ifr.uni.wroc.pl · pakiet informacyjny | filologia hiszpańska | studia stacjonarne i stopnia...

of 126/126
Instytut Filologii Romańskiej Zakład Iberystyki pl. Nankiera 4 50-140 Wrocław FILOLOGIA HISZPAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA LICENCJACKIE ŚCIEŻKA B PAKIET INFORMACYJNY Wrocław 2012

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Instytut Filologii Romaskiej

Zakad Iberystyki

pl. Nankiera 4

50-140 Wrocaw

FILOLOGIA HISZPASKA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

LICENCJACKIE

CIEKA B

PAKIET INFORMACYJNY

Wrocaw 2012

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

2

ORGANIZACJA STUDIW

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia s dwustopniowe. Pierwszy stopie to trzyletnie studia licencjackie. Obejmuj one sze semestrw i kocz si egzaminem licencjackim, do ktrego przystpuje si po uzyskaniu zalicze, zdaniu egzaminw przewidzianych w planach studiw oraz po odbyciu czterotygodniowej praktyki zawodowej organizowanej przez uczelni. Zoenie egzaminu licencjackiego uprawnia do uzyskania licencjatu, czyli dyplomu ukoczenia studiw pierwszego stopnia.

Na pierwszym stopniu istniej dwie cieki: filologia hiszpaska A, dla studentw, ktrzy zostali przyjci na studia bez znajomoci jzyka hiszpaskiego, oraz filologia hiszpaska B, dla studentw, ktrzy zostali przyjci na studia na podstawie matury z jzyka hiszpaskiego i zaczynaj jego nauk na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy. Studenci filologii hiszpaskiej B zaczynaj nauk drugiego jzyka romaskiego w pierwszym semestrze nauki, studenci filologii hiszpaskiej A - w trzecim semestrze nauki.

Przewidziany jest rwnie specjalny tok studiw dla absolwentw licew oglnoksztaccych z oddziaami dwujzycznymi. Umoliwia on studentowi z matur dwujzyczn przystpienie na pocztku pierwszego semestru studiw do egzaminu eksternistycznego z jzyka hiszpaskiego na poziomie B1 (jest to poziom, jaki studenci uzyskuj po dwch semestrach nauki). Uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu zwalnia studenta z obowizku uczestniczenia przez pierwsze dwa semestry studiw w zajciach z praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego, a otrzymana ocena jest jednoczenie ocen kocow, jak otrzymuje z zaj z jzyka hiszpaskiego na koniec roku akademickiego. Po zdaniu wspomnianego egzaminu eksternistycznego student ma rwnie moliwo uczestnictwa w zajciach z jzyka hiszpaskiego na roku drugim oraz uzyskiwania zalicze z poszczeglnych przedmiotw tego bloku awansem.

Studenci cieki filologia hiszpaska B mog realizowa dodatkowo program bloku nauczycielskiego, stworzonego we wsppracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) Uniwersytetu Wrocawskiego. Pozostali studenci mog uczszcza na przedmioty prowadzone przez CEN, natomiast cz metodyczno-dydaktyczn powinni zaliczy w trakcie studiw drugiego stopnia.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

3

PLANY STUDIW

Plany studiw skadaj si z:

1) grupy treci podstawowych przedmiotw obowizkowych obejmujcych praktyczn nauk jzyka hiszpaskiego oraz drugiego jzyka romaskiego.

2) grupy treci kierunkowych, w skad ktrej wchodz przedmioty obowizkowe (m.in. gramatyka opisowa i historyczna jzyka hiszpaskiego, wiedza o historii, kulturze i literaturze Hiszpanii i krajw Ameryki aciskiej) oraz przedmioty ograniczonego wyboru, ktre wybiera student (wedug okrelonych w programach studiw zasad) z przedstawianej corocznie oferty Instytutu. Na drugim stopniu studiw miejsce zaj ograniczonego wyboru zajmuje blok zaj monograficznych.

3) przedmiotw wolnego wyboru wybieranych przez studenta z przedstawianej corocznie oferty Instytutu i Wydziau Filologicznego. Poszerzaj one wyksztacenie kierunkowe o ogln wiedz humanistyczn.

4) przedmiotw uzupeniajcych takich jak: technologie informacyjne, historia filozofii, jzyk aciski.

Plany studiw w pakiecie informacyjnym zostay opracowane w postaci tabel zawierajcych spis przedmiotw na dany semestr. Aby przej do szczegowego opisu wybranego przedmiotu, naley klikn jego nazw. (Brak takiej moliwoci oznacza, e przedmiot prowadzony jest przez odrbn jednostk organizacyjn.) Pod kadym sylabusem znajduj si odnoniki umoliwiajce powrt do konsultowanego planu studiw.

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Filologia

SPECJALNO: Filologia hiszpaska B

FORMA STUDIW: stacjonarne

POZIOM KSZTACENIA: I stopnia

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:

Absolwent studiw licencjackich posiada podstawow wiedz o jzyku, literaturze i kulturze hiszpaskojzycznego krgu kulturowego. Legitymuje si zblion do rodzimej znajomoci jzyka hiszpaskiego na poziomie biegoci C1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalajce na wykorzystywanie wiedzy o jzyku i jego znajomoci w rnorodnych dziedzinach nauki i ycia spoecznego. Nabyte umiejtnoci powinny umoliwi absolwentowi prac w wydawnictwach, redakcjach czasopism, rodkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usug wymagajcych dobrej znajomoci jzyka

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

4

hiszpaskiego oraz kultury krajw hiszpaskojzycznych. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiw drugiego stopnia.

PRZEDMIOTY OBOWIZKOWE:

Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin

ECTS Uwagi

Praktyczna nauka jzyka hiszpaskiego (PNJH)

660 50 egzamin po 2. i 4. Semestrze

Wstp do jzykoznawstwa 30 3

Gramatyka opisowa jzyka hiszpaskiego

150 12 egzamin po 3., 4. i 5. Semestrze

Historia jzyka hiszpaskiego 30 3

Gramatyka kontrastywna 30 3

Wstp do literaturoznawstwa 30 3

Metodologia pracy z tekstem 60 5 egzamin po 4. Semestrze

Zarys historii literatury hiszpaskiej

60 8 egzamin po 1. i 2. Semestrze

Zarys historii literatury hispanoamerykaskiej

30 4 egzamin po 3. Semestrze

Wiedza o Hiszpanii 60 6 egzamin po 1. i 2. Semestrze

Wiedza o Ameryce aciskiej 30 3

Proseminarium 60 10

Historia filozofii 30 3 egzamin po 1. Semestrze

Praktyczna stylistyka jzyka polskiego

30 2

Jzyk aciski 30 3 egzamin po 4. Semestrze

Technologie informacyjne 30 2

Razem 1350 120

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin

ECTS Uwagi

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

5

Drugi jzyk romaski 240 16 Przedmiot ograniczonego wyboru; student dokonuje wyboru w 1.sem.

Blok przedmiotw literackich* 90 9 Przedmiot ograniczonego wyboru; lista przedmiotw poniej

Blok przedmiotw cywilizacyjnych**

90 9 Przedmiot ograniczonego wyboru; lista przedmiotw poniej

Blok przedmiotw. Akwizycja i nauka jzyka drugiego

30 2 student zobligowany jest zaliczy przedmiot najpniej w 6.sem.

Przedmiot wolnego wyboru 300 22 Przedmioty wolnego wyboru

Wychowanie fizyczne 60 0

Praktyka zawodowa 2

Razem 810 60

*Blok przedmiotw literackich (przedmioty ograniczonego wyboru powtarzaj si w cyklu dwuletnim): Proza hiszpaska od don Juana Manuela po Baltasara Gracina; Poezja hiszpaska Zotych Wiekw; Teatr hiszpaski Zotego Wieku. Od Cervantesa po Calderna; Cartas marruecas na tle literatury hiszpaskiej XVIII wieku; Romantyzm hiszpaski na tle romantyzmu europejskiego; La edad de plata kultura hiszpaska w pierwszych dekadach XX stulecia; Bildungsroman w prozie hiszpaskiej; Dramaturgia hiszpaska: od Arnichesa po Arrabala; XIXwieczna literatura hispanoamerykaska w poszukiwaniu wasnej tosamoci; Przegld technik narracyjnych na podstawie krtkich form prozatorskich literatury hiszpaskiej i hispanoamerykaskiej.

**Blok przedmiotw cywilizacyjnych (przedmioty ograniczonego wyboru powtarzaj si w cyklu dwuletnim): Kultury prekolumbijskie I Mezoameryka; Kultury prekolumbijskie II obszar andyjski; Konkwista i zderzenie kultur wok podboju

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

6

duchowego Mezoameryki; Ameryka aciska okres kolonialny i procesy narodowowyzwolecze (XVI-XIX w.); Teatr hiszpaski Zotego Wieku. Od Cervantesa po Calderna; Hiszpaska wojna domowa i wychodstwo polityczne II Republiki; Hiszpaska droga do demokracji; Mistrzowie kina hiszpaskiego; Luis Buuel. Cykl monograficzny; Carlos Saura. Cykl monograficzny.

PRAKTYKI

Uczestnicy studiw licencjackich zobowizani s do odbycia czterech tygodni praktyki zawodowej organizowanej przez uczelni. Za praktyk, ktr naley zaliczy do koca I stopnia studiw, otrzymuje si 2 punkty ECTS.

Studenci realizujcy blok nauczycielski zaliczaj praktyk zawodow w ramach praktyk rdrocznych odbywanych w szkole wiczeniowej pod opiek nauczyciela jzyka hiszpaskiego.

WARUNKI UKOCZENIA STUDIW I UZYSKANIA TYTUU ZAWODOWEGO

Dyplom licencjata uzyskuje si po zoeniu egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki obejmuje pisemny sprawdzian z jzyka hiszpaskiego oraz kierunkowy sprawdzian ustny czcy elementy wiedzy jzykoznawczej, literaturoznawczej i historyczno-kulturowej w oparciu o obowizujce (podane do wiadomoci z dwuletnim wyprzedzeniem) repertorium. W czasie egzaminu student winien wykaza si zblion do rodzimej znajomoci jzyka hiszpaskiego (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy) oraz znajomoci terminologii niezbdnej do filologicznego objanienia tekstu, zarwno od strony leksykalnej i skadniowej, jak i stylistycznej i kompozycyjnej.

PLAN STUDIW NA KIERUNKU: Filologia (stacjonarne pierwszego stopnia)

SPECJALNO: Filologia hiszpaska B

I ROK STUDIW

1 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma

zaj**

Liczba

godzin

Punkty

ECTS

Forma

zaliczenia

1. PNJH gramatyka praktyczna

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH konwersacje i

O wiczenia 30 3 Zo

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

7

rozumienie ze suchu

PNJH sownictwo i jzyk pisany

O wiczenia 30 3 Zo

PNJH razem [8]

2. Drugi jzyk romaski

PdW wiczenia 60 4 Zo

3. Wstp do jzykoznawstwa

O Konwersatorium

30 3 Zo

4. Zarys historii literatury hiszpaskiej

O wykad 30 4 Z+E

5. Wiedza o Hiszpanii O wykad 30 3 E

6. Historia filozofii O wykad 30 3 E

7. Technologie informacyjne

O konwersatorium

30 2 Zo

8. PdW wykad / konwersatorium / wiczenia

[30] 2 Z+E (jeli wykad) /

Zo (jeli konwersatorium lub wiczenia)

9. Wychowanie

fizyczne

wiczenia 30 0 Z; przedmiot powinien zosta zrealizowany najpniej w semestrach 5. i 6. (III rok)

Razem 360 29 ---------

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

8

2 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1. PNJH gramatyka praktyczna

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH konwersacje i rozumienie ze

suchu

O wiczenia 30 3 Zo

PNJH sownictwo i jzyk

pisany

O wiczenia 30 3 Zo

PNJH - cao [8] +1 E

2. Drugi jzyk romaski

PdW wiczenia 60 4 Zo

3. GOJH fonetyka O konwersatorium

30 3 Zo

4. Wstp do literaturoznawstw

a

O Konwersatorium

30 3 Zo

5. Zarys historii literatury

hiszpaskiej

O wykad 30 4 Z+E

6. Wiedza o Hiszpanii O wykad 30 3 E

7. Wiedza o Ameryce aciskiej

O wykad 30 3 Zo

8. PdW wykad / konwersat

orium / wiczenia

[30] 2 Z+E (jeli wykad) /

Zo (jeli konwersatorium lub wiczenia

)

9. Wychowanie

fizyczne

wiczenia 30 0 Z; przedmiot powinien zosta zrealizowany najpniej

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

9

w semestrach 5. i 6. (III rok)

Razem 360 31 ---------

II ROK STUDIW

3 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1. PNJH gramatyka praktyczna

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH konwersacje i rozumienie ze

suchu

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH sownictwo i intensywne

czytanie

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH jzyk pisany

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH cao [8]

2. Drugi jzyk romaski

PdW wiczenia 60 4 Zo

3. GOJH morfologia I

O wykad i wiczenia

15+15 2+1 Zo+E

4. Zarys historii literatury

hispanoamerykaskiej

O wykad 30 4 Z+E

5. Metodologia pracy z tekstem

O konwersatorium

30 2 Zo

6. Praktyczna stylistyka jzyka

polskiego

O konwersatorium

30 2 Zo

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

10

7. Blok literacki*** PdW konwersatorium

30 3 Zo

8. Blok cywilizacyjny***

PdW konwersatorium

30 3 Zo

Razem 360 29 ---------

4 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1. PNJH gramatyka praktyczna

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH konwersacje i rozumienie ze

suchu

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH sownictwo i intensywne

czytanie

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH jzyk pisany

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH cao [8]+1 E

2. Drugi jzyk romaski

PdW wiczenia 60 4 Zo

3. GOJH morfologia II

O wykad i wiczenia

15+30 2+1 Zo+E

4. Metodologia pracy z tekstem

O konwersatorium

30 2+1 Zo+E

5. Jzyk aciski O wiczenia 30 2+1 Zo+E

6. Blok literacki*** PdW Konwersatorium

30 3 Zo

7. Blok cywilizacyjny***

PdW konwersatorium

30 3 Zo

8. PdW wykad / konwersat

orium / wiczenia

[30] 3 Z+E (jeli wykad) /

Zo (jeli konwersatorium lub

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

11

wiczenia)

Razem 375 31 ---------

III ROK STUDIW

5 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1. PNJH sprawnoci

zintegrowane

O wiczenia 60 3 Zo

PNJH konwersacje i rozumienie ze

suchu

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH jzyk pisany

O wiczenia 30 3 Zo

PNJH cao [8]

2. GOJH syntaksa OOOO wykad i wiczenia

15+30 2+1 Zo+E

3. Proseminarium O seminarium

30 5 Zo

4. Blok literacki*** PdW konwersatorium

33330 3 Zo

5. Blok cywilizacyjny***

PdW konwersatorium

30 3 Zo

PdW wykad / konwersat

orium / wiczenia

[120] 8 Z+E (jeli wykad) /

Zo (jeli konwersatorium lub wiczenia

)

Razem 375 30 ---------

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

12

6 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1. PNJH sprawnoci

zintegrowane

O wiczenia 60 3 Zo

PNJH konwersacje i rozumienie ze

suchu

O wiczenia 30 2 Zo

PNJH jzyk pisany

O wiczenia 30 3 Zo

PNJH cao [8]

2. Historia jzyka hiszpaskiego

O konwersatorium

30 3 Zo

3. Gramatyka kontrastywna

O konwersatorium

30 3 Zo

4. Proseminarium O seminarium

30 5 Zo

5. Akwizycja i nauka jzyka drugiego

PdW konwersatorium

30 2 Zo

6. PdW wykad / konwersat

orium / wiczenia

[90] 7 Z+E (jeli wykad) /

Zo (jeli konwersatorium lub wiczenia

)

7. Praktyki zawodowe****

2

Razem 330 30 ---------

* O - obowizkowy

F do wyboru

** wykad/wiczenia/konwersatorium/laboratorium/seminarium/inne

*** przedmioty Bloku literackiego i Bloku cywilizacyjnego realizowane s w cyklu dwuletnim; lista przedmiotw podawana jest do wiadomoci studentw

**** czterotygodniowe praktyki, ktre student moe odby wczeniej, rozliczane s w 6 semestrze

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

13

PLAN STUDIW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIW NA KIERUNKU: Filologia

SPECJALNO: Filologia hiszpaska B

SPECJALIZACJA: blok nauczycielski

I ROK STUDIW

1 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/Pd

W*

Forma

zaj**

Liczba

godzin

Punkty

ECTS

Forma

zaliczenia

1 Psychologia PdW Wykad 30 3 E

Razem 30 3 ---------

2 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu

O/PdW*

Forma zaj**

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

1 Psychologia PdW wiczenia 30 2 Zo

Razem 30 2 ---------

II ROK STUDIW

3 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/Pd

W*

Forma

zaj**

Liczba

godzin

Punkty

ECTS

Forma

zaliczenia

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

14

1 Metodyka nauczania

j. hiszpaskiego

PdW wiczenia 30 2 Zo

2 Dydaktyka j. hiszpaskiego

PdW wiczenia 30*** 2 Zo

3 Pedagogika PdW Wykad 30 2 Z

Razem 90 6 ---------

4 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/

PdW*

Forma

zaj**

Liczba

godzin

Punkty

ECTS

Forma

zaliczenia

1 Metodyka nauczania

j. hiszpaskiego

PdW wiczenia 30 2 Zo

2 Dydaktyka j. hiszpaskiego

PdW wiczenia 30*** 2 Zo

3 Pedagogika PdW konwersatori

um

45 3 Zo

Razem 105 7 ---------

III ROK STUDIW

5 semestr

Lp. Nazwa przedmiotu O/

PdW*

Forma

zaj**

Liczba

godzin

Punkty

ECTS

Forma

zaliczenia

1 Metodyka nauczania

PdW wiczenia 30 2 Zo

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

15

j. hiszpaskiego

2 Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela

PdW konwersatori

um

45 3 Zo

3 Emisja gosu PdW konwersatori

um

30 0 Z

Razem 105 5 ---------

Przedmioty prowadzone przez CEN przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocawiu:

Psychologia, Pedagogika, Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela, Emisja gosu

Przedmiot prowadzony przez Instytut Filologii Romaskiej:

Metodyka nauczania jzyka hiszpaskiego

Przedmiot prowadzony przez Instytut Filologii Romaskiej przy wsppracy szkoy wiczeniowej:

Dydaktyka jzyka hiszpaskiego

*** 10 godzin wicze w IFR + 20 godzin praktyki rdrocznej w szkole wiczeniowej pod opiek nauczyciela jzyka hiszpaskiego.

Uwagi: Zaliczenie wszystkich zaj z bloku nauczycielskiego nie jest rwnowane uzyskaniu uprawnie nauczycielskich, ktre gwarantuje jedynie ukoczenie odpatnych studiw podyplomowych w CEN, ale studenci, ktrzy rozpoczn te studia, bd zwolnieni z zaj wyszczeglnionych w tabelach, co rwna si skrceniu studiw podyplomowych oraz przede wszystkim znacznemu obnieniu ich kosztu. Dodatkow korzyci jest odnotowanie wszystkich odbytych zaj i praktyk w suplemencie do dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Daje to moliwo zatrudnienia na okrelonych warunkach w zawodzie nauczyciela.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

16

SYLABUSY

I. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH przedmioty obowizkowe obejmujce praktyczn nauk jzyka hiszpaskiego oraz drugiego jzyka romaskiego

1. PRAKTYCZNA NAUKA JZYKA HISZPASKIEGO (PNJH)

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH gramatyka praktyczna

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 1

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj 30

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

17

dydaktycznych

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Wprowadzenie wiedzy gramatycznej na poziome A2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ARAGONS Luis, PALENCIA Ramn, Gramtica de uso del espaol A1-B2, Madrid, Ediciones SM, 2008.

CASTRO Francisca, Uso de la gramtica espaola (elemental), Madrid, Edelsa, 2004.

CASTRO VIDEZ Francisca, Aprende gramtica y vocabulario (A1, A2), Madrid, SGEL, 2009.

GONZLEZ HERMOSO Alfredo, Conjugar es fcil, Madrid, Edelsa, 2005.

PALOMINO Mara de los ngeles, Gramtica en dilogo A1-A2, En CLAVE, 2005.

SNCHEZ Aquilino, CANTOS GMEZ Pascual, 450 ejercicios gramaticales (nivel elemental y autodidactas), Madrid, SGEL, 2005.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH konwersacje i rozumienie ze suchu

2. Nazwa jednostki Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

18

prowadzcej przedmiot

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 1

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji mwienia i rozumienia ze suchu na poziome A2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

19

17. Wykaz literatury podstawowej

Rozumienie ze suchu

RODRGUEZ RODRGUEZ Mara, Escucha y aprende. Ejercicios de comprensin auditiva, Madrid, SGEL, 2003.

SNCHEZ ALFARO Mara, GONZLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para comprender, Madrid, Edelsa, 2002.

Mwienie

IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE Mara, Actividades y recursos ldicos para la enseanza del espaol, Edinumen, Madrid 2007.

LOBN LPEZ Mara, LPEZ GARCA Gregoria, RON RON Ana Isabel, Expresin oral. Nivel bsico, En CLAVE, 2005

PALOMINO M. ngeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH sownictwo i jzyk pisany

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 1

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

20

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji pisania oraz rozbudowa sownictwa na poziome A2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

BARTKOWIAK Ewa, Espaol. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Pozna, Wagros, 2004.

DOMNGUEZ LPEZ Josefina, NUEDA GUZMN M.a Sol, Vocabulario del espaol (nivel A1-A2), enCLAVE, 2007.

PALOMINO Mara de los ngeles, Vocabulario en dilogo A1-A2, En CLAVE, 2005.

TARRS Iaqui, PRYMAK Sergio, CALDERN Arantxa, Vocabulario en movimiento (nivel A1-A2), Madrid, Edinumen, 2006.

ENCINAR ngeles, Uso interactivo del vocabulario,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

21

Madrid, Edelsa, 2001.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH gramatyka praktyczna

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 ECTS

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

22

14. Zaoenie i cele przedmiotu Wprowadzenie wiedzy gramatycznej na poziome B1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ARAGONS Luis, PALENCIA Ramn, Gramtica de uso del espaol A1-B2, Madrid, Ediciones SM, 2008.

CASTRO Francisca, Uso de la gramtica espaola (nivel intermedio), Madrid, Edelsa, 2004.

SNCHEZ Aquilino, CANTOS GMEZ Pascual, 450 ejercicios gramaticales (nivel elemental y autodidactas), Madrid, SGEL, 2005.

WAWRYKOWICZ Anna, Repetytorium gramatyki jzyka hiszpaskiego, Pozna, Wagros, 2001.

VV AA, Gramtica bsica del estudiante espaol (A1-B1), Barcelona, Difusin, 2005.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH konwersacje i rozumienie ze suchu

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot

grupa treci podstawowych

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

23

jest realizowany

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji mwienia i rozumienia ze suchu na poziome B1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

Rozumienie ze suchu

RODRGUEZ RODRGUEZ Mara, Escucha y aprende. Ejercicios de comprensin auditiva, Madrid, SGEL, 2003.

SNCHEZ ALFARO Mara, GONZLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para comprender, Madrid, Edelsa,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

24

2002.

Mwienie

IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE Mara, Actividades y recursos ldicos para la enseanza del espaol, Edinumen, Madrid 2007.

LOBN LPEZ Mara, LPEZ GARCA Gregoria, RON RON Ana Isabel, Expresin oral. Nivel intermedio, En CLAVE, 2005

PALOMINO M. ngeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH sownictwo i jzyk pisany

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski, hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok I, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

25

przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz budowa sownictwa na poziome B1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

BARTKOWIAK Ewa, Espaol. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Pozna, Wagros, 2004.

CRIADO Eugenia, Expresin escrita. Nivel intermedio. En CLAVE, 2005.

ENCINAR ngeles, Uso interactivo del vocabulario, Madrid, Edelsa, 2001.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH gramatyka praktyczna

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

26

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok II, semestr 3 i 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Wprowadzenie wiedzy gramatycznej na poziome B2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

CSTRO VIDEZ Francisca, Aprende gramtica y vocabulario 4, Madrid, SGEL, 2007.

CYBULSKA-JANCZEW Magorzata, PERLIN Jacek,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

27

Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami

MATTE BON Francisco, Gramtica comunicativa del espaol, Edelsa, Madrid 2002.

MORENO Concha, Temas de gramtica. Nivel superior, Madrid, SGEL, 2008.

MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, SGEL, 1991.

SARMIENTO Ramn, Manual de correccin gramatical y de estilo, SGEL, Madrid 1997.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH konwersacje i rozumienie ze suchu

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok II, semestr 3 i 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

28

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji mwienia i rozumienia ze suchu na poziome B2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, HERNNDEZ Carmen, Preparacin al diploma de espaol (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, Edelsa, 2006.

ARRIBAS Jess, CASTRO Rosa Mara de, Diploma Bsico. Preparacin para el Diploma Bsico de Espaol Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003.

CORTES MORENO Maximiano, Gua de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 2003.

URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispnico, London, Chancerel, 2000.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH sownictwo i intensywne czytanie

2. Nazwa jednostki Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

29

prowadzcej przedmiot

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok II, semestr 3 i 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz budowa sownictwa na poziome B2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

30

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, HERNNDEZ Carmen, Preparacin al diploma de espaol (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, Edelsa, 2006.

ARRIBAS Jess, CASTRO Rosa Mara de, Diploma Bsico. Preparacin para el Diploma Bsico de Espaol Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003.

CORTES MORENO Maximiano, Gua de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 2003.

URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispnico, London, Chancerel, 2000.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH jzyk pisany

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok II, semestr 3 i 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

31

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji pisania na poziomie B2 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, HERNNDEZ Carmen, Preparacin al diploma de espaol (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, Edelsa, 2006.

Pasaporte (B2), Madrid, Edelsa, 2007.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH sprawnoci zintegrowane

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, grupa treci podstawowych

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

32

w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok III, semestr 5 i 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

60 + 60

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 + 3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie sprawnoci zintegrowanych na poziomie C1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, BARTOLOM Paz, Preparacin al diploma de espaol (nivel superior). Nivel C2, Madrid, Edelsa, 2008. (seleccin)

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

33

CSTRO VIDEZ Francisca, Aprende gramtica y vocabulario 4, Madrid, SGEL, 2007.

CORTES MORENO Maximiano, Gua de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 2003.

CYBULSKA-JANC Magorzata, PERLIN Jacek, Gramatyka jzyka hiszpaskiego z wiczeniami

GLVEZ Dolores et altri, Diploma Superior. Preparacin para el Diploma Superior de Espaol Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2004 (seleccin)

MATTE BON Francisco, Gramtica comunicativa del espaol, Edelsa, Madrid 2002.

MORENO Concha, Temas de gramtica. Nivel superior, Madrid, SGEL, 2008.

MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, SGEL, 1991.

SARMIENTO Ramn, Manual de correccin gramatical y de estilo, SGEL, Madrid 1997.

URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispnico, London, Chancerel, 2000.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH konwersacje

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

34

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok III, semestr 5 i 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 2 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie kompetencji mwienia na poziomie C1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, BARTOLOM Paz, Preparacin al diploma de espaol (nivel superior). Nivel C2, Madrid, Edelsa, 2008. (seleccin)

CORTES MORENO Maximiano, Gua de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 2003.

GLVEZ Dolores et altri, Diploma Superior.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

35

Preparacin para el Diploma Superior de Espaol Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2004 (seleccin)

MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, SGEL, 1991.

URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispnico, London, Chancerel, 2000.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu PNJH jzyk pisany

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci podstawowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr rok III, semestr 5 i 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

zesp praktycznej nauki jzyka hiszpaskiego

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wiczenia

11. Wymagania wstpne

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

36

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 + 3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu ksztacenie sprawnoci pisania na poziomie C1 ESOKJ

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Zob. Curriculum jzyka hiszpaskiego (dokument wewntrzny Zakadu Iberystyki IFR).

17. Wykaz literatury podstawowej

ALZUGARAY Pilar, BARRIOS Mara Jos, BARTOLOM Paz, Preparacin al diploma de espaol (nivel superior). Nivel C2, Madrid, Edelsa, 2008. (seleccin)

CORTES MORENO Maximiano, Gua de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 2003.

GLVEZ Dolores et altri, Diploma Superior. Preparacin para el Diploma Superior de Espaol Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2004 (seleccin)

MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, SGEL, 1991.

SARMIENTO Ramn, Manual de correccin gramatical y de estilo, SGEL, Madrid 1997.

URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispnico, London, Chancerel, 2000.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

37

2. DRUGI JZYK ROMASKI

Elementy skadowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu Drugi jzyk romaski

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej

Kod przedmiotu

Jzyk wykadowy Wybrany jzyk romaski (woski, francuski, rumuski, portugalski), polski

Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

Przedmiot moe by realizowany w ramach nastpujcych grup, zgodnie ze standardami ksztacenia: - grupa treci podstawowych (drugi jzyk romaski), - grupa treci kierunkowych (przedmiot wolnego wyboru).

Typ przedmiotu Fakultatywny - ograniczonego wyboru, obowizkowy do ukoczenia caego toku studiw

Rok studiw, semestr Studia I stopnia, rok II- III, semestry 3 6, cieka A

Studia I stopnia, semestry 1 4 ,cieka B

Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

Davide Artico, Radosawa Janowska-Lascar, Jerzy Zielonka, Aleksander Wiater, Magdalena Dako, Anna Dubaniowska

Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

Metody dydaktyczne wiczenia, 4 godziny tygodniowo, 60 tygodni

Wymagania wstpne Dla poziomu A1 , brak wymaga wstpnych. Dla poziomw wyszych zaliczenie poziomu niszego.

Liczba godzin zaj dydaktycznych

cieka A

240g, 4 godziny tygodniowo, studia stacjonarne

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

38

cieka B

240 g, 4 godziny tygodniowo, studia stacjonarne

Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

cieka A

16

cieka B

16

Zaoenie i cele przedmiotu Opanowanie wybranego jzyka romaskiego na poziomie B1+/B2

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenia ustne lub pisemne. Ocenianie cige.

Treci merytoryczne przedmiotu

M.in. zwroty grzecznociowe; przedstawianie si; wskazywanie i nazywanie przedmiotw, opisywanie ich pooenia ; wyraanie stosunkw przynalenoci; udzielanie informacji o sobie, rodzinie i znajomych; opisywanie osb; pytanie o drog i wskazywanie kierunku; opisywanie miejsca zamieszkania; pytanie o dat i godzin; wyraanie preferencji dotyczcych form spdzania czasu wolnego; opisywanie iloci; mwienie o przeszoci i przyszoci; pytanie o i udzielanie pozwolenia; wyraanie zakazu; wyraanie moliwoci, woli i powinnoci; akceptowanie i odrzucanie propozycji; wyraanie upodoba i preferencji.

Wyraanie potrzeb i ycze; porwnywanie iloci i jakoci; wyraanie sdw wartociujcych i ich uzasadnianie; mwienie o problemach zdrowotnych; wyraanie hipotez; mwienie o wasnej edukacji i pracy; tumaczenie przyczyn zjawiska; uzasadnianie wyboru; relacjonowanie podry; przytaczanie sw innych osb; wyraanie wtpliwoci; odtwarzanie informacji zaczerpnitej z mediw; mwienie o przyczynach i konsekwencjach zdarze, itp.

Wykaz literatury podstawowej

Podaje kadorazowo prowadzcy.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

39

II. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH przedmioty obowizkowe oraz przedmioty ograniczonego wyboru, ktre wybiera student z przedstawianej corocznie oferty Instytutu.

1. PRZEDMIOTY OBOWIZKOWE

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka hiszpaskiego. Fonetyka.

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa, dr Monika Gowicka

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

40

14. Zaoenie i cele przedmiotu Wprowadzenie do opisu teoretycznego fonetyki hiszpaskiej.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen na podstawie wynikw dwch kolokwiw.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Wprowadzenie poj goski i fonemu. Fonemy jzyka hiszpaskiego, alofony, cechy dystynktywne. Opis systemw wokalicznego i konsonantycznego. Cechy charakterystyczne fonetyki jzyka hiszpaskiego, dyftongi, akcent i intonacja. Klasyfikacja rodzajw upodobnie i pocze midzywyrazowych. Transkrypcja fonetyczna tekstw.

Zajcia obejmuj take podstawowe zagadnienia z ortografii i interpunkcji jzyka hiszpaskiego.

17. Wykaz literatury podstawowej

GMEZ TORREGO, L., Gramtica didctica del espaol, Madrid, SM, 2000.

NAVARRO TOMS, T., Manual de pronunciacin espaola, Madrid, CSIC, 1974.

NOWIKOW, W., Fonetyka Hiszpaska, Warszawa, PWN, 1992.

NOWIKOW, W., SZAEK J., Introduccin a la fonologa y la fontica espaolas, Pozna, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.

QUILIS, A., FERNNDEZ, J. A., Curso de fontica y fonologa espaolas para estudiantes angloamericanos, Madrid, CSIC, 1981.

REAL ACADEMIA ESPAOLA, Esbozo de una nueva gramtica de la lengua espaola, Madrid, Espasa Calpe, 1996.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

41

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka hiszpaskiego morfologia I

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr II rok, semestr 3

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa, dr Monika Gowicka

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad + wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

15 + 15

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 1 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest zapoznanie studentw z podstawami morfologii, sowotwrstwa hiszpaskiego oraz prezentacja czci mowy wchodzcych w skad grupy rzeczownikowej (rzeczowniki, przymiotniki, rodzajniki, liczebniki, zaimki). Poznajc terminologi, gwne zagadnienia i pojcia z tego zakresu studentw przygotowuj si do samodzielnej analizy i

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

42

interpretacji zjawisk morfologicznych i skadniowych.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie wicze na ocen na podstawie wyniku kocowego kolokwium pisemnego.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Dziay gramatyki. Podstawy morfologii. Rodzaje morfemw. Budowa wyrazu. Sowotwrstwo. Definicja, cechy i funkcje rzeczownika. Klasyfikacja rzeczownikw. Rodzaj i liczba rzeczownika. Definicja, cechy, funkcje i znaczenie przymiotnika. Stopniowanie przymiotnikw. czliwo przymiotnikw z czasownikami ser i estar. Determinanty problemy terminologiczne, cechy i klasyfikacja. Rodzajnik. Zaimki wskazujce, dzierawcze, nieokrelone, dystrybutywne. Zaimki osobowe.

17. Wykaz literatury podstawowej

ALARCOS LLORACH, E., Gramtica de la lengua espaola, Madrid, Gredos,1994.

A LARCOS LLORACH, E., Estudios de gramtica funcional del espaol contemporneo, Madrid, Gredos, 1974.

GMEZ TORREGO, L., Gramtica didctica del espaol, Madrid, SM, 2002.

HERNNDEZ ALONSO, C., Gramtica funcional del espaol, Madrid, Gredos, 1986.

HERNNDEZ, G., Anlisis gramatical. Teora y prctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje, Madrid, SGEL, 2006.

S SECO, M., Gramtica esencial del espaol: introduccin al estudio de la lengua, Madrid, Aguilar, 1980.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

43

1. Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka hiszpaskiego morfologia II

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr II rok, semestr 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa, dr Monika Gowicka

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad + wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

15 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 1 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest zapoznanie studentw z czciami mowy spoza grupy nominalnej (czasownikami, przyswkami, przyimkami, spjnikami, wykrzyknikami). Poznajc terminologi, gwne zagadnienia i pojcia z tego zakresu studenci przygotowuj si do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk morfologicznych i skadniowych.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu,

Zaliczenie wicze na ocen na podstawie wyniku kocowego kolokwium pisemnego.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

44

zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Budowa i funkcja czasownika. Formy nieosobowe czasownika. Kategorie osoby i liczby. Tryb, czas i aspekt. Czasowniki nieregularne. Typy czasownikw. Perfrasis verbales. Strona bierna. Definicja, cechy i klasyfikacja przyswkw. Wyraenia przyswkowe. Przyimki. Spjniki w zdaniach wsplrzdnie i podrzdnie zoonych. Wykrzykniki.

17. Wykaz literatury podstawowej

ALARCOS LLORACH, E., Gramtica de la lengua espaola, Madrid, Gredos,1994.

ALARCOS LLORACH, E., Estudios de gramtica funcional del espaol contemporneo, Madrid, Gredos, 1974.

GMEZ TORREGO, L., Gramtica didctica del espaol, Madrid, SM, 2002.

HERNNDEZ ALONSO, C., Gramtica funcional del espaol, Madrid, Gredos, 1986.

HERNNDEZ, G., Anlisis gramatical. Teora y prctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje, Madrid, SGEL, 2006.

SECO, M., Gramtica esencial del espaol: introduccin al estudio de la lengua, Madrid, Aguilar, 1980.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka hiszpaskiego - syntaksa

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

45

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr III rok, semestr 5

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa, dr Monika Gowicka

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad + wiczenia

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

15 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 + 1 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest zapoznanie studentw z podstawami skadni oraz prezentacja czci zdania wystpujcych w jzyku hiszpaskim. Poznajc terminologi, gwne zagadnienia i pojcia z tego zakresu studenci przygotowuj si do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk skadniowych.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie wicze na ocen na podstawie wyniku kocowego kolokwium pisemnego.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Wypowiedzenie i zdanie. Podmiot. Zdania bezosobowe. Orzeczenie. Grupy skadniowe. Okrelenia czasownika. Zdania wsprzdnie i

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

46

podrzdnie zoone. Zdania rzeczownikowe w funkcji podmiotu, dopenienia bliszego, dalszego, okolicznika. Zdania przymiotnikowe i wzgldne. Zdania przyswkowe. Zdania podrzdnie zoone: sposobu, czasowe, przyczynowe, celowe, przyzwolenia, warunkowe, porwnawcze, skutkowe.

17. Wykaz literatury podstawowej

ALARCOS LLORACH, E., Gramtica de la lengua espaola, Madrid, Gredos,1994.

ALARCOS LLORACH, E., Estudios de gramtica funcional del espaol contemporneo, Madrid, Gredos, 1974.

GMEZ TORREGO, L., Gramtica didctica del espaol, Madrid, SM, 2002.

HERNNDEZ ALONSO, C., Gramtica funcional del espaol, Madrid, Gredos, 1986.

HERNNDEZ, G., Anlisis gramatical. Teora y prctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje, Madrid, SGEL, 2006.

SECO, M., Gramtica esencial del espaol: introduccin al estudio de la lengua, Madrid, Aguilar, 1980.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Gramatyka kontrastywna

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

47

7. Rok studiw, semestr III rok, semestr 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa, dr Monika Gowicka

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest zapoznanie studentw z metodami stosowanymi w gramatyce kontrastywnej oraz opis gwnych rnic midzy systemem jzyka hiszpaskiego i polskiego na poziomie fonologicznym, morfologicznym i skadniowym. Przedmiot moe stanowi wstpne przygotowanie do przeprowadzania samodzielnych analiz porwnawczych dla celw leksykografii, teorii przekadu i glottodydaktyki

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen na podstawie wyniku kocowego kolokwium pisemnego.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Przedmiot i metody gramatyki kontrastywnej. System fonologiczny hiszpaski i polski. Zjawiska fonetyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w jzyku hiszpaskim i polskim. System morfologiczny i system czci mowy w jzyku hiszpaskim i polskim. Porwnanie waciwoci rzeczownikw, przymiotnikw, zaimkw, czasownikw i innych czci mowy w jzykach hiszpakim i polskim. Podstawowe rnice w systemach skadniowych jzykw hiszpaskiego i

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

48

polskiego.

17. Wykaz literatury podstawowej

Estudios hispnicos IV. Lingstica espaola. Aspectos sincrnico y diacrnico, Wrocaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, 1995.

Estudios hispnicos VII. Lenguas iberorromnicas y eslavas. Estudios contrastivos, Wrocaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, 1999.

KONIECZNA-TWARDZIKOWA, J., Gramatyka kontrastywna - gramatyka midzy stereotypami. Gramtica contrastivagramtica entre estereotipos, Czstochowa, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, 2005.

PRESA GONZLEZ, F., Espaa y el mundo eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingsticas, Madrid, Gram Ediciones, 2002.

Romanica Wratislaviensia XXXVII. Metodologa de la enseanza de la lengua espaola. Teora y prctica, Wrocaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, 1992.

WILK-RACISKA, J., El tiempo interior. Una aproximacin al aspecto en espaol, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, 2004.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Historia jzyka hiszpaskiego

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

49

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr III rok, semestr 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Zuzanna Buat-Silva, mgr Manuel Surez Rueda

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest omwienie wybranych zagadnie z historii jzyka hiszpaskiego od momentu pojawienia si pierwszych jzykw preromaskich a do wspczesnoci z uwzgldnieniem elementw gramatyki historycznej oraz podstawowe przygotowanie do filologicznego komentarza tekstw starohiszpaskich.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen na podstawie pisemnego testu kocowego oraz oceny z referatu wygoszonego podczas zaj.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Wprowadzenie do jzykoznawstwa historycznego; jzyki preromaskie; acina ludowa oraz cechy szczeglne aciny hiszpaskiej; Wizygoci i Arabowie; Glosas Emilianenses pierwotny jzyk romance; fonetyka historyczna rozwj gosek; El Poema de Mio Cid komentarz filologiczny tekstu; epoka Alfonsa X i wiek XIV; hiszpaszczyzna Zotego Wieku; jzyk Don Kichota; literatura baroku; jzyk ydw

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

50

sefardyjskich; rozprzestrzenianie si i odmiany wspczesnego jzyka hiszpaskiego

17. Wykaz literatury podstawowej

FRADEJAS RUEDA, J.M., Prcticas de historia de la lengua espaola, Madrid, UNED, 1999.

LAPESA, R, Historia de la lengua espaola, Madrid, Gredos, 1991.

LATHROP, T.A., Curso de gramtica histrica espaola, Barcelona: Ariel, 1989.

PENNY, R., Variacin y cambio en espaol, Madrid, Gredos, 2004.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Metodologia pracy z tekstem literackim

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr II rok, semestr 3 i 4

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Marlena Krupa

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

51

przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 (semestr 3) / 30 (semestr 4)

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

2 ECTS (semestr 3), 2 + 1 (semestr 4)

14. Zaoenie i cele przedmiotu Przygotowanie suchaczy do pracy z tekstem literackim poprzez poznanie metod jego analizy, zasad interpretacji oraz wartociowania.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

3 semestr: zaliczenie na ocen na bazie kolokwium pisemnego w postaci testu otwartego; 4 semestr: zaliczenie na ocen na podstawie pracy pisemnej. Po 4 semestrze studenci skadaj EGZAMIN ustny (dotyczy materiau obu semestrw).

16. Treci merytoryczne przedmiotu

figury retoryczne, metryka hiszpaska, temat i topika, elementy genologii, intertekstualno, opis struktury tekstu, podstawowe techniki redakcyjne tekstw analitycznych, sporzdzanie bibliografii, analiza poematu, tekstu narracyjnego oraz dramatu, prezentacja wspczesnych metod analizy tekstw literackich.

17. Wykaz literatury podstawowej

BELLO VZQUEZ, F., El comentario de textos literarios, Barcelona, Anlisis estilsticos, Paids, 2002.

CERVERA, ., Gua para la redaccin y el comentario de texto, Madrid, Espasa, 1999.

DEZ BORQUE, J. M. (red.), Mtodos de estudio de la obra literaria, Madrid, Taurus, 1989.

LZARO CARRETER, F., CORREA CALDERN, E., Cmo se comenta un texto literario, Madrid, Ctedra, 2006.

NAVARRO DURN, R., La mirada al texto. Comentario de textos literarios, Barcelona, Ariel, 1995.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

52

QUILIS, A., Mtrica espaola, Barcelona, Ariel, 1989.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Proseminarium

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr III rok, semestr 5 i 6

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

Prof. dr hab. Beata Baczyska, dr Ewa Kulak

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

5 + 5 ECTS

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

53

14. Zaoenie i cele przedmiotu Proseminarium przygotowuje do samodzielnej pracy z tekstem przy zastosowaniu rnych metodologii w oparciu o obowizujce repertorium egzaminu licencjackiego.

16. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Ram tematyczn proseminarium ustala prowadzcy w uzgodnieniu z obowizujcym repertorium egzaminu licencjackiego; obecnie Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra: la primera novela moderna, Zob. repertorium egzaminu licencjackiego, (dokument dostpny jest na stronie internetowej Instytutu)

17. Wykaz literatury podstawowej

Zob. repertorium egzaminu licencjackiego (dokument dostpny jest na stronie internetowej Instytutu)

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Wiedza o Ameryce aciskiej

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski z elementami terminologii historyczno-kulturowej w jzyku hiszpaskim

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

54

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Jerzy Achmatowicz

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen (pozytywne oceny z dwch testw).

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Pochodzenie czowieka w Ameryce; Kultura Olmekw y Chavin de Huantar jako tzw. culturas madres; Imperium Aztekw; Imperium Inkw; Podbj Mezoameryki i Regionu Andyjskiego; Organizacja systemu kolonialnego; Przegld najwaniejszych wydarze okresu kolonialnego; Rewolucja Francuska i narodziny idei niepodlegociowych; Historia i etapy wojen niepodlegociowych; Dziedzictwo kolonialne; Ameryka aciska i Stany Zjednoczone; Faszyzm i populizm w Ameryce aciskiej, Ameryka aciska a I oraz II Wojna wiatowa; Dyktatury wojskowe w Ameryce aciskiej; Ameryka aciska u progu XXI wieku.

17. Wykaz literatury FLORESCANO, E., Memoria Mexicana, Mexico D.F.,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

55

podstawowej FdCE, 1994.

HALPERIN DONGHI, T., Historia Contempornea de Amrica Latina, Madrid, Alianza, 1990.

HEMMING, J., La Conquista de los Incas, Mexico D.F., FdCE, 1982.

Historia de Amrica Latina, t. I-III, Santiago de Chile, 1997.

EPKOWSKI, T., Historia Meksyku, Wrocaw, Ossolineum, 1986.

STPLOWSKI, R., EPKOWSKI, T., (red.) Dzieje Ameryki aciskiej, t. I-III, Warszawa, KiW, 1983.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Wiedza o Hiszpanii

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski i hiszpaski

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 1 i 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

prof. dr hab. Piotr Sawicki

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

56

osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30 + 30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 + 3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zajcia kocz si egzaminem pisemnym po kadym semestrze.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

semestr I

Pwysep Iberyjski w okresie prehistorycznym i antycznym;

Pwysep Iberyjski w orbicie Rzymu; najazdy plemion wizygockich; podbj Pwyspu przez plemiona berberyjskie a ekspansja islamu; Hiszpania muzumaska; oglna charakterystyka redniowiecza hiszpaskiego; proces rekonkwisty a ekspansja pastw chrzecijaskich;

ksztatowanie si narodu hiszpaskiego; Kastylia za panowania Alfonsa X i jego nastpcw; Rzdy Krlw Katolickich (Reyes Catlicos); Ideologiczne fundamenty imperium Habsburgw. Karol V i Filip II; Hiszpania w wieku XVII Habsburgowie mniejsi. ycie codzienne Hiszpanw w okresie Zotego Wieku.

semestr II

Wojna sukcesyjna (1700-1713) i zmiana dynastii; stosunki hiszpasko-francuskie po obaleniu dynastii Burbonw we Francji (1789); Hiszpaska Wojna o Niepodlego (Guerra de la Independencia); rewolucja

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

57

1968; ruchy nacjonalistyczne;

Alfonso XII; klska 1898; Alfonso XIII; Druga Republika Hiszpaska (1931-1936); Wojna domowa (1936-1939).

17. Wykaz literatury podstawowej

MIKOWSKI, T., MACHCEWICZ, P., Historia Hiszpanii, Wrocaw, Ossolineum, 1998.

SAWICKI, P., Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wdrwki Polakw w latach 1838-1930, Wrocaw, Wyd. Uniwersytetu Wrocawskiego, 1996.

TUN DE LARA, M., VALDEN BARUQUE, J., DOMNGUEZ ORTIZ, A., Historia Hiszpanii, Krakw, Universitas, 1997 (i inne wydania).

VILAR, P., Historia Hiszpanii, Warszawa, PWN, 1991. VINCENT, M., STRADLING, R.A., Hiszpania i Portugalia,

seria Wielkie kultury wiata, Diogenes i wiat Ksiki, 1997.

Crnica de Espaa, Plaza y Jans, Barcelona, 1988 (wybrane artykuy).

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Wstp do jzykoznawstwa

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski z elementami jzyka hiszpaskiego

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 1

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

dr Justyna Wesoa

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

58

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami jzykoznawstwa oraz obowizujc terminologi. Przedmiot stanowi wprowadzenie do innych zaj z zakresu lingwistyki, m.in. gramatyki opisowej, historycznej i kontrastywnej.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen na podstawie pisemnego kolokwium

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Przedmiot bada i dziay jzykoznawstwa; definicja znaku. Rodzaje znakw. Jzykoznawstwo a semiologia; F. de Saussure i pocztki jzykoznawstwa wspczesnego; jzyk mwiony a jzyk pisany; sytuacja komunikacyjna (wedug de Saussurea, Bhlera, Jakobsona). Funkcje jzyka; znaczenie w jzyku; relacje midzy wyrazami w systemie sownikowym; pragmatyka; wewntrzne zrnicowanie jzyka (dialektologia i geografia lingwistyczna); wewntrzne zrnicowanie jzyka: socjolingwistyka; zrnicowanie jzyka na wiecie: klasyfikacja historyczna jzykw; zrnicowanie jzyka na wiecie: klasyfikacja typologiczna jzykw; komunikacja niejzykowa.

17. Wykaz literatury COSERIU, E., Introduccin a la lingstica, Madrid,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

59

podstawowej Gredos, 1986.

HEINZ, A., Dzieje jzykoznawstwa w zarysie, Warszawa, PWN, 1978.

IVI, M., Kierunki w lingwistyce, Wrocaw, Ossolineum, 1975.

LYONS, J., Wstp do jzykoznawstwa, Warszawa, PWN, 1976.

UCZYSKI, E., MAKIEWICZ, J., Jzykoznawstwo oglne. Wybrane zagadnienia, Gdask, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, 1999.

MILEWSKI, T., Jzykoznawstwo, Warszawa, PWN, 1965.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Wstp do literaturoznawstwa

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski z elementami jzyka hiszpaskiego

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 2

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

prof. dr hab. Beata Baczyska

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

60

osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne konwersatorium

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

3 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem zaj jest przyblienie podstawowych zagadnie dotyczcych literaturoznawstwa, ze szczeglnym uwzgldnieniem problematyki dotyczcej teorii literatury.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na ocen na podstawie pisemnego kolokwium kocowego.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Literaturoznawstwo (teoria literatury, poetyka, retoryka); Poetyka Arystotelesa; Fenomenologia literatury (Roman Ingarden); dzieo literackie jako akt komunikacji (Roman Jakobson); dzieo literackie jako akt komunikacji wg strukturalizmu; semantyka form lirycznych (podmiot liryczny); formy narracyjne (narracja, narrator, fabua, relacje osobowe w komunikacji literackiej); genologia; problemy dramatu; czas i przestrze w literaturze; dialogowo (intertekstualno, przekad); wybrane kategorie estetyczne (pikno, wznioso, tragizm, komizm, komizm, ironia, groteska); teoria procesu historycznoliterackiego.

17. Wykaz literatury podstawowej

ARYSTOTELES, Poetyka, przeoy i opracowa Henryk Podbielski, BN II 209, Wrocaw, Ossolineum, 1989.

CULLER, J., Teoria literatury, przeoya Maria Bassaj, Warszawa, Prszyski i S-ka, 1998.

KANIEWSKA, B., LEGEYSKA, A., Teoria literatury, Pozna, Wydawnictwo Poznaskie Studia Polonistyczne, 2005.

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

61

MARCHESE, A., FORRADELLAS, J., Diccionario de retrica, crtica y terminologa literaria, Barcelona, Ariel, 1997.

MITOSEK, Z., Teoria bada literackich, Warszawa, PWN, 1995 (wybrane rozdziay).

Problemy teorii literatury, pod red. H. Markiewicza, Seria I-IV, Wrocaw, Ossolineum, 1967-1998. Wybrane artykuy.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Zarys historii literatury hiszpaskiej I

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Romaskiej. Zakad Iberystyki.

3. Kod przedmiotu

4. Jzyk wykadowy polski z elementami jzyka hiszpaskiego

5. Grupa treci ksztacenia, w ramach ktrej przedmiot jest realizowany

grupa treci kierunkowych

6. Typ przedmiotu przedmiot obowizkowy

7. Rok studiw, semestr I rok, semestr 1

8. Imi i nazwisko osoby (osb) prowadzcej przedmiot

prof. dr hab. Beata Baczyska

9. Imi i nazwisko osoby (osb) egzaminujcej bd udzielajcej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest ni osoba prowadzca dany przedmiot

10. Metody dydaktyczne wykad

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

62

11. Wymagania wstpne

12. Liczba godzin zaj dydaktycznych

30

13. Liczba punktw ECTS przypisana przedmiotowi

4 ECTS

14. Zaoenie i cele przedmiotu Celem wykadu jest przyblienie historii literatury hiszpaskiej poprzez przedstawienie porzdku chronologicznego, podstawowych problemw i zjawisk kultury literackiej w szerszym kontekcie kultury i historii Hiszpanii do XVII w.

15. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a take form i warunki zaliczenia poszczeglnych form zaj wchodzcych w zakres danego przedmiotu

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie pracy semestralnej i kolokwium kocowego. Egzamin ustny.

16. Treci merytoryczne przedmiotu

Maurowie, ydzi i chrzecijanie na Pwyspie Iberyjskim. Pie o Cydzie. Poezja ludowa. Romancero. Literatura hiszpaska wiekw XIII i XIV: Gonzalo de Berceo, Alfons X Mdry, don Juan Manuel. Literatura hiszpaska wieku XV: liryka dworska i Coplas de la muerte de su padre Jorge Manrique. La Celestina. Renesans i Barok: liryka hiszpaska Zotych Wiekw od Garcilaso de la Vega po Luisa de Gngora i Francisco de Quevedo. Mistycy hiszpascy XVI wieku: w. Teresa z Avila i w. Jan od Krzya. Renesans i Barok: proza hiszpaska od renesansowych dialogw poprzez Lazarillo de Tormes po El Quijote Cervantesa. Miguel de Cervantes: ycie i twrczo. Teatr hiszpaski Zotego Wieku: Cervantes i Lope de Vega. Teatr hiszpaski Zotego Wieku: Lope de Vega i Tirso de Molina. Francisco de Quevedo: ycie i twrczo. Teatr hiszpaski Zotego Wieku: Pedro Caldern de la Barca. Baltasar Gracin S.J.

17. Wykaz literatury podstawowej

Antologia poezji hiszpaskiej, opracowanie merytoryczne i wybr poezji oraz wstp [...] Janusz Strasburger, Warszawa, Elma Books, 2000.

EMINOWICZ, T., U rde hiszpaskiej prozy literackiej (XIVXV wiek), Krakw, PAN, 1994.

GEREMEK, B., wiat opery ebraczej, Warszawa,

Pakiet informacyjny | Filologia hiszpaska | Studia stacjonarne I stopnia licencjackie | cieka B

63

PIW, 1989, s. 26-30, 180-225.

O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, pod red. E. Udalskiej, Warszawa, 1989 (tu rozdzia HISZPANIA, od Bartolom de Torres Naharro do Tirso de Molina).

RO, . del, Historia literatury hiszpaskiej, przeoy Kazimierz Piekarec, Warszawa, PWN, 1970.

STRZAKOWA, Ma., Historia literatury hiszpaskiej, Wrocaw, Ossolineum, 1966 (rne lata wyda); w: Dzieje literatur europejskich, pod red. Wadysawa Floryana, vol. I, Warszawa, PWN, 1977, s. 870-1046.

Powrt do: 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr

Lp. Elementy skadowe sylabusu

Opis

1. Nazwa przedmiotu Zarys historii literatury hiszpaskiej II

2. Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Instytut Filol