ingxelo eya eluntwini - western cape · pdf filethina singoobani? silisebe loorhulumente...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Thina singoobani?SiliSebe looRhulumente baseKhaya leNtshona Koloni.

  Ngubani ophetheyo? nguMphathiswa wethu uAnton Bredell. Ungusopolitiki onyuliweyo. Uxanduva lomsebenzi wakhe kukukhokela iinkqubo zeli Sebe ukuze zihambelane nemigaqo-nkqubo yeSizwe neyePhondo. INtloko yeli Sebe nguGqr Hildegarde Fast. Ungumntu osebenzela uluntu, kwaye waqeshelwa ukuqinisekisa ukuba eli Sebe liyayiphumeza imiyalelo yoMphathiswa neyoRhulumente ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo.

  Saqhuba njani ngo-2010/2011?

  Ingxelo eya eluNtwini2011/12

  Injongo yethu

  ephambiliEli Sebe linoxanduva lokukhuthaza ulawulo olululo nokuphucula

  inkonzo ezisiwa koomasipala.

  INkqubo iThusong

  InooManejala beZiko abangama-24 abaqeqeshwa kulawulo lwabaLawuli abakwinqanaba lokuqala nakwiNkqubo yoPhuhliso.

  Mathathu (3) amaziko eThusong avulwayo.

  Zanatyiselwa nakwezinye iindawo iinqwelo ezingooNojikeleza zeThusong ezingama-24 ukuze kuncedwe abantu abangama-37 000 ngeenkonzo.

  INkqubo yoPhuhliso lwaBasebenzi boLuntu

  Zafumana inkxaso iiprojekthi zoluntu ezingama-39 apho kubandakanywa neeprojekthi zomthungo, izitiya zemifuno, iifama ezincinane zasemva kwendlu zokufuya iinkuku, ukuyilwa kwezicwangciso zokusebenza neeprojekthi zeendawana zokuthengisa izityalo nezitiya zemichiza njalo njalo.

  Zingama-22 967 iimeko ezathunyelwa kwiindawo zoncedo zorhulumente ukuze zincedwe ngolwazi kwanangeenkonzo ngokunjalo.

  Zingama-336 iiseshini ezenziwayo zokuxhobisa ngolwazi izihloko ezichaphazelekayo ziquka imixhaso karhulumente, ukusetyenziswa kweziyobisi, imali zesondlo sabantwana, amathuba ezoqoqosho, ukuvelisa amathuba omsebenzi, imililo nezantyalantyala, ukukhulelwa kolutsha namalungelo abantu abadala.

  Zili-15 iinkqubo zenkxaso ezenziwayo.

  Intatho-nxaxheba yoLuntu

  Bangama-25 oomasipala abafumana inkxaso ngenxa yokumiselwa kweekomiti zewadi.

  OoMasipala abali-9 banika inkxaso kwiNkqubo yokuMiselwa kweKomiti yeWadi.

  OoMasipala aba-6 banika inkxaso kwiinkqubo-qhinga zonxibelelwano.

  UCwangciso loPhuhliso oluHlanganisiweyo - Integrated Development Planning (IDP)

  Zine (4) iinkqubo zenkxaso ezenza oomasipala ukuba bancedise kucwangciso lomasipala:

  Inkqubo yokufunda kwangaxesha kuqeqeshelwa umsebenzi yeIDP, iiForam zooManejala ze-IDP, Inkqubo yokuQeqeshelwa uHlalutyo yeIDP kunye neNkxaso yokuSebenza ngokwenza yeIDP.

  Zingama-27 ii-IDP zomasipala ezibalelwa njengezizizo nezikwaziyo ukusebenzeka.

  Kwamiswa iSakhelo esinye (1) sohlalutyo lwe-IDP.

  Ba-5 ooMasipala abanika inkxaso ngokuyilwa kweziCwangciso zoPhuhliso lwezobuMelwana.

  Bangama-29 ooMasipala, eli-12 amasebe ephondo, ama- 4 amasebe karhulumente wesizwe, ze ama-3 amashishini karhulumente aye athatha inxaxheba kucwangciso lwe-IDP Indaba 2.

  UBudlelane phakathi kwamasebe ooRhulumente

  Zis-7 iintlanganiso ezahlalayo zamasebe ohlukeneyo oRhulumente, ezinjengezi:

  - iMINMAYTECH: iForam yoMphathiswa wePhondo woRhulumente wezeKhaya kunye nooSodolophu bezoLawulo.

  - iMINMAY: iForam yeNtloko yeSebe kunye nooManejala bakwaMasipala.

  - iPCF: iForam yoNxulumaniso yeNkulumbuso.

  UMthetho

  Kwaqululwa uMthetho omnye (1) wePhondo, oyiWestern Cape Privileges and

  Immunities of Councillors Act, 7 of 2011.

  Iinkqubo ezimbini (2) zenkxaso zorhulumente waseKhaya:

  - Kwenziwa iNdawo yoNcedo yePhondo enye (1) kulungiselelwa imibuzo.

  - OoMasipala abangama-30 bazisa umanejala ophezulu wesebe ukunika inkxaso kwiintlanganiso zokuqala zeBhunga.

  Isibhozo (8) iMithetho yoMasipala eyayilwayo engeZinto zoLonwabo zoLuntu, iiNKonzo zokuLondolozwa kweZilwanyana, nezoCoceko kunye nokuThuthwa kweLindle, ukuLondolozwa kweeNyozi, ukulawula eKhathaza uLuntu, uMhlaba neZikiti.

  uLawulo lweNtlekele

  Kwenziwa iinkqubo ezintandathu (6) zenkxaso ukuqinisekisa ukusebenza kwamaZiko oLawulo lweNtlekele.

  Kwenziwa iinkqubo ezintathu (3) zenkxaso:

  - Iimpuphuma eEden, eCape Winelands, naseOverberg

  - Uqhambuko lomkhuhlane weeNtaka

  - Ukunqaba kwamanzi eOverstrand

  Bafumana inkxaso oomasipala abathandathu (6) ukuze kufakwe iZigaba zoLawulo lweNtlekele kwii-IDP.

  Afumana uqeqesho amaQela amabini (2) ajongene nokuKhawulelana neeNgxaki eqeqeshelwa ukuhlangula kwizakhiwo ezidilikileyo nasemiseleni.

  Zingama-25 iiNgcali zoHlangulo ezaqeqeshwayo.

  Zimbini (2) iinkqubo zenkxaso ezenzelwa iSebe lezeMpilo neAirports Company SA (ACSA) ukuze kuqulunqwe iiNkqubo-qhinga zoLawulo lweNtlekele.

  INkxaso yoMasipala

  Balishumi elinanye (11) abaXhamli kwibhasari abaBhaliswayo kwiNkqubo yeeBhasari kaMasipala.

  Zine (4) iiprojekthi ezaphunyezwayo zoBume beQumrhu.

  Zimbini (2) iinkqubo ezadityaniswayo zentsebenziswano kunye necandelo langaphandle ukuze kuphunyezwe uQeqesho lukaCeba neeProjekthi eziHlanganyelweyo.

  Zimbini (2) iinkqubo zoqeqesho kwezobunkokeli ezenziwayo apho kwaye kwaqeqeshwa ooCeba abangama-80.

  IziBonelelo zoMasipala

  Kwenziwa isikhokelo esinye (1) sokuxhasa ngezimali izibonelelo zomasipala.

  Ama-99.77% oncedo-mali kaMasipala asetyenziswa kwizibonelelo zeenkonzo ezisisiseko.