informator - uniwersytet jana … · web viewhistoria* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INFORMATOR

INFORMATOR

dla kandydatw na studia w roku akademickim 2010/2011

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZY

Jana Kochanowskiego

25-369 Kielce, ul. eromskiego 5

Tel.: +48 41349 73 30Fax.: +48 41349 72 01

www.ujk.edu.pl

[email protected]

UJK studiuj aktywnie!

Dzia Nauczania

(wyniki rekrutacji, zapisy na studia)

Tel.: +48 41349 7228 , 7227, 7225

Fax.: +48 41349 7228

[email protected]

Dzia Spraw Studenckich

(stypendia, akademiki)

Tel.: +48 41349 7261

Fax.: +48 41349 7258

[email protected]

Kielce, 2010

Opracowanie treci: Dzia Nauczania

Skad i przygotowanie do druku: Sekcja Promocji i Informacji

Projekt okadki: Sekcja Promocji i Informacji

Druk: Poligrafia UJK

1. INFORMACJE OGLNE

19 czerwca 1969 r. na mocy rozporzdzenia Rady Ministrw powoano Wysz Szko Nauczycielsk z zadaniem przygotowania kadry pedagogicznej dla wojewdztwa kieleckiego. Otwarto wwczas trzy wydziay (Humanistyczny, Przyrodniczy i Pedagogiczny) oraz dwa zakady dydaktyczne (Nauk Filozoficzno-Spoecznych i Praktyk Pedagogicznych). Na penym etacie pracowao wtedy na Uczelni 35 nauczycieli akademickich (w tym 7 docentw oraz 9 doktorw) i studiowao 335 osb.

W 1973 roku WSN zostaa przeksztacona w Wysz Szko Pedagogiczn, ktra prowadzia 14 kierunkw dziennych i zaocznych studiw magisterskich. W 1979 r. Uczelnia otrzymaa nazw Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1980 r. powoano pierwsze kierunki studiw podyplomowych, a od roku akademickiego 1981/1982 Wydzia Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim (od 1997 roku Filia).

W 1992 r. stworzono Wydzia Zarzdzania i Administracji, ktry zacz ksztaci na dwch kierunkach: zarzdzanie i marketing oraz politologia.

7 czerwca 2000 r. Prezydent RP podpisa ustaw, na mocy ktrej od 1 wrzenia WSP przeksztacono w Akademi witokrzysk im. Jana Kochanowskiego.

W czerwcu 2002 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytuw Naukowych przyznaa Akademii witokrzyskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

W roku 2004 Uczelnia wczya si w midzynarodowy program SOCRATES/ERASMUS oraz Europejski System Transferu Punktw ECTS.

23 stycznia 2008 r. Sejm RP przyj ustaw o powoaniu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obecnie Uczelnia posiada dziesi uprawnie do nadawania stopnia naukowego doktora, tj. dwa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz jzykoznawstwo; trzy w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz biologia. Od wrzenia 2007 uczelnia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki pikne oraz od listopada 2007 roku na kierunku pedagogika. sme uprawnienia do doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytuw przyznaa na kierunku politologia. 26 padziernika 2009 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytuw, przyznaa Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym - doktor nauk chemicznych w zakresie chemii oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu - doktor nauk o zdrowiu.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach naley do najwikszych uczelni w kraju. Aktualnie na 5 wydziaach oraz w Filii w Piotrkowie Trybunalskim studiuje 20 806 studentw i 1269 suchaczy studiw podyplomowych. W roku akademickim 2010/2011 Uczelnia prowadzi nabr na 34 kierunki studiw stacjonarnych i niestacjonarnych. Zrnicowana oferta ksztacenia obejmuje ponad 120 specjalnoci na kierunkach pedagogicznych, medycznych, artystycznych, humanistycznych i przyrodniczych. Na 12 kierunkach prowadzone s studia w specjalizacji nauczycielskiej.

Absolwenci otrzymuj tytu zawodowy licencjata lub inyniera po ukoczeniu 3-letnich lub 3,5 letnich studiw pierwszego stopnia oraz tytu magistra po ukoczeniu 2-letnich studiw drugiego stopnia.

2. WADZE UCZELNI

Wadze Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencj 2008-2012

Rektorprof. zw. dr hab. Regina Renz

Prorektor ds. oglnychdr hab. Jacek Semaniak, prof. UJK

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckichprof. Janusz Krl

Prorektor ds. nauki i wsppracy z zagranicprof. zw. dr hab. Wiesaw Caban

Prorektor ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskimdr hab. Anna Grochulska, prof. UJK

3. STRUKTURA UCZELNI

W Y D Z I A H U M A N I S T Y C Z N Y

25 - 509 Kielce, ul. Lena 16

tel. 41 349 71 00 - 09, fax 41 349 71 08

www.ujk.edu.pl/whum/ e-mail: [email protected]

INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA

25 - 509 Kielce, ul. Lena 16,tel. 41 349 71 42, fax 41 349 71 43,

e-mail: [email protected]

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

25 509 Kielce, ul. Lena 16, tel. 41 349 71 20, fax 41 349 71 24,

e-mail:[email protected]

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

25 509 Kielce, ul. Lena 16, tel. 41 349 71 31, e-mail: [email protected]

INSTYTUT HISTORII

25- 369 Kielce, ul. eromskiego 5, tel. 41 349 73 06, 349 73 10/11,

fax 41 349 73 07

e-mail: [email protected]

SAMODZIELNY ZAKAD NEOFILOLOGII

25 310 Kielce, ul. Kociuszki 13, tel. 41 349 68 00/01, fax 41 349 68 27

e-mail: [email protected]

W Y D Z I A M A T E M AT Y C Z N O P R Z Y R O D N I C Z Y

25 - 406 Kielce, ul. witokrzyska 15

tel. 41 349 62 30, fax 41 349 62 33

www.ujk.edu.pl/wmp/ e-mail:[email protected]

INSTYTUT BIOLOGII

25 - 406 Kielce, ul. witokrzyska 15, tel./fax 41 349 62 92, 93,

e-mail: [email protected]

INSTYTUT CHEMII

25 - 406 Kielce, ul. witokrzyska 15 G, tel. 41 349 70 01,

fax 41 349 70 62,

e-mail: [email protected]

INSTYTUT FIZYKI

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 15, tel. 41 349 64 40/41,

fax 41 349 64 43,

e-mail: [email protected]

INSTYTUT GEOGRAFII

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 15, tel. 41 349 63 72, fax 41 349 63 73

e-mail: [email protected]

SAMODZIELNY ZAKAD OCHRONY I KSZTATOWANIA RODOWISKA

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 15, tel. 41 349 64 18, fax 41 349 64 18

e-mail: [email protected]

INSTYTUT MATEMATYKI

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 15, tel. 41 349 62 50, fax 41 349 62 54

e-mail: [email protected]

W Y D Z I A N A U K O Z D R O W I U

25-317 Kielce, ul. IX Wiekw Kielc 19

tel. 41 349 69 01/09, fax 41 349 69 16

www.ujk.edu.pl/wnoz/ e-mail: [email protected]

Instytut Fizjoterapii

25 317 Kielce, al. IX Wiekw Kielc 19, tel. 41 349 69 54

Instytut Pielgniarstwa i Poonictwa

25 317 Kielce, al. IX Wiekw Kielc 19, tel. 41 349 69 35,

fax 41 349 69 02

Instytut Zdrowia Publicznego

25 317 Kielce, al. IX Wiekw Kielc 19, tel. 41 349 69 52,

fax 41 349 69 48

W Y D Z I A P E D A G O G I C Z N Y I A R T Y S T Y C Z N Y

25-029 Kielce, ul. Krakowska 11

tel. 41 349 67 12, 41 349 67 01/02,06,07 fax 41 349 67 13

wpinoz.ujk.edu.pl/wped/ e-mail: [email protected]

Instytut Pedagogiki i Psychologii

25 029 Kielce, ul. Krakowska 11, tel. 41 349 67 25/80, fax 41 349 67 26, e-mail: [email protected]

Instytut Edukacji Szkolnej

25 029 Kielce, ul. Krakowska 11, tel. 41 349 67 69, fax 41 349 67 82,

e-mail: [email protected]

Instytut Edukacji Muzycznej

25 353 Kielce, ul. Mickiewicza 3, tel. 41 349 68 50, fax 41 349 68 56,

e-mail: [email protected]

Instytut Sztuk Piknych

25 714 Kielce, ul. Podklasztorna 117, tel. 41 349 66 51,

fax 41 349 66 54, e-mail: [email protected]

W Y D Z I A

Z A R Z D Z A N I A I A D M I N I S T R A C J I

25-406 Kielce, ul. witokrzyska 21

tel. 41 349 65 25, 41 349 65 21/22, 23 fax 41 349 65 24

www.ujk.edu.pl/wzia/ e-mail: [email protected]

Instytut Ekonomii I ADMINISTRACJI

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 21 A, tel. 41 349 65 46/48,

e-mail: [email protected]

Instytut Nauk Politycznych

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 21 B, tel. 41 349 65 43/45,

fax 41 349 65 45,

e-mail: [email protected]

Instytut Zarzdzania

25 406 Kielce, ul. witokrzyska 21, tel. 41 349 65 31/28,

e-mail: [email protected]

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrkw Trybunalski

ul. Sowackiego 114/118, tel. 44 73 27400, fax 44 73 27 405

http://www.unipt.pl

Wydzia Filologiczno-Historyczny

97-300 Piotrkw Trybunalski

ul. Sowackiego 116, tel. 44 73 27422,

e-mail: [email protected]

Wydzia Nauk Spoecznych

97-300 Piotrkw Trybunalski

ul. Sowackiego 114/118, tel. 44 73 27432, fax 44 73 27 435,

e-mail: [email protected]

4. Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego obejmuje:

dwa semestry - zimowy i letni

dwie sesje egzaminacyjne: zimow ( na przeomie stycznia i lutego), letni (w czerwcu) i jesienn poprawkow we wrzeniu

wakacje: zimowe (w okresie wit Boego Narodzenia), wiosenne ( w okresie wit Wielkanocnych) oraz letnie (lipiec wrzesie, dla tych ktrzy zaliczyli semestr letni w sesji letniej.)

Zimow sesj egzaminacyjn i semestr letni rozdziela w lutym przerwa midzysemestralna.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbywa si w pierwszym tygodniu padziernika. Szczegow organizacj kadego roku akademickiego ustala JM Rektor. Rektor moe rwnie ze szczeglnego powodu ustanowi tzw. dni rektorskie wolne od zaj.

Przyjcie w poczet studentw Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego nastpuje z chwil immatrykulacji i zoenia lubowania.

Studenci studiw stacjonarnych uzyskuj prawo do bezpatnego korzystania z zaj prowadzonych w Uczelni w wymiarze przewidzianym programem studiw.

Obowizkiem studentw jest przestrzeganie Statutu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Regulaminu Studiw, zwyczajw akademickich, godnego reprezentowania uczelni i dbania o jej dobre imi.

5. Organizacje studenckie

Studenci tworz Samorzd Studentw. Reprezentuje ich Uczelniana Rada Samorzdu Studenckiego (URSS) oraz Wydziaowe Rady Samorzdu Studenckiego (WRSS), ktre deleguj swoich przedstawicieli do organw kolegialnych Uczelni (Senat) i wydziaw (Rady Wydziaw).

Samorzd studencki wspuczestniczy w zarzdzaniu Uczelni, wspdecydujc w sprawach dotyczcych studentw, prowadzi dziaalno socjalno-bytow i kulturaln dla studentw (np. Studencka Wiosna Kulturalna Juwenalia, akowska Jesie), jest organizatorem lub wsporganizatorem wielu szkole i konferencji oraz obozw adaptacyjnych.

Strona internetowa Samorzdu Studenckiego: www.samorzad.ujk.edu.pl

W Uczelni dziaaj nastpujce organizacje studenckie:

1. Akademicki Zwizek Sportowy (AZS)

2. Niezalene Zrzeszenie Studentw (NZS)

3. Midzynarodowe Stowarzyszenie Studentw Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Polska (Komitet Lokalny w Kielcach)

6. Studenckie ycie kulturalne i naukowe

Na terenie miasteczka studenckiego przy ul. lskiej dziaa Studencki Studencki Klub WSPAK (www.wspak.art.pl)

Jego rnorodna oferta obejmuje cykliczne imprezy w ramach Jesieni akowskiej i Juwenaliw. Ponadto organizowane s w klubie wystpy kabaretu, koncerty muzyczne, dyskoteki, warsztaty i wystawy plastyczne, happeningi studenckie oraz zajcia z aerobiku i kursy taca towarzyskiego.

Na terenie miasteczka dziaa take Studenckie Studio Radiowe Decybel II, gdzie kady student moe zadebiutowa jako dziennikarz.

Na wszystkich Wydziaach dziaaj Studenckie Koa Naukowe. Jest ich okoo 60, tak wic kady znajdzie dla siebie co interesujcego. Wszelkie informacje o dziaalnoci naukowej k mona uzyska w Dziale Spraw Studenckich (ul. eromskiego 5 pok. 11).

7. Sport i rekreacja

Organizatorem sportowego ycia w Uczelni jest Midzywydziaowe studium Wychowania Fizycznego i Sportu (www.ujk.edu.pl/swfis), ktre proponuje atrakcyjny program zaj obowizkowych (pywanie, pika siatkowa, koszykwka), a ponadto moliwo uczestniczenia w zajciach rehabilitacyjnych i fakultatywnych (aerobik, siownia, tenis ziemny) oraz w zajciach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS (koszykwka, siatkwka, narciarstwo, pika rczna, tenis stoowy, judo, pika nona, petwonurkowanie, pywanie, eglarstwo).

Szczegln popularnoci wrd studentw ciesz si obozy sportowe: narciarski w Bukowinie Tatrzaskiej i eglarski o Wielkich Jeziorach Mazurskich

8. Stypendia, pomoc materialna, domy studenckie

Stypendia

Kady student moe stara si o nastpujce wiadczenia:

1. stypendium socjalne - mog je otrzymywa studenci znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej,

2. stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych otrzymywa go mona na podstawie orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci,

3. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie moe otrzyma student, ktry uzyska za rok studiw wysok redni lub osign wysokie wyniki sportowe w zawodach midzynarodowych lub krajowych,

4. stypendium na wyywienie,

5. stypendium mieszkaniowe,

6. stypendium ministra za osignicia w nauce,

7. stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe,

8. zapomoga jednorazowa forma pomocy materialnej.

Wysoko wiadcze jest uzaleniona od dochodu. Zasady szczegowe zmieniaj si co roku .

Zapomoga

Zapomog mona dosta z tytuu:

a) mierci rodzica, maonka, opiekuna prawnego, dziecka, rodzestwa bdcego na utrzymaniu rodzicw lub opiekunw prawnych,

b) udokumentowanej, dugotrwaej cikiej choroby studenta, jego maonka, dziecka lub rodzestwa uczcego si do 26 roku ycia, zamieszkujcego we wsplnym gospodarstwie domowym, bdcego na utrzymaniu rodzicw lub opiekunw prawnych, potwierdzonej zawiadczeniem wydanym przez lekarza specjalizujcego si w danej jednostce chorobowej,

c) z tytuu nagego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klsk ywioow , a w szczeglnoci poar, powd lub susz,

d) pozbawienia renty rodzinnej po ukoczeniu 25 roku ycia przez studenta.

Stowka

Stowka studencka mieci si przy ul. IX wiekw Kielc 19 (budynek Wydziau Nauk o Zdrowiu).

Stowka czynna codziennie w godzinach:

poniedziaek czwartek: 9 17,

pitek i sobota : 8 18,

niedziela: 8 14.

Domy Studenta

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego dysponuje 4 domami studenta w Kielcach i 3 domami studenta w Piotrkowie Trybunalskim.

Pokoje w akademikach s 2- lub 3-osobowe o rnym standardzie, w zalenoci od domu studenta.

W DS. FAMA (ul. lska 13, tel. 41 349 73 56) kuchnie s na kadym pitrze, a kady segment (2 pokoje 2- osobowe i 2 pokoje 3-osobowe) posiada wasny wze sanitarny.

W DS. ODYSEJA (ul. lska 11A, tel. 41 349 73 58), DS. CZNIK (ul. lska 13A, tel. 41 349 73 63) orazw DS. MELODIA (ul. lska 15, tel. 41 349 73 51) segment skada si z: aneksu kuchennego, wza sanitarnego oraz dwch pokoi 2-osobowych.

Pokoje s wyposaone standardowo. Student dostaje pociel i rodki czystoci. Pranie pocieli w cenie pokoju. Kady pokj ma dostp do telefonu cyfrowego i do internetu.

Biuro Kwater Prywatnych

Dzia Spraw Studenckich od wielu lat prowadzi Biuro Kwater Prywatnych pomagajc studentom w znalezieniu miejsca zakwaterowania ( zarwno mieszka jak i pokoi przy rodzinie).

Informacje w postaci rejestru kwater dostpne s od lipca do padziernika w Dziale Spraw Studenckich, ul. eromskiego 5, pok.11

Szczegowe informacje dotyczce spraw socjalno-bytowych dostpne s na stronie internetowej www.ujk.edu.pl w dziale Studenci sprawy socjalno-bytowe.

9. biuro karier

Akademickie Biuro Karier

ul. lska 15A, 25-328 KielceDS. cznik, pokj nr 08, tel./fax 41 349 78 91e-mail: [email protected],

internet: www.abk.ujk.edu.plczynne: poniedziaek pitek w godz. 7.30-15.30,

Akademickie Biuro Karier jest czonkiem Oglnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z okrelonymi standardami misj sieci, suy pomoc studentom i absolwentom wyszych uczelni w skutecznym wejciu i efektywnym funkcjonowaniu na wspczesnym rynku pracy (Certyfikat zdn. 24.01.07 Krakw).

Celem dziaalnoci Akademickiego Biura Karier jest prowadzenie rnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszych i aktualnych absolwentw Uczelni, w szczeglnoci poprzez nawizywanie staych kontaktw z przedsibiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkole i kursw podnoszcych kwalifikacje zawodowe.

10. AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIBIORCZOCI przy Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego

ul. witokrzyska 15, 25-406 Kielce, Budynek G, pokj nr 206 (II pitro), tel. 41 349 65 92, e-mail: [email protected], www.aipkielce.pl

Akademicki Inkubator Przedsibiorczoci przy Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym to jedyny tego typu inkubator w regionie, stworzony w ramach najwikszej w Europie sieci. AIP umoliwia osobom do 30 roku ycia otwarcie wasnej firmy najniszym kosztem, najszybciej i najatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. AIP organizuje szkolenia biznesowe, konferencje, konkursy oraz projekty komercyjne. Wicej informacji na stronie www.aipkielce.pl

11. wykaz prowadzonych kierunkw i specjalnoci w porzdku alfabetycznym

S studia stacjonarne

Sn studia niestacjonarne

N specjalno nauczycielska

Administracja

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Bezpieczestwo narodowe

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Zarzdzanie kryzysowe (s,ns)

Biologia

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Biologia bez specjalnoci (s,ns)

Biologia z geografi (s, ns, N)

Ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Biologia oglna (s,ns)

Biologia rodowiskowa (s,ns)

Biologia medyczna z elementami diagnostyki (s,ns)

Ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody (s,ns)

Biotechnologia

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Chemia

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Analiza chemiczna (s,ns)

Analityka rodowiska (s,ns)

Chemia techniczna (s,ns)

Chemia materiaw supramolekularnych (s)

Chemia z biologi (s, N)

Chemia kosmetyczna (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Analiza chemiczna (s,ns)

Analityka rodowiska (s,ns)

Chemia techniczna (s,ns)

Fizykochemia-adsorpcja, chromatografia, spektroskopia (s,ns)

Chemia materiaw nano- i supramolekularnych (s)

Dziennikarstwo i komunikacja spoeczna

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Prowadzenie zespow muzycznych (s,ns)

Nauczanie muzyki z wiedz o kulturze (s,ns)

Muzyka kocielna (s,ns)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Grafika warsztatowa (s,ns)

Malarstwo sztalugowe (s,ns)

Maa forma rzebiarska (s,ns)

Nowe media (s,ns)

Grafika projektowa i reklama (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Grafika warsztatowa (s,ns)

Malarstwo sztalugowe (s,ns)

Maa forma rzebiarska (s,ns)

Nowe media (s,ns)

Grafika projektowa i reklama (s,ns)

Ekonomia

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Ekonomika finansw i bankowoci (s,ns)

Finanse publiczne i skarbowo (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Gospodarka regionalna (s,ns)

Gospodarowanie funduszami unijnymi (s,ns)

Ekonomika zasobw ludzkich (s,ns)

Filologia

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Filologia angielska (s,ns)

Filologia germaska (s)

Filologia germaska midzynarodowa komunikacja turystyczna (s)

Filologia rosyjska (s,ns)

Filologia rosyjska z jzykiem angielskim (s,N)

Jzyk rosyjski biznesu (s)

Studia drugiego stopnia

Specjalno:

Jzyk rosyjski biznesu (ns)

Filologia rosyjska (s)

Filologia polska

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Filologia polska z komunikacj medialn(s,ns)

Filologia polska z wiedz kulturowo-filozoficzn (s)

Filologia polska z histori (s, ns, N)

Filologia polska z jzykowym ksztatowaniem wizerunku (s,ns)

Filologia polska z jzykiem angielskim (s, N)

Studia drugiego stopnia

Specjalno:

Nauczycielska (s,ns)

Filologia polska z jzykowym ksztatowaniem wizerunku (s,ns)

Fizjoterapia

Studia pierwszego stopnia (s, ns)

Studia drugiego stopnia (s,ns)

Fizyka

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Fizyka medyczna (s)

Fizyka komputerowa (s)

Fizyka z informatyk (s, N)

Fizyka z chemi (s)

Ekonofizyka (s)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Fizyka z informatyk (s,N)

Fizyka medyczna (s)

Fizyka techniczna

Studia pierwszego stopnia (inynierskie)

Specjalno:

Informatyka stosowana (s)

Geografia

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Geografia z przyrod (s,N)

Geografia z histori (s,N)

Geografia z turystyk (s,ns)

Geografia oglna (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Geografia oglna (s,ns)

Geografia oglna (s,ns,N)

Geografia z turystyk (s,ns)

Ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego (s,ns)

Historia

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja (s,ns)

Spoeczno-ekonomiczna (s,ns)

Historia i edytorstwo naukowe (s,ns)

Historia i wiedza o spoeczestwie (s,ns,N)

Historia z jzykiem angielskim (s,N)

Historia z jzykiem niemieckim (s,N)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Historia i wiedza o spoeczestwie (s,ns,N)

Historia i edytorstwo naukowe (s,ns)

Kultura krajw rdziemnomorskich (s,ns)

Antropologia historyczna (s)

Amerykanistyka (s,ns)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia pierwszego stopnia

Specjalno:

Biblioteki szkolne i publiczne (s,ns,N)

Zarzdzanie informacj (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalno:

Biblioteki szkolne i publiczne (s,ns,N)

Zarzdzanie informacj (s,ns)

Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa (s,ns)

Informatyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Specjalnoci:

Teleinformatyka (s,ns)

Informatyka

Studia pierwszego stopnia (inynierskie)

Specjalnoci:

Teleinformatyka (s,ns)

Informatyka z fizyk (s,ns,N)

Technologie informatyczne (s,ns)

Systemy baz danych (s,ns)

Informatyka i ekonometria

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Analiza danych (s,ns)

Projektowanie i programowanie systemw informatycznych (s,ns)

Logistyka

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Nauczanie matematyki i informatyki (s,ns,N)

Zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Nauczanie matematyki i informatyki (s,ns,N)

Zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce (s,ns)

Ochrona rodowiska

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Zarzdzanie rodowiskowe (s,ns)

Rekultywacja terenw poprzemysowych (s,ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Monitoring rodowiska (s)

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego (s, ns, N)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka rosyjskiego (s, ns, N)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn (s, ns, N)

Pedagogika opiekuczo-wychowawcza (s, ns)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow (s, ns, N)

Resocjalizacja i profilaktyka spoeczna (s, ns)

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (s, ns)

Edukacja dla bezpieczestwa(s, ns)

Psychopedagogika opiekuczo-terapeutyczna (s, ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego (s, ns, N)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn (s, ns, N)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow (s, ns, N)

Pedagogika opiekuczo-wychowawcza (s, ns)

Resocjalizacja i profilaktyka spoeczna (s, ns)

Pedagogika szkolna i rodowiskowa (ns)

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (ns)

Pielgniarstwo

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Studia drugiego stopnia (s,ns)

Poonictwo

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Studia drugiego stopnia (s,ns)

Politologia

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Polityka regionalna (s, ns)

Polityka midzynarodowa (s, ns)

Suby spoeczne (s, ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Spoeczno-samorzdowa (s, ns)

Studia europejskie(s, ns)

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Ratownictwo medyczne

Studia pierwszego stopnia (s,ns)

Rosjoznawstwo

Studia pierwszego stopnia (s)

Socjologia

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Socjologia organizacji i zarzdzania (s, ns)

Stosunki midzynarodowe

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Bezpieczestwo publiczne (s, ns)

Bezpieczestwo midzynarodowe (s, ns)

Integracja europejska i polityka regionalna (s, ns)

Eurologistyka (s, ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Bezpieczestwo pastwa (s, ns)

Dyplomacja wspczesna (s, ns)

Integracja europejska (s, ns)

Midzynarodowa polityka handlowa (s, ns)

Wzornictwo

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Komunikacja wizualna (s, ns)

Zarzdanie

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Ekonomika i rozwj przedsibiorstwa (s, ns)

Rachunkowo (s, ns)

Studia drugiego stopnia

Specjalnoci:

Marketing i wystawiennictwo (s, ns)

Rachunkowo i ekonomika

opodatkowania (s, ns)

Zarzdzanie finansami (s, ns)

Zarzdzanie w sektorze publicznym i prywatnym (s, ns)

Zarzdzanie zasobami ludzkimi (s, ns)

Zdrowie publiczne

Studia pierwszego stopnia

Specjalnoci:

Epidemiologia z biostatystyk (s, ns)

Opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszym wieku (s, ns)

Studia drugiego stopnia (s,ns)

warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011

Wycig z uchway nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie warunkw i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 ze zm.

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala si, co nastpuje:

1.

1.Uczelnia przyjmuje kandydatw na studia w ramach limitw przyj ustalonych przez Senat na poszczeglne kierunki studiw w wyniku postpowania kwalifikacyjnego. Przez postpowanie kwalifikacyjne rozumie si: wynik zewntrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstpny, egzamin praktyczny, rozmow kwalifikacyjn, sprawdzian uzdolnie, konkurs ocen na wiadectwie dojrzaoci/ wiadectwie ukoczenia szkoy redniej, konkurs ocen na dyplomie ukoczenia studiw pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, redni ocen lub wynik ze studiw pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2.Limit przyj, o ktrym mowa w ust. 1 moe by zwikszony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutow Komisj Rekrutacyjn do wysokoci 10 % przyjtego limitu.

3.W przypadku, gdy liczba kandydatw nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiw odstpuje si od postpowania kwalifikacyjnego, kwalifikujc wszystkich zgoszonych na I rok studiw.

Przepisu tego nie stosuje si do:

1)studiw pierwszego stopnia na kierunkach:a)edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,b)filologia, specjalno: filologia angielska i filologia germaska,c)pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow.

2.

1. Warunkiem dopuszczenia do postpowania kwalifikacyjnego jest:

1) dokonanie rejestracji kandydata przez wypenienie formularza podania wedug ustalonego w Uczelni wzoru,

2) dokonanie opaty rekrutacyjnej (wniesiona opata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentw, rezygnacji z podjcia nauki lub nieprzyjciu na studia).

2. Warunkiem przyjcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postpowaniu kwalifikacyjnym oraz zoenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentw tj.:

1) wiadectwo dojrzaoci (orygina lub jego odpis wydany przez szko lub OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

2) wiadectwo dojrzaoci (orygina lub jego odpis wydany przez szko lub OKE) i dyplom ukoczenia studiw pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub powiadczona przez uczelni kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalajcy ustali redni ocen ze studiw i wynik studiw - kandydat na studia drugiego stopnia;

3) wiadectwo dojrzaoci (orygina lub jego odpis wydany przez szko lub OKE) i dyplom ukoczenia studiw pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub powiadczona przez uczelni kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalajcy ustali redni ocen ze studiw i wynik studiw oraz zawiadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;

4) wiadectwo dojrzaoci (orygina lub jego odpis wydany przez szko lub OKE) i dyplom ukoczenia szkoy pielgniarskiej (orygina lub jego odpis wydany przez szko) kandydat na studia pomostowe na kierunek pielgniarstwo;

5) wiadectwo dojrzaoci (orygina lub jego odpis wydany przez szko lub OKE) i dyplom ukoczenia szkoy poonych (orygina lub jego odpis wydany przez szko) kandydat na studia pomostowe na kierunek poonictwo;

6) wiadectwo lekarskie stwierdzajce brak przeciwwskaza do studiowania na kierunkach, na ktrych wystpuj czynniki szkodliwe, uciliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (fizjoterapia, pielgniarstwo, poonictwo, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne);

7) 4 fotografie w tym:

3 papierowe format jak do dowodw osobistych,

1 kolorowa w wersji elektronicznej jpg, 2 cmx2,5 cm czyli 236x295 pikseli doczana poprzez formularz rejestracyjny;

8) kserokopia dowodu osobistego.

3. Kandydaci przystpujcy do midzynarodowej matury oraz do matur w zagranicznych szkoach rednich, w przypadku nieposiadania wiadectwa dojrzaoci w terminie skadania dokumentw, mog by dopuszczeni do postpowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedoenia zawiadczenia o przystpieniu kandydata do matury w roku 2010. Osoby, ktre uzyskay pozytywny wynik w postpowaniu rekrutacyjnym, zostan przyjte na studia pod warunkiem zoenia wiadectwa maturalnego w oryginale nie pniej ni do koca wrzenia 2010 r.

4. Przyjcia kandydatw na I rok studiw odbywa si bd w kolejnoci wynikajcej z sumy uzyskanych punktw. Kolejno przyjmowania kandydatw na studia okrela lista rankingowa.

5. Kandydat, u ktrego w wyniku bada lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na ktrym wystpuj czynniki szkodliwe, uciliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie moe by dopuszczony do postpowania kwalifikacyjnego.

6. W postpowaniu kwalifikacyjnym, ktre obejmuje egzamin wstpny stosuje si nastpujce zasady:

1) kandydatom, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci (stara matura) uwzgldnia si wynik egzaminu wstpnego, wyraony w skali procentowej z wag 2.

2) kandydatom, ktrzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) uwzgldnia si wynik czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyraony w punktach procentowych z wag 1.

- na poziomie rozszerzonym wyraony w punktach procentowych z wag 2.

Jeeli kandydat zdawa egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwag wynik korzystniejszy dla kandydata.

3) na kierunku filologia, specjalno filologia angielska w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, ktrzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) uwzgldnia si dodatkowo wynik czci wewntrznej egzaminu maturalnego:

- wynik z czci wewntrznej egzaminu maturalnego z obowizujcego na egzaminie przedmiotu przelicza si wg wzoru:

W = P x 0,3 + R x 0,7

P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyraony w punktach procentowych

R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyraony w punktach procentowych

4) kandydatom z matur midzynarodow IB uwzgldnia si wynik egzaminu maturalnego z przedmiotw objtych postpowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury midzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skal ocen nowej matury wg tabeli:

MATURA IB

NOWA MATURA

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

7

100

200

6

90

180

5

75

150

4

60

120

3

45

90

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalnoci

0

0

0

3.

1. Egzamin wstpny na studia pierwszego stopnia dla kandydatw legitymujcych si star matur jest sprawdzianem wiedzy i umiejtnoci z zakresu podstawy programowej ksztacenia oglnego dla przedmiotu objtego procedur rekrutacyjn, szczegowo okrelon w standardach wymaga egzaminacyjnych.

2. W przypadku, gdy kryterium przyj na studia jest konkurs wiadectw, kandydatw koczcych zagraniczne szkoy rednie obowizuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotw objtych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza si na punkty, jak przy konkursie wiadectw.

3. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiw okrela zacznik nr 2 z zastrzeeniem ust. 2.

4.

Zasady przyj na studia laureatw oraz finalistw olimpiad okrela Senat Uczelni odrbn uchwa.

5.

1. Postpowanie kwalifikacyjne przeprowadzaj instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powoane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoana przez rektora.

2. Przewodniczcym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3. Przewodniczcym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastpca. W skad IKR wchodz:

1)przewodniczcy,2)sekretarz(-e) przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracownicy administracji,3)czonkowie przedstawiciele nauczycieli akademickich.

4. Uczelnian Komisj Rekrutacyjn i instytutowe komisje rekrutacyjne powouje si nie pniej ni do 30 kwietnia 2010 r.5.Do zada instytutowych komisji rekrutacyjnych naley w szczeglnoci:

1)sporzdzanie listy kandydatw dopuszczonych do postpowania kwalifikacyjnego;2)zawiadamianie kandydatw o terminie i miejscu postpowania kwalifikacyjnego;3)przeprowadzenie postpowania kwalifikacyjnego;4)sporzdzanie protokow indywidualnych (dla kadego kandydata) oraz protokou zbiorczego i rankingowego (dla caego kierunku/specjalnoci studiw). Wszystkie zmiany w protokole powinny by uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczcego.5)podejmowanie decyzji w sprawie przyjcia na studia;6)pisemne zawiadamianie kandydatw o przyjciu lub nieprzyjciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza si kopie decyzji o przyjciu lub nieprzyjciu na studia oraz orygina potwierdzenia jej dorczenia.7)sporzdzanie listy rezerwowej;8)opiniowanie odwoa;9)wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborw po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziau.

6.Do zada Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej naley w szczeglnoci:

1)koordynacja i nadzr nad pracami komisji rekrutacyjnych;2)opiniowanie odwoa od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych.

6.

1. Na kierunkach studiw, gdzie obowizuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spord nauczycieli akademickich zesp do opracowania tematw egzaminacyjnych.

2. Przygotowanie tematw egzaminacyjnych powinno odbywa si w warunkach zapewniajcych zachowanie tajemnicy ich treci.

3. Dyrektor instytutu powouje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorw oceniajcych prace pisemne.

7.

Terminarz postpowania kwalifikacyjnego oraz szczegowy wykaz dokumentw wymaganych od kandydatw w roku akademickim 2010/2011 okreli Rektor odrbnym zarzdzeniem nie pniej ni do koca kwietnia 2010 r.

8.

1. Szczegowe zasady i tryb postpowania kwalifikacyjnego na poszczeglne kierunki i formy studiw okrela zacznik nr 1.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz uchwa decyzje podejmuje waciwa komisja rekrutacyjna.

9.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstpienia od uruchomienia kierunku lub specjalnoci w przypadku, gdy liczba kandydatw bdzie mniejsza ni 20 osb (w przypadku kierunkw artystycznych 12 osb). Decyzj w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych.

10.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Szczegowe zasady i tryb postpowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postpowania kwalifikacyjnego1. Zasady oglne:

1. Kandydaci, ktrzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocen niedostateczn, nie mog by dopuszczeni do dalszego postpowania kwalifikacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postpowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnie lub egzaminu praktycznego, jeeli taki jest przewidziany na danym kierunku (specjalnoci).

3. Informacja o dodatkowym naborze powinna by podana do publicznej wiadomoci. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje si cile zasady, tryb postpowania i kryteria kwalifikacji okrelone w niniejszej uchwale.

4.W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mog przyjmowa na studia kandydatw, ktrzy legitymuj si zawiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku z postpowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku.

5. Na kierunkach nie nauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegaj ocenie bdy pisowni wynike z dysortografii pod warunkiem, i kandydat przedstawi stosowne zawiadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

1. Egzamin pisemny przeprowadza si w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwch zestawach, z wyjtkiem testw, ktre opracowuje si w jednym zestawie.

2. Pisemn prac egzaminacyjn (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwch egzaminatorw, specjalistw danego przedmiotu. Bdy i ich rodzaje opisuje si w pracy, a w ocenie stosuje si ocen punktow.

3. Po zakoczeniu egzaminw pisemnych waciwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomoci kandydatw.

4. Kandydaci winni by zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) wedug zasad przyjtych w czasie rekrutacji.

5. Egzamin pisemny jest prowadzony w sposb uniemoliwiajcy identyfikacj kandydata przez egzaminatora.

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

1. Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorw, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2. Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3. Waciwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomoci wyniki egzaminu ustnego bezporednio po jego zakoczeniu.

4. W zakresie ustalania wynikw postpowania kwalifikacyjnego:

1.Na kierunkach studiw, gdzie podstawowym kryterium jest konkurs wiadectw lub rednia ocen, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane s wg nastpujcych zasad:

1)kandydatom, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci (stara matura) uwzgldnia si korzystniejsz dla nich ocen z pisemnej lub ustnej czci egzaminu dojrzaoci. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzaoci uwzgldnia si oceny z klasyfikacji kocoworocznej.

Oceny przelicza si na punkty wg nastpujcej tabeli:

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskanik

ocena

wskanik

-

-

celujcy

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

60

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

dopuszczajcy

30

2)kandydatom, ktrzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) uwzgldnia si wynik czci zewntrznej egzaminu maturalnego (liczba punktw procentowych) wg zasad okrelonych w 2 ust. 6 pkt 2 i 3.

3)Ostateczny wynik stanowi suma punktw z przedmiotw objtych konkursem wiadectw, przy czym liczba punktw z przedmiotu kierunkowego jest zwikszana o 50 %.

W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje si dwa przedmioty brana jest pod uwag jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

2.W przypadku, gdy zacznik nr 2 niniejszej uchway nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktw lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatw, o miejscu na licie klasyfikacyjnej decydowa bdzie w kolejnoci:

a)liczba punktw uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na wiadectwie dojrzaoci;b)ocena na wiadectwie ukoczenia szkoy z przedmiotw objtych konkursem wiadectw;c)rednia ocen na wiadectwie ukoczenia szkoy z dwch przedmiotw, uznanych przez komisj rekrutacyjn za pokrewne kierunkowi studiw.

3. Komisja rekrutacyjna moe przyj inne kryteria, jeeli zastosowanie w/w nie przyniesie ostatecznych rozstrzygni.

4.W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady zosta zwolniony z egzaminu z okrelonego przedmiotu, zalicza mu si za ten przedmiot ocen najwysz, przewidzian w skali ocen na jego wiadectwie.

5.W przypadku, gdy kandydat zosta zwolniony z egzaminu z okrelonego przedmiotu, zalicza mu si za ten przedmiot ocen najwysz, przewidzian w skali ocen na jego wiadectwie lub najwyszy wynik w skali procentowej.

II. Tryb postpowania kwalifikacyjnego

1. Dopuszczone do postpowania kwalifikacyjnego mog by wycznie osoby, ktre dokonay rejestracji i opaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.

2. Przed przystpieniem do sprawdzianu uzdolnie, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okaza dowd tosamoci.

3. Z przebiegu sprawdzianu uzdolnie, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kadego kandydata sporzdza si protok na obowizujcym druku. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny by omwione i potwierdzone podpisem przewodniczcego w uzgodnieniu z pozostaymi czonkami komisji.

4. Po zakoczeniu postpowania kwalifikacyjnego waciwa komisja rekrutacyjna: 1)sporzdza protok z wynikami postpowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatw w porzdku alfabetycznym,2)sporzdza protok, w ktrym ujmuje kandydatw z pozytywnymi wynikami postpowania kwalifikacyjnego, w kolejnoci uzyskanych wynikw, z decyzj o przyjciu na studia,3)sporzdza i ogasza listy przyjtych na studia,4)zawiadamia pisemnie kandydata o podjtej decyzji.

5. Decyzje komisji zapadaj zwyk wikszoci gosw.

6. Podstaw odwoania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, moe by jedynie wskazanie naruszenia warunkw i trybu rekrutacji na studia.

* - przedmiot kierunkowy,N specjalno nauczycielska, SM stara matura , NM nowa matura

Studia pierwszego stopnia

Wydzia Humanistyczny

Kierunki, specjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

1. studia stacjonarne

specjalnoci:

- biblioteki szkolne i publiczne (N)

- zarzdzanie informacj

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- jzyk obcy

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Specjalnoci (wybr specjalnoci po I roku. Pierwszestwo przy wyborze specjalnoci maj studenci legitymujcy si najwysz redni ocen z I roku studiw):

- biblioteki szkolne i publiczne (N)

- zarzdzanie informacj

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- jzyk obcy

Filologia

1. studia stacjonarne specjalnoci:

- filologia rosyjska

- jzyk rosyjski biznesu

SM - Konkurs wiadectw:

- jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z jzyka polskiego)

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu jzyk polski)

- filologia rosyjska z jzykiem angielskim (N)

SM - Konkurs wiadectw:

-jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z jzyka rosyjskiego).

- jzyk angielski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk rosyjski

- jzyk angielski

- filologia angielska

- filologia angielska studia prowadzone z wykadowym jzykiem angielskim (studia zostan uruchomione pod warunkiem uzyskania rodkw finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki)

SM - Test:

- jzyk angielski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- jzyk angielski

- filologia germaska

- filologia germaska midzynarodowa komunikacja turystyczna

SM - Test:

- jzyk niemiecki

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk niemiecki

2. studia niestacjonarne

specjalnoci:

-filologia rosyjska

SM - Konkurs wiadectw:

-jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z jzyka polskiego)

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu jzyk polski)

- filologia angielska

SM - Test:

- jzyk angielski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- jzyk angielski

Filologia polska

1. studia stacjonarne

Specjalnoci:

- filologia polska z komunikacj medialn

- filologia polska z wiedz kulturow-filozoficzn

- filologia polska z histori (N)

- filologia polska z jzykowym ksztatowaniem wizerunku

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski

- filologia polska z jzykiem angielskim (N)

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski

- jzyk angielski

2. studia niestacjonarne

Specjalnoci:

- filologia polska z komunikacj medialn

- filologia polska z jzykowym ksztatowaniem wizerunku

- filologia polska z histori (N)

Konkurs wiadectw:

-jzyk polski

Historia

1. studia stacjonarne

specjalnoci:

- historia i edytorstwo naukowe

- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

- spoeczno-ekonomiczna

SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-historia (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-historia

- historia i wiedza o spoeczestwie (N)

SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-historia* (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

- wiedza o spoeczestwie

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-historia*

- wiedza o spoeczestwie

- historia z jzykiem angielskim (N)

SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-historia* (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

- jzyk angielski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-historia*

- jzyk angielski

- historia z jzykiem niemieckim (N)

SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-historia* (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

- jzyk niemiecki

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-historia*

- jzyk niemiecki

2. studia niestacjonarne

specjalnoci:

- historia i edytorstwo naukowe

- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

- spoeczno-ekonomiczna

SM Rozmowa kwalifikacyjna:

- historia (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- historia

- historia i wiedza o spoeczestwie (N)

SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-historia* (historia Polski i powszechna od redniowiecza do wspczesnoci)

- wiedza o spoeczestwie

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-historia*

- wiedza o spoeczestwie

Rosjoznawstwo

Studia stacjonarne

(pod warunkiem uruchomienia kierunku)

SM - Konkurs wiadectw:

- jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z jzyka polskiego)

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- jzyk rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z jzyka polskiego)

Dziennikarstwo i komunikacja spoeczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

(pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski

-historia lub wiedza o spoeczestwie

Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy

Kierunki, specjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Biologia

studia stacjonarne

specjalnoci:

- biologia bez specjalnoci

- biologia z geografi (N)

- ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody

Konkurs wiadectw:

-biologia*

-jzyk obcy

studia niestacjonarne

specjalnoci:

- biologia bez specjalnoci

- biologia z geografi (N)

- ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs wiadectw:

- biologia*

- jzyk obcy

Chemia

1. studia stacjonarne

specjalnoci:

-chemia kosmetyczna

-chemia techniczna

-analiza chemiczna

- chemia z biologi (N)

- analityka rodowiska

- chemia materiaw supramolekularnych

Konkurs wiadectw:

- chemia*

- jzyk obcy

2. studia niestacjonarne

specjalnoci:

- chemia techniczna

-analiza chemiczna

- analityka rodowiska

- chemia kosmetyczna

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs wiadectw:

- chemia

Fizyka

1. studia stacjonarne

specjalnoci:

-fizyka z informatyk (N)

-fizyka medyczna

- fizyka komputerowa

- ekonofizyka

- fizyka z chemi

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs wiadectw:

-fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka

- informatyka

-jzyk obcy

Geografia

1. studia stacjonarne

specjalnoci:

- geografia z przyrod (N)

- geografia z histori (N)

- geografia z turystyk

- geografia oglna

Konkurs wiadectw:

-geografia*

- jzyk obcy

2.studia niestacjonarne

specjalnoci:

- geografia z turystyk

- geografia oglna

Konkurs wiadectw:

-geografia*

- jzyk obcy

Informatyka

studia stacjonarne i niestacjonarne inynierskie (7 semestrw)

specjalnoci:

- teleinformatyka

- informatyka z fizyk (N)

- technologie informatyczne

- systemy baz danych

Konkurs wiadectw:

-informatyka* lub matematyka

- fizyka (fizyka i astronomia)

- jzyk obcy

Informatyka

studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie

specjalno:

- teleinformatyka

Konkurs wiadectw:

-informatyka* lub matematyka

- fizyka (fizyka i astronomia)

-jzyk obcy

Matematyka

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

-nauczanie matematyki i informatyki (N)

-zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce

SM - Egzamin pisemny z matematyki.

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- matematyka

Ochrona rodowiska

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- zarzdzanie rodowiskowe

- rekultywacja terenw poprzemysowych

Konkurs wiadectw:

-biologia lub chemia lub geografia

(w przypadku braku oceny z biologii, chemii lub geografii absolwenci Technikum Ochrony rodowiska przystpuj do rozmowy kwalifikacyjnej z w/w wybranego przedmiotu)

Informatyka i ekonometria

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- analiza danych

- projektowanie i programowanie systemw informatycznych

SM - Egzamin pisemny z matematyki.

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-matematyka lub informatyka

Fizyka techniczna

studia stacjonarne inynierskie

specjalno:

- informatyka stosowana

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs wiadectw:

-fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka

- informatyka

- jzyk obcy

Biotechnologia

Studia stacjonarne

- studia prowadzone z wykadowym jzykiem polskim

- studia prowadzone z wykadowym jzykiem angielskim

(studia zostan uruchomione pod warunkiem uzyskania rodkw finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki)

Konkurs wiadectw:

- biologia*

- jzyk obcy

Wydzia nauk o zdrowiu

Kierunki, specjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Fizjoterapia

studia stacjonarne i niestacjonarne

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru

Pielgniarstwo

1. studia stacjonarne

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 2-letnie pomostowe dla absolwentw picioletnich licew medycznych, 2-letnich, 2,5-letnich i 3-letnich medycznych szk zawodowych, ksztaccych w zawodzie pielgniarki w liczbie od 1781 do 3033 godzin dydaktycznych.

Konkurs dyplomw.

W przypadku takich samych ocen egzamin testowy obejmujcy problemy pielgnacyjne w internie, chirurgii, pediatrii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Poonictwo

1. studia stacjonarne

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia pomostowe 2-semestralne dla absolwentw dwuletnich i dwuipletnich medycznych szk zawodowych, ksztaccych w zawodzie poonej w liczbie co najmniej 1089 godzin dydaktycznych

Konkurs dyplomw.

W przypadku takich samych ocen egzamin testowy z przedmiotw kierunkowych, obejmujcy zagadnienia dotyczce problemw zdrowotnych w poonictwie, ginekologii, pediatrii, neonatologii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Zdrowie publiczne

studia stacjonarne i niestacjonarne specjalnoci:

- epidemiologia z biostatystyk

- opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszym wieku

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru

Ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konkurs wiadectw:

- jzyk polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru

Wydzia pedagogiczny i artystyczny

Kierunki, pecjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Pedagogika

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn (N)

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow (N)

1. Sprawdzian uzdolnie muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoy podstawowej i gama durowa) i poprawnoci wymowy

2. Konkurs wiadectw:

-jzyk polski*

- historia lub biologia lub wiedza o spoeczestwie

(w przypadku, gdy liczba kandydatw, ktrzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub rwna z limitem odstpuje si od konkursu wiadectw)

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego (N)

1. Sprawdzian uzdolnie muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoy podstawowej i gama durowa) i poprawnoci wymowy

SM - Egzamin ustny:

- jzyk angielski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk angielski

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka rosyjskiego (N)

1. Sprawdzian uzdolnie muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoy podstawowej i gama durowa) i poprawnoci wymowy

SM - Egzamin ustny:

- jzyk rosyjski

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

-jzyk rosyjski

- resocjalizacja i profilaktyka spoeczna

-pedagogika opiekuczo-wychowawcza

- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

- psychopedagogika opiekuczo - terapeutyczna

Konkurs wiadectw:

-jzyk polski*

- historia lub wiedza o spoeczestwie lub biologia lub geografia

- edukacja dla bezpieczestwa

Konkurs wiadectw:

-jzyk polski*

- historia lub biologia lub wiedza o spoeczestwie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin praktyczny:

- ocena predyspozycji suchowych, gosowych i manualnych,

- ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata (3 utwory). Kandydaci wybierajcy inny instrument ni fortepian zobowizani s do przedstawienia swoich umiejtnoci gry na fortepianie (2 utwory).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- grafika warsztatowa

- malarstwo sztalugowe

- maa forma rzebiarska

- nowe media

- grafika projektowa i reklama

SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnie zwizanych z kultur, sztuk i histori

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- historia sztuki* lub historia

Wzornictwo

studia stacjonarne i niestacjonarne 3,5 letnie

Specjalno:

- komunikacja wizulana

(pod warunkiem uruchomienia kierunku)

SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnie zwizanych z kultur, sztuk i histori

NM - Ranking wynikw z czci zewntrznej egzaminu maturalnego:

- historia sztuki lub historia

Praca socjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne

Konkurs wiadectw:

-jzyk polski

- historia lub wiedza o spoeczestwie lub biologia lub geografia

Wydzia zarzdania i Administracji

Kierunki, specjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Administracja

studia stacjonarne i niestacjonarne

Konkurs wiadectw:

historia* lub wiedza o spoeczestwie* lub geografia lub jzyk obcy lub jzyk polski

Ekonomia

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- ekonomika finansw i bankowoci

- finanse publiczne i skarbowo

Konkurs wiadectw:

matematyka* lub wiedza o spoeczestwie* lub historia lub geografia lub jzyk obcy

Politologia

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- polityka regionalna

- polityka midzynarodowa

- suby spoeczne

Konkurs wiadectw:

historia* lub wiedza o spoeczestwie* lub geografia lub jzyk obcy

Zarzdzanie

studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoci:

- ekonomika i rozwj przedsibiorstwa

- rachunkowo

Konkurs wiadectw:

matematyka* lub wiedza o spoeczestwie* lub historia lub geografia lub jzyk obcy

Logistyka

studia stacjonarne i niestacjonarne

Konkurs wiadectw:

matematyka* lub wiedza o spoeczestwie lub historia lub geografia lub informatyka lub fizyka(fizyka z astronomi) lub jzyk obcy

* - przedmiot kierunkowy,N specjalno nauczycielska

Studia drugiego stopnia

Wydzia Humanistyczny

Kierunki, specjalnoci

oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

1. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentw kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

specjalnoci:

- biblioteki szkolne i publiczne (N) - (dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie)

- zarzdzanie informacj

- prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentw (z tytuem licencjata, magistra) kierunkw humanistycznych, pedagogicznych i spoecznych

(6 -semestrw)

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Filologia

1. studia stacjonarne dla absolwentw z tytuem licencjata specjalnoci: filologia rosyjska, filologia rosyjska z jzykiem angielskim

specjalno:

- filologia rosyjska

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne dla absolwentw specjalnoci jzyk rosyjski biznesu

specjalno:

- jzyk rosyjski biznesu

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Filologia polska

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw kierunku filologia polska

- specjalno nauczycielska (dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie)

- filologia polska z jzykowym ksztatowaniem wizerunku

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentw (z tytuem licencjata, magistra) kierunkw humanistycznych, pedagogicznych i spoecznych

(6 -semestrw)

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Historia

1. studia stacjonarne dla absolwentw kierunku historia

specjalnoci:

-historia i wiedza o spoeczestwie (N) - dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie

- historia i edytorstwo naukowe

- kultura krajw rdziemnomorskich

- antropologia historyczna

- amerykanistyka

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen decyduje rednia ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne dla absolwentw kierunku historia

specjalnoci:

-historia i wiedza o spoeczestwie (N) - dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie

- historia i edytorstwo naukowe

- kultura krajw rdziemnomorskich

- amerykanistyka

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen decyduje rednia ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentw (z tytuem licencjata, magistra) kierunkw humanistycznych, pedagogicznych i spoecznych

(6 -semestrw)

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen decyduje rednia ze studiw pierwszego stopnia.

Wydzia matematyczno-przyrodniczy

Kierunki, specjalnoci oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Biologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw (z tytuem licencjata, inyniera lub magistra) kierunku biologia lub pokrewnych, na ktrych absolwenci zrealizowali minimaln liczb zaj zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie ze standardami z 2007 roku

Specjalnoci:

- biologia oglna

- biologia rodowiskowa

- ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody

- biologia medyczna z elementami diagnostyki

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Chemia

1. studia stacjonarne dla absolwentw:

- kierunkw chemicznych;

- innych kierunkw, na ktrych absolwenci zrealizowali minimaln liczb godzin zaj zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalnoci:

-chemia techniczna

- analiza chemiczna

- fizykochemia-adsorpcja, chromatografia, spektroskopia

- analityka rodowiska

- chemia materiaw nano- i supramolekularnych

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

2. studia niestacjonarne dla absolwentw:

- kierunkw chemicznych;

- innych kierunkw, na ktrych absolwenci zrealizowali minimaln liczb godzin zaj zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalnoci:

-chemia techniczna

- analiza chemiczna

- fizykochemia-adsorpcja, chromatografia, sektroskopia

- analityka rodowiska

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Fizyka

studia stacjonarne dla absolwentw kierunku fizyka

specjalnoci:

- fizyka z informatyk (N) dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie

- fizyka medyczna

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw,

a w przypadku przekroczenia limitu konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Geografia

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalnoci (dla absolwentw kierunku geografia):

- geografia oglna

- geografia oglna (N) - dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie

- geografia z turystyk

- ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Matematyka

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw:

- kierunku matematyka;

- innych kierunkw, na ktrych absolwenci zrealizowali minimaln liczb godzin zaj zorganizowanych dla kierunku matematyka zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalnoci:

- nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla absolwentw posiadajcych kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki i informatyki

- zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce

Egzamin pisemny z zakresu standardw ksztacenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia.

Ochrona rodowiska

1. Studia stacjonarne

dla absolwentw kierunku ochrona rodowiska z tytuem licencjata lub inyniera

specjalno:

- monitoring rodowiska

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnie obejmujcych treci kierunkowe studiw pierwszego stopnia kierunku ochrona rodowiska

2. Studia niestacjonarne

dla absolwentw kierunku ochrona rodowiska z tytuem licencjata lub inyniera

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnie obejmujcych treci kierunkowe studiw pierwszego stopnia kierunku ochrona rodowiska

Wydzia nauk o zdrowiu

Kierunki, specjalnoci oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Fizjoterapia

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw kierunku fizjoterapia

Egzamin testowy uwzgldniajcy zagadnienia:

Podstawy wspczesnej fizjoterapii, wspczesne problemy niepenosprawnoci, wybrane problemy zdrowia populacji, funkcjonowanie w spoeczestwie niepenosprawnych wymiar indywidualny i instytucjonalny, organizacje pozarzdowe na rzecz niepenosprawnych.

Pielgniarstwo

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw kierunku pielgniarstwo

Egzamin testowy obejmujcy zagadnienia dotyczce problemw pielgnacyjnych w internie, chirurgii, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrii, neurologii, poonictwie i ginekologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz treci dotyczce promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Poonictwo

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw kierunku poonictwo

Egzamin testowy obejmujcy nastpujce zagadnienia:

Podstawy wspczesnego poonictwa i pielgniarstwa, ochrona zdrowia i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy zdrowia populacji i zagroenia cywilizacyjne, profilaktyka w zakresie chorb cywilizacyjnych.

Zdrowie publiczne

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw kierunku zdrowie publiczne

(pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Egzamin testowy uwzgldniajcy zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wydzia pedagogiczny i artystyczny

Kierunki, specjalnoci oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Pedagogika

1. studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw takiej samej lub zblionej specjalnoci

specjalnoci:

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw.

W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiw zawartego w suplemencie lub zawiadczeniu wydanym przez uczelni.

2.studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw specjalnoci przygotowujcych w zakresie pedagogiki opiekuczo-wychowawczej, spoecznej i pracy socjalnej

specjalno:

-pedagogika opiekuczo-wychowawcza

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

3.studia niestacjonarne dla absolwentw kierunku pedagogika po rnych specjalnociach z tytuem licencjata lub magistra

specjalnoci:

- pedagogika szkolna i rodowiskowa

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw.

W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiw zawartego w suplemencie lub zawiadczeniu wydanym przez uczelni.

- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

4. studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw specjalnoci przygotowujcych w zakresie profilaktyki spoecznej, resocjalizacji, nieprzystosowania spoecznego

specjalno:

-resocjalizacja i profilaktyka spoeczna

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ocen ze studiw pierwszego stopnia.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw studiw pierwszego stopnia specjalnoci muzycznych oraz dla absolwentw z tytuem magistra innych kierunkw muzycznych

Specjalnoci:

-prowadzenie zespow muzycznych

- nauczanie muzyki z wiedz o kulturze

- muzyka kocielna

Konkurs dyplomw.

W przypadku jednakowych ocen o przyjciu decyduje rednia ze studiw pierwszego stopnia.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw studiw artystycznych pierwszego stopnia

specjalnoci:

- grafika warsztatowa

- malarstwo sztalugowe

- maa forma rzebiarska

- nowe media

- grafika projektowa i reklama

Ocena jakoci dyplomw artystycznych pierwszego stopnia na podstawie dokumentacji przedstawionej w formie cyfrowej.

Wydzia zarzdzania i administracji

Kierunki, specjalnoci oraz formy studiw

Kryteria kwalifikacji

Ekonomia

1. studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw (z tytuem licencjata, inyniera, magistra) kierunkw: administracja, ekonomia, finanse i bankowo (finanse i rachunkowo), informatyka i ekonometria, logistyka, stosunki midzynarodowe, zarzdzanie i inynieria produkcji, zarzdzanie (zarzdzanie i marketing)

specjalnoci:

- gospodarka regionalna

- gospodarowanie funduszami unijnymi

- ekonomika zasobw ludzkich

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw.

W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiw zawartego w suplemencie lub zawiadczeniu wydanym przez uczelni.

Politologia

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw (z tytuem licencjata, inyniera, magistra) kierunkw: politologia, europeistyka, stosunki midzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja spoeczna, administracja oraz absolwentw wyszych szk oficerskich

specjalnoci:

-spoeczno-samorzdowa - studia europejskie

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw.

W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiw zawartego w suplemencie lub zawiadczeniu wydanym przez uczelni.

Zarzdzanie

studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentw (z tytuem licencjata, inyniera, magistra) kierunkw: zarzdzanie (zarzdzanie i marketing), ekonomia, finanse i bankowo (finanse i rachunkowo), logistyka, zarzdzanie i inynieria produkcji, stosunki midzynarodowe, informatyka i ekonometria, administracja

specjalnoci:

-marketing i wystawiennictwo

-zarzdzanie finansami

- rachunkowo i ekonomika opodatkowania

- zarzdzanie w sektorze publicznym i prywatnym

- zarzdzanie zasobami ludzkimi

Na podstawie zoenia wymaganych dokumentw.

W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiw zawartego w suplemencie lub zawiadczeniu wydanym przez uczelni.

Uprawnienia laureatw i finalistw olimpiad

Wycig z uchway Nr 37/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uprawnie uczestnikw olimpiad przedmiotowych, ubiegajcych si o przyjcie na studia w latach akademickich 2009/2010 - 2011/2012.

Na podstawie art.169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat uchwala, co nastpuje:

( 1

Ustala si zasady przyj na studia laureatw i finalistw olimpiad stopnia centralnego okrelone w zaczniku do niniejszej uchway.

( 2

Uprawnienia okrelone w zaczniku przysuguj laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego, ubiegajcych si o przyjcie na studia. Podstaw preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach zarwno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wczeniejszych.

( 3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Lp.

Kierunek studiw

Przyjcia na studia z pominiciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu wiadectw

Nazwa olimpiady

Wydzia Humanistyczny

1.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

literatury i jzyka polskiego

jzyka angielskiego

jzyka francuskiego

jzyka niemieckiego

jzyka rosyjskiego

historyczna

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

2.

Filologia

specjalnoci:

- filologia rosyjska

- jzyk rosyjski biznesu

- filologia rosyjska z filologi angielsk**

jzyka rosyjskiego

- filologia angielska

jzyka angielskiego

- filologia germaska

jzyka niemieckiego

3.

Filologia polska

literatury i jzyka polskiego

4.

Historia

historyczna

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

wiedzy o Prawach Czowieka

losy Polakw na Wschodzie

Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy

1.

Biologia

biologiczna

2.

Chemia

chemiczna

3.

Fizyka

matematyczna

fizyczna

informatyczna

chemiczna

4.

Geografia

geograficzna i nautologiczna

astronomiczna

ekologiczna

5.

Informatyka

informatyczna

chemiczna

fizyczna

matematyczna

6.

Informatyka i ekonometria

informatyczna

matematyczna

astronomiczna

fizyczna

7.

Matematyka

matematyczna

astronomiczna

fizyczna

informatyczna

8.

Ochrona rodowiska

biologiczna

geograficzna

ekologiczna

chemiczna

Wydzia Nauk o Zdrowiu

1.

Fizjoterapia

biologiczna

2.

Pielgniarstwo

biologiczna

3.

Poonictwo

biologiczna

4.

Ratownictwo medyczne

biologiczna

5.

Zdrowie publiczne

biologiczna

Wydzia Pedagogiczny i Artystyczny

1.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

artystyczna*

2.

Pedagogika

specjalnoci:

- pedagogika opiekuczo-wychowawcza i pracy socjalnej

- resocjalizacja i profilaktyka spoeczna

- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

literatury i jzyka polskiego

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

historyczna

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi pedagogiczn

literatury i jzyka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym*

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka angielskiego

literatury i jzyka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym, jzyka angielskiego*

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem jzyka rosyjskiego

literatury i jzyka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym, jzyka rosyjskiego*

- wczesna edukacja z rewalidacj dzieci z niepenosprawnoci umysow

literatury i jzyka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym*

3.

Praca socjalna

literatury i jzyka polskiego

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

historyczna

Wydzia Zarzdzania i Administracji

1.

Administracja

historyczna

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

wiedzy o prawach czowieka

wiedzy o Unii Europejskiej

spoeczno-prawna

2.

Ekonomia

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

matematyczna

przedsibiorczoci

3.

Politologia

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Prawach Czowieka

filozoficzna

wiedzy ekonomicznej

historyczna

4.

Stosunki midzynarodowe

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Prawach Czowieka

historyczna

filozoficzna

wiedzy ekonomicznej

5.

Zarzdzanie

wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Polsce i wiecie wspczesnym

przedsibiorczoci

* zwolnieni z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej. Obowizuje sprawdzian uzdolnie praktycznych.

** wymagany wynik/ocena z jzyka angielskiego na wiadectwie dojrzaoci

13. KIM BDZIESZ PO UKOCZENIU STUDIW?

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOECZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) przygotowuj do pracy w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach, w instytucjach zajmujcych si reklam, marketingiem, public relations itp. Obok przedmiotw oglnych w ramach studiw prowadzone s zajcia specjalistyczne z szeroko rozumianej wiedzy o mediach. Duy nacisk kadzie si na kompetencje zwizane z mwieniem i pisaniem take tekstw trudniejszych i bardziej rozbudowanych (reporta, felieton, komentarz itp.). Ponadto studenci uczestnicz take w zajciach o charakterze warsztatowym w ramach pracowni: prasowej, radiowej i internetowej. Przyszy absolwent zostanie wyposaony w okresie studiw take w wiedz i umiejtnoci z zakresu informatyki, niezbdne do tworzenia sprawnego warsztatu nowoczesnego dziennikarza. Dziki temu absolwent bdzie przygotowany jest do pracy w rnego rodzaju mediach oraz do zarzdzania takimi mediami.

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja spoeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a take innych zwizanych z szeroko pojt dziedzin komunikacji spoecznej. Absolwenci bd posiada umiejtnoci specjalistyczne, zdobyte podczas zaj i praktyk w rnych mediach, a take przygotowanie teoretyczne, pozwalajce na sprawno opisu i diagnozowania poszczeglnych elementw komunikacji. Ksztacona bdzie zdolno zdobywania i biegego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w rnych obszarach rzeczywistoci spoecznej. Absolwenci zostan wyposaeni w aparat wiedzy pozwalajcy analizowa i wsptworzy zasady i formy funkcjonowania mediw we wspczesnym spoeczestwie informacyjnym. Cechowa ich bdzie wysoka sprawno jzykowa, praktyka w posugiwaniu si rnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejtnoci w przyszoci pozwol im osign wysoki stopie profesjonalizmu. Zostan take przygotowani do podjcia ksztacenia na studiach II stopnia.

Moliwoci zatrudnienia:

Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentw to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a take organa uytecznoci publicznej, organizacje samorzdowe i lokalne, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzce edukacj medialn i dziaalno informacyjn.

KIERUNEK FILOLOGIA

Absolwent studiw pierwszego stopnia posiada podstawow wiedz o jzyku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego jzyka oraz umiejtnoci wykorzystania jej w pracy zawodowej i yciu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje si zblion do rodzimej znajomoci jednego jzyka obcego na poziomie biegoci C1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posugiwa si jzykiem specjalistycznym niezbdnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalajce na wykorzystanie wiedzy o jzyku i jego znajomoci w rnorodnych dziedzinach nauki i ycia spoecznego. Absolwent potrafi rozwizywa problemy zawodowe, gromadzi, przetwarza oraz przekazywa (pisemnie i ustnie) informacje, a take uczestniczy w pracy zespoowej. Nabyte umiejtnoci umoliwi absolwentowi prac w wydawnictwach, redakcjach czasopism, rodkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usug wymagajcych dobrej znajomoci jzyka i kultury, jak rwnie nauczanie jzyka w szkole po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiw drugiego stopnia.

Oprcz wysokich kompetencji jzykowych (poziom biegoci C2) absolwent studiw drugiego stopnia posiada gruntown i wszechstronn wiedz z zakresu wybranej specjalnoci: jzykoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekadoznawstwa. Potrafi samodzielnie rozwizywa problemy zawodowe i wydawa opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumiewa si w sprawach zawodowych zarwno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizowa prac grupow. Absolwenta charakteryzowa bdzie postawa otwartoci wobec innych jzykw i kultur, a take wiadomo rnorodnoci jzykowej. Po ukoczeniu studiw w zalenoci od wybranej specjalnoci absolwent jest przygotowany do pracy tumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w rodkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych, w turystyce, w przedsibiorstwach oraz w sektorze usug wymagajcych zaawansowanej znajomoci jzykw i kultur. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Filologia angielska

Absolwent specjalnoci filologia angielska posiada bieg znajomo jzyka angielskiego, ze szczeglnym uwzgldnieniem praktycznych umiejtnoci. Otrzymuje wiedz z zakresu historii, kultury i literatury krajw anglojzycznych oraz oglne wyksztacenie jzykoznawcze. Absolwent posiada dobr znajomo dydaktyki nauczania jzyka angielskiego, przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalaj na dobr waciwego materiau gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programw i strategii ksztacenia na rnych poziomach nauczania jzyka angielskiego. Przygotowanie filologa stanowi rwnie podstaw do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umoliwiajcych wykonywanie zawodu tumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru jzykowego.

Filologia germaska

Absolwent specjalnoci filologia germaska posiada bieg znajomo jzyka niemieckiego. Otrzymuje wiedz z zakresu historii, kultury i literatury krajw niemieckojzycznych oraz oglne wyksztacenie jzykoznawcze. Absolwent posiada dobr znajomo dydaktyki nauczania jzyka niemieckiego. Przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalaj na uzyskanie kwalifikacji do nauczania jzyka niemieckiego. Program studiw przygotowuje rwnie do podjcia zatrudnienia w charakterze tumacza, organizatora i propagatora kultury.

Filologia germaska midzynarodowa komunikacja turystyczna

Absolwent posiada przygotowanie do pracy w midzynarodowym oraz krajowym przemyle turystycznym, min. do podejmowania dziaa na rzecz promocji walorw turystycznych wojewdztwa za granic, do pracy w biurach podry, w hotelarstwie, do zarzdzania gospodark turystyczn, do obsugi ruchu turystycznego.

Filologia rosyjska

Absolwent posiada wiedz z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru jzykowego, zna literatur rosyjsk i kanoniczne dziea literatury europejskiej, operuje terminologi literaturoznawcz i jzykoznawcz. Legitymuje si znajomoci gramatyki, leksyki, frazeologii i skadni jzyka rosyjskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego jzyka w zakresie rnych rodzajw komunikacji jzykowej, na rozumienie i tworzenie tekstw zrnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyraanie sdw i opinii oraz posugiwanie si jzykiem naukowym. Zna przynajmniej jeden jzyk zachodni (angielski lub niemiecki) na poziomie umoliwiajcym konwersacj oraz korzystanie z literatury obcojzycznej. Program nauczania umoliwia take zdobycie elementarnej znajomoci jzyka biznesu oraz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekadu tekstw rosyjskich na jzyk polski i odwrotnie.

Filologia rosyjska z jzykiem angielskim

Absolwent specjalnoci filologia rosyjska z jzykiem angielskim legitymuje si znajomoci leksyki, gramatyki, frazeologii, skadni jzyka rosyjskiego i angielskiego, co pozwala na swobodne posugiwanie si tymi jzykami w rnych sytuacjach komunikacji jzykowej, na tworzenie tekstw zrnicowanych stylistycznie. Posiada wiedz z zakresu historii i kultury Rosji oraz krajw anglojzycznych. Zna kanoniczne dziea literatury rosyjskiej, anglojzycznej i europejskiej. Posuguje si terminologi literaturoznawcz i jzykoznawcz. Przy specjalizacji nauczycielskiej program nauczania obejmuje blok przedmiotw psychologiczno-pedagogicznych co uprawnia absolwenta tej specjalnoci do podjcia pracy w szkole.

Absolwent nabywa uprawnienia do nauczania jzyka rosyjskiego w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do nauczania jzyka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I III.

Jzyk rosyjski biznesu

Absolwent specjalnoci jzyk rosyjski biznesu legitymuje si wiedz z zakresu rosyjskiego jzyka korespondencji urzdowej i biznesu. Oprcz umiejtnoci jzykowychw tym zakresie absolwent posiada wiedz ogln dotyczc bankowoci, marketingu i managementu, ekonomii i europejskiego prawa gospodarczego. Zna zasady etyki handlowej i metody prowadzenia negocjacji, ma opanowane podstawy ksigowoci. Posiada wiedz z zakresu historii kultury Rosji. Zna twrczo najwybitniejszych poetw i pisarzy rosyjskich. Absolwent zna co najmniej jeden jzyk zachodni na poziomie pozwalajcym prowadzenie konwersacji w rnych sytuacjach komunikacji jzykowej oraz korzystanie z literatury obcojzycznej.

Absolwent moe uzyska certyfikat potwierdzajcy znajomo jzyka biznesu na poziomie rednim lub wyszym po zdaniu egzaminu. Zdobycie certyfikatu uatwia znalezienie pracy w przedsibiorstwach produkcyjno-handlowych w dziale eksport-import.

Po ukoczeniu studiw pierwszego stopnia absolwent moe kontynuowa nauk na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalno filologia rosyjska lub jzyk rosyjski biznesu.

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

Absolwent studiw licencjackich posiada oglne wyksztacenie humanistyczne i podstawow wiedz z zakresu filologii polskiej nauki o jzyku i o literaturze. Rozumie i umie analizowa zjawiska i procesy literackie, jzykowe i kulturowe przeszoci i wspczesnoci. Zna jzyk obcy na poziomie biegoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posugiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i jzykoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzi i przetwarza informacje, poszerza swoj wiedz oraz rozwizywa problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej, w placwkach owiatowych, kulturalnych i samorzdu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiw drugiego stopnia.

Absolwent po ukoczeniu specjalnoci filologia polska z jzykiem angielskim lub filologia polska z histori nabywa prawo wykonywania zawodu nauczyciela w szkoach podstawowych i gimnazjach.

Absolw