ii. ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju ...ii. ceturtā profesionālās...

of 256 /256
II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti 2.1. Būvdarbu vadītāja profesijas standarts 2.1.1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums – būvdarbu vadītājs. 2. Profesijas kods – 1323 05. 2.1.2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: – būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis attiecīgu profesionālo izglītību būvniecībā un attiecīgu praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi, apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē būvstrādnieku brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas būvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādi būvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā; sagatavo būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites. Būvdarbu vadītājs var strādāt valsts vai pašvaldības iestādē, būvuzraudzības dienestā, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanas jomā, būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos vai pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 2.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

Author: others

Post on 19-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņaprofesiju standarti

  2.1. Būvdarbu vadītāja profesijas standarts

  2.1.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – būvdarbu vadītājs.

  2. Profesijas kods – 1323 05.

  2.1.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis attiecīgu

  profesionālo izglītību būvniecībā un attiecīgu praktisko būvdarbu vadīšanaspieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projektadokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi,apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus),nokomplektē būvstrādnieku brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlasbūvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlasprojektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādibūvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību unbūvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būvesrealizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbitiktu veikti atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartuprasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros;veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībaibūvobjektā; sagatavo būvniecības normatīvajos aktos noteikto būvesizpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites.

  Būvdarbu vadītājs var strādāt valsts vai pašvaldības iestādē,būvuzraudzības dienestā, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanasjomā, būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos vai kāpašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

  2.1.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

 • 1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām būvniecības jomā.

  2. Spēja veikt būvdarbu operatīvo vadību.

  3. Spēja koordinēt būvniecības dalībnieku darbu.

  4. Spēja plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.

  5. Spēja novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus.

  6. Spēja novērtēt projekta dokumentāciju.

  7. Spēja projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus.

  8. Spēja organizēt būvobjekta pastāvīgo nodrošinājumu.

  9. Spēja sadarboties ar sadarbības partneriem būvobjekta realizācijai.

  10. Spēja kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu.

  11. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības undarba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

  12. Spēja apmācīt nodarbinātos.

  13. Spēja organizēt mācības.

  14. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

  15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  2.1.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Plānot, organizēt un vadīt būvdarbus.

  2. Pārzināt un pielietot būvnormatīvus.

  3. Lasīt un izprast projektu dokumentāciju.

  4. Pārzināt būvniecības tehnoloģiskos procesus.

  2

 • 5. Pārzināt būvmateriālu pamatīpašības, esošo būvmateriālu klāstu unsistēmas.

  6. Izprast būvju konstruktīvos risinājumus.

  7. Izprast inženierkomunikāciju un speciālo būvju risinājumus unbūvniecības pamatprincipus.

  8. Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatprincipus.

  9. Prast izvēlēties būvmašīnas, mehānismus, instrumentus un tehnoloģiskāaprīkojuma sistēmas katra konkrētā darba veikšanai.

  10. Orientēties darba samaksas sistēmās, darba normēšanā un prast tospielietot.

  11. Prast aprēķināt būvdarbu izmaksas, izvērtēt ekonomiskos faktorus unizvēlēties izdevīgāko variantu.

  12. Prast risināt problēmu situācijas.

  13. Pielietot būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas un standartizācijaspamatprincipus.

  14. Prast izvēlēties būvdarbu speciālistus, atbilstoši veicamā darbasaturam un veidot darba tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  15. Prast veidot optimālu būvlaukuma infrastruktūru atbilstoši darbaaizsardzības, darba higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvoaktu prasībām būvniecības jomā.

  16.Prast strādāt ar būvdarbu organizēšanas projektēšanai nepieciešamajāmspeciālajām datorprogrammām.

  17. Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu.

  18. Prast izmantot informācijas tehnoloģijas.

  19. Prast analizēt saņemto informāciju.

  20. Prast analizēt darba rezultātus.

  21. Pārvaldīt valsts valodu.

  3

 • 22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  23. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  24. Pašizglītoties.

  2.1.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. tēlotāja ģeometrija;1.2. būvniecības vēsture;1.3. teritoriālā plānošana;1.4. hidraulika;1.5. dizaina pamatprincipi, krāsu un stilu mācība;1.6. metroloģija, standartizācija;1.7. nekustamā īpašuma tiesiskie pamati.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. augstākā matemātika;2.2. būvfizika;2.3. būvķīmija;2.4. ģeotehnika;2.5. būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi;2.6. būvju stiprība un noturība;2.7. inženierbūves;2.8. būvmašīnas, tehnoloģiskais aprīkojums, instrumenti;2.9. būvmehānika;2.10. civilā aizsardzība;2.11. grunšu mehānika, pamatnes, pamati;2.12. vispārējā siltumtehnika;2.13. ēku energoefektivitāte;2.14. būvprojektēšana (arhitektūras projektēšana, dzelzsbetona un akmens

  konstrukcijas, metāla konstrukcijas, koka un sintētisko materiālu konstrukcijas,ceļu un tiltu konstrukcijas, inženierkomunikācijas);

  2.15. kvalitātes sistēmas būvlaukumā;2.16. vispārējā elektrotehnika;2.17. vides kultūra;2.18. dabas resursu izmantošana;2.19. Civillikums, Komerclikums, Publisko iepirkumu likums,

  Administratīvā procesa likums;2.20. lietvedība;

  4

 • 2.21. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. inženiergrafika;3.2. datorzinības;3.3. informācijas tehnoloģijas;3.4. saskarsme, inženierpsiholoģija;3.5. personāla vadība;3.6. būvniecības normatīvie akti;3.7. ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas;3.8. materiālu pretestība;3.9. ģeodēzija, inženierģeodēzija;3.10. ekonomika, tāmju sastādīšana un analīze;3.11. būvmateriāli un būvizstrādājumu atbilstības izvērtēšana;3.12. būvdarbu tehnoloģija;3.13. būvdarbu organizēšana;3.14. darba normēšana;3.15. darba samaksas sistēmas;3.16. darba aizsardzība;3.16. elektrodrošība un ugunsdrošība;3.17. vides aizsardzība;3.18. darba tiesiskās attiecības;3.19. valsts valoda;3.20. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.2. Namu pārvaldnieka profesijas standarts

  2.2.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – namu pārvaldnieks.

  2. Profesijas kods – 2422 21.

  2.2.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– namu pārvaldnieks nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu

  pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu,izpildes organizēšanu un kontroli; sadarbojas ar dzīvokļu īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem; pārzina būvju ekspluatāciju, būvniecības materiālu

  5

 • pielietošanas tehnoloģiju, izskata un vērtē rekonstrukcijas, renovācijas unrestaurācijas projekta dokumentāciju, darbu veikšanas kārtību; seko, lairekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiktu veikti atbilstoši projekta,būvnormatīvu un standartu prasībām, noteiktos termiņos un to izmaksasiekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; nodrošina darba aizsardzības,ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošinadzīvojamajai ēkai piekrītoša zemes gabala uzturēšanu sanitārā un tehniskākārtībā, vada un kontrolē padotībā esošos darbiniekus.

  Namu pārvaldnieks strādā uzņēmumos un citās institūcijās, kas darbojasnekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas vai ar tām saistītāsjomās.

  2.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumusatbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībastiesību normām.

  2. Spēja plānot un vadīt namu pārvaldīšanu un uzturēšanu.

  3. Spēja nodrošināt namu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimnieciskodarbību.

  4. Spēja organizēt namu būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmutehnisko apkalpošanu un uzturēšanu.

  5. Spēja nodrošināt namu un tiem piesaistīto zemes gabalu uzturēšanu.

  6. Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darbaaizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darbaaizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām.

  7. Spēja plānot, organizēt un kontrolēt namu renovācijas unrekonstrukcijas darbus.

  8. Spēja sastādīt ar nama pārvaldnieka darbību saistītus finanšu unjuridiska rakstura dokumentus, kontrolējot to izpildi.

  9. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  6

 • 1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, LatvijasRepublikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar namupārvaldīšanu, namu rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.

  2. Izskatīt, saskaņot visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu,rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanu un nodrošināt tokontroli.

  3. Organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildiatbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem.

  4. Pārzināt vadības metodes pamatus un formas, sadarbības psiholoģijasun vadīšanas psiholoģijas pamatus un prast tās pielietot.

  5. Sastādīt ikgadējos un ilgtermiņa saimnieciskos un rekonstrukcijas,renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanas plānus un saskaņot ar īpašniekiem.

  6. Organizēt budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatusagatavošanu (t.sk. ieņēmumu–izdevumu tāmes sagatavošanu un saskaņošanu).

  7. Organizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā namu pārvaldīšanānoteikto maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu, norēķināšanos ar pakalpojumusniedzējiem un analizēt namu apsaimniekošanas darbības rezultātus.

  8. Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajosrādītājos.

  9. Organizēt namu, būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmuapsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi.

  10. Pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskāskomunikācijas.

  11. Orientēties rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektudokumentācijā un tehnoloģiskos procesos.

  12. Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus (būvju stiprības un noturībaspamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus,inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus).

  13. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, pārzināt būvmateriālupamatīpašības.

  14. Izvērtēt rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veicējus.

  7

 • 15. Pārzināt un īstenot enerģijas taupīšanas pasākumus namuekspluatācijā.

  16. Organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu (piemēram, avārijas sekunovēršana) izpildi.

  17. Organizēt labiekārtošanas darbu veikšanu.

  18. Organizēt materiālu sagatavošanu un iesniegšanu tiesvedībuuzsākšanai.

  19. Sazināties ar citiem darbiniekiem, darījumu partneriem, īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām,veidojot pozitīvu saskarsmes vidi.

  20. Strādāt komandā/grupā.

  21. Strādāt patstāvīgi.

  22. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu.

  23. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un papildināt tās.

  24. Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties namupārvaldīšanas jomā.

  25. Pārvaldīt valsts valodu.

  26. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

  27. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  28. Organizēt darba aizsardzības, ugunsdzēsības, vides aizsardzībasprasību un iekšējās kārtības noteikumu izpildi.

  29. Organizēt lietvedības darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajāmprasībām namu pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā.

  2.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  8

 • 1.1. ekonomikas pamati;1.2. ekonomiskā matemātika;1.3. statistikas pamati;1.4. projektu sagatavošana un prezentēšana namu pārvaldīšanas jomā.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. grāmatvedība;2.2. nodokļu sistēmas pamati;2.3. nekustamā īpašuma apdrošināšana;2.4. Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā;2.5. vispārējā elektrotehnika;2.6. būvju konstrukcijas;2.7. ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (ēku rekonstrukcija,

  renovācija un restaurācija, ēku stiprība un noturība);2.8. būvkomercdarbības praktiskie aspekti (būvmateriāli, procesi un

  tehnoloģijas būvniecībā);2.9. būvniecības plānošana un organizēšana;2.10. tehniskās rasēšanas pamati;2.11. vides aizsardzība;2.12. namu energoefektivitāte un energoaudits;2.13. lietišķo attiecību psiholoģija;2.14. ētika, komercdarbības etiķete;2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas tiesiski normatīvābāze;

  3.2. nekustamā īpašuma tiesiskā regulācija un darījumi;3.3. komerctiesības;3.4. komercaprēķini namu apsaimniekošanā;3.5. tirgzinības;3.6. vadības zinības;3.7. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana;3.8. informācijas tehnoloģijas;3.9. lietvedība;3.10. darba aizsardzība;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. darba tiesiskās attiecības.

  2.3. Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts

  9

 • 2.3.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – penitenciārā un probācijas darba speciālists.

  2. Profesijas kods – 2422 28.

  2.3.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– penitenciārā un probācijas darba speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina

  ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu (turpmāk – klienti)resocializācijas pasākumu izpildi, organizē kriminālsoda – piespiedu darbs –izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;organizē un īsteno izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgunodarījumu; vāc informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu;veic to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personuuzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; informē ar brīvībasatņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārāspalīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizē brīvības atņemšanas kākriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

  Penitenciārā un probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijasdienestā.

  2.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja analizēt un atlasīt nepieciešamo juridisko un citu informāciju.

  2. Spēja izskatīt un pārbaudīt iesniegumus, sagatavot atbilžu projektus unnodrošināt sagatavoto dokumentu atbilstību lietvedības prasībām.

  3. Spēja sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajāmorganizācijām.

  4. Spēja klientu disciplīnas pārkāpumu gadījumos piedalīties pārbaudēsun sagatavot ziņojumus par pārkāpumiem.

  5. Spēja sastādīt soda izpildes, uzraudzības plānu un organizēt tā izpildi.

  6. Spēja sekmēt klientu iesaistīšanu vispārējās un profesionālās izglītībaspasākumos.

  10

 • 7. Spēja sekmēt klientu sociālo prasmju un izziņas iemaņu uzlabošanu, kāarī jaunu prasmju apgūšanu.

  8. Spēja informēt klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzībassaņemšanas kārtību pēc atbrīvošanas.

  9. Spēja gatavot klientu raksturojumus un virzīt tos izskatīšanai un spējasavākt informāciju izvērtēšanas ziņojumiem.

  10. Spēja apkopot klientu disciplināro praksi, izskatīt un noformētmateriālus par klienta soda izciešanas režīma pārkāpumiem.

  11. Spēja sagatavot materiālus klientu pamudināšanai undisciplinārsodīšanai.

  12. Spēja konstatēt klientu psiholoģiskās krīzes gadījumu riskus unorganizēt pasākumus krīzes novēršanai.

  13. Spēja noteikt klientu problēmas, analizēt tās, rast risinājumus.

  14. Spēja organizēt un vadīt izlīgumu starp cietušo un personu, kuraizdarījusi noziedzīgu nodarījumu.

  15. Spēja apzināt potenciālos darba devējus piespiedu darba unsabiedriskā darba jomā.

  16. Spēja apzināt potenciālos sadarbības partnerus postpenitenciārāspalīdzības jomā.

  17. Spēja apzināt potenciālos klientus postpenitenciārās palīdzības jomā.

  18. Spēja izprast konflikta būtību un tā risinājuma iespējas.

  19. Spēja uzraudzīt personas, kuras ir nosacīti notiesātas vai pret kurāmizbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un kurāmnoteikta zema uzraudzības intensitāte.

  20. Spēja nodrošināt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinošarakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizēšanu.

  21. Spēja organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājumakā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

  11

 • 22. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (krievu un citāsvešvalodā).

  2.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Piemērot tiesību aktus.

  2. Izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

  3. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.

  4. Ievērot ugunsdrošības normas un prasības.

  5. Sniegt pirmo palīdzību.

  6. Lietot informācijas datubāzes un datorprogrammas.

  7. Lietot biroja tehniku.

  8. Novērtēt situāciju un prognozēt riskus.

  9. Noteikt darba uzdevumu prioritātes.

  10. Veikt darbu patstāvīgi, prast plānot un organizēt darbu, patstāvīgipieņemt lēmumus.

  11. Strādāt komandā.

  12. Sazināties un sadarboties ar citiem darbiniekiem un sabiedrību.

  13. Prast argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.

  14. Ievērot profesionālās ētikas principus.

  15. Pilnveidot savu fizisko sagatavotību.

  16. Pārvaldīt valsts valodu.

  17. Pārvaldīt divas svešvalodas (krievu un citu svešvalodu) saziņaslīmenī.

  18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās(krievu un citā svešvalodā).

  12

 • 19. Risināt konflikta situācijas.

  20. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmes.

  21. Motivēt klientu uz sadarbību.

  22. Novērtēt klientu uzvedību.

  23. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.

  2.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  1.1. Eiropas Savienības, starptautiskās un cilvēktiesības;1.2. valsts un tiesību teorija;1.3. socioloģija;1.4. kriminoloģija un penoloģija;1.5. civilprocesa tiesības un civiltiesības;1.6. pašvaldību tiesības;1.7. psiholoģijas pamati (vispārējā psiholoģija; personības psiholoģija,

  saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija, attīstības psiholoģija, grupupsiholoģija);

  1.8. darba tiesiskās attiecības;1.9. sociālā drošība;1.10. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās (krievu un

  citā svešvalodā).

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  2.1. valsts valoda;2.2. krievu valoda un cita svešvaloda saziņas līmenī;2.3. ētika;2.4. pirmā palīdzība;2.5. konstitucionālās tiesības;2.6. tiesību normu piemērošana;2.7. administratīvo pārkāpumu tiesības;2.8. administratīvā procesa tiesības;2.9. krimināltiesības;2.10. darba aizsardzība un pašaizsardzības mehānismi;2.11. informātika un telekomunikāciju sistēmas;

  13

 • 2.12. konfliktoloģija un izlīguma organizēšana un vadīšana starp cietušoun personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;

  2.13. penitenciārā pedagoģija un penitenciārā psiholoģija;2.14. sociālais darbs un postpenitenciārā palīdzība;2.15. ieslodzījuma vietu un probācijas iestādes darba organizācija;2.16. kriminālsodu izpildi reglamentējošie normatīvie akti;2.17. kriminālsoda brīvības atņemšanas un piespiedu darba, audzinoša

  rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskā darba – izpildes organizēšana;2.18. kriminālprocesa tiesības;2.19. uzraudzības organizēšana personām, kuras nosacīti notiesātas vai

  pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot nokriminālatbildības;

  2.20. bērnu tiesību aizsardzība kriminālsodu izpildē;2.21. vides aizsardzība;2.22. lietvedības pamati.

  2.4. Personāla speciālista profesijas standarts

  2.4.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – personāla speciālists.

  2. Profesijas kods – 2423 07.

  2.4.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– personāla speciālists kārto personāla lietvedību; nodrošina personāla

  datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veic personāla atlases procesu;organizē jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizē personālaapmācības; piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenčusistēmas izstrādē un uzturēšanā; piedalās darbinieku motivēšanas un darbasamaksas sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošonormatīvo aktu prasību ievērošanai; konsultē darbiniekus.

  Personāla speciālists strādā uzņēmumos.

  2.4.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentusatbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  14

 • 2. Spēja sagatavot personāla dokumentāciju nodošanai arhīvā, saskaņā arorganizācijas lietu nomenklatūru.

  3. Spēja uzkrāt un regulāri aktualizēt personāla informāciju, arīelektroniskā formā.

  4. Spēja apkopot un analizēt datus par uzņēmuma personāla skaitu,sastāvu, mainību u.c.

  5. Spēja izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmumapersonāla jautājumos.

  6. Spēja veikt darbinieku atlases procesu.

  7. Spēja organizēt jauno darbinieku ievadīšanu darbā.

  8. Spēja sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem izveidot un realizētnepieciešamo personāla attīstības un apmācības plānu.

  9. Spēja organizēt personāla darba izpildes un kompetenču novērtēšanasprocesu.

  10. Spēja izstrādāt priekšlikumus un administrēt darba samaksas unmotivēšanas sistēmas.

  11. Spēja piemērot darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvosaktus.

  12. Spēja konsultēt darbiniekus par kompetencē esošiem jautājumiem.

  13. Spēja sazināties valsts valodā augstākajā līmenī un divās svešvalodās.

  2.4.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Prast pielietot praktiskajā darbā darba tiesisko attiecībureglamentējošos normatīvos aktus.

  2. Prast pieņemt lēmumus par kompetencē esošiem jautājumiem.

  3. Atrast un analizēt nepieciešamo informāciju.

  4. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

  15

 • 5. Sagatavot dokumentus un iekšējo normatīvo aktu projektus uzņēmumapersonāla jautājumos.

  6. Sagatavot pārskatus par personāla skaitu, sastāvu, mainību u.c.

  7. Prast pielietot personāla atlases metodes.

  8. Prast sagatavot anketas un veikt anketēšanu par personāla jautājumiem.

  9. Plānot un organizēt savu darbu.

  10. Prast izstrādāt un pielietot personāla darba izpildes un kompetenčunovērtēšanas sistēmu.

  11. Prast strādāt komandā/grupā.

  12. Prast risināt problēmsituācijas.

  13. Prast argumentēti izteikt savu viedokli.

  14. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.

  15. Spēt mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās.

  16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  17. Prast strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

  18. Prast operatīvi sniegt informāciju.

  2.4.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. finanšu grāmatvedības pamati;1.2. tirgzinības pamati;1.3. socioloģijas pamati;1.4. vides aizsardzības pamati.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. personības psiholoģija;

  16

 • 2.2. organizācijas psiholoģija;2.3. organizācijas vadība;2.4. ētika;2.5. statistikas pamati;2.6. ekonomika;2.7. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. personāla vadība;3.2. lietvedība;3.3. personāla lietvedība;3.4. darba tiesiskās attiecības (t.sk. sociālais dialogs) un sociālās tiesības

  (piemēram, pensijas, sociālās apdrošināšanas pabalsti, valsts sociālie pabalsti);3.5. lietišķā saskarsme un etiķete;3.6. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.7. valsts valoda augstākajā līmenī;3.8. darba aizsardzība.

  2.5. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesijas standarts

  2.5.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis.

  2. Profesijas kods – 3112 27.

  2.5.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis veic ugunsdrošības

  uzraudzību un kontrolē normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanuugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, kā arī vada un veic glābšanas darbusun seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā.

  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis strādā par speciālistuValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai uzņēmumos.

  2.5.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

  17

 • 2. Spēja analizēt ugunsdrošības stāvokli objektos, sniegt priekšlikumusugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai un sagatavot dokumentāciju.

  3. Spēja izprast civilās aizsardzības sistēmu un tās darbības principus.

  4. Spēja izprast civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību.

  5. Spēja apzināt iespējamos apdraudējumus un raksturot tos.

  6. Spēja plānot civilās aizsardzības pasākumus.

  7. Spēja informēt iedzīvotājus par ugunsdrošību un civilo aizsardzību.

  8. Spēja veikt un vadīt glābšanas darbus un seku likvidēšanasneatliekamos pasākumus notikuma vietā.

  9. Spēja veikt izpēti notikuma vietā.

  10. Spēja noteikt bīstamās zonas notikuma vietā.

  11. Spēja noteikt nepieciešamos resursus glābšanas darbu un sekulikvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai notikuma vietā.

  12. Spēja uztvert un novērtēt informāciju par notikumu.

  13. Spēja strādāt ar vides izlūkošanas mēraparātiem.

  14. Spēja lietot glābšanas un ugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu.

  15. Spēja kontrolēt darbu ar glābšanas un ugunsdzēsības tehniku unaprīkojumu, kontrolēt tehnisko apkopi.

  16. Spēja lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu.

  17. Spēja kontrolēt, kā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi unaprīkojums.

  18. Spēja kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu.

  19. Spēja strādāt ar sakaru līdzekļiem.

  20. Spēja instruēt nodarbinātos.

  18

 • 21. Spēja organizēt mācības.

  22. Spēja organizēt dežūrmaiņas darbu.

  23. Spēja pētīt ugunsgrēka apstākļus.

  24. Spēja veikt administratīvo lietvedību.

  25. Spēja sazināties ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām.

  26. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

  27. Spēja pārzināt Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līgumaorganizācijas (NATO) lomu civilajā aizsardzībā.

  28. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.5.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

  2. Noformēt dokumentus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajosaktos lietvedības, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

  3. Plānot civilās aizsardzības pasākumus.

  4. Veikt un vadīt glābšanas darbus.

  5. Veikt un vadīt seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus.

  6. Sniegt pirmo palīdzību.

  7. Rīkoties ar vides izlūkošanas mēraparatūru.

  8. Noteikt nepieciešamos resursus glābšanas darbiem un seku likvidēšanasneatliekamajiem pasākumiem notikuma vietā.

  9. Strādāt ar glābšanas un ugunsdzēsības tehniku, aprīkojumu uninstrumentiem.

  10. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu.

  11. Organizēt un kontrolēt individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.

  19

 • 12. Analizēt saņemto informāciju.

  13. Plānot un organizēt darbu, kā arī kontrolēt tā izpildi.

  14. Vadīt nodarbības, lai personāls apgūtu darbu ar glābšanas unugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu.

  15. Analizēt darba rezultātus.

  16. Kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu.

  17. Pētīt ugunsgrēku apstākļus.

  18. Piemērot un ievērot praktiskajā darbībā prasības, kas noteiktasnormatīvajos aktos ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

  19. Orientēties jautājumos par Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijaslīguma organizācijas (NATO) lomu civilajā aizsardzībā.

  20. Strādāt ar datoru un biroja tehniku.

  21. Pārvaldīt valsts valodu

  22. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

  23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.5.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī – Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līgumaorganizācijas (NATO) loma civilajā aizsardzībā.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. civilās aizsardzības sistēma valstī;2.2. ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizācijas;2.3. psiholoģija un saskarsme ar dažādām sociālajām grupām;2.4. militārā mācība;2.5. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  20

 • 3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un uzdevumi;3.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra un darbība;3.3. darba aizsardzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;3.4. ugunsdzēsības taktika un glābšanas darbi;3.5. glābšanas un ugunsdzēsības tehnika un aprīkojums;3.6. katastrofu pārvaldīšana;3.7. ugunsdzēsības ierindas mācības;3.8. pirmā palīdzība;3.9. civilās aizsardzības pasākumu plānošana;3.10. uzraudzība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;3.11. valsts valoda;3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;3.13. personāla vadība;3.14. datora un biroja tehnikas lietošana;3.15. darba tiesiskās attiecības;3.16. vides aizsardzība.

  2.6. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesijas standarts

  2.6.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – sauszemes transportlīdzekļu tehniskaiseksperts.

  2. Profesijas kods – 3115 48.

  2.6.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ir speciālists, kurš

  nosaka transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāva, traktortehnikas (turpmākšajā profesijas standartā – transportlīdzekļi) vērtību un tehnisko stāvokli;identificē un novērtē transportlīdzekļu bojājumus un aprēķina atjaunošanasizdevumus; nosaka bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudaizstrādājumu kvalitāti; piedalās ceļu satiksmes negadījumu izpētē.

  Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts strādā artransportlīdzekļiem saistītās jomās: apdrošināšanā, pēc tiesu sistēmas iestāžu vaiamatpersonu pieprasījuma, pēc transportlīdzekļu īpašnieku pieprasījuma,

  21

 • līzingā, muitā, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēmā, patērētāju tiesībuaizsardzībā, remontdarbnīcās un transportlīdzekļu tirdzniecībā.

  2.6.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja noteikt ceļu satiksmes negadījumā cietuša transportlīdzekļabojājumus, to izcelsmi un atjaunošanas izdevumus.

  2. Spēja veikt nelietota vai ekspluatācijā esoša transportlīdzekļa, tāsastāvdaļu darbspējas atteices un lietoto materiālu tehnisko vai kvalitatīvoparametru ekspertīzi.

  3. Spēja vienoties ar pasūtītāju (pasūtītājs ir fiziska vai juridiska persona,ar kuru ir panākta mutiska vienošanās vai noslēgts līgums par tehniskāvērtējuma vai tehniskās ekspertīzes veikšanu) par transportlīdzekļa vai tāsastāvdaļu, vai lietoto materiālu (turpmāk šajā profesijas standartā – pētāmaisobjekts) apskates laiku un vietu.

  4. Spēja ievērot normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko apskatiun tehnisko kontroli uz ceļiem noteikto transportlīdzekļu apskates veikšanasilgumu.

  5. Spēja informēt pasūtītāju par transportlīdzekļa atjaunošanas izdevumunoteikšanai un par pētāmā objekta apskatei nepieciešamajiem darba apstākļiemun nodrošinājumu apskates vietā.

  6. Spēja informēt pasūtītāju par transportlīdzekļa atjaunošanas izdevumunoteikšanai un par ekspertīzei nepieciešamajām izmaksām un norēķinu kārtību.

  7. Spēja pārliecināties par ekspertīzes procedūras atbilstību normatīvajosaktos noteiktajai kārtībai.

  8. Spēja noslēgt līgumu ar pasūtītāju.

  9. Spēja apskatīt transportlīdzekli un ierakstīt protokola veidlapātransportlīdzekļa vai pētāmā objekta identifikācijas datus, tehnisko aprīkojumuun nepieciešamo informāciju par īpašnieku vai ekspertīzes pieteicēju.

  10. Spēja nofotografēt apskatāmo transportlīdzekli vai pētāmo objektu, janepieciešams, arī atsevišķus tā fragmentus, kuriem ir būtiska un akcentējošanozīme ekspertīzē.

  22

 • 11. Spēja vizuāli novērtēt virsbūves tehnisko stāvokli un bojājumus(piemēram, novērtēt deformācijas veidus un virzienus, caurrūsēšanas ietekmi,salīdzināt blakus detaļu salaidumu spraugu lielumu, krāsu toņu atšķirību,pirmsremonta bojājumus).

  12. Spēja novērtēt motora, transmisijas, ritošās daļas, elektroiekārtas,bremžu sistēmas, balstiekārtas, interjera un eksterjera bojājumus.

  13. Spēja paredzēt visus faktorus, kuri var būtiski ietekmēt ekspertīzi untās kvalitāti.

  14. Spēja aizpildīt apskates protokolu – ierakstīt identifikācijas datus unkonstatētos bojājumus, to identitāti apstiprināt ar tehniskā eksperta untransportlīdzekļa īpašnieka vai pilnvarotās personas parakstu.

  15. Spēja pieprasīt, lai pasūtītājs sagatavotu, vai pašam sagatavotekspertīzei nepieciešamo pētāmā objekta dokumentāciju, piemēram, atbilstībassertifikātus, valsts standartus, tehniskos noteikumus, rasējumus, ekspluatācijasinstrukcijas, garantijas nosacījumus.

  16. Spēja aprēķināt, argumentēt un aizstāvēt remontdarbu lietderību unizmaksas.

  17. Spēja izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un palīglīdzekļus.

  18. Spēja veikt nepieciešamos tehniskos mērījumus.

  19. Spēja paredzēt objektīvi nepieciešamu remonta metožu un tehnoloģijulietojumu.

  20. Spēja uzskaitīt apskates protokolā visas bojātās pētāmā objektasastāvdaļas un vizuāli fiksēt bojājumu raksturu (piemēram, lūzumus,izdrupumus, plaisas, deformācijas veidu, vērpi, sausās berzes un pārkarsēšanaspazīmes, materiāla stiepi, smērvielu klātbūtni, nekvalitatīvu krāsojumu, izmēruneatbilstību).

  21. Spēja veikt papildu apskati, ja tiek konstatēti slēpti defekti.

  22. Spēja saskaņot un pamatot pētāmā objekta īpašniekam vai ekspertīzespasūtītājam jautājumu par papildu izpētes nepieciešamību specializētālaboratorijā.

  23. Spēja noteikt pēc īpaša pasūtītāja norādījuma transportlīdzekļabojājumu izcelsmi.

  23

 • 24. Spēja veikt, ja nepieciešams, pētāmā objekta papildu ekspertīzi.

  25. Spēja pievienot specializētās laboratorijas tehniskā pētījuma atzinumuekspertīzes lietai.

  26. Spēja izpildīt nepieciešamos aprēķinus.

  27. Spēja informēt pasūtītāju par atjaunošanas izdevumu un bojājumunoteikšanas ekspertīzes izpildi un par ekspertīzes pabeigšanas termiņiem.

  28. Spēja nodot eksperta vērtējuma dokumentācijas oriģinālus pasūtītājampēc pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanas.

  29. Spēja sastādīt un noformēt tehniskās ekspertīzes atzinumunormatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tehniskās ekspertīzes atzinumājāatspoguļo pētāmās konstrukcijas raksturojums, darbības princips,ekspluatācijas noteikumi, normālas darbības traucējumu iemesli, atteicesiestāšanās mehānisma raksturojums, cēloņi un sekas, darbspēju atjaunošanasizdevumi atbilstoši tehniskajam stāvoklim pirms atteices iestāšanās, topamatojums un lietderība.

  30. Spēja nodot ekspertīzes dokumentu oriģinālus pasūtītājam pēcpieņemšanas un nodošanas akta noformēšanas.

  31. Spēja arhivēt dokumentu kopijas un fotomateriālus normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.

  32. Spēja ievērot spēkā esošos ar transportlīdzekļu tehnisko vērtējumu untehnisko ekspertīzi saistītos normatīvos aktus.

  33. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.6.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Lietot datoru un izmantot internetu.

  2. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

  3. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

  4. Ievērot elektrodrošības noteikumus.

  24

 • 5. Lietot fotoaparātu.

  6. Lasīt un zīmēt rasējumus un skices.

  7. Lasīt un zīmēt elektriskās shēmas.

  8. Apzināt vielas bīstamības klases.

  9. Ievērot vides aizsardzības noteikumus.

  10. Lasīt standartizētus simbolus.

  11. Sniegt pirmo palīdzību.

  12. Lietot sakaru līdzekļus.

  13. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.

  14. Izpildīt tehniskā vērtējuma aprēķinu un ekspertīzes izklāstu ar datorapalīdzību.

  15. Lietot atslēdznieka darbarīkus un instrumentus, instrumentus arpneimatisko un elektrisko piedziņu, kā arī atslēdznieka un autoelektriķamērinstrumentus.

  16. Lietot tehniskajam vērtējumam un ekspertīzei nepieciešamosinstrumentus, palīgaprīkojumu un darba apģērbu.

  17. Ievērot normatīvos aktus par transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžumetodiku.

  18. Ievērot normatīvos aktus, kuri attiecināmi uz ceļu satiksmesorganizāciju un drošību.

  19. Prast fotografēt atbilstoši vērtēšanai un ekspertīzei nepieciešamajāmprasībām.

  20. Prast transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanai lietot normatīvajosaktos paredzētos vērtību katalogus, akceptētos informācijas avotus.

  21. Izmantot tehniskās rokasgrāmatas.

  22. Izmantot speciālo literatūru.

  25

 • 23. Prast izvēlēties transportlīdzekļu defektu noteikšanas metodes untehnoloģiju.

  24. Identificēt transportlīdzekļu defektus.

  25. Pārzināt izgatavotājrūpnīcas noteikto remonta tehnoloģiju un lietot totehnisko ekspertīžu dokumentācijas sastādīšanā.

  26. Izmantot speciālās datorprogrammas, kuras nepieciešamas tehniskāsekspertīzes veikšanai.

  27. Ievērot sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu darba ētiku.

  28. Prast patstāvīgi plānot un veikt savu darbu noteiktajā termiņā.

  29. Izprast komandas darba stilu, prast strādāt komandā, sadarboties arcitu profesiju darbiniekiem.

  30. Sniegt rakstisku un mutisku informāciju.

  31. Pārvaldīt valsts valodu.

  32. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

  33. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  34. Risināt radušās problēmsituācijas.

  35. Veidot loģisku spriedumu ķēdes, iegūt, klasificēt un izmantotnepieciešamo informāciju.

  36. Noskaņot pasūtītāju labvēlīgi, sazināties ar to.

  37. Nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās zināšanas.

  38. Izmantot saskarsmes prasmes.

  39. Pārzināt tehnisko līdzekļu iespējas, kas nepieciešamas darbaorganizācijai un izpildei.

  2.6.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  26

 • 1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  1.1. darba aizsardzība;1.2. ugunsdrošība;1.3. elektrodrošība;1.4. komercdarbības pamati;1.5. vides aizsardzība;1.6. veselības mācība;1.7. darba tiesiskās attiecības;1.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  2.1. valsts valoda;2.2. divas svešvalodas saziņas līmenī;2.3. tehniskā vērtētāja un eksperta darbības nodrošināšanas noteikumi;2.4. saskarsmes prasme;2.5. darba plānošanas un organizācijas pamati;2.6. elektrotehnikas un elektronikas pamati;2.7. pneimatikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.8. hidraulikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.9. aukstumtehnikas iekārtas transportlīdzekļos un traktortehnikā;2.10. materiālmācība;2.11. tehniskie mērījumi;2.12. pielaides un sēžas;2.13. transportlīdzekļu un traktortehnikas konstruēšanas principi, uzbūves

  īpatnības;2.14. motoru uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remonta

  tehnoloģijas;2.15. ritošās daļas uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remonta

  tehnoloģijas;2.16. vadības ierīču uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remonta

  tehnoloģijas;2.17. virsbūves konstruēšanas principi un īpatnības;2.18. virsbūves antikorozijas apstrāde rūpnīcā un remontdarbnīcā;2.19. plastmasas detaļu remonta tehnoloģijas;2.20. virsbūves remonta un krāsošanas tehnoloģijas;2.21. transportlīdzekļu un traktortehnikas elektrosistēmu uzbūve,

  konstruēšanas pamatprincipi, remonta iespējas un tehnoloģijas;2.22. transportlīdzekļos, traktortehnikā un speciālajā aprīkojumā

  lietojamie ekspluatācijas materiāli;2.23. transportlīdzekļos un traktortehnikā izmantojamo konstrukciju

  materiālu apstrādes tehnoloģiju pamati;2.24. transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā stāvokļa noteikumi;

  27

 • 2.25. tehniskā vērtēšana un ekspertīze;2.26. datora lietošanas prasme darbā ar speciālajām tehnisko vērtētāju

  programmām;2.27. fotografēšanas pamati;2.28. automobiļu teorijas lietošana bojājumu izcelsmes noteikšanai.

  2.7. Kokapstrādes tehnologa profesijas standarts

  2.7.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – kokapstrādes tehnologs.

  2. Profesijas kods – 3119 18.

  2.7.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar

  ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanukoksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu unizgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību unremontu, veic materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īsteno vides aizsardzībasprasības, vada pakļautos darbiniekus, pārzina uzņēmējdarbības, ekonomikas, ungrāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādesiekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļulietošanas prasības, tiesību pamatus, piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē unveic ekonomiskās analīzes.

  Kokapstrādes tehnologs strādā dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos(piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļuražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

  2.7.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja plānot un organizēt darbu.

  2. Spēja strādāt ar kokapstrādes nozares tehnisko dokumentāciju.

  3. Spēja vadīt kokzāģēšanas, kokmateriālu žāvēšanas, koka izstrādājumuizgatavošanas, koksnes plātņu, finieru un saplākšņu izgatavošanasstruktūrvienību darbu.

  28

 • 4. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību.

  5. Spēja izvērtēt aprēķinus par sniedzamo pakalpojumu izmaksām,nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu.

  6. Spēja izstrādāt priekšlikumus, kas vērsti uz efektīvāku- lietderīgākuresursu izmantošanu.

  7. Spēja noteikt uzdevumus noteikto mērķu sasniegšanā, gala rezultātāradot produktus ar paaugstinātu pievienoto vērtību.

  8. Spēja veikt ražotās produkcijas kvalitātes kontroli.

  9. Spēja izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

  10. Spēja veikt struktūrvienības (uzņēmuma, iecirkņa, ceha u.c.)rekonstrukcijas un renovācijas projektu izpildes plānošanu, kontrolēt realizācijasatbilstību projektam.

  11. Spēja nodrošināt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darbaaizsardzības noteikumu ievērošanu padotās struktūrvienības darbībā.

  12. Spēja veikt riska novērtēšanu un notikumu analīzi.

  13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību kokapstrādes jomā.

  14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  2.7.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Specializēties kādā no galvenajiem nozares virzieniem (kokzāģēšana,koka izstrādājumu ražošana, finieru un saplākšņu ražošana, koksnes plātņuražošana).

  2. Sagatavot kokmateriālus, izvēlēties nepieciešamos virsmērus, racionāliizmantot kokmateriālus un aprēķināt kokmateriālu un citu materiālu patēriņanormas.

  3. Izstrādāt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un darbaorganizācijas pilnveidošanai.

  29

 • 4. Lietot biroja tehniku, izmantot informācijas tehnoloģijas pakalpojumusun lietot tos kokapstrādes nozares tehnoloģiju pilnveidošanai.

  5. Aprēķināt izstrādājumu pašizmaksu un novērtēt ekonomiskos rādītājus,pārzināt tirgzinības un vadības jautājumus.

  6. Izprast koka izstrādājumu konstrukcijas un prast izgatavot rasējumus.

  7. Izprast kokapstrādes nozares tehnoloģiskos procesus un izstrādāttehnoloģisko dokumentāciju, tehnoloģiskos režīmus kokapstrādes nozarē.

  8. Izvēlēties un lietot kokapstrādes mašīnas, instrumentus un ierīces.

  9. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt toatbilstību drošības tehnikas prasībām.

  10. Izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas un organizēt darba vietasatbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām.

  11. Novērtēt bīstamās vielas un bīstamos ražošanas faktorus un saudzētapkārtējo vidi.

  12. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

  13. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.

  14. Pārvaldīt valsts valodu.

  15. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.7.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. meža nozares politika;1.2. vadības pamati.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. tehniskās grafikas pielietojums kokapstrādē;2.2. konstrukciju materiāli;2.3. mašīnu elementi;

  30

 • 2.4. celšanas un transporta mašīnas;2.5. hidraulika un hidropiedziņa;2.6. tehniskā mērīšana kokapstrādē;2.7. elektrotehnika un elektronika;2.8. siltumtehnika un siltumapgāde kokapstrādē;2.9. ekonomikas teorija un tirgzinības pamati;2.10. kokapstrādes ekonomika;2.11. grāmatvedības pamati;2.12. tehnoloģisko projektu izstrāde kokapstrādē;2.13. koka izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana;2.14. koksnes materiālu tirgzinība;2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. informātikas un datorgrafikas lietošana kokapstrādes nozaresuzdevumu risināšanā;

  3.2. koksnes zinātne un meža prečzinība;3.3. komercdarbības normatīvie akti;3.4. koksnes griešanas procesi;3.5. kokapstrādes mašīnas un instrumenti;3.6. pneimotransports kokapstrādē;3.7. kokapstrādes iekārtu ekspluatācija;3.8. koksnes hidrotermiskā apstrāde;3.9. zāģmateriālu ražošana;3.10. koksnes plātņu ražošana;3.11. koka izstrādājumu ražošana;3.12. koksnes un koksnes materiālu apdare;3.13. darba aizsardzība;3.14. vides aizsardzība;3.15. ergonomika;3.16. darba tiesiskās attiecības;3.17. valsts valoda;3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.8. Jogas meistara profesijas standarts

  2.8.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – jogas meistars.

  2. Profesijas kods – 3230 04.

  2.8.2. Nodarbinātības apraksts

  31

 • 1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jogas meistars nodrošina klienta psihofiziskā līdzsvara saglabāšanu un

  nostiprināšanu, disharmoniskā stāvokļa novēršanu, psihofizisko īpašību unprasmju attīstību, pilnveidošanu un harmonizāciju; diagnosticē iemeslus, kurudēļ klients ir novirzījies no harmoniska psihofiziskā stāvokļa, un sastādanodarbību programmu, kas ietver jogas praksi (vingrinājumus, meditācijas,relaksāciju, siltumapmaiņas prakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spējuattīstību), dažādus jogas masāžas un pašmasāžas veidus, kas uzlabo vispārējoklienta stāvokli; veic jogas speciālistu darba supervīziju.

  Jogas meistars strādā jogas centros, viesmīlības un tūrisma uzņēmumos,sporta klubos, adaptācijas centros vai kā pašnodarbināta persona, vaiindividuālais komersants.

  2.8.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja uzņemties atbildību par sava darba norisi un rezultātiem.

  2. Spēja plānot, organizēt un vadīt izpildāmos darbus.

  3. Spēja novērtēt klienta psihofizisko stāvokli, konstitucionālo tipu.

  4. Spēja noteikt klienta disbalansa pazīmes un iemeslus.

  5. Spēja sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuāloplānu.

  6. Spēja vadīt jogas nodarbības.

  7. Spēja veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžu.

  8. Spēja formulēt jogas prakses vēlamos rezultātus un noteikt riskus.

  9. Spēja noteikt jogas prakses laiku un ilgumu.

  10. Spēja sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem, ko ieteicamsievērot jogas prakses laikā.

  11. Spēja sagatavot un uzturēt drošu un komfortablu vidi, kurā klientssaņem jogas meistara pakalpojumus.

  32

 • 12. Spēja nodrošināt jogas prakses procesa sanitāri higiēnisko līmeni.

  13. Spēja izturēties ar rūpēm, toleranti un iejūtīgi pret visiem klientiemneatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma un citiem kritērijiem.

  14. Spēja respektēt klienta individuālās vajadzības.

  15. Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.

  16. Spēja argumentēt savu viedokli un pārliecināt citus.

  17. Spēja veikt darbu individuāli.

  18. Spēja ievērot konfidencialitāti.

  19. Spēja nodrošināt ētisku rīcību pret klientu.

  20. Spēja adekvāti risināt konfliktsituācijas.

  21. Spēja, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.

  22. Spēja veidot klienta izpratni par jogas prakses pamatprincipiem uniedarbību.

  23. Spēja veikt jogas prakses rezultātu efektivitātes kontroli.

  24. Spēja veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību sava psihofiziskādisbalansa novēršanā.

  25. Spēja veikt jogas speciālistu darba supervīziju.

  26. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem.

  27. Spēja veikt veselīga dzīvesveida attīstības un veicināšanas darbu.

  28. Spēja veikt jogas prakses popularizēšanu un informēšanu par to.

  29. Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

  30. Spēja ievērot savas profesionālās kompetences robežas.

  31. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

  33

 • 2.8.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Pārvaldīt jogas praktisko iemaņu un prasmju sistēmu, kas nodrošinaklienta psihofizisko īpašību un prasmju saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstībuun pilnveidošanu.

  2. Izvēlēties atbilstošu darba telpas aprīkojumu, aparatūru, nepieciešamosmateriālus un palīglīdzekļus.

  3. Izvēlēties higiēniskos un dezinfekcijas līdzekļus.

  4. Veikt personīgās un darba vides higiēnas pasākumus.

  5. Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

  6. Raksturot klienta kopējo psihofizisko stāvokli, pamatojoties uz jogasprakses principiem.

  7. Izvērtēt klienta organisma disbalansa izpausmes.

  8. Noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības.

  9. Sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuāloplānu.

  10. Noteikt klienta nodarbību visoptimālāko režīmu.

  11. Konsultēt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus.

  12. Vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības.

  13. Veikt jogas masāžu un apmācīt pašmasāžas tehniku.

  14. Pielietot jogas nodarbībās nepieciešamos rekvizītus, kā arī jogas masāžānepieciešamās eļļas, ziedes un citus līdzekļus.

  15. Pielietot atveseļošanai tautas līdzekļus, dabas produktus, augus uncitus pieejamus un dabiskus līdzekļus.

  16. Pielietot naturopātijas metodes.

  17. Ievērot drošības tehnikas principus, pielietojot jogas prakses metodes.

  34

 • 18. Konsultēt drošības tehnikas ievērošanā, pielietojot jogas praksesmetodes.

  19. Sekot klienta organisma stāvokļa dinamikai praktisko vingrinājumuizpildes laikā.

  20. Sekot klienta pašsajūtai.

  21. Veikt organisma reakciju pētījumus praktisku nodarbību laikā, lainovērtētu dažādu faktoru iedarbības raksturu uz praktizējošā organismu.

  22. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.

  23. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēkatipa un noguruma pakāpes.

  24. Novērtēt klienta stāvokli un jogas prakses rezultātus.

  25. Sniegt rekomendācijas par dzīvesveida noteikumiem jogaspraktizēšanas laikā.

  26. Sniegt rekomendācijas par uzturu jogā.

  27. Apmācīt klientu atklāt kaitējošus faktorus, kuri negatīvi iedarbojas uzpsihofizisko stāvokli.

  28. Veikt pedagoģiskas funkcijas – demonstrāciju, palīdzību, korekciju,instruktāžu, novērošanu.

  29. Veikt jogas speciālistu darba supervīziju.

  30. Pārvaldīt valsts valodu.

  31. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

  32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.8.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. komercdarbības pamatprincipi;1.2. projektu vadīšanas pamatprincipi.

  35

 • 2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija no jogas pozīcijām;2.2. cilvēka psihiskās un fiziskās attīstības likumsakarības un īpatnības

  dažādos attīstības posmos no jogas pozīcijām;2.3. atsevišķu orgānu un sistēmu funkcionēšanas likumsakarības, to

  regulācija un pašregulācija normas un patoloģijas stāvoklī no jogas pozīcijām;2.4. veselības, psihes un sociālās uzvedības fizioloģiskie pamati no jogas

  pozīcijām;2.5. fiziskās un psihiskās attīstības normas un noviržu novērtēšanas

  kritēriji no jogas pozīcijām;2.6. psihiskās pamatfunkcijas un to fizioloģiskie mehānismi no jogas

  pozīcijām;2.7. psihes attīstības dabisko un sociālo faktoru korelācija no jogas

  pozīcijām;2.8. fizioloģisko un psihisko procesu savstarpējā atkarība no jogas

  pozīcijām;2.9. cilvēka adaptācijas raksturs atkarībā no ģeogrāfiskiem, klimatiskiem

  un sociāliem faktoriem;2.10. veselīga dzīvesveida pamati;2.11. jogas rašanās vēsture un tās filozofiskie pamati;2.12. jogas psiholoģiskie aspekti;2.13. hinduisma filozofija;2.14. budisma filozofija;2.15. dažādu tautu atveseļošanas metodikas (senlatviešu, āriešu, tibetiešu,

  ķīniešu, indiešu un citas);2.16. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu teorētiskie aspekti;2.17. sadzīves un ģimenes audzināšanas nacionālās īpatnības, reģionu

  nacionālās tradīcijas;2.18. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. jogas prakse (vingrinājumi, meditācijas, relaksācija, siltumapmaiņasprakses, elpošanas tehnikas, maņu orgānu spēju attīstība);

  3.2. adaptētās jogas prakses (iesācējiem, cilvēkiem ar noteiktiemtraucējumiem un citas);

  3.3. jogas uztura mācība;3.4. dažādu jogas masāžas un pašmasāžas veidu praktiskie aspekti;3.5. nodarbību sanitāri higiēniskais nodrošinājums;3.6. darba aizsardzība un to ietekmējošie faktori;3.7. pirmā palīdzība;

  36

 • 3.8. cilvēka organisma fiziskās slodzes paaugstināšanas gadījumu drošībaspasākumi;

  3.9. atveseļošanās dabiskie faktori;3.10. naturopātijas metodes;3.11. saskarsmes psiholoģija;3.12. ētikas principi;3.13. profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti;3.14. darba tiesiskās attiecības;3.15. vides aizsardzība;3.16. darba aizsardzība;3.17. valsts valoda;3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.9. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standarts

  2.9.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks.

  2. Profesijas kods – 3355 28.

  2.9.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks pilda dienesta pienākumus

  Valsts robežsardzē, organizē un vada robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arīorganizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzītanoteikumu ievērošanas kontroli.

  2.9.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja pārzināt situāciju uz valsts robežas un imigrācijas jomā, veicotnepieciešamās informācijas ieguvi, analīzi, apstrādi un apmaiņu.

  2. Spēja pieņemt lēmumus valsts robežas, valsts robežas joslas,pierobežas joslas, pierobežas un robežšķērsošanas vietas režīma nodrošināšanai.

  3. Spēja vadīt un kontrolēt robežpārbaudes, robežuzraudzības unimigrācijas kontroles uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi.

  37

 • 4. Spēja optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruņojumu,transportlīdzekļus, dienesta suņus robežpārbaudes, robežuzraudzības unimigrācijas kontroles uzdevumu izpildei.

  5. Spēja veikt riska analīzi.

  6. Spēja analizēt robežpārbaudes un robežuzraudzības uzdevumu izpildesapstākļus.

  7. Spēja nodrošināt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus,izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļus.

  8. Spēja strādāt ar Valsts robežsardzē izmantojamajām informācijassistēmām un nodrošināt datu ievadi un pārbaudi tajās.

  9. Spēja nodrošināt un organizēt pārkāpēju atklāšanu, pārkāpēju unpatvēruma meklētāju aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes uzraudzībā,izmitināšanu un apsardzību.

  10. Spēja organizēt personu, mantu, transportlīdzekļu apskati un aizliegtovielu, priekšmetu izņemšanu.

  11. Spēja kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes, rīkojuma, dienestaun procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  12. Spēja atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju robežpārbaudes,robežuzraudzības un imigrācijas kontroles rezultātu apkopošanai.

  13. Spēja organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās, izņēmumastāvoklī un kara laikā.

  14. Spēja plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku ieceļošanas,uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu kontroles pasākumus.

  15. Spēja organizēt un nodrošināt personu profilēšanu, intervēšanu unidentificēšanu.

  16. Spēja savlaicīgi sagatavot lēmuma projektu par ārzemnieka piespieduizraidīšanu no valsts un organizēt precīzu lēmuma izpildi.

  17. Spēja organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja iesnieguma parbēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšanu.

  18. Spēja noformēt un izsniegt patvēruma meklētāja personas dokumentu.

  38

 • 19. Spēja nodrošināt personāla, tehnisko līdzekļu, bruņojuma,transportlīdzekļu, dienesta suņu efektīvu izmantošanu robežpārbaudes,robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē.

  20. Spēja nodrošināt inženiertehniskā aprīkojuma apsekošanu, bruņojumapārbaudi un uzturēšanu darba kārtībā.

  21. Spēja nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem līdzekļiem iegūtāsinformācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu.

  22. Spēja nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu tiesiskuma undrošības jomā piemērošanu savas kompetences ietvaros.

  23. Spēja nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.

  24. Spēja sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām, kompetentāmārvalstu amatpersonām drošības un tiesiskuma jomā.

  25. Spēja pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieņemtouzvedības normu ievērošanu.

  26. Spēja nodrošināt darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībuievērošanu.

  27. Spēja prasmīgi vadīt padoto personālu un veidot pozitīvu psiholoģiskoklimatu kolektīvā.

  28. Spēja pārzināt padotā personāla personīgās īpašības un profesionālāskompetences.

  29. Spēja organizēt un vadīt padotā personāla apmācību.

  30. Spēja nodrošināt likumīgu pavēļu (rīkojumu) izpildi.

  31. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

  32. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  33. Spēja piedalīties struktūrvienības saimnieciskajos procesos unnodrošināt racionālu rīcību ar resursiem.

  34. Spēja īstenot izglītojošus pasākumus pozitīvas valstiskās attieksmesveidošanai.

  39

 • 2.9.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Piemērot normatīvos aktus robežkontroles, imigrācijas kontroles unpatvēruma jomā.

  2. Organizēt dokumentu pārbaudi un atklāt tajos iespējamos viltojumus.

  3. Organizēt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanasnoteikumu kontroles pasākumus.

  4. Dot uzdevumus robežsargu norīkojumiem.

  5. Veikt robežsargu norīkojuma instruktāžu.

  6. Vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi.

  7. Organizēt kvalitatīvu dokumentu pārbaudi robežšķērsošanas vietās.

  8. Plānot un organizēt pārkāpēju meklēšanu un aizturēšanu.

  9. Organizēt aizturēšanas protokola sastādīšanu, personas un mantupārmeklēšanu un apskati.

  10. Veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām.

  11. Organizēt un veikt personas pārvietošanu apsardzes uzraudzībā,izmitināšanu un apsardzību.

  12. Organizēt ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

  13. Aizpildīt un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībāmsavas kompetences ietvaros.

  14. Noformēt patvēruma meklētāja personas dokumentu.

  15. Organizēt patvēruma meklētāja iesnieguma par bēgļa vai alternatīvāstatusa piešķiršanu pieņemšanu.

  16. Strādāt ar informācijas sistēmām.

  17. Izvēlēties optimālo personāla, dienesta suņu, tehnisko līdzekļu,transportlīdzekļu, inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma izmantošanu.

  40

 • 18. Organizēt inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma uzturēšanudarba kārtībā.

  19. Noņemt pirkstu nospiedumus.

  20. Fotografēt.

  21. Vadīt transportlīdzekli.

  22. Organizēt profesionālās ētikas un uzvedības normu ievērošanu.

  23. Veidot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā.

  24. Strādāt patstāvīgi un komandā.

  25. Apzināt mācību vajadzības, kā arī organizēt un vadīt mācības.

  26. Izmantot iegūto informāciju robežpārbaudes un robežuzraudzībasuzdevumu izpildei.

  27. Iegūt, atlasīt, apstrādāt un sagatavot nepieciešamo informāciju.

  28. Veikt riska analīzi.

  29. Veikt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm.

  30. Piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus tiesiskuma un drošībasjomā.

  31. Organizēt un veikt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.

  32. Plānot robežpārbaužu un robežuzraudzības resursus atkarībā nosituācijas izmaiņām.

  33. Novērtēt padotā personāla kompetences līmeni.

  34. Prast publiski uzstāties, paust un aizstāvēt viedokli.

  35. Noformēt valsts robežas kontroles uzdevumu.

  36. Koncentrēt resursus iespējamo pārkāpumu virzienos.

  41

 • 37. Organizēt un nodrošināt valsts robežas, valsts robežas joslas,pierobežas joslas, pierobežas un robežšķērsošanas vietas režīma ievērošanu.

  38. Sagatavot lēmuma projektu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

  39. Organizēt dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

  40. Plānot, organizēt izglītojošus pasākumus.

  41. Novērtēt apstākļus un prognozēt iespējamo pārkāpēju darbību.

  42. Organizēt darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības noteikumuievērošanu.

  43. Organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās, izņēmuma stāvoklī unkara laikā.

  44. Pielietot saimniecisko procesu organizācijas un vadīšanas metodes.

  45. Pārvaldīt valsts valodu.

  46. Sniegt pirmo palīdzību,

  47. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divāssvešvalodās.

  48. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. politikas zinātnes pamatjautājumi;1.2. pasaules valstu ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas pamati;1.2. ekonomikas teorijas pamati.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. Valsts robežsardzei saistošie starpvalstu līgumi un starptautiskāskonvencijas;

  2.2. Eiropas Savienības tiesību akti tiesiskuma un drošības jomā;2.3. konstitucionālās tiesības;2.4. personu tiesības un tiesiskās intereses;

  42

 • 2.5. darba un sociālās tiesības;2.6. personālvadības pamati;2.7. administratīvās tiesības;2.8. krimināltiesības;2.9. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu raksturojums,

  izmantošanas iespējas un lietošanas nosacījumi;2.10. pārkāpēju uzvedības īpatnību ārējās pazīmes;2.11. kriminālistikas taktiskās metodes un tehniskie paņēmieni noziedzīgo

  nodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai;2.12. administratīvā procesa tiesības;2.13. kriminālprocesa tiesības;2.14. civilās aizsardzības pamati;2.15. robežuzraudzības organizācija;2.16. Valsts robežsardzes gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu izmantošanas

  nosacījumi;2.17. struktūrvienību, kas veic imigrācijas kontroli, darbības organizācija;2.18. cilvēktiesības;2.19. tehnisko līdzekļu, inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma

  tehniskie dati, parametri un ekspluatācijas noteikumi;2.20. šaujamieroču uzbūve un darbības principi;2.21. valsts robežas, robežas joslas, robežpārejas punkta, robežzīmju,

  robežgrāvju un robežstigu uzturēšanas prasības;2.22. bruņojuma aprites kārtība Valsts robežsardzē;2.23. didaktikas pamatprincipi;2.24. saskarsmes psiholoģija;2.25. psiholoģisko tipu raksturīgākās īpašības;2.26. saimniecisko procesu organizēšana un vadīšana.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. Valsts robežsardzes normatīvo aktu prasības;3.2. normatīvo aktu prasības robežpārbaudes, robežuzraudzības,

  imigrācijas kontroles un patvēruma jomā; 3.3. Valsts robežas drošības un neaizskaramības nodrošināšana;3.4. robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta organizācija;3.5. dokumentu veidi, to aizsardzības elementi, iespējamo viltojumu

  pazīmes un to atklāšanas metodes;3.6. personu profilēšanas, intervēšanas un identificēšanas metodika;3.7. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;3.8. personu, transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanas un

  aizturēšanas kārtība;3.9. pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas metodes un taktika;3.10. fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo cīņas paņēmienu un

  šaujamieroču lietošana un dienesta suņu izmantošana;

  43

 • 3.11. pirmā palīdzība;3.12. militārā taktika kājnieku vada komandiera līmenī;3.13. topogrāfija robežuzraudzībā;3.14. Valsts robežas, valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežas

  un robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi;3.15. rīcība ārkārtas situācijās, izņēmuma stāvoklī un kara laikā;3.16. ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas

  noteikumu kontroles kārtība; 3.17. pārvietošanas apsardzes uzraudzībā, izmitināšanas un apsardzības

  kārtība;3.18. ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi un specifika;3.19. riska analīzes sistēma; 3.20. dienesta organizācija robežšķērsošanas vietās;3.21. robežsargu norīkojumu plānošana; 3.22. tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas informācijas iegūšanā,

  apstrādē, uzglabāšanā un lietošanā;3.23. patvēruma procedūra;3.24. dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtība;3.25. dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti;3.26. profesionālās ētikas un uzvedības normas;3.27. sabiedrības kultūras normas;3.28. darba aizsardzība, ugunsdrošības noteikumi;3.29. vides aizsardzība;3.30. publiskās runas pamati un tehnika;3.31. ierindas noteikumi;3.32. fiziskās sagatavotības prasības;3.33. šaušanas nodarbību organizēšana;3.34. Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas kodekss;3.35. valsts valoda;3.36. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;3.37. darba tiesiskās attiecības.

  2.10. Jurista palīga profesijas standarts

  2.10.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – jurista palīgs.

  2. Profesijas kods – 3411 02.

  2.10.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  44

 • 2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram,

  zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kāarī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam; palīdz juristam sagatavotjuridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultēt juridiskos jautājumos,pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajām tiesībām.

  Jurista palīgs patstāvīgi nesniedz juridisko palīdzību un neveic citasdarbības, kuras var veikt tikai jurists.

  Jurista palīgs veic biroja administratora darbu juridiskajos birojos un citāsiestādēs, prokurora palīga, tiesneša palīga, tiesu sekretāra darbu, kā arī strādāuzņēmumos, ciktāl normatīvie akti amatam neizvirza prasību pēc juristakvalifikācijas.

  2.10.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja orientēties juridiskos jautājumos.

  2. Spēja pārbaudīt juridisko dokumentu pieņemšanas procedūras unnoformēšanas atbilstību tiesību normu prasībām.

  3. Spēja kārtot lietvedību un noformēt dokumentus atbilstošinormatīvajiem aktiem par lietvedību un dokumentu izstrādāšanu.

  4. Spēja atrast, apkopot un klasificēt juridisko informāciju.

  5. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Jurista vadībā veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normassastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu.

  2. Argumentēt juridiskos slēdzienus.

  3. Atrast piemērojamo tiesību normu.

  4. Noformēt dokumentus un pārbaudīt dokumentu atbilstībunormatīvajiem aktiem par lietvedību.

  5. Lietot juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamāsdatorprogrammas, jo īpaši juridisko materiālu datubāzes.

  45

 • 6. Organizēt un īstenot dokumentu lietvedību.

  7. Izmantot juridiskās informācijas resursus.

  8. Pārvaldīt valsts valodu.

  9. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

  10. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  2.10.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  1.1. juridiskā retorika;1.2. loģika.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. Latvijas tiesību vēsture;2.2. lietu tiesības;2.3. ģimenes tiesības;2.4. mantojuma tiesības;2.5. saistību tiesības;2.6. darba tiesības;2.7. civiltiesību vispārīgā daļa;2.8. krimināltiesības;2.9. Eiropas Savienības tiesības;2.10. konstitucionālās tiesības;2.11. starptautiskās publiskās tiesības;2.12. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. tiesību teorija;3.2. juridiskā analīze un tekstu rakstīšana;3.3. administratīvās tiesības un administratīvais process;3.4. civilprocess;3.5. kriminālprocess;3.6. profesionālās ētikas pamati;3.7. saskarsmes kultūra;3.8. lietvedība;

  46

 • 3.9. datorzinības;3.10. valsts valoda;3.11. divas svešvalodas saziņas līmenī.

  2.11. Bibliotēku informācijas speciālista profesijas standarts

  2.11.1. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesijas nosaukums – bibliotēku informācijas speciālists.

  2. Profesijas kods – 3433 02.

  2.11.2. Nodarbinātības apraksts

  1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālāskvalifikācijas līmenis.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:– bibliotēku informācijas speciālists nodrošina bibliotēkas vai

  informācijas institūcijas darbu atbilstoši savai kompetencei un funkcijām:komplektē, strukturē, kataloģizē tradicionālos/iespiestos un elektroniskosdokumentus, pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un modernās informācijasun komunikācijas tehnoloģijas (vismaz klientu/lietotāju/lasītāju līmenī), pārzinainformācijas resursus un to lietošanu (krājumu/kolekciju izvietojums,dokumentu pieejamība, datubāžu struktūra, licenzēto datubāžu izmantošanau.c.), sniedz bibliotekāros pakalpojumus uz vietas un tiešsaistē (elektroniskāsuzziņas, elektroniskā dokumentpiegāde u.c.), informē sabiedrību parjauniegūtajiem resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiempakalpojumiem, popularizē bibliotēkas/informācijas institūcijas sniegumu uniespējas (izstādes, pasākumi, publikācijas).

  Bibliotēku informācijas speciālists strādā jebkura tipa bibliotēkā(zinātniskajā, speciālajā, publiskajā, izglītības iestādes bibliotēkā) vai citāinstitūcijā, kas saistīta ar informācijas vākšanu, strukturēšanu, glabāšanu unizplatīšanu (turpmāk – informācijas institūcija).

  2.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamāsprofesionālās kompetences

  1. Spēja orientēties bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes attīstībastendencēs pasaulē un Latvijā.

  2. Spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas.

  47

 • 3. Spēja pielietot svešvalodu zināšanas informācijas resursu meklēšanā,veidošanā, izmantošanā.

  4. Spēja organizēt bibliotēku un informācijas nozares un radniecīgonozaru institūciju savstarpējo sazināšanos un sadarbību.

  5. Spēja veicināt sabiedrības motivāciju bibliotēku un informācijasinstitūciju resursu izmantošanai.

  6. Spēja veidot un organizēt inovatīvus profesionālos risinājumus unpakalpojumus.

  7. Spēja sastādīt un īstenot darbības stratēģiju atbilstoši sabiedrībasmainībai.

  8. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, likumus, normatīvos aktusun citus reglamentējošos dokumentus.

  9. Spēja veidot un organizēt radošai un informatīvai darbībai labvēlīguvidi un gaisotni, strādāt komandā.

  10. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemtnepieciešamos lēmumus.

  11. Spēja nodrošināt, organizēt un pārvaldīt bibliotēkas vai informācijasinstitūcijas krājumu.

  12. Spēja veidot, organizēt un sniegt informācijas pakalpojumus,balstoties uz aktualitātēm sabiedrības dzīvē.

  13. Spēja vērtēt un pilnveidot profesionālo darbību un kvalifikāciju.

  14. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošībasnoteikumu ievērošanu darba vidē.

  15. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  2.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās prasmes

  1. Strādāt individuāli un grupā, nodrošināt informācijas lietotāju tiesībuaizsardzību.

  48

 • 2. Veidot profesionālo darba vidi, līdzdarboties profesionālajāsorganizācijās.

  3. Apzināt nozares aktualitātes valstī, izzināt ārvalstu profesionālopieredzi.

  4. Veikt informācijas popularizēšanu un publiskošanu mutvārdos unrakstveidā.

  5. Organizēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, saziņas iespējas ar citāminstitūcijām un speciālistiem.

  6. Sagatavot un īstenot darba plānošanas un organizēšanas dokumentus.

  7. Iesaistīties radošos projektos.

  8. Pārvaldīt valsts valodu.

  9. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

  10. Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

  11. Pārzināt bibliotēku informācijas sistēmu un informācijas unkomunikācijas tehnoloģijas (lasītāju/klientu līmenī).

  12. Prast meklēt, iegūt, analizēt, vērtēt informāciju un avotus, veicinātlasītāju prasmi lietot informāciju.

  13. Nodrošināt sadarbību ar profesionālajām un pārvaldības institūcijām(valsts, pašvaldību, nevalstiskajām, privātajām), tālākizglītību un pašizglītību(dalība semināros, projektos, kursos).

  14. Pārzināt un īstenot valsts kultūrpolitikas vadlīnijas.

  15. Pārzināt bibliotekāro vidi un infrastruktūru, pārvaldīt saskarsmespsiholoģiju.

  16. Nodrošināt tradicionālo un elektronisko dokumentu apstrādi, resursuveidošanu, informācijas ieguvi, dokumentu glabāšanu, piegādi.

  17. Izprast grāmatu un citu iespiesto informācijas avotu strukturēšanukrājumā, datu strukturēšanu datubāzēs, interneta resursu arhivēšanu.

  49

 • 18. Gūt priekšstatu par digitālo objektu pārvaldību, multimediālo digitālokolekciju veidošanu.

  19. Prast vizualizēt un prezentēt informāciju.

  20. Piemērot likumus, normatīvos aktus, standartus un citus bibliotēku uninformācijas nozares darbību reglamentējošos dokumentus.

  21. Sniegt pakalpojumus poligrāfiskā un elektroniskā vidē.

  22. Ieviest inovatīvus pakalpojumus.

  23. Sagatavot bibliotēkas un informācijas institūcijas darba operatīvās unstratēģiskās plānošanas dokumentus.

  24. Veikt projektu sagatavošanu un īstenošanu.

  2.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanainepieciešamās zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas priekšstata līmenī:

  1.1. ekonomikas pamati;1.2. tiesību pamati.

  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas izpratnes līmenī:

  2.1. datubāžu veidošana;2.2. metadatu veidošana;2.3. digitālo bibliotēku veidošana;2.4. profesionālā svešvaloda;2.5. autortiesības;2.6. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamāszināšanas lietošanas līmenī:

  3.1. bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes teorētiskās nostādnes,attīstības virzieni;

  3.2. bibliotēku un informācijas nozares normatīvie dokumenti;3.3. bibliotēku darba lietišķā