instrumentet e politikes monetare te bankes se shqiperise dhe procedurat per realizimin e tyre

Download Instrumentet e Politikes Monetare Te Bankes Se Shqiperise Dhe Procedurat Per Realizimin e Tyre

Post on 22-Jun-2015

77 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instrumentet e Politikes Monetare Te Bankes Se Shqiperise Dhe Procedurat Per Realizimin e Tyre

TRANSCRIPT

1INSTRUMENTET E POLITIKS MONETARE T BANKS S SHQIPRIS DHE PROCEDURAT PR REALIZIMIN E TYREBanka e Shqipris20082Kt publikim mund ta gjeni edhe n form elektronike n adresn:www.bankofalbania.orgN qoft se dshironi t keni kopje t shkruara t tij mund ti krkoni n adresn:Banka e Shqipris, Sheshi Sknderbej Nr.1 Tiran, Shqipri,Tel.: +355-(0)4-2222152; Faks: +355-(0)4-2223558ose duke drguar nj e-mail n adresn:public@bankofalbania.orgTirazhi: 2500 kopje3P R M B A J T J A1. KONSIDERATA T PRGJITHSHME MBI KUADRIN OPERACIONAL T BANKS S SHQIPRIS51.1 POLITIKA MONETARE E BANKS S SHQIPRIS51.2 INSTRUMENTET E POLITIKS MONETARE 51.3. PJESMARRSIT N OPERACIONE91.4. GARANCIT PR OPERACIONET KREDITUESE 91.5 NDRYSHIMI I INSTRUMENTEVE92. KRITERET Q DUHET T PRMBUSHIN PARTNERT E BANKS S SHQIPRIS PR PRDORIMIN E INSTRUMENTEVE T POLITIKS MONETARE102.1 T PRGJITHSHME 102.2 KRITERET PR T QEN PARTNER I BANKS S SHQIPRIS N OPERACIONET E TREGUT T HAPUR T REALIZUARA ME MARRVESHJE RIBLERJEJE (T ANASJELLT) RIBLERJEJE102.3 KRITERET PR T QEN OBJEKT I REZERVS S DETYRUAR 113. OPERACIONET E TREGUT T HAPUR 123.1 T PRGJITHSHME 123.2 MARRVESHJET E RIBLERJES DHE T ANASJELLTA T RIBLERJES (REPO DHE R/REPO)123.3TRANSAKSIONET E SHITBLERJEVE ME T DREJTA T PLOTA 164. LEHTSIT E PRHERSHME174.1DEPOZITA NJDITORE 174.2 KREDIA NJDITORE185. INSTRUMENTE MBSHTETSE205.1 KREDIA LOMBARD206. PROCEDURAT226.1 PROCEDURAT E ANKANDEVE T OPERACIONEVE T TREGUT T HAPUR NPRMJET MARRVESHJEVE T RIBLERJES DHE T ANASJELLTA T RIBLERJES 226.2 REALIZIMI I MARRVESHJEVE T RIBLERJES DHE T ANASJELLTA T RIBLERJES NPRMJET PROCEDURAVE DYPALSHE276.3 PROCEDURAT PR TRANSAKSIONET E SHITBLERJEVE ME T DREJTA T PLOTA276.4PASTRIMI I LLOGARIVE 287. GARANCIT E OPERACIONEVE KREDITUESE DHE VLERSIMI I TYRE307.1 AKTIVET Q MUND T PRDOREN SI GARANCI 307.2 VLERSIMI I GARANCIVE307.3 MASAT PR KUNDRVAJTJEN E BANKAVE N LIDHJE ME PLOTSIMIN E KRKESAVE PR VENDOSJEN DHE RUAJTJEN E NIVELIT T GARANCIS 318. REZERVA E DETYRUAR348.1 T PRGJITHSHME348.2 PRCAKTIMI I MINIMUMIT T REZERVS S DETYRUAR 34ANEKSI 1SHEMBUJ T REALIZIMIT T DISA PREJ OPERACIONEVE MONETARE TBANKS S SHQIPRIS41ANEKSI 2FJALOR503451.1 POLITIKA MONETARE E BANKS S SHQIPRIS Objektiviipolitiksmonetare,qrealizohetngaBankaeShqiprissht arritja dhe ruajtja e stabilitetit t mimeve. N terma sasior, Banka e Shqipris ekaprkthyerobjektivinestabilitetittmimevenmbajtjeneinflacionitn nivelin 3 pr qind, me nj mundsi luhatjeje prej 1 pik prqindjeje rreth ksaj vlere qendrore. Pr t realizuar objektivin e inflacionit, Banka e Shqipris synon t kontrolloj rritjen e mjeteve monetare n ekonomi, n mnyr q oferta pr to t korrespondoj me nevojn e ekonomis pr mjete monetare reale. Rritja e mjeteve monetare kontrollohetnprmjetndjekjessobjektivaveoperacional,nshrbimtt cilve sht edhe kuadri operacional i Banks s Shqipris. 1.2 INSTRUMENTET E POLITIKS MONETAREBankaeShqipriskandispozicionnjsetinstrumenteshqelejojnat t ndikoj normat e interesit t tregut dhe t menaxhoj sasin e likuiditetit n shrbimtrealizimittobjektivaveoperacional.BankaeShqiprisinicion operacionetetregutthapur,ofronlehtsitprhershmesidheinstrumente mbshtetse pr bankat si dhe iu krkon ktyre t fundit, t mbajn nj rezerv minimale n llogarit e tyre n Bankn e Shqipris.1.2.1 OPERACIONET E TREGUT T HAPUROperacionetetregutthapurjanblerjadheshitjantregeletraveme vlerngaBankaeShqipris,meqllimshtiminosekontraktimineofertss parasnsisteminbankar.Operacionetetregutthapurqprdorennga 11. KONSIDERATA T PRGJITHSHME MBI KUADRIN OPERACIONAL T BANKS S SHQIPRIS6Banka e Shqipris jan: marrveshjet e riblerjeve (t njohura si REPO) dhe ato t anasjellta t riblerjeve (R/REPO), si dhe shitblerjet e bonove t thesarit me t drejtatplota.Nprputhjemeqllimin,mefrekuencndhemeprocedurat, marrveshjet e riblerjes dhe ato t anasjelltat konsiderohen si transaksione me efekte t prkohshme ndrkoh q shitblerjet me t drejta t plota konsiderohen si transaksione me efekt t prhershm.Marrveshjeteriblerjes(REPO)dheatotanasjelltajanformame shpesht e operacioneve t tregut t hapur t prdorura nga bankat qendrore. MarrveshjeteriblerjesnnkuptojnshitjeneletravemevlerngaBankae Shqipris bankave, t shoqruar me detyrimin e t pars pr ti ribler letrat me vler n nj dat t caktuar dhe me nj mim t caktuar. Shitja e letrave me vler nga ana e banks qendrore sht ekuivalente me vendosjen e nj depozite nga bankat n bankn qendrore. Nga ana tjetr, marrveshjet e anasjellta t riblerjes nnkuptojn blerjen nga ana e Banks s Shqipris t letrave me vler bankave, tshoqruarmedetyriminektyretfunditprtiriblerletratmevlerme nj mim t caktuar n nj dat t caktuar. Blerja e letrave me vler nga ana e banksqendroreshtenjvlershmemedhnienkreditkolateralizuarnga ana e saj, bankave. Transaksionet e shitblerjes me t drejta t plota jan operacione nprmjet tcilaveBankaeShqiprisblenoseshetletramevlerngabankat,me qllim ndryshimin e strukturs s likuiditetit. Blerja e letrave me vler nga ana eBankssShqiprisinjektonlikuiditetnsistem,ndrkohqshitjathith likuiditetin.Operacionetetregutthapurekzekutohenmbibaznetreprocedurave: ankande standarde, ankande t shpejta dhe marrdhnie dypalshe. Marrveshjet e riblerjes dhe ato t anasjellta me maturim njjavor, realizohen vetm nprmjet proceduravetankandevestandarde.Atoluajnrolkryesornrealizimine qllimeventregunehapurtparassinrastinetrheqjesslikuiditeteve ashtudheninjektiminelikuiditeteventreg.Ndrsamarrveshjeteriblerjes dhe t anasjellta t riblerjes me maturim nj dit, nj muaj dhe tre muaj si dhe transaksionetmetdrejtatplotarealizohennprmjetankandevetshpejta ose procedurave dypalshe.Normafikseeinteresitprmarrveshjeteriblerjevedhetanasjelltat riblerjeve,vendosetngaKshilliMbikqyrsiBankssShqiprisdhesht objekt i rishikimeve t herpashershme. Norma e tyre shrben edhe si referenc pr t gjitha normat e tjera t instrumenteve n tregun e paras.Marrveshjeteriblerjevedhetanasjelltatriblerjevemeafatnjdit, njmuajdhetremuajrealizohennprmjetankandevetshpejta.Kto operacione prfshihen n operacionet rregulluese t Banks s Shqipris dhe 7ndihmojn n administrimin e situats s likuiditeteve n treg dhe n normat e interesit.BankaeShqipriskryenedheoperacionestrukturore,tcilatrealizohen nprmjettransaksioneveprshitblerjenmetdrejtatplotatletraveme vler.KtotransaksioneiniciohenngaBankaeShqiprisdheekzekutohen nprmjet ankandeve t shpejta dhe marrveshjeve dypalshe. Efekti i ktyre lloj transaksioneve n likuiditete sht i prhershm. 1.2.2 LEHTSIT E PRHERSHMELehtsiteprhershmejaninstrumenteqshrbejnprdhniendhepr thithjenelikuiditetevenmnyrtprkohshmemeafatkohornjditordhe krijimin e korridorit ku mund t luhaten interesat e tregut ndrbankar. Prdorimi i ktyre lehtsive iniciohet nga bankat. Si lehtsi t prhershme, Banka e Shqipris ofron instrumentin e depozits njditore dhe at t kredis njditore. Bankatprdorininstrumentinedepozitsnjditoreprtinvestuar likuiditetin e tyre t teprt n Bankn e Shqipris me afat kohor njditor. Nkushtenormale,nukkakufijnshumnedepozitsnjditoreapo kufizimeprbankatqtprdorinktlehtsi.Normaeinteresitt depozitsnjditoreaktualishtsht1.75prqindnnnormnfikset marrveshjeve t riblerjes dhe shrben si dysheme pr normat njditore t interesit n tregun ndrbankar t paras. Bankatprdorininstrumentinekredisnjditoreprtmarrlikuiditet ngaBankaeShqipris,kundrejtkolateralitmeafatkohornjditor.N kushte normale, nuk ka kufij n shumn e kredis njditore apo kufizime prbankatqtprdorinktlehtsi,meprjashtimtkrkesspr vendosjenekolateralevetmjaftueshme.Normaeinteresittkredis njditoreaktualishtsht0.75prqindmbinormnemarrveshjevet riblerjes dhe shrben si tavan pr normat njditore t interesit n tregun ndrbankar t paras.1.2.3 INSTRUMENTET MBSHTETSEPr bankat q jan me munges likuiditeti por financiarisht t qndrueshme, Banka e Shqipris mund t akordoj kredi lombard. Kredia lombard mund t akordohetderintremuaj,kundrejtkolateralit.Normaeinteresittkredis lombard ka referenc normn e marrveshjeve t riblerjes dhe shrben si norma m e lart e interesit n tregun e paras. Aktualisht, sht 6 pik prqindjeje mbi nivelin e norms baz.81.2.4 MINIMUMI I REZERVS S DETYRUARRezervaminimaleedetyruarprfaqsonatpjestfondeveqbankat duhet t mbajn n llogarin e tyre pran Banks s Shqipris, n lek dhe n valut.Mbajtja e rezervs minimale t detyruar n Bankn e Shqipris nga bankat, shrben pr rregullimin e likuiditetit n sistemin bankar, n drejtim t krijimit t krkess pr likuiditet dhe pr stabilizimin e normave t interesit n treg. Banka eShqiprisprcaktonzratebilancitkontablqprfshihennrezervne detyruar,ndrkohqniveliirezervssdetyruarprdobankprcaktohet nga niveli i zrave t bilancit kontabl t vet banks, t prfshir n rezervn edetyruardhenganormaerezervssdetyruar,eprcaktuarngaBankae Shqipris.Meqllimzvoglimineluhatjessnormavetinteresitntregun ndrbankar t paras q mund t shkaktohet nga nevoja e paparashikuar pr likuiditet,bankaveiulejohetprdorimiirezervssdetyruarpordukeruajtur nivelin e saj mesatarisht gjat periudhs s mbajtjes. Interesi q bankat marrin pr rezervn minimale t detyruar, q mbahet nga Banka e Shqipris, llogaritet siprqindjeenormssmarrveshjevetriblerjes,tshpallurngaBanka eShqiprisprrezervatnlekdhesiprqindjeenormsbaztBanks Qendrore Evropiane dhe Banks Federale t SHBA-s respektivisht, pr rezervn e detyruar n euro dhe n dollar. Tabel 1. Kuadri i operacioneve t politiks monetare t Banks s Shqipris.Operacionet e politiks monetare Tipi i transaksioneve Maturiteti Frekuenca ProceduraShtim likuiditetiTrheqje likuiditetiOperacionet e tregut t hapurMarrveshje e riblerjes dhe e anasjellt e riblerjes njjavoreMarrveshje e anasjellt e riblerjesMarrveshje e riblerjesShtat ditJavore Ankand standardMarrveshje e riblerjes dhe e anasjellt e riblerjes njditoreMarrveshje e anasjellt e riblerjesMarrveshje e riblerjesNj ditE pastandardizuarAnkande t shpejtaMarrveshje t riblerjes dhe e anasjellt e riblerjes njmujoreMarrveshje e anasjellt e riblerjesMarrveshje e riblerjesNj muajE pastandardizuarAnkande t shpejtaProcedura dypalsheMarrveshje e riblerjes dhe e anasjellt e riblerjes tremujoreMarrveshje e anasjellt e riblerjesMarrveshje e riblerjesTre muajE pastandardizuarAnkande t shpejtaProcedura dypalsheBlerje dhe shitje me t drejta t plota, t letrave me

Recommended

View more >