indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika nob po županijama po naseljima.pdf

63
INDEKS SRUŠENIH, OŠTEĆENIH I UKLONJENIH SPOMENIKA NOB PO ŽUPANIJAMA ODNOSNO NASELJIMA Autori: Zrnka Novak i Relja Bosanac 351

Upload: vesna-nikolic

Post on 15-Jan-2016

304 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

NOB,spomenici,neofašizam

TRANSCRIPT

Page 1: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

INDEKS SRUŠENIH, OŠTEĆENIH I UKLONJENIH SPOMENIKA NOB

PO ŽUPANIJAMA ODNOSNO NASELJIMA

Autori: Zrnka Novak i Relja Bosanac

351

Page 2: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

Uvodna napomena i kazalo znakova:

Indeks srušenih i oštećenih spomenika NOB ostvaren je na osnovi:1. nalaza ekipa UAB, koje su obilazile teren i sastavile izvještaje koji se objavljuju u ovoj knjizi.2. principim a i kriterijim a posljednje važeće kategorizacije ove vrste spom enika iz 1986. godine.Prema spomenutoj kategorizaciji, nepokretna i pokretna spomenička baština radničkog pokreta i NOB vrednovala se u 3 kategorije po značaju povijesnog događaja ili ličnosti. Spomen-obilježja kojima su označeni pojedini događaji ili ličnosti su spomenici kulture. Za historičare , koji se bave ratovima i prebrojavanjem faktičkih žrtava, spomenici iz razdoblja NOB imaju vrijednost materijalnih dokaza, jer je najčešće riječ o grobištima s precizno upisanim imenima poginulih boraca i civilnih žrtava. U indeksu bilježimo utvrđeno stanje na 2120 nepokretnih i pokretnih spomenika tematskog razdoblja NOB od autentičnih spomen- područja, autorskih ostvarenja poznatih hrvatskih kipara i arhitekata, do seoskih spomenika na grobovima partizana i civilnih žrtava i spomen-bista i ploča. Kod ove grupe spomenika nije presudno umjetničko oblikovanje u njihovoj vrijednosnoj kategorizaciji, već podatak koji oni s opisom događaja i popisom žrtava unose u historijsko pamćenje II svjet­skog rata i NOB-e. U indeks nisu ušli spomenici koji se nalaze na nedostupnim , potpuno dev- astiranim i miniranim područjima.

SPOMEN OBILJEŽJA UBILJEŽENA SU:

1. po županijama ž (od 1 - 20)

1. B jelovarsk o-b ilogorska2. B rodsko- posavsk a3. D ubrovačko - n eretvan sk a4. Istarsk a5. K arlovačka6. K oprivničko-križevačka7. K rap in sk o-zagorsk a8. L ičko-sen jsk a9. M eđ im u rsk a

10. O sječk o-b aran jska

11. P ožeška12. P rim orsk o-goran sk a13. S isačk o-m oslavačk a14. S p litsk o -d a lm atin sk a15. S ib en sk o-k n in sk a16. V araždinska17. V irovitička18. V ukovarsko-srijem ska19. Z adarska20. Z agreb i Z agrebačka

352

Page 3: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

2. abecednim redom naselja unutar pojedine županije : ime naselja

3. po vrsti spomen-obilježja

Spomenik SpoBista Bis

Spomen-ploča Pio

Spomen-područje Pod

Kosturnica KosSpomen-park SpoPSpomen-dom SpoD

Spomen-česma SpoČ

Razno Raz

Srušen SruUklonjen UklMiniran MinOskvrnut OskvOštećen Ošt

Devastiran DevastOtuđen Otud

4. Autor g Pohranjen

Poznat autor Ime autoraNepoznat autor Nep.

Autentično autentičnoBez autora -

Pohranjen +Nije

pohranjen prazna rubrika

9. Obnovljen5. Namjena (opisna)

Obnovljen +Nije

obnovljenprazna rubrika

6. Registar i kategorija (Reg)

Uvedeno u registar +Nije uvedeno -

Izuzetnaautentičnavrijednost

A

Značajno za nacionalnu

povijestB

Značajno za lokalnu sredinu i većina pokretnih

spomenikaC

10. Broj stranice na kojoj se spominje (Str) ili oznaka dod (Dodatakza II izdanje)

11. Broj slike u knjizi, ako je ima (SI. Br.) ili dod (Dodatakza II izdanje)

353

Page 4: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

354

|Žup I Naselje IVrsta |Aulor [Namjena [Reg Istanje |Po [Ob [StrBr [SlikaBr |1 Bačkovica Spo V. Bakić 1 Na vječno] straži" ■ za 45 palih boraca i civila + B Sru 1 11 Bačkovica Pio Nep. palim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Ukl 101 Bedenička Pio Nep. ; palim borcima NOB-a i civilnim žrtvama i+ C Ukl 101 iBedenik Spo (Nep. : u spomen formiranja 1. Partizanskog odreda i + B išru 2 41 Bedenik (Spo Nep. ju čast 11 palih boraca i 4 civilne žrtve + B fšru 2 21 [Bedenik l’Io Nep. Šandoru Kiralju, ubijenom u Jasenovcu + C Uk' :+ 11 ÌÌ341 Begcvača Pio Nep. (u spomen 9 palih boraca i i 1 civilnih žrtava \ C išru 221 Berek Spo Nep. iu čast 20poginulih boraca i 15 civilnih žrtava : + B Min 19 i591 Bijela Kos (Autentično igrobnica poginulih boraca i umrlih u part, bolnicama j+ B Sru 181 [Bjelovar Spo i V. Bakić i u čast 25 palih boraca i 269 civilnih žrtava i+ B Sr.i 1 2 Ì31 Bjelovar, bolnica i Pio iNep. iDr. Émiiiji Holik .................................. i + Č U k ! i +.............................[ i i ............ i351 Bjelovar, dječji vrtić i Bis iNep. i bista ivice Brožić .................................................................................. ( + Č .......Uk................... : + i 9 ...........130,31

i i Bjelovar, gimnazija 'Pio INep. Vajneru Šlaviši - Čiči .................................................................... 1 C Uk ........................... 11.....1 Bjeiovar, kuća Marije Kolibaš Pio ;Nep. i u spomen Pavlu Gregoriću i Grgi Jankezu i+ Č išru 111 Bjelovar, .ožicnica Hž Pio iNep. Mihajlu Bunjevcu i+ C i Ukl 111 Bjelovar. Medicinski centar Bis 'bista Émiiije Holik .............I+ Č......... Ukl............ + 9 ...............1 Bjelovar, Omladinski dom Bis : bista Kasima Čehajić - Turčina i+ Č Uk' 91 Bjelovar. OŠ M . Bakić - Ba,a i Bis iNep. i bista Milana Bakića - Baje i+ Č iUkl + 10

i i Bjelovar, OŠ "Števe Šabi" Bis iNep. i bista Števe Šabi ispred istoimene škoie i+ Č Ukl '+ i 101 Bjeiovar, Park Jedinstva Bis i bista narodnog heroja Petra Biskupa - Vene i+ C U-cl 91 ; Bjeiovar, Park Jedinstva [Bis bista Grge Jankeza .......................................................................i+ Č Ukl................... ...... 9 .....

i i [Bjelovar, Sportska dvorana Bis bista Gustava Perla - Be'<de.................................................................................................................+ Č....... Ukl.................... +..... i 91 Bjelovar, stadion i Pio iNep. petorici poginulih sportaša i+ Č Ukl i i ii Bjelovar, Šeno!na i Pio iNep. (članovima ÖK KPH : Števi Sabiću i Juliusu Ékeru i+ Č Sru i l i1 Bjelovar, šumsko gosp. Bis iNep. [bista narodnog heroja Mojice Birta i+ C : otuđena 9 ?91 Bjelovar, Trg Jedinstva 17 i Pio iNep. (narodnom heroju Ramizu Šadiku i+ Č Uk i i i1.... (Bjelovar, ul. B . K a r a n o v i ć a ; Pio [Nep. ikom. bjelovarske part, grupe Gustavu Perlu - Bendi i+ Č Uk! i 111 Bjelovar, ul. Rado Končara i Pio iNep. i u spomen na sastanak partizanske grupe i+ Č Sru 111 Bjelovar, ul.Braće Bakić 2 Pio Nep. ;u spomen četvorici braće Bakić i M.Bogdanoviću i+ Č išru + 11 361 Bjeiovar. veterinarska s t a n i c a l i i . s [Nep. (bista Branka Špalja i+ Č (Ukl.................. i 101 Bje ovar. željeznička stanica i Bis i bista Šandora Kiralja ....................................................... i + Č......išru................... ...... 10............ ( 32, 331 Bjelovar,"Paromlin" Pio iNep. ispomen-ploča na bivšem sabirnom logoru i+ Č Ukl 111 i Bjelovar, ul. Lisinskog Pio iNep. sekretaru OK KPH - Kasimu Čehajiću - Turčinu i+ Č Sru (11 371 (Breza Spo iNep. u čast 13 paiih boraca i 31 civilne žrtve i+ B Sa. Ì2 51.... Bulinac ( Pio Nlep. palim borcima NOB-a i civilnim žrtvama i+ C i Ukl 101 Bulinec (Spo Ing. M. Smoljanović "Spomenik slobodi"za 80 boraca vojvođanskih brigada + B Ost i3 6

■1.... iCarev Jarak......................................... [Spo (Nep. i u spomen na sastanak organizatora ustanka + B Sru i 19 60[1.... (Crkvište (Spo iNep. iu spomen osn. I moslavačkog part. Odreda • B iOskv 191 iCađavac Pio Nep. ipalim borcima NOB-a i civilnim žrtvama i+ Č i Ükl i 1Ö1 ....ćazrr.a, Centar za kulturu Pio Nep. i u čast oslobođenja Čazme i+ Č i Ošt i Ukl 161 i Čazma, Gradina Kos F.Wenzler i B.Bahorić i posmrt. ostaci 400 moslavačkih partizana • B i Ošt. i Oskv i 15 49.50

.1... i Čazma, Nar. sveučilište.......................(Spo V. Bakić ' Poziv na ustanak" ..................................................................................................( + B Min................... ...... (12.............. 38 391 (Čazma, Policijska stanica [Pio (Nep. u spomen Franji Vidoviću .............................................................................................. i+ Č Ukl..................................... 161 ičazma, Zavičajni muzej Raz i-- zbirka radničkog pokreta i NOB i+Č Uk + 161.... Daruvar................................................Bis Nep. i nar. herojima Josipi Ružički i Pavlu Orozoviću i+ C Uk' + 17i Doljani Spo (Nep. iu čast 27 poginulih boraca i+ B Ošt 18 551 : Donji Dežanovac................................. i Spo iNep. i u čast 25 paiih boraca i 45 civilnih žrtava i+ B i Ošt ( 17 541.... Donji Lipovčani Spo : u čast 17 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 13 401 jDonji Mikiouš iŠpo Nep. u čast 31 palog borca i 12 civilnih žrtava ( + B Ošt i 13 (411.....Drljanovac........................................ Kos -Nep. 80 palih boraca Vojvođanske divizije + B (Min i7 i24,251.... Galovac Spo iNep. za 18 palih boraca i 25 civilnih žrtava + B Pren 3 (71... Garešnica......................................... (Spo [spomenik Huseinu Muftiću i Bogdanu Jeiači, i+ B Ošt 22(I Garešnica iŠpo iNep. ipalim borcima i civilnim žrtvama ( + B i Ošt i 19 i 611 Garešnica, groblje (Kos (spomenik s grobnicom za 57 poginulih boraca u završnim borbama i+ B Pro-r 23 i72,73

.1 Ga'ešn'čk’ Brestovac Spo Nep. iza 12 poginulih boraca i civilne žrtve Brestovca i Zdenčaca i B Oskv 20■.....Gornja Šušnjara (Spo iNep. ;za 8 palih boraca i 10 ubijenih civila (+ B Ošt i 141....: Gornja Šušnjara...................................SpoD — i iziožba dokumentacije •» B iUkl + 16I.... Gornja Vrijeska...................................... (Kos iNep. iskupna grobnica boraca 6 . i 10. Korpusa i+ B išru 18

Page 5: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

!Žup |Naselie Vrsta [Autor Namiena Reg Stanje |Po Ob StrBr SlikaBr1 Gornje Borke Pio Nep na mjestu osn '6 omi. brigade "J. Vlahović" + C Sru 181 Gornje Boxe Kos - 3 zajedničke grobnice poginulih boraca šireg poriruč a t B Sru 181 Gornje Plavmce Spo Nep. za 13 oal:!- boraca i civilnih ž'tava • B Sru 3 8, 91 Gornje Sredice Spo Nep. za 40 boraca i civilnih žrtava + B Oskv 81 Gornje Sredice Pio Nep. palim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Ukl 101 Gornje Sredice SpoD autentično dokumentacija OK KPH i komande odreda, bolnice i štamparije + B Devast 121 Gornje Zdjelice Pio Nep. za 20 poginulih boraca + C Ukl 101 : Gornje Zdjelice Pio Nep. ploča okružnoj konferenciji AFZ-a + C Ukl 111 ; Gornji Draganac 1 IGornji Dragičevac

SpoSpo

S. Velagić i Nep.

za 8 palih boraca i 3 civilne žrtve palim borcima

+ B + B

OštOšt

1314

42. 43

1 Gornji Križ Kos Nep. sahranjeno 60 boraca + B Oskv 71 Gornji Mošti Pio Nep. poginulom borcu i za 6 civilnih žrtava + C Ukl 101 Grabovnica Spo na mjestu partizanskog aerodroma postavljen je avion + B Min 14 441 IGrubišno Polje 1 IGrubišno Polje

PioPio

Nep.Nep.

Veljku Kovačeviću Lazi Tihomirović - Baji

+ C + C

SruSru

2424

1 Grubišno Polje Pio Nep. Branku Kljaiću + C Sru 241 Grubišno Polje, centar Bis Nep. Mojici Birta - Zecu, zap. 3. bataljona 17. Slav, brigade + C Sru 241 Grubišno Polje, centar Pio Nep. narodnom heroju Jovi Bogdanoviću - Geci + C Sru 25 771 Grubišno Polje, centar Pio Nep. narodnom heroju Zvonku Brkiću - Doratu + C Sru 241 Grubišno Polje, općina Spo F Krširuć u čast 400 poginulih boraca i 900 civilnih žrtava • B Sru 23, 24 74, 751 Grubišno Polje, park Pio Nep. u spomen 8 ubijenih civila + C Sr;j 24 761 Grubišno Polje, park Kos Nep za 118 neznanih boraca • B Ošt - Oskv 25 781 Grubišno Polje, željeznička st. Pio Nep. u spomen 504 civila odvedenih u logor "Danica" 1941. + C Sru 241 Gudovac Kos V. Bakić za 195 strijeljanih žrtava + B Mm - Oskv 8 26. 2711

Hercegovac Spo Nep. za 12 paliti boraca i civilne žrtve + B Oskv 20Hrgovljani, šuma Spo Nep. 1. bjelovarsko; parl;zanskoj grupi + B Sru 4

1 llovski Klokočevac Spo Nep. za 7 poginulih boraca * B Oskv 201 Ivanovo Polje Spo Nep. u čast 7 palih boraca i 3 civilne žrtve + B Ošt 18 561 Ivanska Spo Nep. u čast 27 palih boraca i 16 civilnih žr;ava + B Ukl + Pren 14 45-47

Jakopovac Kos Nep. sahranjeno 40 boraca + B Oskv 8Jama na rijeci Toplici Spo na mjestu formiranja odreda “Matija Gubec" + B Ošt 20 62, 63Kakinac Spo Nep. za 16 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 4Kaniška Iva Spo Nep. za 24 palih boraca i 4 civilne žrtve + B Os<v 20Kapela Pio Nep u spomen na Prvu kotarsku konferenciju SKOJ-a + C Sru 11Kapela Kos Nep. sahranjeno 25 boraca + B Oskv 8Kraljevec Spo Nep. u čast 9 palih boraca i 33 civilne žrtve + B Sru 4 10, 11Krivaja Spo Nep. za 9 palih boraca i 5 civilnih žrtava + B Oskv 20Kupinovac Pio Nep. za 4 pala borca i 2 civilne žrtve + C Ukl 10

1 Ladislav Spo Nep. za 14 palih boraca i civilnih žrtava + B Oskv 20Ljutoč Pod autentično part, groblje 500 boraca umrlih u part, bolnicama + B Oskv 17 53Mali Prokop Spo Nep. za 11 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 20 64Malo Korenovo Spo Nep. za 3 poginula borca i 38 civilnih žrtava + B Sru 4 12, 13Malo Vukovje Spo Nep. za poginule borce i civilne žrtve + B Sru 21 65Martinac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 15Milaševac Spo Nep. za 24 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 15Miljanovac Spo Nep. u čast 16 palih boraca i 5 civilnih žrtava + B Ošt 18 57

1 Narta Kos kosturnica palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 16 51. 52Nova Pisanica Pio Nep. za 4 pala borca i 67 civilnih žrtava + C Ukl 10

1 Nova Ploščica Spo Nep. za 9 palih boraca i 2 civilne žrtve + B Oskv 20Nova Rača Kos sahranjeno 150 boraca 16. Vojvođanske divizije i 17. ist. bos. divizije + B Oskv 8 28Novi Pavijani Spo Nep. za 7 palih boraca i 11 civilnih žrtava + B Sru 5 14. 15

1 Novoseljani Spo V.Velagić i M.Tribuson za 8 palih boraca i 2 civilne žrtve + B Sru 5Obrovnica Spo Nep. za 9 palih boraca i 11 civilnih žrtava + B Sru 5Orovac Spo Nep. za 38 palih boraca i civilnih žrtava + B Oskv 5Orovac Pio Nep. za osam palih boraca + C Ukl 10Orovac SpoD - spomen-dom NOB-a, uništena zbirka dokumenata + B Devast 12Oštri Zid Spo Nep. za 9 palih boraca i 37 civilnih žrtava + B Oskv 20Pavlovac Spo Nep. u čast 22 borca i 63 civilne žrtve + B Sru 25 79

Page 6: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|2up| Naselje Vrsta Autor iNamiena |Req Istanje I Po I Ob I StrBr SlikaBr1 jPobjenik i Spo Nep. u čast 11 palih boraca i 15 civilnih žrtava + B Ošt 151 Pobjervk Pio Nep. na kući gdje je bio štab diverzantskog odreda + C Ukl 161 Podgarić Pod D. Džamonja ;kompleks s grobnicom za 1000 poginulih ili umrlih boraca i+ B i Ošt, Oskv 21 66, 671 iPodgorci Spo narodnom heroju Petru Biškupu -Veni, 14 palih boraca i 23 c i v i ' ~ i + B Ošt i 51 iPodgorci Bis i bista Petra Biskupa - Vene ispred rodne kuće + C i Ukl i 101 Prgomelj Spo Nep. ju čast 103 poginulih boraca i civilnih žrtava :+ B : Sru 5 161 Pupelica Spo Nep. :za 5 boraca i 5 civilnih žrtava + B ;Min 81 Ravna Gora Pod autentično i part, groblje za 350 poginulih i umrlih boraca i+ B i Min. i 171 iRavneški vinogradi Spo Nep. i u spomen na kotarsku konferenciju KPH i+ B :Sru i 5 171 Rogoza Spo iza 21 palog borca i 14 civilnih žrtava i+ B i Sru 21 681 Rovišće Bis bista Petra Biškupa - Vene i+ C i Ukl + 101 Samarica Spo Nep. za 6 palih boraca i 7 civilnih žrtava i+ B Ošt 151 i Severin Bis Nep. bista Sandora Kiralja ispred istoimene OS i+ C Ukl + ;101 Sirač Spo Nep. i u čast 25 palih boraca + B Ošt 18 581 Siščani Spo Nep. za 6 palih boraca i 7 civilnih žrtava i+ B Ošt 151 iSokolovac Kos - poginulim borcima iz Makedonije i Srbije + B Oskv 181 jSrijedska Spo Nep. za 10 palih boraca i 13 civilnih žrtava + B Ošt 15 481 iStari Pavijani Spo Nep. za 3 borca i 33 civilne žrtve + B Min 51 ; Sveti Vid-Grabovnica Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 151 iSandrovac Spo Nep. iza 15 palih boraca i civilne žrtve i+ B Oskv 6 18, 191 Stefan; o Spo Nep. j palim borcima i civilnim žrtvama i+ B Oskv 151 Tomaš Spo Nep. iza 20 poginulih boraca i 12 civilnih žrtava + B Oskv 61 iTomašica Spo za poginule borce 6 Ličke i 21 Srpske divizije i+ B i Oskv 201 iTomašica Spo ;za 19 palih boraca i 7 civilnih žrtava + B i Oskv 201 iTrojeglava Spo Nep. iu čast 17 poginulih boraca i civilnih žrtava + B i Ošt 171 Itromeđa s.Dišnik,Veliki Prokop i Velika Bršljanica Spo Nep. u spomen na institucije koje su djelovale u NOB + B Oskv 201 Tvrda Rijeka Kos Nep. sahranjeno 18 boraca 32 divizije + B Oskv 81 i Uljanik Spo za 12 palih boraca i 77 civila i 116 poginulih boraca iz drugih jed. + B Ošt 22 691 Velika Bršljanica Spo Nep. za 9 palih boraca i 13 civilnih žrtava + B Ošt i 22 701 Velika Mlinska Spo Nep. iza 20 poginulih boraca u završnim borbama + B Ošt i 22 711 Velika Pisanica Spo Nep. i u čast 60 poginulih boraca i civilnih žrtava j+ B i Sru + Pren i 61 i Velika Pisanica Pio Nep. iza 2 civilne žrtve + C Ukl 101 i Velike Sredice Spo Nep. i u čast 20 civilnih žrtava :+ B i Min i6 20, 211 jVeliko Korenovo Spo V. Velagić i M.Tribuson iza 9 palih boraca i 68 civilnih žrtava :+ B i Min i 61 iVeliko Trojstvo Bis V. Bakić bista J. B. Tita, 1983. + B i Ukl + : i 7 221 jVeliko Vukovje, groblje Spo Nep. ispomenik iznad grobnice za 10 poginulih boraca 16 Slav, i 1 Mosl.brigade + B Oskv 231 Vojnović Kos V. Bakić za 909 civilnih žrtava + B i Sru + Oskv i 7 23a, dod1 Vojnović Raz - spomen-soba 16. omladinske brigade "Joža Vlahović" + B i Devast 121 Vrtlinska Pio Nep. ju spomen poginulom učitelju Luji Kneževiću + C Ukl + 161 žd ral ova Spo Nep. za 14 palih boraca i 42 civilne žrtve + B Min 62 Benkovac Pio Nep. u spomen 40 poginulih antifašista + C Sru i 272 Bodegraj Spo Nep. za 105 palih boraca i civilnih žrtava + B Oskv 27 802 Brodski Varoš Pio Nep. jna rodnoj kući Stjepana Zivkovića + C i Sru i 322 Brodski Varoš Kos Nep. jza 16 poginulih boraca Ličke brigade ;+ B i Oskv i 322 ; Brodski Varoš, Jaraca Spo Nep. iu spomen formiranja NOO Brodski Varoš + B Ošt 32 1032 Gornji Bogičevci Spo Nep. iza 10 civilnih žrtava + B Sru 272 Gromačnik Spo Nep. :nad grobom poginulog borca 25. brodske brigade + B i Sru + Oskv 33 1042 Gromačnik Pio Nep. na rodnoj kući Đure Vukelića + C i Sru 332 Gromačnik Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama Gromačnika + C j Sru i 33 1052 Korduševci Pio Nep. i u spomen 9 palih boraca i 5 civilnih žrtava + C Ukl i 33 1062 Lovčić Spo Nep. i u čast 4 pala borca j+ B i Ošt i 33 1082 Lužani Spo Nep. i u spomen palih boraca i civilnih žrtava + B i Ošt ;342 Lužani, "Tri hrasta" Spo Nep. i u spomen prvog mjesnog NOO i+ B j Ošt ;34 109, 1102 Ljeskove Vode SpoD Nep. ibiste Tonče Fridriha i Miće Žigića s pločom i spomen-česmom + B Min i 33 1072 Mala Kopanica Pio Nep. ina Vatrogasnom domu s imenima poginulih mještana + C Ukl i 342 Mašić Spo Nep. iza 19 palih boraca i civilnih žrtava i+ B Min i 27 812 Medari - Trnava Spo Nep. za 77 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru 27 822 Nova Gradiška, centar Spo A.Augustinčić inad grobnicom narodnih heroja i 40 poginulih boraca + B i Sru 28 84-86

Page 7: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup I Naselje Vrsta Autor 1 Nam jena |Req Stanje I Po I Ob I StrBr SlikaBr2 Nova Gradiška, kod zgrade IM T Spo V. Rariauš pjesniku Gngoru Vitezu + B Sru 282 Nova Gradiška, OS "Jos p Krajačić • P' kr Bis A. Petrović Josipa Krajačića Prike + C Ukl + 28 882 Nova Gradiška, OS "Milan Tomić Slobodan" Bis K. Bošnjak Milana Tomića Slobodana < C Uk + 28 8722

iNova Gradiška, pravoslavno groblje INovo Topolje

SpoSpo

Nep.Nep.

palim borcima i civilnim žrtvama palim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

SruSru

CO -3- i

OJ CO|

83111

2 iOkučani Spo S. Mišić za 6 palih boraca poginulih kod Klenika + B Oskv 29 93, 942 Okučani Spo Nep. nad grobnicom poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru + Pren 29 902 Okučani, Dom zdravija Bis Nep. Milana Stanivukovića + C Ukl 29 91, 9222

Okučani, OS "Nada Dragosavljević" Oriovac

BisPio

M. Krstić Nep.

Nade Dragosavljević,palim borcima i civilnim žrtvama

+ C + C

UklUkl

+ 2934

89

2 Oriovčić Spo Nep. u čast NOB-a + B Ošt 342 Podvinje Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 35 1122 Podvinje, OŠ “Mate Zvonarević" Bis Nep. Mate Zvonarevića, ispred istoimene OS + C Sru 35 1132 Ratkovac Spo Nep. za 119 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 30 952 Sapci Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 352 Sibinj, centar Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 352 Sibinj, Kikovac Spo Nep. nad grobom Tereze Magdić + C Ošt + Oskv 352 Slavonski Brod Spo D. Džamonja "Revolucija" + B Sru 36 142 Slavonski Brod

ISlavonski Brod

Bis

Pio Nep.

Milana Miškovića26 spomen pioča: antifašistima, partizanskim zapovjednicima, herojima, strijeljanim civilima i

+ C

+ C

Ukl

Ukl

3737. 38

18

borcima - koji su se nalazili u parkovima, školama, na rodnim kućama2 Slavonski Brod, centar Bis Nep. narodnog heroja Ivana Senjuga - Ujaka + C Ukl 362 Slavonski Brod, centar Bis Nep. narodnog heroja Mike Babića + C Ukl 362 Slavonski Brod, centar Bis Nep. narodnog heroja Stjepana Sekulića - Jucka + C Ukl 362 Slavonski Brod, centar Bis Nep. narodnog heroja Stjepana Funarića - Jote + C Ukl 362 Slavonski Brod, Centar za obrazovanje Bis Rade Kočara, ispred istoimenog centra + C Ukl 372 Slavonski Brod, dječji vrtić Bis Nep. Ivanke Klaić + c Ukl + 36 1162 Slavonski Brod, dom Đure Matanić Bis Nep. Đure Matanić Duke, sekretara SKOJ-a i 2 spomen-ploče + c Sru 36 1152 Slavonski Brod, gimnazija Bis Zlatka Šnajdera, sekretara SKOJ-a + c Ukl 362 ISlavonski Brod, groblje Kos Nep. grobnica palih boraca + B Oskv 362 Slavonski Brod, novo naselje Bis Franje Sertića + C Ukl 37 1172 Slavonski Brod, OŠ "ivo Lola Ribar" Bis Ive Lole Ribara + C Ukl 372 Slavonski Brod, park ispred mjesnog ureda Spo Nep. u spomen palih boraca + B Sru 362 Slobodnica Bis narodnog heroja Stjepana Funarića u spomen-kompleksu + B Sru 38 1192 Slobodnica Bis narodnog heroja Ivana Senjuga u spomen-kompleksu + B Sru 38 1192 Slobodnica Bis narodnog heroja Stjepana Sekulića u spomen-kompleksu + B Sru 38 119? Slobodnica Bis narodnog heroja Mike Babića - u spomen kompleksu s kosturnicom + B Sru 38 1192 Slobodnica Pio Nep. na rodnoj kući Ivana Senjuga + C Ošt 382 Slobodnica Pio Nep. u spomen formiranja prve partizanske grupe + C Sru 382 Slobodnica Pio Nep. na rodnoj kući Matije Vinkovića + C Ošt 382 Slobodnica Pio Nep. na rodnoj kući Ivana Đurđevića + C Ošt 38 1202 Slobodnica Pio Nep. na rodnoj kući Miki Babiću + C Ošt 382 Slobodnica Pio Nep. na rodnoj kući Stjepana Sekulića + C Ošt 382 Slobodnica Kos grobnica palih boraca sa spomen-pločom + B Oskv 38 1192 Smrtići Spo Nep. za 108 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 30 962 Sredanci Pio Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava + C Sru 382 Stara Gradiška Spo žrtvama fašističkog terora :+ B Ošt 31 1002 IStara Gradiška, Kula Spo autentično zatvorska kula u sastavu nekadašnjeg konc. Logora + A Sru 30 97-992 Stari Perkovci Pio Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava + C Sru 392 Stari Perkovci Kos Nep. grobnica nepoznatog broja boraca + B Sru 392 Stari Slatnik Spo Nep. u spomen na 25 ubijenih civila kraj Petrova sela + B Sru 39 1212 Stari Slatnik <os Nep. grobnica nepoznatog broja civilnih žrtava + B Ošt 392 Staro Topolje Spo Nep. palim borcima + B Sru 392 Staro Topolje Pio Nep. KPJ i SKOJ-u na Društvenom domu + C Sru 392 Staro Topolje Pio Nep. na mjestu gdje je osnovana prva partizanska grupa + C Sru 392 ^Staro Topolje, groblje Kos Nep. grobnica sa spomenikom u čast poginulih boraca 5. srpske divizije + B Sru 392 iStupnički Kuti Pio Nep. Petru Dikanoviću na rodnoj kući + C Sru 392 :Šumeće poginulim borcima i civilnim žrtavama + B Ošt 39

Page 8: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje 1 Vrsta lAutor 1 Namjena |Req Stanje

-QooCL StrBr SlikaBr2 : Su meće Pio :Nep. narodnom učitelju Franji Mariniću + C Ošt 392 Sumeće Spoč Nep. ; poginulim civilima Sumeća + C Ošt 39 1222 Sumetlica Spo Nep. Milanu Tomiću - Slobodanu + B Sru 31 1022 Sumetlica Spo jNep. u spomen 128 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 31 1012 Trnjani Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 3923

Trnjani Babino Polje

PioSpo

Nep, Milanu Đakoviću - strijeljanom pioniru s grobnicom za 23 borca

+ C + B

SruOšt

3951

3 Banja na Neretvi Spo "Partizanske veze" - u spomen prijelaza preko Neretve j+ B Ošt 5333

BrgatBrsečine

SpoPio

Nep.Nep.

civilnim žrtvamaju spomen partizanskih pomorskih i kopnenih veza

+ B + C

OštSru

4745

149139

3 Cara Spo Nep. u spomen bitke Korčulanskog odreda s talijanskim karabinjerima j+ B Min + 493 Cilipi Pio Nep. u spomen Tonku Boroviniću i svim borcima ćilipa + C Ošt 48 1523 Doli Spo komandiru eskadrile majoru Arkadiju Popovu + B Sru 45 14033

DoliDubravka

RazSpo

Nep.Nep.

jspomen-grobnica mjesnog učitelja Vicka Glumčića poginulom borcu Mati Peroviću

+ C + B

OštSru

4548

141153

33

DubravkaDubravka

PioPio

Nep.Nep.

poginulim borcima s područja Dunave, Mrcine i Vodovoda Baldu Katiću, prvoborcu Konavala

+ C + C

SruSru

4848

3 Dubrovnik Bis Nikole Mašanovića + C Sru 42 12633

DubrovnikDubrovnik

BisBis

E. Krstulović bista narodnog heroja Ivana Mordina - Crnog Dušana Todorovića

+ c + c

SruSru

- 4242

125127

3 Dubrovnik Pio Nep. Nikici Franić - na istoimenoj OŠ • + c Sru 43 1303 Dubrovnik Raz 1. Mitrović spomen-reljef strijeljanoj Mariji Radeljević + c Sru 43 1293 Dubrovnik, GOSK Pio Nep. ju spomen Ante Zelića, igrača GOŠK-a + c Ukl 44 13833

Dubrovnik, LapadDubrovnik, nogometni klub GOŠK

PioPio

Nep.Nep.

ju spomen 12 poginulih učenika Pomorske škole poginulim članovima kluba GOŠK "Jug"

+ c:+ C

SruUkl

4344

131137

3 Dubrovnik, Omladinski sportski klub Pio Nep. poginulim sportašima + c Ukl 44 1363 Dubrovnik, OŠ "Miša Simoni” Pio Nep. u spomen Miše Simoni-a na istoimenoj OŠ + c Sru 42 1283 Dubrovnik, Stradun Pio jNep. ju spomen protesta Iva Bučića + c Sru 41 1243 Dubrovnik, tiskara "Ivo Cubelić" Pio Nep. u spomen poginulim grafičkim radnicima + c Sru 44 1353 Dubrovnik, Trg Boraca Spo IF. Kršinić borcima NOB-a + B Min 41 1233 Dubrovnik, Učiteljska škola Pio Nep. u spomen poginulim učiteljima i đacima škole + c Sru 43 132, 1333 Dubrovnik, Vatrogasni dom Pio Nep. u spomen poginulim vatrogascima + c Sru 44 1343 Dunave Pio INep. Jozi Valjalu i Tonku Boroviniću + c Sru 493 Dunave Pio Nep. Luki Vukaloviću + c Sru 493 Dunave Kos Nep. 5 mladih boraca iz Dunave + B Ošt 48 1543 Gornje Pijavičino - Tabor Spo 1 Mitrović i arh. Z. Jerić u spomen 395 poginulih boraca i civilnih žrtava s područja Pelješca + B Ošt i Oskv 53 165, 1663 Govedari Spo Nep. u spomen pomorskog desanta na mljetsko jezero + B Ošt 51 1593 Janjina Pio jNep. u spomen formiranju 3. prekomorske brigade + c Sru 5233

JanjinaKomaji

PioPio

jNep.Nep.

u spomen formiranja 13. južnodalmatinske brigade poginulim borcima

+ C + C

SruOšt

5249

162

3 Korčula,Dominikanski samostan Pio Nep. u spomen partizanske bolnice + C Oskv 493 Kuna Pio Nep. poginulim borcima Konavoskog partizanskog odreda + C Sru 49 1553 Lastovo Spo Nep. poginulim borcima NOB-a + B Sru 50 15833

LastovoLastovo

PioPio

Nep.jNep.

u spomen konferencije JNOF-a u spomen formiranja Lastovskog odreda

+ C + C

UklUkl

+ 5050

3 Lopud Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama Lopuda + C Sru 45 1423 Lumbarda Pio Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + C Ukl + 503 Lumbarda Pio jL. Lozica NOB-i na Korčuli + C Ukl + 5033

MliniMokošica

SpoPio

Nep.:Nep.

spomenik Marku Marojici - narodnom predstavniku na zgradi starojugoslavenskog zatvora

+ C+ c

OštSru

4746

150143

33

MravinciÖpuzen

PioSpo

Nep.M. Vuco i S.Gračan

poginulom prvoborcu Marku Gjaji narodnom heroju Stjepanu Filipoviću

+ c+ B

SruMin

4651

144160, 161

3 Orašac Pio Nep. antifašističkim borcima Orašca + C Sru 46 14533

PlatPloče

SpoSpoP

Nep. Milanu Vukoviću - na mjestu pogibije u spomen svih poginulih boraca i civilnih žrtava općine Ploče

+ B + B

SruOšt + Sru

4853

151167, 168

3 Prapratno Pio Nep. u spomen Ivana Morđina na mjestu pogibije + C Sru 523 Pridvorje Pio :Nep. u spomen 14 poginulih antifašista + C Ošt 49 1563 Slano + B 146

Page 9: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje Ivrsta [Autor lNamjera iReg ISlikaBr3 ;Smokovljani i Pio :Nep. narodnome heroju Ivanu Mordinu - Crnom na rod. kući + C Sru :463 : Smokvica Pio Nep. :u spomen na posjet druga Tita + C Ukl 503 ; Smokvica Pio Nep. ■na mjestu pogibije Nika Martinovića, kom., 26. Divizije + C Ukl 15033

StankovićiSton

SpoSpo

Nep. u spomen civilnih žrtava i spaljivanja sela ;u spomen poginulim borcima i Baldu Mekišiću

+ B + B

SruSru

:5252

163164

3 Sipan ;SpO Nep. ■palim borcima i civilnim žrtvama u dubr. Primorju + B Sru 47 1473 Trnovica iSpo Nep. poginulim borcima + B Ošt :47 1483 Vela Luka :Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 50 15733

Vela Luka Zavodice

i Pio i Pio

Nep.Nep.

u spomen osnivanja NOOtrojici civila koje su ustaše ubili 1944.

+ C ■+ C

SruSru

5047

4 Badema, na cesti Pio Nep. u čast prve skojevske grupe + c Sru : + 584 Barban, Jelenska strana Raz - spomen obilježje na brdu ispisano slovima : T I T 0 + c Ošt + 594 :Bokordići iSpo Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Oskv + 61 18144

BrgudacBuje

BisSpo V. Radauš

Augustina Vivode, komesara I istarske partizanske čete palim borcima i civilnim žrtvama

+ C + B

OštOskv

++

5656

170169

4 Buzet, Brgudac Spo R. Percan palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 564 Cervar Pio Nep. talijanskom borcu Brunu Valentiju :+ C Sru + 584 Divšići Spo Nep. žrtvama fašizma + B Ošt 5944

DvigradFažana

PioSpo

Nep. trojici poginulih boraca koji su spašavali zarobljene tal. vojnike antifašističkom borcu

+ c+ B

SruOskv +

6359 176

4 Fuškulin Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + C Ošt : + 584 Grožnjan Spo u čast osnutka Grožnjanskog bataljona + B Ošt 564 Kanfanar, Golaš Spo Nep. palim borcima i civilima + B Ošt 634 Kašćerga Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 584 Kavran Spo palim borcima i civilnim žrtvama !+ B Oskv + 61 1824 Klenoščak Pio Nep. u spomen poginulom sekretaru omladine Krasa + C Ošt 574 Koromačno Spo Nep. poginulim partizanima i civilnim žrtvama :+ B Ošt 574 Kreti Spo Nep. poginulim borcima i žrtvama fašizma + B Ošt - + 634 Labin Spo u spomen na prvu borbu i 43 poginulih boraca + B Ošt + 574 Labin, Aleja Velikana SpoP oštećenja na bistama narodnih heroja :+ C Ošt + 574 Ližnjan Spo Nep. borcima NOR-a i civilnim žrtvama !+ B Ošt + 60 1774 Marčana Spo Nep. poginulim borcima i žrtvama fašizma + B Ošt : + 604 Mlun Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + C Ošt 57 1714 Motovunski Novaki Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt \ + 584 Pazin, krug vojarne Bis Joakima Rakovca + C Ukl 584 Pazin, Park Narodnog ustanka Spo D. Džamonja poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama :+ B Oskv + 57 1724 Pazin, Park Velikana Bis Save Vukelića :+ C Sru + 584 Pazin, Park Velikana Bis Joakima Rakovca ;+ B Sru : + 584 Pazin, Park Velikana Bis Olge Ban + C Sru : + 584 Pazin, Park Velikana Bis Vjekoslava Ivančića-Điđija + C Sru+ Oskv + 584 Pazin, Spomen-dom Bis J. B. Tito + c Ukl 584 Petehi Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 594 Plomin, brdo Grpac Pio Nep. poginulim partizanima čete PPK + C Ošt + 574 Poreč Spo V. Matković organizatoru ustanka, narodnom heroju Joakimu Rakovcu + B Oskv 58 1734 Poreč, kod bolnice Pio Nep. u čast antifašiste Ivana Jelovca + C Sru : + 584 Poreč, kod hotela Riviera Pio Nep. u spomen Gašparu Kalčiću i Mateu Bernobichu + c Oskv + 584 Prnjani Pio na ploči objašnjeni razlozi postavljanja spomen-obilježja TITO + c Sru + 594 Prnjani, groblje Kos grobnica poginulih boraca i žrtava fašizma + B Oskv : + 594 Pula Spo V. Radauš središnji spomenik palim borcima i žrtvama fašizma + B Oskv 60 1784 Pula Spo P. Perić u spomen poginulim mornarima + B Prem+Oskv 60 1794 Pula, Spo u čast 36 palih boraca + B Oskv + 614 Pula, Bis Nep. Moše Pijade !+ C Ukl 614 Pula, groblje Spo u spomen 554 poginulih antifašista Pule + B Oskv 60 1804 Pula, ispred "Brionke" Pio Nep. poginulim radnicima Elektromlina + C Sru + 614 Pula, ispred trikotaže "Arena" Bis Olge Ban + C Ukl : + 614 Pula, Park Velikana Bis Đure Salaja + C Ukl 614 Pula, ul 1. Maja Pio Nep. spomen-ploča "Partigiani Giuliani"(1945-47) + C Sru + 614 Pula, ul. 1. Maja Pio Nep. spomen-ploča na sjedištu "La voce del popolo“(1945-47) 61

' j io

Page 10: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

360

Zup I Naselje [Vrsta |Autor [Namjena iReg Istanje : |Po |Ob jStrBr [SlikaBr !4 Pula, Veruda i Bis Ružice Petrović + C Sru + 614 Pula, Vodnjanska ul Spo ^Slavka Grubiše + B ;ošt 614 Rakalj Spo :u čast 26 poginulih boraca + B ^Ošt + 624 Rovinj Bis ;Matea Benussi-a + C Ukl 644 Rovinj, Bale Spo Nep. palim borcima + B :ošt + 634 Rovinj, groblje Raz autentično : grobovi partizana + B Osk. + 644 Rovinj, Monbrano Spo 1. Sabolić ipoginuiim borcima i žrtvama fašizma + B Ošt 644 Rovinjsko selo Spo ;poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama + B i Ošt + 644 Rušnjak SpoD :u spomen odlaska grupe 69 antifašista u NOV 29 srpnja 1943. " + B Ošt 584 :Sv. Vinčent Spo Nep. ; narodnoj heroini Ruži Petrović + B ;Oskv + 624 Sveti Donat ;Špo Nep. ;palim borcima i antifašistima ; + B Ošt + 574 Šišan :Spo Nep. poginulim borcima i antifašistima + B ;Sru + 644 Tinjan Spo :Nep. :palim borcima NOR-a + B :Ošt + 584 Un-a.g. Murino Spo :u spomen poginulih u NOB-i + B Ošt + 564 :Umag, Sv. Marija na Krasu Spo u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt ; + 564 " Višnjan-Tičan, raskršće Spo ing. Z. Sila :u čast 84 poginulih partizana + B Oskv 594 ;Vodice Spo Nep. : palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 574 Vodnjan, jugozap. ulaz Spo Nep. "Spomenik na Spinuci" u čast 16 strijeljanih talijanskih antifašista + B : Ošt+ Öskv : + 62, 6344

Vodnjan, Peroj Zeci

SpoSpo

Nep.Nep.

poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama poginulim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

OštOšt

62 + 64

4 iZminj, Sv. Matej Pio Nep. spomen ploča antifašističkog sadržaja + C Oskv+Sru + 645 ;Balinka Pio :na mjestu gdje su ubijeni Domany, Supica i Latas + C Ukl 725 ; Barilović, Mj. ured Pio Nep. ;u spomen 56 palih boraca i 45 civilnih žrtava + c Sru 6655

;Barilović-Carevo selo Bošt

SpoPio

B. Bahorić ispomenik s kosturnicom za 88 palih Krajišnika i Crnogoraca obješenim partizanima

+ B+ C

SruUkl

6672

191

5 :Bović Spo V. Rukljač u čast 227 palih boraca iz 6 sela i 907 civilnih žrtava. Oko spomenika su postavljene biste :+ B Ošt 81 2455 Bović Bis biste oko spomenika: M.Mraovića - Šimića, Lj. Ajdinoviča, B. Bekića. D. Jovariovića - Kusca, J.

Mraovića - Zeca i M. Pavlovića + B Ukl 81 24555

Bović, OŠ Brezno

PioPio

Nep. ispomen-ploča i bista učitelja Mitra Mitića palim borcima u Klečkoj Jami

+ C + C

SruSru

8172

5 i Cetingrad Spo za 124 palih boraca i 995 civilnih žrtava iz Cetingrada, Ćetirivaroša, Batnogé, Begova Brda, ;Maljevca i Tatar-Varoša + B Sru 74 219, 220

5 Crevarska Strana Raz autentično ispomen-obilježje na mjestu nekadašnjeg ustaškog mučilišta + C Sru 81 24755

iCrevarska Strana Cvijanović Brdo

RazSpo

— spomen-škola na mjestu formiranja 8. kordunaške udarne divizije (na slici uništena spomen-škola) za 80 palih boraca i 314 civilnih žrtava

+ B + B

SruOšt

181 i 74 221

5 :Cvijanović Brdo Raz autentično :Spomen-škola i bolnica u kojoj su se liječili borci + C Devast 74, dod.5 iCemernica Spo V. Brujić spomenik žrtvama ubijenim 3, kolovoza 1941. u glinskoj crkvi (1016 žrtava iz 4 sela) + B Ošt 81 2465 Donje Primišlje Raz spomen-ambulanta s pločom u čast 327 palih boraca i zapisom o ustaškom pokolju 1428 civila + B Sru 755 Donji Skrad, OS Bis bista borca Miloša Kozlina + C Ukl 665 Donji Skrad, OS Pio Nep. u spomen osnivanja part. Odreda "Donji Skrad" + C Sru 665 Drežnik Spo Nep. :Za 31 palog borca i 161 civilnu žrtvu + B Ošt :755 ; Furijan Spo Nep. s grobnicom za 38 palih boraca i 46 civilnih žrtava :+ B Sru + Oskv 75 222, 2235 : Generalski Stol Pio Nep. I u spomen 13 poginulih boraca i 34 civilne žrtve + C Ukl + 665 : Gornja Dubrava Pio Nep. na kući Sime Karapandže, člana OK KPH + C Sru 71, dod5 Gornje Dubrave Spo K. A. Radovani prvim poginulim partizanskim diverzantima + B Sru 71 2085 Gornje Taborište, kod provalije Raz Nep. :spomen-obilježje ispred provalije u koju su ustaše u VII mj. 1941 godine bacili leševe 140 civila + B Ošt i 75 2245 Gornji Sjeničak Spo u čast formiranja XIII proleterske brigade "Rade Končar" + B Ošt 68 198, 1995 ; Gornji snos, provalija Milica Bande Kos - 63 civilnih žrtava, ubijenih u proljeće 1942. + B Sru i 7555

Hrvatski Blagaj Hići. Vrelo Mrežnice

KosPio Nep.

;za 520 Srba ubijenih u svibnju 1941. iumrlim borcima u partizanskoj bolnici Zbjeg

+ B+ C

OskvOšt

7575

225226

555

Ivanović Jarak Javornica kod Drežnice Uosipdol

KosPioSpo

; autentičnogrobnica s obeliskom na mjestu gdje su ustaše 19, VII 1941, pobili 350 civila :na mjestu partizanske bolnice palim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

" ■■+ B

OštOštSru

687271

200, 201 213

55

KaluđeracKarlovac

RazSpoP

! autentično groblje 350 partizana s područja Korduna, Hrvatskog primorja i Istre biste 19 narodnih heroja

+ B + B

SruDevast -i- Ukl +

82:69

5 Karlovac, bivša škola "Dragojle Jarnević" Bis :Nep. Raši Stanisavljeviću, ubijenom vjeroučitelju Karlovačke gimnazije + C Ukl i 69, dodfa Karlovac, Debela Kosa SpoD u čast formiranja part. Odreda s muzejskom zbirkom i spomenikom za 59 poginulih boraca + B Sru : 67 196, 197

Karlovac, gimnazija Bis ;dr. Ivana Ribara ispred gimnazije :+C

Page 11: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Žup I Naselje |Vrsta 1 Autor 1 Namjena |Reg jStanje I Po I Ob StrBr [SlikaBr5 ! Karlovac, hotel "Evropa" Pio u spomen sastanka Tita s karlovačkim radnicima + C Ukl 695 Karlovac, Korana iSpo u spomen partizanskog upada u okupirani Karlovac + B Ošt 695 Karlovac, Kraševa ul. 1 Pio na mjestu stradanja Josipa Kraša + C Ukl + 695 Karlovac, Park Slobode Spo V. Radauš u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Devast + 69 2025 Karlovac, Turanj Bis Ivice Gojaka ispred istoimene OS + C Ukl + 695 Karlovac, željeznička stanica : Pio strijeljanim željezničarima + C Ukl 69

5 Korana, mlin Raz autentičnospomen-mlin u čast hrvatske obitelji mlinara Josipa Mravunca, likvidirane u svibnju 1941, a zločin pripisali veljunskim Srbima

B Sru 76 227

55

Koranski Lug Kordunski Ljeskovac

SpoSpo

Nep. za 32 poginula borca i 71 civilnu žrtvuza 102 poginula borca i b76 civilnih žrtava iz okolnih sela

+ B + B

SruSru

7676

55

Kosjersko selo Lešće Toplice

SpoPio

Nep.Nep.

u spomen 49 poginulih boraca narodnom heroju Anki Paden

+ B • C

SruUkl • Devast

6667

192, 193 195

5 Lović Prekriški Pio Nep. komandantu brigade, nar. heroju Alojzu Pepeku podigla Zveza borcev Slovenije + c Sru i + 73. dod.55

Nova Kršlja Ogulin, Bukovnik

Pio^Spo

Nep. u spomen 22 poginula borca i 250 civilnih žrtava strijeljanim partizanima

+ c+ B

SruSru

7671

55

Ogulin, Galga Ogulin, kasarna

SpoPio Nep.

palim borcima i civilnim žrtvama narodnom heroju Đuri Trboviću

+ B + C

SruSru

7172

207

5 Ogulin, kinematograf Pio Nep. u spomen na Franju Makeka + C Ukl 725 Ogulin, Tatina Jama :Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 715 Ogulinska kula i Pio u spomen na robiju J. B. Tita + C Sru 725 Oštar ,e. OŠ Pio Nep. u spomen na civilne žrtve fašizma + C Ukl 725 Ozalj Spo petero-stupni obelisk s bistom Stjepana Novosela, sekretara KPH u Ozlju + B Ošt 73 2155 Ozalj, Ribnik Raz Nep. spomen-obilježje palim borcima s bistom I. Modrčina + CB Ošt+Ukl + 73 2145 Partizanska Drežnica ISpo K. A. Radovani "Ustanak" + B Ošt 71 2095 Partizanska Drežnica Kos palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 71 2105 Perjasica Spo s grobnicom za 1b4 poginulih boraca i 109 civilnih žrtava + B Oštr+Oskv 66 1945 Perjasica i Bis Nep. u spomen Milutina Karasa pred istoimenom OŠ + C Ukl + 665 Perna, šuma Gaj i Spo u čast 75 palih boraca i b01 civilnu žrtvu. Uz spomenik su biste. + B Sru 82 249, 2505 Petrova Gora ;Pod autentično ha Petrovoj Gori nalazi se 8b različitih autentičnih sporrien-obiiježja: partizanska bolnica,

partizansko qroblje, bolnički kompleksi, operacione sale i zemunice itd.+ A Devast 78- 80 236-241

5 Petrova Gora i Pod autentično centralna partizanska bolnica i operaciona sala + A Ošt 79 236-2385 Petrova Gora i Pod autentično partizansko groblje i grob doktorice Marije Slezinger sa spomen-pločom + A Oskv 79 239, 2405 Petrova Gora, vrh Petrovac i Spo V. Bakić spomenik antifašističkoj borbi, u čast 1700 boraca i 2b00 civilnih žrtava, u čast 1b partizanskih

odreda i partizanske bolnice koja je djelovala za cijelo vrijeme rata\+ A Devast. 80 241

5 Plaški Bis Jure Kaurića + C Ukl + 725 Plaški i Bis Franje Pavičića + C Ukl + 725 Plaški i Bis V. Rukljač Vladimira Nazora, predsjednika ZAVNOH-a + A Ukl + 725 Plaški Bis Vladimira Bakarića + C Ukl + 725 Plaški :B iS Ljubice Gerovac + C Ukl + 725 Plaški IPIo u spomen ZAVNOH-a + A Sru 725 Plaški i Kos grobnica palih boraca s bistama 3 narodna heroja + B Oskv+Ukl 72 211, 212b Prkos :Spo A. Freudenreich na mjestu gdje su ustaše 17, XI 1941. -pobili 1400 civila iz Prkosa i susj. Sela + B Ošt 695 Rakovica :Spo spomenik s kosturnicom u čast 42b palih boraca i 2019 civilnih žrtava + B Min + Pren 76 228b Rečica i Spo poginulim oslobodiocima X krajiške divizije + B Pren 695 Rečica Spo Franji Pucaku, obješenom u Rečici + B Min 69b Rečica i Kos poginulim borcima i civ. žrtvama iz Rečice, Pokupske Luke i Zamršja :+ B Ukl 69Ò Rudinke kod Rastoka ^Spo na mjestu pogibije 800 civila u kolovozu 1941. + B Ošt 76,77 229, 230b Saborski Sivnik Pio u spomen 29 ubijenih civila , bačenih u jamu + C Sru 72bb

SadilovacSadilovac

SpoPio

Nep.Nep.

za 46 poginulih boracaspomen-ploča na ostacima pravoslavne crkve u kojoj su ustaše pobile oko 300 stanovnika okolnih sela

+ B + C

SruSru

7777

231

Ò Slunj ;Kos Nep. kosturnica s bistama narodnih heroja Stjepana Milašinčića - Šilje i Žarka Čujića + B Min 77 232b ' Slunj, Bročanac Spo Nep. za 76 palih boraca i 359 civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 74 217, 218b Slunj, Dom kulture Pio Nep. u spomen 33 pala borca i 92 civilne žrtve + C Sru 77bb

Slunj, hotel "Slunjčica" Slušnica - Prisjeka

PioSpo

Nep.Nep.

u spomen Petru žalcu u čast 26 palih boraca i 116 civilnih žrtava

+ C + B

SruOšt + Oskv

7777 233

Ò Sveti Petar, raskršće i Pio Nep. u spomen 4, brigadi XIII divizije + C Sru 72b Svetičko Hrašće IRaz spomen-obilježje s pločom i reljefom Karlovačkoj udarnoj brigadi osnovanoj na tom mjestu + B Ošt 73 216Ò Tobolić ISpo Nep. u spomen formiranja I hrvatske brigade 08, srpnja 1942. + B Sru 77

Page 12: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|2up 1 Naselje Vrsta 1 Autor iNamiena I Peg Stanje I Po I Ob IStrBr SlikaBr5 Tornici Pio Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske + C Ukl 725 Topusko SpoD : autentično Društveni dom u kome je 8.19. 05. 1944. održano III zasjedanje ZAVNOH-a U zgradi je bila freska Zlatka Price + A Min 83 251, 2525 iTopusko, aerodrom čemernica Spo na partizanskom aerodromu IV korpusa betonski avion :+ B Ošt 81 2485 ITopusko, park V.Nazora Spo V.Radauš ^spomenik palim borcima i III zasjedanju ZAVNOH-a + B i 84 2535 Tounj Pio Nep. žrtvama fašizma + C Sru 125 Tržić SpoP park s bistama narodnih heroja Dušana Vergaša i Joce Miljkovića + B Devast 775 T ušilović Spo za 89 boraca i 198 civilnih žrtava s 3 biste poginulih revolucionara :+ B Ošt+Ukl 70 203, 2045 Veljun Kos i A. Freudenreich sa spomenikom i upisanim veljunskim žrtvama + B Ošt 78 234, 2355 Vojnić Spo obelisk s imenima palih boraca i žrtvama fašističkog terora + B Ošt 80 2425 Vojnić, Kestenova Gora Raz i autentično Ispomen-obilježje partizanske bolnice + B Ošt 785 Vojnić, Kestenova Gora Raz autentično partizansko groblje :+ B Oskv 785 Vojnić, Park Narodnih heroja SpoP i biste: B.Dakića, M. Dakića, M.Markovića, M.Matijevića i D. Vergeša + B Ukl 80 242, 2435 Vrginmost Spo Z. Car ^spomenik palim borcima i civilnim žrtvama s grobnicom narodnih heroja + B Sru 84 254, 2555 Vrginmost, šuma Abez Spo Z. Kolacio ina mjestu gdje su R. Končar i J.Kraš objašnjavali ideju podizanja ustanka + A Sru 80 2445 Vukmanić SpoD autentično : rodna kuća Dr. Ivana Ribara s bistom :+ B Ošt+Ukl+Pren 70 205,206 :5 Vukova Gorica, Društ. Dom Pio Nep. I u spomen na prvi sastanak i zasjedanje kot. NOO :+ C Sru 675 Zagorje, OS Pio ;Tomi Bertoviću, poginulom u Italiji postavili talijanski partizani + C Sru 726 ; Donja Velika Kos Nep. ^poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 876 Drnje, OS Bis Nep. I bista naivnog slikara Franje Mraza ispred istoimene OS :+ C Ukl + 87 2586 Đelekovec Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + Pren 87 259, 2606 : Đurđevac Pio Nep, u spomen Slobodana Mitrava - Danka + C Ukl 1 866 Đurđevac, Budrovac Pio Nep. u čast palih boraca na Zadružnom domu + C Ukl 866 Đurđevac, centar Spo ! Nep. ;u čast podravske brigade “M. P. Miškin" + B Ošt 866 Đurđevac, park Spo S. Šoša :spomenik ranjenim borcima + B Ukl + :86 256, 2576 Đurđevac, šumarija Spo i Nep. : palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 866 Gornja Rijeka Spo |V. Rukljač I u spomen stradaloj djeci u logoru (dvorac) + B Ukl + Prem 91 274, 2756 Kalinovac Spo i Nep. I palim borcima NOB-a + B Ošt 866 Kalinovac Kos Nep. grobnica palih boraca + B Ošt 866 Kalnik Pio Nepo. u spomen borbe protiv Francetićeve legije + C Sru 92 2766 Kalnik SpoD — uklonjena hist, zbirka, spomenik i kosturnica + B Devast 92 2776 Kamešnica Spo Nep. palim borcima s grobnicom + B Sru 92 2786 Koprivnica Pio Nep. u spomen osnivanja XXXII divizije \+ C Ukl + 886 Koprivnica, Bačkovice Spo i Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama :+ B Ošt 876 Koprivnica, ciglana Pio i Nep. u spomen strijeljanim rodoljubima na ciglani + C Sru 89 266a dod6 Koprivnica, Gradsko poglavarstvo Pio Nep. u spomen formiranja 1, moslavačke brigade + C Ukl + : 886 Koprivnica, kasarna Bis i Nep. I narodnog heroja Jože Vlahovića, uklonjena iz kasarne .+ C Ukl 886 Koprivnica, OS Bis Nep. bista Branka Jambrešića - Zrike + c Ošt + 88 2626 Koprivnica, OS "Mira Bano" Bis i Nep. ; bista učiteljice Mire Bano + c Prem + : 88 2646 Koprivnica, OS "Mira Bano" Pio i Nep. i u spomen stradaloj učenici Beati Bardek, ubijenoj u Jasenovcu :+ C Ukl 88 2656 Koprivnica, srednjošk.centar “Ivo Marinković" Bis ^Nep. narodnog heroja Ive Marinkovića, + C Prem + : 88 2636 Koprivnica, Zrinjski trg Spo 1. Sabolić središnji spomenik NOB-i premješten u bivši logor Danica + B Prem 87 2616 Koprivnica,logor Danica Raz i autentično : lokomotiva koja je prevozila logoraše i nalazila se u spomen parku logora + B Ukl 896 Koprivnica,logor Danica Raz i autentično imuzejska zbirka u bivšem logoru - uklonjena, a muzej rasformiran 1991. + B Devast 89 2666 Koprivnički Bregi Spo i Nep, poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + Pren 89 2676 Križevci Pio Nep. poginulim učenicima Poljoprivredne škole ;+ C Ukl 93 2796 Križevci, d.d.'"Franjo Marenčić" Pio Nep. Franji Marenčiću ; + C Sru 926 Križevci, OŠ "Vladimir Nazor" Pio :Nep. spomen ploča na OŠ + c Sru 926 ; Križevci, Polj. škola Bis Ive Lola Ribara :+ C Sru 926 ; Križevci, Učiteljska škola Pio :Nep. poginulim profesorima i učenicima Učiteljske škole + c Sru 93 2806 Ladislav Pio Nep. poginulim borcima - na zgradi Društvenog doma + c Ukl 896 :Lepavina Kos Nep. grobnica boraca i civilnih žrtava l+ B Ošt 896 Molve Spo Nep. palim borcima NOB-e + B Sru 876 Molve, kod Repaša Pio Nep. iimost na Dravi nosio je ime XXXII divizije + C Ukl 876 Novigrad Podravski Pio INep. u čast prve partizanske oružane akcije !+ C Ukl 896 Novigrad Podravski, groblje Kos Nep. :partizanska grobnica koju su podigle supruge, djeca i roditelji desetorice ubijenih rodoljuba - Ošt 90 2716 Novigrad Podravski, OŠ Bis |Nep. bista prvoborca Ivana Horvatića - Cuka pred istoimenom školom i+ c Ukl + i 90 2706 : Novigrad Podravski, Zadružni dom Pio Nep. poginulim borcima NOB-a + c Ošt 89 268, 269b Plavšinac !+ B Ošt 90

Page 13: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Zup | Naselje Vrsta Autor 1 Namjena |Req Stanje Po I Ob StrBr SlikaBr6 Rasinja Kos Nep. grobnica palih boraca + B Ošt 906 Ribnjak Spo Neo. spomenik na partizanskoj grobnici + B Ošt 906 Sokolovac Spo Nep. spomenik palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 90 27266

SemovacŠemovac

PioKos

Nep.Nep.

na zgradi Zadružnog doma poginulim borcima ;paiim borcima

+ C + B

OštOšt

8787

6 Široko selo Spo Nep. ;palim borcima i civilnim žrtvama :+ B Ošt 906 Velika Mučna Spo Nep palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 906 Virje Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama ;+ B Ošt 876 Vlaislav Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 90 2736 Vojakovac Spo Nep. ju čast 120 palih boraca i civilnih žrtava :+ B Min 93 2816 Vojakovački Osijek Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 937 Bedekovčina Spo V. Rukljač palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 947 Bedekovčina, OŠ Bis Nep. Slavka Mrkocija + C Ukl + 947 Cerje Spo u spomen na 71 civilnu žrtvu ustaša u Cerju i okolnim selima + B Ošt 95 282, 2837 Desinić Spo N. Grdenić čast 100 poginulih boraca i civilnih žrtava u II svj. ratu + B Ošt 95 2847 Dobri Zdenci Bis Nep. Janka Lisaka + C Sru 957 Donja Podgora Spo Nep. ;poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 957 Hrašćina Trgovište Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 957 Hum Bistrički Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru + Devast 957 Jakovlje Spo Nep. :palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 957 Krapinske Toplice Spo A. Augustinčić opalim borcima NOR-a + B Pren 96 2857 Kumrovec Spo A. Augustinčić "žena u NOB-i" + B Ukl + 967 Lug Poznanovečki Spo palim borcima + B Ošt 967 Marija Bistrica Spo u čast 76 palih boraca i 44 civilne žrtve + B Oskv 96 2867 Matej Spo Nep. palim borcima NOB + B Sru 967 Pregrada Spo za 78 poginulih boraca i civilnih žrtava iz tog kraja • B Sru4 Ukl 96 2877 Sambolići Spo M. Mlakar i u čast II zagorskog partizanskog odreda - B Ošt 97 2887 Stubički Golubovac Bis bista Karla Mrazovića-Gašpara • C Sru 977 Veliko Trgovište SpoD - Irodna kuća i spomen-ploča Dr. Franje Tuđmana - C Pren 97 2907 Zlatar Spo V. Rukljač :u spomen partizanskom kuriru + C Prem ... 978 Barlete Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 1008 Bijeli Potoci -Kamensko Raz V. Radauš :6 skulptura, bronca, iz ciklusa "Tifusari'-otuđila srpska paravojska + A Otuđ. 106 311-3168 Brinje Pio Nep. u spomen NOB na tvrđavi + C Sru 109 3278 Brlog Bis Nep. bista i ploča narodnom heroju Petru Gruboru + C Sru 1098 Bruvno Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + C Sru 1048 Bunić Pio na zgradi ambulante u spomen poginulih u NOB + C Sru 1088 Čitluk Spo P. Perić civilnim žrtvama + B Sru 1018 Divoselo Bis bista Nade Dimić + C Sru 1018 Divoselo Pio Nep. : prvoj oružanoj akciji (2/3. 8. 1941.) - C Sru 1018 Divoselo Pio Nep. ;u spomen ratni NOO (2, VIII 1941.) - C Sru •018 Divoselo Pio Nep. ju spomen Nikoli Ribaru (prva ustaška žrtva u travnju 1941) + c Sru 1018 Divoselo Pio Nep. u čast polaganja prve partizanske zakletve 4 C Sru 1018 Divoselo Pio Nep. u spomen formiranja prvog bataljona "Pekiša Vuksan" + c Sru 1018 Divoselo Pio Nep. u spomen prvoj pionirskoj četi + c Sru 1018 Divoselo Pio Nep. i u spomen na prve partizanske okršaje - c Sru 1018 Divoselo Pio Nep. ju spomen na prvi antifašistički skup + c Sru 1018 Divoselo SpoD V. Radauš palim borcima i civilnim žrtvama s uklesanih 1300 imena žrtava + B Sru 101 2968 Donji Lapac Pio Nep. na zgradi u kojoj je boravio CK KPH + c Sru 1008 Donji Lapac Pio Nep. na zgradi u kojoj je bila oficirska škola NOV + c Sru 1008 Donji Lapac Pio Nep. u spomen narodnom heroju Tornici Popoviću + c Sru 1008 Donji Lapac, park Spo V. Rukljač palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 99 291, 2928 Drenovača Pio Nep. palim borcima NOB 4 C Sru 1008 Frkašićka Draga-Bijeli Potoci-Kamensko Pod arh. Radej memorijalni spomenik i rezervat s dok. zbirkom iz NOB + A Dcvast 1058 Gospić, gimnazija B s Nikola Tesla 4 C Ukl 1028 Gospić. Jasikovac Spo V Radauš 'V;ešala", za sve žrtve u NOB + B Sru 102 2988 Gospić, mjesni park Spo P. Pene u čast 892 paiih boraca i 3074 civilnih žrtava + B Sru 102 2978 Gospić, OŠ Bis Kate Pejnović + C Sru 1028 Gospić, OŠ Bis Mile Počuće + C Sru 102

Page 14: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup I Naselje Vrsta 1 Autor 1 Namjena |Reg Stanje |Po |Ob | StrBr ISlikaBr8 :Gospić, OS Bis Nade Dimić i+ C Sru 1028 Gospić, Trg Spo Nikoli Tesli + B Sru 1028 Gračac Spo spomenik s bistama narodnih heroja + B Ošt+Sru 10388

Gračac, Deringaj Gračac, Gradina

SpoSpo M. Vertačnik

palim borcima i civilnim žrtvama spomenik svim poginulima u NOB

+ B + B

SruOšt

103103 303

88

Gračac, središte naselja Jabianac

KosSpo

M. Vertačnik grobnica 816 poginulih boraca i 1838 civilnih žrtavai u čast stotine boraca s otoka, koji su Jablancu pristupali partizanskim jedinicama

+ B + B

OštSru

103113

302345

8 Jadovno Pod autentično ustaški logor koji je uz Jasenovac najveća zajednička grobnica Židova, Srba i Hrvata -antifašista + A Oskv 102 29988

JezeraneJošani

BisPio

Nep. narodnog heroja Ljubice Gerovacu spomen 255 civilnih žrtava ustaškog pokolja 24, IX 1942.

+ C + B

SruMin

109113

CO CO

CO

Kamensko Klanac (Kosinj) Komić

SpoPSpoSpo

: autentično spomen-park prirode i autentičnih sadržaja iz NOB-e srušila paravojska srpske krajine u spomen na pokolj 1381 civilnih žrtava ■palim borcima i civilnim žrtvama

:+ A + B + B

SruSruOšt

100102113

8

8

88

Končarev kraj

Korenica, Bijeli Potoci

Korenica, mjesni park Korenica, park

Pod

Spo

SpoBis

i autentično

|V. Ugrenović

V. Radauš

! rodna kuća Rade Končara i spomenikispomenik nad grobnicom za oko 200 ranjenika umrlih u istoimenoj partizanskoj bolnici, Spomen- kompleks uništila srpska para-vpjska;u čast narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije (srušila srpska para-vojska)I biste nar. heroja Vlade Ćetkovića i Staniše Opsenice (srušila srpska para-vojska)

;+ B+ A

+ B + C

Devast+Ukl +

Sru

SruSru

107

105

107107

308-310

317318

88

Korenica, zgrada općine Korenički Ponor

PioPio

Nep. ju spomen NOBInicijativnom odboru ZAVNOH-a

+ C + B

SruOšt

108107

8 Korenički Ponor Pio ! u znak sjećanja na Prvu konferenciju SKOJ-a + C Sru 107 319, 3208 Krasno Pio ma kući gdje su stradali neki članovi KK KP Senja + C Sru 113 3448 : Krivi Put, Klaričevac Spo Nep. iu spomen 64 poginulih partizana IV armije i+ B Sru 110 33188

Krivi Put, Matići Krivi Put, OŠ

PioSpo

Nep.Nep.

ina mjestu pogibije dvojice članova KK KP Senj i u čast palih boraca partizanskog logora Zabukovac

+ C + B

SruMin

111110

332329

8 Krivi Put, OS Alan Pio Nep. i u spomen na prve dane ustanka + C Sru 111 3338 Krivi Put, Vrtlina Spo Nep. : poginulim borcima iz Komande + B Min 110 3308 Krš (Perušić) Spo M.Vertačnik i palim borcima i zajedničkoj borbi Hrvata i Srba i + B Sru 1028 Kruge Pio Nep. i u sppmen palih boraca NOB \+ C Sru 1008 Kruškovače Spo i u spomen na žrtve ustaškog pokolja kad je stradalo 907 civila i + B Sru 101 2958 Lički Osik Spo V. Radauš i narodnom heroju Marku Oreškoviću + B Ukl+Ošt 102 3008 Ličko Petrovo Selo Spo palim borcima i civilnim žrtvama i+ B Ošt 108 3218 Ličko Petrovo Selo Bis Nep. i narodnog heroja Nikole Bubala + C Sru 108 32288

Ličko Petrovo Selo Lovinac

SpoDSpo

ispomen-dom NOB-i s muzej, zbirkom poginulim borcima NOB

+ B + B

DevastSru

108103

8 Ljubov Pio Nep. iu spomen bitaka koje su se na tom mjestu vodile + C Sru 1088 Ljubov Pio Nep. na rodnoj kući Staniše Opsenice + C Sru 1088 Mazin Raz spomen ploča s imenima poginulih na spomen-česmi + C Sru 104 3078 Metak Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 1038 Mukinje SpoD spomen-dom VI ličke divizije sa zbirkom + B Sru 1088 Ondić-Krčana Spo ju spomen 39 ubijenih ranjenika, 4 civila i narodnog heroja Josipa Kajfeša (ubili četnici 1944. ) i+ B Ošt. 114 346

8 Otočac SpoD autentičnoNa Spomen-domu ZAVNOH umjesto originalne spomen-ploče postavljena je ploča Meštroviću, a

;umiesto spomena I konferencije AFŽ postavliena ie ploča Nar. sveučilišta1 A Devast+Pren i + 109 326

8 Otočac, Dabar Spo i u čast 60 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 1098 Otočac, središnji park Spo P. Kos palim borcima i civilnim žrtvama, + B Ošt+Devast 109 324, 3258 Otrić Pio Nep. palim borcima + C Sru 1048 Perušić Spo palim borcima i civilnim žrtvama, jedini spomenik NOB-e u Lici koji je obnovljen + B Ošt + 103 3018 Plitvički Ljeskovac Spo u spomen 820 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Devast 108 3238 Pločanski Klanac Spo poginulim borcima + B Ošt 104 304, 3058 Počitelj Spo u čast poginulih Pekiše Vuksana i Vlade Cerina, te palih iz sela Divoselo, Ornice, Čitluk, Počitelj. + B Sru 101888

Počučića-brdo Pogledalo Poljari, groblje

SpoPioSpo

Nep.iu spomen pobijenim seljacima koji su bježali pred ofenzivom u spomen NOBiu spomen palim borcima prekomurske brigade

+ B+ C

i+ B

SruSruSru

101108101

88

iPopina Popino Polje

SpoSpo

ipalim borcima NOBiu spomen smrznutim borcima dalmatinskih jedinica na povratku iz Bosne

+ B + B

SruOšt

104104 306

8 Senj Spo i u čast poginulih mornara + B Sru 1128 i Senj Bis ispomen-bista Vladimira Copića + C Sru 112 3368 S e n j P io i+ C 112, 113 338-342

Page 15: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

iZup[Naselje IVrsta [Autor [Namiena [Reg Istanje [Po |Ob [StrBr [SlikaBr 188

Senj, bolnica Senj, gimnazija

:SpoPio

U čast prvoborca Milana Vukelića, komesara bolnice XII primorsko-goranske divizije iza 13 poginulih učenika senjske gimnazije

+ B+ C

SruSru

111112

335337

8 Senj, Krasno Spo u čast 10 poginulih i ubijenih boraca + B Sru 113 3438 Senj, Krivi Put Spo Nep. s grobnicom palih boraca NOR-a + B Ošt 110 3288 Senj, riva Spo :"Na vječnoj straži" + B Ošt 111 3348 Smiljan Bis ;Kate Pejnović + C Sru 10388

SmiljanSmiljan

SpoDSpoD

autentičnoautentično

:rodna kuća Nikole Tesle i spomen zbirka Ispomen-crkva Nikole Tesle

+ B + B

Devast + Ukl Sru

103103

8 Srb Spo V. Radauš ;"Ustanak" + A Min 99 293, 2948 Srpski Klanac Spo : poginulim borcima NOB + B Ošt 998 Široka Kula Spo palim borcima i civilnim žrtvama : + B Sru 10388

ŠkareŠtikada

PioPio

Nep.Nep.

u spomen palih boraca i civilnih žrtava poginulim borcima NOB

+ C !+ C

SruSru

109104

8 Tomin Gaj Spo palim borcima i civilnim žrtvama : + B Ošt 1048 ;Tomin Gaj Pio Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + C Sru 10488

UdbinaUdbina, Jošani

SpoSpo

P.Perić P. Perić

spomenik s kosturnicom za 1567 poginulih boraca i civilnih žrtava Udbine i Podlapačja narodnom heroju Mići Radakoviću

;+ B + B

SruMin

114113

347, 348

8 Udbina, park Bis biste 4 narodnih heroja + C Sru 114 34988

Zrmanja :Zrmanja, OŠ

SpoPio Nep.

palim borcima i civilnim žrtvama poginulim borcima NOB

+ B + C

OštSru

104104

8 iZuluševica Pio Nep. u spomen palih boraca i civilnih žrtava !+ C Sru 1009 Belica Spo Nep. za 5 palih boraca i civilnih žrtva Oskv 116 3509 Cirkovljan Spo Nep. u čast 4 pala borca i 8 poginulih u logorima - Ošt 116 3519 Domašinec Spo Nep. u čast 7 poginulih boraca i 6 civilnih žrtava j- Ošt 1169 Donja Dubrava Spo Nep. u čast 5 palih boraca i 13 civilnih žrtava Ošt+ Pren 116 3529 Donji Hrašćan Spo Nep. u čast 4 poginula borca i 3 poginula u logoru + B Ošt 117 3539 Donji Kraljevec Spo Nep. u čast 9 palih boraca i 14 poginulih u logorima + B Ošt 117 3549 Držimurec Spo Nep u čast 9 poginulih boraca NOR-a + B Ošt 117 3559 iGardinovec Spo Nep. u čast 4 pala borca i 9 civilnih žrtava Ošt+ Pren 117 3569 : Gornji Hrašćan Spo Nep. u čast 6 poginulih boraca ;+ B Ošt 1189 Juraj, Trnje SpoP "Međimurski partizani" uz spomen-park je groblje za 44 poginulih boraca !+ B Ošt. 115 3499 :Koncovčak Spo Nep. u čast 5 poginulih boraca i 11 civilnih žrtava !+ B Ošt 118 3579 ; Marija na Muri Spo Nep. u čast 15 poginulih boraca NOB-e :+ B Sru+ Obn i + 118 358, 3599 iMursko Središće Bis Nep. Karla Mrazovića-Gašpara + C Sru 1189 iNedelišće Spo Nep. u čast 13 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Oskv 118 3609 Novo selo na Dravi Spo Nep. palim borcima NOB Min i + 119 361, 3629 Palinovec Spo Nep. u čast 18 palih boraca i 13 civilnih žrtava + B Ošt 119 3639 ;Podturen Spo Nep. u čast 7 palih boraca i 8 civilnih žrtava • - Ošt+Oskv 119 36499

: Prelog IStrahominec

SpoSpo

Nep.Nep.

palim borcima NOBu čast 4 poginula partizana i 4 civilne žrtve 1 B

SruOskv

120120

365, 366

9 Skarje, Turšić Spo Nep. u spomen poziva KP na ustanak + B Ošt 12010 Ada, Spo N. Kečanin u čast 24 pala borca i 20 civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 137 41110 Antunovac Tenjski Spo Nep. u čast 29 palih boraca s upisanim imenima + B Ukl 137 412, 41310 Beketinci Spo Nep. za 9 palih boraca i 5 civilnih žrtava + B Oskv 13810 Beli Manastir Spo poginulim vojnicima Crvene armije u završnim borbama + B Oskv 122 36710 Belišće, Bratstva i Jedinstva Bis Nep. Laze Radivojevića - Putnika :+ C Ukl 148 44910 Bolman Spo N. Kečanin s kriptom palim borcima III armije + B Ošt 122 368, 36910 : Borojevci Spoč Nep. na mjestu formiranja Diljskog odreda + C Sru 1321010

BorovikBračevci

SpoSpo

Nep.Nep.

poginulim borcima i u spomen formiranja Osječkog odreda u parku ispred crkve spomenik za 28 poginulih boraca i 21 civilnu žrtvu

+ B + C

Ošt + Oskv Sru

126dod. 377a dod

10 Branimirovac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 13410 Branjin Vrh Spo u čast 10 palih boraca NOR-a + B Oskv 123 37010 Branjin Vrh, centar Raz ružičnjak za J. B. Tita s apliciranim reljefom + C Sru 123 3711010

Brešća, OŠ Brešće

PioSpo

Nep.Nep.

u spomen 11 palih boraca i civilnih žrtavastanovnici sami podigli za svojih 7 boraca i 38 civilnih žrtava

+ C : + B

Ukl + Sru

144138 414

10 Brezik, mjesno groblje Kos Nep. u čast 10 palih boraca :+ B Sru 13610 Brođanci Spo N. Kečanin u čast 61 palog borca :+ B Sru + Pren 147, 148 446, 44710 Brođanci, park Bis Nep. Jakoba Kućinca + C Ukl 148 450

Page 16: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup 1 Naselje IVrsta Autor iNamiena |Req Istanje I Po I Ob StrBr ISlikaBr10 Brođanci, park :Bis Nep. Mije Magušića + C Ukl 149 45110 Brođanci, park Bis Nep. Jakoba Brkića + C Ukl 149 45210 Budimci, Dom Pio Nep. :u spomen poginulih boraca i žrtava fašizma :+ C Ukl 13610 Budimci, ispred Doma Spo : palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 13410 Budrovci Spo Nep. poginulim borcima sela i XLII makedonske divizije + B Pren 126 378, 37910 Cerovac Spo Nep. ispomenik sa spomen-pločom palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 148 44810 Cenkovo Spo N. Uzelac palim borcima i civilnim žrtvama s uklesanim imenima + B Sru 12610 Čepin Spo N. Kečanin i palim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Oskv 13810 Cepin Pio Nep. ;na rodnoj kući Ignje Batrneka-Malog + C Ukl 14410 Cepin, DVD Pio Nep. Ina zgradi DVD narodnog heroja Ignje Batrneka • Malog + C Ukl 14410 Čepin, OŠ Bis Nep. i narodnog heroja Ignje Batrneka - Malog + C Ukl 14210 Cepinski Martinci Spo Nep. Opalim borcima i civilnim žrtvama + B Ukl 138 415, 41610 Dalj Pio Nep. ^španjolskom borcu Božidaru Maslariću, na rodnoj kući + C Ukl 14410 Dalj Pio Nep. Jelki Popović, na kući u kojoj je živjela + c Ukl 14410 Darda, OS Sare Bertić Spo V. Pejović u čast revolucionarke Sare Bertić u predvorju istoimene škole + B Ukl 123 37210 Darda, uz dvorac :Spo :u čast palih boraca NOV i Crvene armije u završnim operacijama + B Oskv 12310 Donja Motičina,Spomen-dom Pio Nep. ina spomen-domu spomen ploča Fedi Miliću + C Ukl 13610 Dopsin :Spo Nep. u čast 32 pala borca i 31 civilnu žrtvu :+ B Sru 138 417, 41810 Dopsin :Spo Nep. ;u spomen formiranja KK KPH Osijeka + B Sru + 13910 Dopsin Pio Nep. : Milici Križan, na kući gdje je živjela + C Ukl 14410 Drenje, Dom kulture : PIO Nep. !u spomen 7 palih boraca i civilnih žrtava + C Ukl 13010 Đakovačka Breznica, groblje Kos Nep. : kosturnica sa spomenikom u čast poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru 12810 Đakovačka Breznica, park lječilišta iSpo Nep. u spomen komandantu Diljskog područja Ljuboju Radišiću ;+ B Sru 12610 Đakovačka Breznica, zgrada lječilišta :Plo Nep. u spomen sjedišta Okružnog NOO i Okružnog JNF za Slavonski Brod !+ C Ukl + 13010 Đakovački selci, OS :pio Nep. u spomen revolucionara Ivana Sića + c Oskv 13010 Đakovo ^Spoč Nep. :sa spomen-pločom za na 5 poginulih boraca + c Sru 133 40110 Đakovo, Dom "Mate Korodva" Bis Nep. bista revolucionara Mate Korodva na ulazu u Dom + c Ukl 13110 Đakovo, groblje Spo spomenik u obliku zvijezde s grobnicom palih boraca i oslobodilaca + B Sru 127 380, 38110 Đakovo, OS "Josip Broz Tito" Bis Nep. bista Josipa Broza Tita + C Ukl 13110 Đakovo, spomen-park "Pobjeda" Spo K. Halačev u čast palih oslobodilaca Đakova, XXI srpske divizije + B Sru 127 382, 38310 Đakovo, upravna zgrada poduzeća Pio Nep. i u spomen revolucionaru Stjepanu Geliju + C Ukl 130 39110 Đakovo, zgrada "PIK-a" Pio Nep. strijeljanim antifašistima kotara Đakovo + C Ukl 13010 Đakovo, zgrada tiskare Pio Nep. u spomen tipografa revolucionara Mirka Sarčevića + C Ukl + 13010 Đurđanci, ispred OS Spo Nep. u čast 11 palih boraca i 9 civilnih žrtava + B Ošt 12710 Đurđenovac Spo Nep. spomenik-piramida u čast poginulih boraca + B Sru 134 40510 Đurdenovac Bis Nep. u dvorištu bista i spomen-ploča Ferdi Krašteku :+ C Ukl 13610 Đurđenovac, Pio Nep. :u spomen na stradanje Katice Božić + C Ukl 13610 Đurđenovac, Radnički dom Pio Nep. u spomen na veliki štrajk 1919. + C Ukl 13610 Erdut Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 139 41910 Ernestinovo, park Spo Nep. : u spomen na 12 palih boraca i 23 civilne žrtve + B Ukl 139 42010 Feričanci, pred Zadružnim domom Spo Nep. :u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 13410 Forkuševci, OS Pio Nep. u čast palih boraca iz tog mjesta + C Sru 13010 Gat, Društveni dom i Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama sela + C Ukl 15010 Gorjani, ispred OS Spo Nep. ■ u čast 37 palih boraca i civilnih žrtava + B Oskv 12710 Gradac Spo Nep. u čast poginulih boraca i civila + B Sru 135 406, 40710 Gradac Spo Nep. Đuri Vukadinoviću - organizatoru ustanka + B Sru 13410 Gradac Raz Nep. stanovnici su uz cestu podigli spomen-dom sa spomen-pločom u čast NOB-a + C Ukl 13610 Habjanovci, Društveni dom Bis Nep. Ignja Vujnovca - Čekrka + C Ukl 149 453, 45410 Hrastin, VD Pio Nep. za 7 palih boraca NOB-a i 19 civilnih žrtava romske nacionalnosti + C Ukl 14410 Hrkanovci, Društveni dom Spo Nep. za 12 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 12710 Hrkanovci, šuma Božine Vode Raz autentično spomen-grob poginuloj bolničarki i bolničaru + C Sru 12810 Josipovac Spo Nep. u čast pobjede boraca Osječkog odreda + B Ošt 13910 Koška Spo Nep. ;poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 13510 Koška, izvan naselja Spo Nep. ;u čast 200 strijeljanih antifašista + B Ošt 135 40810 Kućanci Spo Nep. za 84 poginula civila + B Ošt 12510 Kućanci Pio Nep. palim antifašistima na zgradi OŠ + C Ukl + 12510 Lapovci, Društveni dom : PIO Nep. u čast 12 poginulih boraca i 11 civilnih žrtava + C Ukl 13010 Laslovo ! Pio Nep. Šandoru Dobi i Arpadu Vargi, na rodnoj kući + C Ukl 144

Page 17: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Zup|Naselie I Vrsta I Autor I Namjena |Reg Istanje I Po I Ob I StrBr ISlikaBr10 Laslovo, pustara Spo Nep. u čast 9 civilnih žrtava + B Sru 13910 Laslovo, Trg Slobode Pio Nep. Ilesu Kelemenu, žrtvi fašističkog terora + C Ukl 14410 Laslovo, trgovina Pio Nep. palom borcu Petru Mormeru + C Ukl 1441010

Levanjska Varoš, groblje Levanjska Varoš, ispred mjesnog ureda

KosBis

Nep.A. Petrović

spomen-grobnica 37 boraca NOB-a bista narodnog heroja Milana Stanivukovića

+ B + C

SruUkl +

129131

387, 388 ; 395, 396

10 Ličko selo - Gabrilovac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 1351010

Londžica, šuma Stupci Luč

RazPio

autentičnoNep.

grob nepoznatog borca sa spomenikom u drvu u čast prve partijske ćelije

+ C + C

SruUkl

135[125

1010

LučMajar, Dom kulture

RazPio

Nep.Nep.

spomen-obilježje "88 stabala za druga Tita" za 15 poginulih boraca i 17 civilnih žrtava

+ C + C

UklUkl

125130 392, 393

10101010

Majiške Međe Majiške Međe Marinović Brdo Moslavina Podravska

SpoPioSpoSpo

Nep.Nep.Nep.Nep.

grobnica Jovana Lazića,na kući u kojoj je živio Jovan Lazićstanovnici sami podigli spomenik palim borcima i civilnim žrtvama palim borcima i civilnim žrtvama

+ C + C+ c+ B

SruUklSruSru

[124125135125

373, 374

409

10 Našice, dvorac Pio Nep. spomen-ploča oslobodiocima općine + C Ukl 136101010

Našice, park Normanci Osijek, "Svilana"

KosSpoPio

N. Kečanin Nep.Nep.

grobnica sa spomenikom za poginule borce NOB-a u čast palih boraca i civilnih žrtava s upisanim imenima u čast revolucionarke Gerde Schwarz

+ B + B + C

Sru + PremSruUkl

+ 136 136

; 146

410

1010

Osijek, "Sviiana" Osijek, B. Adžije

RazPio

Nep.Nep.

grob sa spomenikom neznanom palom borcu NOB-aFranji Novoseliću, grafičkom radniku i komunisti, strijeljanom u Dachau

+ c + c

SruUkl

147145

444, 445

1010

Osijek, bivši Sokolski dom Osijek, Braće Radića

PioPio

Nep.Nep.

u čast mučenih i zlostavljanih rodoljuba na bivšem ustaškom zatvoru u čast 5 učenika i učenica Ekonomske škole koje su ubili fašisti

+ c+ C

UklUkl

146146

443

10 Osijek, Dalmatinska Pio Nep. Đuri Rajsu, radniku ubijenom u Jasenovcu + C Ukl 1461010

Osijek, Demonjina ui. Osijek, Divaldova

PioPio

Nep.Nep.

[revolucionarki Milici Križansekretaru KPJ Antunu Salaju, na zgradi u kojoj je stanovao

+ C + C

UklUkl

145146

10 Osijek, Dubrovačka Pio Nep. Vitomiru Sukiću, ( ubijenom u Jasenovcu), na zgradi gdje je živio + C Ukl 14510 Osijek, Dunavska Pio Nep. Miroslavu Bauru, komunisti koji je ubijen s cijelom svojom obitelji, + C Ukl 14510 Osijek, Ek. škola Pio Nep. u znak sjećanja na učenice: Milicu Križan, Saru Bertić i Ivanku Muačević + c Ukl + 1451010

Osijek, Franca Rožmana Osijek, Gajev trg

PioPio

Nep.Nep.

Ivanu Šestaku, strijeljanom skojevcu na pročelju OŠbračnom paru Mileni i Jovanu Radivojević, ilegalnim suradnicima NOB-a

+ c i + c

UklUkl

145146

10 Osijek, gimnazija Pits Nep. revolucionarki Sari Bertić, na pročelju istoimene gimnazije + c Ukl + [14510 Osijek, Gunduiićeva Pio Nep. Bogumilu Šedini, radniku komunisti + c Ukl 14510 Osijek, Hig. zavod Pio Nep. u čast 3 skojevke koje su ubili fašisti + c Ukl 1461010

Osijek, ilirska ul. i ul. Augusta Osijek, ispred gimnazije

PioBis

Nep.Nep.

povodom 100-godišnjice radničkog pokreta i radničkih sindikata Osijeka Ive Lole Ribara

+ c + c

UklUkl

145142 433, 434

10 Osijek, J, Stankovića Pio Nep. na kući u kojoj je stanovao revolucionar Jovan Stanković + c Ukl 14610 Osijek, kasarna Spo D. Nikolić spomenik maršalu J. B. Titu + B Ukl 139 421,42210 Osijek, kasarna Bis A. Babić Milana Stanivukovića + C Ukl 143 4371010

Osijek, kožara Osijek, ljevaonica

PioPio

Nep.Nep.

palim borcima i civilnim žrtvama za 26 civilnih žrtava

+ c + c

UklUkl

146146

10 Osijek, M. Gorkog Pio Nep. revolucionarke Adele Pavošević, na rodnoj kući + c Ukl 14510 Osijek, Matije Gupca Pio Nep. na zgradi istoimene OŠ Sari Bertić + c Ukl 14610 Osijek, MZ "B. Kidrič" Bis V. Jokanović narodnog heroja Borisa Kidriča + c Ukl 143 4381010

Osijek, MZ PTTOsijek, OŠ "M.Tomljenović"

PioBis

Nep.A. Babić

u čast 13 palih boraca i 3 civilne žrtve Milana Tomljenovića

+ c + c

UklUkl +

146143

10 Osijek, OŠ "Sara Bertić" Bis V. Jokanović Sare Bertić + c Ukl + Pren 143 435,43610 Osijek, park Kneza Branimira Pio Nep. u čast sjećanja na prvi govor Tita u Osijeku + c Ukl 14610 Osijek, Park kulture Spo N. Kečanin spomenik s kosturnicom za 74 strijeljana revolucionara + B Min 140 425, 4261010

Osijek, Ped. fakultet Osijek, Pedagoški fak.

PioBis

Nep.S. Brlošić

palim učenicima Učiteijske škole - borcima NOB-a, narodnog heroja Božidara Maslarića

+ c + c

UklUkl

14514210

1010

Osijek, PTT Osijek, Sarajevska Osijek, Slavonska banka

PioPioPio

Nep.Nep.Nep.

u čast 17 palih boraca, radnika PtT-a, na zgradi PTT-au čast ing. Mihajla KlajnaNadi i Franji Noia, na zgradi Slavonske banke

+ c + c + c

UklUklUkl

145146 145

442

1010

Osijek, Strossmayerova ulica Osijek, Tenjska cesta

PioPio

Nep.Nep.

na zgradi prvog Radničkog doma u Osijekuna pročelju lanene industrije "Lio" u čast 17 palih boraca i civilnih žrtava

+ c + c

UklUkl

14514610 Osijek, Trg Slobode 1 Pio Nep. na zgradi gdje su bili ustaški zatvor i policija + c Ukl 145 44110 1 n Osijek, tvornica "Mobilia" Bis Nep. Jovana Ive Marinkovića + c Ukl 143

19...Osijek, tvornica ' Niveta”..........................Pio Nep. revolucionaru Nikoli Vetniću, na zgradi tvornice četaka "Niveta“ ; + Č Ukl

Page 18: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Žup]Naselje [Vrsta |Autor |Namjena............................................................................................................................... jReg Istanje [Po |Ob |StrBr " |SlikaBr |10 Osijek, tvornica kože Pio Nep revolucionaru Jos ou Ha;.-,.i + G Ukl 14610 Osijek, tvornica šećera Spo Nep u spomen za 24 poginula radnika tvornice + B Ošt 14010 Osijek, ulaz u tvornicu Spo M.Sušac "Sloboda" - civilnim žrtvama rata + B Sru 141 4271010

Osijek, uz Dravu Osijek, Vardarska

SpoPio

M. Vuco Nep.

spomenik Veljku Vlahoviću ; strijeljanom skojevcu Milanu Tomljenoviću

+ B + C

UklUkl

+ 140145

423, 424

10 Osijek, vodotoranj ŽTP Pio Nep. :u čast 5 poginulih revolucionara + C Ukl 14610 Osijek, Zeleno polje 43 Pio Nep. narodnom heroju Ignji Batrneku - Malom, na mjestu pogibije + c Ukl 144 439, 44010 Osijek,Tenjska cesta Spo Nep. .na mjestu logora u II svj. ratu + B Sru 141 428, 42910 Osijek,Trg V. Nazora Bis Nep. revolucionara Josipa Hauka + C Ukl 142 43210 Palača Spo Nep. za 19 palih boraca i 8 civilnih žrtava + B Sru 141 43010 Paučje Spo Nep. u čast 32 pala borca i civilnih žrtava + B Sru 128 3841010

PaučjePaučje

PioSpoD

Nep.autentično

ina mjestu gdje je djelovao OK KPJ za Slavonski Brod ustaničko Paučje sa spomen-pločom

+ C+ c

UklUkl

+ 131132 397, 398

1010

Paučje, groblje Paučje, OŠ

SpoPio

autentičnoNep.

u čast 450 palih boraca sahranjenih u grobovima oko spomenika i u spomen na sjedište komande Diljskog područja

+ B + C

Sru + Oskv Ukl

129131

389. 390

1010

Paučje, šuma Vuka Pauiin Dvor

RazSpo

autentično. N. Kečanin

spomen-obilježja u znak sjecanja na partizanske radionice, partizansku bolnicu i partijski kurs u čast 15 palih boraca i 7 civilnih žrtava

+ C + B

SruOšt

133142

402

10 Petlovac Spo Nep. u čast palih boraca Vojvođanske brigade u završnim operacijama + B Oskv 124 3751010

Petrijevci, zgrada OŠ Podgorje

PioKos

Nep.Nep.

u čast osnivanja partijske organizacije (1939. g. i SKOJ-a i NOO 1943. g.) ju čast 80 palih boraca NOB-a

+ C + B

UklOšt

150129

10 j Podgorje, spomen-dom Pio Nep. za 26 poginula borca i 23 civilne žrtve i kotarskih ustanova + C Ukl + Pren 132 399, 40010 : Podgorje, spomen-škola Pio Nep. ratnoj školi u kojoj se početkom 1943. izvodila nastava + C Ukl 13210 IRatkov Dol Spoč Nep. u čast poginulih boraca + c Ukl 13310 Satnica Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ukl 14810 jSatnički ribnjak Spo Nep. na mjestu održavanja KK KPH + B Sru 14810 Selci Pio Nep. na kući gdje je osnovan NOO za kotar Valpovo + C Ukl 15010 Semeljci, groblje Kos Nep. grobnica sa spomenikom oslobodiocima sela, + B Ošt 12910 Seona, Zadružni dom Pio Nep. u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama + C Ukl 13610 Slobodna Vlast iSpo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 12810 Slobodna Vlast, Križići Spo Nep. u čast revolucionara Josipa Ambroša i Regala Vajsa :+ B Sru 128 38510 Slobodna Vlast, Križići Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu formiranja Osječke brigade + C Sru 133 40310 Susine Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama s upisanim imenima + B Sru 13610 Svetoblažje, Dom kulture Pio Nep. ju čast 11 poginulih boraca i 4 civilne žrtve + C Ukl 131 39410 šuma Polom, na cesti Kućanci-Kapelna Spo Nep. palim borcima NOB-a + B Min 12510 Tenja, uz dvorski park Spo Nep. I palim borcima i civilnim žrtvama i+ B Oskv 142 43110 Trnava Spo Nep. Iza 29 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru 128 38610 iValpovo, Bizovac Spo Nep. I palim borcima i civilnim žrtvama + B Ukl 14710 .Valpovo, kod dvorca Spo Nep. Ipalim borcima avijatičarima, majoru Milanu Majnariću i strijelcu Stevanu Abrahamu + B Prem 1481010

iValpovo, Matije Gupca iValpovo, PPK

PioBis

Nep.Nep.

jna kući u kojoj je živio borac Ljubo Spehar I revolucionara Đure Salaja u istoimenom PPK

+ C + C

UklUkl

150149

10 Valpovo, Presnačev salaš Pio Nep. jna Presnačevu salašu, sastajalištu partizana + C Ukl 15010 iValpovo, spomen-dom Pio Nep. Stjepanu Petnjariću, na istoimenu spomen-domu + C Ukl 150 45510 iValpovo, ul. Maršala Tita Pio Nep. ina kući u kojoj je živio borac Marko Majstorović + C Ukl 1501010

iValpovo, Zrinsko-Frankopanska ulica iVelika Londžica

PioSpo

Nep.Nep.

.na kući u kojoj je stanovao borac Stjepan Birovljević :poginulim borcima i civilnim žrtvama u obliku piramide

+ C + B

UklOšt

150136

10 iVeliko Nabrđe Raz Nep. spomen-obilježje u čast 350 civila sprovedenih u Jasenovac i 36 palih boraca + B Sru 133 4041010

iVeliko Nabrđe, vojni poligon iVišnjevac, groblje

RazRaz

Nep.Nep.

ispomen-obilježje u čast palih boraca i civilnih žrtava igrobnica braće Gorjanac - suradnika NOB-a

+ C + C

SruOšt

133147

10 Vladislavci, OS "M. Križan" Bis M. Acić :Milice Križan + C Ukl 14410 Zmajevac Spo ; L. Petrik u čast palih boraca NOB-a i civilnih žrtava + B Ukl 124 376, 37711 Antunovac, OS Pio Nep. inarodnom heroju Aleksandru Maroviću, učitelju u toj školi + c Sru 1721111

Badljevina Batinjani Pakrački

SpoSpo

Nep.Nep.

;poginulim stanovnicima tijekom NOB-aspomenik s pločom s upisanim imenima civilnih žrtava

+ B + B

SruMin

152152

1111

Benđin Dol Bogdašić, mlin

SpoPio

Nep.autentično

lu spomen na sastanak komunista i pripremu ustanka ;u spomen 26 poginulih boraca i civilnih žrtava

j+ B + C

SruSru

163172

11 Bolomače Kos za 53 civilne žrtve: 33 prognanika s Kozare i 21 iz Bolomače + B Sru 17111 Braneška :Spo Nep. u čast 144 civilnih žrtava + B Ošt 15611 Brđani i Spo Nep. Iza 17 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 161 480

Page 19: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

369

|Žup [Naselje [Vrsta |Aulor [Namjena jStanie |Po [Ob |StrBr [SlikaBr |11 Rrezine :Sno iNeD. u SDomen D oainulim borcima i civilnim žrtvama i + B :Ošt ;15611 Brezine Spo Nep. u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 15611 Brezine, željeznička st. Pio Nep. partizanskim diverzantima na željezničkoj pruzi + C Ukl 16111 : Brezine,tvornička hala Pio Nep. spomen-ploča radničkom štrajku iz 1940. god. + C Ukl 16011 Brodski Drenovac 11 IBučje

SpoSpo

Nep.Nep.

za 13 palih boraca i civilnih žrtavana mjestu formiranja čehoslovačke brigade "Jan Žiška z Trocnova"

+ B + B

SruSru

162152 456, 457

11 iBučje 11 iBučje 11 IBučje

PioRaz

Nep.Nep.autentično

na zgradi šumarije u spomen NOB-a, spaljenospomen-obilježje partizanskom napadu na Bučje 1941. g.spomen škola “12. proleterska brigada" s uređenom muzejskom zbirkom,

+ C + B

DevastSru

155159

Raz + B Devast 175 525, 52611 Bujavica 11 ; Bujavica

KosSpoD

Nep. kosturnica sa spomenikom za 22 poginula stanovnika"Pero Prodanović - Učo" s muzejskom zbirkom, knjižnicom, spaljeno

+ B ;+ B

SruDevast

152155

11 iBukovčani 11 Busnovi 11 Cikote

SpočSpoSpoD

: autentično Nep.

spomen-česma sa spomen-pločom i upisanim poginulim borcima i civilnim žrtvama NOB-uspomen-dom sa spomen-pločom ( selo spaljeno)

!+ B + B + B

OštSruDevast

159162155

11 ICikotska rijeka 11 ičaglin

RazKos

i autentično Nep.

šumska kuća na Psunju (od 1943-45. ) radila oficirska škola VI korpusa za 9 strijeljanih civilnih žrtava iz tri sela

+ B + B

DevastSru

155171 517. 518

11 ićarugin Kamen 11 IĆosinci

SpoSpo

Nep.Nep.

na mjestu pogibije Ane i Pere Milićaspomenik s grobnicom za 40 palih boraca i civilnih žrtava + B

SruSru

162162

481482

11 IDereza Spo za 438 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru 15211 i Dereza 11 iDobrovac

SpočRaz

Nep.:Nep.

spomen-česma na mjestu ustaškog pogromaspomen-obilježje na mjestu strijeljanja talaca zbog partizanske diverzije

+ B + B

SruSru

159159

11 iDočić Spo !E. Murtić spomen-mozaik Sušnjarskoj bitki + B Oskv 162 48311 iDočič Spoč Nep. spomen-česma pobjedi 12, brigade nad Nijemcima + B Ošt 16311 Dočić - Kruševo Spo Nep. u spomen na spaljeno selo Kruševo s imenima 75 poginulih boraca i civila ;+ B Sru 162 48411 Donji čaglič Spo Nep. u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama iz tri sela :+ B Ošt + Oskv 156 46711 Donji Grahovljani Spo Nep. u čast 148 civilnih žrtava iz 4 sela + B Sru 15211 Dragović Spo u čast 227 palih boraca i civilnih žrtava + B Min 153 45811 Dragovići Spo Nep. u spomen 70 civila iz dva sela koje su ustaše ubili 13. VII11942. + B Oskv 157 46811 i Dragovići Raz autentično spomen-škola u kojoj se za vrijeme rata izvodila nastava, spaljeno + B Devast 155 46411 iDuboka Spo B.Flajsig.arh. F.Fumić u čast 29 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 163 48511 :Filipovac Spo Nep. za 8 palih boraca i civilnih žrtava :+ B Oskv + Pren 157 46911 Gaj Spo Nep. za 23 pala borca i civilne žrtve :+ B Oskv 157 47011 iGornja Obriježa Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 157

11 Gornji Vrhovci Spo Nep.u spomen ha ustaški pokolj krajem prosinca 1941. godine, kad je zapaljeno selo i pobijeno 99 civila iz okolnih sela

+ B Sru 163 486, 487

11 i Gornji Vrhovci Spo :Nep.spomenik sa spomen-pločom na kojoj je zabilježen događaj paljenja sela i ustaški pokolj. Selo opet spalieno 1991 a.

f B Sru 163

11 Grabarje, uz cestu za Pleternicu Pio Nep. spomen ploča s upisanim imenima palih boraca i civilnih žrtava • C Sru 17211 Gradište - Vukojevica Nep. za 211 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 16311 Gradište, OŠ Pio Nep. borcu Pavlu Milivojeviću iz 1, part, čete strijeljanom u Požegi + C Ukl 17311 Grđevica Raz autentično šumska spomen-kuća sa spomen-pločom + B Sru 155

11 Grđevica, groblje Spo Nep.u prvom seiu, koje su ustaše spalili 1941, u pakračkom kraju podignut je spomenik na seoskom qrobliu u čast poginulih boraca + B Sru 153

11 Jagma Spo Nep. u čast poginulih boraca i civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 157 47111 Jakšić Spo Nep. za 20 palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 164 48811 Jeminovac SpoD - 3 ploče: u čast 152 poginula borca , osnivanju NOO i formiranju Požeškog odreda + B Sru 17511 Jurkovac Spo Nep. za 64 palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 16411 i Kamenska, brdo Blažuj Spo V. Bakić jedan od najreprezentativnijih spomenika NOB-i u čast borbe naroda Slavonije i Baranje, visok 30 m + B Min 164 489, 49011 i Kamenska, šumarija Pio Nep. u spomen dolaska Proleterske čete s Banije + C Sru 17311 Kamenski Vučjak 11 i Kamenski Vučjak

KosRaz

Nep.autentično

partizanska grobnica za 7 civilnih žrtavadrvena kuća u kojoj je bila partizanska škola, preuređena u spomen-školu sa stalnom izložbom

+ B + B

SruDevast

171164

519

11 i Kamenski Vučjak, Dom

11 i Kaptol

Pio

Pio

Nep.

Nep.

u spomen 22 pala borca i civilnih žrtvapalim borcimai civilnim žrtvama na spomeniku hrvatskim pjesnicima, koji je prériamijénjen ü spomenik Domovinskom ratu

+ C

+ C

SruUki + Pren

173

173

11 : Klisa (općina Pakrac) 11 Korita

SpoSpoD

Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama spomen-ploča u čast poginulih boraca i civilnih žrtava

+ B + B

SruDevast

154155

11 i Korita, spomen-dom Pio Nep. na spaljenom domu u čast palih boraca i civilnih žrtava + C Sru 16111 Kričke Zabrdske Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 158 47211 i Kričke Zabrdske 155

Page 20: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

370

|Zup |Naselie I Vrsta I Autor iNamiena |Req Istanje |Po |Ob 1 StrBr jSlikaBr11 Krndija Spo Nep. uz cestu podignut u spomen Benjaminu Vidasu - Bcnriž - B Ošt 16411 Kujnik, Dom Pio Nep. u spomen 51 palog borca i cilne žrtve i C Ukl 17311 iKukunjevac Spo S. Luketic u čast 780 civilnih žrtava ustaškog pogroma 11, XI 1942. + B Min ; 153 459,46011 Kukunjevac Spo Nep. na mjestu osnivanja NOO Kukunjevac + B Sru 15311 Kukunjevac Spo Nep. na mjestu pogibije narodnog heroja Paje Orozovića + B Sru 15311 iKukunjevac Raz :autentično kuća u šumi Miletina Rijeka, gdje je bila relejna stanica ratne dopisne si. III operativne zone VI korpusa + B Devast 15511 Kusonje Spo Nep. za 463 civilne žrtve stradale od ustaša 13, VIII 1942. + B Ošt 158 47311 ; Kusonje Spo ■autentično u spomen kotarskom partijskom savjetovanju i odluci o podizanju ustanka + B Sru i 154 46111 Kusonje Raz autentično pravoslavna crkva u kojoj su 13, VIII 1942, ustaše izvršili pokolj 463 stanovnika čija su tijela bacili u bunare + B Devast 156 46611 Kusonje SpoD spomen-dom sa spomen-pločom u čast poginulih boraca i civilnih žrtava + B Devast 156 46511 ; Kusonje Spoč autentično spomen-obilježje na bunaru u koji su ustaše bacile žrtve iz dva sela + B Ošt 159 i47711 : Kutjevo Spo Nep narodnom heroju Nikoli Demonji i za 63 poginulih boraca + B Ošt Ì164, 165 i 491, 49211 Kutjevo, OS Pio Nep. sekretaru SKOJ-a Josipu Kolombu na istoimenoj školi - Ukl + 17311 Leštat Pod :arh.Z. Kolacio .spomen-groblje za 369 civilnih žrtava strijeljanih u okolnim selima + B Sru 172 520,52111 Leštat, kod lugarnice Raz autentično dvije grobnice, jedna bez podataka a u drugoj sahranjeno 6 boraca Prve slavonske brigade + B Sru 17211 leštat, na raskršću Kamensko-Zvečevo Spo arh. Z. Banja] spomenik-putokaz, beton + B Min 165 493.49411 Lipik Bis Nep. prvoborca Jovice Markovića + C Ukl 16011 Lipik Bis Nep. narodnog heroja Božidara Maslarića + C Ukl 16011 Lipik Pio Nep. na zgradi bivšeg ustaškog zatvora u spomen na civilne žrtve + C Ukl 16111 Lipik Kos V. Michiell kosturnica sa spomenikom za 83 civilne žrtve + B Sru i 154 i 462, 46311 Lipik, Društveni dom Pio Nep. .poginulim stanovnicima Lipika + C Ukl i 16111 Lipik, groblje Kos Nep. u spomen poginulim borcima makedonskih jedinica u završnim borbama + B Ošt + Oskv i 158 47411 Uvađani SpoD - spomen-dom narodnog heroja Nikole Miljanića - Ratara sa spomen-zbirkom + B Devast i 15611 Lučinci Spo Nep. Raheli Novakovoj-AFZ + B Sru i 165 i49511 Lučinci, OŠ Pio Nep. u spomen 61 palog borca i civilnu žrtvu + C Ukl + i 17311 Mali Papuk Raz : autentično uz partizansku bolnicu, veće partizansko groblje umrlih boraca ;+ B Ošt i 16511 Mijači, cesta Požega-Pakrac Spoč Nep. ina mjestu osnivanja 18, Slavonske brigade + B Ošt i 166 49611 : Mijači, šuma Tijesni Bogaz Pio autentično ;u spomen Zvonku Svajceru-Koljki, poginulom borcu I partizanske čete + C Sru 17311 Milivojevci, Dom Pio Nep. u spomen 19 palih boraca i civilnih žrtava + C Sru 17311 : Nježić Spo Nep. na mjestu gdje su u vrijeme rata djelovale kotarske org. vlasti + B Sru i 166 i49711 Oljasi, kod OS Spo Nep. za 44 poginula borca i civilnih žrtva + B Min : 16611 Orljavac Spo Nep. na mjestu I konf. SKOJ-a Požege i osn. VI Slavonski korpus :+ B Min i 166 49811 Orljavac Pio ;Nep. na kući Lele i Milorada Dragaša u spomen na I konferenciju SKOJ-a Požege + C Ošt + i 17311 Ožegovci SpoD - spomen-dom Jovana Zeca - Jole ( spaljeno) + B Devast 15611 i Pakrac Spo iprvoborcima lipičko-pakračkog kraja: Bonifaciju, Josipu, Prajki i Preču + B Sru 15411 i Pakrac Bis Nep. inarodnog heroja Nikole Miljanića - Ratara + C Ukl Ì16011 Pakrac Bis Nep. i narodnog heroja Marka Končara - Bure + C Ukl i 160 47811 i Pakrac Bis Nep. narodnog heroja Rade Kneževića + c Ukl i 160 i47911 Pakrac Pio Nep. ;na kući M. Markovića gdje je bila ilegalna štamparija + c Ukl 16111 i Pakrac Pio Nep. ina zgradi gdje je nekoć bila radnička čitaonica + c Ukl 16111 Pakrac, bolnica Pio Nep. ina mjestu gdje je izvršen atentat na ustaškog logornika Nemeta + c Ukl 16111 i Pakrac, Dom zdravlja Pio Nep. u spomen na revolucionara Milutina Podunavca - Tonija + c Ukl 16111 iPakrac, groblje Spo Nep. prvoborcima Jovanu Zecu - Joli i Duki Mesiću + B Sru 15411 Pakrac, hotel Pio Nep. na mjestu gdje je 1919. osnovana mjesna organizacija SRPJ/K - C Ukl i 16111 Pakrac, hotel "Krndija” Pio Nep. :na rodnoj kući Josipa Polaka + c Ukl 16111 Pakrac, Općinski sud Pio Nep. poginulom sucu Dušanu Marijanu + c Ukl 16111 : Pakrac, park Spo ;V. Radauš spomenik s kosturnicom palih boraca s područja Pakraca + B Ošt i 158 47511 :Pakrac, Učiteljska škola Pio Nep. na bivšoj učiteljskoj školi poginulim učenicima + C Sru : 16111 Pakračka poljana Kos Nep. kosturnica sa spomenikom palim borcima NOB-a u završnim operacijama - B Sru 15411 Pasikovci, Dom Pio Nep. iu spomen 150 palih boraca i 105 civilnih žrtava stradalih u ljeto 1942. + C Sru 17311 iPerenci, Dom Pio Nep. u spomen 11 palih boraca i civilnih žrtava + C Ukl 17311 iPleternica, OS Pio Nep. u spomen 5 poginulih učenika + C Ukl + 17311 : Požega, Bana Jelačića 7. Pio Nep. profesoru Viktoru Ivičiću-Lifi, aktivisti radničkog pokreta + C Ukl 17411 Požega, Gradina Spo i M. Ostoja poginulim borcima u borbama za oslobođenje Požege + B Min 167 i50211 Požega, OŠ ”N. Demonja” Bis Nep. narodni heroj Nikola Demonja pred istoimenom školom Ukl :+ i i 174 i52411 Požega, S. Radića 8, Pio Nep. nar. heroju Nikoli Demonji poginulom u borbi za oslobođenje Požege :+ C Ukl 17411 Požega, Senjak Spo G. Knežević i Z. Zagar na mjestu nekadašnjeg logora i u spomen ustaških žrtava od 26.i 27.VII11941. kad je ubijeno 360 osoba + B Sru 167 503,504 i11 ; Požega, streljačko društvo Pio Nep. ;Slavku Rončeviću na istoimenom društvu - Ukl 174

Page 21: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Žup 1 Naselje Vrsta |Autor Namjena |Reg Stanje |Po i Ob StrBr SlikaBr |11 Požega, Trg Sv. Trojstva 2. '1 Požega. Trg Sv. Trojstva 7.

PioPio

NepNep.

povodom 10-godišnjice oslobođenja Požege u spomen Aleksandru Tajkovu. uredniku požeških novina t C

UklUkl +

173174

11 Požega, tvornica "R. Končar" Bis Nep. spomen bista Rade Končara Ukl i 174 5231111

Požega, V. D. Požega, V. Nazora 5.

PioPio

Nep.Nep.

u spomen na ii oblasnu konf. AFŽ Vladi Brkiću-Špancu

+ C+ c

UklUkl

+ 174173

11 Prekopakra Pio Nep. na mjestu gdje je 1941. osnovan Kotarski komitet KPH Pakrac + c Ošt 16011 Prekopakra Pio Nep. na češkom domu u spomen čeških boraca poginulih u NOB-u + B Ošt + Ukl + 15911 Prekopakra, OS Pio Nep. učenicima poginulima u NOB-u + C Ošt 1591111

Prgomelji - Glavica Ratkovica, uz željezničku stanicu

SpoRaz

Nep.Nep.

palim borcima 12, slavonske brigadegrob poginulog borca 17-godišnjeg Mije Bunčića

+ B SruSru

155172

11 Ratkovice Spo Nep. za 33 pala borca i civilnih žrtva + B Ošt 166 49911 Rogulje Raz - spomen-kamen s datumom i mjestom osnivanja kotarskog NOO Pakrac + C Sru 16011 Rogulje Spoč Nep. spomen-bunar sa spomen-pločom poginulim borcima i civilnim žrtvama + C Sru 1601111

Ruševo, groblje Sažije, Dom kulture

SpoPio

Nep.Nep.

palim borcima XII divizije VI korpusa sa zajedničkom grobnicom u spomen 83 pala borca i civilne žrtve

+ B + C

OštSru

167174

500

11 Seoci Spo Nep. borcu za radnička prava, Martinu Franekiću ubijenom u Jadovnom + B Ošt 167 50111 Skenderovci Spo Nep. za 44 poginula boraca i civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 159 47611 iSloboština Spo Nep. u selu koje je 1992. potpuno spaljeno bio je spomenik za 61 poginulog borca i civilne žrtve seia + B Sru 16811

11Sloboština

Sloboština

Spo

Kos

N. Kečanin

Nep.u spomen na ljetni dan 1942 kad su u ovom kraju ustaše poubijale 1368 ljudi (najviše izbjeglica s Kozare) spomen-grobnica za 1368 civilnih žrtava ubijenih 1942 god. Identificirano 1165 osoba s Kozare i 203 žrtve okolnih sela

+ B

+ B

Min

Sru

168172

505, 506 ; 522

11 Sloboština SpoD N. Kečanin Spomen-dom s bistama i piočama Jovi Milanoviću-Crnom + B Sru 17511 Smoljanovci Spo Nep. u spomen 42 pala borca + B Sru 16811 Subotska (Donja) SpoD - spomen-dom sa spomen-pločom u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Devast 15611 Sulkovac Spo Nep. za 25 palih boraca i civilne žrtve + B Ošt 169 50711 Seovica Raz Nep. spomen-obilježje u spomen osnivanja Psunjskog partizanskog odreda + B Ošt 16011 Šnjegavić Spo Nep. spomenik poginulim borcima iz 1948. Sru 16911 Sumetlica Gorja Spo Nep. za 124 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 15911 Šušnjara, razoreno seio Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 169

Toranj Spo Nep. poginulim borcima sela + B Ošt 159Toranj Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu pogibije prvoborca Boška Kurjaka - Fiće :+ B Ošt 160Toranj Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu pogibije civilnih žrtava iz Tornja + B Ošt 160Velika Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt+Oskv 169 508,509 i

11 Velika, groblje Spo Nep. spomenik s grobnicom za poginule borce i civilne žrtve + B Ošt+Oskv 169 51011 Venj Spo Nep. u spomen 9 palih boraca i na prvu mj. org. KPH + B Ošt+ Oskv 170 511, 51211 Vidovci, OS Pio Nep. u spomen 8 poginulih boraca i civilnih žrtava + C Sru 17411 i Zvečevo Spo Vj. Rukljač na mjestu ratnog sjedišta ustanova NOP-a a u spomen na učitelje Ljubicu i Vladimira Trifunovića + B Sru 170 515

: 11 i Zvečevo SpoD Nep. Spomen-dom preuređen kao hotel III Operativne zone, + C Devast 175 527, 52811 Zvečevo, Krajčinovo brdo Spo A. Pejić spomenik "Glasu Slavonije" + B Sru 170 513, 514

Zvečevo, nasuprot rekreacijskom centru Spo Nep. figura padobrana na mjestu gdje su ratni saveznici padobranima bacali pomoć + B Ošt 171 51612 Bakar Spo F. Kršinić poginulim antifašistima Bakra + B - 188 56112 Bašćanska Draga Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru + 18512 Bribir Spo Z. Car palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 177 53012 Brod Moravice Kos S. Mišić partizanska grobnica na mjesnom groblju + B Oskv 18412 Cres Spo M. Soliš u spomen palih boraca i civilnih žrtava + B - 187 55712 Crikvenica Spo Z. Car palim borcima i civilnim žrtvama :+ B Ošt : + 176 52912 Crikvenica Bis Nep. Viktora Bubnja + c Sru 17812 Crikvenica Bis Nep. narodnog heroja Tome Strizića + C Ukl 1781212

Crikvenica Crni Vrh

BisPio

Nep. narodnog heroja Slaviše Vajner - Ciče palim borcima

+ C + C

UklDevast

178189

12 Čavli Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 18912 Delnice Raz autentično spomen-obilježje na mjestu Podštor gdje je donijeta odluka o ustanku + C Ošt 181 54312 Delnice Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu prvog partizanskog logorišta + C Ošt 182 54512 Delnice, Brod na Kupi Pio Nep. u spomen prvog oslobođenja mjesta 1942. + C Ukl 184 55412 Delnice, Dražice Raz Nep. spomen-obilježje u spomen 4 strijeljanih partizana 1942. godine + C Ošt 182 54612 Delnice, Petehovac Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu gdje je počeo ustanak 16, VII 1941. + c Ošt 181 54412 Delnice, Poiane Raz Nep. spomen-obilježje prvoj partizanskoj zakletvi + c Ošt 18212 Dramalj Spo Z.Car uz partizansko groblje i grobnicu narodnog heroja Tome Strizića ! + B Ošt : + 177, 179 531,536

Page 22: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Žup 1 Naselje IVrsta I Autor I Namjena |Reg Stanje

nOoa_ StrBr SlikaBr12 Drivenik Spo Z. Car palim antifašistima + B Ošt + 177, 179 532. 53712 Fužine Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 183 55012 Grižani Spo V. Matković ipalim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 17712 Jadranovo Spo Nep. poginulim borcima NOB-a + B Oskv + 178, 179 53812 Jasenova uvala Spo Nep. na mjestu gdje je 6. VII 1941. održan sastanak predstavnika KP iz 6 sela o podizanju ustanka + B Ošt + 17712 Javornica Kos autentično uz nekadašnju part, bolnicu grobnica s posmrtnim ostacima oko 300 umrlih partizana + B Ošt 19012 Jazbine Spo : palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 18912 Jezero Spo za trojicu strijeljanih antifašista i + B Ošt 18912 Kalac, Griška šuma SpoD Nep. lovačka kuća u kojoj narod ovoga kraja tradicionalno slavi Dan boraca + C Oskv + 17812 Kampor Spo Nep. na mjestu konc- logora uređeno spomen-groblje i spomenik logorašima + B - 188 559, 56012 Kornić Spo Nep. u čast prve oružane akcije ;+ B Oskv + 18412 Kornić Pio Nep. ipoginulim za oslobođenje Krka + c Oskv + 18512 Kornić Pio Nep. ^strijeljanom borcu Nikoli Brautu + c Oskv + 18512 Krk Spo Nep. poginulim oslobodiocima Krka + B Oskv + 18512 Krk Pio Nep. ina mjestu pogibije Jure Stanića borca XXVI divizije + C Sru 18512 : Ledenica Spo D. Buneta ipalim borcima i civilnim žrtvama i+ B Ošt + 17712 : Ledenica Bis Nep. ;Anke Pađen + C Ošt : + 17712 Lič Raz Nep. spomen-obilježje Desanki Blažević i Andriji Sarčeviću + C Ošt i + 183 551, 55312 Lipa Spo A. Augustinčić u spomen njemačkog masakra i razaranja Lipe u travnju 1944 + A - 186 55512 Lukovdol Spo V. Bakić u rodnom mjestu u spomen Ivana Gorana Kovačića + B - 19012 Lukovo Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt ; + 179 53912 Mali Lošinj Spo D.Džamonja u spomen oslobodilaca Lošinja + B - 186 55612 Malinska Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt i + 18512 Matić Poljana Raz Z. Sila spomen-kompleks 26 figura koje simboliziraju smrznute partizane + B 190 563, 56412 Moravice Spo V. Mačukatin ipalim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 19012 Moravice, na željezničkoj stanici Pio Nep. u spomen 170 strijeljanih antifašista + C Ošt dod.12 Mrkopalj Pio Nep. u čast prvog oslobođenja Mrkoplja 1942. + C Ošt 18412 Mrkopalj, Sungerski lug Raz Nep. spomen-obilježje palim borcima + C Oskv + Pren 18412 Mundanije Pio Nep. poginulim borcima u završnim borbama + c Sru 18712 Novi Vinodolski, Krmpote Spo Z.Janeš palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 178 534, 53512 Pališin Pio Nep. spomen na bribirsku partizansku četu : + C Ošt i + 179 54012 Podhum Spo S. Vulas i"Podhumskim žrtvama" + B Ošt+Pren 189 56212 Podrvanj-Grobnik Spo Nep. : palim borcima i civilnim žrtvama ;+ B Ošt 18912 Rab Spo V. Matković palim borcima s Raba poginulim na raznim bojištima + B Prem+Sru 187 55812 ;Rajnovo Brdo Spo V. Mačukatin u čast Moravičke partizanske čete + B Sru dod12 Selce Spo Z. Car poginulim borcima i antifašistima + Ošt + 177, 180 533, 54112 Selce Pio Nep. u znak sjećanja na boravak Tita + c Oskv + 17812 Skrad, Dom Alojzija Stepinca Pio Nep. u spomen štaba 43. istarske divizije + c Ukl 182 54812 Skrad, Gornja Dobra Pio Nep. u spomen pogibije Josipa Jurkovića - Stipe i Franca Rupnika + c Ukl 182 54712 Skrad, šumarija Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + c Ukl 183 54912 Skrpčići Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama dopunjen nakon obnove žrtvama Domovinskog rata + B Ošt+Pren + 18512 Spilje Pločine Pio - u spomen poginulih boraca i civilnih žrtava + C Devast 18912 Silo Spo Nep. :u spomen stradanja sekretara SKOJ-a Čede Žica + B Ošt + 18512 Silo Pio Nep. u spomen veza Krk-kopno + C Oskv + 18512 Tribalj Spo Z. Car palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + 177.180 542 dod12 Tribalj Raz Nep. spomen-plamen i ploča palim borcima + C Ošt + 180 dod 542 dod12 Trsat Kos skupna grobnica poginulih boraca za oslobođenje Rijeke + B Oskv 18912 Vrata Raz Nep. : spomen-obilježje poginulim borcima + C Ošt + Oskv 183 55212 Vrh Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru + 18512 Zagrašišće Spo Nep. u spomen 13 strijeljanih antifašista + B Ukl 18912 Žeželovo selo(Škvaborov Dolac) Pio - ina mjestu pogibije Josipa Perušića + B Devast 18913 Bair Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 19913 Bajića Jama Spo Nep. : središnji spomenik žrtvama srpskih civila, Fioma i izbjeglica iz Podkozarja; pioče s imenima

+ B Ošt dod 572a dodrazbiiene

13 iBalinac Spo Nep. 'u čast 93 poginulih boraca i 73 civilnih žrtava + B Sru dod13 Banova Jaruga Spo ipoginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama :+ B Oskv 195 57613 Banova Jaruga Spo i narodnom heroju Ivici Bujiću - sa spomenika je uklonjena bista + C Ošt 195 57713 Banski Grabovac Spo P. Salopek i u čast prve vojne akcije na Baniji i ustaškog pokolja l+ B Ošt 200 592

Page 23: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup 1 Naselje Vrsta Autor Namjena |Reg Stanje |Po I Ob IStrBr (SlikaBr13 Bestrma Spo Nep. za 35 palih boraca i 250 civilnih žrtava + B Ošt 203 60013 Bjelnik Spo Nep. na spomeniku u čast 34 poginula borca i 37 civilnih žrtava razbijena ploča + B Ošt dod.13 Blinja Spo Nep. na spomeniku u čast 47 palih boraca i 54 civilne žrtve razbijena ploča + B Ošt dod.1313

Blinjski Kut Bogovići

SpoSpo Nep.

za 13 palih boraca i 113 civilnih žrtavana spomeniku u čast 28 palih boraca i 46 civilnih žrtava razbijena ploča

+ B + B

OštOšt

203dod.

601

13 Bojna Spo Nep. na spomeniku u čast 43 palih boraca i 50 civilnih žrtava uništene ploče s imenima + B Ošt dod.13 Borovec Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 20013 Brđani Spo za 22 pala borca i 74 civilne žrtve + B Sru 204 602, 603

13 Brestik SpoD --spomeri-dom s muzejem na mjestu formiranja Prve proleterske banijské čete; t spomenik za 28 boraca i 124 civilne žrtve

+ B Sru 193 569

13 Brezovac Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 19913 Brezovica Spo Z. Janeš na mjestu osnutka Prvog sisačkog partizanskog odreda + A Ošt 204 604-60613 Brnjeuška Spo Nep. u čast 56 palih boraca i 159 civilnih žrtava - uništene ploče s imenima + B Ošt dod1313

BročiceBrubanj

SpoPio

Nep.Nep.

poginulim borcima NOB-aspomen-ploča na kući u kojoj je poginuo komandant Banijskog partizanskog odreda Vasilj Gaćeša s 9 boraca

+ B + C

OskvSru

200dod

13 Budaševo Spo V. Radauš u čast 28 palih boraca i 11 civilnih žrtava + B Min 205 607, 60813 Buzeta Spo Nep. u čast 74 pala borca, 32 civilne žrtve; uništena ploča + B Sru dod13 Cepeliš Spo Nep. na spomeniku u čast 27 palih boraca i 37 civilnih žrtava razbijena ploča + B Ošt dod1313

Čavić Brdo (Šamarica) Čukur

SpoDSpo

Z. Kolacio i sur. Nep.

spomen-dom "Bratstvo-jedinstvo" s muzejskim eksponatima - eksponati nestali, zgrada teško oštećena u čast palih boraca i civilnih žrtava

+ B + B

Ošt + Ukl Sru

192dod.

566

13 Dodoši Spo Nep. na spomeniku u čast 41 poginulog borca i 104 civilne žrtve razbijene ploče :+ B Ošt dod.13 Donja Bačuga Spo u čast 120 palih boraca i 602 civilne žrtve + B Sru + Pren 20113 Donja i Gornja Bačuga Spo Nep. u čast 120 poginulih boraca i 602 civilne žrtve; na mjestu srušenog spomenika izgrađena katolička crkva !+ B Min + Pren dod.13 Donja i Gornja Bučica Spo Nep. u čast 7 palih boraca i 41 civilne žrtve + B Ukl dod.

56713 Donja Stupnica Spo S. Mišić poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 19213 Donja Trstenica Pio Nep. u čast 2 poginula borca i 57 civilnih žrtava + C Sru dod.13 Donje i Gornje Taborište Spo Nep. u čast 12 palih boraca i 273 civilne žrtve + B Sru dod.13 Donje Selište Spo Nep. u čast 60 palih boraca i 121 civilne žrtve; uklonjena ploča + B Ošt dod.13 Donji Hrastovac Spo za 64 pala borca i 281 civilnu žrtvu + B Ošt 205 609, 61013 Donji Kukuruzari Spo Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt dod 572b dod13 Dragotina Pio Nep. u čast 40 poginulih boraca i 391 civilne žrtve + B Sru dod13 Dragotinci Pio Nep. u čast 3 poginula borca i 33 civilne žrtve + C Sru dod13 Drljača Spo za 21 palog borca i 89 civilnih žrtava + B Sru 206 611, 6121313

DvorGlina

SpoSpo

M. Ostoja A. Augustinčić

spomenik ustanku i NOB-uspomenik ispred spomen-doma posveéenoq pogibiji 1564 pripadnika srpskoq naroda (vidi gore)

+ B + B

SruOšt

192193

565571

13 Glina SpoDpodignut na mjestu ustaškog pokoija 1564 pripadnika srpskog naroda u pravoslavnoj crkvi prenamiienien u Hrvatski dom

+ B Sru+ Pren 193 570

13

13

Glina

Glinska Poljana

SpoP

Pio

Nep.Nep.

uklonjene biste narodnih heroja: N. Demonje, S. Došena, V. Gaćeše, R. Grmuše, S. Komljenovića, J. Mariianovića, A. Petrovića, 1. Španovića i N. Šakića u čast 18 palih boraca i 39 civilnih žrtava

+ C + C

Ukl

Sru

dod.dod.

13 Gornja Jelenska Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + c Sru 19513 Gornja Mlinoga Spo Nep. na spomeniku u čast 47 palih boraca i 73 civilne žrtve razbijena ploča + B Ošt dod.13 Gornja Pastuša Spo Nep. na spomeniku u čast 39 palih boraca i 53 civilne žrtve razbijena ploča + B Ošt dod.1313

Gornje Jame Gornji Hrastovac

PioSpo

Nep.Nep.

u čast 6 palih boraca i 22 civilne žrtve u čast 22 pala borca i 90 civilnih žrtava

+ C + B

SruOšt

dod.dod.

13 Gornji Hrastovac, na željezničkoj stanici Spo Nep. na spomeniku u čast ustanka razbijeni reljefi i željezni ukrasi + B Ošt dod.

13 Gornji Hrastovac, seosko groblje Kos Nep.poginulim partizanima koji su osiguravali prijelaz partizanskih jedinica i materijala između Banijskog trokuta i Slavonije

+ B Ošt dod.572c u dod

1313

Gornji i Donji Grabovac Gušče

SpoSpo

Nep. na spomeniku u čast 108 poginulih boraca i 252 civilne žrtve razbijene ploče s imenima u čast 8 palih boraca i 13 civilnih žrtava

+ B + B

OštSru +

dod.206 613, 614

13 Hajtić Spo Nep. uništene spomen-ploče u čast 46 palih boraca i 60 civilnih žrtava + B Ošt dod.

13 Hrvatska Dubica Spo Nep.na spomeniku podignutom ria mjestu nekadašnjeg radnog logora u sastavu Jasenovca razbijene ploče s popisom žrtava, a na vrh postavljen križ

+ B Ošt + Pren dod.

1313

Ilovalsajlovac

PioSpo

Nep.Nep.

poginulim partizanima i civilnim žrtvama prvom poginulom borcu na području Novske

+ C + B

OskvSru

194200

13 Jabukovac Spo Nep. na spomeniku u čast 67 palih boraca i 76 civilnih žrtava razbijene ploče + B Ošt dod.13 Jamarice Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19513 Janja Upa Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 195

Page 24: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

374

[Župi Naselje |Vrsta [Autor Namjena |Req [Stanje I Po I Ob StrBr SlikaBr13 Jasenovac Spo B.Bogdanović :spomenik žrtvama logora + A Ošt + 197 578-58713 Jasenovac - logor “Kožara" Pod autentično ijedna od zgrada u kojoj su radili logoraši + A Sru 197 578-58713 Jasenovac - muzejska zgrada SpoD j~ zgrada muzeja u spomen-području Jasenovac (u kojoj je bila zbirka) + A Ošt + 197 578-587 ;13 Jasenovac - Stara Gradiška Pod autentično ustaški koncentracioni logor i gubilište :+ A Devast + 196 578-58713 Jasenovac - Stara Gradiška Raz autentično spomen-zbirka logorskih dokumenata iz oba logora (otuđeno u SRJ, vraćeno početkom 2002.g.) + A Otuđ. 196 578-587 ;13 Jasenovac - vlak Spo autentično vlak koji je prevozio logoraše + A Ošt : + 197 578-587 :13 Joševica Spo Nep. na spomeniku u čast 83 poginula borca i 107civilnih žrtava razbijene ploče i uklonjena bista Milanke Kljajić + B Devast dod.13 Kinjačka Spo Nep. za 23 pala borca i 269 civilnih žrtava + B Min i Oskv 207 615,61613

13

Klinac

Komogovina - Kalina

Pio

SpoD

Nep.

Nep.

u čast 37 palih boraca i 53 civilne žrtveispred spomen-doma u čast Kalinskog partizanskog odreda srušen je spomenik sa spomen- pločama i cijelo ie područie devastirano

+ C + B

Sru

Devast

dod.

dod.573a u dod

13 Kostajnica Spo I. Sabolić poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama ;+ B Sru 194 57313 Kostajnica Bis Nep. narodnom heroju Nini Marakoviću ispred istoimene OŠ !+ C Ošt 1941313

KostajnicaKostajnički Majur, mjesno groblje

BisSpo Nep.

narodnom heroju Petru Mećavi u čast antifašističke NOB-e

!+ C + B

SruOšt

194dod.

13 Kostreša Spo Nep. za 10 palih boraca i 24 civilne žrtve + B Oskv 20713 Kozaperovica Pio Nep. u čast 13 palih boraca i 88 civilnih žrtava + C Sru dod.13 Kozarice Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 1991313

Kraljeva Velika Kraljevčani

PioSpo

Nep.Nep.

poginulim borcima NOB-a u čast 15 poginulih boraca i 62 civilne žrtve

+ C + B

UklMin

200dod.

13 Krapje Spo Nep. 16-rici poginulih boraca čehoslovačkog bataljona :+ B Oskv 198 58813 Kratečko Spo Nep. za 5 palih boraca i 15 civilnih žrtava + B Oskv 20713 Krčevo Bis S. Mišić spomen-škola narodnoj herojki Anki Butorac sa spomen-pločom i bistom ispred škole :+ B Ukl + Ošt 194 57413 Kričke Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 19913 Krivaj Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 19913 Krndija - Krapje :Spo spomenik poginulim Židovima na mjestu gdje je bio logor koji je pripadao Jasenovcu + A Sru 19813 Kutina Spo poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 194 57513 Leskovac :SpoD - spomen-škola s memorijalnim eksponatima I OK KPH za Baniju + B Sru + Ošt 192 56813 □povijani ISpo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 19913 Lovska Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama :+ B Sru 19913 Lušćani Spo Nep. za II3 palih boraca i 284 civilne žrtve :+ B Sru 201 593,594 :13 Mačkovo selo Spo Nep. na spomeniku u čast 38 palih boraca i 73 civilne žrtve razbijene ploče + B Ošt dori.13 Majske Poljane :Spo Nep. u spomen 126 palih boraca i 162 civilne žrtve + B Min dod.13 Majski Trtnik Pio Nep. u čast 33 pala borca i 60 civilnih žrtava + C Sru dod.13 Mali Gradac :Spo Nep. poginulim borcima Sisačkog i Kalinskog partizanskog odreda + B Min dod.13 Međurić Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19413 Mikleuška Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19413 Mlaka Spo Nep. na mjestu gdje je bio ženski logor koji je pripadao Jasenovcu + A Ošt 19813 Moslavačka Gračanica :Spo narodnom heroju Nikoli Božiću - Jugu + C Sru 19413 Moštanci I Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 20113 Nova Subocka :Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Oskv 19913 Novi Grabovac i Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru 19913 Novska Spo antifašističkoj borbi + B Sru 199 5891313

NovskaNovska

Spo : Bis V. Radauš

palim borcima - podignut na groblju Marije Mice Vidović

+ B + C

OštUkl +

199199

13 Novska : Bis V. Radauš Veljka Rađenovića + C Ukl + 19913 Obijaj Spo poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 193 57213 Opeka Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19913 Osekovo Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Sru + 19413 Osekovo Spo spomenik bitke na Humki + B Sru 19413 Paklenica Pio Nep. poginulim borcima NOB-a + C Ukl 20013 Petrinja Bis E. Findrich narodnog heroja Artura Turkulina + C Sru 20113 Petrinja Bis E. Findrich narodnog heroja Filipa Kljajića-Fiće + C Sru 201 59513 Petrinjci Spo u čast 10 palih boraca i 113 civilnih žrtava + B Ošt 20813 Plesmo Spo Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 19913 Pogledić Spo Nep. u spomen poginulih šumara i šumskih radnika + C Sru dod.13 Potok Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19513 Preloščica Spo Nep. u čast 12 palih boraca i 6 civilnih žrtava !+ B Ošt 208

Page 25: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje 1 Vrsta 1 Autor iNamiena I Re?I Istanje I Po I Ob IStrBr ISlikaBr13 i Prnjavor Pio Nep. u čast 4 poginula borca i 15 civilnih žrtava :+ C Ošt :dod.13 Prolom i Spo Nep. spomenik ispred partizanske bolnice s bistom n.h. Jose Marijanovića + B :Sru + Ukl dod.13 Puška :Spo Nep. ipoginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + B Ošt 1991313

Ravno Rašće iRepušnica

SpoPio

Nep.Nep.

;sa spomenika u čast 42 pala poginula borca i 80 civilnih žrtava uklonjene ploče poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama

+ B + C

OštSru

dod.194

13 :Roviška Pio Nep. i u čast 41 palog borca i 50 civilnih žrtava + C Sru dod.13 : Selište Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19413 ; Sisačka Odra Spo iV. Radauš :u čast 60 palih boraca i 17 civilnih žrtava + B Min 207 617, 6181313

Sisak, Aleja nar. heroja Sisak, Moslavačka ul.

BisSpo i A. Augustinčić

11 bista narodnih heroja na mjestu ustaškog dječjeg logora

+ C + B

UklSru

+ 202202 596

13 Sisak, stadion “Segeste1' Spo poginulim članovima kluba + B Sru 203 59813 Sisak, Trg slobode Spo F.Kršinić "Ustanak" + B Sru 203 59913 Sisak, ul. Vladimira Nazora Pio na Domu kulture spomen-ploča djeci stradaloj u logoru + C Ukl + 202 59713 Slabinja Spo Nep. u čast pobijenih 96 žitelja sela stradalih 17 prosinca 1943 + B Min dod. 573b i 573

u dod1313

SlabinjaSlavonski trokut

SpoSpo

S. Mišić S. Mišić

u čast 57 palih boraca i 493 žrtve fašističkog terora palim borcima 21, Srpske divizije

+ B + B

OštSru

dod.200 590, 591

13 Slovinci Spo Nep. u čast 27 palih boraca i 59 civilnih žrtava + B Ošt 208 619, 6201313

Srpski čuntić Stara Gradiška

SpoSpo

Nep. na spomeniku u čast 34 pala borca i 62 civilne žrtve razbijene ploče spomenik žrtava logora i kosturnica u Staroj Gradiški

+ B + A

OštOšt+Oskv

dod.198 578-587

13 Stara Gradiška - Kula SpoD autentično dio arhitekture starog logora gdje su se priređivale izložbe + A Ošt 198 578-58713 Stara Gradiška - zgrada kaznionice Pod autentično zgrada kaznionice + A Ošt 198 578-58713 Stari Grabovac Pio Nep. u spomen antifašistima na školi + C Ukl 20013 Sterišec Pio Nep. poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19513 Stražbenica Pio Nep. u čast 29 palih boraca i 67 civilnih žrtava + C Sru dod.13 Strmen Spo u čast 33 poginula borca i 270 civilnih žrtava + B Sru 208 62113 Svinica Spo Nep. hä spomeniku u čast poginulih boraca i žrtava fašističkog terora uklonjene i razbijene spomen-

ploče i zviiezda petokraka + B Ošt dod.

13 Svinica SpoD Nep. na spomen-domu u čast 69 poginulih boraca i 156 civilnih žrtava razbijene spomen-pioče i uklonjene biste narodnih heroja + B Devast. dod.

573d u

13 Šašava Spo Nep. na spomeniku u čast 31 poginulog borca i 35 civilnih žrtava uništena ploča + B Ošt dod.13 Satornja Pio Nep. u čast 13 palih boraca i 9 civilnih žrtava + C Ukl dod.13 Sibine Pio Nep. u čast 34 pala borca i 72 civilne žrtve + C Sru dod.13 Topolovac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 20813 Trmušnjak SpoD Nep. ispred spomen-doma uništene ploče u čast 52 poginula borca i 82 civilne žrtve; muzejska zbirka

uništene i bista n.h. Filipa Kljaiića srušena. + B Devast dod.13 Trnovac Glinski Spo Nep. u čast 37 palih boraca i 80 civilnih žrtava + B Min dod.13 Trtnik Glinski Pio Nep. u spomen 35 palih boraca i 12 civilnih žrtava + C Sru dod.13 Velika Solna Spo Nep. na spomeniku za 15 palih boraca i 15 civilnih žrtava razbijene ploče, a spomenik uklonjen

u čast heroja Jose Marijanovića+ B Ošt + Ukl dod.

13 Velika Solna Bis Nep. + C Ukl dod.13 Veliki Šušnjar Spo Nep. sa spomenika u čast 79 poginulih boraca i 482 civilne žrtve skinute i uništene ploče s imenima + B Sru dod.13 Veliko Krčevo Spo Nep. u čast 45 palih boraca i 53 civilne žrtve; uklonjena bista Anke Butorac + B Ošt dod. 574a13 Vidrenjak Pio Nep. na Društvenom domu ploča poginulim borcima NOB-a i civilnim žrtvama + C Sru 19513 Vlahović Spo Nep. sa spomenika heroju Vasilju Gaćeši uklonjena bista + B Ošt dod.13 Vlahović Spo Nep. na spomeniku u čast 81 palog borca i 188 civilnih žrtava razbijena ploča + B Ošt dod.13 Zažina Spo u čast 187 palih boraca Vili i XXXIV divizije + B Sru 208 622, 62313 Zivaja SpoD Nep. spomen-dom "Petar Mećava" s bistom tog narodnog heroja i spomen-piočom poginulim borcima i

civilnim žrtvama. Ploča razbijena, bista uklonjena. + B Devast dod.1414

BastBiokovo, park prirode

SpoSpo

poginulim borcima i civilnim žrtvamapalim borcima i civilnim žrtvama u Donjim Brelima

+ B + B

OskvSru

217215

14 Biokovo, park prirode Raz autentično spomen-obilježja partizanske radionice, bolnice i veza + B Sru 21514 Biokovo, park prirode SpoD dom bataljona “Josip Jurčević" i "Vid Mihaljević" + B Sru 21514 Biokovo, park prirode, Gornja Brela Pio Nep. poginulim borcima u NOB-u + B Sru 2151414

Biokovo, park prirode, Gornja Brela Blato na Cetini

PioSpo

Nep.Nep.

u spomen osnivanja NOOu spomen Prve omladinske radne akcije u Dalmaciji 1945.

+ B SruSru

215218

14 Blato na Cetini Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt+Oskv 21814 Bogomolja Pio Nep. na mjestu gdje je izvršen oružani napad na policijsku stanicu + C Ukl + 21114 Bogomolja Pio Nep. na kući u kojoj se nalazila prva partizanska bolnica + C Ukl + 211

Page 26: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Reg [Stanje [Po [Ob 1 StrBr |SlikaBr~14 Bol Bis Nep. admiralu Jozi Bodloviću + C Ukl + 21014 Bol Bis Nep. Benku Matuliću + C Ukl + 21014 Bol, Trg Studenac Spo M. Ostoja u spomen partizanskom borcu + B Sru 210 623a14 Brist Spo Nep. u spomen NOB-e i poginulih boraca + B Ošt 21714 Crveno jezero, kod Imotskog Pio Nep. na mjestu pogibije Iće Rebića + C Sru 21214 Čaporice Kos Nep. za 10 boraca i civilnih žrtava + C Ošt 22414 Celina Spo Nep. palim borcima NOR a + B Ošt 21814 Čisla Spo palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 21814 Čisla Kos Nep. palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 21814 Dicmo Pio Nep. u čast 57 civilnih žrtava + C Sru 224

14 Dicmo Pio Nep.u spomen zajedničke borbe boraca Prve proleterske i IX dalmatinske divizije, braneći prilaze + C Sru 224oslobođenom Splitu

14 Dicmo, Glavica Raz autentično spomen-obilježje na brdu Gučnica odakle su prvi partizani iz Sinja krenuli u NOB-u + B Ošt 22414 Dicmo, Gljev Raz Nep. ispomen-obilježje u čast 70 poginulih boraca 8. dalmatinske udarne šibenske brigade + B Ošt 22414 Dicmo, Košuta Spo V. Bombardelli u znak sjećanja na velike žrtve Prvog splitskog partizanskog odreda + B Min 224 63814 Dol Raz Nep. spomen-obilježje palim borcima + C Ošt 21014 Donji Dolac Spo M. Ostoja u spomen 20 poginulih boraca i 276 civilnih žrtava + B Ošt+ Oskv 219 632,63314 Duče Pio Nep. u spomen na prvu oružanu akciju boraca Mosorskog odreda + C Sru 21914 Duge Njive Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + Oskv 23614 Dugi Rat Spo poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 22014 Dugi Rat Spo iK. Josipović poginulim nogometašima NK "Orkan" + B Ošt+Oskv 219 i63414 Dugi Rat Bis Nep. u spomen Slavka Kadića + C Sru 21914 Dugi Rat Bis Nep. u spomen Pave Mandića + C Sru 21914 Dugi Rat Bis Nep. u spomen Joze Marušića + C Sru 21914 Dugi Rat Pio Nep. u spomen osnivanja prve sindikalne organizacije 1919. + C Sru 22014 Dugi Rat, groblje Kos -- spomen-grobnica palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt 22014 Dugopolje, podnožje Mosora Spo M. Ostoja u spomen 132 civilne žrtve i 77 poginulih boraca + B Devast 226 64114 Gati Pio i- uništena ploča s upisanim imenima 17 poginulih boraca Gata + C Sru 22014 Gati, mjesno groblje Kos ispomen-grobnica 86 civilnih žrtava stradalih od četnika + B Ošt+Pren 22014 Gornji Dolac Pio !.. s upisanim imenima poginulim boraca i civilnih žrtava + C Sru 22014 Grabovac Pio — uništena spomen-ploča partijske konferencije za kotar Imotski 1941. :+ C Sru 22014 Gradac Spo A. Augustinčić u spomen zarobljavanja talijanskog broda + B Sru 216 626,62714 Gradac Bis Nep. bista i spomen-ploča Gojka Ujdurovića + C Sru 21614 Gradac Bis Nep. bista i spomen-ploča Mile Viskića + c Sru 21614 Gradac Bis Nep. bista i spomen-ploča Bogdana Viskića + c Sru 21614 Gradac Bis Nep. bista i spomen-ploča Ante Šutića + C Sru 21614 Hvar Pio Nep. na zgradi skupštine u spomen na boravak štaba Mornarice NOVJ + C Ukl 21114 Igrane Pio Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + C Sru 21614 ; Imotski Spo A. Augustinčić centralni spomeni palim borcima + B Ošt 212 62414 : Imotski Pio Nep. na mjestu gdje je osnovana 9. dalmatinska divizija + C Sru 21214 Kamen Pio Nep. u spomen 3 pala borca + C Ošt 22914 Kaštel Gomilica Spo J. Knežević za 46 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Ošt + 21314 Kaštel Gomilica Pio Nep. na mjestu gdje je 1941. donesena odluka o ustanku + C Sru 21414 Kaštel Gomilica Pio Nep. na mjestu prvog sastanka KPJ u Kaštel Gomilici + C Sru 21414 Kaštel Gomilica Pio Nep. povodom 50-godišnjice osnutka KPJ u Kaštel Gomilici + C Sru 21414 Kaštel Gomilica Pio Nep. na mjestu gdje je 1941. izvršena diverzija na PTT linijama + C Sru 21414 Kaštel Gomilica Pio Nep. španjolskom borcu Diegu Rokovu + C Sru 21414 Kaštel Gomilica Pio Nep. na kući u kojoj je boravio Pero Popović - Aga, jedan od sekretara SKOJ-a + C Sru 21414 Kaštel Kambelovac Bis Nep. prvoborca Dragana Britvića + C Ukl + 21414 Kaštel Kambelovac Pio Nep. na mjestu pogibije Stipe Prokara + C Sru 21414 Kaštel Kambelovac Pio Nep. na mjestu srušenog vojnog vlaka u kolovozu 1941. + C Sru 21414 Kaštel Kambelovac Pio Nep. u spomen 76 poginulih boraca i civilnih žrtava + C Sru 21414 Kaštel Lukšić Spo :A. Despot poginulim borcima iz Kaštela + B Ošt 21314 Kaštel Lukšić Bis M. Ostoja Vjeke Butira, ispred ulaza u istoimenu OS + C Ukl + 21314 Kaštel Lukšić Bis K. Kuzmanić narodnog heroja Ante Savina Manistrija + C Ukl + 21314 Kaštel Novi Bis M. Ostoja prvoborca Anđelka Matijace, u parku ispred istoimenog dječjeg vrtića :+ C Ukl + 21514 Kaštel Novi Bis Nep. prvoborca Ante Beretina, ispred istoimene OS + C Ukl + 21414 Kaštel Novi Pio !+ C Ošt : + 215

O '

Page 27: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

377

|Zup [Naselje Vrsta [Autor Namiena |Reg Stanje I Po [Ob IStrBr SlikaBr14 Kaštel Novi Po Nep. na mjestu pogibije narodnog heroja Ante Savina - Mamstre :+ C Ošt 21514 Kašte: Stari - Kaštel Nov; Spo M. Stud n "Vjesnik pobjede” + B Ošt 214 62514 Kaštel Sućurac Bis J. Kezic Silvestra Batine, ispred istoimene OS + C Ukl + 21314 Kaštel Sućurac Bis J. Kezić Antuna Bonacija, ispred istoimene škole + C Ukl + 21314 Kaštel Sućurac Pio Nep. u spomen poginulih nogometaša na zgradi NK "Jadran" + c Ukl 2131414

Kaštel Sućurac Kaštel Štafilić

KosPio

Nep.Nep.

grobnica sa spomen-pločom na kojoj su upisani svi poginuli u NOB-u na zgradi u kojoj je ubijen Ivo Đurić

. + B+ c

Oskv + Pren Sru

213215

14 Kaštel Stafilić Pio Nep. na mjestu gdje je donesena odluka o ustanku + C Sru 2151414

Kaštel Stafilić Kaštel Štafilić

PioPio

Nep.Nep.

na mjestu strijeljanih Josipa Matijace i Srećka Biliškova u spomen 161 poginulog borca

+ C + C

SruSru

215215

14 Klis Spo B.Bogdanović "čuvar slobode" - u spomen 199 poginulih partizana koji su na kliškim vratima branili pristup oslobođenom Splitu

+ B Sru 226 642

14 Komiža Bis dobrotvora Mate Bogdanovića koji je donirao izgradnju spomen-ambulante u čast poginulih boraca + C Min 2351414

KoštanjeKrilo-Jesenice

SpoSpo

Nep.M. Ostoja

u spomen 13 poginulih boraca palim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

OskvOskv

220220

1414

Krilo-JeseniceKrivodol

PioKos

Nep.Nep.

u spomen na prvu akciju i pogibiju Đermana Senjanovića i Ante Lozića grobnica za 139 civilnih žrtava njemačke SS-divizije iz i 944. god.

+ C + B

SruOskv

220224

14 Križiće Pio Nep. na mjestu formiranja 10. dalmatinske udarne brigade + C Sru 22414 Kučići Bis Nep. bista Jure Tomasovića + C Sru 22014 Kučići Pio Nep. s upisanim imenima palih boraca i civilnih žrtava + C Sru 22014 Kučine Pio Nep. na mjestu formiranja 1. partizanskog solinskog odreda 4- C Ošt 22714 Kučine Pio Nep. na mjestu formiranja 4. splitske udarne brigade + C Ukl + 22714 Kukuzovac Pio Nep. na mjestu gdje je bila 1944. godine obješena Iva Delija :+ C Sru 22414 Lokva Rogoznica Pio Nep. na mjestu pogibije Marina-Šuca Buljevića + C Sru 22114 Lokva Rogoznica Pio Nep. u spomen na osnivanje prvog NOO 1942. :+ C Sru 22114 Lokva Rogoznica Pio Nep. u spomen osnivanja prve org. KPJ za Lokvu 1937. + C Sru 22114 Lovreć Spo na mjestu pogibije 51 borca Cetinskog i Mostarskog odreda + B Sru 21214 Makarska Spo M. Salaj, S.Vulas i A.Kuduz u čast 87 palih boraca i 16 civilnih žrtava :+ B Ošt 216 62814 Makarska Bis Nep. Vlade Skorpika + C Ošt 21714 Makarska Pio Nep. na Radničkom domu + C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen na boravak Tita u Makarskoj + C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen osnivanja 26. divizije + C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen omladinske čete + C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen formiranja NOO i+ C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen na poginule športaše :+ C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen Okružne konferencije SKOJ-a + C Sru 21614 Makarska Pio Nep. u spomen razoružavanja jedinice bivše Kraljevske mornarice + C Sru 21614 Marušići Pio Nep. s upisanim imenima poginulih boraca i civilnih žrtava + c Sru 22114 Mihanović Staje na Mosoru Pio klesar J. Zupa u spomen na 17. 06. 1943. kad je štampan prvi broj lista "Slobodna Dalmacija" + c Sru + 230 650-65214 Milna Spo Nep. spomenik palim borcima + B Ošt 21014 Milna Pio Nep. u spomen 12. brigade NOB-a + C Ukl + 21014 Milna Pio Nep. civilnim žrtvama ustaškog pokolja 1943. i palim skojevcima + C Ukl + 21014 Mosor, Cikotina Lađa Spo na mjestu gdje se u toku rata nalazila partizanska baza + B Oskv+Pren 218 630,631 !14 Mravinci Spo Mirko Ostoja u parku boraca ubijenim civilima + B Sru 226 64314 Nerežišće Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama ;+ B Ošt + Oskv 21014 Nova Sela Spo Nep. poginulim borcima NOR-a :+ B Oskv 22114 Omiš Spo J. Knežević spomen-mozaik “Na prelomu vjekova" + B Sru 22114 Omiš Bis Nep. Nikole Buljevića + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. Ivice Ratka Marušića + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. u spomen Lovre Renka - Sperca + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. Josipa Lelasa Sarlije + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. dr. Ljube Buljevića + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. Jakova Matulića + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. Ive Pivčevića + C Sru 22114 Omiš Bis Nep. Franje Kluza + C Sru 22114 Omiš Pio Nep. u spomen odlaska prve grupe od 26 omladinaca u NOB + C Sru 22114 Omiš Pio Nep. u znak sjećanja na boravak Tita u Omišu + C Sru 22114 Omiš Pio Nep. u spomen 66 poginulih boraca Omiša :+ C Sru 221

Page 28: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

I Autor I Namjena |Req [Stanje [Po I Ob I StrBr [S lik a lT14 Omiš Pio Nep osnivačima organizacije KPJ Omiš + c Sru 22114 Omiš Pio Nep u spomen omladinskoj četi + c Sru 22114 Omiš. orob'ie V-:sovci Kos Nep spomen-grobnica poginulih partizana + B Oskv - 2211414

Omiš, Katalinićeva ul. Omiš. skupština

PioPio

Nep.Nep.

u čast formiranja prvog vojnog štaba na području kotara Omišna zgradi skupštine događaju kad je narod Omiša spriječio hapšenje Renka Šperca

+ C + C

SruSru

221221

14 Omiš, tvornica "Cetina" Pio Nep. organizatorima radničkog štrajka 1941. u Omišu + C Sru 22114 Omiš, tvornica cementa Pio Nep. organizatorima štrajka za radnička prava + C Sru 22114 Pisak Spo M. Utrobičić i R. Duhović palim borcima i civilnim žrtvama + B Min + Ošt 2211414

PodakaPodgora

SpoSpo

Nep.I. Mirković

lu čast NOB s 2 spomen pločezajedničkoj borbi mornara i partizana na Biokovu

+ B+ B

OštOskv

217217

141414

I Podgora ; Podgora Podgora

SpoBisBis

R. RadovićNepNep.

"Galebova krila" u čast poginulih i stradalih pomoraca i mornara-boraca spomen bista Ive Rafaneli spomen bista Nike Srzića

+ A + C + C

OštOštOšt

217217217

629

1414

I Podgora Podgrađe

KosBis Nep

spomen-kosturnica poginulih boracaDane Marušića, komandanta Mosorskog odreda

+ B + C

OskvSru

217221

141414

Podgrađe Pod Posti re

BisRazBis

Nep.

K. A. Radovan!

strijeljanog prvoborca Dane Skaričića spomen-groblje na kojem je sahranjeno 12 civilnih žrtava bista Vladimira Nazora dva puta je oborena i vraćena

+ C + B + B

SruOskvUkl •

221225210

1414

Proložac Donji Putišići

SpoPio

Nep.Nep.

:u čast poginulih boraca i civilnih žrtava:na mjestu gdje su za vrijeme ofenzive poginula 3 borca 1942. god.

+ B + C

SruSru

dod.222

14 Radošić - Lučane Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 22514 Rašci Pio Nep. s upisanim imenima 8 poginulih boraca + C Ošt 21914 :Ruduša Spo V. Bombardelli u spomen na 32 poginula borca Prvog splitskog partizanskog odreda + B M i h Ošt 225 639

14 IRumin Spou spomen mjesta gdje su partizani 1941. prešli rijeku Cetinu i s ustanicima Biteiića formirali Prvi sinjski partizanski odred

+ B Sru 225

14 Seged Donji Spo F. Bakulić palim borcima i civilnim žrtvama s imenima 94 stanovnika Segeda Donjeg + B Ošt - Oskv 234 66314 ISeged Gornji Spo A. Ušljebrka u čast 73 pala borca i 52 civilne žrtve Segeda Gornjeg ispred Zadružnog doma + B Sru 234 66514 Sinj palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 223 63714 Sinj Pio Nep. na kući u kojoj su bili zatočeni i mučeni borci prvog splitskog odreda + C Ukl 22314 Sinj. Bitelić Bis Nep. narodnog heroja Đure Đapića - Đukete ispred istoimene OS + C Ukl + 22414 Sinj, Bitelić Pio Nep. u spomen 89 poginulih boraca Biteiića i Rumina + B Ukl 22314 Sinj. Bitelić Pio Nep. :u spomen neznanom junaku iz krajiških brigada + C Ukl 22314 Sirinje Spo Nep. ipalim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 22214 Sitno Gornje Pio Nep. lu spomen 16 palih boraca + C Sru 23014 I Sitno Gornje Pio Nep. ma groblju gdje je sahranjen borac Mosorskog odreda Drago Mindoljević + C Sru 23014 i Sitno Gornje Pio Nep. za 17 strijeljanih stanovnika mjesta + C Sru 23014 Slimen Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 22214 ISmolanje, Ljuta Pio Nep. na mjestu pogibije Relje Aranović - Jakše + C Sru 222

14 Solin SpoP arh. F.Bariš ić, B.Kalajžić, palim Solinjanima s 214 upisanih imena poginulih boraca i civila + B Ošt 225 640

14 Split Bis Nep. borca Nenada Ravlića + C Ukl + 23'14 Split Pio Nep. prvoj izbornoj konferenciji KPJ za Dalmaciju + C Ukl 23014 Split Pio Nep. na mjestu strijeljanja 72 antifašista + C Sru 2281414

SplitSplit

PioPio

Nep.Nep.

u spomen 18 antifašističkih boraca koje su Nijemci strijeljali na mjestu s kojeg su 11. 08. 1941. Splićani krenuli u NOB

+ C + C

SruUkl

229227

14 Split Pio Nep. u spomen na braću Feđu i Nebojšu Borozan, poginule splitske prvoborce + C Oskv 22914 Split Pio Nep. na mjestu formiranja 5. prekomorske brigade Ivana Turšića + C Ukl 22814 Split Pio Nep. na mjestu gdje je 1941. sagrađeno prvo skladište oružja + C Ukl 2271414

SplitSplit

PioPio

Nep.Nep.

Na lo ž i b iv š e G ra d s k e v i je ć n ic e g d je je 14. 04. 45. fo r m ir a n a p rv a v la d a u H r v a ts k o j s t r ije lja n im b o rc im a P rv og s p lits k o g p a r t iz a n s k o g o d re d a V ije ku O zre tiću i A n ti R a d ic a i M iliv o ju J e la s k a

+ B + C

UklSru

+ 228228

1414

SplitSplit, Biskupska palača

PioPio

Nep.Nep.

na mjestu gdje su Talijani iz zasjede ubili splitske omladince Ervina Klarića i Slavena Burića u spomen na formiranje partizanskog talijanskog bataljona "Garibaldi"

+ C + C

SruSru + Ukl

228228 647

14 ISplit, bolnica Bis Nep. :dr. Izidora Matića Perere + C Ukl + 2321414

Split, BrdoISplit, Etnografski muzej

PioPio

Nep.Nep.

:u spomen 42 poginula borca iz tog dijela gradalu čast oslobođenja Splita postavljena na prvu godišnjicu

+ c + c

SruOskv

229228

649646

14 : Split, Gripe Pio Nep. u spomen iznošenja oružja iz kasarne 1941. + c Ukl 230

14 Split, groblje Lovrinac SpoPpred p e ć in o m u s p o m e n -p a rk u na p o s e b n im p lo č a m a o b ilje ž e n a su im e n a 2 4 8 5 p o g in u lih s ta n o v n ik a S p lita

+ c Devast + 232

oo

Page 29: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

379

IŽup 1 Naselje IVrsta [Autor I Namjena |Req istanje [Po I Ob StrBr jsiikaBr14 Split, hotel "Park" Pio Nep. i u spomen na čin kapitulacije Italije + C Ukl 229 i 64814 Split, HPT Pio Nep. u spomen 10 poginulih poštanskih radnika u NOB-u i+ C Ukl + 22914 Split, JD "Labud" Raz Nep. spomen-reljef poginulim članovima JD "Labud" i+ C Prem + Ošt 23114 Split, Kamenita ul. Pio Nep. u spomen na prvu borbenu akciju 14. 09. 1941, + C Ukl 22914 Split, OŠ "Blatine Škrape” Bis I.Mirković borca Ranka Orlića + C Ukl + 232 65814 Split, OS “Manuš" Bis I. Filipović Grgić partizanke Zlate Šegvić i + C Ukl + 232 i 65914 ; Split, OŠ "Marjan" Bis Nep. narodnog heroja Đermana Senjanovića :+ c Ukl + 23214 Split, OŠ "Meje" Bis J.Knežević revolucionara Duška Mrduljaša + c Ukl + 232 65714 Split, OS "Skalice" Bis M.Ostoja revolucionara Sime Krstulovića i+ c Ukl + 231 65614 i Split, OŠ Lučac Bis A.Roje splitskog partizana Bruna Ivanovića + c Ukl + 231 65414 Split, OS Mejaši Pio Nep. u spomen odlaska antifašista u Mosorski partizanski odred + c Ukl + 23014 Split. OŠ na Bačvicama Bis A.Krstulović narodnog heroja Vlade Bagata, u predvorju istoimene OŠ + c Ukl + 231 65314 Split, Plinarska ulica Pio Nep. u spomen i na mjestu sukoba komunista i pristaša ORJUN-e + c Oskv 22714 Split, Put Sv. Lovre Pio Nep. u spomen 3 strijeljana borca + c Ukl 23014 Split, Rokova ul. Pio Nep. u spomen pokrajinske konferencije SKOJ-a za Dalmaciju + c Ukl 23014 Split, Šubićeva Pio Nep. u spomen na Zvonimira Jakašu, predratnog funkcionera URS-a + c Ukl 23014 Split, Trstenik Pio Nep. u spomen 10 strijeljanih civila i boraca + c Sru 22914 Split, tvornica alatnih strojeva Bis A. Roje i narodnog heroja Ante Jonića + c Ukl + 231 i65514 Split, Zoranićeva 3 Pio Nep. u znak sjećanja na sportaše radničkog nogometnog kluba "Split" koji su otišli u partizane i većina ih je poginula i+ c Sru 22814 Split, željeznička stanica Pio Nep. u spomen 29 poginulih željezničara u NOB-u + c Ošt 22914 Split, Zrnovnica Pio Nep. u znak sjećanja na odlazak limene glazbe žrnovnica u partizane + c Ukl + 22814 Spiit, Žrnovnica Pio Nep. na igralištu NK "Mosor" u znak sjećanje na poginule nogometaše + c Ukl + 23014 i Split, Zrnovnica Pio Nep. u znak sjećanja na formiranje prve organizacije KPJ + c Ukl 228

: 14 ; Split, Žrnovnica Pio Nep. na mjestu gdje je poginuo kurir Mosorskog odreda + c Ukl 230i 14 Splitska Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama :+ B Ošt 210114 Starigrad Bis Nep. predratnog revolucionara Pavla Vranicana ispred OS Starigrad + c Ukl + 21114 Starigrad Pio Nep. u spomen prve organizacije SKOJ-a na otoku Hvaru + c Ukl 21114 Starigrad Pio Nep. u spomen osnivanja 8. korpusa NOV na zgradi Doma kulture + c Ukl 21114 Sućuraj Pio Nep. ina rodnoj kući doktora Danka i Ante Anđelinovića; + c Ukl + Pren : + 21114 Suhač Raz Nep. ispomen-obilježje palim borcima i civilnim žrtvama + c Sru 22514 Sumartin Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + Oskv 21014 Supetar Pio Nep. poginulim skojevcima + c Ošt + Ukl + 21114 Sveta Nedjelja Pio Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + c Oskv 211

i 14 :Svinišće Spo Nep. u spomen 21 poginulog partizana i civilnih žrtava + B Oskv 222i 14 Svinišće Bis Nep. Vlade Mimice, ubijenog u Pisku + C Ošt 22214 Šestanovac Spo Nep. u spomen na stradanje revolucionara Pavla Loze + c Min 22214 iSestanovac Bis Nep. iTade Pajkovića + c Ukl 22214 Šestanovac Pio Nep. u spomen osnivanja prvog NOO 1942. god + c Sru 22214 Šestanovac Pio Nep. organizatorima borbe protiv okupatora + c Sru 22214 iTrbusi Spo Nep. u spomen 12 poginulih boraca i 3 civilne žrtve + B Oskv 22214 Trilj, tvornica "Cetinka" Spo Nep. Josipu Brozu Titu + B Min 22514 Trogir Kos I. i T. Martinić grobnica sa spomenikom legendarnog organizatora ustanka u tom kraju Joze Lozovine - Mosora i+ B Min 234 66414 Trogir, kula Kamerlengo Spo I. Mirković iza sve poginule borce i civilne žrtve Trogira i+ B Min 233 i 661, 662 i14 Tučepi Spo i palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 21714 Tučepi Pio Nep. u spomen partizanskim vezistima + C Ošt 21714 Tučepi Pio Nep. u spomen partizanskih radionica i osnivanja SKOJ-a + C Ošt 21714 Tugare Spo poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 222 i 635, 636 i14 Tugare Pio Nep. u spomen na sastanak 18 dobrovoljaca koji su na poziv KPJ otišli u NOB + C Ukl + 22314 iTugare Pio Nep. na mjestu formiranja prvog kotarskog NOO Omiš + C Ukl + 22314 Veliko Brdo Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 21714 iVidova Gora Pio Nep. na mjestu donošenja odluke o podizanju ustanka + C Sru 21114 Vidova Gora Pio Nep. palim ženama Brača + C Ošt 21114 Vidova Gora Raz Nep. spomen-obilježje na mjestu održavanja I konferencije KPJ za Brač + C Ošt 21114 Vinišće Kos Nep. spomen-grobnica palih boraca i civilnih žrtava + B Ošt + Oskv 23414 Vis Spo A. Augustinčić u čast NOB-u s riječima Tita: "Tuđe nećemo, svoje nedamo!" + A Ukl 235 66614 : Vis Pio Nep. poginulim britanskim vojnicima postavili britanski veterani + B Ukl + 23514 iVoljak, šuma kod Solina Spo arh. P. Mijač spomenik s pločom na kojoj su upisana imena 149 poginulih antifašista iz Solina i Splita koji su

1941. otišli u NOB + B Ošt 227 644

Page 30: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|2up 1 Naselje Vrsta |Autor Namiena |Reg Stanje I Po I Ob StrBr SlikaBr14 Voštane Spo spomenik s kosturnicom za 354 civilnih žrtava + B Sru 22514 Vranjic Bis ii. Mirković narodnog heroja Ante Vučićića + C Ukl + 227 64514 Vrboska Pio Nep. povodom 40-god. pobjede komunista na općinskim izborima 1940-god. + C Oskv 21114 Vrboska Pio Nep. na kući u kojoj su djelovale političke organizacije od 1941.-1945. + C Ukl + 21114 Vrgorac Pio Nep. na mjestu pogibije 7 boraca bataljona "Josip Jurčević” i+ C Ukl 23614 Vrgorac Pio Nep. u spomen prvog oslobođenja Vrgorca 15. 06. 1942. :+ C Sru 23614 Vrgorac Pio Nep. na kući braće Rakić gdje je osnovana prva ćelija KP + C Ukl 23614 Vrgorac Pio Nep.

u spomen na bitku kad su borci Žapadno-herćegovačkog odreda i aktivisti Stilja uništili udarnu\ + C Sru 236arupu 118. njemačke divizije 18.10.1944.

14 Vrgorac, brdo Maskar Kos viši gr.tehn.Kvasina sahranjeni posmrtni ostaci 42 borca + B Ošt + Oskv 236 66814 Vrgorac, brdo Orah - Stilja Pio Nep. na mjestu gdje su ustaše ubili 9 antifašista + C Sru 23614 Vrgorac, Curevica - Kotezi Spo Nep. poginulom sekretaru SKOJ-a, Anti Martincu + B Sru 236 66714 Vrgorac, Dragljane Pio Nep. na mjestu masakra stanovnika sela Dragljane u talijanskoj ofenzivi (kolovoz 1942. ) + C Ukl 23614 Vrgorac, Dragljani Spo M. Veličković palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt + Oskv 23614 Vrgorac, Draževitići Spo N. Krivić poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 23614 Vrgorac, Kozica Spo N. Krivić palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 23614 Vrgorac, Kozice Pio Nep. na mjestu formiranja 11. dalmatinske udarne brigade + C Sru 23614 Vrgorac, Prapatnice Spo iN. Krivić borcima i poginulim civilima NOB-e + B Ošt + Oskv 23614 Vrgorac, Umčani Spo iN. Krivić palim borcima i civilnim žrtvama !+ B Ošt + Oskv 23614 Vrlika SpoP iNep. u parku "česma" uklonjene biste prvoboraca: Bože Bilića, Nikole Vrančića i Jove Stričevića + C Devast dod.14 Zadvarje Spo Nep. za 11-oricu poginulih boraca i civilnih žrtava podigao narod Zadvarja i- Sru 22314 Zmijavci, osnovna škola Spo Nep. spomenik u čast NOB-e + B Sru dod.14 Zvečanj Spo spomenik s kosturnicom za 45 palih boraca i 3 civilne žrtve ;+ B Ošt 22314 Zvečanj Pio Nep. borcima Mosorskog odreda i stanovnicima Zvečanja koji su zaustavili prodor SS divizije + C Sru 22314 Zeževica Kos Nep. spomen grobnica za 13 palih boraca NOR-a i+ B Devast 22314 Zrnovnica Spo u spomen 25 poginulih boraca Mosorskog odreda i Splitskog bataljona + B Sru 233 66015 Betina Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 23915 Betina Bis Nep. Dragutina Bilića, španjolskog borca + B Ukl + 23915 Betina Bis Nep. Nikole Skevina, prvoborca + C Ukl + 239 67615 Bilice Spo sjećanje na 139 poginulih boraca i 53 civilne žrtve + B Ošt 243 68715 Bratiškovci Pio Nep. u spomen 53 poginulih boraca iz 4 sela + C Ošt 24115 Ićevo Kos Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama i+ B Sru 24115 Jadrtovac Spo Nep. desetorici poginulih boraca i civilnih žrtava i+ B Ošt 243 68815 Kašić Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Min 24015 Kistanje Spo Nep. u spomen 2203 palih boraca !+ B Sru 237 669, 67015 Knin Spo spomenik i kosturnica u čast poginulima u borbi za oslobođenje Knina na brdu Spas i+ B Sru+Oskv 238 671-673 i15 Krapanj Spo Nep. u čast 28 poginulih boraca i 19 civilnih žrtava + B Min 244 68915 Laškovica Kos Nep. u čast 21 poginulog partizanskog borca !+ B Sru 242 68315 Lozovac Spo A.Jović i V. Petković za 253 poginulih boraca i civilnih žrtava + B Sru 239 67715 Lozovac Pio Nep. u spomen na grupu 73 omladinaca koji su otišli u partizane + C Sru 240 67815 Međare Spo Nep. za 30 poginulih boraca i civilinih žrtava + B Ošt 242 68415 Mrzlo Polje Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama i+ B Min 238 67415 Murter Bis M. Grgas antifašiste Milana Jurana žute ispred istoimene OS :+ C Ukl 24015 Murter Pio Nep. u spomen na posjet Josipa Broza Tita Murteru i+ C Ukl 240 67915 Očestovo Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 239 67515 Pirovac Spo B. Vukorepa u čast 62 poginula borca i 25 civilnih žrtava + B Sru 240 68015 Pirovac Kos Nep. u čast poginulih boraca NOB-e + B Sru dod.15 Podvornica Pio Nep. borcima 1. Šibenskog odreda !+ B Sru 23715 Primošten Spo Nep. u čast 36 poginulih boraca i 46 civilnih žrtava + B Pren 241 68115 Prvić Šepurina Pio Nep. četvorici poginulih partizanskih minera, 1961. :+ C Sru 246 70115 Rogoznica Spo Nep. palim borcima + B Ošt 241 68215 Skradin Bis Nep. Pavla Papp Silje + C Ukl + 24115 Skradin Pio Nep. na zgradi bivše OS "Pavao Papp Siljo" + C Ukl 24115 Skradin - Dubravice Spo Nep. prvoborcu Marku Bilušiću + B Sru 24115 Skradin (selo Medare) Spo Nep. poginulim borcima iz tri sela + B Ošt 24115 Šibenik Spo Nep. u znak na sjećanje na 31 šibenskih antifašista koji su otišli u partizane + B Ošt 242 6851b Šibenik Bis Nep. narodnog heroja Mate Bujasa + B Ukl + 2431b Šibenik Nep. narodnog heroja Vlade Perana !+ B Ukl +

Page 31: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

Župi Naselje Vrsta I Autor iNamiena |Req Stanje |Po I Ob IStrBr SlikaBr :15 Šibenik :Bis Nep. narodnog heroja Mirka Višića :+ B Ukl + 24315 Šibenik ; Bis Nep. Maršala Tita :+ B Ukl + 24315 Šibenik Bis Nep. ;narodnog heroja Slobodana Macure + B Ukl + 2431515

ŠibenikŠibenik

BisBis

Nep.:Nep.

narodnog heroja Ante Jurline narodnog heroja Rade Končara

+ B 1 B

UklUkl + Sru

+ 243243

15 Šibenik Bis Nep. narodnog heroja Lepe Sarić :+ B Ukl + Sru 24315 Šibenik Bis Nep. narodnog heroja Branka Perišića + B Ukl + 24315 Šibenik Pio Nep. na zgradi elektrane u kojoj je 1940. godine održana konferencija Ok. KPH + B Sru 2431515

ŠibenikTijesno

PioPio

Nep.Nep.

ispomen-ploča oslobođenju Šibenika i Ivi Loli Ribaru

+ B + C

SruOšt

243244

686690

15 Tribunj Spo Nep. i u čast 86 poginulih boraca i 29 civilnih žrtava :+ B Oskv 244 69115 Tribunj Bis Nep. i dvije spomen biste predratnim komunistima i prvoborcima Anti Jerkinu i Anti Krapljanovu + C Ukl + 244 692,69315 Vaćani Pio Nep. iu čast poginulih boraca ispred OŠ + C Ošt 24115 Vodice Spo ;M. Bunger u čast 238 poginulih + B Oskv 245 U

dod.694a i 694b : dod

15 Vodice Bis Nep. osnivaču mjesne partijske organizacije Gušti Šprljanu :+ B Ukl 245 69615 Vodice Bis Nep. osnivaču mjesne partijske organizacije Kamilu Pamukoviću + B Ukl 245 69515 Vodice - čista Mala Spo u čast 69 poginulih boraca i 36 civilnih žrtava + B Min 245 69715 Vodice (Hangar) Spo ; u čast 12 strijeljanih komunista i org. ustanka + B Oskv 246 6981b Vodice-Kovča Pio Nep. u znak sjećanja na prvu borbenu akciju + C Sru 246 69915 Vodice-Kozara Pio Nep. iu čast grupe boraca koji su krenuli u Liku \ + C Oskv 246 70015 Vodice-Srima Pio Nep. u znak sjećanja na prvu ćeliju KPJ (1924. ) + C Min 247 702, 70315 Zaton Spo Nep. u znak sjećanja na 193 palih boraca i 112 civilnih žrtava :+ B Ošt 247 70415 Zaton Pio Nep. i u spomen Anti Mrša, prvom sekretaru KP ;+ C Oskv 248 70715 Zaton Pio Nep. petorici poginulih partizana + C Sru 248 70615 Zaton- Jelovača Kos Nep. petorici poginulih partizana + B Ošt 247 70515 Zečevo Pio Nep. : palim borcima + C Ukl 24115 Zlarin Spo Nep. ipoginulim i stradalim u NOB-u + B Ošt 248 70815 Zirje Pio Nep. u spomen prve organizacije SKOJ-a :+ C Oskv 24815 Zirje Pio Nep. 15-orici palih boraca, 1951. + C Oskv 248 70916 Bednja Spo Nep. poginulim borcima + B Oskv + 25116 Donja Voća Spo Nep. u čast prvog kotarskog NO + B Sru 251 71016 Gornja Voća Spo Nep. u čast ivanečke partizanske čete + B Oskv 251 71116 Hrženica Raz Nep. ^poginulim borcima + B Ošt 25216 Ivanec Spo Nep. ^narodnom heroju Josipu Krašu na ulazu istoimene škole + B Sru 25016 Kaniža - Gečkovec Spo Nep. ipoginulim borcima !+ B Ošt + 251 71216 Lepoglava Pod i — ^povijesna kazniona, spomen zbirka “robija-škola revolucije" + A Oskv+Ošt+Pre 25016 Ludbreg Bis Nep. bista narodnog heroja Antuna Blažić Šimuna u krugu ciglane :+ C Ukl + 25216 Margečan Kos Nep. kosturnica poginulim borcima + B Sru + 25016 Novi Marof, Mađarevo Bis Nep. Tereze Santek ispred istoimene škole + B Ukl + 253 714, 71516 T rakošćan Spo Nep. 12. Slavonskog brigadi + B Ošt 25216 Turčin (Varaždin) Spo Nep. ipoginulim borcima + B Sru 24916 Varaždin Bis Nep. ;Ratimiru Hercegu ispred istoimene škole + C Sru 24916 Varaždin Bis Nep. Đuri Salaju u ul. Maršala Tita i+ C Sru 24916 Varaždin Bis Nep. Ivi Loli Ribaru ispred istoimene škole + C Sru 24916 Varaždin Pio :Nep. Boženi Plazzerijani na istoimenoj školi + C Ukl + 24916 Varaždin Pio Nep. ;poginulim učenicima varaždinske gimnazije + C Ukl + 24916 Varaždin Pio Nep. i Ratimiru Hercegu na početku ulice koja je nosila njegovo ime + C Ukl 2491616

VaraždinVaraždinske toplice

PioPio

Nep.Nep.

Boženi Slukan na istoimenoj školi ploča s imenima poginulih

+ c + c

UklSru

++

249253 716

16 Varaždinske toplice, groblje Pio Nep. spemen-ploča s imenima poginulih :+ c Sru + 254 71716 Višnjica Spo Nep. u spomen fomiranja prve Ivanečke partizanske čete + B Ošt + 252 71316 Višnjica Spo Nep. na mjestu formiranja prve ivanečke partizanske čete + B Ošt + 252 71317 Aleksandrovac Spo Nep. i palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 261 73317 Brezovo Polje Spo Nep. ! palim borcima i civilnim žrtvama !+ B Min 26617 Bušetina Pio Nep. ;u spomen 14 palih boraca i 62 civilne žrtve :+ C Sru 2681 / Cabuna Spo Nep. iFerencu Kišu, partizanskom borcu + B Oskv + Ukl 266 750

Crnac Spo Nep. i u čast 6 poginulih boraca i 6 žrtava fašizma u parku ispred škole + B 256 718

Page 32: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

382

|Žup| Naselje iVrsta I Autor I Namjena |Reg Stanje I Po I Ob IStrBr . . -17 "Cačinci Spo Nep. u čast 17 poginulih boraca + B Ukl+Oskv 256 71917 Cačinci Pio Nep. u spomen palim borcima na OŠ + C Sru 2591717

CačinciČađavica

KosSpo

autentičnoNep.

: skupna grobnica za 35 boraca Podravskog bataljona palim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

DevastOšt

260261 734

17 Ceralije Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 261 73517 D. Bazije Spo Nep. ; palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 26117 D. Bukovica Spo Nep. ;palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 26117 D. Pištane Pio Nep. spomen-ploča na spomen-školi NOB-a + c Sru 25917 : D. Pištane Pio Nep. na rodnoj kući narodnog heroja Jovana Ive Marinkovića + C Sru 25917 :D. Pištane Raz autentično grob narodnog heroja Jovana Ive Marinkovića + B Devast 26017 Detkovac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 266 75117 Dijelka Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv+Ošt 266 75217 ;G. Pištane Pio Nep. na spomen-domu NOB-a + C Sru 25917 G. Pištane Raz autentično :Spomen-grob prvoborca Pere Jovanovića + c Devast 26017 :Gornji Miholjac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 26117 Gradina Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Min 266 75317 Hum Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ukl + Pren 262 73617 ;Humljani Spo Nep. narodnom heroju Josipu Ružički, komandantu češke brigade + B Sru 256 72017 llmin Dvor Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 26217 Kokočak Pio Nep. na mjestu pogibije narodnog heroja Vaclava Vostrela + C Devast 26017 :Kokočak Raz autentično spomen-grob Nikole Stanića - Cojle + C Devast 26017 Kokočak Raz autentično spomen-grob prvoborca Save Jovanovića + C Devast 26017 :Kometnik Spo Nep. u spomen palih boraca i 320 žrtava ustaškog pokolja iz 1942. god + B Min 262 7371717

Krajna ; Krajna

PioPio

Nep.Nep.

ploča na nekadašnjoj partizanskoj školi na mjestu prvog partizanskog logorišta

:+ C + C

SruSru

260260

17 ;Krasković Pio Nep. na spomen-domu + C Sru 26017 ! Kutovi Spo Nep. u čast 16 palih boraca i 19 žrtava fašizma + B Ošt 257 72117 Kuzma Spo Nep. i selo je potpuno spaljeno, minirano i uništeno zajedno sa spomenikom NOB-u + B Devast 2621717

LisičineLukavac

SpoSpo

Nep.Nep.

Nikoli Miljanović - Karauli; selo je potpuno spaljeno i uništeni spomenici palim borcima i civilnim žrtvama

+ B+ B

DevastOšt

262262

738739

17 Majkovac (Zlebine) Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv+Ošt 267 75417 Medinci Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 263 74017 Mikleuš Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama; na mjestu srušenog spomenika postavljen kip Majke Božje + B Sru + Pren 263 7411717

MikleušIMilanovac

KosSpo

Nep.Nep.

kosturnica sa spomenikom na pravoslavnom groblju za 42 pala borca i civilne žrtve poginulim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

OštOšt

265257

748

17 ; Miljanovićevo(Lipovac) Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 267 75517 : Miljevci Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama u obliku piramide + B Sru 263 74217 i Nova Bukovica Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama i+ B Oskv 263 74317 ;Okruglača Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama Sru 26717 Orahovi ca Spo V. Radauš narodnom heroju Jovanu-lvi Marinkoviću u centru mjesta + B Sru 257 722, 72317 Orahovica Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru + Pren 258 724, 72517 Orahovica Pio Nep. ;spomen-ploča na zgradi hotela "Tito" + C Sru 26017 Orahovica Pio Nep. kod kamenoloma "Radolovac" u spomen NOO za Našice i Osijek + C Sru 2601717

OrahovicaOrahovica

PioPio

Nep.Nep.

spomen-ploča na zgradi poduzeća "Radolovac" NOB-u na zgradi “Napredak"

+ C + C

SruSru

260260

17 : Orahovica Pio Nep. u šumi Bjelobrkuši u spomen KPH + C Sru 2601717

: Orahovica;Orahovica - Zdenčina

RazPio

Nep.Nep.

autentična spomen-obilježja partizanskog tenka i topa u spomen poginulih boraca na lugarnici

+ C + C

UklSru

260260

17 Pitomača Bis Nep. prvoborca Luje Mađerića + c Sru 26017 : Pitomača Kos Nep. palim borcima vojvođanskih brigada i Crvene armije poginulim u završnim operacijama + B Oskv 26017 Pitomača, groblje Kos Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 26017 iPodravci Sokolac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama - Sru 26717 ! Podravska Slatina Spo N. Kečanin narodnom heroju Nikoli Miljanoviću - Karauli ispred zgrade općine + B Sru 264 74517 I Podravska Slatina Spo Nep. za 367 palih boraca i 147 civilnih žrtava s područja Slatine i okolice + B Ošt + Oskv 264 74417 Pušine Spo Nep. u čast 41 palog borca i 56 civilnih žrtava + B Ošt 258 72617 Pušine Raz I— spomen-top u znak sjećanja na formiranje artiljerijske divizije + c Ukl + Devast 258 72717 iRajno Polje Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 259

117 Rezovačke Krčevine Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama i- Sru 267

Page 33: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje [Vrsta [Autor [Namjena [Reg [Slanje [Po jOb [StrBr [SlikaBr |17 Sladojevci Spo Nep. :poginulim borcima i civilnim žrtvama + B i Sru 26417 Slatinski Drenovac Spo Nep. ;u čast 19 palih boraca i 35 civilnih žrtava + B Oskv 259 72817 Slatinski Drenovac Spo Nep. ;u spomen formiranja mađarskog bataljona "Šandor Petofy" + B Ošt 259 72917 Slatinski Drenovac Pio Nep. ;spomen-ploča DPO na zgradi trgovine + C Šru 26017 Slatinski Drenovac ;Plo Nep. na OŠ koja je nosila ime poginulog borca + C Sru 26017 Slatinski Drenovac Pio Nep. :spomen-ploča komande područja + c Šru 26017 Slatinski Drenovac Raz autentično partizansko groblje gdje su sahranjeni posmrtni ostaci 10 boraca sa spomen-obilježjem + B ; Devast 26017 Slatinski Drenovac Spoč Nep. spomen-česma mađarskom bataljonu “Šandor Petofy" + C Sru 26017 Slatinski Drenovac Spoč spomen-česma s posvetom poginulim borcima mjesta + c Sru 259 73017 Slavonske Bare Pio Nep. na spomen-domu NOB-a + c Sru 26017 Stari Gradac Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama iz mjesta + B Oskv 26017 Suhopolje Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 26717 Španat Spo Nep, palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 264 74617 Virovitica ;Spo D. Džamonja spomenik s kosturnicom palim borcima i civilnim žrtvama u centru mjesta + B Šru 267, 268 756, 75717 ■Virovitica, spomen škola “Braća Ribar" Bis biste Ive Lole i Jurice Ribara ispred istoimene škole + C Ukl + 268 75817 Voćin Spo N. Kečanin palim borcima, predstavlja figuru borca koji poziva narod na ustanak + B Ukl 264 74717 Voćin Pio Nep. u spomen okružnog komiteta KPH + C : Devast 26517 Voćin Pio Nep. :u spomen pobijenih seljaka Kometnika + C Sru 26517 Voćin Pio Nep. u spomen španjolskog borca Ivana Brijačaka + C Sru 265

17 Voćin Kosgrobnica žrtvama ustaškog pokolja iz 1941. god. sagrađena u formi polukruga na kome su ploče s + B Ošt 265 749pojedinačnim imenima žrtava

17 Zdenci Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Ukl 259 73117 Zdenčina i Kos autentično grobnica u šumi kraj lugarnice : sahranjena tijela 22 boraca umrlih u obližnjoj partizanskoj bojnici + B i Sru 260 73217 Žiebine (Majkovac) Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + C Ošt 268 75918 Babina Greda i Spo podigli stanovnici u spomen poginulim borcima iz 3 naselja + B Min 28118 Babina Greda Spo podigli stanovnici u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama + B i Ošt i Pren 28218 Babina Greda Pio - Poginulom komandiru udarne čete Josipu Madjaru -Šolji + C Ukl 28318 Babina Greda Pio na kući gdje je osnovan prvi NOO + C Ukl 28318 Babina Greda Pio ' !--.... na kući gdje su se održavali ilegalni sastanci + C Ukl 28318 Babina Greda, Mjesni ured Pio ~ u spomen na pogibiju Mate Kneževića + C Ukl 28318 Bapska Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama iz Bapske > ; Oskv+ Pren 278 77718 Bapska Pio Nep. u spomen terencima - poginulim borcima i civilnim žrtvama + c Ukl 27818 Bapska Pio Nep. u spomen prvog mjesnog NOO za Bapsku + c Ukl 27818 Berak Po Nep. u čast poginulim borcima 3. krajiške brigade + c Ukl 27918 Bobota, Mitrovićeva ul. Pio Nep. na mjestu gdje je prvoborac Đoko Patković se prvi put sukobio s neprijateljima + c Ukl 27918 Bobota, OS Po Nep. u čast narodnog heroja Bogoljuba Vukajlovića - Lale, na istoimenoj školi + c Ukl 27918 Bobota, Patkovićeva Pio Nep. u spomen na Doku Patkovića i drugove + c Ukl 27918 Bobota, Patkovićeva Pio Nep. u spomen osnivanja prvog NOO Bobota + c Ukl ;27918 Bobota, Vatrogasno društvo Pio Nep. u spomen poginulih vatrogasaca - boraca + c Ukl 27918 Borovo Spo oslobodiocima Borova + B ;Oskv + 274 76518 Borovo Naselje Spo poginulim borcima i oslobodiocima Borova + B Ošt i 275 76718 Borovo, nogometno igralište Pio Nep. u spomen poginulih sportaša kluba "Sloga" + C Ukl 27918 Borovo, OŠ “Božidar Maslarić" Pio Nep. u spomen poginulim civilima Borova + C Ukl 27918 Borovo, željeznička ul. Pio Nep. u spomen osnivanja prve organizacije KP u Borovu + C Ukl 27918 Bršadin, OŠ "Braća Đurđević" Pio Nep. u spomen poginulih boraca i civilnih žrtava + C Ukl 27918 Cerna Pio f~... u čast 10 poginulih boraca Cerne i Siškovaca + C Ukl 27218 Cerna, Dom kulture Pio - u spomen Prvog NOO + C Ukl 27218 Čisto, u šumi Radiševo :Spo za 800 poginulih boraca, ranjenih partizana i antifašista + B Ošt 28118 Drenovci Spo Nep. u spomen palih boraca i civilnih žrtva + B Oskv 28118 Đurići Spo Nep. :za 16 poginulih boraca + B Ošt 28118 Gaboš Pio i~ u spomen Pere Bošnjaka poginulog gimnazijalca vinkovačke gimnazije + C Ukl 27218 Gaboš, OŠ Pio - u spomen 35 poginulih boraca i 17 civilnih žrtava + C Ukl 27218 Gajni Vir, šuma kod Gundinaca :Raz spomen-bajta ustanovama ratnog kotara Županja + B Devast ! 28118 Gunja ; Spo Nep. u spomen poginulih boraca i dva sovjetska avijatičara + B Sru 282 78318 Gunja Raz Nep. grob sovjetskih avijatičara sa spomen obilježjem - Ošt ;28318 Ivankovo Pio i~ s rodne kuće ubijenog antifašiste Mate Bosančića + C Ukl 27318 Ivankovo i Spoč T~ ispomen-česma za 51 palog borca i 75 civilnih žrtava + B Sru 27018 Klisa, OŠ Pio Nep. :u spomen poginulih boraca NOB-a + C : Ukl 279

Page 34: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Zup 1 Naselje IVrsta I Autor I Namjena |Reg (Stanje |Po |Ob IStrBr ISlikaBr18 Komletinci Spo Spomenik sa spomen grobljem za 3500 boraca I armije u završnim borbama + B Ošt 271 76118 Lovaš Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 274 76318 Lovaš Spo za 239 poginulih boraca iz završnih operacija + B :Oskv 275 76818 Lovaš, OŠ "Mladost" Pio Nep. :u spomen stradaiih civila + C i Uki 27918 Ludvinci. OŠ Pio Nep. u spomen na poginule borce i civilne žrtve + C Ukl !27918 Markušica. OŠ Pio - :u spomen poginulih boraca i civilnih žrtava + C Uki 27318 Mikloševci Spo poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama Mikloševca + B : Oskv+Ošt 275 76918 Mikloševci. grko-katolićko groblje Spo Nep. igrobnica sa spomenikom za 18 boraca 8. crnogorske brigade u završnim borbama + B Oskv 27518 Iviikluševci. OŠ Pio Nep. u spomen na poginule oslobodioce Mikluševaca + C Ukl 27918 Mohovo. OŠ “Marko Orešković" Pio Nep u spomen na poginule borce i civilne žrtve + C Oskv 279 78j18 Negoslavc' Spo Nep. spomenik sa slikama boraca u dvorištu crkve + B Ošt 27518 Nijemci Spo u spomen poginulih boraca VI Ličke divizije( podiglo stanovništvo) Sru :27018 Nijemci Spo u istom parku nalazi se i skupni spomenik za poginule borce sela Nijemci. Novo Selo, Podgrade i Lipovac Sru 27018 Novi Čakovci. Društveni dom Pio Nep. u spomen na poginule borce NOB-a + C Uki 28018 OpH'ovac Mjesni ured Pio Nep. u spomen na poginule borce i civilne žrtve + C Ukl 28018 Posavski Pocigajci, Mjesni ured P!o u spomen poginulih boraca NOR-a + C Ukl 28318 Privlaka Spo palim borcima i civilnim žrtvama Oskv-*-Ošt 27118 Prkovci Spo poginulim borcima i civilnim žrtvama mjesta + C Ukl 27118 Prkovci Pio - !s rodne kuće Mate Vidakovića, španjolskog borca + c Ukl 27318 Raćinovci Spo Nep. za 19 poginulih boraca + B Oskv 28218 Radoš Pio Nep. u spomen na osnivanje NO za Ilok + C Uki 28018 Rajevo selo Spo Nep u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama : + 3 iOšt+Oskv 282 78418 Retkovci Pio - u spomen 16 strijeljanih civila , + C Ukl 27318 Retkovci, Strossmayerova ul Pio” - !u spomen predratnog antifašiste Martina Benačića -i- C Uki 27318 Boljani Spo Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama j- iOšti-Oskv 28218 Sotin, Društveni dom Pio Nep. u spomen na poginule borce NOB-a + c Ukl 28018 Sremske Laze Spo poginulim borcima 5. krajiške divizije - Ošt 27118 Sremske Laze Pio -- u spomen 40 poginulih boraca i 92 civilne žrtve + c Ukl 27319 Sremsk: Čakovci Spo Nep spomenik borcima crnogorske brigade poginulim na Srijemskom frontu -i- B Oskv 276 77018 Srernski Čakovci, OŠ "Branko Radičević" Pio Nep. u spomen na poginule borce i civilne žrtve + c Ukl 28018 Stari Jankovci, željeznička stanica Spo poginulim borcima Ošt 27118 Stari Mikanovci Bis Nep. narodnog heroja Stjepana Jelića H- C Ukl 27218 Stari Mikanovci Bis Nep narodnog heroja Lavoslava Šrajera + c Ukl 27218 Strošinci Spo i poginulim borcima proboja na Srijemskom frontu + B Ošt 282 73518 Šarengrad. groblje Spo spomenik za 45o poginulih boraca I i II Proleterske divizije + B Oskv+Ošt 276 77118 Šidski Banovci Bis Nep narodnog heroja Šlobodana Bajića + C Oskv 27218 Šiškovci Spoč spomen-česma u čast AVNOJ a + c Ošt 28218 Šiškovci, OŠ Pio - na mjestu ilegalnih partizanskih sastanaka + c Ukl 28318 Štitar Spo Nep. u spomen poginulim borcima i civilnim žrtvama Štitara + B Ošt+ Pren 28318 Štitar, Mjesni ured Pio - u spomen strijeljanih talaca 1944. + C 28318 Tompojevci, groblje Spo Nep. za 29 nestalih boraca 4. krajiške, 4. srpske i 1. jugoslavenske brigade + B Oskv • Ošt 276 77218 Tompojevci, OŠ Pio Nep. u spomen na poginule borce i civilne žrtve + C Ukl 28018 Tovarnik Pio Nep. na mjestu bolnice Prve proleterske divizije i u spomen događaja kad su Nijemci pobili partizanske ranjenike + c Oskv 28018 Tovarnik Kos Nep. skupna grobnica za 462 borca poginula na Srijemskom frontu + B Oskv 27618 Tovarnik. Matoševa ul. Pio Nep. u spomen na poginule borce i civilne žrtve + C Ukl 28018 Trpinja Spo Nep. u spomen 73 poginula borca i 191 civilne žrtve + B Ošt 27618 Trpinja. igralište Pio Nep. poginulim sportašima, članovima društva “Sinđelić" + C Ukl 28018 Trpinja, OŠ ”6. septembar Pio Nep. u spomen na strijeljane antifašiste + C UKi 28018 Vinkovački Banovci Spo poginulim borcima i civilnim žrtvama Ošt 27118 Vinkovci Spo uz kosturnicu u gradskom parku bio je i spomenik Slavonskoj udarnoj brigadi s 11 plaketa -portreta

+ B Oskv+Ošt 271istaknutih antifašista18 Vinkovci Pio na pročelju zgrade bivšeg ustaškog zatvora + C Ukl 27318 Vinkovci Kos u spomen 11 strijeljanih komunista 1942 godine + B Ošt 270 76018 Vinkovci. Drvarska ul. Pio na mjestu hapšenja skojevca Antuna Martinovskog-Babe + C Ukl 27318 Vinkovci, Duga ulica Pio u spomen Antunu Gauderu poginulom vinkovačkom gimnazijalcu + C Ukl ; 27318 Vinkovci, gimnazija Pio !” u spomen 12 poginulih omladinaca + C Ukl 27318 Vinkovci, groblje Spo poginulim borcima Srpske i Makedonske divizije i brigadi tenkista (200 poginulih) + B Oskv 27118 Vinkovci, Moše Pijade 11 Pio j ” ................................. u spomen na sastajalište vinkovačkih antifašista + C Ukl 273

Page 35: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup 1 Naselje Vrsta Autor [Namjena |Req Stanje |Po I Ob StrBr SlikaBr18 Vinkovci, prilaz gradu Spo oslobodiocima grada i tenkistima. Na postolju uz spomenik je tenk-ratni trofej + C Ukl 272 76218 Vinkovci, Trg M. Romčevića Spo U spomen prvoborca Mirka Romčevića + C Ukl 27218 Vinkovci, ul. Đure Đakovića Bis Nep. prvoborca Antuna Martinoskog-Babe + C Ukl 2721818

VrbanjaVrbanja, lovačka kuća

Spo

Pio

Nep. spomenik-ploča poginulim borcimau spomen na noć u kojoj je pod zaštitom boraca prevedeno 500 suradnika NOB preko srijemskog fronta na oslobođeni teritorij

+ cOštUkl

283

283

18 Vrbnica Spo poginulim borcima i civilima iz mjesta + c Oskv 27118 Vukovar Bis Nep. u spomen Edvardu Kardelju + c Ukl 2781818

VukovarVukovar, "crveni magazin"

BisPio

Nep.Nep.

kod Radničkog doma bista Stjepana Supanca na zgradi bivšeg ustaškog zatvora

+ c + c

UklUkl

+ 278280

778781

18 Vukovar, "Luka" Pio Nep. u spomen Mile Gorete + c Ukl 28018 Vukovar, Dubrava Kos Nep. spomenik s grobnicom u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 1027 vojnika I bugarske armije + B Sru ; + 277 775, 77618 Vukovar, Dudik SpoP spomen-park na mjestu ustaškog gubilišta + B Devast 274 764, 7651818

Vukovar, gimnazija Vukovar, Lušac

PioPio

Nep.Nep.

u spomen Tome Gorete, poginulog gimnazijalca u spomen osnivanja Kotarskog komiteta partije u naselju Lušac

+ C + C

UklUkl

280280

18 Vukovar, Nova ul. Pio Nep. na kući u kojoj je stanovao Josip Kraš + C Ukl 28018 Vukovar, OŠ "Braća Đorđević" Bis Nep. u spomen braće Đorđević pred istoimenom školom + C Ukl 278 77918 Vukovar, OŠ "I. G. Kovačić" Bis Nep. u spomen Ivana Gorana Kovačića pred istoimenom školom + C Ukl + 2781818

Vukovar, predvorje gimnazije Vukovar, Radnički dom

BisPio

Nep.Nep.

bista Tome Goreteu spomen na održavanje 2. kongresa KPJ 1920. god.

+ c + c

UklUkl

278280

18 Vukovar, Radnički dom Pio Nep. u spomen Stjepana Supanca + c Ukl 28018 Vukovar, Trg Spo Z.Janeš palim borcima i civilnim žrtvama + B Ošt 277 77318 Vukovar, željeznička stanica Pio Nep. u spomen na dan kad je izvršen desant jedinica Crvene armije i Vojvođanske brigade + C Ukl 28018 Vukovar-Osijek, cesta Spo Nep. u spomen na prvi oružani sukob s ustašama + B Ošt 277 77418 Županja Spo N. Kečanin spomenik s kriptom za poginule borce + B Min 281 78218 Županja Raz - stalna izložba radničkog pokreta i NOB-e + C Ukl 28318 Županja, hotel Pio - u spomen na stradanje 8 talaca ispred konačišta ;+ C19 Arbanasi Bis Nep. antifašiste Krsti Ljubičiću ispred istoimene OS ;+ C Ukl + 29019 Benkovac Kos Nep. spomen-kosturnica palim borcima + B Oskv 28419 Bibinje Spo Nep. palim borcima i strijeljanim rodoljubima :+ B Min 28519 Bilišani Kos Nep. palim borcima + B Ošt 28519 Brgud Spo Nep. palim borcima i žrtvama fašizma + B Sru 28419 Briševo Spo Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava + B Sru 28519 Brodarica Bis K. Kostov antifašiste Velimira Škorpika ispred istoimene škole :+ C Ukl + 29019 Brodarica Bis K. Kostov spomen bista i ploča Đuri Đakoviću u krugu istoimene vojarne + C Ukl 29019 Crno Spo Nep. u čast 11 palih boraca ispred zgrade OS + B Sru 285 78619 Dobropoljci Pio Nep. ploča na zgradi u kojoj je bilo središte kotarskog komiteta KPH + C Sru 28419 Dobropoljci Kos Nep. spomen-kosturnica palim borcima : + B Min 28419 Donji Karin Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 28519 Gornja Jagodnja Spo Nep. palim borcima + B Min 28519 Jazine Pio Nep. narodnom heroju Slobodanu Macuri na rodnoj kući + B Ukl 29019 Kakma Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Min 28519 Obrovac Bis Nep. narodnom heroju Tomi Breulju + C Sru 28519 Olib Pio Nep. na mjestu pogibije narodnog heroja Vlade Bagata + C Sru 286 78719 Pakoštani Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Min 286 788, 78919 Parčići Pio Nep. na zgradi gdje je bio štab 19. Udarne divizije + C Sru 28519 Poljica Spo Nep. u čast palih boraca i civilnih žrtava ispred OS + B Min 286 79019 Posedarje Spo M. Grgas, 1973. palim borcima i civilnim žrtvama + B Sru 287 791. 7921919

PrivlakaRažanac

SpoSpo

M. Sanga Nep.

"palim borcima NOR-a" palim borcima i civilnim žrtvama

+ B + B

OštOšt +

287287

793

19 Silba Spo Nep. palim borcima NOR-a ispred OS + B Min 287 79419 Smiljčići Kos Nep. poginulim borcima i civilnim žrtvama + B Oskv 28519 Smoković Spo Nep. palim borcima NOR-a + B Sru 28819 Stankovci Spo Nep. palim borcima NOR-a + B Sru 285

795, 796a dod19 Sukošan Spo Nep. u čast 44 pala borca i 17 civilnih žrtava + B Ošt 288.dod

19 Sveti Filip Jakov poginulim borcima i civilnim žrtvama ! + B Min 288 797,7981H Veli Iž spomen-biste organizatorima ustanka + B Ukl : + 288

Page 36: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup iNaselie [Vrsta |Autor |Nam|ena ]Req Istanje |Po |0b |StrBr [SlikaBr |19 Višnjik Bis Nep. narodnom heroju Voljku Vlahoviću ispred isto mene OS :+ C Ukl + 29019 Vrsi Spo Nep. palim borcima i civilnim žrtvama + B Min 28919 Zadar Pio Nep. s kuće u ulici Ante Kuzmanića gdje su se sastajali aktivisti NOP-a + C Ukl + 29019 Zadar Pio Nep. .3. Pomorskom obalnom sektoru NOV + B Ukl + 29019 Zadar Pio Nep. :poginulim borcima na zgradi Gradskog poglavarstva + C Ukl + 29019 Zaton Spo S. Gračan palim borcima i civilnim žrtvama + B ; Min 289 799, 8001919

Zemunik Donji Zegar

SpoKos

Nep.Nep.

strijeljanim rodoljubima palim borcima

+ B + B

OštOšt

289285

801

2020

BeterBistra

PioPio

Nep. u čast poginulog prvoborca Miška Valečića poginulim borcima NOB

+ C + C

OštUkl

303318 883

2020

Bistranska Poljanica Bistranska Poljanica

SpoPio

spomenik Josipu Prši u OŠ u OŠ Josipu Prši

+ B + C

SruUkl +

317318

l880

20 Bolč Spo Nep. poginulim borcima i žrtvama faš. + B Sru 315 8712020

.BožjakovinaiBrdovec

PioSpo

Nep. ;na staroj školi u spomen ilegalne tehnike KP palim borcima za 3 sela

+ C + B

UklOskv

297318

20 iBrdovec Pio Nep. ploča na Foto-klubu "7 sekretara SKOJ-a” + C Ukl + 319?2020

: Bregana Bregana

BisPio

Nep.Nep.

u čast Mije Oreškog ispred OS na rodnoj kući Dragutina Jurkošeka

+ C+ c

UklOšt

+ 306307

838843

20 Bregana Pio Nep. u Remontnom zavodu u čast poginulih boraca + c Pren 308 845-84720 Budinjak (Zumberak) Bis Nep. španjolskom borcu Petru Stiću, bakar + B Sru 306 83720 Bukevje Pio Nep. spomen ploča na Zadružnom domu + C Ukl 31420 Bukevje Raz - dokumenti iz NOB; spomen soba u Društv. Domu + C Ukl 31320 IBuševec Pio Nep. :poginulim borcima + C Ukl 31320 Bušovec Spo palim borcima NOB + B Ošt 311 85520 iCvetković Pio Nep. 4 ploče:za pog. borce;bratstvo i jedinstvo;prvoborce Korduna i 40-god. KPJ + C Ukl 30120 Cvetnić Brdo Spo u spomen formiranja brigade "F. Ogulinec -Seljo" + B Ošt 310 85120 Divljača, šuma kraj Sesveta Pio autentično na mjestu ratne zemunice u kojoj je bio obavještajni centar + B Ukl 30920 Donja Kupčina Pod Nep. spomen-biste tri prvoborca + B Ošt 301 i 82120 Donja Kupčina Kos Nep. poginulim borcima + B Ošt 299 81720 Donja Kupčina Raz Nep. ispomen-kamen na mjestu pogibije Milana Simića Mraovića + B Dotrajao 301 182220 Donja Kupčina Raz Nep. ;spomen-kamen na mjestu pogibije komandanta 2. bataljona Ivana Kežmana + B Ošt 301 82420 : Donja Kupčina Spoč Nep. u šumi gdje je formiran bataljon "Kljuka" + B Ošt 301 82320 iDrenje Pio Nep. poginulima u I i II svj. Ratu + B Pren 3192020

:DubranecDubrava

SpoPio Nep.

u spomen na bitku 23. Kol. 1943. ubijenim članovima KPH i NOO

+ B+ C

OštUkl

313317

20 Dugo Selo Spo Nep. Za poginule borce tri sela + B Ošt 294 80220 Dugo Selo Spo N. Kečanin, 1950. "Partizan s puškom" + B Ošt+Oskv 295 80320 Dugo Seio Kos V. Dajht I arh. A.Glumčić grobnica boraca + B Ošt 29720 Dugo Selo, vrtić Raz Nep. ispomen-reljef s likom Marice Robić Keber + C Ukl + 297 81120 ;Dugo Selo-Božjakovina Spo Nep. :U počast Đuri Dropcu i Mirku Heraku + B Ošt 295 80420 Farkuševac Spo Nep. poginulim borcima mjesta + B Ošt 316 87720 : Goljak (Slavetički) Pio Nep. u spomen stradanja komandanta žumberačkog odreda Steve Hinića + C Sru 30320 Gorica Svetojanska Spo Nep. spomen na 30 boraca, koji su na tom mjestu poginuli + B Sru + Pren + 300 8202020

GračecGrdanjci

PioSpo

Nep.Nep.

:u čast boraca NOB na Vatrogasnom domu palim borcima s pločom

+ C + B

UklOšt

297307 841

20 Ivanec Spo česma s reljefima sa scenama iz NOB + B Sru 317 87920 : Ivanić Grad Spo M. Bračun u znak sjećanja na sastanak komunista Dugog Sela, Čazme i Kutine i podizanja ustanka + B Sru 299 815. 81620 i Ivanić Grad Bis Nep. bista narodnog heroja Vinka Jeđuta 4- C Ošt 29920 Ivanja Reka Kos Nep. U počast 10 strijeljanih talaca + B Oskv 296 805-80720 Jastrebarsko Pio Nep. ploča na rod. kući braće J. P. Kazića, poginulih na početku ustanka + C Ukl 3032020

JastrebarskoJastrebarsko

PioPio

Nep.Nep.

^spomen na oslobađanje Dječjeg logora u dvorcu ploča na rodnoj kući Arnolda Štrausa, zamj. komandira omladinske čete u čast 24 poginulih boraca i žrtvama fašizma

+ B + B

UklUkl

303302 828

20 Kabal Spo + B Sru 315 8722020

KaljIKerestinec

SpoSpo

Nep. u počast poginulim borcima u spomen žrtvama kerestinečkog logora

+ B + B

OštOšt

302306

825840

20 ; Kloštar Donji Spo B. Badel u znak sjećanja na proš. konf. OKKP Čazma, rujan 1941. + B Sru 298 81420 i Kloštar Ivanić Spo Nep. poginulim borcima kod Crvenog kipa + B Ošt 29820 i Ključ Pio članu Vatrogasnog društva Miji Kruliću + C Ukl 318

Page 37: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje Vrsta |Autor [Namjena |Req Istanje I Po I Ob I StrBr [SlikaBr |2020

KostanjevecKozjača

PioSpo

Nep p oća na zgradi opć"'epoginu im borcima Šiljakovma-Kozlača

+ c+ B

;Preni Ošt

303310

20 Kraš c Spo Neo poginulim borcima XII Proleterske brigade + B Ukl 300 81820 Kravarsko Spo poginulim borcima NOB + B Ošt + Pren 312 86220 Križ, šuma žutica Pio autentično ploča na lugarnici u šumi na mjestu partizanskog prijelaza + c Ukl + 30420 Križ-Novoselec Spo i Nep. poginulim borcima NOB + B Ošt 303 83020 Kupinec Raz autentično ;u kući su živjeli roditelji J. B. Tita od 1912. nakon odlaska iz Kumrovca + B Ukl 29920 Laduč Pio spomen-ploča Marijanu Badelu na Dječjem vrtiću + C Ukl + 31920 Lekneno Pio Nep. ipoginulim borcima NOB + C Uki + 31320 Le pravica Spo Nep. U čast 46 žrtava fašizma, 1944. + B Devast 296 80820 Lijevi Sredičak Pio Nep. ;poginulim borcima NOB-e + C Sru 302 82720 Luka Spo poginulim borcima i žrtvama fašizma + B Ošt 318 881, 88220 Luka Pio Nep. prvoborcu Branku Masnjaku + C Ukl 31920 Lukavec Spo Nep. palim borcima + B Ošt 311 85620 Lukinić Brdo Spo Nep. spomenik poginulim borcima na mjes. Groblju + B Ošt 311 85720 Mala Buna Pio Nep. poginulim borcima Male Bune i Ključić Brda + c Ukl 31320 Mičevec Spo Nep. poginulim borcima + B Ošt 311 85820 Nova Kapela Spo Nep. spomenik s kosturnicom za 63 pala borca i + B Ošt 315 87420 Nova Kapela Spo ipovodom 40-god osnivanja NOO + B Sru 314 87020 Novaki Spo Nep. u čast poginulih boraca i žrtava terora + B Sru + Pren 304 83120 Novaki Pio autentično ina kući P. Vidakovića u spomen zagrebačke partijske konf. + c Ukl 307 84220 Novo čiče Spo poginulim borcima + B Ošt + 31120 Novoselec Spo Nep. palim borcima + B Ošt + 30320 Oborovo Raz - "Oborovska bitka" nekadašnja muzejska zbirka + c Ukl 29720 Obreška Donja Spo Nep. U čast poginulih boraca za 5 sela + B Sru 298 81220 Opatija Spo iu spomen poginulom kom. Rukavini(Sidi) + B i Ošt 311 85920 Opatinec Spo Nep. i U čast poginulih boraca za 3 sela + B Ošt 298 81320 Otruševec Spo Nep. ipoginulim borcima NOB + B I Ošt 306 83920 Planina Spo Nep. palim hrvatskim i slovenskim partizanima + B Sru 305 83420 Pluska Pod na mjestu gdje su djelovale partizanske ustanove u klijetima i zemunicama + B Ošt 31920 Pokupsko Spo poginulim borcima NOB + B Sru + Pren 312 86320 Pokupsko Kos palim borcima kraja + B Ošt 31220 Preseka Spo poginulima u NOB iz Preseke + B Ošt 31720 Preseka Spo Nep. U čast Zagrebačkog partizanskog odreda + B i Ošt 297 81020 Preseka Kos Nep. i sahranjeni 2o boraca + B Sru 31520 Pribić Pio Nep. ipoginulim borcima, na tvornici cipela Šimecki + c Ukl + 303 82920 Rakitje Spo Nep. iunutar sp. bista organizatoru ustanka Ivanu Sokolčiću-Fabjanu + B Sru + 304 83220 Rakovec Spo Nep. i poginulima iz I Proleterske divizije + B Ošt 316 87820 Rečica Spo Nep. : palim borcima + B Ošt 30320 Ruča Bis bista kom. brigade Ivana Mladena uz spomenik + C Sru 310 853, 854 i20 Rugvica Spo Nep. U čast Posavskog odreda + B Oskv 297 80920 Rugvica Pio Nep. Skinuta ploča i promjenjeno ime škole - Ukl 29720 Samobor Spo Nep. "Partizan s puškom" + B Ukl + 305 83620 Samobor Pod Nep. ispomen biste ubijenih 7 sekretara SKOJ-a, bronca + B Ukl + 305 83520 Sesvetski Kraljevec Spo iza 17 poznatih i 13 nepoznatih poginulih boraca + B i Ošt 309 84920 Sesvetski Kraljevec SpoP ploča na ulazu spomen-parka + C Ošt 309 85020 Sesvetsko Cerje Kos Nep. borcima poginulim za oslobođenje Zagreba + B Ošt 309 84820 Sošice Kos A. Freundereich sahranjeni pos. ostaci 380 žumberačkih boraca + B Ošt + Pren 302 8262020

Starča, šuma kod Samobora Strmec

SpoPio

Nep.Nep.

u spomen formiranja mjesnog kom. KPH ;u spomen žrtava i poginulih boraca

+ c+ C

SruUkl

305307

20 Suša Pio Nep. ipoginulim borcima NOB + C Ukl 313 86420 Sveta Nedjelja Spo Nep. iu dvorištu OS P. Videkovića + C Sru 304 83320 Sveta Nedjelja Pio Nep. iu čast palih boraca i žrtva faš. U predvorju OŠ + C Ukl 307 84420 Sčitarjevo Spo palim borcima NOB + B Sru 310 85220 Senkovec Pio Nep. poginulim borcima tog kraja, 1951. + c Ukl 318?20 Sumećani Spo Nep. Ü čast oslobađanja Čazme + c Ošt 29820 Veleševec Spo Nep. poginulim borcima NOB-a + B Ošt 312 86020 Velika Gorica Bis bista Veljka Vlahovića pred istoimenom školom + c Ukl 310

Page 38: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

388

[Žup 1 Naselje20 ;Velika Gorica20 Velika Gorica20 -Velika Gorica20 Velika Mlaka20 Velika Ostrna20 Višoševica20 Vrbovec20 Vrbovec20 Vrbovečka Dubrava20 Vrbovečka Dubrava20 Vrbovečka Dubrava20 Vukovina20 Zagreb - Bidrovec20 Zagreb - Čučerje20 Zagreb - Čučerje20 Zagrebi - Čučerje20 Zagreb - Čulinec20 Zagreb - Dotršćina: spomen područje20 Zagreb - Dotršćina: spomen područje20 Zagreb - Dotršćina: spomen područje20 Zagreb - Dotršćina: spomen područje20 Zagreb - Dotršćina: spomen područje20 Zagreb - Dugave20 Zagreb - Granešina20 ižagreb - Hrvatski Leskovac20 ižagreb - Jakuševac20 Zagreb • Klara20 Zagreb - Kupinečki Kraljevec20 Zagreb - Markuševec20 Zagreb - Mirogoj20 Zagreb - Novoselec20 Zagreb - Öporovec20 Zagreb - Peščenica20 ižagreb - Peščenica20 Zagreb - Peščenica20 Zagreb - Piškorov brijeg20 Zagreb - Remete20 Žagreb - Sloboština20 Žagreb - Šopot20 Zagreb - Stenjevec20 ižagreb - Stenjevec OŠ20 Zagreb - Špansko20 Zagreb - Trešnjevka, park20 Zagreb • Trnsko20 Zagreb - Voltino naselje20 ižagreb - Vrabečak20 Zagreb - Zapruđe20 i Zagreb - Zelengaj

20 Zagreb, Ante Kovačića 1 20 Žagreb, Avenija Vječeslava Holjevca 20 Zagreb, Badalićeva 24.20 Zagreb, Baruna Filipovića 20 Zagreb, Boškovićeva 36 20 Zagreb, Bračunova 8 20 Žagreb, Branimirova 71.20 :Žagreb, Branimirova ul.20 Zagreb, Cerska 3

[Vrsta I Autor I Namjena |Reg Istanje I Po I Ob (StrBr ISlikaBrPio is OŠ "10 lipanj"-dan oslobođenja Vel. Gorice + C Ukl 4- 313 866Pio :na školi "Voljko Vlahović" + c Ukl 4- 313 865

; Pio Spomen Jurju Kokotu čije je ime nosilo Nar. Sveučilište + c : Ukl 4- 313 867Spo ipoginulim borcima 4- B Ošt 312 861Spo Nep. iSpomenik žrtvama fašizma + B i Ošt 296Pio Nep. u spomen na pogibiju borca Petra Višoševica * C Ošt 303Spo Nep. : u čast 14 talaca koje su Nijemci strijeljali 4- B Ošt 316 876Spo Nep. poginulim borcima NOB + B Ošt 316 875Spo V. Radauš ispomenik palim borcima, bronca 4 B Sru, Oskv f 314 869Pio Nep. svim društv. org. od 1941 do oslobođenja + C Ukl 317Kos grobnica palih boraca NOB + B Oskv 315 873Pio Đuri Štanišiću na istoimenoj školi 4- C Ukl 4- 314 868Pio ' iu spomen poginulim učenicima OŠ 4- C Ukl 331Spo ipoginulim borcima u NOB-u 4- B Prem i Oskv 326 899. 900Pio iu spomen 20 civilnih žrtava na pročelju bivše škole * c Ukl 327Kos ;u spomen poginulih boraca 4- B Oskv 325 896Pio i u spomen 19 obješenih žrtava fašističkog terora na željezničkoj stanici 4- C Ukl 327Spo J. Seissel i V. Bakić ispomenik na sjećanje poginulima u Zagrebu 4 A Oskv 4- Ošt + 329 906

i Spo j . Seissel i V. Bakić ispomenik u dolini grobova za oko 7000 strijeljanih žrtava + A Oskv 4- Ošt 328Spo J. Seissel i V. Bakić ispomenik poginulim građanima u borbama za oslobođenje Zagreba 4- A Oskv 4- Ošt 329Pod J. Seissel i V. Bakić iu spomen području uništena je elektroinstalacija i razglas, te uklonjen tlocrt spomen područja + A i Devast 329 907, 908SpoD J. Seissel i V. Bakić i grobovi strijeljanih boraca partizanskog odreda "Matija Gubec" + A Oskv 4- Ošt dod.Bis Josipa Kraša u predvorju istoimene OŠ + C Ukl 4- 336Kos i u spomen obješenim žrtvama fašističkog terora 4- B Ošt 326Pio Nep. poginulim borcima braći Bedek na pročelju istoimenog Dječjeg centra 4 C Ukl + 336Spo palim borcima NOB-a 4- B Ukl + 335Pio Nep. poginulim borcima Klare, Odre i Obrežja + C Ukl 336Spo poginulim borcima 4- B Oskv 335 923Pio na zgradi Društvenog doma - za 33 poginula građana Markuševca 4- C Ukl 331Kos Đ. Kavurić grobnica narodnih heroja 4- A Min 331 i 912-914Spo poginulim borcima 4- B Ošt 326Spo palim borcima 21. Srpske i 42. Makedonske divizije u završnim borbama 1945. 4- B Ošt 326 897, 898Spo i u parku tvornice "Prvomajska" poginulim borcima NOB-e 4- B Ost 337Bis Žorka Goluba, člana RK KPH 4- C Ukl • 4- 337Bis Jaroslava Hvale, strijeljanog na Dotrščini 5. 8. 1941 4- C Ukl 4- 337Kos za poginule borce i 3 obješena antifašista 4- B Osk i Pren 339 931Spo poginulim borcima 4- B Ošt 329 909Pio u čast 88 simboličnih ruža za J. B. Tita 4- C Ukl 336

i Bis biste narodnih heroja: Z. Brkića, V. Bubnja i K. Rakića u predvorju Građevinskog školskog centra 4- C Ukl + 336 924Pio Nep. iu Nog. klubu u spomen 8 poginulih članova 4- C Ukl 4- 340Pio Nep. iza 64 poginula učenika škole 4- C i Ukl 4- 340Spo ipoginulim borcima + B Ukl 339Spo L. Lozica : narodnom heroju Veljku Vlahoviću 4- B Ukl 341 936Bis Kreše Rakića u predvorju OŠ 4- C Ukl + 336Bis marodnog heroja Rade Končara pred istoimenim školskim centrom + c Ukl + 342Spo iznanim i neznanim borcima NOR-a 4- B Sru 339 930Bis Kate Pejnović ispred istoimenog Dječjeg centra 4- C Ukl 4- 336

Piou parku na Zelengaju gdje je u okršaju s policijom poginuo Josip Kolumbo, a ranjen sekretar

4- C Ukl — 322Pero Popović - Aaa

Pio i (Farmaceutski fakultet) - 1 2-rici studenata - žrtvama fašističkog terora 4- C Ukl 4- 320Spo ispomenik Vječeslavu Holjevcu 4- B Min 4- 344Bis L. Ilić narodnog heroja Kate Dumbović ispred istoimenog Dječjeg vrtića 4- C Ukl 4- 341Bis i K. A. Radovani bista Ive Lole Ribara kod Doma zdravlja koji je nosio njegovo ime 4- B Ukl 4- 323 892Pio Ivici Habuneku,ačlanu MK ŠKOJ-a 4- C Ukl 333Pio na mjestu nekadašnje štamparije 4- C Ukl 324Pio Nep. U Tvornici ulja obilježeno mjesto ubijenog Mirka Bukovca, člana CK KPH 4- C Ukl 334Pio kod podvožnjaka na transformatoru, evocirajući na diverziju rušenja transformatora 4- C Ukl 334Pio i u čast Nikole Kefečeka, antifašiste iz Dubrave 4- C Ukl 328 905

Page 39: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

IŽup j Naselje IVrsta [Autor I Namjena [Reg Istanje |Po I Ob I StrBr IS likaŠT20 Zagreb, Deželićeva 16 Pio na kući Milana Milanovića, člana MK KPH ubijenog u Jasenovcu + C Ukl + 32120 Zagreb. Dragulinec Pio autentično u šumi na mjestu gdje su se održavali ilegalni sastanci aktivista + C Ošt 340 93420 Zagreb, Drenovačka b. b. Bis Z. čular narodnog heroja Nikole Nine Marakovića + C Ukl + 342 93720 Zagreb, Ekonomski fakultet Pio poginulim profesorima i studentima + C Ukl + 33820 Zagreb, Fijaminova 6 Pio Nep. na mjestu pogibije skojevca Nikodema Komljenović-Koje + c Sru 34320 Zagreb, Fijanova 10 Pio 2 spomen ploče u tvornici "Meba" - 12-rici poginulih radnika, i u čast uvođenja radničkog upravljanja + c Ukl + 33020 Zagreb, Gajeva 28 Pio gdje je održana 1940. godine 6. zemaljska konferencija KPJ + B Ukl + 320 88520 Zagreb, Goljak 8 Pio na rodnoj kući narodnog heroja Vladimira Nemeta Brace + C Ukl + 32220 Zagreb, Gornje Vrapče Spo za 103 poginula borca i 40 civilnih žrtava + B Min 339 92920 Zagreb, Gradišćanska 26 Pio ploča u krugu tvornice "Tvorpam" - poginulim radnicima + C Ukl 32420 Zagreb, Heinzelova 7 Pio gdje su se održavali ilegalni sastanci MK SKOJ-a + C Ukl 330 91120 Zagreb, Hercegovačka 65 Pio na kući u kojoj su se uoči rata održavali sastanci CK KPJ + C Ukl + 32020 Zagreb, Horvati Bis Stjepana Bencekovića, organizatora ustanka iz predvorja istoimene OŠ + C Ukl + 33620 ;Žagreb, Hrvojeva ul. Pio Nep. 29-poginulih članova rkud "Tekstilac" + C Ukl 33420 Zagreb, Ilica 224 Pio u zgradi Zagrebačke pivovare - poginulim radnicima i komunistima pivovare + C Ukl + 32320 Zagreb, Ilica 49 Pio gdje su djelovali članovi CK KPJ i gdje je osnovana podružnica metalaca 1922. god. + C Ukl + 32020 ;Zagreb, Ivanićgradska 24. Spo V. Radauš Marku Oreškoviću ispred istoimene OŠ + B Ukl 33720 Zagreb, Jandrićeva 74 Pio na zgradi ustaškog mučilišta "sing-sing" + C Ukl 333 91720 ^Zagreb, Jurišićeva 13 Pio u predvorju pošte, 2. spomen-pioče: diverzija 14. 09.1941. u spomen 32 poginula radnika pošte + C Ukl + 32020 Zagreb, Kapucinska 20 Pio Pete zemaljske konferencije KPJ (1940. ) + A Ukl + 327 90420 Zagreb, Kapucinska 20 SpoD - Muzej Pete zemaljske konferencije KPJ + A prestao s radom + 32820 Zagreb, Kate Dumbović Pio Nep. na pročelju željezničke stanice "Samborčeka" - u spomen na pogibiju radnika Milana Gotlicha + C Ukl 343 94120 Zagreb, Kennedyjev trg 6 Pio u predvorju Ekonomskog fakulteta - poginulim studentima + c Ukl + 33020 Zagreb, klaićeva 13 Pio s pročelja Tvornice duhana - poginulim radnicima + c Ukl + 324 89320 Zagreb, Klaićeva 17 Pio u čast Janka Gredelja, koji je ranjen prilikom policijske provale u štampariju + c Ukl 32420 Zagreb, Klaićeva 17 Pio gdje je 1940. Godine bila ilegalna štamparija + c Ukl 324 89420 Zagreb, Koprivnička ul. Spo T. Ostoja poginulim borcima naselja Gajevo-Jarun + B Ošt 341 93520 Zagreb, Kralja Zvonimira 70 Pio na zgradi u kojoj je stanovala Tatjana Marinić, član MK KPH + c Ukl + 33820 Zagreb, krešimirov trg Bis narodnog heroja Josipa Kulušića u parku + B Ukl + 33220 Zagreb, Krešimirov trg Bis L. Lozica narodnog heroja Jože Vlahovića u parku + B Ukl + 33220 iZagreb, Krešimirov trg 2 Bis narodnog heroja Božidara Adžije u hodniku Doma sindikata + B Ukl + 33220 ižagreb, Krešimirov trg 2 Bis Đure Salaja u hodniku Doma sindikata + c Ukl + 33220 Zagreb, Krešimirov trg 2 Bis narodnog heroja Josipa Kraša u hodniku Doma sindikata + B Ukl + 33220 Zagreb, Krešimirov trg 2 Bis Andrije žaje u hodniku Doma sindikata + C Ukl + 33220 Zagreb, Križanićeva 4 a Pio profesoru Aleksandru Szemnitzu i 24-tvorici poginulih učenika gimnazije + C Ukl 33420 Zagreb, Križanovićeva 4 Bis K. A. Radovani 2 biste narodnih heroja Ive Lole i Jurice Ribara u hodniku istoimene gimnazije + B Ukl + 33220 Zagreb, Kršnjavoga 2 Bis u OŠ bista narodnog heroja Rudi Čajevca + C Ukl + 31920 Zagreb, Kulušićeva 16 Bis :K. A. Radovani narodne herojke Nade Dimić u krugu istoimene tekstilne tvornice + B Ukl + 33220 Zagreb, Kulušićeva 16. Pio Nep. narodnom heroju Nadi Dimić na pročelju istoimene Tvornice + C Ukl 33420 Zagreb, Kumičićeva 6 Pio na kući u kojoj je objavljen prvi broj "Borbe", glasila KPJ + C Ukl + 320 88620 Žagreb, kustošijanska 141 Raz spomen-obilježje - obilježavalo je kuću obitelji Cvijić u kojoj su stanovali J. B. Tito i R. Čolaković + B Ošt 32220 Zagreb, Kustošijanska 272 Spo spomenik 13. Proleterskoj brigadi ispred istoimene škole + B Ošt 322 88920 Zagreb, Kušlanova 52. Pio Nep. za 35 poginulih boraca i civilnih žrtava + C Ukl + 33820 Zagreb, Laginjina 13 Bis narodne herojke Anke Butorac + B Ukl + 332 91520 Zagreb, Laščinska 32 Bis K. A. Radovani Ive Lole Ribara u istoimenom studentskom domu + B Ukl + 33020 Zagreb, Laurenčićeva b. b. Bis Miloja Pavlovića pred istoimenom OŠ + C Ukl + 33720 Zagreb, Lovinčićeva b. b. Bis Andrije Žaja, člana CK KPJ u krugu istoimene radne organizacije + C Ukl + 33820 Zagreb, Lučko Bis Franje Puškarića u parku OŠ + C Ukl + 336 92520 Zagreb, Lučko Raz Nep. spomen-reljef poginulim borcima iz Lučkog na Društ. Domu + C Ukl 336 92620 Zagreb, Maksimirska 10 Pio u spomen radnicima tvornice "Upa Mili" + C Ukl 33020 Zagreb, Mandrovićeva 3 Pio poginulim radnicima pekare + c Ukl 33020 Zagreb, Markuševačka 11 Pio Nep. na mjestu pogibije Josipa Debeljaka sekretara SKOJ-a + c Ukl 33820 Zagreb, Medveščak 2 Pio Revolucionaru Đuri Đakoviću, koji je u toj kući stanovao + c Ukl 33520 Zagreb, Medvešćak 16 Pio na mjestu pogibije Ivana Mečara, člana MK KPH + c Ukl 33320 Zagreb, Mihanovićeva 1 Pio (Hotel Esplanade) za 10 poginulih radnika hotela + c Ukl + 32020 Zagreb, Mihanovićeva 12 Pio za 22 poginula radnika Uprave željeznica + c Ukl + 32020 Zagreb, Miroševačka 131 Pio u spomen poginulim borcima na zgradi MZ + c Ukl 32720 Zagreb, Mlinarska 8 ;Plo ploča s reljefom u čast 7 poginulih sekretara SKOJ-a + c Ukl + 321

Page 40: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

[Žup 1 Naselje I Vrsta I Autor I Namjena |Reg IStanje |Po |Ob I StrBr ISlikaBr |20 Zagreb, Murterska 25 Pio Nep. na kući u kojoj je bila tehnika CK KPJ + C Ukl + 34520 Zagreb, Nikole Tesle 7 Pio gdje je bila trafika koju su vodile sestre Baković. važan ilegalan punkt + C Ukl + 321 88820 Zagreb, Nova cesta 133. Bis L. Ilić Kate Dumbović ispred istoimene OŠ + C Ukl + 342 93920 Zagreb, Nova cesta 37. Bis narodnog heroja Jože Vlahovića + C Ošt 34120 Zagreb, Opatička 20 i PIO. (Muzej grada Zagreba), poginulim konzervatorskim radnicima + C Ukl + 32120 Zagreb, Opatička 20 SpoD izložbena zbirka 10. Zagrebačkog korpusa u Muzeju grada Zagreba + B zatvoreno + 32020 Zagreb, Opatički trg b. b. Bis narodnog heroja V'ladimira Gortana + C Ukl 34120 Zagreb, Palmotićeva 29a Pio na mjestu gdje je u okršaju s ustašama poginuo Ladislav Parfant. član MK KPH + C Ukl 32120 Zagreb, Pantovčak 178 SpoD - Memorijalni muzej 8. Zagrebačke partijske konferencije + A prestao s radom + 319 .88420 Zagreb, Polj. Šum. Fak. Pio ploča s reljefom poginulim borcima u predvorju poljoprivredno-šumarskog fakulteta + c Ukl + 33020 Zagreo. Prolaz Miškec Bis biste sestara Baković na konzolama u kinu Europa + c Ukl + 31920 Zagreb. Prosinečkih žrtava Spo D. Džamonja 1 S-orici ooješenih u prosincu 1943. + B Oskv 3254 89520 Zagreb, Prosinečkih žrtava 185 Bis dr. Ivana R’bara u dvorištu istoimene OŠ :+ B Ukl + 327 90120 Zagreb, Prosinečkih žrtava 203 Pio Silvestru Pelclu, poginulom vođi Zagrebačkog partizanskog odreda • C Ukl 327 90320 Zagreb, Prosinečkih žrtava 203 SpoD - Muzej Prvog zagrebačkog partizanskog odreda :+ B prestao s radom + 32820 Zagreb, Prosinečkih žriava 205 Pio Prvoj konferenciji KPH (25. 08. 1940. ) + B Ukl + 327 90220 Zagreb, Prosinečkih žrtava 205 SpoD - Muzej Prve konferencije KPH + A prestao s radom + 32820 Zagreb. PTT 2 Bis narodnom heroju Vilimu Galjeru u zgradi pošte u Branimirovoj ulici + C Ukl 31920 Zagreb, Bačkoga 4 Bis narodnog heroja Otokara Keršovanija na stubištu istoimene škole + B Ukl + 33220 Zagreb, Račkoga 9 i Pio na pročelju zgrade gdje se nalazio ustaški zatvor + C Uk! + 333 918. 91920 Zagreb, Radnička 32 " Pio Nep. n a ulazu u tvornicu “Ventilator" u čast 21 poginulih radnika t C Ukl + 34520 Zagreb, Radnička 43 Pio Nep. poginulom radniku Ladislavu Parfantu i poginulo službenici Viktoriji Tučkorić + c Ukl + 34520 Zagreb, Radnička cesta b. b Spo na mjestu vješanja 15-ice zagrebačkih antifašista + B Ošt 337 927, 92620 Zagreb, Rapska 37 Bis ispred društvenog doma bista dr. Vladimira Bakarića + C Ukl + 345 94520 :Zagreb, Rudeška 71 Bis Milana špalja ispred istoimene OŠ + c Ukl + 34220 Zagreb, Runjaninova 4 Pio.... označava događaj kad je grupa skojevaca napala ustašku bojnu kraj Botaničkog vrta + c Ukl + 32120 Zagreb, Slovenska 22 Pio ubijenom mladom pekarskom radniku Leandru Karlovcu 1- c Ukl 32420 Zagreb, Sokolska 76 Pio Neo. na kući u kojoj je boravio Josip Broz Tito + c Ukl 344 94220 Zagreb. Šolovljeva 10 Pio gdje je 1940. stanovao J. B. Tito I c Ukl 334 92020 : Zagreb, stadion Pio u spomen na skojevsku diverziju paljenja stadiona iz 1941. God + c Uk1 33020 Zagreb. Strojarska Pio Nep. kod željezničke radionice u spomen poginulim radnicima + c Ukl 345 54820 Zagreb. Svetoivanjska b. b. Bis narodnog heroja Save Kovačevića kod istoimene OŠ + c Ukl 3''220 Zagreb, Školska 36 Pio Nep. s pročelja kuće u kojoj su se skrivali ilegalci + c Ukl 34520 Zagreb, Šubićeva 9 Pio u spomen poginulim liječnicima na zgradi liječničke komore + c Ukl + 33420 Zagreb, t. "Janko Gredelj" Bis u dvorištu tvornice bista Vinka Jeđuta + c Ošt 345 94720 Zagreb, t. "Rade Končar" Pio Nep. za 23 poginulih radnika tvornice + c Ukl + 34320 Zagreb, frakošćanska 45 Bis narodnog heroja Marijana Čavica ispred istoimenog Dječjeg vrtića + c Ukl + 34120 Zagreb, Tratinska 23 Pio Nep. na pročelju kuće u kojoj je živio Joža Vlahović, član CK KPH + c Uki 343 94020 Zagreb, Trg hrvatskih velikana Pio poginulim bankarskim činovnicima u zgradi Narodne banke + c Ukl + 33320 Zagreb, Trg Maršala Tita 14 Pio (Pravni fakultet) • poginulim studentima fakulteta Nini Marakoviću i Ivi Senjugi + c Ukl + 32120 Zagreb, Trg siječanjskih žrtava Spo u parku poginulim borcima i civilnim žrtvama Kustošije + B 1 Prem i Pren 323 890, 89120 Zagreb, Trg žrtava fašizma Pio M. Čavrak ploča s apliciranim reljefom Moše Pijade na ulazu u studentski dom + c Ukl + 332 91620 Zagreb, Trg žrtava fašizma 11 Pio s pročelja zgrade gdje se nalazilo sjedište ustaške policije •* c Ukl 334 92 ‘20 Zagreb, Trojanska 1 Spo spomenik Vinku Jeđutu u dvorištu radionice Janko Gredelj + B Ošt 344 94320 Zagreb, tv. "Prvomajska“ Pio Nep. poginulim radnicima tvornice + c Ukl -t- 33820 Zagreb, tvor. R. Končar Bis narodnog heroja Rade Koričara u krugu tvornice + c Ukl ) 34220 Zagreb, tvornica R. Končar Spo V. Radauš narodnom heroju Radi Končaru u krugu istoimene tvornice + B Ukl 34120 Zagreb, Vatrogasna 6 Pio na zgradi Streljačkog doma - pog nulom skojevcu Slavku Štrbulecu + c Ukl 32420 Zagreb, Vinogradska 29 Bis dr. Mladen Stojanoviću u krugu bolnice koji je nosio njegovo ime + c Ukl + 32320 Zagreb. Vlaška 86 Pio na mjestu gdje je 1943. Ubijc-n Josip Preskar, član MK KPH + c Oskv 335 92220 Zagreb, Vodovodna 20 Pio na dvorišnoj zgradi tvornice “Franck" - četvorici poginulih radnika + c Ukl 32420 Zagreb, Vrapčanska 188. Bis narodnom heroju Vladi Prisilnu u dvorištu istoimene OŠ f c Ukl - r 340 93320 Zagreb, Vrapčanska 7. Bis Pavla Lonćarića ispred istoimene OŠ + c Ukl + 340 93220 Zagreo. Vrbnička 35 Pio Nep. u čast Ivana Rukovine - Munje, člana MK SKOJ-a + c Ukl 34320 Zagreb, Vukovarska 18. Bis S. Mišić narodnog heroja Marice Pataki ispred istoimenog Dječjeg vrtića + c Ukl + 342 93820 Zagreb, Vukovarska 68 :Spo A. Augustinčić spomenik narodnom heroju Moši Pijade + B Prem 344 94420 Zagreb, Zajčeva 19 Bis dr. Ozrena Novosela pred istoimenom bolnicom + c Ukl + 330 91020 Zagreb, Zavrtnica 17 Pio Nep. poginulim radnicima tvornice papira + c Ukl 345

Page 41: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

|Žup 1 Naselje I Vrsta |Autor I Namjena I Reg [Stanje I Po I Ob IStrBr ISlikaBr20 ^Zagreb, Zavrtnica 18 Pio Nep. poginulim radnicima tvornice "Pobjeda" + C Ukl ,34520 Zagreb Žeieni trg 2 Bis narodnog heroja Božidara Dakića u parku + C UkT 345 94620 Zagreb, ZET Bis narodnog heroja Stjepana Bubanića, člana MKKPH u hodniku ZET-a + C Ukl + 34120 Zagreb, ZET Bis narodnog heroja Milana Markovića-Like u hodniku ZET-a + C Ukl + 34220 Zagreb, ZET Bis narodnog heroja Jakše Dugandžića u hodniku ZET-a + C Ukl + 34220 Zagreb, ZET Pio Nep. ; u spomen 58 poginulih radnika u NOB-u + C Ukl + 34320 Zagreb, Žerjavićeva 18 Pio na mjestu gdje je u okršaju s ustašama poginuo član CK KPH Marko Miiičić + c Ukl 32120 Zagreb, Žerjavićeva 4 Pio na kući u kojoj je rođen Ivo Lola Ribar + B Ukl ± 321 88720 Zagreb, Žitnjak b. b. Pio Nep. na mjestu gdje su ustaše objesili 1Ò antifašista + C Ukl 33820 Žamarija ■Spo Nep. u znak sjećanja na osnivanje žumberačke brigade + B Pren 300 81920 i Žumberak, šuma Sv. Jurja Spo Nep. na mjestu gdje je počeo ustanak + B Min + 300

Page 42: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

* AFŽ = Antifašistički front žena* Agitprop =Agitacija i propaganda* AVNOJ = Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije* CK = Centralni komitet* CK KPH = Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske* CK KPJ = Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije* C K SKOJ-a=Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije* DIK=Drvno industrijski kombinat* DPZ = Društveno političke zajednice* DPO =Društveno političke organizacije* DVD = Dobrovoljno vatrogasno društvo* Gestapo =Geheime Staatspolizei,tajna državna policija trećeg Raj ha* HDZ = H rvatska dem okratska zajednica* HRS = Hrvatski radnički savez* HRSS =H rvatska republikanska stranka* HSS = Hrvatska seljačka s tranka* JNA = Jugoslavenska narodna armija* KK KPH =Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske* K N O J = Korpus narodne obrane Jugoslavije* KP = Komunistička partija* KPH = Komunistička partija Hrvatske* KUD = Kulturno umjetničko društvo* MK SKOJ-a = Mjesni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije* MK KPH = Mjesni komitet Komunističke partije Hrvatske* NK = nogometni klub* NDH = Nezavisna Država Hrvatska* NF = Narodni front* N FJ = Narodni front Jugoslavije* NOB = Narodnooslobodilačka borba* NOF = Narodnooslobodilački front* NOO = Narodnooslobodilački odbor* NOP = Narodnooslobodilački pokret* NOPO = Narodnooslobodilački partizanski odred* N O R = Narodnooslobodilački ra t* NOV = Narodnooslobodilačka vojska* NOVH = Narodnooslobodilačka vojska Hrvatske* NOVJ =Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije* ORJUNA = Organizacija jugoslavenskih nacionalista* OK = Okružni komitet* OVRA = Služba zaštite za suzbijanje antifašiznm* PK = Pokrajinski komitet* POH = Partizanski odredi Hrvatske* P O J = Partizanski odredi Jugoslavije* SABH = Savez antifašističkih boraca Hrvatske* SK O J = Savez komunističke omladine Jugoslavije* SRPJ(k) =Socijalistička radnička partija Jugoslavije(komunistička)* SUBNOR = Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata* T IG R = Trst,Istra,Gorica,Rijeka (tajna organizacija za priključenje Istre Hrvatskoj)* UAB =Udruženje antifašističkih boraca* UNS = Ustaška nadzorna služba* URS = Ujedin jeni radnički savez* URSSJ =Ujedinjeni radnički savez sindikata Jugoslavije* USAOH = Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske

ZAVNOH = Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

Tumač kratica korištenih u knjizi

392

Page 43: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

Bibliografija

M i l e D a k i ć , « S p o m e n i c i N O R - a i r e v o l u c i j e » , « T u r i s t k o m e r c » , Z a g r e b , 1 9 8 6 . g o d i n e

D u b r o v a č k i m u z e j i O p ć i n s k i o d b o r S U B N O R - a , « S p o m e n i c i r e v o l u c i j e » , D u b r o v n i k , 1 9 8 7 .g o d i n e

F r a n j o H o r v a t i ć , « S p o m e n i c i N O B o p ć i n e K o p r i v n i c a » , K o p r i v n i c a , 1 9 8 6 . g o d i n e

M . K l a d a r , « N a r o d s e b i » , N a r o d n o s v e u č i l i š t e « M a t i j a A n t e R e l j k o v i ć » i S U B N O R N o v a G r a d i š k a , N o v a G r a d i š k a , 1 9 7 7 . g o d i n e

T a t j a n a K o v a č i M i j o V o j k o v i ć , « U s p o m e n r e v o l u c i j i » , I n s t i t u t z a h i s t o r i j u r a d n i č k o g p o k r e t a i F o n d z a r a z v i j a n j e t e k o v i n a r e v o l u c i j e N O R - a , S p l i t , 1 9 7 6 . g o d i n e

S r e ć k o L j u b l j a n o v i ć , « S p o m e n i c i r e v o l u c i j e » , S U B N O R S l a v o n s k a P o ž e g a , 1 9 6 8 . g o d i n e

B r a n a M a j s k i , « S p o m e n i c i r e v o l u c i o n a r n o g r a d n i č k o g i N a r o d n o - o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a o p ć i n e V u k o v a r » , S k u p š t i n a o p ć i n e i o p ć i n s k i o d b o r S U B N O R - a V u k o v a r , 1 9 7 5 . g o d i n e

J o s i p M i l i š a , « U s p o m e n r e v o l u c i j i i N a r o d n o - o s l o b o d i l a č k o j b o r b i » , K o o r d i n a c i o n i o d b o r z a n j e g o v a n j e r e v o l u c i o n a r n i h t r a d i c i j a i F o n d z a r a z v i j a n j e t e k o v i n a r e v o l u c i j e i N O R - a o p ć i n e T r o g i r , T r o g i r , 1 9 8 7 . g o d i n e

V a s o O s t o j i ć , « S p o m e n i c i N O B - e K r i ž e v c i » ( p o d a c i i f o t o g r a f i j e ) , K r i ž e v c i

P r v i k o r p u s N O V H r v a t s k e , H i s t o r i j s k i a r h i v K a r l o v a c , K a r l o v a c , 1 9 8 7 . g o d i n e

P r e d s j e d n i š t v o S A B H r v a t s k e , I n f o r m a t i v n i b i l t e n , G r a d i š t a , 1 9 9 5 - 2 0 0 1 . g o d i n e .

S l a v k o P u š k a r , « S p o m e n o b i l j e ž j a r e v o l u c i j e i N O B - e V i n k o v c i , 1 9 4 5 - 1 9 7 5 . g o d i n e » ,V i n k o v c i , 1 9 7 5 . G o d i n e

V e r o n i k a R e š k o v i ć , « P o v o d o m s v j e t s k o g d a n a b o r b e p r o t i v f a š i z m a i a n t i s e m i t i z m a » ,C e n t a r z a d i r e k t n u z a š t i t u l j u d s k i h p r a v a , Z a g r e b , 1 9 9 7 . g o d i n e .

R e p u b l i č k i z a v o d z a z a š t i t u s p o m e n i k a k u l t u r e i O d b o r z a s p o m e n i č k a o b i l j e ž j a p o v i j e s n i h d o g a đ a j a i l i č n o s t i S a b o r a S R H r v a t s k e , « S p o m e n i c i r e v o l u c i o n a r n o g r a d n i č k o g p o k r e t a , N a r o d n o - o s l o b o d i l a č k o g r a t a i s o c i j a l i s t i č k e r e v o l u c i j e » , Z a g r e b , 1 9 8 6 . g o d i n e

Đ u r o S t a n k o v i ć , « S p o m e n o b i l j e ž j a N O R - a P o ž e š k a k o t l i n a » , O p ć i n s k i o d b o r S U B N O R - a , S l a v o n s k a P o ž e g a , 1 9 7 9 . g o d i n e

S U B N O R Š i b e n i k , « S p o m e n i c i r e v o l u c i j e » , Z b o r n i k s p o m e n i k a r e v o l u c i j e 1 9 4 1 - 1 9 4 5 g o d i n e , Š i b e n i k , 1 9 8 0 . g o d i n e

I v i c a Š u s t i ć , « S p o m e n i c i r e v o l u c i o n a r n o g r a d n i č k o g p o k r e t a , N O B - e i s o c i j a l i s t i č k e r e v o l u c i j e n a p o d r u č j u o p ć i n e S i s a k » , M u z e j S i s a k , S i s a k , 1 9 8 2 . g o d i n e

393

Page 44: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

« T u r i s t k o m e r c » i R e p u b l i č k i o d b o r S U B N O R - a S R H r v a t s k e , « P u t e v i m a r e v o l u c i j e » , Z a g r e b 1 9 7 9 . g o d i n e

S t i p e U g a r k o v i ć i I v a n O č a k , « S p o m e n o b i l j e ž j a r e v o l u c i j i « , N I Š R O V j e s n i k , Z a g r e b ,1 9 7 9 . g o d i n e

S a v o V e l a g i ć , « R a t n a s v j e d o č a n s t v a o l j u d i m a i d o g a đ a j i m a u B i l o g o r i » , B j e l o v a r ,1 9 6 4 . g o d i n e

S a v o V e l a g i ć , B r a n k o R a d e l i ć i B r a n k o M i l o š a k , « S p o m e n i c i o r e v o l u c i j i n a o p ć i n i K r i ž e v c i » , H i s t o r i j s k i a r h i v u B j e l o v a r u , B j e l o v a r , 1 9 6 4 . g o d i n e

Z b o r n i k , K o t a r S l u n j u N O B - i , K a r l o v a c

D oku m en ti i izvještaji

D r ž a v n i p o v i j e s n i a r h i v B j e l o v a r : O s p o m e n i c i m a i z N O B - e

H r v a t s k i p o v i j e s n i m u z e j Z a g r e b , d j e l o m i č n i p o d a c i i o p i s s t a n j a a n t i f a š i s t i č k i h s p o m e n i k a n a p o d r u č j u L i č k o - s e n j s k e ž u p a n i j e

I s t a r s k a ž u p a n i j a , U S A B , « P r e g l e d o š t e ć e n i h s p o m e n i k a i s p o m e n o b i l j e ž j a n a p o d r u č j u I s t a r s k e ž u p a n i j e » , P u l a , 2 0 0 0 . g o d i n e

K r a p i n s k o - z a g o r s k a ž u p a n i j a , U S A B , « I z v j e š t a j o s t a n j u s p o m e n i k a , k o s t u r n i c a t e d r u g i h s p o m e n o b i l j e ž j a i z N O B - e n a p o d r u č j u K r a p i n s k o - z a g o r s k e ž u p a n i j e » , K r a p i n a ,2 0 0 0 . g o d i n e

O r a h o v i c a , O p ć i n s k i o d b o r S U B N O R - a , « P o d a c i o s p o m e n i c i m a , s p o m e n o b i l j e ž j i m a , g r o b n i c a m a i s p o m e n p l o č a m a , t e d r u g i m s p o m e n o b i l j e ž j i m a n a p o d r u č j u o p ć i n e O r a h o v i c a » , O r a h o v i c a , 1 9 7 6 . g o d i n e

P r i m o r s k o - g o r a n s k a ž u p a n i j a , U S A B , I z v j e š t a j i o s t a n j u s p o m e n i č k e b a š t i n e n a p o d r u č j u b i v š i h o p ć i n a : B a š k a , B a š k a 1 9 9 5 . g o d i n e ; C r i k v e n i c a , C r i k v e n i c a , 1 9 9 2 . g o d i n e ; Č a b a r , Č a b a r 1 9 9 2 . g o d i n e ; D e l n i c e , D e l n i c e , 1 9 9 9 . g o d i n e ; K r k , K r k , 1 9 9 9 . g o d i n e

R e g i o n a l n i z a v o d z a z a š t i t u s p o m e n i k a k u l t u r e , O s i j e k , S p o m e n i c i N O B i r a d n i č k o g p o k r e t a , ( K o n z e r v a t o r s k i z a v o d O s i j e k ) , e l a b o r a t i o a n t i f a š i s t i č k i m s p o m e n i c i m a n a p o d r u č j u o p ć i n a : B . M a n a s t i r , D . M i h o l j a c , Đ a k o v o , N a š i c e , N o v a G r a d i š k a , O r a h o v i c a , O s i j e k , P o d r a v s k a S l a t i n a , S l a v o n s k i B r o d , V a l p o v o i V i r o v i t i c a

S p l i t , U S A B , « P o p i s i s t a n j e s p o m e n o b i l j e ž j a p o s t a v l j e n i h u v r e m e n u o d 1 9 4 5 - 1 9 9 0 g o d i n e n a p o d r u č j u g r a d a S p l i t a » , S p l i t , 1 9 9 4 . g o d i n e ; I z v j e š t a j i U S A B S p l i t s k o - d a l m a t i n s k e ž u p a n i ­j e , t e g r a d o v a : M a k a r s k e , O m i š a , S p l i t a i T r o g i r a

S i b e n s k o - k n i n s k a ž u p a n i j a , U S A B , « S p o m e n i c i i s p o m e n o b i l j e ž j a n a p o d r u č j u ž u p a n i j e » , Š i b e n i k , 2 0 0 1 . g o d i n e

394

Page 45: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

U d r u g a b o r a c a N O R - a g r a d a V r g o r c a , « P r e g l e d o š t e ć e n i h , s r u š e n i h i u k l o n j e n i h s p o m e n o b i l j e ž j a i z N O R - a n a p o d r u č j u g r a d a V r g o r c a »

U p r a v a z a z a š t i t u k u l t u r n e b a š t i n e , K o n z e r v a t o r s k i o d j e l u K a r l o v c u , « S t a n j e s p o m e n i k a r e v o l u c i o n a r n o g r a d n i č k o g p o k r e t a , n a r o d n o - o s l o b o d i l a č k o g r a t a i s o c i j a l i s t i č k e r e v o l u c i j e » , r a z v r s t a n i h u A k a t e g o r i j u ( i n f o r m a c i j a M i n i s t a r s t v a k u l t u r e ) , K a r l o v a c , 2 0 0 0 . g o d i n e

V a r a ž d i n s k a ž u p a n i j a , i z v j e š t a j i U S A B , I v a n e c , L u d b r e g , N o v i M a r o f i V a r a ž d i n

Z a d a r s k a ž u p a n i j a , U S A B , « P o d a c i o p o r u š e n i m i l i o š t e ć e n i m i o s k v r n u t i m s p o m e n o b i l j e ž j i m a n a p o d r u č j u ž u p a n i j e » , Z a d a r , 2 0 0 1 . g o d i n e

P o r e d n a v e d e n i h d o k u m e n a t a k o r i š t e n i s u i p o d a c i d n e v n e i p e r i o d i č n e š t a m p e , t e d o k u ­m e n t i : M u z e j a L i k a , G o s p i ć , M u z e j a r e v o l u c i j e , Z a g r e b , t e o p ć i n s k i h , o d n o s n o r e g i o n a l n i h z a v o d a , k a o i r a z l i č i t i i z v j e š t a j i i s t a t i s t i č k i p o d a c i l o k a l n i h u d r u g a S A B - a .

Foto-dokumentacija

K o r i š t e n e s u s l i k e i z p r e t h o d n o n a v e d e n i h k n j i g a i d o k u m e n a t a r e g i o n a l n i h z a v o d a . V e ć i b r o j f o t o g r a f i j a s a d a š n j e g s t a n j a s p o m e n i č k e b a š t i n e s n i m i l i s u F r a n j o C v r t i l a , M i š o D e v e r i ć , V l a d o J u r a k , A n t e M a g i ć i V i n k o Š u n j a r a .

395

Page 46: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

DODATAKdrugom izdanju monografije: Rušenje antifašističkih spomenika

u Hrvatskoj 1990-2000.

U o v o m " D o d a t k u " i s p r a v l j a m o t e h n i č k e p o g r e š k e i n e t o č n e p o d a t k e i l i o p i s e d o g a đ a j a i d o p ­u n j a v a m o k n j i g u n o v i m p o d a c i m a i o p i s i m a d o g a đ a n j a k o j i s u p r i k u p l j e n i n a k o n p r v o g i z d a n ­j a m o n o g r a f i j e .

I s p r a v c i i n o v i p o d a c i p r i k a z u j u s e p o ž u p a n i j a m a . Č i t a j u ć i i s p r a v k e i d o p u n e u z t e k s t k n j i g e n a j l a k š e ć e s e r a z u m j e t i n a č i n n a k o j i s e g r e š k a i s p r a v l j a i g d j e t r e b a u v r s t i t i n o v e p o d a t k e .

S o b z i r o m n a v e l i k b r o j p o g r e š n o o t i s n u t i h s l o v a , g d j e g o d j e t e k s t b i o r a z u m l j i v , u n a t o č p o g r e š k e , n i s m o u n o s i l i i s p r a v k e , p a m o l i m o č i t a o c e d a t o u v a ž e .

N a k o n o m o t n i c e ( k o r i c e ) , p r v e č e t i r i s t r a n i c e n e m a j u b r o j .P r e d g o v o r d o p r v e s t r a n i c e k o j o m p o č i n j e B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k a ž u p a n i j a n i s u

o z n a č e n e , a t r e b a l e s u n o s i t i r i m s k e b r o j e v e . T o i s p r a v l j a m o u d r u g o m i z d a n j u . Z a t o u i z m j e ­n a m a i d o p u n a m a t e k s t a , o d P r e d g o v o r a d o s t r a n e 1 , s l u ž i m o s e r i m s k i m b r o j e v i m a

P R E D G O V O R

N a s t r a n i I P r e d g o v o r a u s t a v k u 9 p i š e : " B u r n i d o g a đ a j i k o j i s u s e z b i v a l i u H r v a t s k o j 1 8 4 5 . i u m j e s t o 1 8 4 5 . t r e b a p i s a t i " 1 8 4 8 . i . . . . "

N a s t r a n i I I , u d r u g o m s t a v k u , d r u g o m r e t k u t e h n i č k o m j e g r e š k o m i z o s t a v l j e n a i m e n i ­c a S r b i . U o r i g i n a l n o m p r e d g o v o r u p i š e : " I I . s v j e t s k i r a t , k a o n a j m a s o v n i j e g u b i l i š t e o b i l j e ž e n j e p r i m j e r i m a s t r a v i č n i h s t r a d a n j a o s o b i t o S r b a , Ž i d o v a i R o m a , a l i i R u s a , P o l j a k a i d r u g i h k a o i n e v j e r o j a t n i h j u n a š t a v a i h u m a n o s t i . "

N a i s t o j s t r a n i I I , u p e t o m r e t k u t r e ć e g s t a v k a , a u t o r p r e d g o v o r a , o b r a z l a ž u ć i z b o g č e g a s m o s e o d l u č i l i n a i z d a v a n j e m o n o g r a f i j e o s t a n j u s p o m e n i č k e b a š t i n e v e z a n e z a r a d n i č k i p o k r e t i N a r o d n o o s l o b o d i l a č k u b o r b u n a r o d a H r v a t s k e , i s t i č e d a j e n a t u o d l u k u u t j e c a l o v i š e f a k t o r a . " P r e s u d a n j e b i o o n a j d a s e o č u v a o d z a b o r a v a j e d n o s l a v n o r a z d o b l j e b o r b e h r v a t s k o g n a r o d a z a s l o b o d u t o k o m I I . s v j e t s k o g r a t a u k o m e s u p o g i n u l i m i l i j u n i l j u d i , a m e đ u n j i m a i o k o 2 0 0 . 0 0 0 H r v a t a . " C i t i r a n a r e č e n i c a t r e b a g l a s i t i : " P r e s u d a n j e b i o o n a j d a s e o č u v a o d z a b ­o r a v a j e d n o s l a v n o r a z d o b l j e b o r b e n a r o d a H r v a t s k e z a s l o b o d u p r o t i v f a š i z m a t o k o m I I s v j e t ­s k o g r a t a u k o j o j s u p o g i n u l i m i l i j u n i l j u d i , m e đ u k o j i m a i o k o 2 1 9 . 0 0 0 g r a đ a n a H r v a t s k e " . N a I I s t r a n i u s e d m o m s t a v k u , d r u g o m r e d u r i j e č i " p o č i n j e " t r e b a z a m i j e n i t i r i j e č i m a " p o j a č a n j e " . N a s t r a n i c i I I I u p e t o m s t a v k u p r v a r e č e n i c a t r e b a g l a s i t i : " J u g o s l a v e n s k a v l a d a j e 2 3 . o ž u j k a 1 9 4 1 . p r i s t u p i l a T r o j n o m p a k t u . " D r u g a r e č e n i c a g l a s i : " T o m č i n u s u p r o t s t a v i l i s u s e 2 7 . o ž u j k a 1 9 4 1 . m n o g i g r a đ a n i J u g o s l a v i j e . "

U V O D N E N A P O M E N E

N a s l o v n a X I s t r a n i c i i t e k s t o d X I d o X V s t r a n i c e U v o d n i h n a p o m e n a t r e b a b i t i t i s k a n j e d ­n a k i m s l o v i m a k a o i p r e d g o v o r .

N a s t r a n i X I I u o d j e l j k u Prvo, u o s m o m r e t k u p r i j e o d j e l j k a Drugo, u z r i j e č " r u š e n j e " t r e b a d o d a t i " i o š t e ć i v a n j e " p r e m a t o m e t a r e č e n i c a g l a s i : " U b i v š o j o p ć i n i M a k a r s k a r u š e n j e i o š t e ć i v a n j e j e b i l o 1 0 0 % " .

N a s t r a n i X V u s p i s a k i m e n a k o j i m a s e u p u ć u j e z a h v a l a n a s u r a d n j i t r e b a j u b i t i u v r š t e ­n a i i m e n a : D r a g a n D r a k u l i ć , D r a g o K r e t i ć , G a b r i j e l M a l o v i ć , D u š a n M a t i ć , M i r k o M e č a v a , M i l a n M e t i k o š , N i k o l a N o v a k o v i ć , D u r o V u j a k l i j a i d r . Đ u r o Z a t e z a l o .

396

Page 47: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

BJELO VA RSK O B IL O G O R SK A ŽU PA NIJA

N a strani 20 p o d " R a z b i j e n e s u i l i s k i n u t e p e t o k r a k e z v i j e z d e s a s p o m e n i k a " u d e s e t o m r e t k u u m j e s t o r i j e č i " 2 1 . S r i j e m s k e d i v i z i j e " t r e b a p i s a t i : " S r p s k e d i v i z i j e " .

N a strani 24 u z a d n j a d v a r e d a i n a strani 25 u p r v o m r e d u g o v o r i s e " s p o m e n - p l o č a " , a t r e b a d a s t o j i " s p o m e n - b i s t a " .

KARLOVAČKA ŽU PA NIJA *

N a strani 69 i z a 1 9 r e t k a o d o z g o t r e b a d o d a t i n o v u c r t i c u- i s p r e d š k o l e " D r a g o j l e J a r n e v i č " n e s t a l a j e b i s t a R a š e S t a n i s a v l j e v i č a , v j e r o u č i t e l j a n a k a r l o ­v a č k o j g i m n a z i j i i č l a n a O K K P H k o j i j e z v j e r s k i m u č e n i u b i j e n u R a k o v u P o t o k u 1 9 4 1 . g o d i n e .

N a strani 69 r e d a k 1 7 t r e b a b r i s a t i , j e r b i s t a d r I v a n a R i b a r a s t o j i n a m j e s t u n e o š t e ć e n a .N a strani 70, u s e l u Ttišilović, u s t u p c u p i š e d a j e o š t e ć e n s p o m e n i k , d a s u b i s t e

u n i š t e n e . T r e b a d o d a t i i d a s u u n i š t e n e p l o č e s i m e n i m a p o g i n u l i h b o r a c a i c i v i l n i h ž r t a v a .N a strani 71 i s p o d s l i k e 2 0 8 t r e b a d o d a t i i o v e p o d a t k e :

U z p o t p u n o u n i š t e n o s p o m e n o b i l j e ž j e k o d ž e l j e z n i č k e s t a n i c e j o š s u o š t e ć e n a 3 o b i l j e ž j a s e d ­m o r i c i p r v o b o r a c a p a r t i z a n s k o g o d r e d a D u b r a v a , r a z b i j e n a s p o m e n k o s t u r n i c a s i m e n i m a p o g i n u l i h b o r a c a i ž r t a v a s p o d r u č j a n e k a d a š n j e o p ć i n e Gornje Dubrave. R a z b i j e n a j e i s p o m e n p l o č a n a k u ć i S i m i K a r a p a n d ž i , č l a n u O K K P H i k o m e s a r u D u b r a v s k o g p a r t i z a n s k o g o d r e d a .

N a strani 7 3 s l i k a 2 1 5 p r i k a z u j e o š t e ć e n i s p o m e n i k i b i s t u S t j e p a n a N o v o s e l a u Ozlju.N a strani 73 i z a n a s l o v a : P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Ozalj u p r v o m s t a v k u u m j e s t o " t r i " t r e b a

p i s a t i : " Č e t i r i o d 1 4 s p o m e n . . . "I z a p r v o g s t a v k a t r e b a b i t i z a b i l j e ž e n o :N a o g r a d i g r o b l j a u Loviću Prekriškom o t r g n u t a j e i b a č e n a s p o m e n p l o č a k o j u j e

p o d i g l a Z v e z a b o r c e v S l o v e n i j e k o m a n d a n t u b r i g a d e , n a r o d n o m h e r o j u A l o j z u P e p e k u , t e b o r c i m a : J o ž i B o ž i ć u , A l o j z u S l a p š e k u i A l e k s a n d r u S m i r n o v u , k o j i s u p o g i n u l i n a t o m m j e s t u u b o r b i p r o t i v T a l i j a n a 1 9 4 3 . g o d i n e . U 2 0 0 1 . g o d i n i U d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a i g r a đ a n i v r a t i l i s u p l o č u n a n j e n o m j e s t o .

N a strani 74 i z a t e k s t a z a d n j a 4 r e t k a l i j e v o d o l j e t r e b a d o d a t i t e k s t :S p o m e n š k o l a - b o l n i c a u Cvijanović Brdu u k o j o j s u s e l i j e č i l i p a r t i z a n s k i b o r c i ( i r a n j e n i T a l i j a n i ) , t e b o l e s n i i r a n j e n i c i v i l i , u n i š t e n a j e z a j e d n o s b o l n i č k o m d o k u m e n t a c i j o m i b i b ­l i o t e k o m .

N a strani 80 u l i j e v o m s t u p c u g o r e , i s p o d s l i k e 2 4 1 t r e b a p i s a t i :O v a j s p o m e n i k j e o p u s t o š e n , s p o m e n p l o č e s u r a z b i j e n e , a m u z e j s k a z b i r k a N O B - e j e u n i š t e n a .

N a strani 81 d e s n i s t u p a c , g o r e , d r u g a r e č e n i c a g l a s i : " L i j e v o o d ž e l j e z n i č k e s t a n i c e n a l a z i l o s e s p o m e n - o b i l j e ž j e n a m j e s t u n e k a d a š n j e g m u č i l i š t a u s t a š a u o v o m k r a j u ( s i . 2 4 7 ) " . O v a r e č e n i c a n i j e j a s n a . U m j e s t o o v e r e č e n i c e t r e b a p i s a t i : " L i j e v o o d ž e l j e z n i č k e s t a n i c e n a l a z i s e s p o m e n i k n a m j e s t u g d j e s u u s t a š e i z v r š i l e z l o č i n g e n o c i d a n a d s r p s k i m n a r o d o m i z o v o g i o k o l n i h s e l a . ( s i . 2 4 7 ) " N a d a l j e , s l i k a 2 4 7 p r i k a z u j e s a m o u n i š t e n u s p o m e n š k o l u .

N a i s t o j strani 81 p o d s l i k o m 2 4 8 p o g r e š n o p i š e : " S p o m e n i k j e u n i š t e n . " S p o m e n i k n i j e u n i š t e n n e g o j e r a z b i j e n a s p o m e n p l o č a n a n j e m u .

N a strani 8 3 i s p o d s l i k e 2 5 1 p i š e :" D o m j e s r u š e n - m i n i r a n 1 9 9 1 . g o d i n e , a 1 9 9 2 . p o n a l o g u t a d a š n j e g p r e d s j e d n i k a o p ć i n e V r g i n m o s t , t e r e n o č i š ć e n d o k r a j a . "

‘ NapomenaTeritorij triju županija: Karlovačke (naročito Kordun i Žumberak), Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke (naročito dio između Kupe, Save i Une, poznat pod imenom Banija ili Banovina) spada među područja na kojima je bila najorganiziranija antifašistička borba naroda Hrvatske u toku cijelog Narodnooslobodilačkog rata protiv okupacije i fašizma. Na tom su teritoriju do 1941. godine Srbi činili većinu stanovnika u kotarima: Donji Lapac, Gračac i Korenica u Lici, Vojnić i Vrginmost na Kordunu, Dvor, Glina i Kostajnica na Baniji. I u kotarim a u kojima Srbi nisu bili većinsko stanovništvo, u selima i gradovima živjelo je i radilo mnogo Srba. Svim Srbima na Baniji, Kordunu i Lici, kao i u cijeloj ustaškoj-fašističkoj tvorevini, tzv. NDH, bilo je namijenjeno istrebljenje, jednako kao i Židovima i Romima. Pod vodstvom KP organiziran je ustanak. Banijski, kordunski i lički Srbi masovno su se odazvali pozivu KP na borbu protiv okupatora i njegovih slugu, već 1941. godine. U četverogodišnjoj borbi, na ideji bratstva i jedinstva s hrvatskim i drugim narodima na tlu Hrvatske, uz ogromne ljudske i materijalne žrtve, spašeni su od potpunog uništenja.Što nije uspjelo okupatoru te ustašama i četnicima u toku NOB-a, od 1941. do 1945. godine to su pokušali dovršiti neofašisti, nacionalni i vjerski ekstremisti u razdoblju od 1990. do 2000. godine. Rječito o tome govori knjiga "Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990-2000."

397

Page 48: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

" D o m s u s r u š i l i - m i n i r a l i p r o u s t a š k i e l e m e n t i 1 9 9 1 . g o d i n e , a 1 9 9 2 . g o d i n e p o n a l o g u t a d a š n j e g p r e d s j e d n i k a o p ć i n e V r g i n m o s t D m i t r a O b r a d o v i ć a r u š e v i n e s u u k l o n j e n e . D m i t r a O b r a d o v i ć a , S r b i n a , u b i l i s u s r p s k i i z r o d i z a t o š t o j e b i o h u m a n i s t i š t o s e z a l a g a o z a b r a t s t v o i j e d i n s t v o s r p s k o g i h r v a t s k o g n a r o d a , a p r o t i v m r ž n j e .N a strani 84 s p o m e n i k p r e d s t a v l j e n n a s l i c i 2 5 3 , u P a r k u V l a d i m i r a N a z o r a u T o p u s k o m nije o š t e ć e n .

K O PR IV N IČ K O KRIŽEVAČKA ŽU PA NIJA

N a strani 85 u t r e ć e m s t a v k u n a k o n d r u g e r e č e n i c e t r e b a d o d a t i s l j e d e ć u r e č e n i c u : K n j i ž e v n i k i n a r o d n i z a s t u p n i k M i h o v i l P a v l e k M i š k i n a , p o l i t i č k i a u t o r i t e t , s o c i j a l n o i l i j e v o o r i ­j e n t i r a n b i o j e n e p o ć u d a n k a k o M a č e k o v o j p o l i t i c i " č e k a n j a " , t a k o i n a c i o n a l i s t i č k i m e k s t r e m ­i s t i m a , k o j i g a n e k o l i k o p u t a h a p s e i k o n a č n o u b i j a j u u J a s e n o v c u . N j e g o v i p r i s t a š e , a p o s e b n o

U d e v e t o m s t a v k u k o j i g o v o r i o o d r ž a n o j O k r u ž n o j k o n f e r e n c i j i K P H n a K a l n i k u d o n e ­s e n a j e O d l u k a d a s e p r i p r e m a o t p o r f a š i z m u , a n e O d l u k a o u s t a n k u k a k o p i š e u d r u g o j r e č e n i c i t o g a t e k s t a .

N a strani 88 u s t a v k u p r v o m l i j e v o p o g r e š n o j e n a v e d e n o d a j e s p o m e n b i s t a B r a n k a J a m b r e š i ć a - Z r i k e p r e n i j e t a ( s i . 2 6 2 ) u M u z e j . B i s t a j e n a m j e s t u g d j e j e i b i l a s a m o s u n a n j o j o š t e ć e n a s l o v a . S t a v a k p r v i g o r e d e s n o r i j e č i u p r v o m i d r u g o m r e t k u " i m a i s t u s u d b i n u " t r e b a b r i s a t i .

N a strani 89 i s p o d s l i k e 2 6 6 t r e b a b i t i s l i k a 2 3 i z s t r a n e 7 k o j a j e t a m o n a p o g r e š n o m m j e s t u . B r o j o v e s l i k e t r e b a b i t i 2 6 6 a , a s o p i s o m : " d i o l o g o r a D a n i c a " .

N a k o n t r e ć e g s t a v k a k o j i g o v o r i : " M u z e j s k a p o s t a v a . . . " t r e b a d o d a t i n o v i s t a v a k k o j i g l a s i :N a p o d r u č j u K o p r i v n i c e s u f o r m i r a n e : vb r i g a d a " B r a ć a R a d i ć " , P r v a i d r u g a M o s l a v a č k a

b r i g a d a , 3 2 . i 3 3 . d i v i z i j a , a p o č e t k o m 1 9 4 4 . i Š t a b X k o r p u s a .

N a strani 89 p o d n a s l o v o m : P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Koprivnica i p o d n a s l o v o m : Novigrad Podravski t r e b a u n i j e t i s l j e d e ć e i s p r a v k e : N a s p o m e n i k u k o j i s e n a l a z i n a g r o b l j u ( s i . 2 6 8 ) , o š t e ć e n a j e p e t o k r a k a z v i j e z d a .I z a t o g a s l i j e d i o p i s i s l i k a 2 6 9 .( N a p r i p r e m i m a t e r i j a l a z a o v u ž u p a n i j u n a r o č i t o s e z a l a g a o , p o r e d M i l a n a B o d i n o v c a i g o s p o d i n E r n e č i ć D r a ž e n , k u s t o s M u z e j a K o p r i v n i c a , k o j i j e o b i l j e m f o t o g r a f i j a p r i k a z a o s t a n ­j e s p o m e n i č k e b a š t i n e n a p o d r u č j u K o p r i v n i č k o - k r i ž e v a č k e ž u p a n i j e . )

LIČK O SE N JSK A ŽU PA N IJA

N a strani 98 u t r e ć e m s t a v k u p r v a r e č e n i c a t r e b a g l a s i t i : L i k a j e d a l a o k o 2 5 . 0 0 0 b o r a ­c a , m e đ u n j i m a j e 9 . 8 6 7 p o g i n u l o s p u š k o m u r u c i , a k a o ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a p o g i n u l o j e S r b a 1 1 . 2 6 2 , H r v a t a 6 9 1 i 2 5 n e p o z n a t e n a c i o n a l n o s t i .

U p e t o m s t a v k u , u d r u g o m r e t k u u m j e s t o r i j e č i G l a v n o g t r e b a p i s a t i V r h o v n o g .Z a d n j a d v a r e t k a o d o z d o k o j i g o v o r e , o b r o j u s p o m e n o b i l j e ž j a n a p o d r u č j u b i v š e

o p ć i n e D o n j i L a p a c t r e b a i s p r a v i t i t a k o d a g l a s e : " N a t o m p o d r u č j u p o d i g n u t o j e 2 1 s p o m e n - p l o č a , 5 s p o m e n i k a i 2 3 d r u g i h s p o m e n o b i l j e ž j a " .B r o j k e 1 6 , 3 i 9 t r e b a b r i s a t i .

N a strani 100 n a k o n d e v e t o g r e t k a o d o z g o , a i s p r e d n a s l o v a : " P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Gospić" t r e b a d o d a t i s l j e d e ć i t e k s t :M e đ u t i s u ć a m a p o r u š e n i h i s p a l j e n i h s t a m b e n i h i g o s p o d a r s k i h z g r a d a u n i š t e n o j e i d e s e t i n e z g r a d a k o j e s u z a p o v i j e s t L i k e i m a l e s p o m e n i č k u v r i j e d ­n o s t . J e d n a o d t a k v i h z g r a d a j e b i l a i k u ć a D u š a n a V o j v o d i ć a u N e t e k i u k o j o j j e o d r ž a n p r v i p a r t i j s ­k i s a s t a n a k i d o g o v o r e n u s t a n a k s t a n o v n i k a s e l a u s r p n j u 1 9 4 1 . g o d i n e , ( s l i k a 2 9 4 a )

398

Page 49: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

N a strani 100 p o d n a s l o v o m " P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Gospić", a p o d n a s l o v u "Divoselo" t r e ć i s t a v a k , č e t v r t u r i j e č " u g l a v n o m " t r e b a b r i s a t i .

N a strani 101 p e t i r e d a k o d o z d o t r e b a p i s a t i : T o j e e k l a t a n t a n p r i m j e r r a t n o g z l o č i n a p o č i n j e n o g u a k c i j i " M e d a č k i d ž e p " . R i j e č i : " n a k o n t z v . a k c i j e " t r e b a b r i s a t i .

U p r e d z a d n j e m r e t k u o d o z d o t r e b a b r i s a t i r i j e č " p o č e t k o m " i z a m i j e n i t i j e r i j e č j u " k r a ­j e m " . U z a d n j e m r e t k u i z a r i j e č i : " 1 9 4 2 . g o d i n e " t r e b a b r i s a t i t o č k u i d o d a t i z a r e z , t e r i j e č i : " k o j e s u u b i l i m e d a č k i č e t n i c i " .

N a strani 102, č e t v r t i i p e t i r e d a k i s p o d s l i k a 2 9 7 i 2 9 8 t r e b a g l a s i t i : " S p o m e n i k p a l i m b o r c i m a i ž r t v a m a f a š i z m a u Klancu ( k o t a r P e r u š i ć ) , u k o j e m j e o d 1 9 4 1 . d o 1 9 4 5 . g o d i n e s t r a d a l o 1 . 3 8 1 ž e n a , d j e c e i s t a r a c a , o d k o j i h s u 1 . 1 7 9 S r b i i 2 0 2 H r v a t a .

N a strani 103, i s p o d n a s l o v a P e r u š i ć , t r e b a d o d a t i t e k s t :" M e đ u p o b i j e n i m n a k o t a r u P e r u š i ć s u i 4 2 A m i ć a i 1 3 J e l i n i ć a , R o m a k o j i s u ž i v j e l i u s v o m z a s e l k u u z P e r u š i ć , a k o j i s u s e u v i j e k d e k l a r i r a l i k a o H r v a t i . N j i h s u 1 5 . s v i b n j a 1 9 4 4 . g o d i n e s v e d o j e d n o g a p o k u p i l i u s t a š e , o d v e l i u J a s e n o v a c i t a m o i h p o b i l i .( P o d a c i u z e t i i z k n j i g e : K o t a r G o s p i ć i k o t a r P e r u š i ć u N a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m r a t u 1 9 4 1 - 1 9 4 5 , H i s t o r i j s k i a r h i v K a r l o v a c , 1 9 8 9 , s t r . 9 8 2 , 9 8 3 ) .

O SJE Č K O -B A R A N JSK A ŽU PA NIJA

P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Đakovo, n a strani 125 i z a d r u g o g s t a v k a t r e b a d o d a t i :" U l o g o r J a s e n o v a c o t j e r a n j e i d i o s t a n o v n i š t v a i z s e l a : V e l i k o N a b r đ e , P a u č j e , C e n k o v o i B o r o v i k 1 1 . k o l o v o z a 1 9 4 2 . g o d i n e .

N a strani 126, p r v i s t a v a k , u m j e s t o r i j e č i : " p o d i g n u t o j e 1 0 1 s p o m e n o b i l j e ž j e " , t r e b a p i s a t i : " p o d i g n u t a s u 1 0 2 s p o m e n o b i l j e ž j a " .I s p o d p o d n a s l o v a : " S r u š e n o j e i l i o š t e ć e n o :- s p o m e n i k a 1 3 " , t r e b a p i s a t i b r o j k a " 1 4 "

I z a p o d n a s l o v a : " S p o m e n i c i " i z m e đ u Borovik i Budrovci, t r e b a u n i j e t i :" B r a č e v c i , u p a r k u i s p r e d c r k v e p o d i g n u t j e s p o m e n i k s i m e n i m a 2 8 p o g i n u l i h b o r a c a i 2 1 c i v i l n e ž r t v e " . S p o m e n i k j e s r u š e n (si. 377 a)

s i . 3 7 7 a

N a strani 133 p o d n a s l o v : Veliko Nabrđe, t r e ć a r e č e n i c a : " S r u š e n o j e i s p o m e n o b i l j e ž j e u č a s t 3 5 0 g r a đ a n a . . . " t r e b a g l a s i t i :S r u š e n o j e i s p o m e n o b i l j e ž j e u č a s t 3 5 0 u b i j e n i h g r a đ a n a u J a s e n o v c u , k o j i s u t a m o o t j e r a n i 1 1 . k o l o v o z a 1 9 4 2 . g o d i n e , ( u l o g o r J a s e n o v a c t a d a j e o t j e r a n o 6 0 0 o s o b a i z V e l i k o g N a b r đ a ) , k a o i z a s j e ć a n j e n a 3 6 p a l i h b o r a c a u N O R - u . ( s i . 4 0 4 ) .( I s p r a v k e p o d a t a k a p r i r e d i o M i l a n C r e v a r , p r e d s j e d n i k Z a j e d n i c e u d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a O s j e č k o - b a r a n j s k e ž u p a n i j e . )

399

Page 50: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

si. 491

P O Ž E ŠK O SLAVO NSK A ŽU PA NIJA

N a strani 153, s r u š e n i s p o m e n i k u K u k u n j e v c u ( s i . 4 5 9 i 4 6 0 ) d j e l o j e a k a d e m s k o g k i p a r a S t e v a n a L u k e t i ć a .

N a strani 164, d e s n o d o l j e k o d p o d n a s l o ­v a : Kutjevo, u t i s k u j e i z o s t a l a slika 491. S l i k a s e n a l a z i u " D o d a t k u " p o d i s t i m b r o j e m .

P R IM O R SK O G O R A N SK A ŽU PA N IJA

N a strani 176 i z a n a s l o v a : " P o d r u č j e b i v š e Crikvenieke općine" t r e b a p o č e t i u v o d s a s l j e d e ć i m t e k s t o m :

U Selcima ( U v a l a J a s e n o v a ) 6 . s r p n j a 1 9 4 1 . g o d i n e o d r ž a n j e s a s t a n a k p r e d s t a v n i k a p a r ­t i j s k i h o r g a n i z a c i j a r a d i d o g o v o r a o u s t a n k u p r o t i v o k u p a t o r a i i z g r a d n j i l o g o r a u V i š e v i c i . N a k o n 2 0 d a n a o s t v a r e n j e d o g o v o r . N a i m e , 2 7 . s r p n j a v e ć j e o s n o v a n l o g o r z a p r i h v a t i l e g a l ­n i h p a r t i z a n s k i h b o r a c a u š u m i V i š e v i c a i z n a d B r i b i r a . P o l o v i c o m k o l o v o z a ( 1 5 . V I I I 1 9 4 1 . ) u l o g o r u j e f o r m i r a n a č e t a " M a t i j a G u b e c " s 1 5 b o r a c a , a p r v a p a r t i z a n s k a a k c i j a u H r v a t s k o m p r i m o r j u i z v e d e n a j e n a S t a l k u 2 7 . r u j n a 1 9 4 1 . g o d i n e .

N a strani 179:N a m j e s t o s p o m e n p l o č e u Pališinu ( s i . 5 4 0 ) p o s t a v l j e n j e 2 2 . V I 2 0 0 0 . g o d i n e n o v i s p o m e n i k k o j e g a s u 1 4 . X 2 0 0 0 . g o d i n e t e š k o o š t e t i l i f a š i s t i č k i s l j e d b e n i c i .

N a strani 180 d e s n o g o r e u z t e k s t : "TViblju, s p o m e n p l a m e n i p l o č a p a l i m b o r c i m a T r i b l j a z a s l o b o d u , (si. 542)" s l i k a n e d o s t a j e . O b j a v l j u j e m o j e u o v o j d o p u n i , o p i s s l i k e 5 4 2 o s t a ­j e k a k o j e n a p i s a n n a s t r a n i 1 8 0 .

si. 542( I s p r a v k e p r i p r e m i o M a k s i m i l i j a n B l a ž i ć , p r e d s j e d n i k U d r u g e a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a g r a d a C r i k v e n i c e , g r a d a N o v o g V i n o d o l s k o g i o p ć i n e V i n o d o l s k e . )

Strana 180, p o d n a s l o v " P o d r u č j e bivše o p ć i n e Čabar", n i j e t o č a n u t o l i k o š t o i p r i j a š n j e i d a n a š n j e p o d r u č j e ( k o t a r , o p ć i n a i l i g r a d Č a b a r ) č i n i i s t i t e r i t o r i j . Z a r a z l i k u o d m n o g i h d r u g i h p o l i t i č k o - t e r i t o r i j a l n i h j e d i n i c a k o j e s u p r o m j e n o m i m e n a d j e l o m i č n o m i j e n j a l e i t e r i t o r i j .

400

Page 51: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

Strana 180, p o d n a s l o v o m " P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Delnice" u p r v o m s t a v k u i z a p r v e r e č e n i c e t r e b a d o d a t i s l j e d e ć i s a d r ž a j :

" P r v i l o g o r d e l n i č k i h p a r t i z a n a b i o j e u J e z e r s k o m V r h u , a o s n o v a n j e 1 5 / 1 6 . s r p n j a 1 9 4 1 . g o d i n e . K a s n i j e j e l o g o r b i o u P r e s i k i s v e d o n a p a d a T a l i j a n a n a l o g o r 2 0 . l i s t o p a d a 1 9 4 1 . g o d i n e . "P r e d z a d n j a , t r e ć a r e č e n i c a u t o m s t a v k u t r e b a g l a s i t i : " U k u p n o 3 5 b o r a c a o d r e d a b i l o j e n a p a d n u t o o d 7 0 0 f a š i s t i č k i h v o j n i k a . "

Strana 180, u d r u g o m s t a v k u p r v a r e č e n i c a t r e b a g l a s i t i :U n a t o č s n a z i i t e r o r u f a š i s t a s v e v e ć i b r o j b o r a c a p r i l a z i p a r t i z a n s k i m j e d i n i c a m a t a k o d a j e 1 9 . o ž u j k a 1 9 4 2 . g o d i n e u o s l o b o đ e n j u M r k o p l j a i R a v n e G o r e s u d j e l o v a o b a t a l j u n P G N O P o d r e d a " M a t i j a G u b e c " s č e t a m a : B r i b i r s k o m , F u ž i n s k o - l i č k o m , M r k o p a l j s k o m i D e l n i č k o m .

Strana 181, p r v a r e č e n i c a , t j . p r v a d v a r e t k a t r e b a b r i s a t i z b o g n e p o t p u n i h i n e t o č n i h p o d a t a k a . U m j e s t o t e r e č e n i c e t r e b a p i s a t i s l j e d e ć e :O f e n z i v a " R i s n j a k " j e t r a j a l a o d 1 2 . s r p n j a d o 1 0 . k o l o v o z a 1 9 4 2 . g o d i n e . R a z o r e n o j e i l i p o p a l j e n o 3 . 3 3 2 s t a m b e n o - g o s p o d a r s k a o b j e k t a , a o p l j a č k a n o j e 3 . 7 4 2 g r l a k r u p n e i 7 . 4 5 7 g r l a s i t n e s t o k e . U o v o j i k a s n i j o j o p e r a c i j i " V e l i k a K a p e l a " k o j a j e t r a j a l a o d 1 6 . r u j n a d o 7 . l i s t o p a d a 1 9 4 2 . g o d i n e b i l o j e i n t e r n i r a n o o k o 4 . 0 0 0 G o r a n a u l o g o r e i z a t v o r e I t a l i j e i N j e m a č k e .

Strana 189 i k o d n a s l o v a : P o d r u č j e bivše o p ć i n e Vrbovsko t r e b a i z o s t a v i t i r i j e č " b i v š a "j e r i t a o p ć i n a k a o i Č a b a r o b u h v a ć a i s t o p o d r u č j e , k a o i r a n i j e .

U p r v o j r e č e n i c i t r e b a i z o s t a v i t i r i j e č " i d e l n i č k o g " .U č e t v r t o m r e t k u , u m j e s t o H r v a t s k e b r i g a d e ( V I i X I V ) t r e b a p i s a t i : " Š e s t a i č e t r ­

n a e s t a b r i g a d a N O V . . . "N a strani 190, u p r v o m s t a v k u p r v e r e č e n i c e k o j a g l a s i : " N a p o d r u č j u o v e o p ć i n e j e

M a t i ć p o l j a n a . . . t r e b a b r i s a t i r i j e č : " O v e o p ć i n e j e " ( n e d a l e k o M r k o p l j a ) b r i s a t i t o č k u i s t a v i ­t i z a r e z , t e u s l j e d e ć o j r e č e n i c i b r i s a t i r i j e č i " N a t o m m j e s t u " t a k o d a n o v a r e č e n i c a g l a s i : " N a p o d r u č j u M atić poljane ( n e d a l e k o M r k o p l j a ) , u n o ć i 1 9 . i 2 0 . v e l j a č e 1 9 4 4 . g o d i n e i z g u b i l o j e ž i v o t 2 6 b o r a c a D r u g e b r i g a d e X I I I p r i m o r s k o - g o r a n s k e d i v i z i j e . " Z a d n j u r e č e n i c u o v o g s t a v k a t r e b a i s p r a v i t i t a k o d a g l a s i : " N a M a t i ć p o l j a n i b r i g a d u j e z a h v a t i l a s n a ž n a o l u j a u k o j o j s e j e s m r z n u l o 2 6 p a r t i z a n a , a j o š 8 0 j e z a d o b i l o t e š k e o z l j e d e " .

Strana 190 u d r u g o m s t a v k u p r v o j r e č e n i c i t r e b a i s p r a v i t i r i j e č " K i p a r " Z d e n k o S i l a u :" P r o f . a r h i t e k t u r e i n g . " Z d e n k o S i l a . . .

N a i s t o j s t r a n i c i p o d n a s l o v " U S r p s k i m M o r a v i c a m a " ( p r o m i j e n j e n o i m e u H r v a t s k e M o r a v i c e ) t r e b a b r i s a t i r i j e č i " H r v a t s k e " j e r s e n a s e l j e s a d a z o v e : Moravice.S p o m e n i k j e z n a t n o o š t e ć e n . O š t e ć e n j e i s p o m e n i k M a r k u V u č k o v i ć u , t a k o đ e r d j e l o k i p a r a V e l i b o r a M a č u k a t i n a . O š t e ć e n j e i s p o m e n i k n a R a j i n o v u B r d u p o k r a j M o r a v i c a k o j i j e p o d i g n u t u č a s t S r p s k o - m o r a v i č k e p a r t i z a n s k e č e t e . N a p e r o n u ž e l j e z n i č k e s t a n i c e , p o d i g n u ­t a j e s p o m e n p l o č a z a s p o m e n n a 1 7 0 s t r i j e l j a n i h a n t i f a š i s t a . P l o č a j e o š t e ć e n a .

U p e t o m o d j e l j k u u k o j e m s e g o v o r i o L u k o v d o l u , r o d n o m m j e s t u I v a n a G o r a n a K o v a č i ć a , k o j i j e u b i j e n o d č e t n i k a 1 2 . s r p n j a 1 9 4 3 . g o d i n e u A v d o v o j D o l i n i , s e l o B u n o v i , n a d e s n o j o b a l i D r i n e , a n e u V r b n i c i , k a o š t o p i š e u k n j i z i n a s t r a n i 1 9 0 .( P o d a t k e z a o v e i s p r a v k e p r i p r e m i l i : I v a n T o m a c , p r e d s j e d n i k i B o g u m i l A b r a m o v i ć , t a j n i k M e đ u o p ć i n s k e u d r u g e a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a D e l n i c e i D u š a n M a t i ć , Z a g r e b . ) * *

** NapomenaUslijed različitih okolnosti i nejasnih opisa spomen obilježja dogodilo se da je prikazano nekoliko spomenika kao npr.: Gomirje, Matić pol­jana i Lukovdol, koji nisu srušeni, niti oštećeni. Utoliko ova županija odstupa od pravila koja su primijenjena kod svih drugih županija.

401

Page 52: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

SISA Č K O M OSLAVAČKA ŽUPANIJA

N a strani 191 d r u g i s t a v a k , r e č e n i c a k o j a u d r u g o m r e d u g o v o r i d a j e O d r e d b i o s a s ­t a v l j e n " o d H r v a t a i z S i s k a i o k o l n i h s e l a " t r e b a g l a s i t i : " O d r e d j e b r o j i o 7 7 b o r a c a o d k o j i h s u 7 3 b i l i H r v a t i , a 4 S r b i . "

N a k o n s e d m o g s t a v k a t r e b a d o d a t i n o v e s t a v k e k o j i g l a s e :" P o s e b n o m j e s t o i z n a č a j u t o k u a n t i f a š i s t i č k e b o r b e p r i p a d a o v o m d i j e l u S i s a č k o - m o s l a v a č k e ž u p a n i j e , k o j i s e n a z i v a " B a n i j a " i l i " B a n o v i n a " . T o j e p o d r u č j e i z m e đ u K u p e , U n e i S a v e , a o b u h v a ć a n e k a d a š n j e k o t a r e : D v o r , G l i n u , K o s t a j n i c u , P e t r i n j u i d i o n a s e l j a k o t a r a S i s a k , d e s n o o d r i j e k e S a v e .

N a t o m p o d r u č j u ( p r e m a p o p i s u s t a n o v n i š t v a i z 1 9 3 1 . g o d i n e ) ž i v j e l o j e p r i j e I I s v j e t ­s k o g r a t a 1 7 8 . 2 6 3 s t a n o v n i k a , o d k o j i h j e b i l o 9 2 . 5 3 3 i l i 5 1 , 9 % S r b a i 8 4 . 5 2 6 i l i 4 7 , 4 % H r v a t a t e 1 . 2 0 4 g r a đ a n a k o j i s u p r i p a d a l i d r u g i m n a c i o n a l n o s t i m a . T a k v a m u l t i e t n i č k a s t r u k t u r a s t a n o v n i š t v a b i l a j e p o v o l j n o t l o z a n a s t a n a k i j a č a n j e " b r a t s t v a i j e d i n s t v a " k o j e j e b i l o u z o r n o n a B a n i j i u t o k u t e š k i h b o r b i i n a d l j u d s k i h p a t n j i t o g a n a r o d a u t o k u c i j e l e N O B - e .

O k u p a c i j a z e m l j e i u s p o s t a v a k v i s l i n š k e f a š i s t i č k e v l a s t i u H r v a t s k o j - P a v e l i ć e v e N D H , i n a B a n i j i k a o i u c i j e l o j H r v a t s k o j z a v l a d a o j e t e r o r , p r o g o n i i u b i j a n j a S r b a , Ž i d o v a , R o m a , č l a n o v a K o m u n i s t i č k e p a r t i j e , b e z o b z i r a k o j o j n a c i o n a l n o s t i p r i p a d a l i i d e m o k r a t s k i o p r e d i ­j e l j e n i h H r v a t a k o j i n i s u p r i h v a ć a l i o k u p a c i j u H r v a t s k e i u s t a š k u v l a s t .D a b i o b e z g l a v i l i s r p s k i n a r o d u s t a š e s u n a j p r i j e h a p s i l e u g l e d n e i i m u ć n i j e S r b e : u č i t e l j e , s v e ć e n i k e , b o g a t i j e s e l j a k e d a b i z a t i m p r e š l i n a m a s o v n a u b i j a n j a m u š k a r a c a , ž e n a i d j e c e . P r v i t a k a v m a s o v n i z l o č i n p o č i n j e n j e v e ć 1 2 / 1 3 . s v i b n j a 1 9 4 1 . k a d s u u H a d ž e r u , s e l u P r e k o p a p o r e d G l i n e p o b i j e n i 4 3 3 S r b a i z G l i n e i o k o l n i h s e l a . I z m e đ u 3 1 . s r p n j a i 2 . k o l o v o z a 1 9 4 1 . g o d i n e u g l i n s k o j p r a v o s l a v n o j c r k v i u b i j e n o j e i p o k l a n o - u g l a v n o m n o ć u i p r e t e ž n o h l a d n i m o r u ž j e m- k a m a m a i p o s e b n o s p e c i j a l n i m n o ž e m z a r e z a n j a v r a t o v a t z v . " s r b o s j e k o m " - 1 . 5 6 4 m u š k a r a ­c a s r p s k e n a c i o n a l n o s t i s p o d r u č j a t a d a š n j e g k o t a r a G l i n a t e i z n e k i h d r u g i h d i j e l o v a B a n i j e i K o r d u n a , a n e k o l i k o d a n a r a n i j e , t j . 2 4 , 2 5 . i 2 6 . s r p n j a 1 9 4 1 . g o d i n e u B a n s k o m G r a b o v c u l i k ­v i d i r a n o j e n a i s t i n a č i n 1 . 2 0 0 S r b a i z t a d a š n j i h k o t a r e v a P e t r i n j a i G l i n a i n e k i h s e l a K o r d u n a . U t o m r a z d o b l j u t a k v e i s l i č n e s t r a š n e z l o č i n e P a v e l i ć e v i u s t a š e i z v r š i l i s u i n a B a j i ć j a m a m a k o d H r v a t s k e K o s t a j n i c e i n a M r c i n i š t u k o d S u n j e .

N a s t r a n i o č a j n o g i o d s t r a h a i z b e z u m l j e n o g n a r o d a n a š l o s e 6 8 4 b a n i j s k i h č l a n o v a K o m u n i s t i č k e p a r t i j e ( S r b i i H r v a t i ) . O n i s u p o č e l i s o r g a n i z a c i j o m b i j e g a u š u m e i s p a š a v a n ­j e m n a r o d a , p r i k u p l j a n j e m o r u ž j a r a d i o r u ž a n o g o t p o r a u s t a š a m a i o k u p a t o r u . V e ć p o l o v i c o m 1 9 4 1 . g o d i n e C e n t r a l n i k o m i t e t K o m u n i s t i č k e p a r t i j e H r v a t s k e p r i p r e m a o j e m a s o v n i u s t a n a k n a r o d a B a n i j e i K o r d u n a . U t u s v r h u s u R a d e K o n č a r , s e k r e t a r C K K P H , J o s i p K r a š i d r u g i o d r ž a l i s a v j e t o v a n j e s b a n i j s k i m i k o r d u n s k i m k o m u n i s t i m a u š u m i A B E Z , k r a j V r g i n m o s t a 1 9 . s r p n j a 1 9 4 1 , k a d j e z a k l j u č e n o d a s e k r e n e u o p ć e n a r o d n i u s t a n a k . J e d n a o d p r v i h o r u ž a n i h a k c i j a - b i l a j e n a p a d n a ž a n d a r s k u i ž e l j e z n i č k u s t a n i c u u B a n s k o m G r a b o v c u , p o d v o d s t v o m b a n i j s k o g l e g e n d a r n o g j u n a k a V a s i l j a G a č e š e 2 3 / 2 4 . s r p n j a 1 9 4 1 . g o d i n e . U t o k u s r p n j a i k o l o v o z a n a B a n i j i j e o r g a n i z i r a n o n e k o l i k o o r u ž a n i h g r u p a - o d r e d a , k a o š t o j e b i o G a č e š i n , K a l i n s k i , Č e r k e r o v a č k i , S v i n i č k i i d r u g i . K r a j e m r u j n a 1 9 4 1 . n a B a n i j u s e p r e b a c u j e S i s a č k i o d r e d . S v i o v i o d r e d i s u o b j e d i n j e n i u j e d i n s t v e n B a n i j s k i n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i p a r t i z a n s k i o d r e d . N a B a n i j i s u f o r m i r a n e i č u v e n a P r o l e t e r s k a č e t a i č e t a " M a t i j a G u b e c " k o j e s u v e ć u s a m o m p o č e t k u N O B - e i m a l e v e l i k u u l o g u u š i r e n j u n a r o d n o o s l o b o d i l a č k e p a r t i z a n s k e b o r b e p r e k o S a v e i K u p e . T o k o m 1 9 4 2 . g o d i n e n a B a n i j i j e o s n o v a n o 8 p a r t i z a n s k i h b a t a l j u n a , a d o k r a j a 1 9 4 2 . g o d i n e o d n j i h s u s t v o r e n e 3 b r i g a d e o d k o j i h j e , 2 2 . p r o s i n c a 1 9 4 2 . g o d i n e f o r m i ­r a n a u s e l u K l a s n i ć , V I I u d a r n a b a n i j s k a d i v i z i j a s v i š e o d 3 . 2 0 0 b o r a c a . P r e m d a u s t a š e i o k u ­p a t o r s k a v o j s k a n i s u v i š e m o g l i n e k a ž n j e n o u b i j a t i i u n i š t a v a t i s r p s k i n a r o d B a n i j e , o n i s u o d v r e m e n a d o v r e m e n a i z u t v r đ e n i h g a r n i z o n a : S i s k a P e t r i n j e , G l i n e , K a r l o v c a , d o v l a č i l i j e d i n i c e s f r o n t a i v r š i l i o f e n z i v e n a o s l o b o đ e n i t e r i t o r i j B a n i j e , K o r d u n a i t d . P r i t o m e s u n a s t a v i l i u b i ­j a t i , p l j a č k a t i i p a l i t i s v e š t o s u z a t e k l i u s e l i m a , k o j a s e n i s u n a v r i j e m e e v a k u i r a l a . N a j t r a g i č n i j a

402

Page 53: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

z a n a r o d B a n i j e j e b i l a p o z n a t a I V n e p r i j a t e l j s k a o f e n z i v a .K r a j a n t i f a š i s t i č k e b o r b e 1 9 4 5 . g o d i n e B a n i j a j e d o č e k a l a s o k o 2 0 . 0 0 0 s t a n o v n i k a

m a n j e . U r e d o v i m a p a r t i z a n s k e N O V J b i l o j e v i š e o d 2 0 . 0 0 0 B a n i j a c a i B a n i j k i , m e đ u n j i m a j e 6 . 2 5 1 d a l o ž i v o t e u b o r b i p r o t i v f a š i z m a d i l j e m H r v a t s k e , B o s n e i H e r c e g o v i n e , C r n e G o r e i S l o v e n i j e . M e đ u c i v i l n i m s t a n o v n i š t v o m u b i j e n o j e i l i n a d r u g e n a č i n e s t r a d a l o 1 4 . 3 3 2 c i v i l n e ž r t v e f a š i z m a , o d d j e t e t a d o s t a r c a , u g l a v n o m srpske narodnosti. Spaljeno je 113 sela, 93 do t e m e l j a s o k o 1 4 . 0 0 0 k u ć a i j o š t o l i k o g o s p o d a r s k i h z g r a d a . U n i š t e n o j e c j e l o k u p n o g o s p o ­d a r s t v o .

P o s l i j e o s l o b o đ e n j a n a r o d B a n i j e p o d i g n u o j e s p o m e n i k e i m n o g o d r u g i h s p o m e n o b i l ­j e ž j a u č a s t s v o j i m p a l i m b o r c i m a , s v o j o j d j e c i , o č e v i m a , s e s t r a m a i b r a ć i k o j i s u b i l i n e v i n e ž r t v e u s t a š k i h i o k u p a t o r s k i h z l o č i n a . N a r o d j e t e s v o j e s v e t i n j e č u v a o , o d r ž a v a o i p o d u č a v a o m l a d e n a r a š t a j e d a t r e b a n j e g o v a t i t e k o v i n e N O B - e , a o s o b i t o b r a t s t v o i j e d i n s t v o . T a k o j e b i l o s v e d o 1 9 9 1 . g o d i n e , k a d s e u H r v a t s k o j p r o b u d i o n a c i o n a l i z a m u o b l i k u u s t a š t v a i č e t n i š t v a . P o č e l o j e s a š i r e n j e m n a c i o n a l n e i v j e r s k e m r ž n j e i r a z a r a n j e m s p o m e n i č k e b a š t i n e N O B - e . O t o m e d j e l o m i č n o j e r e č e n o u " M o n o g r a f i j i " , a u " D o d a t k u " d r u g o m i z d a n j u i z n o s i m o p o d a t k e k o j e n i j e b i l o m o g u ć e p r i k u p i t i r a n i j e , z b o g u n a p r i j e d n a v e d e n i h o b j e k t i v n i h r a z l o g a .

I s p r a v k e strane 192, P o d n a s l o v o m " b i v š a o p ć i n a D v o r " u p r v o m s t a v k u t r e b a i s p r a v i t i b r o j k e " p o g i n u l o 1 . 5 4 5 b o r a c a ( a n e 1 . 3 5 0 k a o š t o p i š e ) i 2 . 1 9 1 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a ( a n e 1 . 5 5 6 k a o š t o p i š e ) .

N a i s t o j s t r a n i 1 9 2 , p o d n a s l o v "Čavić Brdo (Šamarica)", u s t u p c u l i j e v o p r v i r e d a k t r e b a p i s a t i : " S p o m e n - d o m B r a t s t v o i j e d i n s t v o , ( a n e V I I b a n i j s k o j d i v i z i j i , k a o š t o p i š e ) .

D o p u n a strane 193, p o d n a s l o v o m : "Bivša općina Glina",1 . i s p o d n a s l o v a t r e b a d o d a t i t e k s t :

P r e m a p o p i s u s t a n o v n i š t v a o d 1 9 3 1 . g o d i n e n a p o d r u č j u k o t a r a G l i n a b i l o j e u k u p n o 4 5 . 7 4 2 s t a n o v n i k a . N a t o m p o d r u č j u 1 9 4 8 . b i l o j e 3 1 . 7 3 2 s t a n o v n i k a , a 1 9 9 1 . g o d i n e 2 3 . 0 4 0 o d č e g a S r b a 1 3 . 9 7 6 , H r v a t a 8 . 0 4 1 , o s t a l i h 1 . 0 2 3 . U t o k u N O B - e p o g i n u l o j e u k u p n o 5 . 9 2 8 s t a n o v n i k a i t o 5 . 6 6 0 S r b a , 1 4 6 H r v a t a i 1 2 2 o s t a l i h .

P o b i j e n o j e u z a t v o r i m a , l o g o r i m a , t e u m r l i h o d t i f u s a 2 . 4 3 8 o s o b a o d č e g a s u 2 . 3 7 2 o s o b e s r p s k e n a c i o n a l n o s t i .

U b o r b a m a s p u š k o m u r u c i p o g i n u l o j e 2 . 3 3 3 , o d č e g a 2 . 2 1 7 S r b a i 1 1 4 H r v a t a .U k u p n o n a p o d r u č j u b i v š e o p ć i n e G l i n a p o d i g n u t o j e 4 7 r a z l i č i t i h s p o m e n o b i l j e ž j a .

I z m e đ u 1 9 9 0 . i 2 0 0 0 . g o d i n e s r u š e n j e 2 1 s p o m e n i k , 7 s p o m e n p l o č a i 9 b i s t a n a r o d n i h h e r o j a . N e o š t e ć e n o j e s v e g a 5 s p o m e n i k a , 4 s p o m e n p l o č e , t e 1 s p o m e n k o s t u r n i c a ( u G l i n i ) .

2 . U t r e ć e m o d j e l j k u n a strani 193 k o j i p o č i n j e u p r v o m r e t k u r i j e č i m a : " U G l i n i . . . u m j e s t o b r o j k e 1 . 2 0 0 t r e b a p i s a t i 1 . 5 6 4 .

U č e t v r t o m r e t k u u m j e s t o t o č k e t r e b a n a s t a v i t i t e k s t : " ( s i . 5 7 2 ) " N a i m e , s l i k a 5 7 2 n a s t r a n i 1 9 3 p r i p a d a G l i n i , a n e B r e s t i k u .

U č e t v r t o m r e t k u i s t o g a o d j e l j k a u m j e s t o r i j e č i : " S p o m e n - d o m j e u n i š t e n " t r e b a p i s a t i : " S p o m e n - d o m j e p r e i m e n o v a n u H r v a t s k i d o m , a m u z e j s k a z b i r k a S p o m e n - d o m a j e u n i š t e n a . "

U t o m i s t o m č e t v r t o m r e t k u , u m j e s t o t e k s t a : " a p l o č a s i m e n i m a ž r t a v a r a z b i j e n a " t r e b a p r e c i z i r a t i : " a p l o č e s i m e n i m a i p r e z i m e n i m a 1 . 5 6 4 n e v i n i h ž r t a v a s u r a z b i j e n e " .

3 . U z a d n j e m o d j e l j k u n a s t r a n i 1 9 3 k o j i p o č i n j e r i j e č i m a : " U Brestiku . . . " n a k r a j u š e s t o g r e t k a t r e b a b r i s a t i : ( s i . 5 7 2 ) , a d o d a t i : " N a p l o č i s u b i l a u p i s a n a i m e n a 2 8 p a l i h b o r a c a i 1 3 4 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a . "

N a k n a d n o p r i k u p l j e n i m p o d a c i m a u 2 0 0 1 . g o d i n i k a o š t o p i š e p o d t o č k o m 4 . u m o g u ć n o s t i s m o d a o b j a v i m o v i š e p o d a t a k a o s r u š e n i m s p o m e n o b i l j e ž j i m a n a p o d r u č j u b i v š e o p ć i n e Glina p o r e d p r i k a z a n i h s r u š e n a s u i l i o š t e ć e n a i s l j e d e ć a s p o m e n o b i l j e ž j a :- u Balincu j e s r u š e n s p o m e n i k p o d i g n u t u s p o m e n 9 3 p a l i h b o r a c a i 7 3 c i v i l n e ž r t v e .- u Bojni s u r a z b i j e n e s p o m e n p l o č e n a s p o m e n i k u s i m e n i m a 8 5 b o r a c a i 1 2 4 c i v i l n e ž r t v e .- u Brezovom Polju s u r a z b i j e n e s p o m e n p l o č e n a s p o m e n i k u s i m e n i m a 4 3 b o r a c a i 5 0 c i v i l n i h ž r t a v a .

403

Page 54: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

- u Brnjeuški s u r a z b i j e n e s p o m e n p l o č e n a s p o m e n i k u s i m e n i m a 5 6 b o r a c a i 1 5 9 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Brubnju j e r a z b i j e n a s p o m e n p l o č a n a k u ć i u k o j o j j e p o g i n u o p r o s l a v l j e n i k o m a n d a n t B a n i j s k o g p a r t i z a n s k o g o d r e d a V a s i l j G a ć e š a i n j e g o v i h 9 b o r a c a- u s e l u Buzeta n a s p o m e n i k u r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s u p i s a n i m i m e n i m a 7 4 p a l a b o r c a i 3 2 c i v i l n e ž r t v e .- u Donjem Selištu s a s p o m e n i k a j e s k i n u t a p l o č a s i m e n i m a 6 0 p a l i h b o r a c a i 1 2 1 c i v i l n o m ž r t v o m .- u Donjoj i Gornjoj Bučici u k l o n j e n j e s p o m e n i k s i m e n i m a 7 p a l i h b o r a c a i 41 c i v i l n o m ž r t v o m .- u Donjem i Gornjem Taborištu, s r u š e n j e s p o m e n i k s i m e n i m a 1 2 p a l i h b o r a c a i 2 7 3 c i v i l n e ž r t v e .- u Donjoj TVstenici r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 2 p a l i h b o r a c a i 5 7 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Dragotini r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 4 0 p a l i h b o r a c a i 3 9 1 c i v i l n o m ž r t v o m , m e đ u k o j i m a j e b i l o 1 0 4 d j e c e d o 1 4 g o d i n a ž i v o t a- U v r i j e m e v o j n o - r e d a r s t v e n e o p e r a c i j e " O l u j a " i z g l i n s k o g S p o m e n - p a r k a u k l o n j e n e s u b i s t e n a r o d n i h h e r o j a s p o s t o l j i m a : N i k o l e D e m o n j a , S t e v e D o š e n a , V a s i l j a G a č e š e , R a d e G r m u š a , S t o j a n a K o m l j e n o v i ć a , J o s e M a r i j a n o v i ć a , A d a m a P e t r o v i ć a , I l i j e S p a n o v i ć a i N i k o l e Š a k i ć a .- u Gornjim Jamama r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 6 p a l i h b o r a c a i 2 2 c i v i l n e ž r t v e .- u Hajtiću n a s p o m e n i k u r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 4 6 p a l i h b o r a c a i 6 0 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Kozaperovici j e r a z b i j e n a s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 1 3 p a l i h b o r a c a i 8 8 c i v i l n i h ž r t a v a .- u M ajskim Poljanama s p o m e n i k j e m i n i r a n s i m e n i m a 1 2 6 p a l i h b o r a c a i 1 6 2 c i v i l n e ž r t v e .- u M ajskom TVtniku r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 3 3 p a l a b o r c a i 6 0 c i v i l n i h ž r t a v a .- u M alom Gradcu d o t e m e l j a j e s r u š e n s p o m e n i k p o d i g n u t p a l i m b o r c i m a S i s a č k o g i K a l i n s k o g p a r t i z a n s k o g o d r e d a .- u Poglediću s r u š e n j e s p o m e n i k š u m a r i m a i š u m s k i m r a d n i c i m a p a l i m u t o k u N O B - a .- u š u m i Prolom, i s p r e d p a r t i z a n s k e b o l n i c e s r u š e n j e s p o m e n i k , a b i s t a n a r o d n o g h e r o j a J o s e M a r i j a n o v i ć a j e u k l o n j e n a .- u Ravnom Rašću s a s p o m e n i k a s u s k i n u t e p l o č e s i m e n i m a 4 2 p a l a b o r c a i 8 0 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Roviškoj r a z b i j e n a j e p l o č a s i m e n i m a 4 1 p a l o g b o r c a i 5 0 c i v i l n i h ž r t a v a .- u s e l u Šašava s r u š e n j e s p o m e n i k i r a z b i j e n a s p o m e n p l o č a 3 1 p a l o g b o r c a i 3 5 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Šatornji u k l o n j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 1 3 p a l i h b o r a c a i 9 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Šibinama r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s i m e n i m a 3 4 p a l a b o r c a i 7 2 c i v i l n e ž r t v e .- u Tlrnovcu Glinskom m i n i r a n j e s p o m e n i k s i m e n i m a 3 7 p a l i h b o r a c a i 8 0 c i v i l n i h ž r t a v a .- u TVtniku Glinskom r a z b i j e n a j e p l o č a s i m e n i m a 3 5 p a l i h b o r a c a i 1 2 c i v i l n i h ž r t a v a .- u Velikoj Solni u k l o n j e n j e s p o m e n i k i r a z b i j e n e p l o č e s i m e n i m a 1 5 p a l i h b o r a c a i 1 5 c i v i l n i h ž r t a v a .- U v r i j e m e v o j n o - r e d a r s t v e n e o p e r a c i j e " O l u j a " u k l o n j e n a j e b i s t a h e r o j u J o s i M a r j a n o v i ć u .- u Vlahoviću r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s i m e n i m a 8 1 p a l o g b o r c a i 1 8 8 c i v i l n i h ž r t a v a .- u V l a h o v i ć u s a s p o m e n i k a b a n i j s k o m h e r o j u V a s i l j u G a ć e š i u k l o n j e n o j e p o p r s j e .( Z a b i v š u o p ć i n u G l i n a p o d a t k e p r i k u p i o M i l a n M e t i k o š . )

B i v š a o p ć i n a Kostajnica strana 194 n a k o n n a s l o v a t r e b a d o d a t i t e k s t :" T e r i t o r i j b i v š e o p ć i n e K o s t a j n i c a p r o s t i r e s e u z l i j e v u o b a l u ž i v o p i s n e r i j e k e U n e n a j u ž n o m d i j e l u S i s a č k o - m o s l a v a č k e ž u p a n i j e . N a j v e ć i m d i j e l o m g r a n i č i s R e p u b l i k o m B o s n o m i H e r c e g o v i n o m . N a v a ž n i m j e c e s t o v n i m i ž e l j e z n i č k i m s a o b r a ć a j n i c a m a k o j i v o d e o d Z a g r e b a p r e k o S i s k a n a j u g p r e m a B o s n i i n a i s t o k p r e m a V i n k o v c i m a .P r i j e I I s v j e t s k o g r a t a n a p o d r u č j u b i v š e g k o t a r a K o s t a j n i c a * * * b i l o j e 4 9 s e l a i v e ć i h n a s e l j a s g r a d o m K o s t a j n i c a u k o j i m a j e ž i v j e l o 2 9 . 0 9 9 s t a n o v n i k a o d k o j i h j e b i l o 1 9 . 1 6 0 i l i 6 5 , 8 % S r b a , 9 . 8 5 4 i l i 3 3 , 8 6 % H r v a t a i 8 5 p r i p a d n i k a d r u g i h n a r o d n o s t i ( u g l a v n o m R o m a , Z i d o v a , i M u s l i m a n a ) . "

*** U bivšem ("ratnom") kotaru Kostajnica bilo je i 16 sela koja su kasnijom reorganizacijom lokalnih zajednica pripala bivšoj općini Sisak.

404

Page 55: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

I n a o v o m d i j e l u B a n i j e : S r b i , R o m i i Ž i d o v i d i j e l i l i s u s u d b i n u s v o j i h s u n a r o d n j a k a u o s t a l i m d i j e l o v i m a z l o g l a s n e N D H . U s t a š k a v l a s t j e z a t v a r a l a , s l a l a u l o g o r e i u b i j a l a n a j p r i j e n a j v i t a l ­n i j e S r b e , a z a t i m g o t o v o s v e S r b e r e d o m . M a s o v n a p o g u b l j e n j a i z v r š e n a s u n a u n s k o m m o s t u , i z m e đ u H r v a t s k e i B o s a n s k e K o s t a j n i c e , u B a j i ć a - j a m a m a n e d a l e k o o d k o s t a j n i č k e ž e l j e z n i č k e s t a n i c e , n a K r e č a n a m a k o d H r v a t s k e D u b i c e i n a d r u g i m m j e s t i m a k o s t a j n i č k e i s u s j e d n i h o p ć i n a s v e d o J a s e n o v c a . S a m o s e b o r b o m n a r o d m o g a o s p a s i t i o d u n i š t e n j a . S n a ž a n o t p o r z l o č i n c i m a t z v . N D H p r u ž i l i s u n e s a m o S r b i , o s u đ e n i n a u n i š t e n j e , n e g o i v e l i k d i o H r v a t a i d r u g i h n a r o d n o s t i k o j i n i s u p r i h v a t i l i o k u p a c i j u i f a š i z a m .

O d u k u p n o g b r o j a p r e d r a t n o g s t a n o v n i š t v a b i v š e g k o t a r a K o s t a j n i c a , u p a r t i z a n s k o j N O V H r v a t s k e s u d j e l o v a l o j e v i š e o d 3 . 7 0 0 b o r a c a , p o g i n u l i s u 9 2 7 , a š e s t o r i c a s u p r o g l a š e n i n a r o d n i m h e r o j i m a . K a o ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a s t r a d a l o j e v i š e o d 4 . 0 0 0 g r a đ a n a , š t o z a j e d ­n o s p o g i n u l i m a č i n i g u b i t a k n e š t o v i š e o d 1 6 % p r e d r a t n o g s t a n o v n i š t v a . * * * *U z n a k p o š t o v a n j a i v j e č n o g s j e ć a n j a n a p a l e b o r c e , n a ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a , n a n e s t a l e g r a đ a n e , h e r o j e , n a z n a č a j n e d o g a đ a j e i z N O P - a i N O B - e n a r o d b i v š e o p ć i n e K o s t a j n i c a j e p o s l i j e z a v r š e t ­k a r a t a u s l o b o d n o j d o m o v i n i p o d i g a o 2 6 s p o m e n i k a , 2 k o s t u r n i c e s a s p o m e n o b i l j e ž j i m a , 1 0 b i s t a n a r o d n i h h e r o j a , 5 s p o m e n p l o č e i 3 s p o m e n - d o m a . U k u p n o j e p o d i g n u t o 4 6 s p o m e n o b i l j e ž j a .

N a ž a l o s t , n a k o n 4 5 g o d i n a u H r v a t s k o j j e 1 9 9 1 . g o d i n e p o n o v n o o ž i v j e l o f a š i s t i č k o z l o . D o š l i s u u p r i l i k u p o j e d i n c i i z u s t a š k e e m i g r a c i j e , n a i š a v š i n a t l u H r v a t s k e s v o j e i s t o m i š l j e n i k e i u r a z d o b l j u o d 1 9 9 1 . d o 2 0 0 0 . n a s t a v i t i s v o j u d j e l a t n o s t , r u š i l i s u s p o m e n i k e p o k u š a v a j u ć i u n i š t i t i s v j e d o č a n s t v a o z l o č i n i m a k o j e s u p o č i n i l i i z m e đ u 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . i n a k o s t a j n i č k o m p o d r u č j u . T a k o s u o d u k u p n o 4 6 s p o m e n o b i l j e ž j a 3 4 s r u š i l i i l i o š t e t i l i . I n a p o d r u č j u o v e o p ć i n e t e k 2 0 0 1 . s t v o r e n i s u u v j e t i d a s e t e m e l j i t o o p i š e s t a n j e s p o m e n i č k e b a š t i n e . Z a t o , u z n a v e d e ­n a 3 s p o m e n o b i l j e ž j a n a strani 194 dodajemo i s l j e d e ć e p o d a t k e :

- S p o m e n i k p o d i g n u t n a p r o s t o r u Bajića Jame g d j e j e i z m e đ u 1 9 4 1 . i 1 9 4 5 . g o d i n e u b i j e n o o k o 2 . 6 0 0 S r b a , R o m a i z B a n i j e i 6 0 0 l j u d i i z P o t k o z a r j a , o š t e ć e n j e , a p l o č a r a z b i j e n a ( s i . 5 7 2 a ) .

- Čukur, u s e l u j e s r u š e n s p o m e n i k p o d i g n u t u s l a v u p a l i h b o r a c a i c i v i l n i h ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .

- Donji Kuruzari, u s e l u o š t e ć e n j e s p o m e n i k p o d i g n u t p a l i m b o r c i m a i c i v i l n i m ž r t v a ­m a f a š i z m a ( s i . 5 7 2 b ) .

s i . 5 7 2 bs i . 5 7 2 a

**** Ovo su podaci za teritorij bivše općine Kostajnica bez naselja koja su reorganizacijom lokalnih zajednica pripala bivšoj općini Sisak.

405

Page 56: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

- Gornji Hrastovac, n a ž e l j e z n i č k o j s t a n i c i o š t e ć e n j e s p o m e n i k i r a z b i j e n e s u s p o m e n p l o č e s r e l j e f i m a , s v r h a s p o m e n i k a u k l o n j e n a j e ž e l j e z n a u k r a s n a k a p a s n a t p i s o m" 2 7 . 1 2 . 1 9 4 1 . " p o s v e ć e n u s t a n i č k o j a k c i j i .- Gornji Hrastovac, o š t e ć e n j e s p o m e n i k p o d i g n u t u s e l u u č a s t 2 2 p a l a b o r c a i 9 0 c i v i l n i h ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Gornji Hrastovac, d o m a ć i l j u d i i z s e l a p o d i g l i s u n a m j e s n o m g r o b l j u s p o m e n - k o s t u r n i c u z a s v e p a r t i z a n e k o j i s u p o g i n u l i u n j i h o v o m s e l u , o s i g u r a v a j u ć i p r i j e l a z p a r t i z a n s k i h j e d i n i c a , n a r ­o d a , m a t e r i j a l a , h r a n e i d r . p o t r e b a z a N O B - u n a p o s e b n o k o n t r o l i r a n o j i č u v a n o j ž e l j e z n i č k o j p r u z i S u n j a - K o s t a j n i c a , k o j a j e p r e s i j e c a l a p r i s t u p B a n i j s k o m t r o k u t u u p r a v c u M o s l a v i n e i S l a v o n i j e n a j e d n o j i P o t k o z a r j a n a d r u g o j s t r a n i . N a t o m j e p u t u p o g i n u l o v e ć i b r o j b o r a c a : S r b a , H r v a t a , M u s l i m a n a , i d r . S p o m e n p l o č a i z n a d k o s t u r n i c e j e o d v a l j e n a i r a z b i j e n a , ( s i . 5 7 2 c )- Hrvatska Dubica, n a p r o s t o r u K r e s a n e o d 1 9 4 2 - 1 9 4 5 . b i l a j e i s p o s t a v a l o g o r a J a s e n o v a c , t z v . r a d n i l o g o r u k o j e m j e p o b i j e n o , z a d a v l j e n o , s p a l j e n o i l i u m r l o o d b o l e s t i i l i p o s l j e d i c a m u č e n j a o k o 8 . 0 0 0 S r b a , Z i d o v a , R o m a i z D u b i c e i o k o l n i h s e l a ( 1 . 6 4 5 o s o b a ) t e i z d r u g i h k r a j e v a , a n a j v i š e i z P o t k o z a r j a . Z a s j e ć a n j e n a t e n e v i n e ž r t v e u s t a š k i h z l o č i n a p o d i g n u t j e s p o m e n i k . P l o č e s p o s v e t o m n a s p o m e n i k u s u r a z b i j e n e , a n a v r h u o š t e ć e n o g s p o m e n i k a , u m j e s t o p e t o k r a k e z v i j e z d e , p o s t a v l j e n j e k r i ž- Hrvatska Kostajnica, n a s t r a n i 1 9 4 s t u p a c l i j e v o , n a k o n p r v o g s t a v k a i s p o d n a s l o v a : " B i v š a o p ć i n a K o s t a j n i c a " t r e b a b r i s a t i t o č k u i d o d a t i : " t e s p o m e n b i s t e : Ž i v k u B r o n z i ć u , S i r n i c i D r a g i ć u , Đ u r i K l a d a r i n u , N i n i M a r a k o v i ć u i R a d i M i l o j e v i ć u " . S l j e d e ć a r e č e n i c a , u m j e s t o " S p o m e n i k i b i s t a s u s r u š e n i ( s i . 5 7 3 ) " t r e b a g l a s i t i : " S p o m e n i k , b i s t e i n j i h o v a p o s t o l j a s u o d s t r a n j e n i , ( s i . 5 7 3 ) "( U v o d n i d i o i p o d a t k e z a b i v š u o p ć i n u K o s t a j n i c a p r i r e d i o j e M i r k o M e ć a v a u s u r a d n j i s N i k o l o m N o v a k o v i ć e m i o p ć i n e V i n o d o l s k e . )

s i . 5 7 2 c

- Kostajnički Majur, u m j e s n o m g r o b l j u p o d i g n u t j e s p o m e n i k p o s v e ć e n a n t i f a š i s t i č k o j N O B - i . S p o m e n i k j e i z r e š e t a n p u š č a n i m m e c i m a . S a s p o m e n i k a s u o d v a l j e n e p l o č e s p o s v e ­t o m , a s k i n u t a j e i z v i j e z d a p e t o k r a k a .

406

Page 57: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

- K om ogovina, u s r e d i n i se la u p o d ru č ju šum skog p red je la K aline, gdje je 1941. g od ine o sn o ­v a n K a l i n s k i p a r t i z a n s k i o d r e d a 1943. god ine u ljeto i III banijska brigada, izgrađen je S p o m e n - d o m 111 b a n i j s k e b r i g a d e . Isp red D o m a postav ljen je spom enik sa spom en p ločam a p o s v e t e t i m p o v i j e s n i m d o g a đ a j i m a . S pom en-dom je op ljačkan i srušen , a ploče su razbijene( s i . 5 7 3 a )- S e l o S la b in ja . p r e k o k o j e g s u i š l e p a r t i z a n s k e veze izm eđu P o tkozarja , Banijskog tro k u ta iS l a v o n i j e p r e t r p j e l o j e u II s v j e t s k o m r a t u g o l e m e žrtve. Preživjeli su podigli spom enik u znak s j e ć a n j a n a s v o j i h 5 7 p a l i h b o r a c a i 4 9 3 ž r t a v a f a š i s t i č k o g te ro ra , čija im ena i p rez im ena su i s p i s a n a n a s p o m e n i k u , d j e l u k i p a r a S t a n i s l a v a M i š i ć a . S pom enik je izrešetan puščanim m e c i m a .S t a n o v n i c i S lab in je p o d i g l i s u u z t o i s p o m e n i k u s r e d i š t u s e l a b l i z u z i d i n a s r u š e n e pravoslavne c r k v e k a o z n a k s j e ć a n j a n a 1 7 . p r o s i n a c 1 9 4 3 . g o d i n e , k a d s u j a s e n o v a č k i u s t a š e iznenada o p k o ­l i l i s e l o i s v i h 9 6 s t a n o v n i k a k o j e s u u s e l u u h v a t i l i ( ž e n e , d j e c u i s t a r c e ) , i s t o g d a n a l i k v i d i r a l i v a t r e n i m o r u ž j e m i k l a n j e m n a d z a j e d n i č k o m g r o b n i c o m k o j u s u ž r t v e p r i j e p o g u b l j e n j a s a m e s e b i i s k o p a l e , ( s i . 5 7 3 b ) . O v a j s p o m e n i k j e p o s l i j e 1 9 9 5 . g o d i n e s r u š e n d o t e m e l j a , a m r a m o r n e s u p l o č e s p o p i s o m ž r t a v a i t e k s t o m p o s v e t e r a z b i j e n e ( s i . 5 7 3 c )

s i . 5 7 3 b s i . 5 7 3 c

s i . 5 7 3 d

- U u s t a n i č k o m m j e s t u Svin ica, p o d i g n u t j e n a k o n p o b j e d e n a d f a š i z m o m v e l i k i s p o m e n - d o m , n a k o m e s u b i l e m r a m o r n e p l o č e s i m e n i m a , p r e z i m e n i m a i g o d i n o m s t a r o s t i ( 6 9 p a l i h b o r a c a , 1 5 6 ž r t v e f a š i z ­m a , m e đ u n j i m a j e 3 6 d j e c e m l a đ e o d 1 4 g o d i n a ) . I s p r e d d o m a s u b i l e b i s t e n a r o d ­n i h h e r o j a Ž i v k a B r o n z i ć a i S i r n i c e D r a g i ć a . D o m j e o p u s t o š e n , b i s t e o d v a l ­j e n e s p o s t o l j a , n e s t a l e , a m r a m o r n e p l o č e i z b u š e n e m e c i m a ( s i . 5 7 3 d )

407

Page 58: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

- U Svinici, u b l i z i n i r o d n e k u ć e n a r o d n o g h e r o j a Ž i v k a B r o n z i ć a p o d i g n u t j e s p o m e n i k p o s v e ć e n s v i m p a l i m b o r c i m a i ž r t v a m a f a š i s t i č k o g t e r o r a u t o k u N O B - e . P l o č e n a s p o m e n i k u s u r a z b i j e n e , a s k i n u t a j e i z v i j e z d a p e t o k r a k a- N a s t r a n i 1 9 4 d e s n i s t u p a c , d r u g i s t a v a k k o j i g l a s i : U s e l u Krčevo . . . t r e b a p i s a t i : " U s e l u Veliko Krčevo" i n a s t a v i t i :N a r a s k r š ć u p u t o v a p o d i g n u t j e s p o m e n i k s l i k o m p a r t i z a n a s p u š k o m u r u k a m a . N a s p o m e n i k u s u b i l e m r a m o r n e p l o č e s i m e n i m a 4 5 p a l i h b o r a c a i 5 3 c i v i l n e ž r t v e . S p o m e n i k j e o š t e ć e n .

s i . 5 7 4 a

- Živaja, u s r e d i n i s e l a p o d i g n u t j e s p o m e n - d o m " P e t a r M e ć a v a " , s b i s t o m n a r o d n o g h e r o j a P e t r a M e ć a v e . N a D o m u j e b i l a p o s t a v l j e n a s p o m e n p l o č a p o s v e ć e n a p o g i n u l i m b o r c i m a i ž r t v a m a f a š i s t i č k o g t e r o r a i z t o g a s e l a . S p o m e n p l o č a n a D o m u j e r a z b i j e n a , a b i s t a j e o d s t r a n j e n a .- I u n e k o l i k o d r u g i h s e l a k a o n p r . G o r n j e m i D o n j e m B j e l o v c u , B o r o j e v i ć i m a , K n e z o v l j a n i m a , M e m i n s k o j , R a u s o v c u , U m e t i ć i m a , D o n j o j i G o r n j o j V e l e š n j i , s r u š e n i s u i l i o š t e ć e n i s p o m e n i c i p o s v e ć e n i p o g i n u l i m b o r c i m a i c i v i l n i m ž r t v a m a f a š i z m a i z t i h s e l a .- U z s v e t o H D Z - o v a v l a s t j e i z m e đ u 1 9 9 0 - 2 0 0 0 . g o d i n e p r o m i j e n i l a s v a i m e n a u l i c a , š k o l a , v r t i ć a i t d . k o j a s u s e o d n o s i l a n a d o g a đ a j e , p a r t i z a n s k e j e d i n i c e i l i i s t a k n u t e l i č n o s t i i z p a r t i ­z a n s k e a n t i f a š i s t i č k e N O B - e , o s i m n e k i h l i č n o s t i i z N O B h r v a t s k e n a c i o n a l n o s t i .

B i v š a o p ć i n a Petrinja, d o p u n a t e k s t a n a strani 200, i s p o d n a s l o v a : u t r e ć e m r e t k u , i z a b r o j k e i r i j e č i : " 1 . 2 0 0 l j u d i i z " t r e b a d o d a t i : " B a n s k o g G r a b o v c a " a n a k o n r i j e č i " o k o l n i h " t r e b a d o d a t i r i j e č : " s r p s k i h " . T a k o d a t a j d i o r e č e n i c e g l a s i :" . . . u s t a š e s u p o b i l i 1 . 2 0 0 l j u d i i z B a n s k o g G r a b o v c a i o k o l n i h s r p s k i h s e l a " .

N a strani 201 g o r e l i j e v o t e k s t t r e b a d o p u n i t i t a k o d a g l a s i :" U s e l u Donja i Gornja Bačuga u " O l u j i " j e m i n i r a n s p o m e n i k s u p i s a n i h 1 2 0 p o g i n u l i h b o r a ­c a i 6 0 2 ž r t v e f a š i z m a , m e đ u k o j i m a i 2 3 7 d j e c e d o 1 5 g o d i n a .

408

Page 59: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

N a m j e s t u s r u š e n o g s p o m e n i k a i z g r a đ e n a j e k a t o l i č k a c r k v a . " ( s i . 5 9 2 a i 5 9 2 b )

si- 5 9 2 a s i . 5 9 2 b

N a i s t o j s t r a n i l i j e v o p o d t e k s t o m : " U Petrinji . . . " u m j e s t o t o č k e t r e b a s t a v i t i z a r e z i d o d a t i r i j e č i : " a p r e d u l a z o m u b i v š u k a s a r n u b i l a j e b i s t a n a r o d n o g h e r o j a V a s i l j a G a č e š e . " N o v i p o d a c i o s r u š e n i m i l i o š t e ć e n i m s p o m e n o b i l j e ž j i m a n a p o d r u č j u b i v š e o p ć i n e P e t r i n j a :- Bjelnik, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 3 4 p a l a b o r c a N O R - a i 3 7 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Blinja, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 4 7 p a l i h b o r a c a N O R - a i 5 4 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Bogovići, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 2 8 p a l i h b o r a c a i 4 6 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Cepeliš, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 2 7 p a l i h b o r a c a N O R - a i 3 7 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Dodoši, r a z b i j e n e s u p l o č e n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 4 1 p o g i n u l i h b o r a c a N O R , 1 0 4 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a i 9 m a l o d o b n e d j e c e .- Dragotinci, r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s u p i s a n a t r i b o r c a N O R - a , 3 3 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a i 1 0 m a l o d o b n e d j e c e .- Glinska Poljana, r a z b i j e n a j e s p o m e n p l o č a s u p i s a n i h 1 8 p a l i h b o r a c a N O R - a i 3 9 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- u s e l i m a Gornji i Donji Grabovac s u r a z b i j e n e p l o č e n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 1 0 8 p o g i n u l i h b o r a c a i 1 5 4 o d r a s l e o s o b e t e 9 8 m a l o d o b n e d j e c e d o 1 2 g o d i n a , ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Gornja M linoga, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 4 7 p a l i h b o r a c a N O R - a i 7 3 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Gornja Pastuša, r a z b i j e n a j e p l o č a n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 3 9 p a l i h b o r a c a i 5 3 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Jabukovac, r a z b i j e n e s u p l o č e n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 6 7 p a l i h b o r a c a N O R - a i 7 6 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Joševica, u n i š t e n j e s p o m e n i k a p l o č e s u r a z b i j e n e s u p i s a n i h 8 3 p a l a b o r c a i 1 0 7 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a . P r e d s p o m e n i k o m j e b i l a p o s t a v l j e n a b i s t a M i l a n k e K l j a j i ć , b i s t a j e u k l o n j e ­n a s p o s t o l j e m .

409

Page 60: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

- Klinac, r a z b i j e n e s u p l o č e s u p i s a n i h 3 7 p a l i h b o r a c a i 5 3 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Kraljevčani, u n i š t e n j e s p o m e n i k s 1 5 p o g i n u l i h b o r a c a N O R - a , 3 8 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a i 1 4 m a l o d o b n e d j e c e d o 1 2 g o d i n a .- u Mačkovu Selu, r a z b i j e n e s u p l o č e n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 3 8 p a l i h b o r a c a i 7 3 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Prnjavor, p l o č a s u p i s a n i h 4 p a l a b o r c a i 1 5 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a j e o š t e ć e n a .- Srpski Čuntić, r a z b i j e n e s u p l o č e n a s p o m e n i k u s u p i s a n i h 3 4 p a l a b o r c a N O R - a i 6 2 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Stražbenica, r a z b i j e n e s u p l o č e s u p i s a n i h 2 9 p a l i h b o r a c a N O R - a i 6 7 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a .- Trmušnjak, u n i š t e n j e s p o m e n i k s p l o č a m a n a k o j i m a s u u p i s a n a 5 2 b o r c a N O R - a i 8 2 ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a . S p o m e n - d o m s m u z e j s k o m p o s t a v o m i b i s t a n a r o d n o g h e r o j a F i l i p a K l j a j i ć a ( F i ć e ) , u n i š t e n i s u u " O l u j i " 1 9 9 5 g o d i n e- Veliki Šušnjar, r a z b i j e n e s u p l o č e u " O l u j i " 1 9 9 5 g o d i n e s u p i s a n i h 7 9 p a l i h b o r a c a , 4 3 0 o d r a s l i h o s o b a i 5 2 m a l o d o b n e d j e c e , ž r t v e f a š i s t i č k o g t e r o r a . O v o s e l o j e 1 9 3 1 g o d i n e i m a l o 9 8 8 s t a n o v n i k a . P r e ž i v j e l o i h j e s v e g a 4 2 7 ( o d 1 9 4 1 d o 1 9 4 5 g o d i n e ) .

I z o v o g p r i k a z a p r o i z l a z i d a j e n a p e t r i n j s k o m p o d r u č j u s a m o u " O l u j i " 1 9 9 5 g o d i n e s r u š e n o 1 2 s p o m e n i k a i 1 7 s p o m e n p l o č a , j e d a n s p o m e n - d o m i 5 b i s t a n a r o d n i h h e r o j a s 1 . 0 6 7 u p i s a n i h p a l i h b o r a c a i 2 . 5 2 5 ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o r a , t e 5 9 6 m a l o d o b n e d j e c e d o 1 5 g o d i n a s t a r o s t i . ( P o d a t k e z a i s p r a v k e i d o p u n e b i v š e o p ć i n e P e t r i n j e p r i r e d i o M i l a n M e t i k o š . )

SP L IT SK O D A LM A TIN SK A ŽU PA NIJA

P o d n a s l o v o m "Bivša općina Hvar" n a strani 211, p o d n a s l o v : U S u č u r a j u i z a p r v e c r t i c e ( - ) t r e b a d o d a t i d r u g u i t r e ć u c r t i c u ( - ) s t e k s t o m :- N a h o t e l u I n a - r a n i j e r a d n i č k o o d m a r a l i š t e u S u č u r a j u j e 1 9 7 2 . p o s t a v l j e n a s p o m e n p l o č a n a k o j o j j e p i s a l o : " U o v o j s e z g r a d i n a l a z i l a o r u ž n i č k a p o s t a j a N D H k o j u s u 1 2 . k o l o v o z a 1 9 4 2 r a z o r u ž a l i s u č u r a j s k i m l a d i a n t i f a š i s t i . " P l o č u s u r a z b i l i 1 9 9 2 . g o d i n e t a d a š n j i n a č e l n i k o p ć i n e s b r a ć o m .- N a k u ć i N i k o l e J e l i č i ć a M a s l e š e p o s t a v l j e n a j e s p o m e n p l o č a p a r t i z a n s k o m b r o d u " P r o l e t e r " . P l o č u s u 1 9 9 2 . g o d i n e r a z b i l i č l a n o v i F I D Z - S u č u r a j .

P o d n a s l o v o m "Bivša općina Imotski" n a strani 212 u s e d m o m r e t k u o d o z d o u z P r o l o ž a c D o n $ i t r e b a d o d a t i : s p o m e n i k i s p o m e n p l o č a s i m e n i m a b o r a c a i c i v i l n i h ž r t a v a u n i š t i l i s u f a š i s t i č k i s l j e d b e n i c i s a j l o m i t r a k t o r o m . U š e s t o m r e t k u o d o z d o , u z n a s e l j e Zmijavci t r e b a d o d a t i : " S p o m e n i k k o d š k o l e j e u k l o n j e n " .

N a strani 216, p o d n a s l o v : " U Makarskoj . . . " s p o m e n i k ( s i . 6 2 8 ) n i j e u n i š t e n k a o š t o p i š e u t e k s t u . " S p o m e n i k ( s i . 6 2 8 ) j e o š t e ć e n . "

N a strani 225 i s p r e d n a s l o v a Solin t r e b a d o d a t i n a s l o v Vrlika i s l j e d e ć i t e k s t :U Vrlici, u p a r k u Č e s m a b i l e s u t r i b i s t e p r v o b o r a c a : B o ž e B i l i ć a , N i k o l e V r a n č i ć a i J o v e S t r i č e v i ć a . S v e t r i b i s t e s u u k l o n j e n e . "

Š IB E N SK O K N IN SK A ŽU PA NIJA

Strana 237, s t a v a k 3 t r e b a i s p r a v i t i t a k o d a g l a s i :U p r e s u d n o j b i t k i n a S u t j e s c i i z Š i b e n s k o - k n i n s k e ž u p a n i j e s u d j e l o v a l o j e 1 . 9 5 8 b o r a c a o d k o j i h j e 7 9 6 p o g i n u l o . U n a k n a d n i m b o r b a m a p o g i n u l o j e j o š 3 6 5 i l i u k u p n o 1 . 1 6 1 b o r a c .

U s t a v k u 5 u m j e s t o " 2 0 8 s p o m e n o b i l j e ž j a " t r e b a p i s a t i : " 2 2 3 s p o m e n o b i l j e ž j a " . . .N a o s n o v u n a k n a d n o p r i k u p l j e n i h p o d a t a k a strana 238 p o d n a s l o v Knin, s t a v a k p r v i

t r e b a g l a s i t i :" U t e š k o j j e d n o m j e s e č n o j b o r b i z a o s l o b o đ e n j e K n i n a p r o t i v 1 4 . 0 0 0 N i j e m a c a , 1 . 5 0 0

410

Page 61: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

u s t a š a i d o m o b r a n a i 4 . 5 0 0 č e t n i k a , u k u p n o 2 0 . 0 0 0 n e p r i j a t e l j s k i h v o j n i k a o d 7 . s t u ­d e n o g a d o 8 . p r o s i n c a 1 9 4 4 . g o d i n e j e d i n i c e V I I I ( d a l m a t i n s k o g ) k o r p u s a N O V J i m a l e s u v e l i k e g u b i t k e . P o g i n u l o j e 1 . 1 9 0 , r a n j e n o j e 2 . 4 3 9 b o r a c a , p r e t e ž i t o i z D a l m a c i j e . P o g i n u l i b o r c i s a h r a n j e n i s u u z a j e d n i č k o j g r o b n i c i i p o d i g n u t i m j e v e l i č a n s t v e n i s p o m e n i k u K n i n u , n a b r d u S p a s ( s i . 6 7 1 ) . U k u p n o j e V I I I k o r p u s i m a o 1 . 8 7 8 p o g i n ­u l i h b o r a c a u r a z d o b l j u o d 3 1 . k o l o v o z a 1 9 4 4 . d o 9 . p r o s i n c a 1 9 4 4 . g o d i n e " .

Strana 239 p o d n a s l o v B etina. I z a p o d n a s l o v a t e k s t t r e b a g l a s i t i : " S p o m e n p l o č e u p r e d j e l u J a r t i ć i P r o s i k a s r u š e n e s u 1 9 9 1 . g o d i n e . " N a s t a v l j a s e p o s t o j e ć i t e k s t d o " u k l o n j e n e s u 1 9 9 2 . g o d i n e . " B r i š e s e t e k s t : " i n e z n a s e g d j e s u z a v r š i l e " . N a k o n t e k s ­t a : " P o s t o l j a s u o š t e ć e n a . " d o d a j e s e n o v a r e č e n i c a k o j a g l a s i : " S p o m e n b i s t e j e s a č u v a o A n t e B i l i ć , p o k . M a t e . G o d i n e 2 0 0 1 . p o p r a v l j e n a s u p o s t o l j a i b i s t e s u v r a ć e n e n a s v o j a m j e s t a , z a s l u g o m U d r u g e a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a o p ć i n e T i s n o " . ( s i . 6 7 6 )

Strana 240, p o d n a s l o v o m Pirovac u 1 1 r e t k u b r i š u s e r i j e č i " u š i b e n s k o m k r a j u " . N a i m e , P i r o v č a n i n J o s i p Č u b r i ć j e b i o k o m e s a r p a r t i z a n s k o g o d r e d a " Z v i j e z d a " n a R o m a n i j i , a p o g i n u o j e u b o r b i z a o s l o b o đ e n j e V a r e š i 1 9 4 1 . g o d i n e .P o d n a s l o v o m P irovac d o d a j e s e n o v a c r t i c a s a s l j e d e ć i m s a d r ž a j e m :- S p o m e n k o s t u r n i c a u P i r o v c u s r u š e n a j e 1 9 9 1 . g o d i n e , ž e l j e z n o m p o l u g o m i m a l j e m . P o č i n i t e l j i n i s u p o z n a t i .I z a c r t i c e - Selo K ašić . . . n a i s t o j 2 4 0 s t r a n i c i , t r e b a d o d a t i n o v u c r t i c u i s l j e d e ć i s a d r ž a j :- P u tičanje , p o č e t k o m 1 9 9 2 . g o d i n e s a s p o m e n p l o č e s k i n u t a j e z v i j e z d a p e t o k r a k a . Strana 241, p o d n a s l o v o m Skradin: - s p o m e n i k u s e l u M e đ a r e . . . p o n o v l j e n j e t e k s t n a stran i 242 p o d n a s l o v o m : M e đ a r e s a ( s i . 6 8 4 ) .Strana 242, p o d n a s l o v " P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e Š i b e n i k " , b r i š e s e : " P o d r u č j e b i v š e o p ć i n e " , a o s t a j e k a o p o d n a s l o v s a m o Š i b e n i k . U č e t v r t o m r e t k u t a k o đ e r n a s t r a n i 2 4 2 t r e b a p i s a t i " . . . 2 0 p o g i n u l o " , u m j e s t o 1 9 .

Strana 245 s l i k a 6 9 4 n i j e s l i k a s p o m e n i k a p a l i h b o r a c a i ž r t a v a f a š i s t i č k o g t e r o ­r a , š t o j e v i d l j i v o i z o p i s a s p o m e n i k a k o j i n i j e o š t e ć e n . N a k o n t r e ć e g s t a v k a , p o d n a s l o v o m V o d i c e d o d a t i : I u n a t o č t o m e š t o s u m j e š t a n i s k i n u l i z v i j e z d u s a s p o m e n i k a v a n d a l i s u r a z b i l i p l o č u , a n e k s s p o m e n i k u f a š i z m a ( s i . 6 9 4 i s i . 6 9 4 a ) .( D o p u n e i i s p r a v k e p r i p r e m i o S l a v k o M a t i ć , t a j n i k Z a j e d n i c e u d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a Š i b e n s k o - k n i n s k e ž u p a n i j e . )

411

Page 62: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

V IR O V ITIČ K O PO DR A V SK A ŽU PA NIJA

N a strani 266 i s p r e d s l i k e 7 5 0 t r e b a d o d a t i s l j e d e ć i t e k s t :U C a b u n i , n a r a s k r š ć u p u t a k o j i s k r e ć e u Ž i r o s l a v l j e u k l o n j e n j e s p o m e n i k F e r e n c u ( F r a n j i ) K i š u , i s t a k n u t o m p a r t i z a n s k o m b o r c u m a đ a r s k e n a r o d n o s t i . N a n j e g o v o m j e s t o p o s t a v l j e n j e

V UK O V ARSK O SR IJE M SK A ŽU PA NIJA

P o d n a s l o v o m "Područje bivše općine Županja" na strani 281, t r e ć i o d j e l j a k , s p o m e n i k u Županji u p a r k u J . J . S t r o s s m a y e r , p o r e d K o l o d v o r s k e u l i c e , a n e u K o l o d v o r s k o j , k a k o p i š e u t e k s t u .

N a strani 283, p r v i s t a v a k , u d r u g o j r e č e n i c i t r e b a b r i s a t i r i j e č i " s i m e n i m a " j e r n a p l o č i n i j e b i l o i m e n a n e g o j e p i s a l o d a j e s p o m e n i k p o d i g n u t u č a s t p o g i n u l i m b o r c i m a N O R - a i ž r t v a m a f a š i z m a . S p o m e n i k j e p r e n a m i j e n j e n , s k i n u t a j e p l o č a i z v i j e z d a , a u m j e s t o s k i n u t e p l o č e z a h v a l e p o g i n u l i m b o r c i m a i ž r t v a m a f a š i z m a p o s t a v l j e n j e h r v a t s k i g r b i d a t u m 1 . s v i b a n j 1 9 9 1 . T a k o d a s e n e z n a k o m e j e s p o m e n i k n a m i j e n j e n " - p i š e u d o p i s u U d r u g e a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a Ž u p a n j e o d 1 1 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 .

N a strani 283, p o d n a s l o v " U k l o n j e n i s p o m e n i c i " s p o m e n i k u Vrbanji n i j e u k l o n j e n n e g o j e " v r l o o š t e ć e n i r a z b i j e n a j e z v i j e z d a . "

N a strani 283 p o d n a s l o v " U k l o n j e n e s p o m e n - p l o č e " Babina Greda, u č e t v r t o j a l i n e j i , u m j e s t o r i j e č i " g d j e j e p o g i n u o k o m a n d a n t p a r t i z a n s k e ž u p a n j s k e č e t e . . . " t r e b a p i s a t i : " p o g i n ­u l o m k o m a n d i r u ž u p a n j s k e u d a r n e g r u p e J o s i p u M a d j a r u - Š o l j i . "

N a i s t o j strani 283 n a s p o m e n p l o č i u Posavskim Podgajcima ( k o j a j e s k i n u t a ) " p i s a l a s u i m e n a p o g i n u l i h b o r a c a N O R - a i z P o s a v s k i h P o d g a j a c a " s t o g a r i j e č i " u s p o m e n n a c i v i l n e ž r t v e f a š i z m a " t r e b a b r i s a t i .

P l o č a n a M j e s n o m u r e d u u Štitaru, t a k o đ e r n a strani 283 n i j e s k i n u t a .( I s p r a v c i p o d a t a k a i z v r š e n i s u u s k l a d u s d o p i s o m U d r u g e a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a Ž u p a n j a o d1 1 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 . g o d i n e )

ZA DA RSK A ŽU PA N IJA

P o d n a s l o v o m "Bivše općine Zadar i Biograd na moru" na strani 288, ( s i . 7 9 6 ) s r u š e n o g s p o m e n i k a u Sukošanu n i j e a u t e n t i č n a . A u t e n t i č n a s l i k a j e 7 9 6 . , k o j a j e p r i k a z a n a n a o v o j 4 1 2 s t r a n i c i .

N a strani 290, p o d n a s l o v "Brodarica", n a k r a j u d r u g e r e č e n i c e t r e b a d o d a t i n o v u r e č e n i c u k o j a g l a s i : " S p o m e n b i s t a j e r a d a k a d e m s k o g k i p a r a K o n s t a n t i n a K o s t o v a " .

( P r i m j e d b e n a p o d a t k e u m o n o g r a f i j i d a l a U d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a Z a d a r s k e ž u p a n i j e , d o p i s o m o d 1 0 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 . g o d i n e . )

s i . 7 9 6

412

Page 63: Indeks srušenih, oštečenih i uklonjenih spomenika NOB po županijama po naseljima.pdf

ZA G R EBA Č K A ŽU PA NIJA I GRAD ZAG REB

N a strani 292 u s t a v k u o s m o m i z a p r v e r e č e n i c e t r e b a d o d a t i n o v u r e č e n i c u k o j a g l a s i : " I m a t v r d n j i i p o d a t a k a d a j e b r o j u b i j e n i h u D o t r š ć i n i z n a t n o v e ć i . U D o t r š č i n i s u i g r o b o v i s t r i ­j e l j a n i h b o r a c a p a r t i z a n s k o g o d r e d a " M a t i j a G u b e c . "N a k r a j u s t a v k a t r e b a d o d a t i :B a k i ć e v s p o m e n i k u D o t r š č i n i , p o d i g n u t 1 9 6 8 . g o d i n e u n a k a ž e n j e f a š i s t i č k i m z n a k o v i m a , o s k v r n u t i o š t e ć e n .

N a strani 293 n a k r a j u s t a v k a d e s e t t r e b a d o d a t i :Z a g r e b j e d a o N O B - i 8 9 n a r o d n i h h e r o j a , 6 0 0 n o s i l a c a " P a r t i z a n s k e s p o m e n i c e 1 9 4 1 . " i v i š e o d 4 . 0 0 0 č l a n o v a K P H i S K O J - a .

P o d n a s l o v o m "Grad Jastrebarsko i općine" na strani 300, d r u g i s t a v a k , u s t u p c u d e s n o g o v o r i s e o s r u š e n o m i u n i š t e n o m s p o m e n i k u u Gorici Svetojanskoj ( s i . 8 2 0 ) .

U d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a g r a d a J a s t r e b a r s k o n a k n a d n o s e d o g o v o r i l a s M j e s n i m o d b o r o m H r v a t s k i d o m o b r a n d a s e n a i s t o m s p o m e n i č k o m k o m p l e k s u i z r a d i s p o m e n p l o č a p o g i n u l i m d o m o b r a n i m a u I I s v j e t s k o m r a t u i b r a n i t e l j i m a p o g i n u l i m u d o m o v i n s k o m r a t u , t e d a s e o b n o v i i u r e d i s r u š e n i s p o m e n i k t r i d e s e t o r i c i p a r t i z a n s k i h b o r a c a ( s i . 8 2 0 ) .

I s t a u d r u g a j a v l j a d a n a strani 301 s p o m e n - k a m e n n a m j e s t u p o g i b i j e M i l a n a S i m i ć a M r a o v i ć a ( s i . 8 2 2 ) i p l o č a n a s p o m e n - k a m e n u g d j e j e p o g i n u o I v a n K e ž m a n ( s i . 8 2 4 ) u Donjoj Kupčini n i s u o š t e ć e n i , o d n o s n o u n i š t e n i l j u d s k o m r u k o m n e g o " o d z u b a v r e m e n a " . ( I n f o r m a c i j u i i s p r a v k e d o s t a v i l a U d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a g r a d a J a s t r e b a r s k o d o p i s o m o d 1 5 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 . g o d i n e . )

P o d n a s l o v o m "Grad Vrbovec i općine" n a strani 314, i p o d n a s l o v o m " S r u š e n i s p o m e n i ­c i " ( s i . 8 6 9 ) p r i k a z u j e s p o m e n i k u c e n t r u m j e s t a Vrbovečka Dubrava, p o s t a v l j e n 1 9 5 1 . g o d i n e u z n a k s j e ć a n j a n a 1 8 9 p o g i n u l i h b o r a c a N O R - a V r b o v e č k e D u b r a v e i o k o l i c e . S p o m e n i k , k a o š t o j e o p i s a n o s r u š e n j e 1 9 9 1 . g o d i n e .U z z a l a g a n j e g r a đ a n a i u z p o m o ć o p ć i n e s p o m e n i k j e p o p r a v l j e n u k i p a r s k o j r a d i o n i c i u Z a g r e b u i p o n o v n o p o s t a v l j e n n a " S v e t o g M i h o v i l a " , 2 9 . I X 2 0 0 1 g o d i n e , k o j i s e s l a v i k a o D a n o p ć i n e . S p o m e n i k j e s a m o d a n k a s n i j e o s k v r n u t . P r e l i v e n j e c r v e n o m b o j o m .

( I n f o r m a c i j u j e d o s t a v i l a U d r u g a a n t i f a š i s t i č k i h b o r a c a N O R - a V r b o v e c , d o p i s o m o d2 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 . g o d i n e . )

N a s t r . 3 2 8 , t r e ć i s t a v a k o d o z d o u k o j e m p i š e : « s p o m e n i k , p o d i g n u t u d o l i n i g r o b o v a o k o 7 0 0 0 s t r i j e l j a n i h ž r t a v a u r a z d o b l j u 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . » N a p o m i n j e m o d a s e s m a t r a d a j e u D o t r š ć i n i p o b i ­j e n o v i š e o d 7 5 0 0 l j u d i , a i m a i n e k i h t v r d n j i d a j e p o b i j e n o m n o g o v i š e a n t i f a š i s t a i d r u g i h n e v i n i h g r a đ a n a Z a g r e b a .» N a s t r . 3 4 3 p o d n a s l o v o m « R a z b i j e n e i l i u k l o n j e n e s p o m e n - p l o č e » , n a k o n p e t e c r t i c e t r e b a d o d a t i s l j e d e ć i t e k s t : « N a o v o m m j e s t u p o g i n u o j e u b o r b i s u s t a š k i m a g e n t i m a h e r o j s k o m s m r ć u 5 V I I I 1 9 4 2 g o d i n e , m e t a l s k i r a d n i k M i l a n G o t l i c h . U z n a k s j e ć a n j a n a t o g h e r o j s k o g n a r o d n o g b o r c a i u č a s t d a n a u s t a n k a u H r v a t s k o j , o v u s p o m e n - p l o č u p o d i ž e S a v e z b o r a c a N O R V r a j o n a , 2 7 s r p n j a 1 9 5 2 g o d i n e . »N a k r a j u s t r . 3 4 3 t r e b a d o d a t i n o v u c r t i c u i s l j e d e ć i t e k s t :« N a z g r a d i t v o r n i c e S p o r t - H e r u c u k l o n j e n a j e s o m e n - p l o č a u č a s t p o g i n u l i h r a d n i k a u N O B - i i i m e n o m P r e d r a g a H e r u c a , r a d n i k a o v e t v o r n i c e k o j i j e p o g i n u o u b o r b i s o s t a c i m a f a š i s t i č k i h b a n d i 7 I I I 1 9 4 5 g o d i n e . »( P o d a t k e d a o M i r k o N o v a k i D u š a n M a t i ć )

413