ibn sirin tumač snova

227
 1 Ibn Sirin VELIKI TUMA Č SNOVA Sarajevo, marta 1989.god  

Upload: anicetus007

Post on 13-Oct-2015

716 views

Category:

Documents


18 download

DESCRIPTION

Tumač snova.

TRANSCRIPT

 • 1

  Ibn Sirin

  VELIKI TUMA SNOVA

  Sarajevo, marta 1989.god

 • 2

  UVOD

  Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ivimo koriste razni mediji da se o snu ill slinim temama neto kae. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku duu pa joj pokuavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boije rijei (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na seddu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadanjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareeno da rtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesnitva osim mubesirati." a kada je upitan to su to mubesirati odgovo-rio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je etrdeset i esti dio vjerovjesnit-va". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kae: ,,Najiskreniji meu vama imaju najta-nije snove". Hazreti Aia, majka vjernika, r.a. nam pria: ,,Prvo sto je od Objave poelo Allahovom Posla-niku, s.a.v.s. je dobar san. Nije nita sanjao a da se to nije desilo sljedeeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustie u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriao putujuci kao trgovac jednom sveteniku koji mu ga je protumaio ovim rijeima: ,,U tvom e se narodu pojaviti vjerovjesnik kome e ti biti pristaa, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poeo iriti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traio (t j. traio je da mu pokae) udo, na to mu Muhammed a.s. ree: ,,Zar ti nije dovoljno udo kako ti je onaj svetenik protumaio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Pria se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoete li da vas obavijestim o ovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve to vidi prije nego stigne do neba to je netaan san, a to vidi kad stigne na nebo to je to to e biti." uveni tuma snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve to ovjek sanja biti tano, tano je samo ono to ti doe od Uzvienog Allaha preko meleka koji je zaduen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumai snova kau da se melek koji je zaduen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijei ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kae ,,Kada zaspe ovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Ara (prijesto Svemonog), pa ako je ta osoba ista po eriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uini seddu Uzvienom, a ako je neista sedda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuivo putem sna.

 • 3

  Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin ahin (9. vijek po Hidri). Ovaj islamski uenjak kae da se, dok je pisao svoj tuma snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Poto je ivio u 9. vijeku,znai prije 500 i vie go-dina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaem snova. Ovaj uenjak je poznat i po tome to se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeu ostalog o snovima kae i ovo: ,,Snovi se dijele na lane i istinite. Lanih je sedam grupa, i te su: 1. govor due (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ovjek zaspi neist.Takav san se ne komentarie, 3. san koji dolazi kao zastraivanje i si. od strane ejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastraivanje i si. od strane ejtana, 5. lani san kojeg ejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremeaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sline, meutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesnitva,kako kae Uzvieni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da e ui u Sveti Mesdid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sa- njao na Hudejbiji. Naime, usnio je da e osvojiti Mekku i ui u nju sa ashabima, sigurni, obrija- nih glava ili skraene kose. Taj je san ispriao ashabima. Poto te godine nije mogao ui u Mek- ku, licemjeri su se obradovali to mu se san nije obistinio. Meutim, do naredne godine san mu se obistinio tano onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumai. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da rtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvienog Allaha kao to kae vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje to od vas neko moe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokae melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah podui iz Majke knjige". On pomou mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko dua (Ervah). Npr kad ovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kae: ena hoe da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ini prostitu- ciju s njegovom enom, tako da se taj san tumai, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu - ziki) svira u damiji, taj e se pokajati Uzvienom Allahu od pokvarenog i negativnog te e se tako rairiti njegov spomen i ako neko sanja da ui Kur'an u kupatilu,bie poznat po pokvare- nosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su ve spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoe i oni drugi (Jusuf a.s.) Takoe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moe usniti taan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. dri do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kae: Ne priaj svoj san brai. Nije li to nama pouka da i mi ne pri-amo svoje snove svojoj brai. Muhammed a.s. je rekao: Ispriaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (strunjaku za snove)". esto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko ta lijepo sanjao, l sam je ispriao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaaj koji se desio onda kada se Mu-hammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji nain da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uenje ezana u eriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i jo jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drao do pravog sna budui da je neto uzakonio na osnovu sna.

  O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. Meutim, skrenuu panju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moe mnogo nauiti. Tako npr. kad sanjamo bilo ta,tada smo sa svo-jim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. ta ako je ovaj svijet u budnom stanju slian snu ili je moda vrsta sna pa je takoe razum zbunjen i misli da je ovo to vidi realnost. Nee li se moda desiti istin -sko buenje na smrtnom asu, pa e se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajui jedan hadis koji glasi: Svijet spava, a kad umre probudie se." Ibn Arebi u Fu-tuhatu" spominje izmeu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kae da.se u ovom ajetu krije objanjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objanjavajui odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kae da je to slino ovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i pria kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

 • 4

  smo moni ili bogati i sl. ili moda mislimo da ispravno rezonujemo, a ta kad doe smrt pa nas probudi. Tada e se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moan, a ko nemoan, ko je iv, ko je istinski iv, a kome se priinjavaio da je iv." Ibn Arebi, u svojoj brouri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru -gom svijetu, poslije proivljenja. Naime, ako se ne uje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne uje i ne vidi patnja i nagrada ovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kae: ,,Malo se vi dosjeate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tie ovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opirnije pisati i ponu -diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblau. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu trae odgovore u neispravnim tumaenjima.

  Salih Ibrievi

  1. TUMAENJE SNOVA U KOJIMA ROB (OVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM

  GOSPODAROM (ALLAHOM D..)

  Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz ka-bura i kao da mi je dovedena neka jahaa ivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na ne-bo, a kad tamo - Dennet. Htio sam da sjaem ivotinju, ali mi je reeno: Ovo nije tvoje mjes-to! Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dennet, sve dok se nisam naao u najviim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reeno: Zar e sjesti prije nego vidi svog Gospodara, azze ve delle? Rekao sam: Ne! pa sam us-tao, i poli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvienog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da trai pomo. Rekao sam: Gospodaru, hoe li oprostiti ovome starcu? Tada sam uo da je Uzvieni Allah rekao: Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Mu-sejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestri Bira ibn el-Harsa, koji je rekao: Doao mi je neki ovjek i upitao me: Jesi li ti Bir ibn el-Hars? Rekao sam mu: Da! On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve delle, pa mi je On rekao: Otii kod Bira pa mu reci: Kad bi Mi ti seddu inio na eravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono to sam uinio da tvoje ime bude poznato meu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah uva koga je obavijes-tio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uenik, rekao: Kod mene je zanoio Ebu Seid. Kada je prola jedna treina noi, poeo je da me doziva: Osmane! Ustaj i upali svjetlo! pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: Teko tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: Ti si taj to, kad slua o Selmi i Busejni aludira na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvienog Allaha d.. i da ga Allah d.. posmatra, ako je taj to sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvieni rekao: ... na dan kada e ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah d.. doziva, to znai da e je On poastiti svojom blizinom i da e uiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliili da uje -nae rijei"). To isto vai i za osobu koja sanja da pred Uzvienim Allahom ini seddu (,,Uini seddu i priblii se (Allahu d..)"). Ako neko sanja da Allah d.. s njim razgovara iza zastora, to znai da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da e mu ojaati ugled. A ako neko sa-nja da Allah d.. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeu sanjaa i Allaha d.., to znai da on u svom vjerovanju ima nekakvu greku, shodno kur'anskom ajetu:,,ovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu velii-nu, i da ga je On - neka je Uzvien pribliio sebi i ukazao mu poast i oprostio mu, ili da mu je vrio obraun i obradovao ga, bez da pred oima ima ikakav lik, to znai da e on na Kija -metskom danu sresti Uzvienog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah d..obeava op-

  x) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objav-ljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

 • 5

  rost i milost, to obeanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje, jer AIlah d.. ne kri obea-nja. Meutim, tu osobu, koja to sanja, zadesie belaji, bilo da je u pitanju zdravlje, bilo izdra-vanje, dok god je iv. Ako neko sanja da ga AIlah d.. savjetuje, prestae da ini ono ime AI-lah d.. nije zadovoljan, shodno rijeima Uzvienog: ,,On vas savjetuje da biste prihvatili pou-ku". Ako neko sanja da ga je AIlah d.. odjenuo nekim predmetom, to mu je briga i bolest dok je iv, ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. Kazuje se da je neki ovjek sanjao da ga je Allah d.- odjenuo sa dvije, haljinke i on ih odmah obukao, pa je za san pitao Ibn irina, koji mu je rekao: Pripremi se za belaje! Uskoro je taj ovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost, nee imati koristi od svojih ruku dok god je iv. Ako neko sanja da ga AIlah d.. oslovljava njegovim ili neijim drugim imenom, postii e napre -dak i pobijedie svoje neprijatelje. Ako neko sanja da mu AIlah d.. daje neto od dunjalukih dobara, to su mu belaji koje e imati i kojima e zasluiti Njegovu milost. Ako neko sanja da se AIlah d.. naljutio na njega, to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega, a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega, to ukazuje da se Allah d.. naljutio na njega, shodno Njegovim rijeima: ,.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim." U predaji jednog hatara stoji: ,,Allahovo d.. zadovoljstvo je u za-dovoljstvu roditelja, a Allahova d.. ljutnja je u ljutnji roditelja."

  Takoe se veli: Ko sanja da se AIlah d.. na njega rasrdio past e sa neke visine, shodno rije-ima Uzvienog; ,,a koga snae moja srdba nastradao jy..." Ako pak sanja da pada sa nekog zi-da, ili iz vazduha ili sa brda, to ukazuje na to da se AIlah d.. na njega rasrdio. Ako neko sanja da je pred AIlahom d.., na nekom mjestu koje mu je poznato, u tom mjestu e zavladati pravda i izobilje i propae nasilnici tog mjesta, a bie potpomognuti oni kojima je na-silje uinjeno. Ako neko sanja da gleda u Allahovo d.. prijestolje (Kjurs), postii e blagodat i milost (od Allaha d..). Ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude reeno: To je tvoj bog!, ili on bude mislio da je to njegov bog, pa ga pone oboavati i seddu mu initi, pretpostavljajui da je to istina, ta oso-ba je ogrezla u laima. Ovakav san je san osobe koja izmilja lai o Allahu d.. Ako neko sanja da huli na Allaha d.., ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvieni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio.

 • 6

  2. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPTE, POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.A.V.S.

  uo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: Kupio sam jednu robinju, mislim da je bila Turkinja. Ona nije znala moj, niti sam ja znao njen jezik. Kad bi mi ta zatrebalo, prevodile su mi slukinje mojih prijatelja, i tako, jednog dana, ona je zaspala. Kad se probudila, poela je da plae, vriti i da me moli: Gospodaru, podui me suri Fatihi! Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik, a nee njime sa mnom da govori. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja, koje su joj rekle: Kako moe da mu se obraa na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? ! tada ona poe da prii: Na snu vidjela jednog srditog ovjeka koji je iao ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: To je Musa a.s.! Zatim sam vidjela drugog ovjeka, koji je bio ljepi od njega, kako ide ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: To je Muhammed s.a.v.s., pa sam ja rekla: Ja u poi za ovim.Taj je doao do jedne velike kapije. Bila je to dennetska kapija. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima; oni su uli. Ostala sam jedino ja sa jo dvije ene, Pokucale smo na kapiju, ona se otvorila, i tada je neko rekao: Ko zna lijepo da proui Fatihu bie mu dozvoljeno da ue. Njih dvije su prouile i bilo im je dozvoljeno da uu, tako da sam ja jedina ostala. Zato te molim da me naui da znam Fatihu. Zatim sam je uz teku muku poduio Fatihi - veli EI-Mekarri, i im je nauila Fatihu, od-mah je umrla. Poznati uitelj Ebu Sad, Allah mu se smilovao, veli: Sanjati vjerovjesnike, neka je Allahov blagoslov na sve njih, znai jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku, to ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra, estita i potena i da e pobijediti svoje neprijatelje. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju, na-mrtena lica, to ukazuje na to da je stanje te osobe loe i da je ona u tekoj nesrei, ali e je na kraju Allah d.. iz toga izbaviti. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika, to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono to joj se povjeri i da kri obeanja, shodno rijeima Uzvienog: (Mi smo ih kaznili) zbog toga to su prekrili obavezu, i to su porekli Allahove znakove, i to su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike..." To je to se tie snova o poslanicima uopte. A ako se neki od njih posebno sanja, onda: Ko sanja Adema a.s. u njegovom pravom liku taj e, ako je dostojan toga, dobiti upravu nad ve-likim sektorom, shodno rijeima Uzvienog; Ja u na zemlji namjesnika postaviti." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.s., stei e znanje, shodno rijeima Uzvienog: ,,l podui On Adema svim imenima." Takoe je reeno: Ko sanja Adema a.s. bie izloen te-kim rijeima od strane nekog od svojih neprijatelja, ali e na kraju od toga biti osloboen. Ako neko sanja Adema a.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni, to uka-zuje na to da e ta osoba seliti iz mjesta u mjesto, ali da e se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. Ako neko sanja ita a.s., postii e imetak i djecu i ivjee udobno. Ko sanja Idrisa a.s. bie pobonjak koji se uva svega to je haram i njegov svretak e biti hajirli, Ko sanja Nuha a.s. dugo e ivjeti, doivjee puno belaja od strane svojih neprijatelja, koje e na kraju pobijediti, bie od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu d.., shodno rijeima Uzvi -enog: ,,On je doista bio zahvalni", i oenie priprostu enu koja e mu izroditi djecu. Ko sanja Huda a.s. bie izloen poniavanju od strane svojih neprijatelja, koji e mu initi na-silje, ali e ih on na kraju pobijediti. To isto vai ako se sanja Salih a.s. Ko sanja Ibrahima a.s. ii e na had, inaallah. Kazuje se i to da e osoba koja sanja Ibrahima a.s. biti izloena uvredama od strane vladara silnika, da e je Allah d.. pomoi i protv tog sil-nika i protiv njegovih neprijatelja, da e mu Allah d.. dati mnoge blagodati i da e oeniti dobru enu. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s. znai biti neposluan prema ocu. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid, pa je sanjao da mu je Ibrahim a.s. mesh ui-nio one kapke i rekao mu: Otii na Eufrat i okupaj se u njemu, pa e ti Allah d.. povratiti vid. Kad se probudio iz sna, uradio je kao to mu je reeno i progledao je.

 • 7

  Ko sanja Ishaka a.s., neko od velikana ili od njegove rodbine e mu zadavati potekoe, ali e ga Allah d.. od toga osloboditi i postii e ast, ugled, radost, veselje i u njegovom potomstvu bie mnogo vladara,velikana i dobrih ljudi. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njego-vom savrenom stanju. Ako ga, pak, sanja u izmijenjenom stanju, izgubie vid, neka nas Allah d.. od toga sauva. Ko sanja Ismaila a.s. bie mu povjerena uprava i imae izuzetan dar govora. Takoe se kazuje da e onaj ko sanja Ismaila a.s. prihvatiti damiju ili e uestvovati u njenom graenju, shodno ri-jeima Uzvieog: ,,l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kue (Kabe)..." Isto tako, kazuje se da e onaj ko sanja Ismaila a.s. biti izloen tegobi od strane svog oca, ali e mu to Allah d.. kasnije olakati.

  Ko sanja Jakuba a.s. neko od njegove djece e mu prouzrokovati veliku tugu, zatim e mu to Allah d.. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. Ko sanja Jusufa a.s. prema njemu e biti uinjeno nasilje, bie pritvoren (zatvoren), odvojen od svojih blinjih, i bie potvoren. Zatim e mu biti data vlast i njegovi e mu se neprijatelji poti -niti. U tumaenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. To se potvruje time to on trai da mu se puno materijalno pomae, shodno rijeima Uzvienog: ,,... l udijeli nam milostinju..." Pria se da je neki ovjek sanjao Jusufa a.s. koji mu je dao jednu svoju papuu. Kad se taj ov-jek probudio, odjednom je znao da tumai snove. Takoe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s. rekavi mu Poui me onome emu je tebe Allah d.. pouio! pa mi je on obukao svo-ju koulju. Kada se probudio, najednom je znao da tumai snove. Ibn Sirin kazuje sljedee; Sanjao sam kao da sam uao u neku damiju i u njoj naao trojicu staraca i jednog lijepog mla-dia pored njih. Upitao sam mladia: - Ko si ti, Allah ti se smilovao? - Rekao je: Ja sam Jusuf (a.s.). A ko su ovi starci? - upitao sam ga. On je rekao: Ovo su moji preci: Ibrahim, Ishak i Jakub, alejhim-s-selam. - Zatim sam mu rekao: - Poui me onome emu je tebe Allah

  d.. pouio! On je otvorio usta i rekao mi: Pogledaj! tawvidi? - Rekao sam: Vidim tvoj jezik. Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: Pogledaj! ta vidi? Rekao sam: Vidim tvoju resicu. Zatim je jo jednom otvorio usta i rekao: Pogledaj! ta vidi? Rekao sam: Vidim tvoje srce. - Nakon tog mog sna nije mi isprian nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. Ko sanja Junusa a.s. on e pouriti sa nekim poslom, uslijed koga e biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloaj, a zatim e ga Allah d.. spasiti iz toga. Sanjanje Junusa a.s. ukazuje na to da se dotina osoba vrlo brzo rasrdi, a isto tako vrlo brzo zadovoljava, kao i to da e imati posla sa nepouzdanim ljudima. Ko sanja uajba a.s. i to tako kao da on drhti to znai da e ta osoba izgubiti vid. A ako ga sa-nja u drugaijem stanju od toga, neki ljudi e ga neopravdano otetiti i nanijeti mu nepravdu, na-kon ega e ih on pokoriti. Sanjati Suajba a.s. moe da znai i to da e osoba koja ga sanja ima-ti enske djece. Ko sanja Musaa i Haruna, alejhimu-s-selam, ili jednog od njih dvojice njegova ruka e unititi nekog silnika i tiranina. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat, pobijedie. Pria se da je robi-nja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a.s. sa svojim tapom, idui po vodi, pojavio u Siriji, i taj san je ispriala Seidu. On joj je rekao: - Ako je istina to to si sanjala, onda e umr ijeti Abdul Melik ibn Mervan. Kada je upitan: - na osnovu ega si to mogao znati? rekao je: Na osnovu toga to je Allah d., poslao Musaa a.s. da unitava silnike, a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Me-lika ibn Mervana. Kasnije se obistinilo ono to je rekao. Ko sanja Ejjuba a.s. izgubie zdravlje, imetak, prijatelje i djecu, a zatim e mu to Allah d.. po-novo dati, i to dvostruko vie, shodno rijeima Uzvienog: ,,l Mi smo mu iz milosti nae eljad njegovu darovali i jo toliko uz njih." Ko sanja Davuda a.s. onakvog kakav on jeste, postii e autoritet, mo i vlast. Ko sanja Sulejmana a.s. dobie vlast, znanje i razboritost. Ako neko sanja da Sulejman a.s. lei mrtav na minberu ili na krevetu, to znai da e umrijeti neki vladar, ili namjesnik, ili poglavar, za iju se smrt nee odmah znati. Sanjati Sulejmana a.s. moe da znai i to da e se dotinoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da e puno putovati. Ko sanja Jahjaa a.s. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba, da mnogo ini dobra djela, da e puno putovati i da e biti upuen u medicinu i druge nauke. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije, radijallahu anhuma, rekao: Vidio sam na snu Isaa, sina Merjeminog, pa sam mu rekao: - O Allahov due, htio bih da na ovome svom prste-nu napravim grafuru, pa ta bih ugravirao? Rekao je: - Ugraviraj: ,,La ilahe illallahu-Hakkul--mubin", jer to odgoni brige i tuge. Takoe je reeno: Ako ena sanja Isaa a.s. a pri tom bude trudna, rodie pametno dijete.

 • 8

  Ko sanja hazreti Merjemu, Imranovu ker, kod svijeta e postii ugled i visok poloaj i ispuni -e mu se sve njegovi! eljje. Ako ovakav san sanja trudnica, rodice pametno dijete. A ako bude potvorena, to e se demantovati i Allah d.. e dati da izae na vidjelo njena nedunost. Ko sanja da im seddu nazreti Merjemi taj e sjediti i razgovarati sa vladarom. Ko sanja Danijala Mudrog a.s. bie izuzetno sretan, znae tumaiti snove i pobijedice nekog silnika, nakon to mu ovaj nanese velike tegobe. Takoe se kae da e osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. Pria se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. na svojim pleima, da ga je stavio na neki zid, oivio ga i poveo sa njim razgovor, pa mu je on tekao: Raduj se, jer sada pripada skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumae snove. Ko sanja Hidra a s . to znai da e nakon sue nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigur-nost. Jedan od tumaa snova je rekao: Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postii e na dunjaluku ono to eli, i od vjerskih i od dunjalukih elja. Ako, pak, neko sanja da se on lino preobratio u nekog od poznatih pejgambera, imae u ivotu potekoa, zavisno od toga koliko je potekoa imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. Na kraju e ipak trijumfovati i pozivae na Allahov d.. put.

  SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S.A.V.S.

  Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: uo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: - Ko me vidi na snu, kao da me je vidio na javi, jer ejtan ne moe poprimiti moj lik. - Re- kao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko sanja mene - sanjao je Hakka. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Ko me vidi na snu nee unii u Dehennem. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: - Nee unii u Dehen--nem onaj ko me vidi na snu. Poznati uitelj Ebu Sad r.a. je rekao: - Allah d.. je poslao Mu-hammeda s.a.v.s. iz milosti prema svjetovima. Stoga, blago li se onome ko ga za ivota vidi i sl i-jedi ga, a blago li se i onome ko ga sanja na snu, jer: ako ga sanja dunik, Allah d.. e ga kuta-risati njegovog duga; ako ga sanja bolesnik, Allah d.. e mu dati ozdravljenje, ako ga sanja rat-nik, Allah d.. e ga pomoi, ako ga sanja onaj ko nije obavio had, obavie ga; ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu, taj predio e postati plodan; ako ga neko sanja u mjestu gdje je rai-reno nasilje, u tom mjestu e se nasilje promijeniti u pravednost; ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah, u tom mjestu e zavladati bezbjednost... Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Meutim, ako ga neko sanja blijedog, mravog ili bez nekog od tjelesnih organa, to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). Isto to znai ako ga neko sanja u otrcanoj odjei. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice, to znai da e ta osoba poginuti u borbi na Allahovom d.. putu. Ako, pak, neko sanja da pije njegovu krv ne krijui to, to ukazuje na to da je ta osoba munafik, da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomae njihovo ubijanje. Ako ga neko sanja bolesnog, pa kao da poslije toga ozdravlja, to znai da e se stanovnitvo toga kraja popraviti, nakon to su bili smutljivci. Ako ga, neka je mir s njim, neko sanja da jae, sanja e njegov grob posjetiti jaui, a ako ga sanja da ide pjeke, sanja e otii pjeice da posjeti njegov grob. Ako ga neko sanja da stoji uspravno, to znai da e dotina osoba biti na istikametu, kao i imam njegovog vremena. Ako ga neko sanja da ui ezan za nekom ruevnom mjestu, to mjesto e se izgraditi. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim, to mu je nareenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s.a.v.s. umro, to znai da e dotinoj osobi umrijeti neki od potomaka. Ako neko sanja da se Pejgamberu s.a.v.s. klanja denaza u nekom mjestu, to mjesto e zadesiti velika nesrea. Ako neko sanja da prati njegovu denazu sve do kabura, osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). Ako neko sanja da posjeuje njegov kabur, ta osoba e dobiti veliki imetak. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak, a sam ne bude od njegove loze, to ukazuje na to da je iman te osobe ist od bilo kakve primjese. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.s. roditelj, to ukazuje na to da je kod dotine osobe oslabio din, iman, i da nema vrstog uvjerenja. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.a.v.s., taj san se ne odnosi iskljuivo na njega ve obuhva-ta sve muslimane. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s.a.v.s.): Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo, On joj je rekao: Dobro si sa-njala. Fatima e, inaallah, roditi sina i dae ti ga da ga stavi u svoje krilo. Kasnije je hazreti Fa-tima rodila hazreti Huseina, alejhim-s-selam, i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.

 • 9

  Prenosi se da je neka ena dola Pejgamberu i rekla: Allahov poslanice, ja sam sanjala da je je-dan dio tvog tijela u mome krilu. On joj je rekao: Fatima e roditi dijete i ti e ga podojiti. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ena podojila. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. dao neto to je dozvoljeno od dunjalukih stvari, ili mu je dao hranu, ili pie, to ukazuje da e ga zadesiti neko dobro, u srazmjeri s onim to mu je Vjerovjesnik dao. Ako je to to mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrine, kao npr. dinja i si, to ukazuje na to da e se ta osoba spasiti od neeg ogromnog to joj prijeti, ali e pretrpjeti uvrede i zamoriti se. Ako neko sanja da kod sebe briljivo uva jedan dio Poslanikovog a.s. tijela, to znai da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se vre dri te novotarije (bid'ata) nego ostalih is-lamskih propisa, te da naputa islamske propise koje ostali muslimani ne naputaju. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedee: Deset godina sam bio gluh. Otiao sam u Medinu i prenoio izmeu Pejgamberovog kabura i minbera. Usnio sam Allahovog d.. Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: Allahov poslanice, jesi li ti re-kao: Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduio me je da mu ja budem zagovornik? - a on je rekao: Allah ti zdravlje dao, nisam ja tako rekao, ve sam rekao: Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha d.., zaduio me je da mu ja budem zagovornik. Za-tim mi se kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh,blagoslovom njegovih rijei: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dela kazuje sljedee: Uao sam u grad Allahovog Poslanika s.a.v.s. a da kod sebe nisam imao sredstava za ivot. Priao sam kaburu Allahovog Poslanika s.a.v.s., nazvao se-lam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru), ridvanullahi alejhima, a zatim rekao: Allahov poslanice, ja sam u oskudici, a tvoj sam gost. Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.a.v.s. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogau. Pojeo sam neto pogae i kad sam se probudio ostatak pogae je i dalje bio u mojoj ruci. Ebul Vefa, karija iz grada Herata u Horosanu, kazuje sljedee: U Fergani (u Turkestanu) 360. godina po Hidri sanjao sam Mustafu s.a.v.s. Bio sam kod vladara i uio Kur'an. Prisutni nisu sluali ve su izmeu sebe priali. Napustio sam drutvo i zabrinut otiao kui. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.s., kome se boja lica promijenila, pa mi je on rekao: Zar ui Allahov d.. govor pred ljudima koji priaju i ne sluaju tvoje uenje? Odsad to nemoj nikada initi, izuzev ako ti Allah dozvoli! Probudio sam se i nisam mogao da govorim etiri mjese a. Ako mi je neto bilo potrebno, pisao sam to na komadu papira. Jednog dana kod mene su doli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donoenja miljenja, i oni su stali na stajali-tu da u ja na kraju progovoriti, obzirom da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: ,,Izuzev ako ti Allah dozvoli", a to je izuzimanje. Nakon etiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao, i usnio sam Vjerovjesnika s.a.v.s., ije liceje bilo ozareno i koji mi je re-kao: Ostaje li vrsto pri tome? Rekao sam: Svakako, Allahov poslanice! a on je re-kao: - Ko se pokaje Allah d.. e mu primiti pokajanje. Izvuci jezik! Kada sam izvukao je-zik, on ga je dotakao svojim kaiprstom i rekao: Kad bude uio Allahovu knjigu u nekom drutvu, prekini uenje i ne ui dok oni ne ponu sluati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna, jezik mi se bio odvezao, neka je hvala Allahu d.. na njegovim blagodatima. Pria se da se je neki bogata razbolio da je jedne noi usnio Allahovog Poslanika s.a.v.s., koji mu je rekao: - Ako eli da se izlijei od svoje bolesti, uzmi ,,ni i ni"! Kad se probudio, poslao je Sufjanu es-Sevriju r.a. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima, pitajui ga uz to za tumaenje sna. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): Njegove rijei ,,ni i ni" znae: maslina, jer ju je Allah d.. u svojoj knjizi spomenuo sa ,,... ni istonog ni zapadnog..." A ovaj tvoj imetak neka poslui sirotinji, da se i oni malo od tebe okoriste. Bogata se poeo lijeiti maslinom i Allah d.. je dao da on ozdravi, blagoslovom izvrenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i potivanjem toga to je usnio. Do nas je dospjela predaja da je neki ovjek sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.s., priao mu i po-alio se na svoje teko stanje, nato mu je on rekao: Otii kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moe rijeiti svoje probleme, a on je upitao: Allahov poslanice, na koji nain da mu zatraim? nato mu je Poslanik rekao: Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici, a ti na jednoj uzviici, pa si ti siao i priao mi, a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloaja pa sam ga ja vratio na isti poloaj. Kad se ovjek pro budio iz sna, otiao je kod Alija ibn Isaa, koji je tada ponovo bio ministar, i ispriao mu svoju priu, nato je ovaj rekao: Rekao si istinu! l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i jo 400 da ima kapitala za sebe, rekavi mu: - Ako to potroi, doi opet meni! Neki ovjek po imenu Meradik, koji je ivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana, kazivao je sljedei doivljaj: Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza, pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu, nato je on poeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera, ridvanul -

 • 10

  lahi ulejhima. Nisam mogao na to da mu uzvratim, obzirom da je bio prilino krupan, ali sam otiao od njega, onako sav zbrinut. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.s., ko-me sam rekao: Allahov poslanice, taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera, rid-vanullahi alejhima. On mi je rekao; Dovedi mi ga! - i ja sam ga doveo, a on mi je rekao: - Povali ga! - i ja sam ga povalio, a on mi je rekao: Zakolji ga! - Bilo mi je teko da ga za koljem, pa sam tekao: Allahov poslanie, zar da ga zakoljem? - a on je rekao: Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta, pa sam ja uzeo no, prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. Kad sam se probudio iz sna, rekao sam: - Otii u mu da ga postavjetujem i da mu kaem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.s. Krenuo sam njegovoj kui, i kad sam tamo sti gao, uo sam jadikovanje. Rekli su mi da je on umro. Kod Ibn irina je doao neki ovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa njegovom vjerom nije nikad prigovorio. ovjek je bio uplaen i rekao je: Jue sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s.a.v.s. On ga je upitao: - Jesi li spavao u obui? - Odgovo-no j e : Da

  1 Rekao mu je: Skini obuu! Kad je skinuo obuu, u jednoj papui je bio

  dirhem na kome je stajalo: ,,Muhammed, Allahov poslanik s.a.v.s."

  3. O SANJANJU MELEKA, ALEjHIMU-S-SELAM

  Pria se da je neki starac dobriina, po imenu Ebu Bekr Dafer ibnil Hajjah, rekao sljedee: -Vidio sam na snu Vjerovjesnika s.a.v.s. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Debrail. Sa njim su bili i drugi meleki. Oni su na svojim rukama nosili leene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. Kad su doli do mene, ja sam ispruio ruke pa je jedan meu njima drugome rekao: Nemojte njemu posipati na ruke, jer on nije od njih! Tada sam ja rekao Allahov poslanice, ako ja nisam od njih, ja ih volim. Na to je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Vjernik je sa onim koga voli pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. Poznati uitelj Ebu Sad r.a. veli: - Vienje meleka na snu, ako su to poznati i meleki koji do-nose radosne vijesti, ukazuje na to da e se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret, kao npr. postizanje ugleda, snage, dobijanje radosnih vijesti, ili pobjeda nakon potinjenosti, ili ozdravljenje nakon bolesti, ili sigurnost nakon nesigurnosti, ili olakanje nakon tegobe, ili bogat-stvo nakon siromatva, ili izbavljenje nakon patnje... a moe da znai i to da e onaj ko ih sanja otii na had, ili da e poi u osvajanje (rat) i da e poginuti kao ehid. Ako neko sanja da se zavadio sa Dibrilom i Mikailom, ili se sa njima prepirao, to ukazuje na to da ta osoba ini neko djelo u kome ga svakog momenta moe stii Allahova d.. kazna, kao i to da on ima stav (miljenje) kao i idovi, neuzubillah. Ako neko sanja da je od Dibrila uzeo hrane, on e, inaallah, biti dennetlija. Ako ga.neko, pak, sanja tunog i brinog, tu osobu zadesie tegoba i kazna, obzirom da je on (Dibril) melek koji je zaduen za kanjavanje. Ko sanja Mikaila a.s. taj e postii ono to eli, i na ovom i na onom svijetu, ukoliko bude bogo-bojazan. A ukoliko nije bogobojazan, neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu, u tom mjestu e biti padavina i doi e do pada cijena. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja, ili toj osobi neto da, ta osoba e dobiti veliku blagodat i postii e sreu, jer on je melek milosti. Ko sanja Israfila a.s. tunog i kako pue u sur, mislei pri tome da ga je uo samo on a ne i osta-li, to znai da e osoba koja ga tako sanja umrijeti. Ako, pak, ta osoba misli da ga je uo jo ne-ko iz tog mjesta, to znai da e neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. Takoe se kae da ovi sno-vi ukazuju na to da e u tom podruju nakon nasilja zavladati pravda i da e nasilnici tog pod-ruja propasti. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan, to znai da e ta osoba umrijeti kao e -hid. Ako ga neko sanja namrgoenog i srditog, to znai da e ta osoba umri jeti bez pokajanja. Ko sanja da se bori sa njim, a i da se on bori sa snivaem, sniva e umrijeti. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaem, sniva e biti na samrti pa e ga Allah d.. izbaviti. Takoe se kae: Ko sanja meleka smrti dugo e ivjeti. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: - Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom, reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: Da! A kao pokazatelj toga bie to to e urmijeti u Hulvanu. l desilo se da je umro u Hulvanu. Ako ne-ko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da e mu se roditi sin, to znai da e ta osoba dobiti sina koji e biti uen, prijatan i ugledan, shodno rijeima Uzvienoga: ,,Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije..." kao i: Ja sam izaslanik tvoga Gospodara, da ti pok-lonim ista djeaka." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voem, ta osoba e napustiti dunjaluk kao ehid.

 • 11

  Ako neko sanja da mu je neki od meleka uao u kuu, ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uu u kuu. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruje, ta osoba e izgubiti snagu i blagodati, a moda e se rastaviti sa enom. Ako neko sanja meleka na nekom odreenom mjestu i da ih se pri tome boji, to znai da e se na tom mjestu desiti neka smutnja i da e se zapodjenuti rat. Ako neka osoba sanja meleke na ratitu, ta osoba e pobijediti neprijatelje. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niice (ine mu seddu) pos tii e ono to eli i postae popularan. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka, zadesie ga brige i bie nakon uzvienosti unien Ako bolesnik sanja da se dva meleka meusobno bore, znai da mu je blizu smrt. Ako neko sanja meleke, onakve kakvi su, da se sputaju sa neba na Zemlju, to znai da e ljudi od istine biti uzdignuti, da e ljudi od neistine biti unieni i da e biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom d.. putu. Ako neko sanja meleke u likovima ena, on e iznositi lai o Allahu d.., shodno rijeima Uz-vienoga: ,,Zar vas je va Gospodar sinovima obdario, a Sebi, kao keri, meleke uzeo? Vi, zais-ta, izgovarate krupne rijei!" Ako neko sanja da leti sa melekima, ili se sa njima uzdie na nebo, a da se ne vraa, nadunja -luku e postii ast, a zatim e preseliti na drugi svijet kao ehid. Ako neko sanja da promatra meleke, desie mu se neka nesrea, shodno rijeima Uzvienog: Onoga Dana kada oni vide meleke, nee tada biti radosti zlikovcima." Ako neko sanja da ga meleki proklinju, to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. Ako neko sanja da su meleki digli galamu, sruie mu se kua ili mjesto gdje stanuje (stan). Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu, mahali ili selu, to znai da e tu umrijeti neki pobonjak, ili e biti ubijena nevina osoba, ili e se na nekoga sruiti kua. Ako neko sanja da meleki rade posao slian njegovom poslu (struci), on e imati dobre koristi od svog posla. Kada se sanja da melek sanjau kae: Ui Allahovu d.. knjigu! ako je sanja osoba koja ini dobra djela, postii ge ast, a ako on nije osoba koja ini dobra djela, neka se pripazi, shod-no rijeima uzvienog: ,,itaj svoju knjigu, dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raun svia" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu, tu e biti uniten neki nasil-nik. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete, to su meleki. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu, to znai da e u tom mjestu biti kanjeni nasilnici, a potpomognuti oni kojima se nasilje ini. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratie ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijee lijepom smru, ako je od dobrih ljudi, a ako nije, neka se priuva, shodno rijeima Uzvienoga: ,,... cijenjeni pisari, koj iznaju ono to radite." Jedan od uenjaka u ovoj oblasti (tumaenju snova) je rekao: Sanjanje meleka u liku starca

  ukazuje na prolost, u liku mladia na sadanjost, a u liku djeteta na budunost.

  Ko sanja da je poprimio lik meleka, ako je u tekoj situaciji, doivjee radost; ako je u ropstvu, bie osloboen; ako je ugledna osoba, dobie neki poloaj, i ako je bolesnik, umrijee. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah d.. e mu dati poseban (srani) vid za ivota i imae hajirli smrt. Kazuje se da je jevrejski trogac emvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. Za san je upitao jednog od tumaa snova, koji mu je rekao: Ti e prihvatiti Allahovu d.. vjeru i eriat Njegovog Poslanika s.a.v.s., shodno rijeima Uzvienog: ,,0n vas blagosilja a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina izveo na svjetlo." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah d.. ga je uputio na pravi put. Povod njegovog prima-nja islama je bio taj to je jednog siromanog dunika sakrio od povjerioca koji ga je traio.

  4. SANJANJE ASHABA l TABIINA, RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih, ili sve njih, i to tako kao da su oni ivi to upuuje na jainu njegove vjere i na njegovu porodicu. Takoe moe da upuuje na to da e ta osoba postii ast i ugled. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih, imae potekoa, ali e na kraju izai kao pob-jednik. Ako ih neko ee puta sanja, to upuuje na to da on ivi ispravnim ivotom. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r.a. i to tako kao da je on iv, bie nadaren samilou i saa-Ijivou prema Allahovim d.. robovima. Ko sanja hazreti Omera r.a. bie mu podarena snaga u vjeri, pravednost u govoru i lijepo pstupa-nje prema onima koji su mu podreeni. Ko sanja hazreti Osmana r.a. i to tako kao da je on iv bie obdaren stidljivou i potovanjem i imae puno zavidnika.

 • 12

  Ko sanja emirul-muminina, hazreti Aliju ibn Ebi Taliba, kerremellahu vedehehu, i to tako kao da je on iv, bie nadaren znanjem, hrabrou i pobonou. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uai Kur'ana, to znai da e se na tom mjestu sakupiti dravni velikani, veleposjednici i naunici. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je ve umro ponovo oivio u nekom mjestu, to znai da e u tom mjestu zavladati izobilje, radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom, kao i to da e se poboljati stanje njihovog vladara. """

  Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, sanjao je kao da je obukao vunenu odjeu, da se je opasao vunenim paom, da na nogama ima okove, da se je ogrnuo plastom boje meda, da stoji na smet-Ijitu, da u rukama dri tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Taj njegov san isprian je Ibn irinu, koji je rekao: To to je obukao vunu to je njegova pobonost; njegov pojas -to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaenje Kur'ana ljudima; njegovi okovi to je njegova staiblnost u suzdravanju od svega to je zabranjeno; to to stoji na smetljitu to je njegov du-njaluk koji je Allah d.. uino da mu bude pod nogama; to to svira uz tamburu to je njegova mudrost koju on iri u narodu, i to to se oslonio na Kabu znai da je on naao utoie kod Allaha d..

  5. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A..

  Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: Umro je neki ovjek, pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: Brate moj, koje djelo ste nali da je najbolje? - Kur'an. A koji ajet iz Kur'ana? Ajetul - kursi. Ima li nade za ljude? - Dal Vi radite, a ne znate, a mi znamo, a ne radimo. Ko sanja da ui Fatihu otvorie mu se vrata hajra, a zatvoriti vrata erra. Ko sanja da ui suru EI-Bekare imae dug ivot i vjerovanje e mu biti dobro. Kp sanja da ui suru Ali Imran imae ist razum, bie poten i borie se protiv onih koji slijede neistinu. Kp sanja da ui suru En-Nisa dijelie naslijee, imae slobodnih ena, a i robinja, nasljeivae njihovu imovinu i, nakon to bude dugo ivio, ostae da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da ui suru EI-Maide bie velian, vrstog uvjerenja i lijepe pobonost i. Ko sanja da ui suru EI-En'am imae obilje imovine i bie dareljiv. Ko sanja da ui suru EI-'Araf nee otii sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da ui suru EI-Enfal Allah d.. e mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni pli-jen. Ko sanja da ui suru Et-Tevbe bie hvaljen meu ljudima i umrijee sa pokajanjem. Ko sanja da ui suru Junus njegov ibadet e biti dobar i nee mu moi nakoditi ni intrige ni si -hir. Ko sanja da ui suru Hud rodice mu usjevi i mnoiti se stoka. Ko sanja da ui suru Jusuf u poetku e mu biti naneseno nasilje, ali e kasnije dobiti vlast i otii e na put i tamo ostati da ivi. Ko sanja da ui suru Er-Ra'd znae napamet dosta dova i brzo e osijediti. Ko sanja da ui suru Ibrahim on i njegova vjera e od strane Allaha d.. biti prihvaeni kao dobri. Ko sanja da ui suru EI-Hidr bie hvaljen i kod Allaha d.. i kod ljudi. Ko sanja da ui suru En-Nahl stei e znanje, a ako bude bolestan, ozdravie. Ko sanja da ui suru El-lsra bie cijenjen kod Allaha d.. i pobijedie svoje neprijatelje. Kp sanja da ui suru EI-Kehf ispunie mu se elje i dugo e ivjeti tako da e mu ivot dosaditi i eljee da umre. Ko saja da ui suru Merjem oivjee sunnete vjerovjesnika, alejhimu-s-salatu ve-s-selamu, i na njega e se lagati, ali e kasnije njegova nedunsot izai na vidjelo. Ko sanja daui suru Taha nee mu moi nakoditi sihir i shirbaza. Ko sanja da ui suru EI-Enbija doi e mu olakanje nakon tegoba i olakica nakon potekoe i bie nadaren znanjem i skruenou. Ko sanja da ui suru EI-Had vie puta e obaviti had, inaallah. Ko sanja da ui suru EI-Mu'minun ojaae mu se iman i na drugi svijet preselie sa imanom. Ko sanja da ui suru En-Nur Allah d.. e mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. Ko sanja da ui suru EI-Furkan bie od onih koji rastavljaju istinu od neistine. Ko sanja da ui suru E-u'ara Allah dJ e ga sauvati od razvrata.

 • 13

  Ko sanja da ui suoi En-Neml dobie vlast. Ko sanja da ui suru E l-Kasa stei e halal blago. Ko sanja da ui suru EI-Ankebut Allah d.. e ga uvati i tititi sve do smrti. Ko sanja da ui suru Er-Rum Allah d.. e mu omoguiti da osvoji jedan idolopokloniki grad i da jedan narod izvede na pravi put. Ko sanja da ui suru Lukman bie nadaren mudrou. Ko sanja o a ui suru Es-Sedde umrijee na seddi i kod Allahad.. bie od onih koji su uspjeli. Ko sanja da ui suru EI-Ahzab bie od onih koji su bogobojazni i slijedie istinu. Ko sanja da ui suru Sebe' ivjee isposniki i voljee povuenost. Ko sanja da ui suru Fatir Allah d.. e mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da ui suru Ja-sin bie obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ko sanja da ui suru Es-Saffat Allah d.. e mu dati sina koji e vrsto vjerovati i biti mu pos-luan. Ko sanja da ui suru Sad umnoavae mu se imetak i dobro e zaraivati u svom poslu. Ko sanja da ui suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje e biti isto od bilo kakvih primjesa i na buduem svijetu ga eka dobro. Ko sanja da ui suru EI-Mu'min dobie visok poloaj i na dunjaluku i na Ahiretu i inie dobra djela. Ko sanja da ui suru Ha-mim (Fussilet) pozivae istini i imae mnogo onih koji ga vole. Ko sanja da ui suru E-ura ivjee izuzetno dugo. Ko sanja da ui suru Ez-Zuhruf bie od onih koji govore istinu. Ko sanja da ui suru Ed-Duhan bie obdaren bogatstvom. Ko sanja da ui suru EI-Dasije bojae se svog Gospodara tokom itavog ivota. Ko sanja da ui suru EI-Ahkaf na dunjaluku e vidjeti razna uda. Ko sanja da ui suru Muhammed s.a.v.s. bie dobrog vladanja. Ko samka da ui suru EI-Feth imae uspjeha u borbi na Allahovom d.. putu. Ko sanja da ui suru EI-Hudurat bie paljiv prema svojoj rodbini. Ko saja da ui suru Kaf obogatie se. Ko sanja da ui suru Ez-Zarijat dobro e mu roditi usjevi. Ko sanja da ui suru Et-Tur san mu ukazuje na to da e se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da ui suru En-Nedm dobie dijete koje e biti lijepo i potovano. Ko sanja da ui suru EI-Kamer bie mu nabacivani sihrovi, ali mu oni nee nakoditi. Ko sanja da ui suru Er-Rahman na dunjaluku e biti obasut blagodatima, a na Ahiretu milou. Ko sanja da ui suru El-Vaki'a prednjaie u pokornosti Allahu d... Ko sanja da ui suru EI-Hadid djela e mu biti pohvalna i imae dobro zdravlje. Ko sanja da ui suru EI-Mudadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijae ih jakim argumentima. Ko sanja da ui suru EI-Har Allah d.. e unititi njegove neprijatelje. Ko sanja da ui suru EI-Mumtehane desie mu se neto za ta e morati da plati. Ko sanja da ui suru Es-Saff poginue kao ehid. Ko sanja da ui suru EI-Dumu'a Allah d.. e mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da ui suru EI-Munafikun oslobodie se munafikluka (dvolinjatva). Ko sanja da ui suru EtTegebun ustalie se na pravom putu. Ko saja da ui suru Et-Talak to ukazuje na to da e doi do sukoba izmeu snivaa i njegove ene te da e to dovesti do razvoda. Ko sanja da ui suru EI-Mulk imae puno imetka. Ko sanja da ui suru EI-Kalem bie vjet u pisanoj i govornoj rijei. Ko sanja da ui suru EI-Hakka bie na strani istine. Ko sanja da ui suru EI-Me'arid bie tien i potpomognut. Ko saja da ui suru Nuh nareivae da se ini dobro, zabranjivae da se ini zlo i pobijedie svoje neprijatelje. Ko sanja da ui suru EI-Dinn bie sauvan od dinskog zla. Ko sanja da ui suru EI-Muzzemmil obno e puno initi ibadet. Ko sanja da ui suru EI-Muddessir bie dobroduan i strpljiv. Ko sanja da ui suru EI-Kijame izbjegavae zaklinjanje pa e prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da ui suru Ed-Dehr bie dareljiv, zahvalan i imae lijep ivot. Ko sanja da ui suru EI-Murselat Allah d.. e mu dati obilje nafake. Ko sanja da ui suru 'Amme (En-Nebe') bie velian i spominjan po dobru. Ko sanja da ui suru En-Nazi'at iz srca e mu nestati briga i obmana. Ko sanja da ui suru Abese mnogo e dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da ui suru Et-Tekvir esto e putovati na Istok i pritom e zaraivati dobru zaradu. Ko sanja da ui suru El-lnfitar vladari e ga pozvati u svoju blizinu i ukazivae mu poasti.

 • 14

  Ko sanja da ui suru EI-Mutaffifin bie vjeran, pouzdan i pravedan. Ko sanja da ui suru El-lnikak imae brojno potomstvo. Ko sanja da ui suru EI-Burud nadvladae brige i bie upuen u neku od nauka (neki vele bie upuen u astrologiju). Ko sanja da ui suru Et-Tarik bie nadahnut da mnogo velia Allaha d.. (da ga tesbih ini). Ko sanja da ui suru EI-E'ala bie mu olakani poslovi. Ko sanja da ui suru El Gaije bie cijenjen, popularan i uevan. Ko sanja da ui suru EI-Fedr nosie se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da ui suru EI:Beled hranie i ukazivati ast sirotinji i biti milostiv prema nemonima. Ko sanja da ui suru E-ems bie razuman, razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da ui suru El-Lejl bie od onih koji bdiju nou (inei ibadet) i bie sauvan od povrede asti. Ko sanja da ui suru Ed-Duha ukazivae poast siromasima i sirotinji. Pria se da je neki ovjek iz Ulvije sanjao da mu je na elu ispisana sura Ed-Duha. Svoj sanje ispriao IbnilMusejjibu, koji mu je rekao da to znai da mu se primakao edel. Sutradan je ovjek iz Ulvije umro. Ko sanja da ui suru El Inirah Allah d.. e ju rairiti grudi za islam, olakae mu poslove i ot-kloniti mu brige. Ko sanja da ui suru Et-Tin Allah d.. e mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakae mu opskrbu. Ko sanja da ui suru Ikre' (EI-Alek) bie darovit u pisanju i govoru i bie ponizan. Ko sanja da ui suru EI-Kadr imae dug ivot i bie velian i cijenjen. Ko sanja da ui suru EI-Bejjine Allah d.. e njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. Ko sanja da ui suru Ez-Zilzal Allah d.. e njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. Ko sanja da ui suru EI'Adijat ii e mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da ui suru EI-Kari'a bie nadaren pobonou i bogobojaznou. Ko sanja da ui suru Et-Tekasur suzdravae se od imetka i napustie njegovo sabiranje. Ko sanja da ui suru EI-'Asr bie nadaren strpljivou, potpomognut u istini i u trgovini e pretrpjeti gubitak, nakon koga e slijediti dobitak za dobitkom. Ko sanja da ui suru EI-Humeze sakupie imetak i koristie ga u injenju dobrih djela. Ko sanja da ui suru EI-Fil pobijedie neprijatelja i njegovim sevapom e doi do islamskih osvajanja. Ko sanja da ui suru Kurej hranie siromahe i Allah d.. e ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ko sanja da ui suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on e pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i proti-ve. Ko sanja da ui suru EI-Kevser imae puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko sanja da ui suru EI-Kafirun imae uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da ui suru En-ISlasr Allah d.. e ga pomoi protiv njegovih neprijatelja. Ovaj san uka-zuje takoe na to da se onome ko ga sanja pribliila smrt. Ovom surom je Vjerovjesniku (s.a.v.s) nagovijeteno da e uskoro umrijeti. Pria se da je neki ovjek doao kod Ibn irina i rekao mu: Sanjao sam da u snu uim suru EI-Feth (En-Nasr) nato mu je on odgovorio: Treba da napravi oporuku jer ti se pribliila smrt. Rekao mu je: Zato je tako? a on je obrazloio: Zato jer je to posljednja objavljena sura. Ko sanja da ui suru Tebbet jeda neki dvolinjak se priprema da ga napadne i da mu preprijei put, pa e tog dvolinjaka Allah d.. na kraju unititi. Ko sanja da ui suru El-lhlas postii e ono to eli, bie velian i sauvan od pokliznua u mo-noteizmu (tevhidu). Takoe je reeno da e onaj ko sanja da ui ovu suru imati malobrojnu porodicu, da e udobno ivjeti, kao i to da njeno uenje na snu ukazuje na skoru smrt. Pria se da je neki dobri ovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeu oiju i on je taj san ispriao Saidu ibnil-Musejjibu. A on mu je rekao: Ako je istina da si to sanjao, to znai da ti se primakla smrt. Kasnije se i desilo kao to je rekao. Ko sanja da ui suru EI-Felek Allah d.. e od njega otkloniti i ljudsko i dinsko zlo, kao i zlo od oloa i zavidljivaca. Ko sanja da ui suru En-Nas Allah d.. e ga sauvati od belaja i zatititi ga od ejtana, njegove vojske i njegovih vesvesa. Ebu Sa'd r.a. je rekao: Prilikom tumaenja ove vrste snova (snova o Kur'anu, kur'anskim surama i ajetima), osoba koja ih tumai treba da ima na umu pravilo da, kada joj se ispria neki san, dobro razmisli o snu i, ako su ajeti koje je sniva uio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima, snivaa treba da obraduje milou, blagodatima, si -

 • 15

  gurnou i blagostanjem. Ako su, pak, u pitanju ajeti koji govore o kanjavanju, upozorie sni-vaa kakve posljedice za sobom povlai neposlunost i ukazae mu na to da treba da se kani ne-poslunosti koju ini i koju je namjeravao initi. Ako neko sanja da javno ui Kur'an, on e bi ti povjerljiva osoba, bie potpuno ispravan u istini i nareivae da se ine dobra, a zabranjivae da se ine loa djela, shodno rijeima Uzvienog: ,,... itajui Allahove ajete..." pa sve do njegovih rijei: ... nareuju da se ine dobra djela, a zabranjuju da se ine runa djela...". Ako neko sanja da ui u Mushafu, bie obdaren mudrou, ugledom, slavom i dobrim vjerovanjem, U tumaenju snova Mushaf simbolizira mudrost. Ako neko sanja da je kupio Mushaf, proue se meu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere, koje e donositi hajr. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ini razvrat. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. Ako neko sanja da u ruci dri neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije ni ta napisano, to ukazuje na to da je vanjtina te osobe suprotna njegovoj nutrini. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa, to znai da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno trai opskrbu. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ini propuste u obavljanju dunosti. Ko sanja da pie Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumai Kur'an po vlastitom miljenju. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. Prenosi se da je Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, sanjao da ispisuje Kur'an na odjei, pa je svoj san ispriao Ibn irinu, koji mu je rekao: Boj se Allaha i ne tumai Kur'an po vlastitom miljenju, jer tvoj san ukazuje na to. Ko sanja da ui Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je preputena niskim eljama. Ko sanja kao da jede Kur'an on e zaraivati opskrbu Kur'anom. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema ono-me to zna iz Kur'ana, shodno Poslanikovim s.a.v.s. rijeima: ,,Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". Ko sanja da je nauio Kur'an napamet, a u stvarnosti nije hafiz, on e dobiti vlast, shodno rije-ima Uzvienoga: ,,Ja sam zaista uvaran i znan." Ko sanja da slua uenje Kur'ana ojaae mu autoritet i imae lijep svretak na ovome svijetu. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj e izgubiti znanje i prestae da radi. Ko sanja da slua uenje Kur'ana ne razumijevajui ono to se ui zadesie ga neka neugodnost, bilo od strane Allaha d.., bilo od strane vladara, shodno rijeima Uzvienoga: ,,l rei e: Da smo mi sluali i shvaali, mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla." Ko sanja da ui ajet koji govori o milosti, pa ako je u uenju stigao do ajeta o kanjavanju, ne mogavi ga prouiti, desie mu se neko olakanje. Ko sanja da ui neki ajet koji govori o kazni, ne mogavi prei na sljedei ajet ko ji govori o mi-losti, on e i dalje ostati u tekom stanju u kojem se nalazi. Ko sanja da je prouio sav Kur'an postii e ono to eli i imae svako dobro. Pria se da je neka ena sanjala da u krilu dri Kur'an, i kad ga je prihvatila i otvorila, pojavilo se dvoje piladi, koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. Ta ena je svoj san ispriala Ibn irinu, koji joj je rekao: - Rodie dva sina koji e postati hafizi. Kasnije se tako i desilo. Pria se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. On je taj san ispriao nekom od tumaa snova, koji mu je rekao: Vladar e izazvati neki nered koji e ti smiriti uenjem Kur'ana. Kasnije se tako i desilo. Ko sanja da slua uenje Kur'ana ojaae mu autoritet, imae pohvalan svretak na ovome svijetu i bie sauvan od intrigantskih spletki, shodno rijeima Uzvienoga: Kada ti ui Kur'an, Mi postavimo skriven zastor izmeu tebe i onih koji ne vjeruju u budui svijet."

  6. TUMAENJE SNOVA O ISLAMU

  Poznati uitelj Ebu Sa'ad, Allah mu se smilovao, rekao je: Koji god murik sanja, ili ako neko drugi njega sanja, da je u Dennetu, ili da ima srebrene narukvice, on e primiti islam, shodno ri-jeima Uzvienog: ... nakieni narukvicama od srebra..." To isto vai i ako sanja da ulazi u ne-kut vravu. Naime, prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Allah d.. veli: Nema Boga osim Mene, neka je uzviena moja tvrava. Ko u nju ue bie zatien od moje kazne." Ako murik sanja da je primio islam, ili da klanja prema Kibli, ili da zahvaljuje Allahu d.., bie upuen u islam. Ako ivi u neislamskoj dravi i usni da je preao u islamsku dravu, uskoro e umrijeti, jer je darul-islam kua na buduem svijetu (darul Hakk). Ako musliman sanja da u snu kae: Primio sam islam , to znai da e mu postupci biti is-pravni i da e se uvrstiti u odanosti Allahu d..

 • 16

  Ako musliman sanja da je nanovo primio islam, to znai da e biti sauvan od nesree. Ako neki od murika sanja da je umro pa onda oivio, primie islam. Primie islam i onaj ko (ni je musliman, a) sanja da osjea neku irinu u grudima. Takoe e primiti islam i onaj ko (nije musliman, a) sanja da ulazi u neku morsku lau.

  7. TUMAENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU

  Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem, to znai da e meu njima nestati neprijatelj-stva i da e se uvrstiti prijateljstvo, shodno rijeima Vjerovjesnika s.a.v.s.: Rukovanje povra-a ljubav. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam, to znai da on trai pomirenje. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvuto znai da e on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Ako je, pak, meu njima neprijateljstvo, taj e ga pobijediti i bie siguran od njegovog zla. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje to znai da e biti sauvan od Allahove d.. kazne. Ako neko, pak, sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje, to znai da e oeniti ljepoticu i da e dobiti raznog voa, shodno rijeima Uzvienog: ,,... u njemu ete imati voa, i ono to budete eljeli. Mir vama!" bie rijei Gospodara Milostivog." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladi, to znai da e biti sauvan od nepriajteljskog zla. Ako je neko od nekog ovjeka zaprosio (ker) pa usnije tog ovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam, dae mu svoju ker za enu, a ako mu ne odgovori na selam, nee mu je dati. Isto tako, ako neko sa nekim ovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ovjeku pa ako mu odgovori na selam, ti odnosi e biti dobri, a ako mu ne odgovori, nee!

  8. TUMAENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ISTOI)

  Poznati uitelj Ebu Sa'ad, Allah mu se smilovao, rekao je: Od sve vjerom propisane istoe mukarcu je najpree sunneenje (obrezivanje). To je sastavni dio vjere. Ko sanja da je osunneen on e initi dobra djela kojim e ga Allah d.. oistiti od grijeha i na najbolji nain e izvravati Allahove d.. naredbe. Ako neko kae da sunneenje otklanja brige, nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunneen to znai da on naputa vjeru zbog dunjaluka, jer neobrezivanje znai poveanje imetka a slabljenje vjere. Ko sanja da je osunneen i da mu mnogo tee krv on e napustiti grijehe i prihvatie se sunne-ta Allahovog Poslanika s.a.v.s. l ienje zuba misvakom je sastavni dio vjere. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. Ko sanja da isti zube misvakom znai da on pazi na svoju rodbinu i da im ini dobro. Ako neko sanja da isti zube nekim prljavim predmetom, to znai da on haram pare dijeli u do-brotvorne svrhe. Ako neko sanja da uzima abdest, to znai da e ga Allah d.. uvati. Ako neko sanja da je dunup, to znai da e ii negdje na put i da e traiti neto to nee nai. Ako neko sanja da je izvrio guu l (vjersko kupanje), to znai da e udovoljiti nekoj potrebi. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ienje od grijeha i rastereenje od briga. Ko sanja da je izvrio gusul i obukao novu odjeu, ako je skinut s poloaja, bie ponovo postavljen na taj poloaj; ako je siromaan, zaimae i zabogatiti; ako je u zatvoru, bie osloboen; ako je bolestan, ozdravie; ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide, u pos lu e mu doi do promjene i velikog poboljanja; ako nije obavio had, obavie ga; ako je u bri-gama, Allah d.. e ga osloboditi briga; ako je u dugovima, Allah d.. e ga osloboditi dugova... analogno Ej u bovom a.s. sluaju koji, kad se okupao i obukao novu odjeu, Allah dj>. mu je iz milosti svoje darova eljad i jo toliko uz njih, oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. Ako neko sanja da je uinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeu, to znai da e se ri -jeiti briga i da e osiromaiti. Ko sanja da ini gusul (kupa se), ali to ne ini u potpunosti, znai da nee zavriti neki svoj po-sao i da nee dobiti ono to trai. Ako neko sanja da uzima abdest ili ini gusul na potoiu, to znai da e dobiti neto to mu je bilo ukradeno.

 • 17

  Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz rijeie se briga i bie zahvalan Allahu d.. na izbavljenju. Ko sanja da uzima abdest sa neim ime nije dozvoljeno uzimati abdest bie u brigama i ie-kivae izbavljenje, ali ga nee postii. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta, to znai da e poslovati bez kapitala. Ako ovakav san sanja vojskovoa, to znai da nee moi sakupiti vojsku. A ako to sanja neko ko ima neku pro-fesiju, nee se dugo zadrati u tom poslu. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapae u neku situa-ciju iz koje nee znati kako da izae. Reeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvravanje preuzete obaveze, ili vraanje duga, ili iz-vrenje onoga za ta se neko zakleo da e izvriti. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Vidio sam jednog ovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna, pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. Ko sanja da uzima tejemum - to znai da e uskoro od neeg biti osloboen i rastereen, jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje, uz Allahovu d.. pomo.

  9. TUMAENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU

  Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: Otiao sam kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i obavijestio ga da sam sanjao ezan, pa mi je on rekao: Ovaj san je istina! Ustani, otii kod Bilala i izrecituj mu ezan, jer on ima ljepi i jai glas od tebe, - pa sam ja tako i postupio, veli dalje Abdullah ibn Zejd. Kad je uo da Bilal ui ezan, ha.zreti Omer je otiao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: Allahov poslanice, ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. - Hvala Allahu, to je jo sigurnije! rekao je Allahov Poslanik. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: Allahov Poslanik s.a.v.s. je raz-miljao o mogunosti koritenja trube ili zvona za poziv na namaz. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. Ja sam mu rekao: Allahov robe, prodaje li zvono? ta e ti zvono? - upitao je on. NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz, - rekao sam ja. Hoe li da ti pokaem neto to je bolje od toga? upitao je on. Hou! rekao sam ja, pa je on rekao: Reci: Allahu ekber... i tako mi prouio cijeli ezan. Zatim je malo saekao i prouio mi ikamet. Kad sam se probudio iz sna, otiao sam kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i sve mu ispriao. Tada je Poslanik alejhi-s-selam, re-kao: Va brat je sanjao dobar san. Otii sa Bilalom do damije, podui ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. On ima jai i ljepi glas od tebe. Tada sam ja izaao, veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu, koji ga je (jakim glasom) uio. Tada je Omer ibnil-Hattab r.a. uo Bilalov glas, izaao je (iz kue), doao Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i rekao: Allahov poslanice, ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). Poznati uitelj Ebu Sa'ad r.a. je rekao: - Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouio ezan, a po-tom ikamet i klanjao farz namaz to znai da e obaviti had i umru, shodno rijeima Uzvie-nog: ,,l pozovi ljude na had", a i zato to se na Arefatu ue dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). Ako neko sanja da ui ezan na munari, to znai da e on svijet pozivati istini i nadati se je da e on otii na had. Ko sanja da ui ezan u bunaru on e podsticati ljude na neko dugo putovanje. Ko sanja da je mujezin, a u stvari, najavi nije mujezin, dobie neki poloaj (namjesnitvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas, i to ukoliko ima predispozicija za taj poloaj. Ako neko sanja da ui ezan sa nekog breuljka, to znai da e dobiti neki poloaj od strane nekog iz druge drave, a ako nema predispozicija za neki poloaj, imae uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. Ako neko sanja da uei ezan dodaje neto vie, ili izostavlja neke rijei iz ezana, to znai da on ini nasilje drugima, zavisno od toga koliko je dodao il i izostavio rijei prilikom uenja ezana. Kad neko sanja da ui ezan na ulici, ako je on osoba koja ini dobro, nareivae drugima da i-ne dobra djela i zabranjivae im da ine loa djela, a ako je on smutljivac, to znai da e nekoga potvoriti. Ko sanja da ui ezan na nekom zidu to znai da e se sa nekim pokuati izmiriti. Ako neko sanja da ui ezan na nekoj kui, to znai da e neko iz te kue umrijeti. Ko sanja da ui ezan na Kabi uvee neku novotariju (bid'at) u vjeru. Uenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. Ko sanja da ui ezan na kui svoga komije to znai da e on prevariti nekoga iz komijske kue Ko sanja da ui ezan meu svijetom, a da svijet pri tom ne obraa panju na uenje - to znai da ta osoba ivi meu nasilnicima, shodno rijeima Uzvienog: Pa e glasnik izmeu njih poviknuti: - Neka su prokleti nasilnici...!"

 • 18

  Ako neko sanja da je prouio ezan i ikamet, to znai da e on prihvatiti sunnet, a napustiti bio" at (novotariju). Ako neko sanja da neko dijete ui ezan, to znai da e rodite lji tog djeteta biti odbranjeni od lai i klevete, shodno sluaju Isaa a.s. Sanjati uenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjalukog aspekta. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. Ko sanja da ui ezan u toploj kui dobie drhtavicu, a ko sanja da ui ezan u hladnoj kui dobi-e vruicu. Ko sanja da ui ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. Prenosi se da je Ibn Sirin, Allah mu se smilovao, rekao: Ezan simbolizira razlaz sa suvlasni-kom, shodno rijeima Uzvienoga: ,,l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu, na dan velikog hada..." Ko sanja da ui ezan u nekoj povorci on je kradljivac, shodno rijeima Uzvienog: ,,O karava -no, vi ste, doista, kradljivci!" Ko sanja da ui ezan u masi svijeta ili u logoru to znai da e on uhvatiti kradljivce. Ko bude u zatvoru i sanja da ui ikamet, ili kao da stoji u namazu, bie puten iz zatvora, shodno rijeima Uzvienog: Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz..." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da ui ikamet, desie mu se neto velianstveno o emu e se sa pohvalom kazivati. Ko sanja da ui ikamet u svojoj kui povrh postelje to znai da e uskoro umrijeti. Ko sanja da alei se i izigravajui se ui ezan to znai da je on osoba bez pameti, shodno rijeima Uzvienog: ,,A kada pozivate na namaz, oni to uzimaju za zabavu i igru, (a to je) zato to su oni narod koji ne shvaa." Pria se da je Danijal Mlai rekao: Ko sanja da je prouio ezan i ikamet i da je klanjao to znai da je on svoje zavrio i da e umrijeti. Ako neko sanja da uje da se u nekom dijelu grada ui ezan, u tom dijelu grada e neko umri -jeti. Ko sanja da slua ezan i da mu to uenje ne godi bie prozvan za neko svoje prezreno djelo. Poznati uitelj Ebu Sa'ad veli: Kada je rije o snovima o ezanu i ikametu, treba se imati u vi-du osnova da, kada neko ko je dostojan uenja ezana, sanja da ui ezan na mjestu na kome se inae ui ezan, taj san je pohvalan. Ako, pak, to sanja neko ko nije dostojan uenja ezana ili se. ezan ui na neprikladnom mjestu, taj san je pokuen. Ako neko sanja da ui ezan na smetljitu, to znai da on eli da se izmiri sa nekom budalom, ali budala to ne prihvata. Ako neko sanja da ui ezan u (svojoj) kui, to znai da e nastojati da se izmiri sa svojom e -nom. Ako neko sanja da ui ezan pod prisilom, to znai da e obljubiti enu. Prenosi se da je neki ovjek doao kod Ibn irina i rekao mu: Sanjao sam da uim ezan. Ibn Sirin mu je rekao: - Ti e otii na had! Zatim je doao drugi ovjek i rekao: Sanjao sam da uim ezan. Ibn Sirin mu je rekao: Tebi e odsjei ruku!. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: Kako to da si im rekao suprotno za isti san? on je odgovo-rio: - Vidio sam da prvi ima finu ehru, pa sam njegov san povezao sa ajetom ,,l pozovi ljude na had...", a vidio sam da drugi nema dobru ehru, pa sam njegov san povezao sa ajetom: ,,l povika jedan glasnik: O karavano, vi ste doista kradljivci!"

  10. TUMAENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA

  Poznati uitelj Ebu Sa'ad, Allah mu se smilovao, rekao je: Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da e osoba koja ih sanja dobiti neki poloaj, ili misiju, ili da e vrati ti dug, ili da e ouvati ono to joj je povjereno, ili da e izvriti neku od obaveza koju je Allah d.. propisao. Namaza ima tri vrste: farz-namazi, sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono to smo gore naveli, kao i to da e onaj ko sanja da ga obavlja obaviti had i kloniti se runih djela, shodno rijeima Uzvienog: Zaista namaz spre-ava injenje sramotnih i pokuenih djela." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ista osoba, da strp-ljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima, shodno rijeima Uzvie-nog: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor", da je samilosna prema Allahovim d.. stvorenjima, da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreeni, da im ini dobro, hrani ih i odijeva bolje i vie nego to je obavezan, da pomae svojim prijateljima, to mu die ugled... Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savrenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja.

 • 19

  Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu, to znai da e on u neemu biti posrednik, to e mu podii ugled, zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. Ako je, pak, vrijeme bilo oblano, to znai da e ta osoba preuzeti neije brige. Ako neko sanja da klanja ikindiju, to znai da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu, to znai da e se ta osoba rijeiti duga. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz, to znai da e se rijeiti polovice duga, ili polovice mehra, shodno rijeima Uzvienog: ...pola od onoga to ste odredili." Ako neko sanja da klanja akamske farze, to znai da e on .izvriti neku svoju obavezu prema porodici. Ako neko sanja da klanja jaciju, to znai da se on ophodi prema svojoj porodici na nain koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako neko sanja da klanja sabahske farze, to znai da e on zapoeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ivot njegove porodice. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih, ikindijskih ili jacijskih farzova, to znai da e negdje otputovati. Ako taj san sanja ena, ona e taj isti dan dobiti mjeseno pranje (hajz). Ako neko sanja da klanja sjedei bez opravdanog razloga, to znai da neki njegov posao nee bi ti uvaen.

  Ako neko sanja da klanja leei,to znai da e se razboljeti. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu, to znai da e se od neega prestraviti. Kad neko sanja da klanja u dematu i da su pri tom i imam i demat u (ili na) prevoznom sredstvu, pa ako je na javi s tim dematom krenuo u borbu, izvojevae pobjedu. Ako neko sanja da klanja u bai, to znai da e on od Allaha d.. traiti oprosta. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji, to znai da e mu Allah d.. omoguiti da od plodova te zemlje vrati dug. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjea, to ukazuje na to da e on izazvati neki nered. Neki vele da e on vriti blud sa nekim djeakom. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz, a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao, to znai da nee moi postii ono to trai. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dematu, to znai da taj demat puno spominje Allaha d.. rijeima Subhanallah" i ,,La ilahe illallah", shodno rijeima Uzvienog: ,,l mi smo oni koji stoje u redovima, l mi smo oni koji Ga slave." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza, to znai da on omalovaava eriatske propise. Ako se sanja da se ini s'edda, to moe da znai: pobjeda, ili pokajanje za uinjene grijehe, ili materijalni dobitak, ili dug ivot, ili izbavljenje iz neke opasne situacije. Ako neko sanja da ini seddu Allahu d.. na nekom brdu, to znai da e on pobijediti nekog izuzetno jakog ovjeka. Ako neko sanja da ini seddu nekome mimo Allaha d.., to znai da nee udovoljiti ne - koj svojoj potrebi, ako je u ratu bie poraen, i ako je trgovac, pretrpjee gubitak. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju', tako da istekne vrijeme namaza, to znai da on zadrava zekat i da ga ne dijeli. Ko sanja da klanja namaz i da jede med to znai da se sastaje sa enom dok posti. Ako neko sanja da je na teehhudu u namazu, to znai da e se rijeiti briga i da e udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i zavrio namaz, to znai da e se r ijeiti briga. Ako preda selam na desnu, ali ne i na lijevu stranu, to znai da e u nekim poslovima imati na pretka. Ako, pak, preda na lijevu stranu selam, a da nije predao na desnu, to znai da e doiv jeti neki poremeaj. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli, to znai da je na istikametu, tj. da u vjerovanju ne nagi- nje ni desno ni lijevo. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu, to znai da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlunost, jer je to smjer kojim se okreu idovi, a oni su se usudili da love ribu subotom.

  Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku, to znai da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom, jer je istok smjer okretanja krana. Ako neko sanja da klanja leima okrenut prema Kibli, to znai da je on, zbog velikih grijeha koje je uinio, zabacio islam za lea. Ako neko sanja da hoe da klanja, ali ne moe da odredi u kom je pravcu Kibla, to znai da e se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli, ali da na sebi ima bijelu odjeu i da pravilno ui Kur'-

 • 20

  an, to znai da e obaviti had, shodno rijeima Uzvienog: ..... pa na koju se god stranu okrenete, tamo je Allahova strana.". Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi demat u namazu, to znai da e dobiti neki poloaj (upravu), ako je podoban za takvo neto, te da e mu oni kojima upravlja biti pokorni. Ako je, dok im je imamio, bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja zavrio namaz, to znai da e na tom poloaju postupati pravedno. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali, bilo da su neto dodavali, bilo oduzimali, bilo, pak, mijenjali, to znai da e nepravedno postupati na poloaju, da e osiromaiti i da e ga pokrasti lopovi. Ako je on kla-njao stojei, a oni sjedei, to znai da on ne uskrauje prava onih koji su mu podreeni, ali oni uskrauju njegova prava. Ovo takoe moe da znai da e dobiti nadzor nad bolesnicima. Ako, pak, kao imam klanja sjedei, a demat stojei, to znai da on grijei u poslu koji obavlja. Ako za njim jedan dio demata klanja stojei, a drugi dio sjedei, to znai da titi interese i bogatih i siromanih. Ako on kao imam klanja sjedei a i demat sjedei, to znai da e on biti stavljen na iskuenje sa potopom, ili kraom odjee, ili siromatvom. Ako sanja da za njim klanjaju ene, to znai da on titi interese nejakih ljudi. Ako neko sanja da predvodi demat leei pri tom na boku, odjeven u bijelo i osjeajui nelagodnost zbog takvog poloaja, to znai da e uskoro umrijeti i da e mu biti klanjana denaza. Isto tako, umrijee i ena koja sanja da klanja kao imam ispred demata, obzirom da ena ne smije u namazu biti ispred mukarca izuzev ako je mrtva. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom, to znai da e biti smijenjen sa poloa-ja i da e izgubiti imetak. Ko sanja da kao imam klanja pred dematom u kome ima i mukaraca i ena bie postavljen za sud iju, ako ima spremu za tu funkciju, a ako nema, izmirivae ljude i posredovati meu nji-ma. Ako namjesnik sanja da je sa dematom klanjao namaz do kraja, to znai da je okonao svoju slubu. Ako sanja da je prekinuo namaz, to znai da e biti razrijeen dunosti i da se njegove naredbe nee izvravati niti rijei sluati. Ako sanja da sam klanja, a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob, to mu je opozicija. Ako sanja da predvodi demat u namazu nafili, to znai da e biti osiguran od bilo kakve tete. Ako neko sanja da ga je demat odredio za imama, to znai da e dobiti neiju ostavtinu, shod-no rijeima Uzvienog: ,,... da ih uinimo voama i da ih uinimo nasljednicima." Ako neko sanja da klanja ispred demata, pa ne zna dobro uiti, to znai da e traiti neto to nee nai. Ko sanja da imami svijetu na nekoj povrini to znai da on ini neko dobro ljudima, bilo da je to obavezan initi, bilo da to ini iz samilosti. Ako neko sanja da ui neku poznatu dovu, to znai da on klanja farz-namaze. Ako neko sanja da ui dovu u kojoj se ne spominje Allahovo d.. ime, to znai da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. Ako neko sanja da ui dovu u kojoj moli samo za sebe, to znai da e dobiti sina, shodno rije ima Uzvienog: ,,... kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom." Ako neko sanja da ui dovu u mraku, to znai da e se rijeiti brige shodno rijeima Uzvie nog: .... pa je dozivao iz tmina." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. Poslunost simbolizira pokornost (Allahu d..). esto injenje zikra (spominjanja Allaha d..) simbolizira pobjedu, shodno rijeima Uzvienog: ... mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon to im je uinjena nepravda." Ko sanja da ui istigfare (tj. trai oprost od Allaha d..) imae halal opskrbu i dobie sina, shodno rijeima Uzvienog: Traite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prata." Ko sanja da je zavrio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha d.. za oprost to znai da e mu dova biti primljena; ako mu lice nije okrenuto prema Kibli, to znai da e uiniti neki grijeh i od njega umrijeti, a ako ne izgovori istigfar, to ukazuje na njegov munafik- luk, shodno rijeima Uzvienoga: ,,A kada im se rekne: Doite, Allahov Poslanik e moliti da vam se oprosti..." Ako ena sanja kao da joj neko kae: Trai oprosta za svoj grijeh! to znai da e ona biti optuena za grijeh i blud, shodno kazivanju o Zulejhi. Ako neko sanja da izgovara Subhanallah", to znai da e mu se rijeiti brige odakle se i ne nada. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouiti Subhanallah", dopae zatvora ili briga, shodno rijeima Uzvienog: ,,... i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ine..." Ako neko sanja da izgovara ,,La ilahe illallah", bie izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijee sa ehadetom.

 • 21

  Ako neko saja da ui Allahu ekber", postii e ono to eli i pobijedie neprijatelja. Ako neko sanja da ui Elhamdu lillahi", dobie svjetlo i uputu u vjeri. Ako neko sanja da Allahu ukur ini, dobie snagu i poveae mu se blagodati. Ako ovo sanja namjesnik, bie odreen za namjesnika u lijepom gradu, shodno rijeima Uzvienog: ... i budite Mu zahvalni; kakav divan grad i Gospodar koji prata." Takoe je reeno: Ko sanja da zahvaljuje Allahu d.. (hamd Ga ini) dobie dijete, shodno rijeima Uzvienoga: Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila..." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otii e na put na kojem e postii svako dobro. Ko sanja da petkom klanja dumu namaz njegova nesreena situacija e se srediti i nakon potekoe e doivjeti olakanje. Takoe je reeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim, a on, u stvari, nije dobar. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah d.. e mu dati obilnu opskrbu i drugo dob-ro. Ako neko sanja da je u kui, ili radnji, ili na selu i pri tom uje da ljudi u damiji kla njaju dumu namaz, uvi pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju, na seddu, teehud i predavanje selama i mislei da se ve vraaju iz damije to znai da e namjesnik tog mjesta biti smijenjen. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postii e ast i ugled, shodno rijei-ma Uzvienoga: ... i oni koji uvaju svoje namaze." Ko sanja da je obavio namaz i izaao iz damije postii e blagodat i svako dobro, shodno rijeima Uzvienog: ,,A kada se namaz obavi, onda se po zemlji raziite i Allahovu blagodat traite i Allaha mnogo spominjite, da biste se spasili."

  1 1 . TUMAENJE SNOVA O DAMIJI, MIHRABU, MUNARI l ZAJEDNIKIM ZIKROVIMA

  Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: Neki beduin je napravio sebi damiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. Kad god bi klanjao neki namaz, obraao se kamenju rijeima: - O kamenje, pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Bo-ga osim Allaha. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Ja sam usnio tog beduina, koji mi je u snu rekao: Bilo je nareeno da me vode u Dehennem. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaepio jednu od dehennemskih kapija. Tako su i ostali kamenovi pozaepljali dehennemske kapije. Poznati uitelj Ebu Sa'ad je rekao: Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu damiju ta damija je simbol nekog uenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha d.., shodno rijeima Uzvienog: ,,... u kojima se mnogo spominje Allahovo ime." Ako neko sanja da se neka damija rui, to znai da e tu umrijeti vjerski poglavar. Ako neko sanja da gradi damiju, to znai da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u injenju dobra. Graenje damije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem, shodno rijeima Uzvienog: Rekoe oni ije je miljenje o njima bilo jae: Napravite na ulazu u nju damiju." Ako neko sanja da neki nepoznati ovjek imami u damiji, pa ako je imam te dam ije bolestan, on e umrijeti. Ako neko sanja kao da je damija pretvorena u kupatilo, to znai da neki prikriveni ovjek ini pokvarenost. Ko sanja da se njegova kua preobrazila u damiju postii e ugled i pozivae ljude iz neistine ka istini. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u damiju i kao da mu oni kopaju jamu to znai da e se on oeniti. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu, to mu je neka radosna vijest, shodno rijeima Uzvi-enoga: ,,Pa su ga pozivali meleki, dok je on stigao u mihrab klanjajui..." Ako ovo sanja ena, to znai da e roditi muko dijete. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ije vrijeme nije jo nastupilo, to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu, dvije ili t ri kapi mokrae, to znai da e mu se roditi onoliko plemenitih i vienih sinova koliko je kapi ispustio. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. Prenosi se da je neki ovjek sanjao da mokri u mihrabu, pa je za san upitao tumaa snova, koji mu je rekao: Rodice ti se sin i on e postati imam. Sanjanje munare simbolizira ovjeka koji okuplja svijet u dobru, a ako se sanja da se damijska munara sruila, to znai da e taj ovjek umrijeti, da e pasti u zaborav i da e se demat te damije razjediniti. Munara glavne damije simbolizira efa pote ili ovjeka koji poziva ljude u Allahovu d.. vjeru

 • 22

  Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar, to znai da e on izgubiti vlast, ili da e, pored lijepe i pobone ene koju ima oeniti neku jeziaru. Pria se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouio ezan, pa je svoj san ispriao tumau snova, koji mu je rekao da e biti postavljen za namjesnika, da e dobiti mo i da e postati uven po dareljivosti. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. Pria se da je (poznati vojskovoa) EI-Ka'ka' bio duan deset hiljada dirhema i da mu je dug za-davao brige, pa je sanjao svog oca kao da na erefi munare tespiha i ilae, i kad gaje ugledao, zovnuo ga je. Tada se probudio iz sna. Kada je tumaa upitao za svoj san, on mu je rekao: Ta munara ukazuje na to da e tvoj otac stei ugled i popularnost. - Ali, moj otac je umro! re-kao je AI-Ka'ka. Jesi li ti njegov sin? upitao je tuma. Jesam! odgovorio je, a onda mu je tuma rekao: - Ti bi mogao biti uenjak ili zapovijednik. To to ti je otac tespihao znai da si u brizi i tuzi i da e te Allah d.. toga osloboditi, shodno rijeima Uzvienog: ,,... pa je dozi -vao iz tmina: Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". Nije zatim dugo potrajalo kad mu doe neki ovjek, uhvati ga za ruku i upita: Jesi li ti EI-Ka'ka'? On je u sebi pomislio da to nij