inleiding tot interne & externe controle iab stage

of 49 /49
INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE

Author: nathan-bogaert

Post on 13-May-2015

254 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE
 • Dia 2
 • Doelstelling seminarie Interne controle: Basisvoorwaarden interne controle Eenvoudige cases oplossen Eenvoudige procedures kunnen opstellen Externe controle: Belang interne controle Risico erkenning / analyse Controledoelstellingen Controletechnieken Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 2
 • Dia 3
 • Volgende situatie is eenvoudig te voorkomen Mondelinge examenvraag De externe accountant heeft een controleopdracht in het kader van een ontbinding, Hoe zal u de klantenvorderingen controleren? Antwoord Eh( slik)confirmaties versturen Resultaat Wat gaat hier fout ? Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 3
 • Dia 4
 • INTERNE CONTROLE
 • Dia 5
 • Financile staten Welke informatie is er? Hoe komt de informatie tot stand? Beide vragen kunnen slechts een antwoord vinden door een analyse en testen van de interne procedures en systemen => informatie moet aan eisen voldoen => organisatie moet aan eisen voldoen 5Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 6
 • Organisatie Activiteit wordt Organisatie Informatiesysteem Evolutie.groei => plannen (bedrijfsprocessen) /samenwerkingsvormen /uitvoering/delegatie => controle (interne controle) 6Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 7
 • Informatie Verantwoordelijkheid van bestuursorgaan (CG-codes/ Coso) Doelstelling - Informatie Effectief (nuttig / bruikbaar) Efficint ( kosten niet te hoog) Betrouwbaar (volledig/juist/tijdig) 7Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 8
 • Principe interne controle Situatie onder controle hebben Volledige zekerheid Redelijke mate van zekerheid Risicos zijn inherent aan ondernemen Risicos beheren en beheersen Informatie moet een zekere kwaliteit hebben 8Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 9
 • Definitie interne controle Het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over: Bereiken van doelstelling Naleven van procedures Naleven van wetgeving Betrouwbare informatie (financieel/beheer) Bescherming activa Voorkomen van fraude / fouten 9 interne controle
 • Dia 10
 • Het bereiken van doelstelling - Kwaliteit (van diensten en goederen) - Tijdigheid (levering) - Personeel bekwaam - Klantentevredenheid - Wordt alles aangerekend en gend? 10Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 11
 • Het naleven van wetgeving en procedures -Kennis bij personeel van regelgeving -Worden de interne regels voor alle klanten en leveranciers op dezelfde manier toegepast 11Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 12
 • Beschikbaarheid van betrouwbare financile en beheersinformatie -Worden prestaties/leveringen correct en tijdig geregistreerd - Komt de informatie juist en tijdig op de boekhouding 12Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 13
 • Efficintie en economisch gebruik van middelen - Bv: de Fie-lijst - Bv: herstelling boormachines - Bv: onderdelen naar werf 13Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 14
 • Bescherming van activa - Onderhoud machines - Correcte verzekering - Fysische beveiliging - Zorgvuldig inventariseren - Gebruik dagboeken beperken - Bv: afgeschreven activa uitboekingen 14Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 15
 • Bescherming van activa oefening case 1 Computer op afschrijvingstabel Aanschafwaarde 1.800 Gecumuleerde afschrijving(-) 1.800 Residuwaarde (volledig afgeschreven) 0 Uitboeking laat geen spoor / hoe beveiligen tegen verdwijnen van computer ? 15interne controle
 • Dia 16
 • Voorkomen van fraude en vergissingen - Screening personeel - Functiescheiding - Back ups - Vooraf genummerde documenten 16Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 17
 • Maatregelen IC - Preventief - Repressief - Corrigerend - Controlebewaking : permanent / discontinu 17Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 18
 • Beperkingen aan IC - Beperkingen: - Technisch (ict) - Menselijk (beoordeling, onzorgvuldigheid) - Economisch (kosten-baten) - Samenwerking functies - Enmalige transacties 18Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 19
 • Controlemaatregelen Functiescheiding (opm. kleine onderneming) (cfr best practice oefening) Autoriserend/beschikkend Bewarend Registrerend Controlerend Budget 19Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 20
 • Controlemaatregelen Gebruik geschikte documenten/formulieren Beveiligen van activa - beveiligen van informatie 20Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 21
 • Tools voor interne controle Auditmiddelen Inventaris fysieke telling Externe confirmaties Beoordelen van boeken / stukken Observaties Meldingen medewerkers Rekenkundig nazicht Analytisch nazicht 21Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 22
 • Tools voor interne controle Balanced scorecard (BSC) meetinstrument van effectiviteit KPIs Voor- en nadelen van BSC Checklists (pag 13) ( bv: vragenlijsten aankoopcyclus/verkoopcyclus) 22Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 23
 • Best Practice - cases Case 1 vorderingen confirmaties => 80.000 oude leveranciersschulden => 200.000 btw aangifte (uitvoer) creditnotas (kleinere bedragen) onkostennotas (hoger) dubbele betaling Vraag: Oplijsten van problemen / definiren / te nemen maatregelen? 23Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 24
 • Enkele antwoorden Probleem:functiescheiding / cultuur / procedures Debiteuren => registreren/controleren/bewaren Tussentijdse confirmaties =>controleren Verwerking cheque => procedure/registreren Nazicht betalingen => autorisatie/verwerking 2 de handtekening => autorisatie Onaangekondigde controle Afstemmen btw dagboeken Extern nazicht btw Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 24
 • Dia 25
 • Enkele antwoorden Autorisatie CN beperken Goedkeuring/registreren/bewaren kostennotas Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 25
 • Dia 26
 • Best Practice - cases Case 2 De Heer Clever Ervaring, kennis, vlotte beslisser Geef de tekortkomingen, motiveer en doe aanbevelingen 26Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 27
 • Bedrijvencycli- best practice Aankoop Uitvoeren van bestelling Ontvangstgoederen Controlefactuur Controledoelstellingen/controleactiviteiten Uitvoering van betaling Veel voorkomende fouten / risicos 27Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 28
 • Bedrijvencycli Voorraad (voorbeelden van controleactiviteiten) Verkoop Risicos Verloop proces controledoelstellingen 28Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 29
 • Bedrijvencycli Personeel Geldcyclus Controledoelstellingen Risicos Productie 29Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 30
 • COSO The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (1992) Model gericht op interne controle Internationale erkenning COSO II Enterprise Risk Management Framework (ERM) het gehele interne beheersingssysteem Zie voorbeeld gebruik Vl Gem.(pag 29) 30Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 31
 • COSO COSO ERM Relatie van afdeling/eenheid met Doelstelling (3)+(1) Efficinte en effectieve bedrijfshandelingen (operations) Betrouwbare financile staten (financial reporting) Naleven wettelijke regelgeving (compliance) ERM - (strategic) 31Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 32
 • COSO COSO ERM Relatie van afdeling/eenheid met Controlecomponenten (5)+(3) Monitoring Informatie en communicatie Controle activiteiten Risicobeheersing/inschatting Controleomgeving ERM Event identification (indentificeren gebeurtenissen) Objective setting (vastleggen objectieven) Internal environment (interne omgeving) 32Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 33
 • Verantwoordelijkheid en corporate governance Corporate governance/deugdelijk bestuur Goed en efficint een bedrijf leiden, CG regels betreffen bestuur en controle Belgi : Corporate Governance Code ( Code 2009) Beursgenoteerde bedrijven (verplicht) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Remunaratie bestuur Relatie bestuur aandeelhouders Comply-or-explain Code Buysse (update 2009) Niet-beursgenoteerd (aanbevelingen) 33Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 34
 • EXTERNE CONTROLE
 • Dia 35
 • Introductie Externe controle Onafhankelijke auditor Voor gebruikers van financile staten Aangesteld door onderneming 35Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 36
 • Introductie Externe controle - doelstelling Het doel van een controle is de auditor in staat stellen een oordeel tot uiting te brengen of de financile staten in alle van materieel belang zijnde opzichten overeenstemt met het van toepassing zijnde stelsel van financile verslaggeving 36Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 37
 • Introductie - verklarend Auditor ( extern-accountant / bedrijfsrevisor) Oordeel ( opdracht) Financile staten ( bestuursorgaan) Materieel belang (materialiteit) Stelsel van verslaggeving 37Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 38
 • Evolutie Expectation gap van gebruikers Financile staten Evolutie naar : identificatie van risicos houding bestuur scheiding van verantwoordelijkheden toepassing boekhoudregels 38Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 39
 • FINANCIELE STATEN Controle van de jaarrekening (commissaris) Controle van de jaarrekening (auditor) Andere controle opdrachten (W.Venn.) Inbreng in natura/ quasi inbreng Omzetting Ontbinding Fusie/splitsing............................e.a. Andere opdrachten buiten W.Venn. 39Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 40
 • Externe controle / risicos Inherent risico Controlerisico Auditrisico Materialiteit Soorten controles Volkomen Volledig Beperkte 40Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 41
 • AR = IR x CR x DR AR = auditrisico (kans dat er materile fouten in jaarrekening voorkomen na auditproces). IR = inherent risico (ondernemingsactiviteit). CR = controlerisico (ICS als onvoldoende beschouwd wordt, dan 100%.) DR = detectierisico (Bij de planning van de audit uit het auditrisicomodel af te leiden). Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 41
 • Dia 42
 • Schematische voorstelling 42Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 43
 • Werkdocument Blz 47risicoprofiel & inzicht in onderneming Controleomgeving Ethiek management/ HR / Risicoinschatting Informatica Proces bij opstellen financile staten Opvolging Veranderingen Conclusie G/M/S Blz 53materialiteit 43Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 44
 • Werkdocument Blz 53materialiteit (ISA 320) Algeheel Uitvoering (volgens risicoprofiel) Andere Herziening (aanpassing risicoprofiel ) Wie zijn gebruikers Inwinnen informatie 44Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
 • Dia 45
 • Verloop van controle Acceptatie (kennis/onafhankelijkheid/risico) Inzicht Bepalen van controlewerkzaamheden Proceduretesten Substantieve testen Bijkomende controlewerkzaamheden Oordeel (conform werkdossier) Opvolging Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 45
 • Dia 46
 • Controledoelstellingen Validiteit Volledigheid Eigendom Waardering Classificatie Cut-off Accuraatheid Publicatie Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 46
 • Dia 47
 • Controledoelstellingen Gevolgen voor de controlewerkzaamheden Proceduretesten Substantieve testen Bijkomende werken Telling Confirmaties Analyse van rekeningen Vergelijking saldi met operationele gegevens Afstemming met documenten van derden Interviews / checklists Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 47
 • Dia 48
 • Controlewerkzaamheden op financile staat Blz 63-Inschatting risicos Inherente Organisatie/leiding Opstellen financile staat Sector Wetgevend en regulerend Interne risicos Overzicht met risiconiveau Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 48
 • Dia 49
 • Checklist aankoopcyclus Blz 70 Inherente Interne risicos Overzicht met risiconiveau Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012 49