indore, afternoon,news.paper

Download indore, afternoon,news.paper

Post on 08-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

indore, afternoon,news.paper

TRANSCRIPT

 • U U Fboewj, yegOeJeej 31 Deketyej 2012

  Je

 • U U Fboewj, yegOeJeej 31 Deketyej 2012 2

  eee kes yeneves cegKeceb$eer mes efceues hee

 • U U Fboewj, yegOeJeej 31 Deketyej 2012

  efoefiJepee efmebn ojer hej yew"s Deewj efyepeueer mecemee megveerceefnueeDeeW ves efoKeeS 90 npeej leke kes efyepeueer kes efyeue, efoiieer yeesues Fleves kee leescekeeve ner veneR nesiee, Ske meeue yeeo nceejs Meemeve ceW efHej oWies Ske yeeer keveskeMeve

  Fboewj~ eosMe kes hetJe& cegKeceb$eerefoefiJepee efmebn kes efoceeie ceW vepeeves keewvemee kechetj efHe nw Jeskeye Deewj keewve mee meeHeJesejDeheves efoceeie ceW eeuet kej uesles nbQDeewj keF& ueesieeW kes Heetpe G[e oslesnQ~ Keemeleewj mes peye Jes Fboewj ceWnesles nQ, leye Yeepehee veslee Deewjkeee&kelee& Gvekes keee&eceeW keer Pee[erjKeles nQ Deewj osKeles nW efke efoiieerves keewvemeer iegieueer HeQkeer nw~ efoiieerkeue egJeke keebesme kes eoMe&ve ceWhengbes Les, uesefkeve hengbeves kes henuesner efoiieer ieg kes heebe vesleeDeeW veshenues ner mJeeiele kej eoMe&ve mLeuehej Deheves keee&kelee& kees kece FmeefueShengbeeee Lee efke censMe peesMeer Kesceeiele efoveeW keebefleueeue Yetefjee kesefKeueeHe ceesee& Keesuekej efmebefOeee

  ieg ceW eues ieS Les, uesefkeve ieleefoveeW efoiieer ves Fboewj kes he$ekeejeWmes hete Lee keee censMe peesMeer veskeesF& efueefKele yeeeve Yetefjee kesefKeueeHe efoee nw veneR lees efHejnce kewmes ceeveW efke peesMeer ves ieuelekeece efkeee nw~ pewmes ner efoiieer keesIeveMeeceoeme veiej ceW efyepeueer kesefyeue kees ueskej Deelcenlee keeceeceuee yeleeee Jes lelkeeue keebesmeueJeepeces kes meeLe Jeneb hengbe ieS,Jeneb hengbekej GvneWves ceefnueeDeeWmes Keguekej efyepeueer kes efyeue hejyeele keer~ keg ueesieeW ves GvnW kegmeea,heuebie hej yew"eves keer keesefMeMe keer

  lees GvneWves ojer hej yew"vee GefelemecePee Deewj ojer hej ner Deheveerjepevee re fleke e fyemeele e fyee ueer~

  keebesefmeeeW kes meeLe ceefnueeSb Yeerojer hej yew" ieF Deewj Jeneb GvneWveskene efke cegKeceb$eer efMeJejepe efmebnIees

 • U U Fboewj, yegOeJeej 31 Deketyej 2012 4

  Fboewj efmevesceekemletj - Depeye iepeye ueJejerieue - mt[W Dee@He o FejDeemLee - eeJetnceOegefceueve - eeJetnkegmegce bdee Yeeruemce=efle - eeJetnDeveeshe jMeefyeie efme. Depeye iepeye ueJemelece Deesn cee@e iee@[veeruekeceue - eeJetnDeeeveekeme - Depeye iepeye ueJe,

  jMe, eeJetnJesueesefmeer - Depeye iepeye ueJe,

  jMe, eeJetncebieue efyeie - Depeye iepeye ueJe,

  jMe, eeJetnheerJeerDeej - keueeG[ Sueme, jMe

  Depeye iepeye ueJe

  ^ke mes Glejs Deewj yeme ves "eWkeeFboewj~ Deepe megyen meebJesj jes[ efmLele yeejesueer

  esue wkeme veekes kes meceerhe me[ke neomes ceW 4 ueesieIeeeue nes ieS~ ^ke ceW keg DeeJeepe Dee jner Leer,efpemekees ueskej [^eeJej meefnle 3 ueesie veeresGlejs Deewj ^ke kes veeres osKe ner jns Les efkeheers mes Dee jner yeme ves GvnW kekej ceej oer~Fme neomes ceW yeme ee$eer meefnle 4 ueesie Ieeeue nesieS~ efpevnW SceJeee Demheleeue efYepeJeeee ieee nw~Ievee ueieYeie megyen 7 yepes keer nw~peye ^ke Deejpes 09peerS 3484 yeejesueer esue

  wkeme veekes kes Deeies mes iegpej jne Lee, leYeer ^ke mes

  DeeJeepe DeeF&, Fmekees ueskej hehhet, OeVeeueeue Deewjjleueeue ^ke mes veeres Glejs Deewj osKe jns Les efkeDeeJeepe keneb mes DeeF& nw Deewj iee[er ceW keee t-Het

  ngF& nw~ Fmeer yeere heers mes Dee jnerjepemLeeve-PeeueeJee[ keer yeme Deejpes heerS2494 ves leerveeW kees kekej ceej oer~ yeme

  keer ieefle Fleveer lespe Leer efke Fme neomes ceW ^ke Yeer#eefleemle nes ieee Deewj yeme kee Deieuee efnmmee Yeert-Het ieee~ yeme ceW meJeej ceveespe GHe& GcesMe YeerIeeeue nes ieS, efpevnW SceJeee hengbeeee ieee nw,efpeveceW 2 keer neuele veepegke yeleeF& ieF& nw~

  4 IeeeueFvoewj~ Ieee efyeuueeso kes oes

  e gJeke veF& yeeFke ueskej heeeaceveeves kes efueS Fvoewj DeeS LesDeewj efHeuce osKekej osj jele Iejueew jns Les leYeer Oeej jes [ hejyeme ves GvnW kekej ceejkej Ieeeuekej efoee efpevnW efpeuee DemheleeueceW Yeleea e fkeee ieee nw~ Ieveejele ueieYeie [s{ yepes keer nw peyeIeee e fyeuuee so ce W jnve s Jeeue s

  efHeuce osKekej ueew jnsLes, yeme ves ceejer kekej

  eJeerCe Deewj meboerhe Oeej jes [ efmLeleekeerpe mes efHeuce osKekej efvekeuesLes~ Fmekes henues FvneWves eneb heeeaceveeF& Deewj Jeeheme Iej pee jns LesleYeer leHejer iee[&ve kes meeceves heeruesjbie keer yeme ves yeeFke kees Deheveerehes ceW ues efueee efpememes oesveeWIeeeue nes ieS~ meboerhe kee efmejHe ieee efpemekeer neuele iecYeerjyeveer ngF& nw~

  ^ke keer kekej mes yeeFke meJeej IeeeueFvoewj~ keue jele cent veekee hej ^ke ves yeeFke meJeej oes egJekeeW kees Ieeeue kej

  efoee efpemekees ueskej eneb kes ueesie Ge nes ieS Deewj GvneWves [^eeJej kes meeLe ceejheerkeer~ peevekeejer kes Devegmeej IeeeueeW kes veece jepesMe Deewj DeeMeerue efhelee ieueeueefveJeemeer meyeveermeyeeie kees heemee ves ieeefueeeb osles ngSheere, JeneR nerjeveiej Leevee #es$e kes ueeefnee keeueesveereewjene hej veerjpe efhelee efceueeue efveJeemeer keguekeCeeaYee kees De%eele 4 egJeeDeeW ves Iesjkej pecekej Oegvekeefoee~ JeneR veeLe& njefmeef hegue kes meceerhe JeneR kesjepesMe efhelee veeLet kees JeneR kes jepee efhelee ceesnve vesheerkej ieeefueeeb oer Deewj Oecekeer Yeer oer~ efyeeeyeeveerieg cenejepe keer nesue kes meceerhe eesiesMe efheleeefyenejerueeue kees ueJe, esleve Mecee&, efhebt keeuee Deewjjengue ves ieeefueeeb osles ngS Oecekeeee Deewj Oegvekeefoee~ meebJesj kes eece efeceueer ceW yeeyetueeue efheleepeueeueer kees Yetjsueeue, efovesMe kes meeLe meewiebOe yeeF& vesefceuekej ieeefueeeb oer Deewj Oecekeeles ngS Oegveke efoee~

  nHelee Jemetueer kes efueS keej ceW F ceejerFboewj~ ueieeleej nHelee Jemetueer Deewj eboeKeesjer

  keer JeejoeleW Fboewj ceW ye{ jner nQ~ nHelee Jemetueerkee Ske ceeceuee Keg[wue Leevee #es$e ceW meecevesDeeee peye kewueeMe efhelee ceebieerueeue heeeroejefveJeemeer efleuueewj eece Kego& peye Deheveer FveesJeekeej mes pee jns Les, lees kewueeMe kees JeneR kesmegbojueeue efhelee Mebkejueeue cegkeeleer ves jemles ceW

  jeskee Deewj nHelee Jemetueer kes efueS hewmes ceebies,kewueeMe ves cevee efkeee lees megboj ves ieeefueeeb oslesngS Oecekeeee Deewj ceejheer kej oer~ efpemekeeefJejesOe efkeee lees megboj ves F G"ekej kewueeMekeer iee[er ceW ceej oer~ Ievee kes yeeo kewueeMeKeg[wue hegefueme keer MejCe ceW hengbee Deewj Gmevesceeceuee ope& kejeee~

  yeesefjbie hej neLe heke[eFboewj~ osheeuehegj Leevee #es$e kes efuecyeesoer

  heeke& yeesefjbie hej heeveer Yejves ieF& lespet yeeF& heefleoguesefmebn kee neLe yegjer veerele kes meeLe nefjefmebnefhelee iebieejece ves heke[ efueee~ lespet ves efJejesOeefkeee lees Gmes ieeefueeeb osles ngS peeve mes ceejveskeer Oecekeer Yeer oer ieF&~

  eeFce yeebe oes efovehenues cesue JeJemeeeermes Oeve meces ieF&Fboewj~ yele&ve yeepeej mes peg[s

  cesue JeJemeee kejves Jeeues DeeJeeuemeceepe kes egJee JeJemeeeer keer ogkeevehej meesceJeej kees eeF&ce yeebe keererce Ske eesj kees ueskej hengbeerDeewj kene efke legceves ueeKeeW keeceeue eesjer kee efueee nw~ Jeeheejerves cevee efkeee, lees Jeeheejer mesDeYelee kejles ngS eeF&ce yeebe keererce ves yebo kejves keer OeeQme osles ngSLeeves ues peeves keer yeele kener~ yeleeeepee jne nw efke kejerye meJee ueeKe. kee lees[-yee kej Jeeheejer keesjenle oer~ Oevelesjme kes henues ye[eOeve meceskej eeF&ce yeebe ves DeheveeroerJeeueer cevee ueer~

  ceefnueeSb ngF& ieglLece-ieglLee esve-cebieuemet$e PeheerFboewj~ heueeefmeee Leevee #es$e kes Meebefleveiej Goenesmue kes meeceves mes pee jner cecelee heefle Mewues

 • U U Fboewj, yegOeJeej 31 Deketyej 2012 5

  Deye Deepeeo veiej mescetmeeKes[er leke veF& m^erueeF ueieeves keer leweejerFboewj~ efveiece ves Deepeeo veiej heerSeF& eewjens

  mes ueskej cetmeeKes[er efjbiejes[ eewjens leke veF& m^erueeF ueieeves keer leweejer kej ueer nw~ Fmekes efueSKebyes Yeer veS ueieeS peeSbies~ yekeeeoe Fmekes efueSleweejer Meg nes ieF& nw~ meyemes ye[er yeele en nw efkeKebyes ueieeves mes henues Fleveer peien es[er peeSieer,peneb Fme jes[ kes eew[erkejCe kee keece nesvee nw~efHeueneue Gcceero keer pee jner nw efke en keece eejceen ceW hetje kej efueee peeSiee~ ojDemeue Ske ye[sefnmmes ceW Kebyes henues mes ueies ngS nQ FmeefueS peeoeKebyes ueieeves keer veewyele veneR DeeSbieer, uesefkeve yeekeerkeer leweeefjeeb efveiece kees kejvee nw~ yeerDeejerSme hejefpeme lejn keer Svepeea mesefJebie keer ueeF ueieeF& ieF& nwJewmeer ner ueeeFeEie eneb ueieeF& peeSieer~ efHeueneuecetmeeKes[er jes[ hej Dekemej eee jnves Jeeuee DebOesjeveneR jnsiee~ eneb kejerye [s{ efkeueesceerj kes ceeie&hej cenpe 20 etyeueeF ueieer ngF& nw, GveceW mesDeeOeer yebo nw Deewj en Yeer JeeueeW henues ueieeF& ieF&Leer~ Deye osKevee en nw efke Fmekee efkelevee HeeeoeueesieeW kees efceuelee nw, keye keece Meg neslee nw,efHeueneue lees efveiece ves Fme eespeske kees leweejefkeee nw Deewj Gcceero peleeF& pee jner nw efke FmekeeHeeeoe Deemeheeme kes meYeer ueesieeW kees efceuesiee~

  Deye Lecye ceMeerve Keesuesieer[e@kejeW keer ceveceeveer kee jepeSceJeee ceW [e@kejeW hej ueieece kes efueS meyemes ye[s eeesie keer leweejerFboewj~ eosMe kes meyemes ye[s

  mejkeejer Demheleeue SceJeee ceW[e@kejeW kees Deye hetjs 8 IeCskece mes kece keece kejvee nernesiee~ DeYeer leke Fme ceeceues ceW70 Heermeoer [e@kej ueehejJeenerefoKee jns Les Deewj keece kejveskes yepeeS [eejske esefkeme ceWner ueies jnles Les~ Deye mejkeej veske[s efveoxMe os efoS nw, efpemekeeheeueve nj neue ceW [e@kejeW keeskejvee nesiee~peevekeejer kes cegleeefyeke [e@kejeW

  kees 8 IeCs [eter osvee nesieerFmekes efueS SceJeee ceW Lecye ceMeerveueieeves keer Yeer leweejer eue jnernw, e fpeme hej [e@ke j Debie t"eueieeSbies Deewj ueewles mecee YeerGvnW Debiet"e ueieevee nesiee~ meyemesye[er yeele en nw efke [e@kejeW