metoda dobija sveobuhvatna i objektivizirana ocena performansi posmatranih fakulteta.

  PREGLED LITERATURE

  Viekriterijumska analiza se u praksi pokazala kao pogodan teorijsko-metodoloki instrumentarijum za obuhvatanje i reavanje brojnih problema odluivanja, u kompanijama i u neprofitnim organizacijama. Raznovrsna priroda faktora koji utiu na proces odluivanja, kompleksnost ekonomskog okruenja, subjektivna priroda mnogih odluka, su neke od

 • P. Mimovi i A. Krsti, Integrisana primena metoda Analitikog hijerarhijskog procesa i Analize obavijanja podataka 73

  karakteristika finansijskih odluka, koje omoguuju primenu viekriterijumskog metodolokog okvira. Potreba istovremenog posmatranja vie kriterijuma, koji ukljuuju line preferencije donosioca odluka, vana je komponenta funkcije menadmenta. Primena viekriterijumskog odluivanja doputa donosiocu odluka (menaderu) da aktivno uestvuje u procesu donoenja odluka i pomae mu u razumevanju i suoavanju s kompleksnou i neizvesnou kao karakteristikama poslovnog okruenja. To znai da njegova uloga nije svedena na pasivnu implementaciju optimalnog reenja (ukoliko ono postoji) dobijenog iz primenjenog viekriterijumskog modela, ve on aktivno uestvuje u procesu strukturiranja i modeliranja problema, kao i u analizi, interpretaciji i implementaciji dobijenih rezultata. Moe se rei da viekriterijumsko odluivanje obezbeuje iroku lepezu tehnika za sintezu vie kriterijuma u problemima merenja peformansi u cilju izbora, rangiranja, klasifikacije i opisivanja skupa alternativnih opcija, o emu govore i brojne naune i strune reference.

  Tehnike viekriterijumskog odluivanja, kao to su Analitiki hijerarhijski proces, Analitiki mreni proces, i druge, ekstenzivno su koriene u merenju organizacionih performansi, kako samostalno, tako i u kombinaciji s drugim viekriterijumskim ili tradicionalnim pristupima.

  Analitiki hijerarhijski proces je primenjivan u brojnim istraivanjima koja se odnose na merenje performansi u visokom obrazovanju: V. M. R. Tummala i P. P. Sanchez (1988) uspeno primenjuju AHP u merenju performansi fakulteta; I. C. Ehie i D. Karahtanos (1994) mere poslovne performanse fakulteta primenom AHP; novije vreme J. R. Grandzol, (2005) primenjuje AHP u procesu izbora optimalnog fakulteta za studiranje; D. N. Ghosh (2011) kombinuje AHP i TOPSIS metodu u procesu merenja performansi etiri fakulteta za inenjersko obrazovanje, itd.

  J. Johnes (1996; 2006) daje pregled metoda koji mogu biti korieni u merenju i oceni performansi u visokom obrazovanju, i, na primeru komparativnog merenja efikasnosti univerziteta u Velikoj Britaniji, zakljuuje da DEA metod ima prednost u odnosu na druge metode. DEA metod je primenjivan u oceni organizacione efikasnosti u brojnim empirijskim istraivanjima koji

  se odnose na merenje i ocenu performansi u visokom obrazovanju: D. A. Antreas i S. Estelle (1997) koriste DEA u komparativnoj analizi efikasnosti visokog obrazovanja u Velikoj Britaniji; C. Ng. Ying i S. K. Li (2000) ispituju istraivake performanse visokokolskih institucija u Kini; M Abbott i C. Doucouliagos (2003), takoe, koriste DEA