indonesie bestaansmiddelen havo

Download Indonesie bestaansmiddelen havo

Post on 09-Jul-2015

3.366 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

powerpoint over 3.1 en 3.2

TRANSCRIPT

 • Bestaansmiddelen in Indonesi

 • De beroepsbevolking% 2006%BBP 2006

  Primaire sector52,5%13,4%Landbouw, bosbouw, jacht, visserij44%Mijnbouw8,5%Secundaire sector17,1%45,7%Industrie12,3%Ambacht, bouwnijverheid4,8%Tertiaire sector30,4%40,9%Handel en horeca19,9%Overige10.5%

 • Primaire sector

  Grote Bosatlas (53e editie)

  Landbouw 45%

  Industrie 16,3%

  Diensten 38,7%

 • Bosbouw

  Belangrijke deviezen-bron Exportvalorisatie:meer inkomsten (door hogere toegevoegde waarde) werkgelegenheid

 • MijnbouwVooral in dagbouw (enorme nadelen)Uitgevoerd door buitenlandse mijnbouwmaatschappijen (soms joint ventures)Sinds 2001 decentralisatie (rijkdommen komen ten goede aan de regio)

 • Ertsen, mineralen en conflicten

 • Landbouw

  BevolkingslandbouwPlantagelandbouw- voedingsgewassen- handelsgewassen- geringe bedrijfsgrootte- grootschalig

 • RijstbouwNatte rijstbouw:zuidoostelijke eilanden (incl.Java)sawas

  Droge rijstbouw:buitengewestentegalan

 • Plantagelandbouw

  Opgezet in de koloniale tijd Toepassing van wetenschappelijke kennis, gebruik van machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelenExportgerichtRelatief weinig arbeidersVooral op SumatraRubber, koffie, palmolie, tabak, thee, kopra, cacao, peper en andere specerijen

 • Ladangbouw

  In het oerwoudDeel van de vegetatie weghalen; de rest verbrandenIn de as zaaien, poten of plantenSlechts enkele jaren bruikbaar

 • Agrarische transitieVeranderingen in de agrarische sector als gevolg van de Groene Revolutie:Moderne productiemiddelen(bijvoorbeeld: machines i.p.v. mens- en dierkracht, kunstmest, bestrijdingsmiddelen)

  Gebruik van wetenschappelijke landbouwkundige inzichten(bijvoorbeeld: nieuwe rijstsoorten)

 • Gevolg: rurale differentiatie

  -Afname van het aantal arbeiders in de landbouwHogere mechanisatiegraadToename bedrijfsgrootteMeer kosten

  Dus: grote boeren arme keuterboeren

 • Secundaire sector

  Beleid: importsubstitutieVoordelen:besparing van deviezenminder afhankelijk van buitenlandse leningenveel werk en mogelijkheden om (technische) kennis op te doenNadeel:-concurrentie neemt af waardoor niet doelmatig, vernieuwend en kostenbesparend wordt gewerkt

 • Na 1980

  Exportgerichte economie (open economie)Verbod op uitvoer van ruwe grondstoffen

  Ontstaan van Export Processing ZonesVooral textielsector (schoenen, kleding)Arbeidsintensief

 • Tertiaire sectorFormele sector:Officieel geregistreerdVooral werkzaam bij de overheidMondiaal georinteerd

  Informele sector:Vluchtsector

 • ToerismeFormele sectorInformele sector

  Deze powerpointpresentatie om de leerlingen overzicht te geven in hoofdstuk 3, maar u kunt de presentatie ook in delen of als afsluiting gebruiken.De presentatie is geen volledige samenvatting van hoofdstuk 3.Aan de hand van deze dia kunt u de verschillende (onderdelen van de) sectoren van de beroepsbevolking bespreken en het aandeel in het BBP.(Met name het verschil in % van de beroepsbevolking t.o.v. het aandeel aan het BBP is interessant.)

  U kunt bij deze dia uitleggen dat de mijnbouw wel tot de primaire sector behoort, maar dat de Grote Bosatlas een andere indeling van de beroepsbevolking geeft.

  De belangrijkste onderdelen van de primaire sector worden in de volgende dias toegelicht: de bosbouw, de mijnbouw en de landbouw.

  Aan de hand van deze dia kunt u de begrippen deviezen en exportvalorisatie uitleggen en het belang ervan toelichten.

  Aan de hand van deze dia kunt vertellen dat de mijnbouw (delfstoffenwinning t.b.v. verdere verwerking) een belangrijke bedrage levert aan het inkomen van Indonesi. U kunt de nadelen van mijnbouw uitleggen (milieuaantasting en enorme littekens in het landschap)

  Wat zijn de nadelen en voordelen van buitenlandse mijnbouwmaatschappijen? Wat zijn joint ventures? Welke voordelen bieden joint ventures?

  Centralisatie heeft voordelen voor de regio, maar nadelen voor de bedrijven. Kunnen de leerlingen die bedenken?

  Aardolie en aardgas worden vooral op Sumatra en Kalimantan gevonden.Vertelt u aan de hand van deze dia dat Indonesi lid is van de OPEC, maar dat het sinds 2004 olie importeert. De oorzaken zijn:Het uitgeput raken van de olieveldenHet gebrek aan investeringen in apparatuurHet enorme toegenomen binnenlandse verbruik

  Wijst u ook op de ligging van de ertsen. Kunnen de leerlingen de vindplaatsen verklaren?De grootste goudmijn ligt op Irian Jaya (Papoea). Daarnaast produceert Indonesi tin, bauxiet, nikkel, steenkool, ijzererts, zilver en koper.

  U kunt ook aandacht besteden aan de conflictgebieden op de kaart. Wat hebben ze te maken met de mijnbouw? Welke belangen zijn er?

  Slechts 11,5% van het totale landoppervlak is cultuurgrond. - De landbouw in Indonesi bestaat voor een groot deel uit kleine akkertjes waar zeer arbeidsintensieve bevolkingslandbouw (akkerbouw) wordt bedreven. - De plantagelandbouw is zeer grootschalig en arbeidsintensief.

  Op de erven van de huizen komt ook tuinbouw voor. De groenten, het fruit, de kruiden en specerijen zijn voor eigen gebruik, maar een klein deel gaat naar de markt.

  U kunt de leerlingen andere verschillen laten bedenken: bijvoorbeeld het aantal arbeidskrachten, kapitaalintensief tegenover kapitaalextensief. Kunnen de leerlingen bedenken welke producten verbouwd worden?

  Rijst is een moerasplant die het in drassige grond goed doet. In Europa bijvoorbeeld in de Po-vlakte in Itali.

  De natte rijstbouw vindt plaats in gebieden waar het gedurende het jaar onvoldoende regent om twee tot drie oogsten mogelijk te maken. De sawas zijn worden omringd door kleine dijkjes die het irrigatiewater vast houden.

  Bij de droge rijstbouw staan de rijstplanten ook in de modder, alleen wordt is water niet aangevuld door irrigatiewater, maar door regenwater.U kunt nog vertellen dat veel boeren ook andere voedselgewassen, maar ook handelsgewassen op de Tegalan (Tegelan= een niet bevloeid stuk land gebruikt voor de akkerbouw) verbouwen.

  De plantages zijn door Nederlanders opgezet in de koloniale tijd.De inzet van arbeidskrachten is relatief gering (dus in vergelijking met de bevolkingslandbouw).

  Weten leerlingen wat kopra is?Aan de hand van deze dia kunt u de leerlingen laten bedenken wanneer dit systeem fout loopt (bijvoorbeeld bij grootschalige boskap voor de houtwinning, maar ook bij een grote bevolkingsgroei). Kunnen de leerlingen bedenken wat er gebeurt als er een te klein leefgebied is?

  Aan de hand van deze dia kunt u uitleggen dat in de afgelopen jaren grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de landbouw in Indonesi.

  U kunt de leerlingen duidelijk maken wat het verschil is tussen de Groene Revolutie en de agrarische transitie.Aan de hand van deze dia kunt u uitleggen wat rurale differentiatie inhoudt.

  - Door de Groene Revolutie zijn sommige (kleine) boeren buitenspel komen te staan. - De verborgen werkeloosheid die er altijd al was, is nu overduidelijk geworden. - Een van de gevolg is ook de trek van de boeren naar de stad

  Vertel dat de grote (rijkere) boeren afhankelijk zijn van de overheid: voor de prijs van de rijst, voor de afname van irrigatiewater.

  U kunt ook uitleggen dat er een vicieuze cirkel is: de rijstprijs wordt laag gehouden door de overheid zodat stadsbewoners die kunnen betalen, de rijstboeren krijgen zon lage prijs dat ze hun hoofd niet boven wat kunnen houden, deze boeren trekken naar de stad en hebben ook daar geen mogelijkhedenU kunt eerst uitleggen wat importsubstitutie inhoudt, voordat u de voor- en nadelen bespreekt.

  N.B. Omdat deze powerpointpresentatie in gaat op de bestaansmiddelen, wordt niet ingegaan op de aspecten van gastarbeid

  U kunt uitleggen hoe de regering van Indonesi heeft geprobeerd een open economie te creren of u kunt uw leerlingen vragen dit te bedenken.

  Het begrip toegevoegde waarde is van belang bij het verbod op ruwe grondstoffen en het ontstaan van Export Processing Zones.

  Het verschil tussen de formele en informele sector staat centraal bij deze dia.

  Bij de formele sector kunt u nog aangeven dat de overheid veel te veel mensen in dienst heeft voor het werk dat gedaan moet worden. Maar dat deze mensen ook erg weinig verdienen. Soms hebben ze er(een of twee) baantjes naast en verdienen ze bij door smeergeld.

  De informele sector kennen de leerlingen uit de onderbouw als de vluchtsector. U kunt aangeven dat dit werk niet geregistreerd is, er geen belasting afgedragen wordt, er geen boekhouding wordt bijgehouden.

  Aan de hand van het toerisme kunt u de formele en informele sector nogmaals uitleggen.U kunt uitleggen dat toeristen met beide sectoren te maken hebben als ze in het land op vakantie zijn of leerlingen voorbeelden laten bedenken.