inneh£¥ll ... frisktandv£¥rd och beslutsst£¶d f£¶r...

Download Inneh£¥ll ... Frisktandv£¥rd och beslutsst£¶d f£¶r riskbed£¶mning Riskbed£¶mning £¤r en viktig del av

Post on 31-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Årsredovisning med verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 -2018-12-31

 • Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

  Innehåll

  Verksamhetsberättelse

  VD har ordet 3

  Året i korthet 4

  Årsredovisning

  Förvaltningsberättelse 7

  Resultaträkning 10

  Balansräkning 11

  Kassaflödesanalys 13

  Noter 14

  Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

 • VD har ordet När vi blickar tillbaka på 2018 kan vi ånyo konstatera att vi lever i en föränderlig värld. Förändringar kommer snabbt men samtidigt vilar vår verksamhet på en stabil grund. Vi lever i en kombination av trygga rutiner i en föränderlig miljö.

  Under 2018 har vi hjälpt 37 810 personer yngre än 23 år och 33 099 23 år och äldre. Det är 1,7% fler undersökningar jämfört med 2017. Antalet besök uppgick totalt till 189 714, vilket är 2% färre. Det betyder att cirka 68,8% av listade personer under 23 år undersöktes eller behandlades på en av våra kliniker ifjol. Motsvarande för de vuxna revisions patienterna är 53,8%. Under året fick dessutom 1 769 äldre personer munhälso bedömning utförd av tandhygienist i sitt boende. Tvåtusen sjuhundra trettio­ nio (2 739) personer med rätt till nödvändig tandvård behandlades på en av våra kliniker. Sextio (60) personer fick tandvård som led i sjukdomsbehandling och 320 personer med F-kort fick hjälp.

  När det gäller att möta våra unga för att tidigt etablera god munhälsa har vi under 2018 gjort flera viktiga insatser. Vi har under året besökt 214 förskoleklasser och 130 klasser i årskurs 6 med informationsmaterial om förebyggande tandvård. I maj 2018 lanserade vi Rockamunnen tillsammans med Folktandvården i alla regioner i Sverige. Det är ett sätt att via digitala system få unga personer att sköta sina tänder.

  Femtiosjutusen trehundraelva (57 311) personer har nåtts via denna kanal. Rockamun­ nen positionerar Folktandvården som en viktig hälsoaktör med fokus på att skapa munhälsa hos alla.

  När vi räknar ihop allt vi har gjort under året blir det förutom många nöjda kunder ett resultat på 4,9 mkr!

  Vi kan lägga ett starkt år bakom oss och blicka in i 2019. Ett stort tack för allt ni gör för patienterna och kollegorna.

  Claes Stenlander VD

  Folktandvården Västmanland AB – Verksamhetsberättelse 2018

 • Året i korthet

  Rekrytering/marknadsföring Rekryteringsgruppen har mark­ nadsfört bolaget inför framtida rekryteringsbehov.

  Bolaget har ambassadörer som marknadsför bolaget såväl inom som utanför Region Västmanland.

  Detta genom deltagande vid odontologiska Riksstämman i Stockholm samt vid arbetsmark­ nadsdagarna vid tandvårdshög­ skolorna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

  Arton (18) tandvårdstuderande har haft sommarjobb på våra kliniker. Tolv (12) på Sommar­ kliniken i Sala samt 6 på övriga kliniker, vilket vi ser som en del i den framtida personalförsörjningen.

  Tandsköterskeutbildning (YH­utbildning) genomförs av MedLearn (Västerås) i samverkan med Tandvården i Västmanland och Sörmland. Tjugoåtta (28) elever har tagit examen den 22 december 2018. Ytterligare

  tandsköterskeutbildning pågår på distans och den avslutas i decem­ ber 2019. Ansökan om ytterligare distansutbildning till tandskö­ terska med start till hösten 2019 har inlämnats av MedLearn till YH­myndigheten.

  Studenter har fått praktik på våra kliniker från tandhy­ gienistutbildningen i Jönköping. Karlstad Universitet undersöker om det är möjligt att starta upp en 3­årig tandhygienistutbildning.

  Morgonmöte

  Medarbetarnas kompetensutveckling samt ständiga förbättringar av verksamheten och den psykosociala arbetsmiljön är viktiga komponenter i ett kunskapsföretag som Folktandvården. Detta görs tillsammans med kollegor i Region Västmanland och övriga Folktandvårdsorganisationer i Sverige. Den gemensamma utställningen vid SweDental är ett exempel på det senare samarbetet.

  Folktandvården Västmanland AB – Verksamhetsberättelse 2018

  4

 • Utbildningen förläggs delvis på distans med arbetsplatsförlagd praktik på kliniker vid elevernas hemorter. Folktandvården Väst­ manland AB är intresserad av att ta emot elever under förutsättning att finansieringen kan lösa sig.

  Fyra tandläkare med utländsk examen har tagits emot för 6 må­ naders handledd praktik för att erhålla svensk legitimation.

  Karriärvägar och utbildning Utbildningsbehovet hos medarbe­ tarna har kartlagts tillsammans med klinikcheferna för att lägga upp en långsiktig utbildningsplan. Ett utbildningsprogram har utar­ betats tillsammans med specia­ listtandvårdsverksamheten i Region Västmanland. Utbildningen sker i nära samarbete med Lär­ centrum vid Region Västmanland.

  Introduktionsåret för ny­ anställda har genomförts där information ges om debitering, ergonomi, information om Folk­ tandvårdsorganisationen och Specialisttandvården.

  Folktandvårdens kansli har genomfört två introduktionsdagar för alla nyanställda medarbetare.

  En tandläkare går ST­utbild­ ning (ortodonti). Fyra tandläkare meriterar sig för ST­utbildning (ortodonti, parodontit och käk­ kirurgi). Två tandläkare nischar sig (Pedodonti och Endodonti). En tandläkare forskar i karies.

  Utveckling och uppföljning Arbetet med att utveckla uppfölj­ ningen av utförda vårdinsatser fortgår. Det sker dels inom ramen för Regionens uppföljningsplan för Folktandvården, men även genom att kartlägga våra proces­ ser samt arbetet med ständiga förbättringar. Folktandvården har tillsammans med Folktand­ vårdsorganisationer med T4 som journal system kartlagt sina

  processer. Dessa har ytterligare bearbetats när alla Folktand­ vårdsorganisationer med T4 som patientjournalsystem har gått samman i ett arbete kring T4 version 3.

  Folktandvården Västmanland AB är sedan 2012 ansluten till SKaPa. SKaPa (Svenskt Kvalitets­ register för Karies och Parodontit) är ett nationellt kvalitetsregister med uppgift att följa karies­ och parodontitutvecklingen genom automatiserad datainsamling från patientjournaler.

  Datainsamling har pågått från 2013 och omfattar data från år 2008 avseende alla våra revisions­ patienter i systemet.

  Generella hälsoinsatser Folktandvården har uppdraget att arbeta med att ge utåtriktad in­ formation till barn och ungdomar i samverkan med förskola/skola och andra intresseorganisationer. Samtliga skolor med årskurs sex och förskoleklass i Västmanland har fått besök med informations­ samtal om förebyggande tand­ vård från Folktandvården. Totalt har 344 grupper besökts varav 214 förskolegrupper samt 130 grupper i årskurs sex.

  Fyra (4) grupper på Håkantorps­ särskola för låg­ och mellanstadiet har fått besök och information kring munhälsa.

  I Fagersta har den externa verksamheten haft munhälsoin­ formation i språkintroduktions­ klasser för ca 150 elever. Vi har träffat somalisktalande föräldrar i projektet KOMPASSEN som bedrivs av Västerås stad. Vid två tillfällen har vi informerat om barntandvård och munhälsa. Vi har pratat munhälsa med ungdo­ mar som besökt Mötesplatsen för ensamkommande flyktingbarn i Västerås.

  Vi har även hållit munhälso­

  information på en förskola som tagit kontakt med gruppen då förskolepersonalen sett karies hos ett flertal barn. Förskolan ligger i ett kariesriskområde i Västerås. I samband med detta besök informerades även föräldrarna till barnen vid ett föräldramöte kvällstid.

  Utöver detta har vi även givit munhälsoinformation på ett föräldramöte på ytterligare en förskola i ett riskområde.

  Under 2018 har ett antal med­ arbetare medverkat vid barn­ rättsdagarna i Västerås.

  Äldretandvård Folktandvården har hand om ca 60% av den uppsökande verk­ samheten i länet. Verksamheten bedrivs av en samordnare och 4 tand hygienister som besöker särskilda och ordinära boenden i länet för screening och utbild­ ningsinsatser.

  Vi har utfört 1769 uppsökande screeningar och genomfört 27 ut­ bildningstillfällen för medarbetare i Omsorgen. Cirka 280 personer har deltagit vid dessa tillfällen.

  Odontologisk Riksstämma Vid Riksstämman i Stockholm den 14 ­ 16 november 2018 representerades Folktandvården Västmanland av våra kunniga medarbetare. Det var en ny layout på en gemensam monter för Folk­ tandvården Sverige och den var mycket uppskattad. Många stu­ denter och blivande medarbetare besökte vår monter och anmälde intresse för arbete hos oss.

  Frisktandvård och beslutsstöd för riskbedömning Riskbedömning är en viktig del av vårdkvaliteten. De med hög risk för sjukdom får utökade förebyg­ gande insatser och de med låg risk får förlängda kallelseintervaller. >>>

  Folktandvården Västmanland AB – Verksamhetsberättelse 2018

  4 5

  Folktandvården Västmanland AB – Verksamhetsberättelse 2018

 • Under året har 90% av patienterna blivit riskbedömda.

  Under året tecknade 146 pati enter tandvårdsavtal med fast pris, vilket innebär att vi har totalt 3 644 patienter med Frisktand­ vårdsavtal vid årets slut.

  Digitala samverkansytor Via vårt intranät Arbetsplatsen

View more