instrumen contoh bahasa melayu pt3.docx

Download Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

Post on 02-Jun-2018

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  1/16

  TERH

  LOGO

  SEKOLAH

  Nama SekolahUJIAN BERTULIS

  2 Jam

  ARAHAN:

  1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

  2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruan!an disediakan.

  ". #a$apan anda hendaklah ditulis pada ruan%a$apan !an disediakan dalam kertas soalan ini.

  &. Kertas soalan ini hendaklah diserahkankepada pena$as peperiksaan pada akhirpeperiksaan.

  Untuk Kegunaan

  Nama 'emeriksa(

  Soalanarka!Penu!

  arka!Di"erole

  # )

  2 "

  $ 1*

  % &

  & 1*

  ' 1*

  ( 1*

  ) 1+

  * "*

  Jumla! #+

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  2/16

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  3/16

  TERH 2

  Arahan ( #a$ab semua soalan dalam Bahaian A0 Bahaian B0Bahaian dan satu

  soalan Bahaian .

  BAHA,IAN

  A(2+

  markah)

  # alam setiap a!at di ba$ah0 terdapat satu kesalahantatabahasa. ,ariskan kesalahan tersebut dan tulis %a$apann!apada ruanan !an disediakan. Anda tidak perlu men!alin a!at itusemula.

  i) Warga emas perlu berjumpa dengan doktor dari masa ke semasa demi menjaga

  kesihatan mereka.

  ii) Orang ramai sangat berpuas hati dengan keenakan masakan di Ahmad Restoran.

  iii) Kebanyakan kanak-kanak amat sukakan rancangan teleisyen yang berbentuk

  animasi.

  i) !"aya akan melaksanakan titah perintah tuanku#$ sembah %anglima A&ang

  kepada baginda sultan.

  () markah)

  2 alam setiap a!at di ba$ah terdapat satu kesalahan e%aan.

  Kenal pasti dan betulkan kesalahan tersebut. Anda tidak perlu

  men!alin a!at itu semula.

  i) Kes kehilangan kanak-kanak di pasaraya berpunca daripada sikap setengah-

  setengah ibu bapa yang tidak prihatin akan pergerakan anak-anak mereka ketika

  asyik berbelanja.

  ii) Kakak menghadiahkan sekotak pensil &arna dan senaskhah diari kepada adik.

  iii) %ihak pengurusan syarikat itu bersetuju untuk menggajikan pekerja baharunya

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  4/16

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  5/16

  $ Gabunkan a!at3a!at tunal di ba$ah supa!a men%adi satua!at ma%muk.

  i) Ramli ke perpustakaan pada hari "abtu.

  +aree, ke perpustakaan pada hari "abtu.

  ii) Abang sedang memasang payung.Kakak membantu abang membungkus kuih-muih.

  iii) ujan sedang turun.%ak Abu tetap turun ke sa&ah.

  i) urid itu menunggu bas.

  urid itu membaca buku.

  ) A,mi tidak ke sekolah.

  A,mi demam.A,mi memberitahu guru kelasnya.

  (1* markah)

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  6/16

  % Lihat ambar di ba$ah denan teliti0 kemudian tulis satuperibahasa !an sesuai denan ambar tersebut.

  i)

  ii)

  GA/A,

  (& markah)

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  7/16

  BAHA,IANB

  4"*markah5

  5 Ba6a petikan prosa klasik di ba$ah denan teliti0 kemudian %a$absoalan3soalan !an berikutn!a denan menunakan a!at andasendiri.

  elah genaplah empat puluh hari empat puluh malam. aharaja

  arakarma dan isterinya dihias dengan selengkapnya# dinaikkan ke atas

  perarakan panca persada tujuh tingkat# dihadap oleh segala raja# dan anak dara

  yang memegang puan. Kemudian diarak berkeliling negeri ercu /ndera

  tujuh kali. aharaja Kisna /ndera# engindera 0e&a# raja engernalelaa#dan Raja 0ikar Agas %eri pun menunjukkan kesaktian masing-masing# seperti

  aharaja Kisna /ndera memanah ke udara# turun hujan bunga rampai.

  angindera 0e&a juga memanah ke udara# turun pula hujan air ma&ar#

  panah raja engernalelaa dapat mengeluarkan cahaya matahari# dan 0ikar

  Agus %eri memanah ke udara# turun hujan permata ratna mutu manikam.

  "egala raja# menteri dan rakyat sekalian di negeri ercu /ndera

  menjunjung duli dan berdoa semoga "ultan aharaja arakarma dan uan

  %uteri 1ahaya Khairani menjadi raja di dalam negeri ercu /ndera itu.

  (0ipetik daripada prosa klasikHikayat Marakarma,

  AntologiHarga Sebuah Lukisan, ingkatan '#

  0e&an ahasa dan %ustaka)

  i) 3yatakan unsur-unsur kesaktian yang diperlihatkan oleh beberapa &atak yang terdapat

  dalam petikan prosa di atas. (" markah)

  ii) %etikan prosa di atas menggambarkan sebahagian daripada upacara pertabalan raja

  sebuah negeri.

  Apakah perkara-perkara yang dilakukan dalam upacara tersebut4 ("markah)

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  8/16

  iii) %ada pendapat anda# mengapakah raja-raja pada ,aman dahulu dikatakan memiliki ilmu

  kesaktian4 (&markah)

  ' Ba6a pantun di ba$ah denan teliti0 kemudian %a$ab soalan3soalan

  !an berikutn!a denan menunakan a!at anda sendiri.

  PANTUN EMPAT KERAT

  (Berjimat Cermat)

  %ergi belukar memasang pikat#

  %ulangnya le&at di hujung petang5

  6ikalau sentiasa berjimat cermat#

  Re,eki secupak terasa gantang.

  /ndah nian pemandangan dunia#0ari timur hingga selatan5

  "ikap berjimat amalan mulia#

  Orang boros sahabat syaitan.

  asak ranum buah ara#

  6atuh sebiji di atas papan5

  6ika berjimat setiap perkara#

  %asti terjamin masa hadapan.

  "ungguh pahit buah peria#

  0imakan juga dibuat sayur5embesar belanja sikap sesia#

  anya menambah beban ke&angan.

  "inggah berehat di Kota 7ama#

  Kuih dijamah air dihirup5

  erjimat cermat suruhan agama#

  6ika diamal sejahteralah hidup.

  (0ipetik daripada antologi

  Kasut Kelopak Jantung# ingkatan 8#0e&an ahasa dan %ustaka)

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  9/16

  i) erdasarkan pantun tersebut# nyatakan 9aedah-9aedah yang diperoleh daripada

  amalan berjimat cermat. ("markah)

  ii) 6elaskan pengajaran yang dapat diperoleh daripada pantun tersebut. ("markah)

  iii) %ada pendapat anda# apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk

  mendidik anak-anak supaya berjimat cermat4 (&markah)

  ( #a$apan anda hendaklah berdasarkan satu daripada no7el !an

  telah anda ka%i di Tinkatan 2.

  i) Wira %esona Aatari oleh %ro9. Ahmad :aki Abu akar

  ii) ;rti "ebuah %engorbanan oleh :aihanim :ainal Abidin

  iii) 7estari ukit enghijau oleh "yed ahad,ir "yed /brahim

  i) 0i "ebalik Wajah oleh Abang "ai9uddin Abang ohari

  %emilihan tajuk sesebuah noel dapat dikaitkan dengan isi kandungan noel tersebut.

  uktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah noel yang telah anda kaji.

  (1* markah)

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  10/16

  8

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  11/16

  BAHA,IAN -(1+

  markah)

  ) Lihat 6arta piramid makanan di ba$ah denan teliti. Berdasarkanmaklumat !an terdapat dalam 6arta tersebut0 tulis ulasan !anpan%ann!a antara )+ !ingga #++ "ata! "erkataan.

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  12/16

  TERH 8*

  TERHAD

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  13/16

  TERH 88

  BAHA,IAND

  ("*markah)

  * 'ilih satu daripada soalan di ba$ah. Tulis sebuah karanan !anpan%ann!a le/i! 0ari"a0a #)+ "ata! "erkataan.

  i) "ekolah anda akan menganjurkan sambutan ari

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  14/16

  TERH 82

  TERHAD

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  15/16

  TERH 8'

  TERHAD

 • 8/10/2019 Instrumen Contoh Bahasa Melayu PT3.docx

  16/16

  TERH 8=

  8

  KERTAS S1ALANTAAT