i stopie„ stacjonarne - ¼ywienie cz‚owieka

Download I stopie„ stacjonarne - ¼ywienie cz‚owieka

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sylabus

Wydzia:

Wydzia Nauki o ywnociKierunek:

Technologia ywnoci i ywienie czowiekaSpecjalno:

ywienie czowiekaPoziom studiw:

Studia pierwszego stopniaForma studiw:

Stacjonarne

UNIWERSYTET WARMISKO-MAZURSKI W OLSZTYNIEWydzia Nauki o ywnoci

Sylabus przedmiotu/moduu - cz A

01003-10-B ANALIZA I OCENA JAKOCI YWNOCIECTS: 3,5 FOOD QUALITY ANALYSIS AND ASSESSMENTTRECI MERYTORYCZNE

WYKADPojcie jakoci. Cele i zadania analizy ywnoci. Metody stosowane w analizie i ocenie jakoci ywnoci. Kryteria wyboru i oceny metodyanalitycznej. Rodzaje bdw analiz i sposoby ich likwidacji. Zasady pobierania i przygotowania prbek do bada analitycznych. Rodzaje prbek(definicje), liczebno prbek. Sposoby przygotowania redniej prbki laboratoryjnej. Etapy procesu analitycznego. Metody pomiaru gstocisurowcw i produktw spoywczych. Kwasowo produktw spoywczych i metody jej wyznaczania. Woda i sucha masa w produktachspoywczych i metody oznaczania. Cukrowce w produktach spoywczych i metody ich oznaczania. Lipidy w produktach spoywczych i metodyich oznaczania. Metody oceny jakoci tuszczu. Oznaczanie charakterystycznych liczb tuszczowych. Biaka w produktach spoywczych i metodyich oznaczania. Skadniki mineralne w produktach spoywczych i metody ich oznaczania. Witaminy w produktach spoywczych i sposoby ichoznaczania.

WICZENIAOznaczanie zawartoci wody, suchej masy oraz gstoci produktw spoywczych. Oznaczanie kwasowoci produktw spoywczych.Oznaczanie zawartoci cukrowcw w ywnoci. Oznaczanie zawartoci tuszczu w produktach spoywczych. Oznaczanie zawartoci biaek wproduktach spoywczych. Oznaczanie zawartoci skadnikw mineralnych w ywnoci. Zajcia podsumowujce i zaliczajce wiczenia.

CEL KSZTACENIAPrzekazanie wiedzy nt. fizykochemicznych waciwoci skadnikw ywnoci wykorzystywanych w metodach ich oznaczania jakociowego iilociowego, nt. podstawowych oraz instrumentalnych metod stosowanych w analizie ywnoci. Nabycie przez studenta podstawowychumiejtnoci obsugi standardowej aparatury i urzdze wykorzystywanych w analizie i ocenie jakoci ywnoci. Rozwijanie umiejtnociwaciwego sposobu obliczenia wynikw oraz waciwej ich interpretacji, umiejtnoci pracy w grupie.

OPIS EFEKTW KSZTACENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTW KSZTACENIA Symbole efektw obszarowych R1A_W01++, R1A_W05+, R1A_U04+, R1A_U06+, R1A_U08+, R1A_K01+, R1A_K02+, R1A_K05+,R1A_K07+, InzA_W02++, InzA_W05+, InzA_U01+, InzA_U02+Symbole efektw kierunkowych K1_W01+, K1_W02+, K1_W21+, K1_U05+, K1_U12+, K1_U18+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K08+

EFEKTY KSZTACENIAWiedzaW1 - ma wiedz na temat waciwoci fizykochemicznych podstawowych skadnikw ywnociowych wystpujcych w surowcach i produktachspoywczych (biaek,lipidw,cukrowcw, skadnikw mineralnych i witamun) umoliwiajcych ich ilociowe i jakociow analiz. (K1_W01,K1_W02)W2 - charakteryzuje podstawowe techniki analityczne wykorzystywane do ilociowej i jakociowej analizy skadu surowcw i produktwspoywczych oraz instrumentalne metody stosowane w analizie i ocenie jakoci ywnoci. (K1_W21)UmiejtnociU1 - potrafi obsugiwa standardow aparatur pomiarow i urzdzenia stosowane w analizie i ocenie jakoci ywnoci. (K1_U12)U2 - potrafi zaplanowa i przeprowadzi pod kierunkiem opiekuna proste dowiadczenia, ich analiz matematyczn i statystyczn, sporzdzisprawozdania oraz sfomuowa poprawne wnioski. (K1_U05, K1_U18)Kompetencje spoeczneK1 - wsppracuje z kolegami z zespou badawczego przy podziale pracy na stanowisku badawczym wiadomie oceniajc wkad wasnej pracy.(K1_K01, K1_K02, K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA1) Budsawski J., Drabent Z., 1972r., "Metody analizy ywnoci", wyd. WNT Warszawa, 2) adoski W., Gospodarek T., 1986r., "Podstawowemetody analityczne produktw ywnociowych", wyd. PWN Warszawa, 3) Kreowska-Kuas M., 1993r., "Badanie jakoci produktwspoywczych", wyd. PWE Warszawa, 4) Szczepaniak W., 1996r., "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", wyd. PWN Warszawa, 5)egarska Z., 2000r., "wiczenia z analizy ywnoci", wyd. UWM Olsztyn.

LITERATURA UZUPENIAJCA1) Budsawski J., 1973r., "Badanie mleka i jego przetworw", wyd. PWRiL Warszawa, 2) Fortuna T., Gibiski M., Nawrotna A., 1986r.,"wiczenia z analizy ywnoci", wyd. AR Krakw, 3) Zmarlicki S., 1981r., "wiczenia z analizy mleka i produktw mlecznych", wyd. SGGWWarszawa, 4) Klepacka M., 1996r., "Analiza ywnoci", wyd. SGGW Warszawa, 5) Rutkowska U., 1981r., "Wybrane metody badania skadu iwartoci odywczej ywnoci", wyd. PZWL Warszawa.

Przedmiot/modu:ANALIZA I OCENA JAKOCI YWNOCIObszar ksztacenia: nauki rolnicze, lene i weterynaryjneStatus przedmiotu: ObligatoryjnyGrupa przedmiotw: B-przedmiot kierunkowyKod ECTS: 01003-10-BKierunek studiw: Technologia ywnoci i ywienie czowiekaSpecjalno: Wszystkie specjalnociProfil ksztacenia: OglnoakademickiForma studiw: StacjonarnePoziom studiw/Forma ksztacenia: Studia pierwszego stopniaRok/semestr: II/4

Rodzaje zaj: wiczenia laboratoryjne, wykadLiczba godzin w semestrze/tygodniu:Wykad: 30/2wiczenia: 30/4Formy i metody dydaktyczneWykadWykad - Wykady prowadzone w wersji multimedialnej. (W1, W2)wiczeniawiczenia laboratoryjne - wiczenia laboratoryjne wykonywane w 2 lub 3 osobowych zespoach. Sporzdzanie sprawozda. (W1, W2, U1, U2, K1)Forma i warunki zaliczeniaEgzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - Student odpowiada pisemnie na 5 pyta, kade 20 punktw. 75% poprawnych odpowiedzi ocena dst, 80-90% -ocena db, od 95% bdb. Ocena z egzaminu pisemnego stanowi 100% oceny kocowej. (W1, W2)Ocena pracy i wsppracy w grupie 1 - Obserwacja studenta w trakcie realizacji zaj. Ocena jego przygotowania praktycznego do zaj i zaangaowania w prac zespou badawczego. Ocena stanowi 10% oceny kocowej. (U1, U2, K1)Sprawdzian pisemny 1 - 4-5 sprwadzianw pisemnych, kady po trzy pytania.3 poprawne odpowiedzi ocena bdb, 2 to ocena db, 1 ocena dst. Poprawa na ostatnich zjciach. rednia ocen sprawdzianw stanowi 75% oceny kocowej. (W1, W2)Sprawozdanie 1 - Na ocen po kadym z zaj. rednia ocena-15% oceny kocowej. Ocena obejmuje zgodno sprawozdania z podanymi w przewodniku wymaganiami, poprawno oblicze i wnioskw. Poprawa na kolejnych zajciach. (U1, U2, K1)Liczba punktw ECTS: 3,5Jzyk wykadowy: polskiPrzedmioty wprowadzajce: chemia, biochemia, chemia ywnociWymagania wstpne: znajomo budowy iwaciowoci fizykochemicznych podstawowychskadnikw ywnoci

Nazwa jednostki organizacyjnej realizujcej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Bada ywnociadres: pl. Cieszyski 1, pok. 201 i 207, 10-726 Olsztyntel./fax 523-35-54Osoba odpowiedzialna za realizacj przedmiotu:dr in. Beata PaszczykOsoby prowadzce przedmiot:dr in. Beata Paszczyk

Uwagi dodatkowe:zajcia realizowane w grupach 12 osobowych

Szczegowy opis przyznanej punktacji ECTS - cz B

ANALIZA I OCENA JAKOCI YWNOCIECTS: 3,5 FOOD QUALITY ANALYSIS AND ASSESSMENT

Na przyznan liczb punktw ECTS skadaj si :

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:- udzia w wykadach 30,0 godz.

- udzia w wiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.2. Samodzielna praca studenta:- inne (egzaminy) 5,0 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20,0 godz.

- przygotowanie do sprawdzianw i praktycznej realizacji wicze 15,0 godz.

- przygotowanie sprawozda z realizacji wicze 5,0 godz.

45,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGEM: 105,0 godz.

W tym zajcia praktyczne:

- zajcia praktyczne 50,0 godz.

50,0 godz.

liczba punktw ECTS = 105,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 3,50 ECTS

w zaokrgleniu: 3,5 ECTS- w tym liczba punktw ECTS za godziny kontaktowe z bezporednim udziaem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktw ECTS,- w tym liczba punktw ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,50 punktw ECTS.

Liczba punktw ECTS za udzia w zajciach praktycznych - 1,67

UNIWERSYTET WARMISKO-MAZURSKI W OLSZTYNIEWydzia Nauki o ywnoci

Sylabus przedmiotu/moduu - cz A

01303-10-B ANALIZA INSTRUMENTALNAECTS: 2 INSTRUMENTAL ANALYSISTRECI MERYTORYCZNE

WICZENIAPodstawowe pojcia i moliwoci analizy instrumentalnej.Pobieranie i przygotowanie prbek produktw spoywczych do analizinstrumentalnych. Metody spektroskopowe- Podstawy oglne: Spektrofotometria absorpcyjna UV/VIS, absorpcyjna spektrometria atomowa(ASA), spektrometria emisyjna aparatura, zastosowanie w analizie jakociowej i ilociowej. Ilociowa ocena ladowych poziomw pierwiastkww materiale biologicznym. Chromatografia gazowa (GC): Aparatura do chromatografii gazowej. Oznaczanie wybranych analitw (kwasytuszczowe, triacyloglicerole i in.) w rnych produktach spoywczych. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC): Aparatura dochromatografii cieczowej. Oznaczanie wybranych analitw (cukry, 5-HMF, mikotoksyny, witaminy, akrylamid, melamina i in.) w rnychproduktach spoywczych.

CEL KSZTACENIAPrzekazanie wiedzy nt.: najwaniejszych zasad, metod i urzdze stosowanych w analizie instrumentalnej substancji chemicznych w rnychmatrycach, podstaw wykonywania analiz chemicznych za pomoc wybranych urzdze do analizy instrumentalnej i oceny otrzymywanychwynikw analiz, poszerzenie wiedzy nt. przygotowania prbek ywnociowych do analiz instrumentalnych, zapoznanie z zasad dziaania iobsug wybranych aparatw do analizy instrumentalnej. Rozwijanie umiejtnoci interpretacji wynikw bada, wnioskowania oraz nabyciasprawnoci w posugiwaniu si metodami badawczymi oraz umiejtnoci pracy w grupie.

OPIS EFEKTW KSZTACENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTW KSZTACENIA Symbole efektw obszarowych R1A_W05+++, R1A_U01+, R1A_U03++, R1A_U04+, R1