instanŢaportal.just.ro/296/documents/raport anul 2017.docx · web viewinstanţa se situează la...

of 17 /17
INSTANŢA Curtea de apel Tribunalul Judecătoria Satu Mare Raport lunar/trimestrial/semestrial/anual privind eficienţa activităţii instanţei Anul 2017 1

Author: others

Post on 19-Jan-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTANŢA

INSTANŢA

Curtea de apel

Tribunalul

Judecătoria Satu Mare

Raport lunar/trimestrial/semestrial/anual

privind eficienţa activităţii instanţei

Anul 2017

1. Introducere

Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12,2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucra privind eficienţa activităţii instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.

Aspectele care fac obiectul prezentului document sunt următoarele:

1)Prezentarea indicatorilor de eficientă a activităţii instanţei în perioada 01.01.2017-31.12.2017;

2)Analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada analizată, în vederea identificării elementelor care au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă.

Această analiză va viza atât eficienţa la nivelul instanţei, cât şi pe materii, secţii şi completuri de judecată (în acest din urmă caz, numai dacă se consideră necesar);

3)Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost concepute ca un instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă.

În concluzie, concluziile analizei instanţelor, pe baza indicatorilor de eficienţă, reprezintă un punct de la care managementul instanţei poate gândi acele măsuri concrete care să conducă la o mai bună eficienţă a instanţei.

II Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor sunt următorii:

a)Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual;

b)Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe;

c)Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual;

d)Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final;

e)Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate eu document de tip final Hotărâre.

Se prezintă grafic rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în perioada analizată, astfel cum reiese acesta din aplicaţia STATIS şi anume;

Concluzie;

În perioada analizată, instanţa – Judecătoria Satu Mare - s-a încadrat în gradul de performanţă „Eficient ".

Se prezintă scurte comentarii cu datele statistice aferente fiecărui indicator, astfel:

1)Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 14860 dosare nou intrate şi un număr de 13962 dosare soluţionate, încadrându-se la acest indicator, în gradul „Satisfăcător ", potrivit plajelor de eficientă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.

Se prezintă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată.

2) Stocul de dosare

La data de referinţă ( finele anului), din totalul de 4442 dosare aflate în stoc un număr de 176 dosare, reprezentând un procent de 4,0 % sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni.

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa – Judecătoria Satu Mare – s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”, potrivit plajelor de eficientă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.

Se prezentă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei în perioada analizată:

3) Ponderea dosarelor închise într-un an

În perioada de referinţă, din totalul de 13932 dosare soluţionate un număr de 13523 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 96,9%.

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte eficient ", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.

Se prezintă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate ia nivelul instanţei în perioada analizată:

4) Durata medie de soluţionare

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 3,4 luni, instanţa încadrându-se în gradul „Foarte eficient”.

În penal, această durată a fost de 2,1 lună, instanţa încadrându-se în gradul „Foarte eficient”

Se prezentă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei în perioada analizată:

5) Redactările peste termenul legal

În perioada de referinţă, din totalul de 9351 dosare soluţionate, un număr de 1633 dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în gradul „Eficient", după caz.

Se prezintă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei în perioada analizată:

Având în vedere faptul că, gradul de eficienţă înregistrat la Judecătoria Satu Mare a fost „Eficient" , vă prezentăm imagini extrase din Statis şi scurte comentarii cu datele statistice aferente materiilor, secţiilor, completurilor de judecată, care au determinat scăderea eficienţei,

III. Analiza internă a rezultatelor instanţei îi perioada analizată, în vederea identificării elementelor care au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă

Analizând indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii Judecătoriei Satu Mare, se constată că în anul 2017 Judecătoria Satu Mare s-a încadrat la gradul de performanţă „Eficient”, însă la trei din cei 5 indicatori de performanţă judecătoria se încadrează la indicatorul ”Foarte Eficient”, la un indicator „Eficient” și la un indicator „Satisfăcător”,

Cu privire la aceşti doi indicatori, arătăm că unul dintre motivele pentru care instanţa se situează la criteriul Rata de soluţionare a dosarelor doar la un nivel „Satisfăcător”,constă în faptul că, în perioada supusă analizei (01.01.2017 – 31.12.2017), la Judecătoria Satu Mare s-a înregistrat o creştere substanţială a numărului dosarelor nou înregistrate, cu preponderenţă în ultimul semestru a anului 2017, ceea ce a determinat scăderea operativităţii soluţionării dosarelor nou înregistrate, întrucât dosarele nu au parcurs întreaga procedură de soluţionare, fiind în procedura de regularizare în această perioadă în ceea ce priveşte dosarele secţiei civile, iar dosarele penale aflându-se în faza de cameră preliminară sau fiind acordate deja termene pentru luna ianuarie 2018..

Astfel, exemplificăm, arătând că, dacă în aceeaşi perioadă a anului trecut pe rolul Judecătoriei Satu Mare s-au înregistrat un număr de 13063 dosare, în acest an numărul de dosare înregistrate a fost de 14860 de dosare, astfel că se explică scăderea față de anul 2016 când a fost înregistrat grad de eficienţă ca fiind ”Eficient”. Procentual această scădere reprezintă doar 6 procente,

Astfel, arătăm că în primul semestru a anului s-au înregistrat un număr de 7.183 de dosare, cu 495 mai puțin față de cel de-al doilea semestru a anului 2017, iar numărul judecătorilor în cel de-al doilea semestru a anului 2017 a scăzut cu 2 judecători, fiind desființate două complete.

Unul dintre motivele pentru care Judecătorie Satu Mare s-a încadrat doar la la un nivel „Satisfăcător” este acela că în foarte multe dosare se impun regularizări ample cea ce impune creşterea duratei de soluţionare raportat la data înregistrării dosarului, în multe situaţii durata fiind extinsă de deficienţele legate de procedurile de comunicare la care se constată lipsuri în privinţa indicării corecte a domiciliului sau alte situaţii ce împiedică procedura de comunicare precum mutarea uneia dintre părţi, schimbarea domiciliului în fapt fără forme legale ori situaţia decesului, cu prelungirea pe o perioadă mai mare în cazul în care sunt de identificat o multitudine de moştenitori.

În materie penală unul dintre motive este faptul că, în unele dosare, inculpaţii trebuie citaţi în străinătate, iar realizarea procedurii de citare în străinătate durează foarte mult. De asemenea, pentru dosarele aflate în cameră preliminară, procedura impusă de noul Cod de procedură penală determină mărirea duratei de soluţionare a cauzelor penale, raportat şi la faptul că în această procedură se pot formula contestaţii care se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară şi care determină prelungirea fazei de cameră preliminară, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate al acestei secţii a crescut în ultima perioadă.

Făcând o analiză pe secţii/ materii pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 a Ratei de soluţionare a dosarelor calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, situaţia se prezintă astfel:

Analiză pe Materii și obiecte urgente:

SECȚIA CIVILĂ

MATERIE: MINORI ŞI FAMILIE

MATERIE: LITIGII CU PROFESIONIŞTII

MATERIE: CIVIL

SECȚIA PENALĂ

- TIP OBIECT PENAL- Infracțiune

- TIP OBIECT PENAL- Cerere

Indicatorul E05 – Documente redactate peste termen

La acest indicator, doar secția civilă se încadrează la gradul „Eficient”, secția penală încadrându-se la gradul – ”Foarte eficient”.

În ceea ce priveşte secţia civilă, din analizele statistice realizate la nivelul instanţei privitoare la hotărârile pronunţate şi redactate de fiecare judecător, se constată că, de regulă, înregistrează întârzieri la redactarea hotărârilor judecătorii care prezidează complete cu o încărcătură ridicată, precum şi judecătorii care au soluţionat un număr de dosare peste media lunară a instanţei, fiind astfel justificate obiectiv întârzierile acestora, în raport de împrejurarea că gestionarea unui număr mai mare de dosare sau pronunţarea unui număr mai mare de hotărâri implică şi un efort mai mare din parte judecătorilor în cauză.

Apreciem că, şi în ceea ce privește acest indicator, rezultatele înregistrate în cadrul secție civile se datorează numărului redus de judecători, precum și a faptului că pe parcursul anului 2017 au fost desființate mai multe complete de judecată, iar dosarele acestora au fost preluate ceea ce a dus la creșterea volumului de activitate pe fiecare complet în parte. Însă trebuie avut în vedere faptul că media zilelor de întârziere nu este foarte mare fiind de 17,2 zile, iar termenul mediu de redactare este de 31,2 zile.

Alte motive care au condus la depăşirea termenului legal pentru motivarea hotărârii judecătoreşti constau în maniera în care fiecare judecător alege să îşi gestioneze volumul de activitate, punând accentul pe calitatea motivării hotărârii judecătoreşti în defavoarea termenului legal instituit pentru motivarea unei hotărâri judecătoreşti, în contextul în care o parte din judecătorii instanţei sunt în perioada de început a profesiei , respectiv 6 judecători cu o vechime sub un an, 4 judecători cu o vechime sub 2 ani, dar şi în supraaglomerarea ca urmare a repartizării aleatorii ECRIS a unor complete, fapt care a condus la adoptarea unei hotărâri de colegiu în sensul blocării unui complet în vederea remedierii situaţiei.

Apreciem că ocuparea schemei de personal atât cu judecători, cât şi cu grefieri ar duce la creşterea ratei de soluţionare a dosarelor, la scăderea încărcăturii pe judecător, la reducerea numărului de dosare de soluţionat pe judecător, cu consecinţa alocării unui timp mai mare pentru redactarea hotărârilor, cu implicaţii directe în creşterea calităţii actului de justiţie şi o percepţie mai bună asupra activităţii desfăşurate.

IV. Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei

Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea performanţei instanţei din punct de vedere al indicatorilor de performanţă la care Judecătoria Satu Mare a înregistrat gradul ”Eficient” sau „Satisfăcător”.

- Se va menţine practica stabilită anterior de a se prezenta judecătorilor instanţei, la următoarele întâlniri de învăţământ profesional, calificativele obţinute de instanţă pe parcursul anului 2018, punându-se accent pe calificativul „satisfăcător ” la criteriile „rata de soluţionare a dosarelor” , în vederea identificării şi remedierii situaţiilor care au condus la un grad scăzut de eficienţă a unor completuri de judecată, a activităţii secţiilor şi stabilirii de noi obiective generale şi specifice pentru îmbunătăţirea performanţei;

- Se va realiza un control permanent de către judecători desemnați să îndeplinească atribuțiile preşedintelui de secţie civil/penală asupra realizării obiectivelor privitoare la redactarea în termen a hotărârilor judecătoreşti şi la rata de soluţionare a dosarelor;

- Se va întocmi, cu concursul acestora, în măsura în care judecătorii înregistrează, la un moment dat, un număr ridicat de hotărâri neredactate pentru care termenul legal a fost depăşit, un program de recuperare a întârzierilor;

- Se va aloca judecătorilor care înregistrează întârzieri la redactare din cauza încărcăturii superioare a completului ca urmare a repartizării inegale de către Ecris un grefier care să desfăşoare, alături de grefierul de şedinţă, activitate de tehnoredactare;

- Se va repune în discuţie, la seminarele de învăţământ profesional din anul 2018 , necesitatea aplicării riguroase a normelor de procedură a căror ignorare poate cauza tergiversarea soluţionării cauzelor într-un termen optim;

- Se va monitoriza situaţia completurilor de judecată care, din cauza încărcăturii superioare, urmare a repartizării inegale de către Ecris faţă de celelalte completuri, nu permit judecătorului titular să îşi desfăşoare activitatea la un nivel optim şi se va pune în discuţie, în măsura în care se impune o astfel de măsură, blocarea temporară a acestor completuri, reducerea complexităţii care poate fi repartizată acestor completuri sau luarea unor alte măsuri adecvate.

- Se va acorda, de către preşedintele instanţei, în virtutea atribuţiei de organizare a studiului profesional al judecătorilor, în măsura în care se solicită sau se apreciază necesar, asistenţă şi consiliere judecătorilor aflaţi în perioada de început a profesiei, precum și cu privire la problema managementului timpului, prioritizării şi organizării activităţii specifice judecătorului.

Cu deosebită consideraţie ,

PREŞEDINTE GREFIER ŞEF

POP CAMELIA COSTEA MARIANA

Red. 3 ex.

1