instrukcja obsługi wbc-5,6h-b2/p wbc-7,8h-b2/p wbc-9,5h-b2/p wbc

Download instrukcja obsługi wbc-5,6h-b2/p wbc-7,8h-b2/p wbc-9,5h-b2/p wbc

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INSTRUKCJA OBSUGI WBC-5,6H-B2/P

  WBC-7,8H-B2/P

  WBC-9,5H-B2/P

  WBC-13,5H-B2/P

  WBC-19,5H-B2/P-S

  05.2011

 • Spis treci Str. 1. Wane informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3 3. Lokalizacja instalacji.. 9 4. Obsuga sterownika 13 5. Zabezpieczenia. 21 6. Awarie. 22 7. Schemat elektryczny. 25 8. Dane techniczne.. 29

 • H E W A L E X 0 5 . 2 0 1 1 S t r o n a | 1

  1. Wane informacje.

  Informacje dotyczce bezpieczeostwa Naley uwanie przeczytad instrukcj przed zainstalowaniem produktu,

  aby zapobiec uszkodzeniu urzdzenia, wystpieniu zagroenia dla

  uytkownika, jak i spowodowaniu strat finansowych.

  Firma Hewalex zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian

  konstrukcyjnych.

  Eksploatacja jest praktycznie bezobsugowa, lecz wymaga pewnego

  nadzoru.

  Aby wprowadzid zmiany w ustawieniach naley zapoznad si z funkcjami

  sterownika.

  Przegldy okresowe i czynnoci serwisowe powinny byd wykonywane

  przez autoryzowanego serwisanta.

  Urzdzenie nie powinno byd obsugiwane przez osoby o ograniczonej

  sprawnoci fizycznej, sensorycznej lub umysowej oraz nie posiadajce

  dowiadczenia i wiedzy na temat jego obsugi, chyba e s one

  nadzorowane lub zostay poinstruowane w tym zakresie przez osob

  odpowiedzialn za ich bezpieczeostwo.

  Dzieci nie powinny mied dostpu do urzdzenia.

  Przed zainstalowaniem pompy ciepa naley sprawdzid, czy sied

  elektryczna odpowiada wymaganiom urzdzenia. Szczegowe

  informacje znajduj si na tabliczce znamionowej oraz w danych

  technicznych.

  Instalacja elektryczna powinna byd wyposaona w zabezpieczenie

  przeciwporaeniowe z wykorzystaniem wycznika rnicowo-

  prdowego lub uziemienia.

  Ze wzgldw bezpieczeostwa nie naley zmieniad lub naprawiad

  elementw pompy ciepa samodzielnie. Jeeli naprawa jest konieczna,

  naley skontaktowad si z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

  Nie naley wkadad adnych przedmiotw do pompy ciepa podczas

  pracy, poniewa mog one spowodowad uszkodzenie wentylatora lub

  innych elementw.

 • 2 | S t r o n a 0 5 . 2 0 1 1 H E W A L E X

  Zabrania si uywania pompy ciepa bez osony wentylatora lub cian

  obudowy, poniewa moe to prowadzid do wypadkw lub

  nieprawidowej pracy urzdzenia.

  Tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami s upowanione do

  przeprowadzania podczeo, zmian, czynnoci serwisowych.

  Oznaczenie

  Pompa ciepa posiada znak CE.

  Znak CE jest potwierdzeniem zgodnoci produktu z przepisami obowizujcymi

  w Unii Europejskiej. Zgodnod stwierdzono na podstawie wynikw badao w

  zakresie norm zharmonizowanych:

  PN-EN 60335-1:2004:/A1:2005/A2:2008,

  PN-EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+A11:2005+A12:2005

  wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze w Polsce.

  Numer seryjny

  Numer seryjny znajduje si pod tabliczk znamionow na przedniej pokrywie,

  obok manometru wysokiego cinienia.

  Zgaszajc usterk, zawsze naley podawad numer seryjny produktu.

 • H E W A L E X 0 5 . 2 0 1 1 S t r o n a | 3

  2. Podstawowe informacje.

  Zasada dziaania

  Pompa ciepa korzysta z darmowej energii sooca zgromadzonej w powietrzu i

  absorbuje t energi w czynniku roboczym. Po spreniu czynnika roboczego

  energia ta jest oddawana w wymienniku ciepa do czynnika grnego rda.

  Ogrzany czynnik grnego rda przepywa do zasobnika i oddaje w nim ciepo

  wodzie uytkowej.

  Urzdzenie skada si z wentylatora, ktry zasysa powietrze zewntrzne przez

  powierzchni parowacza. Pynny czynnik roboczy przepywa przez wownic

  parowacza (wymiennik ciepa dolnego rda) absorbujc ciepo z powietrza

  zewntrznego i zmienia stan skupienia na gazowy.

  Ciepy czynnik roboczy przepywa przez sprark, podnoszc jego cinienie i

  tym samym temperatur, a nastpnie przez skraplacz (przepywowy wymiennik

  ciepa grnego rda). W tym wymienniku nastpuje oddanie ciepa przez

  czynnik roboczy przepywajcy w wownicy zimnemu czynnikowi rda

  grnego omywajcemu wownic. Przepyw czynnika grnego rda

  wymuszony jest przez pomp cyrkulacyjn pomidzy wymiennikiem ciepa a

  zasobnikiem.

 • 4 | S t r o n a 0 5 . 2 0 1 1 H E W A L E X

  Woda w zbiorniku staje si cieplejsza, a ciepy czynnik roboczy w trakcie

  przepywu przez skraplacz powraca do stanu ciekego. Po przepywie przez

  zawr rozprny cay proces zaczyna si ponownie.

  Podczenie elektryczne

  Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed poraeniem elektrycznym

  wymagane jest podczenie przewodu ochronnego (uziemienia) do

  urzdzenia.

  Przed podczeniem urzdzenia naley sprawdzid, czy napicie w sieci

  elektrycznej odpowiada napiciu zasilania pompy ciepa. Obwd zasilania

  powinien byd wykonany odpowiednim kablem i wyposaony w oddzielny

  bezpiecznik zgodnie z danymi w tabeli poniej. Przewody elektryczne naley

  poczyd z listw zaciskow zasilanie. Do drugiej listwy zaciskowej pompa

  wody podczona jest pompa cyrkulacyjna (max. 1,5 A / 240 V). To poczenie

  pozwala na sterowanie prac pompy cyrkulacyjnej przez sterownik pompy

  ciepa. Na tej samej listwie zaciskowej istnieje moliwod podpicia zewntrznej

  grzaki elektrycznej.

  W modelach 3-fazowych wany jest kierunek obrotw silnika sprarki zaleny

  od kolejnoci podczenia faz. Niewaciwa kolejnod faz spowoduje odwrotny

  kierunek obrotw silnika co moe doprowadzid do uszkodzenia urzdzenia.

  Wbudowany czujnik kolejnoci faz zabezpiecza urzdzenie przed

  nieprawidowym podczeniem uniemoliwiajc uruchomienie urzdzenia.

 • H E W A L E X 0 5 . 2 0 1 1 S t r o n a | 5

  Moc [kW]

  Napicie [V]

  Zabezpieczenie nadprdowe [A]

  rednica przewodw kabla [mm2]

  5,6 220-240 C 16 3 x 2,5

  7,8 220-240 C 20 3 x 2,5

  9,5 220-240 C 32 3 x 4

  13,5 220-240 C 40 3 x 6

  19,5 220-240 C 25 5 x 2,5

  Pierwsze uruchomienie

  Przed pierwszym uruchomieniem naley cakowicie napenid ukad

  wod.

  Gdy wszystkie poczenia zostan wykonane i sprawdzone, naley wykonad

  nastepujce kroki:

  1. Wczyd zasilanie elektryczne urzdzenia, a nastpnie przycisnd na panelu sterownika. Urzdzenie uruchomi si z opnieniem

  spowodowanym uruchamianiem podzespow w odpowiedniej

  kolejnoci. 2. Gdy urzdzenie dziaa ju kilka minut, naley sprawdzid czy powietrze

  opuszczajce urzdzenie jest chodniejsze. 3. Wszystkie urzdzenia i pompa cyrkulacyjna dziaaj przez 24 godziny na

  dob, a do osignicia danej temperatury w zasobniku. Kiedy

  temperatura zostanie osignita, urzdzenie wycza si. Pompa ciepa

  uruchomi si automatycznie (tak dugo jak pompa cyrkulacyjna pracuje)

  gdy temperatura wody w zasobniku spadnie o ponad 4 C poniej

  ustawionej temperatury.

  W zalenoci od temperatury wylotowej czynnika ogrzewanego i temperatury

  powietrza, osignicie danej temperatury moe zajd kilka do kilkunastu

  godzin w zalenoci od pojemnoci zasobnika lub iloci odbieranej wody.

  Opnienie uruchomienia urzdzenie posiada funkcj 3 minutowego

  opnienia do ochrony elektrycznej podzespow oraz stykw. Po upywie

  czasu opnienia urzdzenie zostanie automatycznie uruchomione. Nawet

  krtkie przerwy zasilania uruchomi opnienie rozpoczcia pracy aby

 • 6 | S t r o n a 0 5 . 2 0 1 1 H E W A L E X

  zapobiegnie uszkodzeniu pompy ciepa. Dodatkowe przerwy w zasilaniu w

  okresie opnienia nie bdzie miao wpywu na odliczane 3 minuty.

  Kondensacja

  Gdy woda podgrzewana jest przez pomp ciepa to napywajce powietrze

  schadza si na tyle mocno, e moe spowodowad kondensacj wody na

  powierzchni parowacza. Objtod kondensatu moe sigad kilka litrw na

  godzin przy wysokiej wilgotnoci powietrza. Nie naley interpretowad

  kondensacji jako wyciek wody.

  Pompa ciepa zim

  Niezachowanie naleytej ostronoci podczas zimowej eksploatacji

  urzdzenia moe spowodowad uszkodzenie pompy ciepa i utrat

  gwarancji.

  Podczas przerwy w eksploatacji w okresie zimowym, pompa ciepa powinna

  zostad uruchomiona co najmniej raz na miesic w celu uniknicia zablokowania

  wirnika pompy cyrkulacyjnej. W przypadku, gdy pompa ciepa zainstalowana

  jest w miejscu, gdzie temperatura moe spad poniej 0 C naley zabezpieczyd

  pomp ciepa i instalacj wodn przed uszkodzeniem poprzez oprnienie z

  wody. Oprnienie ukadu z wody naley wykonad w nastpujcy sposb:

  1. Wyczyd zasilanie elektryczne.

  2. Zamknd dopyw wody do pompy ciepa przez zamknicie zaworw.

  3. Odczyd przyczenie wlotowe i wylotowe wody do pompy ciepa w celu

  wypuszczenia wody z urzdzenia.

  4. Luno podczyd wlot i wylot wody z pomp ciepa w celu aby zapobiec

  przedostania si zanieczyszczeo do urzdzenia.

  Opisane rodki nie musz byd podejmowane, gdy do odbioru ciepa uyty

  jest niezamarzajcy czynnik.

 • H E W A L E X 0 5 . 2 0 1 1 S t r o n a | 7

  Uruchomienie pompy po zimie

  Jeli pompa ciepa zostaa oprniona na zim to naley podjd nastpujce

  kroki aby uruchomid urzdzenie wiosn:

  1. W pierwszej kolejnoci sprawdzid, czy nie ma zanieczyszczeo w kanaach

  powietrznych i instalacji wodnej oraz zmian w instalacji.

  2. Sprawdzid, czy wlot i wylot wody s odpowiednio dokrcone (szczelnod

  instalacji).

  3. Wykonad czynnoci 1-3 z punktu Pierwsze uruchomienie.

  Kontrolowanie urzdzenia

  Jeeli pompa ciepa zostaa zainstalowana poprawnie, to bdzie ona

  bezproblemowo pracowad w normalnych warunkach.

  W celu zapewnienia dugotrwaej bezawaryjnoci naley:

  1. Nie skadowad w pob