husin - ir.unimas.my komputer...digunakan untuk mengumpul maklumat tentang tahap penggunaan komputer...

of 24/24
PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR Oleh MOHD HUSIN BIN AE3D RAKMAN Tesis ini dikemukakan Bagi memenuhi sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan Ijazah sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia) FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK Julai 1998

Post on 26-Jul-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN:

  SATU TINJAUAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR

  Oleh

  MOHD HUSIN BIN AE3D RAKMAN

  Tesis ini dikemu kakan Bagi memenuhi sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan

  Ijazah sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)

  FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  Julai 1998

 • PENGAKUAN

  Saya mengaku bahawa kertas tesis ini yang bertajuk

  "Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pendidikan: Satu Tinjauan Di

  Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Rompin, Pahang Darul Makmur"

  adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya

  telah saya jelaskan sumbernya.

 • ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan komputer, sikap terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah, perbezaan tahap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah berdasarkan demografi (jawatan, jantina dan umur), hubungan di antara tahap penggunaan komputer dengan sikap terhadap komputer dalam pengurusan sekolah, hubungan di antara tahap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah dengan penyertaan kursus atau latihan komputer dan hubungan tahap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah dengan masalah yang dihadapi semasa menggunakan komputer di kalangan pentadbir sekolah menengah di daerah Rompin. Seramai 66 responden yang terdiri daripada pengetua, guru penolong kanan, guru penolong kanan ha1 ehwal murid, penyelia petang dan guru kanan bidang telah menjadi sampel kajian ini. Borang soalselidik telah digunakan untuk mengumpul maklumat tentang tahap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah, sikap terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah, faktor-faktor yang mendorong penyertaan kursus atau latihan komputer dan masalah- masalah yang dihadapi semasa menggunakan komputer dalam pengurusan sekolah. Keputusan kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan komputer di kalangan pentadbir adalah tinggi. Pentadbir mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan. Tidak dapat perbezaan tahap penggunaan komputer dalam pengurusan berdasarkan jawatan, jantina dan umur. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat hubungan di antara tahap penggunaan komputer dalam pengurusan dengan si kap responden terhadap penggunaan komputer, dengan penyertaan kursus atau latihan komputer, dan masalah-masalah yang dihadapi semasa menggunakan komputer dalam pengurusan. Akhir sekali beberapa cadangan-cadangan telah dikemukakan untuk mempertingkatkan lagi penggunaan komputer dalam pengurusan di kalangan pentadbir, seperti mengadakan kursus-kursus komputer yang selaras dengan perkembangan perisian komputer dan menambahkan bilangan komputer bersesuaian dengan nisbah pentadbir di sekolah.

  ... 111

 • ABSTRACT

  The aim of this study was to determine the level of computer usage, attitude towards the use of computer in school management, the d~flerence in level of computer usage in school management based on demographic factors (position, gender and age), the relationship between computer usage in management and attitude towards computer usage in school management, the relationship between computer usage in management and attendance at computer courses or training sessions and the relationship between the level of computer usage and the problem faced while using computer among school administrator in Rompin district. A total of 66 respondents made up of school principals, senior assistants, senior assistants of student aflairs and senior heads of department took part in this study. A questionnaire was used to collect data on the level of conzputer usage in school management, attitude towards the use of computer in school management, participation in computer course or training sessions and pro blenzs faced when using computer. The finding of this study indicated that the level of computer usage among administrators is high. The administrators have positive attitude towarb computer usage. There is no signzficant dlflerence in computer usage in management based on position, gender and age. There is no signzficant correlation between the levels of conzputer usage in school management and the attitude towards computer usage, particpation in computer course or training sessions and the problems faced when using computer in management. Finally, some suggestions have was put forward to encourage the use of computers among the administrators, such as conducting computer courses which are relevant to the present development in application software and to increase the number of computers in proportion to the number of administrators in school.

 • BIODATA PENULIS

  Mohd Husin Bin Abd Rahman dilahirkan pada 2 Mac, 1955 di Kampung Dusun

  Nyior, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Beliau mendapat pendidikan awal di

  SekoIah Kebangsaan Kelian Intan, Perak; dan berpindah ke Sekolah Kebangsaan

  Ujong Pasir, Melaka. Beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Sekoolah Menengah

  Gajah Berang, Melaka; dan di Sekolah Menengah Vokasional Alor Gajah, Melaka.

  Beliau telah masuk ke Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur selama tiga tahun

  dan mendapat Sijil Perguruan Teknik dalam pengkhususan Binaan Bangunan pada

  tahun 2977.

  Selepas n~enamatkan latihan beliau telah berkhidmat di Sekolah Menengah

  Vokasionat Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pada tah~in 1982 beiiau telah memohon

  pertukaran ke Sekolah MenengahVokasional Alor Gajah, Melaka. Pada bulan Januari

  1990, beliau telah di hantar ke United Kingdom, (Upgrade Skill) anjuran Bank Dunia.

  Beliau telah melanjutkan pengajiannya ke Universiti Teknologi Malaysia, Skudai,

  johor selama 3 tahun dan memperolehi ljazah Sarjana Muda Teknologi Serta

  Pendidikan (Kepujian) dalam bidang Kejuruteraan Awam tahun 1993. Setelah itu

  beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah, Pahang. Pada tahun

  1997 beliau telah menerima tawaran melanjutkan pengajian dalam bidang Sarjana

  Sains Pembangunan Sumber Manusia di Universiti Malaysia Sarawak.

 • DEDIKASI

  ..................... Diabadikan buat insan-insanku yang tersayang..

  Untuk isteriku Noraini yang tercinta Kejayaanku adaIah atas dorongan dari mu

  Kejayaan ini adalah kejayaan kita bersama Setelah mengharungi pelbagai cabaran

  Di samping segala macam pengorbanan.. . . . . . . . . . . . . . . .

  Buat arwah ayahanda dan bonda ku, Yang terlalu banyak berkorban

  Yang telah menjadikan akan sebagai 'manusia' Tiada lapaz yang layak ku ungkapkan

  Semoga dicucuri rahmat ke atas roh-roh mereka

  Untuk anak-anakku yang dikasihi.. ......... Siti Hasmah Rothiah, Siti Norasyikin, Mohamad Hamizan dan Muhammad Lkhmal

  Kalian terlalu tabah mengharungi hidup Doaku, semoga kalian menjadi manusia cemerlang

  Mencapai kejayaan gemilang . . . . . . . . . . . . . . . Menjadi insan yang solih dan solihah..

 • PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, segala pujian-pujian yang tidak terhingga bagi Allah SWT. Kerana dengan izinNya telah memberikan saya kekuatan dan ketabahan dalam menyempurnakan projek bagi memenuhi syarat penanugerahan Ijazah Sarjana Sains Pernbangunan Sumber Manusia dengan jayanya. Walau bagaimanapun kejayaan ini tidak mungkin dicapai tanpa tunjuk ajar, bantuan, kerjasama, sokongan, galakan dan pengorbanan beberapa orang tertentu di sekeliling saya. Maka kesempatan h i , saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada institusi atau orang perseorangan yang telah bersama-sama membantu saya mencapai kejayaan ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ingin saya rakamkan kepada penyelia saya En. Hong Kian Sam, pensyarah Fakulti Sains Kongnitif dan Pembangunan Sumber Manusia, yang telah banyak memberi bimbingan dan panduan di sepanjang kajian ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah yang terlibat dalam program pasca siswazaah IAB/UNIMAS 1997/98: Dr. Hj Abang Ahmad Ridzuan Bin Abang Awit, Profesor Madya Dr. Peter Songan, Dr. Wan Mohd Fauzy, Dr. Hazman Shah Bin Abdullah, Dr. Farid Meziane, Dr. Bahktiar Mansor, Dr. Maheswary Kandasamy, Dr. Muhamad Awang, En, Mahinder Singh, En. Sharaf Al- Horani dan Pn. Jenniffer Songan sebagai tenaga pengajar dan penyumbang ilmu dalam kursus ini. Sekalung penghargaan juga kepada Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid, Pengarah Institut Aminuddin Baki dan Profesor Dr. Razali &of, Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber Manusia atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengikuti program ini.

  Terima kasih juga diucapkan kepada pihak-pihak seperti, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Pejabat Pendidikan Daerah Rompin dan tidak ketinggalan kepada semua pentadbir sekolah menengah daerah Rompin yang telah membantu menj ayakan projek ini. Juga tidak ketingalan kepada staf Fakulti Sains Kognitif, IAB dan rakan seperjuangan Kohort 3 1997/98 yang telah memberikan bantuan dan kerjasama mereka.

  Akhir sekali ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga buat isteri tercinta Noraini Bte Md Lajis yang telah sama-sama jatuh dan bangun dalam menjayakan projek hi , buat kakak dan juga adik-adik yang sangat memahami. Teristimewa buat anak-anak yang amat dikasihi Siti Hasmah Rothiah, Siti Nor'asyikin, Mohamad Hamizan dan Muhammad Ikhmal yang masing-masing pandai membawa diri, semoga semuanya mengikut jejak papa. Kepada semua yang terlibat semoga segala jasa kalian diberi ganjaran kebaikan. Amin.

  vii

 • JADUAL KANDUNGAN

  Pengakuan

  Abstrak

  Biodata

  Dedikasi

  Penghargaan

  Jadual Kandungan

  Senarai Jadual

  Senarai Rajah

  Senarai Singkatan

  BAB I : PENDARULUAN

  1.0 Pengenalan

  1.1 Latar Belakang Kajian

  1.2 Permasalahan Kaj ian

  1.3 Objektif Kajian

  1.4 Hipotesis No1 Kajian

  1.5 Definisi Pengoperasian

  1.6 Limitasi Kajian

  Halaman

  . - 11

  ... I11

  v

  vi

  vi i

  ... Vl l l

  . . . Xll l

  xv

  xvi

 • BAB II TINJAUAN KAJIAN

  2.0 Pengenalan

  Halaman

  13

  2.1 Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Sekolah 13

  2.2 Sikap Pentadbir Terhadap Komputer 21

  2.3 Penyertaan Kursus atau Latihan Komputer 25

  2.4

  2.5 Kerangka Model Kajian

  2.6 Kesimpulan

  Masalah Penggunaan Komputer Dalam Pengumsan

  BAB lolI METODOLOGI KAJlAN

  3 .O Pengenalan

  3.1 Rekabentuk Kajian

  3.2 Sampel Kajian

  3.3 Instrumen Kajian

  3.4 Kajian Rintis

  3.5 Prosedur Kajian

  3.6 Analisis Data

  BAB IV DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

  4.0 Pengenalan

  4.1 Demografi Responden

  26

  28

  30

  31

  31

  32

  33

  36

  37

  37

  40

  40

  ix

 • 4.1.1 Taburan Responden Mengikut Jawatan, Jantina Dan Umur

  4.1.2 Bilangan Komputer Di Sekolah

  4.2 Penggunaan Komputer Dalam Pengumsan

  4.2.1 Tahap Penggunaan Komputer Dalam Pengumsan

  4.2.2 Sikap Responden Terhaadap Pen&, rounaan Komputer Dalam Pengumsan Sekolah

  4.2.3 Penyertaan Kursus Komputer

  4.2.3.1 Bilangan Responden Yang Menggunakan Komputer Di Rumah

  4.2.3.2 Bilangan Responden Yang Mempunyai Komputer Peribadi

  4.2.3.3 Bilangan Responden Yang Pernah Mengikuti Kursus Komputer

  4.2.3.4 Penganjur Kursus Komputer

  4.2.3.5 Tahap Kebolehan Responden Menggunakan Komputer Setepas Menyertai Kursus atau Latihan

  4.2.3.6 Minat Menyertai Kursus Komputer

  4.2.3.7 Faktor-Faktor Responden Berminat Untuk Berkursus

  4.2.4 Masalah Penggunaan Komputer Di Sekolah 57

  4.2.5 Cadangan perlaksanaan penggunaan Komputer Dalam Pengumsan 5 8

 • 4.3 Ujian Hipotesis Nol

  4.3.1 Hipotesis No1 Pertama

  4.3.2 Hipotesis No1 Kedua 6 0

  4.3.3 Hypothesis No1 Ketiga

  4.3.4 Hypothesis No1 Keempat

  4.3.5 Hipotesis No1 Kelima 63

  4.3.6 Hipotesis No1 Keenam 64

  4.4 Perbincangan Hasil Kajian 64

  4.4.1 Tahap Penggunaan Komputer 6 5

  4.4.2 Sikap Responden Terhadap Pengggunaan Dalam Pengumsan Sekolah 6 5

  4.4.3 Penyertaan Dalam Kursus atau Latihan Komputer 66

  4.4.4 Masalah Penggunaan Komputer Di Sekolah 6 8

  4.4.5 Ringksan Keputusan Pengujian Hipotesis 69

  4.4.5.1 Hipotisis No1 Pertama

  4.4.5.2 Hipotesis No1 Kedua

  4.4.5.3 Hipotesis No1 Ketiga

  4.4.5.4 Hipotesis No1 Keempat

  4.4.5.5 Hipotesis No1 Kelima

  4.4.5.6 Hipotesis No1 Keenam 74

 • 4.4.6 Kesimpulan

  BAB V KESMPULAN DAN CADANGAN

  5.0 Pengenalan

  5.1 Kesirnpulan

  5.2 Implikasi Kepada Pendidikan

  5.3 Cadangan Kajian Masa Depan

  5.4 Penutup

  Waiaman

  7 5

  B Surat kebenaran Bahagia Perancanggan dan Penyefidikan 99 Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

  C Surat Kebenaran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang 100

  xii

 • SENARAI JADUAL

  Jadual 1

  Jadual2

  Jadual3

  Jadual4

  Jadual5

  Jadual6

  Jadual7

  Jadual8

  Jaduai 9

  Jadual 10

  Jadual 11

  Jadual 12

  Jadual 13

  Jadual 14

  Jadual 15

  Taburan Sampel Kajian

  Bahagian-Bahagian Dalam Soal Selidik

  Pembahagian Dimensi Sikap dan Nombor Item

  Penentuan Pekali Korelasi

  Penentuan Min Bagi Tahap Penggunaan Komputer dan Faktor- Faktor Responden Berminat Untuk Menyertai Kursus atau Latihan Komputer

  Penentuan Min Bagi Sikap Terhdap Penggunaan Komputer

  Taburan Responden Mengikut Demografi

  Jumlah Komputer yang Disediakan Mencukupi untuk Pengurusan

  Jumlah Komputer yang dianggarkan Mencukupi untuk Tujuan Pengurusan di Sekolah

  Bilangan Responden Penggunaan Komputer Bagi Tujuan Pengurusan

  Min Skor Keseluruhan bagi Tahap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan Sekolah

  Min Skor Tahap Penggunaan Komputer dalam Bidang Pengurusan Kurikulum

  Min Skor Tahap Penggunaan Komputer dalam Bidang Pengurusan Pelajar

  Min Skor Dimensi Sikap Secara Keseluruhan

  Min Skor, Mengikut Dimensi Sikap dan Jawatan

  Halaman

  xiii

  32

  33

  36

  38

  39

  39

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  49

  50

 • Halaman

  JaduaI 16 Taburan Bilangan Responden Mempunyai Komputer Peribadi Dan Menggunakan Komputer di Rumah

  Jadual 17 Taburan Penyertaan Kursus Mengi kut Jawatan

  Jadual 18 Taburan Penganjur-Penganjur Kursus Komputer

  Jadual 19 Taburan Tahap Kebolehan Responden Menggunakan Komputer Mengikut Jawatan SeIepas Menghadiri Kursus atau Latihan

  Jadual20 Taburan Minat Responden Menyertai Kursus atau Latihan Kon~puter

  Jadual21 Min Skor Faktor-Faktor Responden Berminat Untuk Berkurstrs

  Jadual22 Taburan Masalah Pellggunaan Komputer Di Peringkat Sekolah

  Jadula 23 Cadangan Perlaksanaan Pengmnaat~ Komputer dalam Pelldidikan

  Jadual24 Keputusan Ujian Anlisis Varians (ANOVA) Sehala bagi Perbezaan Tahap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan Uerdasarkan Jawatan

  Jadua125 Keputusan Analisis Ujian-t bagi Perbezaan Tahap Penggunaan Komputer dalam Pengurusar-1 berdasarkan Jantina

  Jadual26 Jadual Anlisis Varians (ANOVA) Sehala bagi Perbezaan Penggunaan Komputer berdasarkan Umur

  Jadual27 Keputusan Ujian Korelasi di antara Sikap, Penyertaan Kursus Komputer dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Semasa Menggunakan Komputer dengan Tahap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan di Kalangan Pentadbir Sekolah Menengah di Daerah Rompin

 • Rajah 1

  SENARAI RAJAH

  Kerangka Model Kajian

 • SENARAI SLNGKATAN

  GKP I

  GPK HEM

  GK Bidang

  IJNmfAS

  S S

  dk

  MS

  N

  SP

  M

  Guru Penolong Kanan I

  Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

  Guru Kanan Bidang

  Universiti Malaysia Sarawak

  'Sum of Squares"I3asil Tambah Kuasa Dua )

  Darjah Kebebasan

  'Mean Squares' (Min Kuasa Dua)

  Bilangan Responden

  Sisihan Piawai

  Min

  xvi

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan

  Perkembangan pesat dalam era komunikasi dan teknologi komputer telah membawa

  cabaran dan inovasi kepada dunia pendidikan. Walau bagaimanapun kecanggihan

  komputer sahaja tidak dapat menjamin kejayaan pendidikan dalam alaf baru.

  Penggunaan komputer dalam pendidikan mencakupi pelbagai bidang seperti proses

  pembelajaran dan pengajaran serta pengurusan pendidikan.

  Penggunaan komputer dalam pengurusan telah dikenalpasti oleh ramai pengkaji

  sebagai kayu ukur kejayaan sesebuah organisasi (Bob Nui, 1993). Penggunaan

  komputer dalam pengurusan semakin penting dan telah menjadi satu keperluan

  kepada institusi. Institusi pendidikan juga tidak ketinggalan dalam

  memperkembangkan penggunaan komputer untuk meningkatkan keupayaan

  pengurusan.

 • 2

  Dalam usaha untuk meningkatan lagi keberkesanan dan kecekapan pengurusan di

  kalangan pentadbir-pentadbir sekolah, terutama di sekolah menengah, isu-isu yang

  sering diperkatakan ialah penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah.

  Menurut Abdul Karim Mohd Nor (1989) serta Hansen, Klassen dan Lindsay (!978),

  kecekapan pengurusan sekolah dapat dilihat dari segi perancangan aktiviti-aktiviti

  sekolah yang teratur sepanjang tahun, pengagihan tugas guru mengikut kepakaran,

  penyusunan jadual waktu yang mantap dan pengagihan peruntukan kewangan

  mengikut keutamaan, menyediakan data pelajar, menyediakan iventori peralatan,

  menyediakan data staf dan juga kerja-kerja perkeranian.

  Bagaimanapun memandangkan bilangan kakitangan, peralatan dan kurikulum yang

  semakin bertambah, perlaksanaan aktiviti-aktiviti di atas kian bertambah rumit (Wan

  Mohd Zahid Mohd Nordin, 1993). Oleh itu Wan Mohd Zahid Mohd Nordin telah

  mencadangkan supaya sekolah menggunakan komputer sebagai instrumen

  pengendalian pengurusan.

  Chong (1993) dan Crawford (1989, menyenaraikan beberapa masalah yang dihadapi

  di sekolah yang dapat diatasi dengan pengkomputeran proses pengurusan.

  0 Laporan tidak dapat dihasilkan pada bila-bila masa apabila

  dikehendaki oleh pengguna.

  Apabila memproses maklumat merupakan tugas yang kerap dilakukan.

 • 3

  Proses mengemaskinikan maklumat memakan masa yang panjang

  untuk dilaksanakan.

  0 Banyak data perlu diproses.

  Ruang penyimpanan fizikal yang besar diperlukan untuk fail atau

  dokumen berkaitan.

  Memproses maklumat perlu dilakukan dengan pantas

  Tidak sesuai melakukan sesuatu tugas secara manual

  0

  0

  Penggunaan komputer, akan menjimatkan masa pentadbir dan membolehkan

  pentadbir untuk melakukan aktiviti-aktiviti penyeliaan dan merancang proses

  pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti lain. Spuck dan Atkinson (1 983)

  merumuskan bahawa penjimatan masa yang terhasil dari penggunaan komputer

  dalam pengurusan sekolah membolehkan pentadbir sekolah memberi tumpuan kepada

  aktiviti peningkatan kual iti pengaj aran.

  Guru selain dari tugas mengajar, dikehendaki melakukan tugas pengurusan dan

  perkeranian, seperti mengutip yuran persekolah pelajar, menaip minit mesyuarat dan

  merancang aktiviti ko-kurukulum (Abdullah Mohd Nor, 1995). Menurut beliau lagi

  masa yang digunakan untuk menyediakan tugas pengurusan dan perkeranian tersebut

  jika dapat dijimatkan, guru boleh menafaatkan masa tersebut untuk melakukan

  aktiviti penyediaan pembelajaran dan menyediakan lebih banyak alat bantu mengajar.

  Pelajar juga dapat menghubungi guru untuk membincangkan masalah pembelajaran

  dengan lebih mudah.

 • 4

  1.1 Latar Belakang Kajian

  Penggunaan komputer dalam pengumsan di Kementerian Pendidikan Malaysia telah

  bermula sejak tahun 1967. Lembaga Peperiksaan mula mempelopori penggunaan

  kerangka utama (main frame) dalam pengumsan peperiksaaan bermula dengan

  peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Lower Certificate of Education (LCE)

  yang berbentuk objektif Tugas untuk memproses bilangan kertas jawapan yang

  banyak menjadi lebih cepat dengan menggunakan perisian komputer (Zahri Aziz,

  1992).

  Bahagian lain di Kementerian Pendidikan berkongsi menggunakan komputer di

  Lembaga Peperiksaan. Penggunaan komputer telah diperluaskan melalui pembukaan

  Bahagian Perkhidmatan Komputer (BPK) di Kementerian Pendidikan Malaysia pada

  tahun 1982. Bahagian ini bertanggungjawab membantu bahagian-bahagian lain di

  Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah di

  Semenanjung atau Pejabat Pendidikan Bahagian (PPB) di Sabah dan Sarawak (Zahri

  Aziz, 1992)

  Sekolah merupakan unit pengurusan yang terakhir dalam struktur hiraki pengurusan

  pendidikan di Malaysia. Penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah merupakan

  isi-isu yang sering diperkatakan dalam usaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan

  dan kecekapan pengumsan sekolah di kalangan pentadbir sekolah terutama di sekolah

  menengah (Mustafa Sidi, 1995).

 • 5

  Di peringkat sekolah menengah, pengetua merupakan ketua pentadbir utama. Guru

  penolong kanan 1, guru penolong kanan (HEM), penyelia petang dan guru kanan

  bidang adalah pentadbir (Alkin, 1992). Semua pentadbir yang disebutkan di atas

  merupakan gabungan individu yang mentadbir sekolah mengikut bidang tugas

  masing-masing. Maka golongan inilah yang sepatutnya menggunakan komputer

  dalam segala bidang pengurusan di sekolah.

  Mengikut Spuck dan Atkinson (1 983) mikrokomputer bila digunakan dengan

  berkesan dalam pengurusan sekolah akan menj imatkan masa, terutamanya dalam

  melaksanakan tugas rutin di sekolah. Namun begitu, apabila pihak sekolah yang

  bercadang menggunakan komputer dalam pengurusan sekolah lazimnya akan

  menghadapi dengan berbagai masalah dan isi-isu ( Spuck & Atkinson, 1983).

  Penelitian kajian-kaj ian yang dijalankan di Malaysia mendapati ketidak seragaman

  dapatan mengenai tahap penggunaan komputer di kalangan pentadbir. Kajian Mustafa

  Sidi (1995) mendapati bahawa penggunaan komputer dalam pengurusan berada pada

  tahap sederhana. Bagaimanapun Mohamed Rashid Ravi (1 987) mendapati

  penggunaan komputer dalam pengurusan masih pada tahap yang rendah.

  1.2 Permasalahan Kajian

  Berdasarkan kecanggihan komputer masa kini, maka komputer telah banyak

  mengambilalih tugas organisasi yang dahulunya dilaksanakan oleh ratusan staf

 • perkeranian (Bates & Burgess, 1986). Menurut Spuck dan Atkinson (1983)

  penggunaan komputer dalam pengurusan sekolah dapat menjimatkan masa. Pengkaji

  ingin mengenal pasti sejauh mana penggunaan komputer telah dipraktiskan dalam

  pengurusan sekolah di kalangan pentadbir sekolah daerah Rompin.

  Peningkatan menyelesaikan tugas seperti penyediaan laporan, memo dan juga

  mengekal serta mengemaskini data statistik untuk keperluan daerah, tempatan, negeri

  atau peringkat persekutuan menyebabkan pentadbir sekolah mula menggunakan

  komputer dalam tugas-tugas pengurusan Nohamed Rashid Ravi, 1987).

  Menurut Rohana Abd Rahman (1995) masalah utama yang dihadapi oleh sekolah

  dalam penggunaan komputer untuk pengurusan ialah bilangan komputer tidak

  mencukupi, tiada pengetahuan komputer di kalangan pentadbir sekolah clan sukar

  dapat maklumat dan bantuan daripada unit-unit lain berkaitan perisian komputer.

  Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana tahap penggunaan

  komputer di kalangan pentadbir, sikap pentadbir terhadap penggunaan komputer

  dalam pengurusan, perbezaan penggunaan komputer di kalangan pentadbir dalam

  pengurusan di sekolah berdasarkan jawatan, umur dan jantina, mengenalpasti

  hubungan di antara tahap penggunaan komputer dengan sikap terhadap komputer,

  hubungan di antara penyertaan kursus atau latihan komputer dengan tahap

  penggunaan komputer dan hubungan tahap penggunaan komputer dengan masalah-

  masalah yang dihadapi oleh pentadbir sekolah menengah di daerah Rompin, Pahang.

 • 7

  1.3 Ojektif Kajian

  Objektif kajian adalah untuk:

  1.3.1 Mengenalpasti tahap pengggunaan komputer di kalangan pentadbir

  sekolah menengah di daerah Rompin.

  1.3 .2 Mengenalpasti sikap penggunaan komputer di kalangan pentadbir

  sekolah menengah di daerah Rompin, Pahang.

  1.3.3 Melihat perbezaan tahap penggunaan komputer dalam pengurusan di

  sekolah berdasarkan jawatan, jantina dan umur pentadbir sekolah

  menengah di daerah Rompin.

  1.3 .4 Mengenalpasti hubungan di antara tahap penggunaan komputer

  dengan sikap terhadap komputer bagi pentadbir sekolah menengah di

  daerah Rompin.

  Mengenai pasti hubungan di antara penyertaan kursus atau latihan

  dengan tahap penggunaan komputer di kalangan pentadbir sekolah

  menengah di daerah Rompin.

  1.3 .6 Menentukan hubungan di antara tahap penggunaan komputer dengan

  masalah-masalah yang dihadapi semasa mengggunakan komputer di

  kalangan pentadbir sekolah menengah di daerah Rompin.

  1.3 .7 Mendapatkan cadangan responden terhadap penggunaan komputer

  dalam pengurusan.

  1.3.5

 • 1.4 Hipotesis No1 Kajian

  Hipotesis no1 kajian dibentuk bagi objektif-objektif kajian 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5

  dan 1.4.6.

  1.4.1 Tidak terdapat perbezaan tahap pengunaan komputer dalam

  pengurusan berdasarkan jawatan pentadbir sekolah menengah di

  daerah Rompin.

  1.4.2 Tidak terdapat perbezaan tahap penggunaan komputer dalam

  pengurusan berdasarkan jantina pentadbir sekolah menengah di daerah

  Rompin.

  1.4.3 Tidak terdapat perbezaan tahap penggunaan komputer dalam

  pengurusan berdasarkan umur pentadbir sekolah di daerah Rompin,

  Pahang.

  1.4.4 Tidak terdapat hubungan linear yang signifikan di antara tahap

  penggunaan komputer dalam pengurusan dengan sikap terhadap

  komputer di kalangan pentadbir sekolah menengah di daerah Rompin.

  1.4.5 Tidak terdapat hubungan linear yang signifikin di antara tahap

  penggunaan komputer dalam pengurusan dengan penyertaan kursus

  atau latihan komputer di kalangan pentadbir sekolah menengah di

  daerah Rompin.

  1.4.6 Tidak terdapat hubungan linear yang signifikan di antara tahap

  penggunaan komputer dalam pengurusan dengan masalah yang

  mohd husin bin abd rahman