hsucdp središnji procesni poremeæaji

148
1 Miroslav Pospi UÈENJE MOZGOM I EDUKACIJSKO ZDRAVLJE

Upload: others

Post on 24-Oct-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

������������

��������������������������������

Page 2: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�!�!�"#!�$�$���"#%�

�!&�'� (

��#)!�%*

�"&#��!�+��!�,

Page 3: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-

�������������.

�����������

����� ����� �

�������

����/)�!�%#0����1#

2234

Page 4: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(

Page 5: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5

�������

�!&�'+���#,+&#6!��"�!�1�6�%�&� �+�) �7)�!&�6�&#

��#%!&�'#8�#+���� %�����"+� %���%�6!#+��&#9+:���7!���

)�&#+;#!&#���!��6!�'�6;�6$#!�1�6��"�%����% ���/��"

+;#!�1�6����6�'���6)�+���%������+"!�6��"# %�,�6�+

+;#!&+���"�'!+ %���%�+��&#94��!��%!&�'�!�%�!%!&�'�

8�$��7��!&#�!#+����7�&!#<+!%1�&#�)'���!#7�+;#!&#:=

8�#�#$���!�������7��"# %�,#++;#!&+:�8���&#%"+�6&#�#!

)&#1��"# %�,�6�+��7�&+:/#��&� � #���$��/�"�!��"�!�1�6�=

�)'�&�"#�&�6�=�#)�'�7�6�=���9���7�6�=�#)�&�"��6�= %���%�6

��&#;!�1�6����)�"#�&�6����7!�&#)�&#+;#!&#�!)�)+��!����1#�

� ��7!��!&# ;�!&#!�1� %�%� 6�7�% +;� !�&$��&# � "� �+ "�

���#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�4

��%�)�&#"#&#��7��;�"�=�6�)�+'�;�&#��"# %�,#+;#!&��

+;�!��#$���&�"#!!�;�!4

�!&�'+���#;+&#6��6�!�6+;#!�1�6�� "# %�,�6�+

+;#!&+%�&��+$���6�&���1�&#!"�+)&#;&�&!#+���� %�&�6$+��!"�=

%�&�6���6!��"�&����6�,�)��6+;#!&#$+)#��% #�+��&# !�&#4

�!��+6#��+;����6!�'�6�"���6�#7�!�6+7+;#!&#4

��%!&�'�&#���#,#!����)�"#�&�6�%�&��+7�&#)!���

��&�6)&#1�6��"���&#��+;#�"�$�����"+/��!�)��+%���7�

%���%�!#+��&#9���!� �!&#��')&#"#"�4��"�#$!�&##)+%�1�&�

��)�"#�&�%�%�$���6�'��)&#"#"++���)��!&+&# "�!�6�

+;#!&�4

��9��&+&#6��&�&�+��+7�=��'�!�!&#!�&��6�,���"��>

�&#!&+)�%��6&���&#���$�)!���&#6#���#"�����+;��!&+

���7!�&�%�%�6�7�%+;�!�&$��&#����#6#,�&�6�#)+%�1�&�%�'

7)���&�)���6�'!#6+;#!�1�6��!��"�!�1�6�%�%�$�!&�9��

+;#!�1����"�'�� "�$��&�+��&#9+ %���4

?������)�%�6��'�����"+����/)�!�=��,�&$��!�1�

����/)�!=?��"�%�6��&#;!�;%�67$��>��)�+/!�1�����/)�!�

?��"�%�6 ��#7+ +)�+'� 1#�#$���!# � )&#;&# ������7# !�

<�!�!1�&�%�&��6�,�4

?���'����)�!+�&#��!+�+��!�,+%�&�&#+�&#%$��� #

!#'����!�%�7)��;%#%+,#80�!�6��:�7����/)�!�%�90����1�4

�������������

Page 6: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3

Page 7: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@

�����

������������ ��&1�&#����)!��&#%����)�+����/)�!+4

��)#,�!� %���%�6)����!7#�++�;��)�6!�'�)&#1��6�&+

"# %�,#++;#!&+4 �7 "�'��)�+;&�+ "�%+�"+)�&�!�&#)�$��

!�%�%+#)+%�1�&+4��%�!��#1�&���7�1�&#�7�#)�&�"��&#��;�!&#

�#$��"�)&#;&�6!#+����'�&�64��%�&#)&#;&�!#+����'�&�)��

�#)�&�"��&#=!&#!��� ��!��"�7�9"&#!��""��/#6!�'#!����#+

#)+%�1�&�4�!+"��!&#�6�6�6!�'#�+$'��!#%�� "��+�76#>

A+��"���'��7�&!�!#+����'�&�=!#�!�"��!�!#+����'�&�=)&#1�

�� "# %�,�6� + ��7�&+= #���#�"���'�&�= ���#6#,�&� +;#!&�=

!#+��6+�%+���!#$��#�"�=%��6���6�%#�'#!#"�%#$��#�"� �

!#+����7�&!�9�$���"�1�&�4

���#$!� �/!� ���)�+;&# �� ��&�6 #��)#6���� %�6

;�!&#!�1�6��+���#6#,�&�+;#!&�4�6�"���#)��%�(2B)&#1#

�6�!#%��)���#6#,�&�+;#!&�4�)�C@(4'�)�!#+7��"���

��)�+;&� !#+����'�&# ������� ����� �# �!"#!7�!� $��

���#6#,�&�6�+;#!&�4 �6�"��)� �+���#6#,�&� +;#!&� �9

!#+��7!�!��"�=&#�!�&� #+'��/��&+!#���!�/��&#!&#%�)

��9!#+���� %�9�"�!&��"# %�,�+��7�&+4

D#7��7!��!&�;�!&#!�1�%�%�6�7�%+;�!�&$��&#!#6�

�!%�+7�!�'�$��7��!&�4�!%�+7�!��$��7��!&#����)��#

�!)�=%�)�)&#1���!���)�"#"�6�)&#1�$#7�!���)�"#"�7�&#)!�

��9�A�&+��"���7�#)�7�&#)!��+)&#�+&++!��"��4�$��$�7�

�!%�+7�&+������������ !��)�)�%�)�)&#1���9�A�&+��7>

�#)+%�&#6�#�)��/��&+��7��%# ����;!��"� � ��7��%#6#A+

�&+)�6�+�#��!�6��&#"+="�)�6�'+!�+;�"�1�&#!�"���7��;�"��"4

��%�&#<���7�<�&��!%�+7�!�'�$��7��!&�+�6&#�#!�!���6�,

++;#!&+��&)&#1�=��"%�,#+��7�#)+���<�"���"�4�&#1�+;#

��&�6"#6��6�!���&!�;�!=��"�)�$!�+��7!��&+,���&+

�%���!+4

�/#�&�)� %���%��+�"����9�"��!%�+7�&+������������

�#$���!���;�"���#%�?��"�%�'��#7�+)�+'�1#�#$���!#�

)&#;&#������7#��� #)� %��#"�#$�&+���9�"�"��+)&#1+=$#7

�$7���!�!&�9�#"&#�#�!#=�!"#�#%"+��!#=��1�&��!#=#6�1��!��!#=

&#7�;!#���"��#7!�;�&%#4�����#����7�"��)��#)���"�%#)�

�+�&+)�%#��7��%#�����)!#4�����%�6+ %��+�#�#"#��7��%#

$�� +��+;#!���"�!�;�!=��+;#��"#�"���4�;#!&#"�#$�$�"�

Page 8: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E

�����'�A#!�+;#!�%+=!&#'��6���#$!�6��"�#$�6�=�!#)�

�#+;#!�%6��������'�A��"�+!����&#)�)�#A#!�6��#"���"�>

%�6�+��'�#)+$�7�!#�!�������1#��+;#!&�4�#%���"#"!��#

�$��7��!&#"#6#�&�!�!�;#�+8&#)!�6&#���)'������6�:

��������������� ! ��"� ����! �#�$�����$"%����������&����

!����'�(�'��&���$������� '��&���$���#�"�����"����"� )���$#"' )

* +�,

Page 9: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C

� �����������

�������������������

������

�&#;&�!#+����'�&�+����/)�!+�)��'��!+"%��C@(4'�)�!#

$���# %���%�6!#+��&#9�64�#7+�"�""�'�&#$���)�%"���%�

)�7#�"�1�&�8�!�;�&!#+����7�&!�9�����#%"�!�9����6#"���

%�)��!)��6�6�!�6��!#1#�#$���!#)��<+!%1�&#:�CE-4'�)�!#

�+"���������������� �4�CC@4'�)�!#������������ �7)�&#

%!&�'+8�#+���� %�����"+� %���%�6!#+��&#9+:4�����!��

"�6 ���$�#6+ �+ � %!&�'#* 8�$��7��!&# � !#+����7�&!#

<+!%1�&#�)'���!#7�+;#!&#:F 22-4G=8�#�#$���!�������7��

"# %�,#++;#!&+:F 2254G�8���&#%"+�6&#�#!)&#1��"# %�,�6�

+��7�&+:F 2254G4���# �"��$����%���������'��"'�-���$"&��)�

&���%��#$'�. �"'���#������4

���$�#6 #)+%�1�&�%�' 7)���&� !��"�&� �# ���$��/�"�

��&#;!�1�6�= !��"�!�1�6� � ��)�"#�&�6�%��7!�7 ��#)��!&�4

�#)!� �) "�9 ��#)��!&� �)�/�!� &# !� �����&#)����6�%�6

"#;�&+ �"��!�' 6#)�1�!�%�' +��� ��!&� �4 %�"#'���&# +

��'�!�7�1�&��#)�1�!�%�'<�%+�"#"�����!�%#7�)&#;&#$��#�"�

��'�#$F�#<#�#!"!�1#!"����!��"���"�7)���"�7����,#!&#

���"����7�&�)&#1#��#) %���%#)�$�G54>34�"+)#!�' 22(4

'�)�!#+��'�#$+4

��/��"�� �# � #$����-� &� "�$&�� $� &��.�"$� �*���������

"�����������%��������������$�����������&���%�+���4�#)!�

��#)��!&#!�"+"#6+"��%�!�&#+�$��!�%+��)��8�)'�&=

�$��7��!&# � �#9�$���"�1�&� )&#1# � 6��)�9 � ���#$!�6

��"�#$�6�: + �7)�!&+��/�!�' 7��)� 7� 7� "�"+ �$�"#�&�=

6�"#��!�"��6��)#/����&#�#!�"����)#�#�+$��%#?��"�%#

7����$#��!���)�"#"�6=��'�#$= 22-4�������#)��!&�$��

&# 8��!�# �!)��)+��!�' ����"+�� + ���1#�+ �$��7��!&�

)&#1#�6��)#/�����#$!�6��"�#$�6�:4

��7!��!&# !�;#�� ���"� � ��7�&� ;�!� ��!�!� )��

�#)�&�"��&�%#7!�!��"����7�&!#!#+����'�&#�!#��9�)!�&#

��6��!�6�%�&�6�&#��&#�#!�7)���&#�)�$��)&#"#"��)

!&#'��7�;#,�)��)��#�1#!"!#)�$�4��!������"��� ��������

#�������%����$�&������� ��"�* ����#-������� � ���"���� . 4

Page 10: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2

��$"&������$!�����"������"��%���� %�� ����$%$�%���'�

���-����0$�'. ����#-����������$!����4��"�����&� "�$&��$!���$

��� "&������� '�'�� %���'� $! � ���*����4 ��;�!&# �# ��7�&�"�

%�'!�"�!� !#+����'�&� � !�� 6�)#� )&#;&#' ��7�&� � #

���&#!"���!�' !� 6�7�%4 �# 6�/#6� '�#)�"� ��7�& 6�7'�

�)�&#!��)/��"!�9��%+�"��4�7!�6!��+�/!#��#"��'�)�!#

/��"�&#�,##,�!�FE5BG6�/)�!�9�"�+%"+��$�"���7�&#!�4

��"#6#�&+��9���7!�&�+�%��+��"�1#9��"�%#=�)&#��

7� %���"� 2254 '�)�!# �)�/�!� �+ ��#)��!&�* 8���&#%"

!#+���� %�' ����"+�� %���%�6 !#+��&#9+:= 8��7�& �

�!)��)+��!� ����"+� +;#!&+:= 8�)+%�1�&�%� 7)���&#:=

8�#+����7�&!#<+!%1�&#�)'���!#7�+;#!&#:=�8�#�#$���!�

������7��"# %�,#++;#!&+:4���&%!&�7����%�7+&+�#�7��/#!�

��#)��!&�4

����������������������������������

���������

������������������������������

���#6#,�&�+;#!&���#)�"��&�&+��"# %�,#%�&#)&#�+&+!�

+;#!�%�4���#6#,�&�+;#!&�!��+!&#'��'�# %�4��!&#!�1�&#

)�&#+;#!�%;#�"���A#!����#6#,�&�6�+;#!&�=�!�!&#'��

��)�"#�&�"�!#,#7!�"����&#!#'�%�#!#+ %��+%�)�,#6���"�

�)'����"�7�9"&#�6� %���%�'���'��6� %��#4��'+,#&#)�

&#��A#!�&#)!�6�)�$��%����#6#,�&���6,#!&�=��!"�!#,#

7!�"� ���&# !#'� "� $+)# "�#$�� !�+;�"� "�$��1+6!�/#!&�4

��'+,# &# ��#)�)&#"� !#%# ���#6#,�&# %�&# �"��&�&+

��#) %���%�)�&#"#+��7�%7�%��!�&����#6#,�&#)+%�1�&�%�'

7)���&�4�"�$�"�#$����"%��"����&#)&#"#"��'�����%�+ %��+

%�%� $� �# + !#%�6 ��+;�&#�6� 6�'�� �����#6#!�

�!"#�#!���"�4

��"%�/#��$�"�+��&# �!4�;#!�%%�&�&#!#+��&# �!!#6�/#

�#��&#,�"�)�$��4� %��� �#+;#!�%��%�)�!+����#A+&#�

)�+'�6��)�+'��#+����#A+&+�!&�6#40�+����#A��!&#�#

��#� #;#�"�!�'�� ��4�;#!�%6�/#��7�"����$�6� �&#!&#�

�#$�4�)+%�"���6���&+)&#���"�!�+;#!�%�)�!#�7'+$�)�$��

6� �&#!&#��#$�4��"# %�,#�#6���&+��#��)�"��+;#!�%�#

6���$��"��!�6�%"�!��"�6�+%�&�6�&#)�$��4

��+��&# !�+;#!&#�"��!��#6����6�"�!�+6+6�7�%�

!&#'�#!#+����7�&!#<+!%1�&#F�G4��!������"+��+;#!&+&#

Page 11: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��

���7!�&�%�%�6�7�%+;�!�&$��&#4���&#!# "�� #�)&#)!�'

)#�#"�&#,� ��!�!� 6#)�1�!�%� +)/$#!�1� � ��7�&+ )&#"#"�

'������ �+ %�%� �# + )&#1# ��&��&+&# ��!� �!&# �6����!#

&# "�!#=���!�%�)�!��+���6�!&���6�7�%4��7�&)&#"#"�&#

$���&#)!���)�+;&#=���"��/��!&#6�7'�)�+'��!�"�+&#)!�&

"�;%� "�)�&#�#!�&#%��/��� > ���$� "�%�;�&#%��6�����4F G

��;�!&#�#��7�&�"�%�'!�"�!�!#+����'�&��!��6�)#�)&#;&#'

��7�&�� #���&#!"���!�'!�6�7�%4

��!�!�!#+���� %�%�!1#�"���#6#,�&�+;#!&�%�&�)��)�

)� %���%�'!#+��&#9�&#)�!#%�)��6�7'�!#��)�)�$��%�)�

6���+;�"� �7&#�!#�"���4��&#)�!6�7�%!�&#��� #!4�#%�

+;#!�1� �6�&+ ���$�#6# +;#!&� � ;�"�!&#6= 6�"#6�"�%�6=

��6,#!&#6�6#!�=!#%�!#6�'+!�+;�"��&#�"�4�6�6���7��;�"#

�����$!��"�=+;#!�1��+��7��;�"�+�)!��+!���&#<+!%1��!���!&#4

��%�)�&#"#!���&#A+&#�"�+%"+�#6�7'��#�#%"��;!#�%#6�&�%#

�)'���#!��!&�%#�+!+"��!&#��)��/�&#F-G4��%�6�7�%�6�

��&"#6����7�&�=���"�"+$�7�!+�%"�!��"���)'����'#!#"�%�

)#"#�6�!���!�4�#%�)&#1������7#%��7�"�)�&#��7�&�$�/#�)

)�+'#)&#1#=��#6)�+$�7�!�6�"+��1�&�!#7!�;�$��&�%�!�;!�

��9�)4�7&#�!#�����$!��"�=%�� "��+'��7$������"#���!�"��#!"=

��&��&+&+ �# +!+"�� �)�#A#!�9 �$�"#�&�= � "�%�A#� �# � !#%�

���#6#,�&� +;#!&�= %�� !��4 )���#%��&�= ��&��&+&+ !���&#)!�4

��"��/��!&��)#!"�;!�9$��7�!�1�%�&��+������)�&#!�=��%�7+&+

"�%�A#�!���&#)!+�"�$��!��"!#%�9�)���!"#��'#!1�&#4����&#)!+

)�6#!7�&+�6�����$!��"�!"��#�"���!��"��#%�"��#�"���!��"�4

��;�!�6�+�7�!�'�#�'���!&�=$#7)��#��76����=;�!��#)�&#

����+"�! + !#%�6 �$�"#�&�6�4 ��#6)� ��"��/��!&� ��%�7+&+

�7!#!�A+&+,��#�#�"���+��A#!�9�����$!��"�)�&#!;#"�=�%���!�

��;�!&#)&#���"�!#����#)!�!�%�!%�!1#�1�&#4��"�#$!�$�$���

;�%��#%�!1#�1�&�%�6#)�1�!�%��%�$4�)#&����#%�!1#�1�&�%�&

�%�$�����7� ��&#�7��"��/��!&��+"&#1�&�6����6�!&%���"�6�

%�&#;#�"�+�����!�&"�+)!�,�6�'++7��%��"��$!��6��!��"�

<#"+��4�����;!����6&#�&#�"%��,#�CEC4'�)�!#)�!#)��"�"�%

<��!#%��#��!#6�/#)�#�"�)�)#<#%"�+6�7'+��#A!�&6�/)�!�4

�"�����%#&#)!��)"��+,+�6#��;%�9!����A#!;�)���A��#�

� "#,#!&�6�6�7'�����#A!#6�/)�!#%�&������"�;+�7!#)��"�"%�

<��!# %��#��!#4 �) '�"�� 224222 "��+,� )&#1# ��A#!# �

!#)��"�1�6�+�&#)�!&#!�6��/��6���&#;!�1����1&#!&+&+)��9

-5B�6��!�6���&#+'#!�6����%��6���6�6�=��)��#��"���9

35>@5B$��#6�#"�!�=�6�/)��#,�!��6�!#)��"�"%#+���&#)

�7��'�!&���&#%��6�=)��'�6�=��%�9��+=)�6+)+9�!��"�%��;!�6

"���6�!�����+�%�)%+,#%�&��+�#��6�'���7$&#,�4F(GH#"��!�

Page 12: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��%�9��!� ��!)��6��#)�"��&� !�&"#/� �$��% � "#,#!&�6�7'�

+���&#) %�!7+6�1�&# ��%�9���= � ���"�&# � �+�"��!� ��7�&!� �

!#+���� %� ���$�#6�4 ��#6� !#%�6 ��"��/��!&�6� ��#1�<�;!#

�%�)#6�%#�����$!��"�=%�� "��+;�"�!&#�6�"#6�"�%�6�'+

$�"� ��) +"&#1�&#6 9��6�!� �+;#!�9 7� ��&#6# "�+)!�,#4

�&#���!&#�"�#���7"�&#��"�+)!�1#��#!����#!�<#"+�40�&#%�6

���)+�&#!�9��7)�$�&�%��!�;!�'�"�#��=%��"�7����!&�6��#7�!�

9��6�!� �"�#�� +7��%+&+ )� /�;�!# �"�!�1# + �)�#A#!�6

)�&#���6�6�7'� '+$# ��&# )#!)��"�%# '��!�1# � ���!�# �

%�!�;!���"�+!�+6��+4F(G

��������� �

��7�&6�7'���#)�"��&��%"�!����"+,�)�!�6�4�"�!�1#

6�7'� ��;�!&+ �# <��6���"� "�� "&#)!� �����&# %�!1#�1�&#=

6+�"����1���&+,� �# $�/# �) )�+'�9 �"�!�1�4��7�&6�/)�!�9

�"�+%"+��&#��)+"&#1�&#6%�6��#%�!�''#!#"�%�'���'��6�4

�#+��!�= 86���#,# �"�!�1#: ���)+1���&+ �# + �7�$��&+4�!�'�

6�'����&++���#$!#)&#��#6�7'�%��)�&#�����)�+�"��%�&�

,#%��!�&#%�!"������"��#<�#%�#=��&!#"&#�#�!#��%�#"#=�#�1#�1�&+=

&#7�% �6� �&#!&#4��+'#�"�!�1#!#+���&+)�9�"�"��)�#A#!�

��)�+;&� �!#�"�&+4��"%�!#7!�%�%�!#+��!�87!�&+:%+)�

"�#$��,�=����#7!�)��#���1#���&��&+&#+"�;!��)�#A#!�

��&#6#4��#!�"��!��#���)�"�!�;!#)�<#�#!1�&�1�&#�6�'��1�&#

)#"#�6�!���$+)+,+�"�+%"+�+6�7'�4�$�7�!�<��6���!&#�"�!�1�

6�7'�"��&#�))�+'�'"��6#�"��"�+)!�,#)�'�)�!#)�!�!�%�!

��A#!&�4�6#A+�#6#!+��;�!&#<��6���!&#'��&��!�9�"�!�1�

F��"���!#�"�!�1#G%�&#9��!#!#+��!#����'+���&+8�&#����:

%�&# �9 )�/� 7�&#)!�4 ��"� "���%� %���%� &# �/�! '#!#"�%�

���'��6���!��7�&6�7'�="���%�&#�/!��!� "�6�7�#6�

����"�;!��"6�7'�4H�7�;%# �"�+%"+�#6�7'�6�&#!&�&+ �#%��

�#7+�"�"��%+�"�4��7�%,#���"�<�7���� %��%�&#�"�6+����!%��7

�!"#��%1�&+��%���!�64��6�/#6��#,�)���%+�"��$��%+&#!�

6�7�%=�7�"�66�7�%�$��%+&#!� ���%+�"�4��)+"&#1�&#6

�!&�%�9 ��)��/�&� )���7� )� ��#7��!&� $��&!�9 �"�!�1� +

��7�&!�6 '�)�!�6�4 ��#,�! &# $��& )#!)��"�4 0� 7!�;� )�

/�;�!# �"�!�1# 6�'+ $��&# %�6+!�1���"�4 I�;�!# �"�!�1#

��#,��&+�#��"����##,�$��&'����!�9�"�!�1�4��!"�%"!�

��)�+;&���#,��&+�#���$��& ���#��!��"�;%����&#!��4�%���!�

+"&#;#!�6�/)�!+ <�7����'�&+4��!� ��7�& 7�9"�&#� ��'+�!+

+�%��A#!+�%���!+%�&����'+��������%#7�$�'�"##6�1��!��!#=

��1�&��!#�%�'!�"�!#�!"#��%1�&#F5=3=@G4

Page 13: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-

�����!��������������

����"+��!&++;#!&+&#+��7�!<��6�1�&�+6�7�%F�!�+"G4

��+'� �"+��!& &# ��7+6�&#�!&# �!<��6�1�&�4 0� �# !�7��

8�!"#'��1�&�:40�#,��"+��!&�����&#+��7��!<��6�1�&#��!"#'��1�&#

&#��9��!&��!&#�!<��6�1�&#)�$��#�!�6�'�����!�,�40�&#

��6,#!&#4 �#"�"� �"+��!& &# �7��7�% �!<��6�1�&# F�+"�+"G4

�$�'"�'���7��%+&#6����#6#,�&#+��7��!<��6�1�&�=!#���>

��$!��"� �!"#'��1�&# � ���#6#,�&� �7��7� �!<��6�1�&#4��&#"#

�"&#;#��%+�"��7�!&�%�'��&#"���#%���&�9��&#"���*�)�=

��+9�=)�)���=�%+���6�����4�6�"���#)��+"��!�&�/!�&�

�#!7���;%��+�"��7���;#"!�+;#!&#*#�"�$+���!��+�"�%�&�

)�&# �!<��6�1�&# � ����/�&+ "�&#�� � �$7���6 !� ���+ "#/# �

�"�6+���� '� �&+�&�!&#= �/!&�= �%�#"�!&#= ��+ "�!&# � )�+'�=

�������1#�"�!� �+�"� %�&� )�&# �!<��6�1�&# � ��"#7�!&�6� �

�"#7�!&�6�6� �,�= "#"��= 7'��$��= � �"�6+���� '� ���"���%=

����;#!&#='+��!&#=��)�!&#���"#7�!&#="#%�/!��+�"�%�&�

)�&#�!<��6�1�&#���#)6#"�6�%�&��+)�"�%!+"�=��"�6+����'�

"��&�!&#=;#"%�!&#=9�)�!&#$���9!�'+=9�"�!&#�+%�6�=�'��!&#

��#)6#"�6��)�+'�4�#�"�$+���!���)�+;&#+!+"��!&#'+9�

�'����$�%�&+;!++��'++���#6!��"�7� %��+4��&#!;#%�&#&#

$�����)�'!+"��#���)�;!�&#�"�$+���!�&�"�6+��1�&��&+�&�!&#6=

)�$�" ,# $�/# !� "#/�!�= ��!�&# ��7�"� �) � ��+9F@G4 �!�'�

��#7+&+6�!&�%#�"�$+���!#�"�6+��1�&#�6!�'�6���$�#6�6�

+;#!&�=+%�&+;+&+,�)���#%��&+4�#%�)&#1��6�&+��"# %�,#�

+��7�6�������1#�"�!�9�!<��6�1�&�= "�+&#"+&#��"# %�,#�

+��"�#$�66� �,��86� �,!�6���!���!&#6:4�� �,!��%"�!��"

�6&#"# %�4��'+�6�"���"# %�,#%�)7�%��;��!&�=#7��!&�4

��&�/!�&#�!<��6�1�&#%�)+;#!&����6�6���#%���&#"����)�

���+9�4���"�&#"����7��;�"��"���+;#!&�*

�G �)!�= +;#!&# �+"#6 '�#)�!&�= '�#)�6� ���%# � '��<�;%#

���%�7#4�;#!�%���)#6�!�"����!&#4

$G ��+ !�= +;#!&# �+"#6 ��+ �!&�= +;#!�% ��� ��#)��!&�=

������#�'���!#+�+"#4

1G ��%�#"!�= +;#!&# ��6�,+ <�7�;%�9 �%"�!��"� � �7��!�'

+%�&+;��!&�4�;#!�%���%�#"�!&#=)�/��&��!&#=)�)����!&#4

���)�#A#!�'�"+�!&���&#)�!�+;#!�%%����"���"��"���

+��7��!<��6�1�&�=���#,�!��&+)���%�7+&##,+�%��!��"��#6�

&#)!�6 !#'� ��#6� )�+'� ��"��� )�4 �6�"�� �# )� &#

7��"+��&#!��"��&#)�!�9�"����+;#!&�*�)!� CB=��+ !�-(B=

���%�#"�-@BFEG4

Page 14: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(

�#%�+;#!�1��6�&+���$�#6#�+!���6�!<��6�1�&���#%�

;+����)�4�!�;#�"�'�#)�&+�!#�)#4�6�&+8�)!#+��7!#

���$�#6#:F��+���!�+"���$�#6�G4���"�&#����$�#6��+!���6

�!<��6�1�&���#%� ;+�� ��+9�4��&#"# ��+ ��!# ;+&#40� �+

8��+ !�+��7!����$�#6�: F�+)�"��J �!�+"���$�#6�G4���"�&�

6�'+,!��" 6�&# �!�9 +��7!�9 ���$�#6�4 0#�6�! %�&�

+��"�#$�&��6�7�"�&��#)� !&�6�/)�!����1#�=%�&�6�)�6�

� ;+&#6� ��� 7�6&#,+&#6� ��&#"= &#�#�1#�1�&�4�#%�+;#!�1�

�6�&+�)!#�#�1#�"�!#���$�#6#=�)�+'���+ !#�#�1#�"�!#

���$�#6#4

��#��7!��!&#���7+6�&#�!&#���$!�'�"���+;#!&��"���

��"�$��&#6�7� ��!&+7�)�"�%��6!�'�$�'�"�&�6��%+�"�6�

+��6���#%"�6�/��"�4�;#!&#!���#<#����&+,#66�)���"#"+

��+/� 6�'+,!��"� $��&#6 +��&�!&+ �!<��6�1�&�4 � "���;!�&

�%+��!��)-2+;#!�%�=)�)#�#"�)�&#�6�)���&!��)!�9=

��+ !�9�%�!#�"#"�;%�9�%��!��"�"�%�)�6�'++;�"�!#���!��

"�6#%�%�&#'��)�����%�7�!�4��"���+;#!�1��7+7#"!�"# %�

+;#$��� "�=���66�"#��&#%�&�&#��#7#!"���!�!�!�;�!%�&�

�!���#<#����&+4��#��7!��!&#6#"�)#%�&�+;#!�%+!�&$��&#

�)'����+�6���+�#!7��!�9�����$!��"�=�6�'+,��+;#!�%+

+;�!%��"�+��&�!&#;�!&#!�1�4��&$��&#&#%����"�"�%�6$�!�1�&+

"#9!�%�=7$�'"�'� "�&#��7!�"�)�&#�)!�=��+ !��%�!#�"#"�;%�

��6,#!&#��9��!&#!�+��7��;�"�6)�&#���6�6�7'�FCG4�$�'

"�'�&#6+�"��#!7��!�+;#!&#!�&+;�!%��"�&#4

�#+��!��)'����&+!��"�6+�#'�#)�!&�=��+ �!&�=6�����=

�!���#!��#���+%#%�&#'��)#!�##7#���+�&#)!�6�"�!�1�6�

�"���&+,� ��#!��!� �+�"�4���" "#6�#/# &# ��) +"&#1�&#6

�%���!#4�#+��!��6�&+#��%���"#!1�&��&#�&#��%����#6�&#!

6�#/�6�#1#�"������+"%��#F)#!)��"���%��!G4��)��A#!&�

)#!)��"�%�"�!����&#"%��+�!#��7�&#!����+"6��)�')�#"�4

��%�!#+��!+�+�"�+���&#!������+%�����&�6)#!)��"�6�

�%+��&���'!��#�7�%��!��+�&#)!�9!#+��!�4�!��#!���8�%1�&�%�

��"#!1�&��:��#%��%��!����!���#%��7%�6��#%�!##�#%"��;!#

�%#6�&�%#���1#�#F�2G4��!��"�;%##7#�+6&#�"�')&#��;�!&#

+;#!&#4 �!�'# 6�/)�!# �"�!�1# %�&# !# ��7�&�&+ ��!���#

�����)�&+$+)+,�)�6�7�%�#�#%"�!�8�%�# #:�#$#��"���

+;�!%��"��!<��6�1�&�%�>���1#�!��+�"�4��%��"�!�1�%�&�&#

�"�6+����!� �%+��&�!&#6 � ��#!���6 ���+%� ��7�&� !�#

)#!)��"�%#"�!�#)�%!#���"�!#�)6��)�')�#"���7'��!�"�

)��40�8��$���7�1�&�:)#!)��"�'��!�&#!�;�!���"�6�7'�7�

��&#6#)&#"�!&�"���)��#�1#!1�&#F-=��G4

Page 15: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�5

"���������������#���#���#������� �

��#6)� ���"�&� ���%� +&#�#!&# )� �6� $���"#���!�

��6#"��;!�= )�!�� �# 7!� )� &# !��4 ��&#� �����1� 6�7'�

�)'���!�7� &#7�%= �)#�!�7��)!�����"��!# <+!%1�&#F� G4

��"��/��!&��+��%�7���)����"�&����6#"��&�!���6��)�+;&�6�

��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��=%�� "��+#6�1�&#�� �%�'!�"�!�

���1#��4�;�=+ �=�+%#�!�'#"�%�A#��+��'�!�+;#!&�&#��!�

�7�!&�%�'��&#"�)�!��#�!<��6�1�&#+6�7�%4��!��6���

��"� + !�;�!+ +��"�#$# !� �9 "&#�#�!�9 ��'�!� +;#!&�4 ��

��#<#����6� &#)!+ �+%+ + �)!��+ !� )�+'+= &#)!+ !�'+ +

�)!��+!�)�+'+=&#)!��%�+�)!��+!�)�+'����&#)!�+9�+

�)!��+!�)�+'�4��% ����� %�&��0 ��%�$���1$��%��'������

�'�2�$)�2��$'�2���-�� �%�/#����)�% "0����#�% ������2���,����

'����"��$&����*������$�!��+�� �&� ��-�1�� ��4���"�&#- ��7��;�"�

���<���)�6�!�!"!��"�4��/#!��4$�"�)�6�!�!"!���&#��+%�

�)#�!�!�'����)�6�!�!"!�)#�!��%����)�6�!�!"!���&#�

+9�4��6�!�!"!����<���6�+"&#1�&!�+;#!&#%��71�&#��/��"=

���$�"�%�)+;#!&�!#;#'�!��' ��� %�)� �#!���7�6���)

�"�#��64 ���<�� ���'+��� �/�! %�&+; + ��7!��!&+ "� ,#

+;#!�%��#<#����"�+ %���=%�)%+,#�;�%+��)+4��6�/#!�6

��7+6&#"�+;#6+,#+;#!�%�6�"���"# %�,#=�%�&�67�)�1�6�

�"����6��!<��6�1�&�4�#!7��!�+��7��)�"�%����% �!&#%�)

�+)�6�!�!"!��%�=+ �=�+%��!�'�!��+���"!�&�"��!��)

)�6�!�!"!#9#6��<#�#4 �#��"$��"��� ��� �0$�'. ���&�'�������

"���� "���� � � ����� '��� � #�% ������� )�% "0���� ��� ����%�

�-��� !�� � &��0 �4 �'��!�;#!� ���<�� &# "�%�A#� %�)� �+

)�6�!�!"!��%�=+9�=�+%��!�'�!���7��;�"�6�"��!�6�"�&#��4

�� ��&#6# �"�#�� ��6� )�6�!�!"!� �%�= + �= �+%� � !�'�

�+���"!�)�6�!�!"!�&9#6��<#��$�",#�����$!������'�)�"��#

�$��)��!<��6�1�&�4�������"%�������0$�'. �����#���)�% "0���

�����"��$� ����������"�����,��$&��������%�2�'�#���*���)�% "0���

0$�'. �� ���$��&� %���������#��2�-���� %���� ���-��. �"'�%

"����$3456,

���������������� �

�� 6�7�%&#���"��&#!�))�&#9#6��<#�#%�&#�+��#7�!#

!#�!�6!�"�6�%�&# "��#1���+�1�����+64��%������1�

6�7'��6�;#"�����$+��*7�"��&!�="&#6#!�=��&#���;!��;#�!�

�#/�!&4���"�&�%��/�!�%�!"����%�6+!�%�1�&#6�7'��"�&#��4

�!<��6�1�&�%�&�)���7��7��&#�'+9�=�)#+)#�!���&#���;!�

�#/�!&=)�%&#)#�!��+%�%�!"������!��7��&##�"��!#6�"��!#

Page 16: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�3

%��# 6�7'�4 ��%� 9#6��<#�� 6�7'� ��7�&� �# � �$��A+&#

�!<��6�1�&#!���#1�<�;�!!�;�!4����#��"���� %����% � %�

��- !'��)�% "0����3�* !���� ����6��*��1$���#������2�# �������

��� '����� �����$����� �$,���"$&������%�2�-�"�����3�������!

.��� ��6� )�% "0���� 3�* !��� #�"��6� �*��1$��� � '���2� � ��%�

�%�. ��4�!�'� �&+)��&#�!��+��&#9#6��<#�#��7��;�"��"� �

+��7!�"� �+ � "#�6�!�6� �&#��"��!� �)#�!��"��!�6�7�%F�(G4

�$&#�����1#6�7'��6�&+�#<+!%1�&#�#)�%�#!#��;�!&#

��7�&�"� ��#1�&���7�1�&�4 0� ��#1�&���7�1�&� �# %�) ��%�'

��&#)�!1� ��7�&� ��7��;�"�6 $�7�!�6�4 ����&#;!� '#�"��"

9#6��<#���6�!�&#,������")#!)��"��76#A+;#"�"#��#)6#

'�)�!#=���'�;%�9#6��<#���76#A+�#)6#�)##"#'�)�!#4�

!��6��!�6�����%�6�%�6��#"!�9#6��<#��;!���#1�&���7�1�&�

7�� ���76#A+)##"#�)�!�#�"#'�)�!#4�$&#9#6��<#�#�

�#/!&#� �%"����!� �+ +!���6 �!<��6�1�&�= �"��� �# � #

)#!)��"�;%�9#7�� ��#�#%��71���+�1�����+6�6�&#��!�7���&+4

��#,�!�6�&#��!�7�1�&� +&#"+&# $�/# ���1#�# �76#A+ �$&#

9#6��<#�#�6�7'�+1�&#���"�4��)�&#��"�+!���7�&#!=1���+�

1�����+6 !��� ;#"��� $���&+!� ���+%� !� �#%+!)+ %��7 22

6���&+!����� #!#�!�9!�"���#7+&+,�)�&#9#6��<#�#4�!

)&#�+&# %�� �+"�1#�"� �76#A+ 9#6��<#�� %�&� )��+ "� $�7�

�����7��!#��!�9)#"��&��7��'�;!#9#6��<#�#����%��7'#�"��"

9#6��<#�#4 ��)� ���"�&� )�$�� %�6+!�%�1�&� �76#A+ )�&#

�����1#6�7'�="�)�&#�#7+�"�"�!"#'��1�&�6����4��"�#$!�&#

+��"�#$��$�99#6��<#��6�7'�)�$�6�7�%$��&#<+!%1��!����4

����6��#��#%"���"�6�/)�!���7�&4�#��#%"���!&#6�/)�!�'

��7�&�+&#"+&#����7�%+ %��++)�$��) #�"����#)�6'�)�!�4

�#��#%"���&+,���7�&=+;#!&#;�"�!&�"�#$���$���;#"�9����"�;%�=

'#�"��" ���1#��6� � %��!�&# �# %�#"�"� ��#6�)#"��&�6�= �%�

��6#'�)�!#=%�)�&#��'�;!�9#6��<#�����#6!�4���!�%�&�#

;�"�!&#!#��;�!&#+;�"�)���6#'�)�!#=��6�&+�22B���6#!��"4

��"�6��!��"�!&#7�+;#!&#&#%�)�&#1�&#��6�7�%�!"#'����!4

�"�6�"�!&+�+�$&#9#6��<#�#&#)!�%��%"�!#=���6�&+�#

�#!7��!#�!<��6�1�&#4�%�6�/#6��)&#"��)!+��#7#!"�1�&+=

;+"���+ !��$&� !&#!&#�)�$�"������%+7�"�%"��!�=#,#�+ �!�#

7�+;#!&#4��/!����#%"�+��&# !�'+;#!&�&#������%�7�;# ,�6

��%�#"�6="�$+)�6�7�%�+;� ,+&#+;#!&#F�-G4

�����$�������������������

�##�$��!����#6#,�&+;#!&�F"�%�A#�7�!�8���#6#,�&�

+;#!&�)#�!#9#6��<#�#:G;#�"�!��+��#��7!�"� �7$�'"�'�

Page 17: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�@

�7��"�&#��6�,+;�"#�&���"�+;!&�%�4��&��&+&#�#7$�'� "#,#!&�

��'�!�7�1�&#�)!�>����"��!�'���&�=�)��"�1�&�!�!�#�K���

"�;!�'��#��7!��!&�!##�$��!�9��'!����7!�%��4���&�&+

�#"��%�"#'���&#���#6#,�&�*

� %���� !' F6�!&�%%���)�!�1�&#="# %����$�#6����!�"#/�6

�K�����"# %�,#�<�!�6'��<�6�"��!�6&# "�!�6�G

� � #��(&��"������ ��-�� ��. �"' � F6�!&�% ���%#= ���$� �)!�

�)�7�=��'�# !����/�!&#����"����K�����"# %�,#��)!���6�

+����"��+G

� "�. ���� �F!#�����$!��"��7+6�&#�!&�!##�$��!�'�����7+>

6�&#�!&�= ��"# %�,# %�) �����'�A��!&� ���6&#!�6� �

!��6 ��"+�1�&�6� �K��� 7!�;�&�! !#)��"�"�% �����%�6

��1�&��!�'����+A��!&��)�+ "#!�9�)!���G4

��&#"#�6��'��!�;#!#���6#!#�#7+�"�"#�"�&���1#�&#7�

!&#'������!�����!4�#6�/#�����!�)�/�"����%+4����!&��#

!�'���%����!�!���#)�"�+)�+ "#!�6�)!���6�4��&#"#

�!##�$��!�6���#6#,�&#6+;#!&���7�&��7+7#"!�6#9�!�;%�

��6,#!&#'��)��40��"�!&#"��/��!)��)+��!����'��6#)+%�1�&#4

�&#"#"�#'�# %#�#7+�"�"�+!#�����$!��"�=�!#!&#'�#��&#4

��)!##�$��!�'���#6#,�&�+;#!&� ��)� �#�!#+���� %�6

���#6#,�&+=�)�)�&#"#+"�6��'�#)+!#6����"�"��7$��4��

&#)�!+;#!�%!#/#���7�$��"�!#+��&#94�;#!�%�#6�/#+%����"�

+ %���%� �+�"� +7 �!)��)+���7���!� �$��7�!� ���'��64

�#���+!&#!� �;#%��!&� �+ ����&#)�1� ��'�# !�' ����"+��

�$��7�!�'"�6�=�!��+���%�"�')&#"#"�4

���$��������������������

�#7�;!����1#�!����#6#,�&����)�&++!�&;# ,#���#6#,�&#

+;#!&�4 �;#!�% 6�/# �6�"� ���$�#6# + &#)!�6 ��� + � #

��)�+;&�*�G���$% ��������>+;#!�%�6����$�#6#���7+6�>

&#�!&#6%�!#�7�1�&#=���$�"��%�&#����+"!�$+%�=$G'���'���

"�$������� ��! �>+;#!�%�6����$�#6#����+ �!&#6'�����+

��&#;�6� F<�!#6�%� �&#�!��"G � ���$�#6# � '��6�"�%�6 �

�#%#!1�&�6��&#;�G=1G��&�%+ ���������*��� )�$&$���>+;#!�%

&# �����$�!)� �7� � &#)!��"�!#+�+"# F8)�)�&6� 7#�#!+

���"+:=����6����$�#6#%�)&#��#,�!�&#7�;!�%�6��#%�!��"

F8�"��7#�#!+���"+!�"��'+��&+��$+���#���+%#="#�"�A�+

%+9�!&+!��+;�%:G=)G�7��/��!&#��)#�!�6��&#;�6�>+;#!�%

6�/#��7+6&#"��+��"�#$�&��"���&#;�%��#%"!�=����6�#��%#

��"# %�,#%�)�"�#$����!�,���&#;%�&+/#��+��"��&#$�"�4

Page 18: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�E

���1#�!#&#7�;!#��"# %�,#!#��&��&+&+�#�7!#!�)�=�!#

�+%�!"�!+���!���#1�<�;!� &#7�;!����$�#6����+"�!+��!�6

)&#"�!&�"+4 ��&#"# %�&# �6� ��"# %�,# �� )��%��6�!�1�&�6

'�����6�/#�6�"�%��!�&#���$�#6#�;�"�!&#64

%���&������������� ����������������������������'

���������������� �����

��$�����������������$�����������&�

����&���������

" �����������

(���������$� ����� ������������������������������

������

��$�� ��������� �����

����&�����& �����������������

��������������������

0�������+��)!�1�F�CC-G"�)#)��+&#7�;!����$�#6�+)&#1#

��#7�!� �� �"�#�!�6 "�+)!�,�64 �7��% &# + "�6# "�

����$�A�!&# ��� �!9�$�1�&� 9��6�!� 6�&#!&� 9#6��<#��;!�

��7�&F�5G4 �"�#�!� "�+)!�,�= %�) %�&# �# ����$�A�&+ �"�#�!�

9��6�!�= &#+ #��%�& %��#��1�&� �6�!&%�� ,+ �"�+%"+���!#

��"#����7�1�&#F�3G4��&#��"��!�6�7'��$��A+&#����)!#��+ !#

�!<��6�1�&#$�/#�))#�!#9#6��<#�#40�&#%��"�;!�+�)�&�!&+

'�����'����+��7��;�"#&#)�!�1#��7+6�&#�!&�4��&#!;�);�&�

��)�"#�&��6;# ,#'���#�+��"�#$�&��&+��&#;�8�)�����9:$��&#

,#��7�"�&#7�;!#&# "�!#4�#A+"�6=��)�"#�&�!#7!�&+%���%�&#

�/!�;�"�"�)&#1�4�#��&#;���7+6�&#���9)�&#"#���!#��7+6�&#=

���)�!��#��7�&+��!"�%�#=�&#;!�%��7!�;#!&�4�7!#!�A+&+,#

&#)�!#6������+"!�' �#6#!� 7���;#"�%+;#!&� ;�"�!&�4

��7��%#�)"��'�)�!#�+!��6��!#4�#%�)&#1�,#$�"����#6!�

7�;�"�!&#+)�$��)('�)�!#L)�+'�"�%�A#�!��6��!�$�"�,#

���#6!�7�;�"�!&#+�#)6�&���;�%)#�#"�&'�)�!�4��/��&+,�

�"#;�!&#!�1#=!#,#6��6�"����#6#,�&#;�"�!&����)���#%��&+4

0�#$�;#%�"�)�%6�7�%!#���"�!#���#6�!7�;�"�!&#�"�)�

'�!�"%�!#6�/#7�+�"��"�F�EG4

)����������������*������ ������

���)!#� "�)� %�%� ��"%� �) !�� �������/# � !#%���%�

��7��;�"�9"�����!"#��'#!1�&#4 ���������$����������������

+��&������������&�������*������ ������'��� ��������# ���$���#

�� ����,�����������# ���������# ��������,������������# �����,

��������������������������-./04�"��)�1��!��!�6�$��7��!&+

Page 19: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�C

&�%� �# 1�&#!# ��!'��"�;%� �!"#��'#!1�&�= %�&���)��7+6�&#�

�����$!��";�"�!&�=����!&��%�6+!�1���!&���&#;�6����'�;%�

6�"#6�"�;%��!"#��'#!1�&�%�&���)��7+6�&#����+A��!&��

��;+!�!&�4��!'��"�;%��!"#��'#!1�&���7�&#!�&#%�)����1�=

�&#�!�%� � '���!�%�= ��'�;%� 6�"#6�"�;%� �!"#��'#!1�&� &#

!�&��7�&#!�&� %�) 7!�!�"#!�%�= 6�"#6�"�;���= ���!�%� �

�+)�1�4���7$#!��!"#��'#!1�&�&#&�%���7�&#!�%�)�%��)�"#�&�=

)���'#!�"� � �9+!�%�9 '��7$#!�%�4 ����"��!� � �7+��!�

�!"#��'#!1�&�&#�����$!��"%�&+%����"#��9�"#%"�=%�����=���%���=

!��'�"��������"�40&#�#�!�%�!#�"#"�;%��!"#��'#!1�&�&#��7�&#!�

+ ����"� �=��#��;�= '�6!��"�;���= �6�/)� � %��+�'�4 �!"#�>

�#���!��!��!"#��'#!1�&�&#�����$!��"�)!����)�+'�6�&+)�6�

���#)�"��&������$!��"%�&��7'�#)������)!�7���#)��;#=

6�"��"��# � ��#'����;#4 �!"#��#���!��!� �!"#��'#!1�&� &#

�����$!��"+�)�=��7!��!&��#$#F 2G4��"��/��!&#���)!#��

&#����7!�"�;%�7��"���!&# %���%�&#,#���)�!���"���7��;�"�6

�����$!��"�6����7��;�"�6�"����6�+;#!&�4��"�#$!�&#+��&�"�

"#���&+6!�'��"�+%#�!"#��'#!1�&#%��"#6#�&7���)+;��!&#�

��6�'�!&#)&#1�����!���!&#!��"�#4

1��������

���#6#,�&�+;#!&�9#"#��'#!��+�%+��!����#6#,�&�=%�&�

�#6�!�<#�"���&+7!�;�&!�6��"# %�,�6�+�"&#1�!&+�+��"�#$�

��+ �!&�= '����= ����!&�= ����+A��!&� � 6�"#6�"�;%�6

�����$!��"�6�40����#6#,�&��+�!)��)+��!�+!+"��!&#+7��>

%��!�)��<+!%1�&�6���#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��4��#6)��#

���#6#,�&�+;#!&�6�'+��&��"��)�+'�69#!)�%#����&+,�6

�"�!&�6�F!��4�#!7��!�6� "#,#!&�6�=6#!"��!�6�#"��)�1�&�6=

�7$��&!�6#6�1��!��!�6���#6#,�&�6�G���+7�!&�%#+"&#1�&#

F%�� "� �+ %+�"+�!# ��7��%#= 6�!&%�� �!�"�+%1�&�G= ��)

���#6#,�&�6�+;#!&�!#�6�"��6��"�!&�%�&��+�#7+�"�""�9

+"&#1�&�40#�6�!8���#6#,�&+;#!&�:F�#��!�!')���$���"JG�)!���

�#!��"�!&�%�&�+"&#;+!������$!��"+;#!�%�)�+;�!�#

�!<��6�1�&#4��&;# ,�+7��1�"#!#�����$!��"��+*

� )#<#%"������'�# %#+6�/)�!�&�"�+%"+��

� 6�!&�%%�6+!�%�1�&#�76#A+��7��;�"�9)�&#���6�7'�

� !#�)#%�"!�%���;�!���7��;�"�9!#+��"��!�6�"#��������$�#6

6�7'�++��"�#$�!#+��"��!�6�"#��F �G

��/�!��7��'7� "�"���%�+;#!�1��6�&+���$�#6#�+;#!&#6

&#!#��7!��!&#%�6��#%�!��"�!�;�!�%�%�6�7�%+;�4

Page 20: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

2

��������������������������

� ����

�23)3)���"1��2

��!#'�)�!#)&#"#"��/��"�%�+1�&��!#�+7�%�'!�"�!�=

��1�&��!��#6�1��!��!���7�&4���6��!���7�&)#<�!����#%��

�����)!����1#��"&#1�!&�&# "�!��)&#)!��"�!�9)����/#!�94

���!�6'�)�!�6�/��"�)&#"#"+"�#$����'+��"��%���!+%�&�

,#7�)���&�"�)&#"#"�#��1�&��!#=#6�1��!��!#�#)+%�1�&�%#

��"�#$#4��&#"#%�&#���"#+�%���!�%�&�!#7�)���&��!&#'�#

��7�&!#��"�#$#&#+��#,�!�6��7�%+���#6#,�&�7)���&�=

+;#!&��+����#!�'��7�&�4

���!�!���7�&�6�7'�)# ���#�76#A+%�!1#�1�&#�)�$�

�)36&#�#1�4��&#,����'�#�&#+��#"��'�)�!#/��"�4��#6)�

&#��7�&6�7'�<#"+���!�1�&��!���)+"&#1�&#6'#!�=��%+�"�

)&#"#"�#,+6�"#�!�1��!�%�!��A#!&��'��&+#��%++��'+4���>

6��!���7�&&#��#)�)���#%#!1�&�%�=���$�7�!�!���#)��!&�

+�"&#1�!&+&# "�!�+)&#1#�#��7��%+&#4����&�$��!��",#����"�

#,�6)�&#��6�;�6$#!�1�6��%���!#4��)�/�&��%���!#�+<�7�;%�

%�!"#%�"=��1�&��!�%�!"#%�"�%+�"+���!�%�!"#%�"F�%���4G4

� �!�"#

����I����������

H�7�;%�%�!"#%�"

4��������������������

��1�&��!�%�!"#%�"

1�������&�� �*���������������������

�+�"+���!�%�!"#%�"

�$�����#����������#����&��&������������

�#,�!�F"��;#"�"�!#6�7'�G��7�&��#�7�!6�"#�!�1#4��)

��A#!&�6�7�%!�&#��"�+!�<��6���!4��/)�!#�"�!�1#F!#+��!�G

�+��!�"�;!�66&#�"+=6#A+"�6=#,�!�&#!#7�#��$#7"�;!�

+"�A#!�9<+!%1�&��#7#�)�+'�66�/)�!�6�"�!�1�6�4��$��#

6�/)�!#�"�!�1#��7��#=��"�#$!�&#!&�9���%"��1�&�+!���6

�!<��6�1�&�+6�7�%�#7#�)�+'�6�"�!�1�6�40##7#=�+"#��

6�#/# �6�'+,�" ,# )&#"#"+ )� ��7�&# �)= &#7�%= ��&#"6�����=

Page 21: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

6� �,!+ %�!"���+ � ���+A��!&#4 ��/#6� 7�%�&+;�"� )� &#

%�6+!�%�1�&��%"����!��#!7��!�6��%+�"�6�)&#"#"�40���%+�"�

�+$�"!�7���7�&6�7'�4��%+�"�6�&#!&�&+�"�+%"+�#6�7'��

%�!"������&+��7�&6�7'�40��'�)�!#�+�7!�6!��/!#&#��#

#,�!�FE5BG6�/)�!�9�"�+%"+��+"���&#6#��7�&#4��%+�"�

)&#"#"�%�&��$�'�,+&+6�/)�!� ��7�& �"���&+$�'�"�6�7�%

�)�����94��!#6����!&#=!����&#��)$�1��!&�7���&#6#��!�9

'�)�!�)&#"�!&�"�6�'+� "#"�"�!��6���!6�7�% "�,#�#7+�"���"�

+)+$�%�6� "��&!�6��#%�)�6�6�/)�!�9�"�+%"+��40�6�/#

�)�"�)�)�/��"!�9)�+ "#!�9=#6�1��!��!�9��"# %�,����>

"# %�,�+;#!&�4��!���%+�"�=��7�"�!����!#'�"�!�=6�&#!&�&+<�>

7�;%#�"�+%"+�#6�7'�4��/)�!#�"�+%"+�#�)�#A+&+6�/)�!#

�����$!��"�����'+���&+"#6#�&#7�%�6��#%�!�&#��&#,�&#=6� >

�&#!&#���7�&��!� �!&�%��7��"�"�%/��"�4��"��/��!&��+��%�>

7���)�!��+��6��/!�%���"#"���!"#!7�"#"��%+�"�%�&�+"&#;+

!�6�7�%=#,&#�/!����&#6#"�9��%+�"��4���#�*�����"�* ��

"&�"�*��"� ����$!����������"��'� � !��� � �"��� � �������#�*���4

�#!7�"�!���7)�$�&#��&��&+&#�#%�)��+!#+��!�=%�&�"��/#!��4

���1#�#���+"�)�=�"��#!�����#6!�7����6&#!#4�!<��6�1�&#

�����&#"�7���&#6#��7)�$�&�+;#!&���%�+��7#+6�7�%4�#A+"�6=

��%���7)�$�&# &#�"��#!�"�;!��)�#A#!���&#6#4�#)!�6

%�)�&#+��7�!<��6�1�&������&#"�7�"��#!=6�/)�!#�"�+%"+�#7�

"#&# "�!#�����&#"#���"�&+"# %���&#"�&�#7����6&#!#4

���"��&��#��"�!&#&#��+�&#%��%��� "��6�$���� %�)#"#�6�>

!���!�%��"�;%���7)�$�&#���6�/#6�;# ,#���6� �"�8���7��#:

6�'+,!��"�4

�"(35"����"5��+�"1��2"

��,�!�;#����7�&� ���%��+���9�,#!�+�#)�&�"��&�%�6

)��1����!�6�F�%�� 4G4

� �!�$#

��M��������������

�4 ��7�&&#�#%#!1�&�%����#)�)�&�

4 ��"+��1�&����%+�"�+"&#;+!���7�&

-4 ��7�&�$+9�,����6&#!#+$���� %�6=���9��� %�6

���1�&��!�6�6���+

(4 ��7�&�#��&��&+&#+)����1�*9���7�!"��!��#�"�%��!�

54 ��7�&!����'�#��)�&��#+"����!�!#�#%#!1#*

%#<���%�+)��!�

���%��6��!���#6�)��"��!�

'�+$�6�"���%���#6�<�!�&6�"���1�

Page 22: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� ���6��!���7�&&#�#%#!1�&�%����#)�)�&�4D�7�!������1

F#�"�%��!��9���7�!"��!�G��7�&���7��%+&+�#6#A+)&#1�6=

��� �#%#!1�&# ��"�&+ ��"#4���4 )�&#!;# ��7�&# %�!"���+

'��#���&#%�!"���#"�+��4��!"����'��#�"�+����"�#$!#

�+)�$�)�&#;!#�&#)���4��%�!"�'�)���7�)��+7�!&��

%�!�;!� 9�)�!&�4 0# �#%#!1�&# ��"# �+ 7� �+ )&#1+4

�#A+"�6= ��%� )�&#"# �"&#;# "# &# "�!# &#)�!�"#!�6

$�7�!�64

� ��"+��1�&����%+�"�+"&#;+!�)&#"#"���7�&4��"+��1�&�

���%+�"�+"&#;+!�$�7�!+�����1��7�&�4��"+��1�&�&#

+!+"��!&���������)�!���1#����"����7�&�=���%+�"�&#

�#7+�"�"�!"#��%1�&#��%���!�64�� �&#!&��#��7��%+&+%�&�

&#+"&#1�&7!�;�&!�&�4��"+��1�&��+;#!&#�#!#6�'+�)�&�"�

F�%��-4G4

� �!�%#

��0��������������

�F&#)�!�"#!�6�7�%GNDF&#)�!�"#!��%���!�GO�

F&#)�!�"#!���'�!�7�1�&�6�7'�!�$�7��NDG

�F&#)�!�"#!���'�!�7�1�&�6�7'�!�$�7��NDGND�O

�F&#)�!�"#!�!����'�!�7�1�&�!�$�7��ND�G

� 0�&#%�6!��6��!�'��7�&����6&#!#�#��&��&+&++$���� >

%�6=���9��� %�6�)�+ "#!�6�+�"�+4��7�&&#)�!�6�>

;�!=�"��!����6&#!&����1#�4���6&#!#+$���� %�6�+�"�>

++%�&+;+&+���6&#!#<+!%1�&#����1#�+!+"��!&#�"�+%"+�#4

���9��� %��+�"�+"&#;#!�#6�1��!��!#%���%"#���"�%#�

%���%"#���"�%# ��!� �!&� ���$#4 ���6&#!# + ��1�&��!�6

�+�"�+ +%�&+;+&+ +"&#1�& ���$# !� !&#7�!+ !#����#)!+

�%���!+�)�+ "�+1&#��!�4���6&#!#+&#)!�6�)�+�"��

+"&#;+!�)�+'�)��+�"��4

� ��7�&!����'�#��)#+)����1�=#�"�%��!��9���7�!"��!�4

��&#"#!���#)+&#%��7��7��;�"#��7�&!#�"+�!&##+�)!��+

!� ��#1�<�;!# %�6��!#!"# ��� ��)�+;&�4 � �)!��+ !�

�7#)$#!���)�+;&�)�&#"#!�&���&#+;�&#�"����"�6�=�7�"�6

+;�&#�"�/��1�640�&#���6&#�9���7�!"��!#���'�#��&#4��"�

"�%�)�&#"#�#!�&���&#�%�#,#=�&#)�=�+/#�%�!�;!�9�)�=

"� &# #�"�%��!� ���'�#�+ '�+$�66�"��!�6&# "�!�6�4

��7�& %�&� �$+9�,� ��7��;�"# �7#)$#!#%�6��!#!"# �

��)�+;&� &# ��7�&!� ���'�#��&�4��&#"# ��"��#6#!� +;�

&#�"����"�6�=+��"�#$�&��9�"��!1#"#��+/#&#���6&#�

��7�&!# ���'�#��&#= &#� &# ����+"!� !#%���%� ��7��;�"�9

Page 23: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-

%�6��!#!�"� � ��)�+;&� F7�9�,#!# �+ <�!# 6�"��!#

&# "�!#�'�+$#6�"��!#&# "�!#G4

� ��"��!���7�&���&#)�"����!�!�������*

�4 ��7�&!����1#��)#+%#<���%�+)��!�6���1+=�)'��#��#>

6��"�����6�4��!"����'��#��&��&+&#�#���&#%�!"���#"�+��4

4 ��7�&!����1#��)#�)���%��6��!�'��#6�)��"��!�6=

"�7!�;�)�)�&#"#���&#��7�&�%�!"���+�"�+%"+��$��/#

"�&#�++�)!��+!��"�+%"+�#)��&#�)"�&#��4��&#"#��7>

�&#%�!"���+��6#!����&#!#'�%�!"���+ �%#4

-4 ��7�&!����'�#��)#�)'�+$#%�!"���#)�<�!#%�!"���#=

"�7!�;�)�)�&#"#���&#)�$�&#%�!"���+#��%�9��%�#"�

+�)!��+!�<�!#��%�#"#4��&#"#,#$�"������$!����&#

+9�"�"�#��%+���"+)&#6��+%�6�=!#'�6�!&+"#!��%+

���"+&#)!�6�+%�6F�G4

����������&�������$�*���������� �������������' ��$���������#

!�����������#�������������&����������������-�����6707

� �!�&#

��0������������.0�������������0�0�

��+$�6�"���%�

H�!�6�"���%�

��6+!�%�1�&�

��+ "#!#&# "�!#

��7�&+"�6��)�+;&�6���&��&+&#�#��"��#6#!�)�$�

)�&#"#6�'�� �)'����"� <�7�;%�6= #6�1��!��!�6= &#7�;!�6 �

��1�&��!�6 7�9"&#�6�4��+$#6�"��!# &# "�!# %�� "� �+*

�)�/��!&# ����/�&�= %�#"�!&# � %���)�!�1�&� 7�9"�&#�&+

+��"�#$+#��%�96� �,�%�)�&#)#!&�=�+7�!&�=�"�&�!&�=9�)�!&�=

"�;�!&��)�+'�9�%"�!��"�4H�!#6�"��!#����)��"�!#&# "�!#

+%�&+;+&+6�!��+��"�!# &# "�!#%�� "� �++7�6�!&# &#�� �

�)�&#�!&#="#&# "�!#%�&#�+��"�#$!#7�6#A+)&#���!&#�

�%���!�64H�!#6�"��!#�%"�!��"��$+9�,�&+6��#6� �,#

���"�&+� �%#=+7�)�1�6�%�� "��+9�"�!&#6���9��#)6#"�4

��6+!�%�1�&�%#&# "�!#��"�#$!#�+7���7+6�&#�!&#)�+'�9

� ���"�"� �7��/��!&#4��7�& �#1#�"�!�' &#7�%���#)�"��&�

�����$!��" ���6�!&� � �$��)# �!<��6�1�&� � ��7+6�&#�!&#

!&�9��'7!�;#!&�4��6+!�%�1�&�"�%�A#�+%�&+;+&##%���#��!�

&#7�% > �����$!��" ��#!��� �!<��6�1�&#4 ��1�&��!# &# "�!#

��#)�"��&�&+ �����$!��"� �!"#��%1�&# � )�+'�6 �&+)�6�4

���9���1�&��!� ��7�& !����A#!;#"� ��;�!&# #6�1��!��!�6

Page 24: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(

��#7��!&#6��!"#��%1�&�6����$�6%�&�'�!&#'+&#4��7�&

"# #6�1��!��!# ��#7�!��"� ��� ��&#,�&� �&+$��= �76#A+

!����A#!;#"� � !&#'��' !&#'��"#�&� ����"��! &# ��� !�

��7�&+��#7��!&�F�""�19#6#!"G)&#"#"��6�&%#4

�!'�(���) ��*+���� ,��!�! ��-'.� ��*��. -���*�'���!

/�.�',���!'.�0���0'.�0�����1.�2

� ��;#"!���#7��!&#*�76#A+ >-6&#�#1�)�&#!;#��%�7+&#

!#)��%��6�!���&+,#��1�&��!#�)'���#L

� �"���!&# ��#7��!&�*�) (>36&#�#1� )�&#!;# ��;�!&#

��7��%��"�;��!�#�$�"#�&�����$#%�&#"�!��+L

� �%"�!���#7��!&#*�)�$��)3>@6&#�#1�)�&#!;#�#�#

� ##/#7�&#)!+���$+="��/#,�!&#7�!+!�%��!��"�%�!"�%"L

� �!�'��"�+%���#7��!&#*��%�!� 6&#�#1�/��"�)�&#!;#

�##/#�7�)�+'#���$#=�!#��6�7����6��!�'!&#'��"#�&�

F��!�P��"9=�CE GF G4

�#7��!&#6�/#6�)#<�!���"�%�����7!�&+�&+$��40�&#

���#$�!��&#,�& � ��#)�&� %�&+ '�&�6���#6�)��'�& ���$�4

���7!�&+ �&+$�� ��;�!&#6� +;�"� #, + "�#!+"%+ ��A#!&� �

!��"��&�6�"�&#%�61�&#��'/��"�4�%���6�'6&#�#1�/��"�

#,�#��7�&������$!��"�7��/��!&��%�!"���##6�1�&���"�

"�%� �6� �&#!&� ����!���!&� �)�&#"#;�!�)��6�"�;�! �%�%+

��6��#'+��1�&��#7��!&+4��#6���##!���!++���9���1�&��!�6

� #6�1��!��!�6 ��7�&+ )�&#!;#"� ��7��%+&#6� "�� �"+�!&�4

����"+��!&!�7��&#�"�)�&��6��#'+��1�&#��!"#�#���#6�

��&#"+4 �� ��&#6# ���9 !#%���%� 6&#�#1� �����&# ��A#!&�

)�&#!;#&#+�6&#�#!�!���'�!�7���!&#+!+"��!&#'��!&�%�'

��&#"�F+6���"��#=�#'+����"�����!&#=���/�"��%���!+�7+%�#=

��)��"��#)�)��+���%�#"+G����6��!������!&#'��"#�&�&#

��6�'�!&#+�#'+��1�&�"�9+"&#1�&�4�%�)�+'�'�"�#,#'6&#�#1�

)�&#!;#%�#,#��#6��"+�!&+%�&�&#!�7�!���"�+�&+$�=�"�)�&

+ %�&#6 )�&#;!# <��6��� &�%� #7��!&# 7� ���6��!�'

!&#'��"#�&�4��&#!;#�)'����!� �7��7# ��1� ��%���7�1�&+

!&#'��"#�&����6�&#9�6�'+'+"�!&#64�)"�#,#')�)#�#"�'

6&#�#1�)�&#!;#��;�!&#+;�"�+6&#"!��"!�6&#�!#%�6+!�%�1�&#4

0�#,��"+��!&&#7$�'"�'�!�7�!�"�)�&!�6&#�!#%�6+!�%1�&#4

�"�6�"+�!&+)�&#!;#�#�6�&#!�6&#�!�=)�&#!;#&#!�+;���

)�,#!&#'��6�&#9�7�7�"��6�&#9�)�����'4�%�)##"�'�

)#�#"�'6&#�#1�)�&#!;#&#��7�����'�!�7���!���&#,�&�#$#�

��;�!&#�9�,�"�+��"�#$+��'��!� �!&�7�)�$��!&#��7��;�"�9

�#�%1�&��))�+'�9F��#!���!=��#!���!=�CE5GF-G4

Page 25: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5

)� ���8"���1"� �"1��2

�)#&����#%�!1#�1�&�%�&6#)�1�!�%�&�%�$�����7� ��&#�7

��"��/��!&��+"&#1�&�6����6�!&%���"�6�=%�&#;#�"��+#�6�

��!�&"�+)!�,�=6�'++7��%��"��$!��6��!��"�<#"+��4�����;!�

���6&#� $�� &# �"%��,# �7 �CEC4 '�)�!# )� !#)��"�"�% <��!#

%��#��!#6�/#)�#�"�)�)#<#%"�+6�7'+4�"�����%#&#)!��)

"��+,+�6#��;%�9!����A#!;)���A��#�� "#,#!&�6�6�7'����

�#A!#6�/)�!#����7� �#�7!#)��"�"%�<��!#%��#��!#4�#)!��)

E22)��522)&#1#��A#!�9+�&#)�!&#!�6��/��6� �6�",#

<#"��!���%�9��!���!)��6%�&��#��#��7!�&#��6��<��6�1�&�6�

!���1+�"�&#�+=����+"!�&#6#!"��!��#"��)�1�&�4�!��#)�"��&�

��6�!�&"#/��$��%� "#,#!&�6�7'�=����"�&#�+$"��!���7�&!��

!#+���� %����$�#6�+���&#)%�!7+6�1�&#��%�9���%�&� �#!#

�#<�#%"���&+!�<�7�;%��7'�#)4���,#!&#E22)&#1#�)��A#!&�)�

)#�#"#'�)�!#%�&��+$����7��/#!�+6&#�#!�&%���;�!���%�9���

7���&#6#"�+)!�,#=��%�7���&#)��+7!�;�&!�6�!&��)��6�&+

Q�����)����&#%�F��"+��%=�CC@GF(G4

�����"�"+)�&�+����/)�!�%�&/+��!�&��"�+)!�,��)&#"�!&�"+

!� !�;#��6� �+����%# ��!'�"+)�!��!# �"+)�&# � "�+)!�,� �

)&#"�!&�"+���&#%�!1#�1�&#&#%�!7+6�������%�9��3�B/#!�4

� ���6 "��6#�"�+ ���"�"�% "�+)!�1� %�&# �+ %�!7+6����#

��%�9���7!����&#-�B4��%�!6�1�!&�;#)����"�"�%&#�7!����

5BF����� ��+�4=�CCCGF5G4

��"��/��;�)+9�!����1&#!&+&+)�7����&#!�)+9�!����$�A�

222)�(222"�%��;!�9 "���%�� ����%#%���;�!#+'�&�;!�'�

6�!�%��)��"�6�/#�6�!&�"�%���;�!+%���%�%�&#�"�/+<#"+�+;�%

7� 2B�"�%�A#�+7��%��"�<�1�&��!#�$!��6��!��"�=� "#"�"�

)�&#��# 6�7'� � �6�!&�"� �#+%+�!+ #��;�!+ "�&#�� � '��#4

�+ #!&#6�&%#+"�+)!�,�6�/#)�!�&#"�'�6��+"#'�$�++;#!&+=

"# %�,�+;�"�!&+=�&# ��!&+���$�#6�%�9��"+�1�&�="+6�;#!&+

7!�;#!&��!��"�%+ %����!&�F���6�!)=?����!= 22 GF3G4

��"+)�&������ ��+�4=�CCC4((=� B����"�!�1�&#+!#%�

��&#6#�+ ���4����6"��6#�"�+&#�+ ��� (=52B"�+)!�1�4

��%�! "�)���7�)�6�1�!&����)��+ ��2=@B����"�!�1�4

����)!� �# ��#,�� $��& "�+)!�1� %�&# ��)#4 � ����"

�"+)�&�+����/)�!�%�&/+��!�&����"�"�%7�����#!�9"�+)!�1�

$��&#@@B4�)7�����#!�9"�+)!�1�5�B��)�+�6&#!�6�=�(B

��)�+!�,!�&�6&#!�=( =5(B!��)�)�!�����+"�� �6!�'�

#!#�'�&#= � -C=5B!��)� )� &# + %�!"�%"+ � %#6�%���&�6�=

)�6�6�������6F����� ��+�4=�CCCGF-G4�#"�6�/#!#'�"�!�

)&#���"�!���7�&6�7'�4

Page 26: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3

�&#���!&# �"�#�� + ���"�"�6 "�&#�+ "�+)!�1� ��#!��� !�

<#"+�40�&#%�6���)+�&#!�9��7)�$�&�%��!�;!�'�"�#��=%��"�7��

��!&�6��#7�!�9��6�!��"�#��+7��%+&+)�/�;�!#�"�!�1#+

�)�#A#!�6)�&#���6�6�7'�'+$#��&#)#!)��)�%#'��!#�

���!�#�%�!�;!���"�+!�+6��+4

��������� ��������9����

�"&#1�&�!����#6!��"�7� %��+7���;�!&+#,��#%�!1#�>

1�&�%��+"�#!+"%+%�!1#�1�&#4��&�/!�&��"��7�$+)+,#)�&#"#

&#)�!&#'��6�&%�+"�+)!�,�)�$��&#)#=�7$&#'�� "#"!#

"���=��&#%�#�)�!�&#�7��/#!��"�#�+4

��!�6�"��!��"�6+��1�&���"�#$!�&#7���!�!� %���%�

+��&#94�!�'�)&#1�)�!��!#)�$�&+��!+6�"��!+�"�6+��1�&+4

��!�� &# )�&#"# �&#)#,� $#$�= + �&#)���1� ��� 9�)���1�4 �C324

'�)�!#����&#;!�&#)�'�)� !&#)�&#"#���#���%� 22��"�+

�+"+=�)�!���#���1&#!&+&#)�����&#)�522��"�+�+"+4

��7!�"�&#;�!&#!�1�+"&#1�&���!#6�"��!#�"�6+��1�&#!�

;�"�!&#=����!&#���/!&+F�J#�#�=�C@@=?�!!�<��)=�CC54GF@=EG4

���"�&� ��#7�!��" �76#A+ ��7�&� 6�"��!�9 &# "�!� �

�#�1#�"�!�'�%�'!�"�!�'��7�&�4�#�"�$+���!��"�6+��1�&�

�&+�&�!&#6 �6� +"&#1�& !� $�/� ��7�& �)� � ��+9�4 ��!&�%

#�"�$+���!# �"�6+��1�&# ��#7�! &# � 6!�'�6 ���$�#6�6�

+;#!&�+%�&+;+&+,��)���#%��&+4

�!�'���"��/��;��7!�!�"#!�1��6�"��&+)�$�"#�#�7�&+

"�#$��� 7�$��!�"� 7� �+ )&#1+ ���&# ��6# '�)�!# /��"�

F?�!!�<��)=�CC5GFEG�"�$�)���6�7'+��&#6#7�$��&+��7�&

&#7�%�=6�"��!�9&# "�!����1�&��!���7�&4D+&�1��!<��6�1�&�

��"�#$!�97���7�&�)!�9��)�+;&�+6�7'+!#6�/#)���7�"�

�)"#�#�7�&#%�&�&#;#�"�'��!�8$�$J>��"#�:4

� ���& '�)�!� /��"� )�&#"# ��7�&� �#�1#�"�!+ 6��+

�)'����&+,�9!#+��!�+��+ !�6%��"#%�+40�6���<��6���

�#��+ �!&#6��!�97+%����7'����6��&#;�4��7�%&#�)�#)��

��#1�&��!#!#+��!#)�$+)+�#1#�"�!�7����$�"#7+%�#4��

"���!�7+%���$��%+&+6�7�%4�6�"���#)�&#6���)�&#"#

��"�+!� �#1#�"�!�7�'��7$+ � ��"�6 � ��7��%��!&#'��7$#4

D+)+,�)��+'��7$��6�"#6�"�%�+�)!��+='��7$�+"�)�$�

6�/#��6�,�%��!�&#6��7�&+6�"#6�"�;%�9�����$!��"�4

�6�"���#)�$�&#7�;!����$�#6�+)&#1#6�'��$�"���#7�!�

�� �"�#�!�6 "�+)!�,�6�4 �"�#�!� 9��6�!�6�'+ !����"� !�

�$!��6��!+ ��7�!+4 ����$�A�!&# ��� �!9�$�1�&� 6�&#!&�

Page 27: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@

9#6��<#��;!���7�&4��"�#�!�&"�+)!�,�)���7�)����$�#6��

�;#%��!�6 ��"#����7�1�&�6 F��"+�#% �CC-4GFCG ��� �#7+�"�"

;#�"��6�6�6+1�!&#�)���#%��&+4

��&#�9#6��<#��=�$�;!��)'���!�7�&#7�;!���7�&=��7�&�

�#�����&#+6+ %�66�7'+4�+ %��$�;!��6�&+� #&#7�;!�9

���$�#6�4

�6�"���#)�,#6���)�&#"#%�&#6+��)�"#�&�,# ,#'���#

� +��"�#$�&��&+ )+�&# ��&#;� ��7�"� $��&# &#7�;!# &# "�!#4

��/����"= 6!�'� ��)�"#�&� &� !# 7!�&+ %�%� &# �/!� ;�"�"�

)&#"#"+4�#��&#;�=��7+6�&�#�!#��7+6�&�#���)�!��#��7�&+

��!"�%�#=�&#;!�%��7!�;#!&�4

�7!#!�A+&+,#&#)�!#6�"�;!�'�#6#!�7�+;#!&#;�"�!&�4

��7��%#�)"��'�)�!#�+!��6��!#4�#%�)&#1�,#$�"����#6!�

7� ;�"�!&#+)�$��) ;#"��� '�)�!#L)�+'� ,#$�"� ���#6!�+

�#)6�&'�)�!����;�%�)#�#"'�)�!�4�&�6�!#,#6����"��&�"�

)�&�'!�7+8+����#!�'��7�&�:4F�2G��#6���##!$#�'+%�)�&#

6�7�%���#6�!7�;�"�!&#=!�"%�'�!#,#7�+�"��"�4F��G

�)!��6��#!�')&#"#"�����6��!�6!&#'��"#�&#6;#�"�

)#"#�6�!���9�,#��)�&#"#��7�"����$�#6#+;#!&�4���$�#6�

��!�9�)!���+7��%+&+)�)�&#"#'�+%�7+��"�#$!+6�7'+)�&#��

���"�#��6=��!�$�6�'��$�"�+��"��&#$�&#!�7���!#%�'!�"�!#

<+!%1�&#4��!� �7��'�!&# �"�#�+ ��� !����&+ "�%�A#� +7��%+&#

�#��'�!�7�1�&+ 6�7'�= ��#,��&+,� �#1#�"���%� 6&#�"� 7�

#%�1�"�1�&�%# ���)+%"# F��"+��%= �CC@GF(G4 ��#,�!� &#

�#�%"�!��" )&#"#"� � !&#'� %�!� "��% � ��!� �!&# ���"�&#

�6�+�7�!���'�#��!�4

�"1��2��1+"�1�3: ;�<+����3=���)"

�76#A+ �3'�)�!#/��"�)# ��&+�#6!�'#���6&#!#+

6�7'+%�&#�6�'+,��&+%���)�!���!&#��%�#"����;�!&#��7�&

&# "�!���"�#$!�97�$+)+,�/��"4

��$����������������

0��'�)� !&#)�&#"#6�/#�7�"�"��1�%�=���!#6�/#�7�"�

$�1�%�4�����$!��"�/!&#"��1�%��!�&#��6��"����'!����)

6�7'� )� �"�����4 ��!�/��� &# ��#7�!��" ��#1�&���7���!�9

��)�+;&� 6�7'� 7�9��&+&+,� 6�&#��!�%�6 ��&!�1�6�4

��6+!�%�1�&��76#A+��#1�&���7���!�9��)�+;&����"���&#$�/�

� +;�!%��"�&�4 ��#<��!"��!� %��"#%� <��6��� !�6&#�+ �/!&#

$�1�%��64 ��"�#$!# �+ �!<��6�1�&# �)!�' %��"#%�� %�&� ,#

Page 28: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E

��#<��!"��!�6%��"#%�+)�"��!<��6�1�&#���%�1�&�="�%�)��!

6�/#+����&�"���&#����)#�!�4��#1�&��!���)�+;&#6�"��!�'

%��"#%����#6�"��!� %��"#%�= �"������'��67� �#%#!1�&+

��%�#"�4 ���6��!� 6�"��!� %��"#%� ��&# ��'!��# 6�"��!�6

!#+��!�6��#A!#6�/)�!#4��!�;!��%��!�"�9!#+��!���#!��#

���+%# 6� �,�6�4 ��"�#$!� &# �+��)!&� %��# 6�7'� �

�+�%��"�%��!�9�"�+%"+��4�%� #�"#'�)�!#��#7�!��"�76#A+

"�9�"�+%"+��&#��!�/���4�#�"�$+���!��+�"��)�/����!�"#/+

"�%�)�!#)�A#)���)��$�1�%��4����6�7�%��7�!���%�#"#

��"��!������'�A��!&�9����'��64�!&#�/�!)��6�#/#

%�&�7�9�,����1#)+���!�+;#!&#=��"�+;#!&�%�&�&#����+"!�

%�)�)�&#"#�$��&�!#%+�)�#A#!+�%"�!��"4�#)!�6!�+;#!�

�/!&�$�1�%��6��"�&# "��&!�+��6,#!&+4��)�����+&#6�

�/!&+$�1�%��6=!#6�/#6�$#7$�7��!�9'�!'��&�%�&��'��&+

��#)� !&++��'++6�"��!�&�%"�!��"�4D�7��!�'�!'��&����6�&+

8�!�+":1�&#�#6�/)�!#%��#= "�7!�;�)��+�!�7�9�,#!�+

���#%"�6�6�"��!#%�!"���#%�&��#�)!���!����!���!&#4�!�

�+=6#A+"�6="�%�A#���#)�"�+����"��&�!&�!#�&#�!#%�!"���#

+;#!&���%�#"�40�)�!�;�!���#7�!��"��76#A+6�/)�!#

%��# �$�7��!�9'�!'��&���)�'!+"� �+6�&#��!�7�1�&� �76#A+

"�#,# � #�"# '�)�!#4 0# #7# �+ ��� �/!# %�)� )�&#"# +;�

&# "�!#%�� "�&#����!&#4���;#"%+�&#�!�6�������%�#"+

%�&� ���"�&# �+"�6�"�%�4 D�7��!� '�!'��&� �6�&+ ���#$!#

�#1#�"��#7�!#+��"��!�6�"#�)���6�!=%#6�&�%� �+��"�!1�

���$�"��/!�7�%�!"���+��&!�9��%�#"�4��!&�%)���6�!�

&# '��!� ��7��' 7� ��"# %�,# ��%�#"� + ��1�&#!�"� �

���%�!��!��6$��# ,+4��)�&#)�&#"#+)�$��)�> '�)�!#=

)���6�!�%� �#1#�"��� �# ����)!���#,��&+!�)#!)��"�6�

!#+��!�+$�7��!�6'�!'��&�6��)���6�!�%���7�!��#+"�&#�+

��#,��)�)#�#"#'�)�!#4����6�! "�%�A#� �'��+��'++

��%+�"+7�)���&�"�7���&#6#�%"�!��"�40�6�/#�$&��!�"�

7� "��+)&#1�"�%�7�)���&!�7���&#6#"�;�!&�=�%�%�!&��

�/!&#$�1�%��4

�&�������&��������

��)�)�6�"��'�)� !&#6)&#"#"+���������%+=�!�,#

!�1�"�"����%+7�%�&+6�!#,#6���'�)�"� "���#)�"��&�=�%�

!�6)�&#"#!#%�/# "����%���#)�"��&�4��)�&#"# ���!&#7!�;�

7�)���&�"�6�1�!&����%#�������+4��� ��&#)#,#'�)�!#

)�&#"# ,#��;#"����%�7��"��$&#%"# ��� �&+)#+ &#)!��"�!�6

�"#�#�"��!�6<��6�6�4�+!1#&#%�+'���!�&�6�%�&#��#)�"��&�&+

�+!;##7��%#4��&#,#,#$�"�%�+'�%�+/#!!�7�67$�&#!�9

Page 29: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C

6���9%�+'��4��&#%,#$�"�%�+'%�&���#)�"��&�'��+��

)�&#��!�&#7�!�'#4��)��#) %���%�')&#"#"���$��&� ��#

%���)�!�1�&��)�&#"#+��"�#$�&�����"#�#,�6��#1�7!� ,+4�

)�$� �) #�" '�)�!� )�&#"# 6�/# �7#�"� "#�" ����1>���"

�#%#!1�&�%��6�/#)�/�"����%+"����)!�69�"�6=%��+&#"

7�%�!"���+���%#+����!&+4��&#%�6�)+�&�����1�)6�&6+!�

� ����1 ;�&#%� &# 6!�'� <�#%��$��!�&�4 �#��"�!� #��;�!�

��#6�"��!�'%��"#%��=%�&�&#��#1�&���7���!7��#%#!1�&�%�=

"�&#�/!�+%�6��#%�!�6��&!�6��%�#"�6�=&# #�"�+"�

#,�+;�&#%�+�)!��+!�6�&6+!�4�#A+"�6=)&#"#"�#<�!#

6�"��!#�����$!��"���%�7+&+ ���%+��7�&!+%���%"#���"�%+

F��#"#!&#%�&#�#!#%�)�+;���+ %���$���&#"�#!�!'7��%�>

�+%�%���)�!�1�&+G4��!�+;#!&#����!#=!��4+)�$��)-=5

'�)�!#= )�#�" ,# )� ��#,�!�' $��&� )#!)��"�4 ��)�+;&#

6�"��!�'%��"#%���)'���!�'7���%�#"#��#1�<�;!�'6� �,�

+��"�#$�6,#$�/#���"�= "�+%�7+&#!�;�!&#!�1+)���%+�"�

�$��%+&#6�7�%4

��/!� 7� ��7�& )&#"#"��' 6�7'� &# ��#7�!��" )�&+

�����1�6�7'�40�&#=�76#A+��"���'=�/!�7���7�&&#7�%��

��&�+��6���&#�"�4��7��&#�!&#1���+�1�����+6�=6��"��76#A+

)�&#�����1#6�7'�=�6�'+,+&#)���%�#"��$&#�+%#6�'+$�"�

$�/#%���)�!���!�4D��&#��#7��!&#%��#6�7'���+�%��"�%��!�9

�"�+%"+��=6���'�6�7'��$�7��!�9'�!'��&�=�'��+��'++&#/$�!&+

��#1�7!�9��%�#"��#)�%�!�!#���"�!+!#�&#�!�4

��/!&� $�1�%�� &# ���1#)+���!� +;#!&#4 �;#!&# )�/�!&�

���%#�����!&#���1�"�!&#�+"�%�A#����1#)+���!�+;#!&#4

5���������������� �

H#"+�+)�$��)�5"&#)�!�#,�� #� #)#�!�����1�8�"#���!':

�#<�#%�!����A#!;#"�&#� #;#�"��)#�!�6!�'�64�76#A+�E4

�-(46&#�#1�)&#1�;#�"�+��"�#$�&��&+�$&#�+%#�"#!)#!1�&�6

+��"�#$# � # &#)!# �+%#4 � )�$� �) "�� '�)�!# E3B )&#1#

+��"�#$�&��)#�!+�+%+� #�)��&##4�����#�!����%��!� ,+

+��"�#$#�+%#)&#1��76#A+�E>-36&#�#1���7�&�&+�"#!)#!1�&+

��#<#����!&� &#)!# !�'#4 �76#A+ >( '�)�!# + !#+��!�6� +

���6��!�66�"��!�6%��"#%�+�)'���!�67���%�#"#�+%#

�7!#!�)���;�!&+$+&�"�)#!)��"�+#,#6$��&+4�)# !&�%�"�

!��"�&#+��&#�&9#6��<#��=�+�&#�%�+)#�!�&9#6��<#��6�7'�4

D+)+,�)���&#�6�"��!�%��"#%�%�!"������)#�!+�"��!+"�&#��=�

)#�!�6�"��!�%��"#%���&#+�"��!+"�&#��=)#�!������&#���"#���!��"

�+%#���"�&#�#!�'�� #!�&�+"���&#6#4

Page 30: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-2

�������!�������

��7�% �)�+;+&# � 1��&#�6�= � %���1�6� 7� ���"�7�!&#

1��&#�= <��6���!&+ �"��"#'�&# 7� ����)��!&# ��#��#%�=

6�!�"�����!&+ �7#)$#= #��+�1�&� �#7+�"�"� � +;#!&+ 7�

$+)+,!��"4

��������������� �9�������������

0��'�)� !&# )�&#"# !#,# ���!���"� ��A#!)�!�%� ��%!�%4

.#�"�'�)� !&#)�&#"#,##,�6�"����"+'��"�&+=�+'#����"��'�#�

�)�+;��"�%�&�,#9��!�$�"�����+/#!�'��"�6�4

�>���

�&# ��!&# ���$�#6� � �7#)$� 7�)�"%� "��/� �#�#%1�&+ �

/��� "#!��!� "�&#�#�#�!"!�+)�"�&��"+�1�&�4����6�$�"�

$+)!� � �#1#�"�!� �+ ��"���&#6#�����$!�)� <��"����6� ���

�%"�!��'!�����6��#��#�#�!"!#�"�6+��1�&#4��/!&�&#�����

%�6��#%�!# 6�#/# %�&� 7�9�,� 6�/)�!# �"�+%"+�#4

��#<��!"��!�%��"#%��'���+�#��7���%+<+!%1�&+4�!"�%�A#�

�'���/!++��'++��)!�6��6,#!&+=%�&#��#)�"��&�+��"�#$+

+��6,#!�'%�)��!�"�#$�$�"�+��"��&#$�&#!�4��#<��!"��!�

%��"#%��#'+�����!"#��%1�&+)�+'�9%�6��!#!�"��7� !#6�#/#4

��+1�&��!� 7���/!&+ � ��)!���6,#!&# &#!&#/!�6#A+�'��

��7��;�"�9!#+��"��!�6�"#��4�#%�!#+��"��!�6�"#�� !#+��!#

#%�1�"���&+�)�+'� �9'+ #4�%�6�7�6����6�!#+��!#%��

;��!�#��%#�"��=!#+��"��!�6�"#��$�$���%��)���'#!"�%�&�)�&+

7!�% '��7$#!�1�6�4 ����6�! ��&�6 ���+%�6� 6�)+����

�%"�!��"�!#+��!�4���#6#,�&)���6�!<+!%1�&#6�/#�)�"�)�

%��!�;%# ���%# ��?�4 ��+'� �/�! !#+��"��!�6�"#� &#

!#+���#�"�)R�����R4��R&#!�A#!+'��!�6+!#+��!�6�

%�&�<��6���&+6��#%�+'�#��'��+��'++��!�"#/�#%�1�"�1�&#

��!9�$�1�&#4�!�7�9�,�&+#6�1�&#���)!���6,#!&#="#<��6���&+

�/!+ #7+ �76#A+6���� � #6�1�&�4 ����;�!� ��R !�'�� �#

��#,���76#A+(4�@4'�)�!#���7�!��)�����'��R)��"�/#

�76#A+E4��24'�)�!#4

������������������������

�)�$��)(4)�54'�)�!#)&#1��6�"��&+)����"�&#��7��7�

7� �# � /#�# �9 7!�"�4���"��&�!&#��"�!&���%�7+&#!&�9�

!�;�!��76� �&�!&�4�)�$��)('�)�!#)�&#"# &# �����$!�

Page 31: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-�

+��"��&#$�"���&#�"#;#!�7!�!&#+!��6��"+�1�&�6�4��;�!&#

7�%�&+;��"�4�#"#��'�)� !&�%7!�)�7�%+�!&+���%�!�1#

"�#$�!��14��&#"#!#���"��&���6���"�!&�=#,!�"#6#�&+

��&�9���6�"��!&���"��/+&#+7��%#�����&#)�1#=!��4�"��&�

)��+�)+)��)�&#���!�����=6�/#�"��!+"�&�&#)��)� "�

,#�#)#��"�4

%����� ���

��&#;�"��"#'�&�+��"�#$�&���#7�������!&#���!��%1�&#

)��#���"�'!#1��&4�)�$��)"��'�)�!#+�+��#"+���$���!"�6

)�&#"#,#���%�6�)6�97���;#"�"��/#!&#�&# #!&�=)�%,#

)�&#"#+)�$��);#"�������#"'�)�!�!�&���&#�+"�"��;�6���

��$���!"+ "#�"���&+,��+"##)�$�!� �� "�;�!�+"4�"��"#'�&�

���"�&#���#$!��/!������%�6+ %��+4����"��!&��+��%�7���

)�)�&#"#;#�"�+��"�#$�&����7��;�"#�"��"#'�&#���7��;�"#!�;�!#

��76� �&�!&�)�$� ��&# ���!#%����$�#64��7��;�"# �"��"#'�&#

����+"!#�+�+��"+�1�&�6�!#)���&!�'��%+�"�=%�)�"�#$�

)�!�&#"��)�+%+ "�&#!�&$��&#+)�"�&��"+�1�&�4����&�$��!��"�+

+��"�#$��"��"#'�&��++�#��1�&��%��!�&�6+;#!&#64��&#"#%�&#

+��"�#$�&�� $��&!�&# �"��"#'�&# + ��%+ �&�6� �&# ��!&�

���$�#6������$!�&#&#�"&#1�"�!��7!�!&�4�76#A+"�#,#�

#�"# '�)�!# +��"�#$�&�� �"��"#'�&+ ���;�!&� � �#$� ���

+��"�#$�&�� 8����"!� '���:4 ����"!� '��� ��+/� $��&!�6

�/!�6<+!%1�&�6�=��6�/#)&#"#"+)���'�!�7�����&#6�����

+�6&#����/!&+!��!� "�;�!�4

4�����$������

���&# �"�&#�&+)�%�4��!�&$��&#�"��"#"'�&#!#,#��6�,��%�

!#���"�&������$!��"+�;��!&���'�# %#���%+ �&�!��'

����"+��4 ��) ��7��"��!&� ���%� ��#6� �$��%+ ��� $�&�

"��'�)� !&�%,#��#6�7�9"&#+���/�"����%#��#6��$��%+�$�&�4

��)!��'������=!��4��7��"��!&#��#6�$�&�+�)!��+!�

��#"9�)!���7��"��!&#��#6��$��%+="��'�)� !&�%,#!��"��"�

��7��"��"� ��#6� �$��%+4�#"#��'�)� !&# ��� �#"�'�)� !&#

)�&#"#�����$!�&#+�;�"����6&#!+4

���������������

�;#!&#�7��%+�"�&#&#)�!�)�7$���%�&��)���7�"�!�6

��9�)+)��"�'!+"�9���!���!�91��&#�4

Page 32: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-

�� ����!��������������� �

� "#,#!&#��#<��!"��!#%��#6�7'�6�/#+)&#"#"�)�#�"�

)�%��!�&�9���$�#6�+7�%�&+;��!&+ ���)�6�!&%� �7� !�9

<+!%1�&�4��%�!� "#,#!&���#<��!"��!�'%��"#%��!#+�����9�>

�� %�"#�"��+�#"�&= #�"�&��#)6�&'�)�!�6�'+��%�7��"�

�7!�)����&#;!+ �!"#��'#!1�&+=6#A+"�66�'+���"�&�"� "# %�

���$�#6�+���!���!&++!����&#)=+�&# ��!&+!��9���$�#6�=

+)�!� #!&+7�%�&+;�%�=++;#!&+�7��%+�"�40�+%�7+&#!�

;�!&#!�1+)�&#��#<��!"��!�%��"#%�7�9�,#!6�#/�6%�&�&#

�/!�7�"#<+!%1�&#4�)�����%�&��+��#"��&#�����#)+<��!"��!�'

�#/!&� ���&# �#)6# '�)�!# /��"� �6�&+ !# ��6� 7!�;�&!#

��"# %�,#++;#!&+�7��%+�"��+��"�#$#�7� !�9<+!%1�&�=#,

�+"�%�A#��6�+�7�!��#6�1��!��!�+!��"+��6�4��%�7+&+

#��%+ <�+%"+�1�&+ + �������/#!&�6�= 6�!&+ "��#��!1�&+ !�

<�+�"��1�&#�;�!��#)��6�&+6�!&���&#,�&#6��"�&#40# %�)�/#

#6�1�&#��)%�!"����64

���������!��������������� �

��!# )&#"#"�# '�)�!# %���%"#��7��� �!"#!7��! ��7�&

��#<��!"��!#%��#6�7'�4����&#6#��#"��'�)�!#!#+��!�6�

+��#<��!"��!�&%���6�7'�+�'��6!�6$��&+���"+)#!)��"�4

� ��"� ��&#6# !� )#!)��"�6� �# ��7�&�&+ ��"!� ;���,�=

���'+���&+,� 6&#�"� 7� ��!���#4 D��& ��!���� ��#,�� �#

+$�7�!��)���/#�9+)�$��)-=5'�)�!#4

��/!#$��%#6�&�%#���6&#!#�6�&++"&#1�&!�6� �&#!&#�

7$��&+�#+��#<��!"��!�6%��"#%�+4��&��&+&+�#��#1�&��!�

!#+��!� %�&� ��)�/# �1#"J�19���!= !#+��"��!�6�"#� %�&�

�+)&#�+&#+<��6���!&+��6,#!&�4��)+��#,�!&#�%"�!��"�

��#<��!"��!�'%��"#%��6�/#!�6��+/�"�%��� "#!&#%���;�!#

'�+%�7# + ��&#)�!�6 �#'�&�6� 6�7'�4 ��&� # %��� "#!&#

'�+%�7#7���/#!�&#+<��!"��!�&%���6�7'��76#A+ 4�(4

'�)�!#=+%�7+&+,�!���#,�!+�%"�!��"4��)!��+!�1���+�

1�����+6!�&$�/����"7���/#!&#+)�&#���6�%�&���#7+&+

)#�!����&#�<��!"��!��#/�!&�76#A+-4�34'�)�!#4��%��6+6

��!���� &# + ��#<��!"��!�& %���6�7'� )��"�'!+" + ��# "��

'�)�!# /��"�4 � ��&#)#,�6 '�)�!�6� )# �� �# �/!�

�"�+%"+���!���'�!�7�1�&�6�7'�4��!���#�#$�/##��6�!���&+

!#'��"���&+40�&#<�7�$�'�"�'�#6#!�7�+;#!&#4��"�

��&#6#&#"�#!�!'!��9&# "�!����$�"��/�!4�"�+%"+���!#

���6&#!#6�7'����!#�+���%+�"+4��7�&6�7'����'+���

"�#6#�&#7�%�6��#%�!#6#!"��!#<+!%1�&#4��#�����$!��"�

��)+���+6�/)�!���7�&4

Page 33: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

--

�������

��6,#!&#�6���7��;�"#�$��%#4�%����1�"!���6,#!&#�)!���

�#!���&#;����;�!&#!�1#F�#6�!"�;%���6,#!&#G���!�)�'�A�&#

F#��7�)�;!� ��6,#!&#G4 �6���1�"!� ��6,#!&# �6� �!�/�!

+"&#1�& !� <��6���!&# �$�;�&�4 �$� "��� ��6,#!&� �6�&+

7�&#)!�;%� +"&#1�& !� ��!� �!&# )&#"#"�4 ��7�&#6 &#7�;!�9

&# "�!�#%����1�"!���6,#!&#���"#4���4 �!<��6�1�&��6#!�

1�&#,�$�"�,#��9��!&#!�+%��"%�6��6,#!&+4?����1�6�+�

,# "� 7�)�/�"� !#%���%� ��"� ��� )�!� ���&# !#'� ��#$�1� +

)+'�"��&!���6,#!&#+%���6�7'�4��)���!�!��)�6���"�

1�&#,#= ��)!� ��6,#!&# �# �&#,� #, �A#!# ���%# 1�&#,�4

?J��11�6�+�=%�&�&#"#6#�&!��+)��!�%+<��6���!&+��6,#!&�=

��)��/�!&#$�7�6���6&#!�6�7���&#6#��!�')&#"�!&�"�4

�#+��!�+9J���1�6�+�+��7�&�&+���%�%�6��#%�!#)#!>

)��"#= ��#1�&���7���!#7����$�"+��"+#�#%"��;!#�%"�!��"� �

<��6���!&+��6,#!&�4�#7#�76#A+9J���1�6�+��=%��#6�7'�

���6$�;%�'�+�"��=����)!�6�&#��!�7���&+�76#A+ 4�-4'�)�!#4

�#��%�%���;�!���6,#!&�)# ���#!#�&#�!�40�%���6,#!&#

&#�6���1�"!���6,#!&#4F� G

������� "5����:3�"3� �"?�2"

�!)��)+��!�����"+�+;#!&+7�9"�&#���7!��!&#��7�&�

��%�'+;#!�%�=!&#'��'�"���+;#!&��!&#'��9!#+����7�&!�9

<+!%1�&�4��"�#$!�&#���7!��!&#)&#"#"�#�!)��)+��!#�!�'#

� !&#'�# ���$��"�4 ��&�6 ����&#;!� )�&#"# &# 6�"#6�"�;%�

<#!�6#!���&#!#'��%"+��!�)�&#"#4.%���%���7�#)&#�+!)&#1#

%�&�!��+����&#;!�4�#�&�1�&#+<�7�;%�6��7�&+&#��&�"!��+

!�&�;�"�&#��7��%#�76#A+9���"#"�;%�'�=����&#;!�')&#"#"��

�"��!�')&#"#"�+��7�#)+4�#A+"�6=��7��%#+�!"#�#%"+��!�6

� #6�1��!��!�6 ��7�&+ ��� $�7� ���"�&+ �;�"# �����&#

���#��1�&#+;#!�%�"�&#%�6 %���%�9�%"�!��"�4

H#!�6#! ����&#;!�' )&#"#"� �#7+�"�" &# ���9��� %�'

��%+ �&��"%���!&�7�%�!�"��"�+��7�&+���!� �!&+4�#)�!

�)��%+ �&�&#���!���/#!&#���;!��"�6#A+����"��!�6)&#1�6

+ ��"��/��!&+ #��%�9 �%+��!� ����"�!�%�4 ��6�"#"�;%�

��"��/��!&#&#"#�6�!%�&��#+��"�#$�&��7���"��/��!&##��%�9

�%+��!�����"�!�%�4��)��#����"+&+#��%#�%+��!#�!�6&#��6

�"%���!&� ���;!��"� 6#A+ !&�6�= �!)� �# "�& ���$�"� "��

!�6�"#"�;%�' ��"��/��!&� !�7�� !��6�"�!� ��"��/��!&#4

F0�'�"7=�C@3GF�-G

Page 34: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-(

�+���"!� !�6�"#"�;%�6 ��"��/��!&+ &# �)��'��<�;%�

��"��/��!&#%�&#����"+&#����"�!�%�+#,�6)#"��&�6�4��)�&#

����"��!�6����%+��!�+��"�#$�6�)��'��<�;%#��"��/��;%#

6#"�)#=�!�6&#��6�"%��,��!)��)+��!�9��7��%�=�!)��#"�&

���#$!� "�� �)��'��<�;%�' ��"��/��!&� !�7�� %��!�;%�

��"��/��!&#4���6�"�!� �%��!�;%� ��"��/��!&�%����!� �++

��'�#)��!&+ ��7�&� )&#1#= ��� #)+%�"��� ;#�"� 7�!#6��+&+

#)+%�1�&�%#�6���%�1�&#%�&#����7��7#�7%��!�;%�9��"��/��!&�4

�!)��)+��!� �A#!� #)+%�1�&� F�!)��)+���J '+�)#) #)+1�>

"��!G"�#$���$���#)�"��&�"��)'���#)+%�"���7���"�#$�6

#)+%�1�&�%�'�+�"����)#�!�'7�&#)�!�"#!#%���"#"#��!"#�#�#

��%�'���&#)�!�'+;#!�%�4��7��%#�76#A+��&#)�!�9+;#!�%�

!�&$��&#6�/#��'�#)�"�!��"�!�%=%�&���%�)!#!�+���1#�+

!��"�#+�;��)�S&#)!�6&#��!#�)'������6�:4����1#�+

#)+%�1�&#6����#����7�"��)��#"���"�%#)��+��7��%#6#A+

�&+)�6�!# "������)!�4��7��;�"��#��A�6�=�6�6���7��;�"#

'#!#=��&#)�!�)&#1���A�&+�#!�%�!�#)�66&#�#1�"�+)!�,#=

)�+'�!�%�!�!"��+"#��!#��"!&#=/��6�+��7��;�"�6��#)�!�6�4

�����%�6+ %��+=�#�#"#��7��%#$�� +4��+;#!���"�!�;�!=

��+;#��"#�"���4�;#!&#$�"�#$���$�"������'�A#!�+;#!�%+=

�!#)� �#+;#!�%6��������'�A��"�+!����&#)�)�#A#!�6

��#"���"�%�6�+��'�#)+$�7�!#�!�������1#��+;#!&�4

������� "5�3�"15��3�3� �"?�2"

% �5"��"%�"15��"�"

� ����"��!&+ �!)��)+��!�9 ��7��%� + �&+)�%�6 ��7�&+

��"��/��;�;#�"�)�&#�#��7�&+"����)�+;&�*

� %�'!�"�!�=�)!����#!��!"#�#%"+��!�<+!%1��!���!&#

� �<#%"�!�=�)!����#!�#6�1��!��!����1�&��!�<+!%1��!���!&#

� ���9�6�"��!�=�)!����#!�<�7�;%�<+!%1��!���!&#4

0�"����)�+;&��&+)�%�'��7�&���6��#����7��&!�)�&#�#

+��"��/��!&+4��)&#��!#�#6#"�;�!&#!�1+)�)�&#"#)&#�+&#�

�#�'���%��1&#��!�=%���!"#'����!�$�,#4

�� ���������&�����

�$��)���)�"�%�7�#�#%�'!�1�&�4��'!�1�&�&#$#7�+6!&#

&#)!��)!�&�/!�&�9��!� �!&�40�&#%�6��7�&�%�'!�1�&#)�>

&#"#"�#$��"���"�%�!1#�"����"���+%�&+;+&+,��)!��#��#6�

��#)6#"�6�=!&�9��)!����#6��%���!�=�6&#�=��76�%=�#��>

�#%"�+���%�#"4�9�,�!&#�#6#!��/�!&#���#%"%�'!�"�!�'

��7�&�4 ���)+%" %�'!�"�!�' ��)�+;&� &# !�;�! !� %�&� &#

Page 35: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-5

�&+)�%�$�,#��'�!�7���!���!"#�!���7�1�&���#)�"��&�!&��#$#=

�%���!#��)#&�4

��'!�"�!��"�����+!�;�!����6�!&�=�$��)#=����&#,�!&��

�)'����%���%"#���"�;!�7���&#)�!1�4��%�'!�1�&+&#�/!�

��/!&�=�#�1#�1�&�=��6,#!&#��7� !#<+!%1�&#4

��/!&� &#���1#�%�&��6�'+,+&#���$�)��#+�6&#��!�

�#�#�!"!#�!<��6�1�&#��!9�$���!#�#�#�!"!#�!<��6�1�&#4

�#�1#�1�&�&#��#)� !&�%���%+�$��)��#!7��!�9�!<��6�1�&�4

�!<��6�1�&����6�&#!�%��7�#!7��!#�+�"�#�#%��!�&#"��!�<��6��

+%�)�#� #'�#)�7���7��;�"#%�'!�"�!#��)�+�"�#4�#�1#�"�!#

<+!%1�&#+%�&+;+&+�%"�!��"�%�� "��+�&#�!��"=��#��7!��!&#=

)��%��6�!�1�&�=6�)#����!&#����&#!"�1�&�4��)�!���"�;%#�#�1#�1�&#

�$��,�6���/!&+!�)�&#��#��)��/�&�=�%�)'��$��!#�#�1#�1�&#

�#�'���6�!���)��/�&%��1&#��!+4

�6�"���#)�&#��6,#!&#7$�����1#��%�&�7�)�/��!�+

�!<��6�1�&+)�$�$���%��� "#!�����$��A#!�7�)�+'#!�6&#�#

F%��"%���6,#!&#G���)+�&#7�)�/�!�!�+;#!��!<��6�1�&�7�

$+)+,++��"�#$+F)+'�"��&!���6,#!&#G4��'!�"�!��"��%�&�

�#�)!���!���6,#!&#=��7��%+&#!�;�!!�%�&����$�7�)�/��

+��6,#!&+��� ����%+�"�4�#%�7�)�/��&++��6,#!&+6!�'�

)#"��&�=�)�+'�7�)�/��&++�&#,�!&+6�'���"#�6��#��&#4�!�

%�&�7�)�/��&++��6,#!&+6!�'�)#"��&�=�6�",#&#��&�"!�

6�!&#���$�#6�++;#!&+4

��� !� %�6��!#!"� !#+����9��� %� ���&#!"���!#

%�'!�"�!#���1&#!#&#���1&#!��7� !�9<+!%1�&�4

�7� !#<+!%1�&#7�9"�&#�&+�#�#%1�&+=���!=��'�!�7�1�&+�

�7� #!&#%���)'���#!� �"��!�6�&#!&�&+,� ��&#"4 �7� !#

<+!%1�&#6�'��$�)#<�!���"�%���&# ��!&#���$�#6�7�$+)+,#

1��&##4��#<��!"��!�� "#,#!&#6�7'�)�#��$�)�)��<+!%1�&#

+�&# ��!&+���$�#6�4�;#!�%6�/#$�"�+�)'����6�$�7�

�6�"�� #��'�# �%�4�!�&+;#!�%%�&�,#)+�&#6����"��6�",#

&#��&�"!�6�!&#��'�# �%�4

@������������������*�� �������*!���������'

� ")�%��&#��!�!�#�#6#!"6����4��&#!;#�)#!"�<�1���7#;%+

���$��%+=$�&�="�)�,��#��;�!�4

� '��.�&� >��6�/#!�6)���'�!�7���6�!� #6����4��7>

��%+&#6�#�$��!#�!##�$��!#%�!1#�"#4�#�$��!�%�!1#�"�

�+%�!1#�"�+%�&�6�6����6�+��&#;�6�4�##�$��!�%�!1#�"�

�+�!�%�!1#�"�%�&��#��% #��#)�;+&+4���;#"%+)�&#"#

�6�%�!%�#"!#%�!1#�"#="#%%��!�&#�#��7�&�&+���"��%"!�

Page 36: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-3

%�!1#�"�4���1#�!�%�!1#�"��$&� !&��&+%�%��+�#�"���

)�'�)��#���%�%���)#4

� " %*�� >�6�'+,+&+��#)�"��&�!&#�"���4�#7�%&#!�&;# ,#

+��"�#$�&��!��+�"���6$���4

� &��� ���>�)�#A+&+�)!��#�76#A+� #%�!1#��"�4

���������������������������������������$�������������'

� ��7+6�&#�!&#�+��"�#$�%�!1#��"�

� �&# ��!&#���$�#6�

� <��6���!&#�)#&�

� %��"�;%�6� �&#!&#

�%�'!�"�!�&)�6#!��#!7��!�6�)���"#"�6�"���#�!)��>

)+��!�6���&�1�&�64�#!7��!�6�)���"#"�)!����#!��!)��)+>

��!���#<#����!&#+;#!&�%��7���$�"���&#"���4�#���&� �C3(4

��7��%+&#���6��!# �#!7��!#6�)���"#"#*%�!#�"#"�;%�= ��+ !� �

�)!�4��%����$���#<#�����+��"�#$�&��&#)�!6�)���"#"���

%�6$�!�1�&+6�)���"#"�!���7��;�"�!�;�!�))�+'#���$#4F�(G

"!���������&�����

�<#%"�!� ��7�&= ���+" %�'!�"�!�' ��7�&�= 6�/# $�"�

��76�"��! + �)!��+ ���;!��"� � + �)!��+ ��7��;�"��"� %�)

�)�#A#!�9 ���$�4 ��6�"#"�;%� ��"��/��!&# �#7+�"���" ,# +

�)#!"�<�%�1�&� ���;!��"� ���$� + �)!��+ !� 6#A+�%1�&+

�!"����9�;%�9 � )�+ "#!�>���9��� %�9 ;�6$#!�%�4 ��)

7�%�&+;��!&� !� !��6�"�!�& ��!�� + ���6&#�+ <�+�"��1�&#=

��!� �!&# ��#7�!� � #6�1�&�6 �&+"!&# �)� )� �'�#��&#4

��%�&+;��!&#!�!��6�"�!�&��!��$���#)�A���)�,#+;#!�%

<�+�"����! 7$�' ���$�#6� � +;#!&#6 6�"#6�"�%# �#�'���"�

�'�#��!�4�)��'��<�;%�����"��!&#,#��"�)�"�����+"!��"�)!���

�76#A+<�+�"��1�&#��'�#��&#=���,#��"�%"+!�&#)�!�"#!#��7��%#

�)'���� �76#A+ ��&#)�!�9 ���$� � %�%� ��&#)�!� ���$�

��'�#)����$��A+&#��&��<#%"�!��"�!&�"#%�%�&#!&#7�!�

�#�1#�1�&���$��)���7��;�"�+�)!��+!�)�+'#���$#4

�<#%"�!� ��7�& 6�/#6� ��'�#)��"� !� �"�+%"+���!�&

��!�� ��� !� ���1#�!�6 ����"+�+4�� ��!�� �"�+%"+���!�'

����"+��6�/#6���7��%��"���#6�H�#+)+���9�>�!���"�;%�>

���9��#%�+��!#�"�)�&#*����!�=�!��!�=<���;%�=��"#!"!��'#!�"��!�4

���1#�!�"#���&�,#���&#)�"��)'���#!��"�#�*�+%�$�"��#��

�"�#�!�6��"+�1�&�6=6�&#!&�"���"+�1�&+����7$&#'��"���"+�1�&+4

��1�&��!������$!��"&#7�+;#!�%�+;#!&#/��&#!&�+��7�#)+4

� %����#6!�'#�"���;�!#�)�+'�6����$��#6+����+�"+

Page 37: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-@

)�+'�94��'+$�"�����+"!�6!�'����$�#6�%�� "��+���$�

���!���!���1�&��!�)&#���!&#=6�!&�%��/!&#��#6���1�&��!�6

)#"��&�6�=!#�)#%�"!���1�&��!�%�'!�1�&�=�7�'!+"��"�6�&#9+

7$�'!#���#"!��"�=�'�#��&��)�+'�4F�-G

����������������

��"���;%# &# "�!#��&��&+&+ �#+�����;!���#)�)��6

�#)����&#)+ � + �����;!� ��#)�)��& )�$�= ��6�/#6� ��#">

���"��"�)��+�!#'#!#"�%��)�#A#!#4�� �'#!#"�%����#6�

)�&# !�6 ��!��1+ � �����#6� !�� 7� ��7��;�"� ��"��#!&�4

�;#!&#%�#"�!&�����"���67�)&#1+!�&#��6�6�"���;%��7�>

A#!&#= �!� �6 "�%�A#� ��6�/# )� ��'�!�7���&+ ��& ��&#"4

�&#"#"��6�'+,!��"%�#"�!&����)�!���!&#'��6��7+6�&#�!&+

��&#"�4 � �)!��+ !� 6�"��!� ��!� �!&# ���"�&# #��%#

���&�$��!��"� %�&# 6�'+ +"&#1�"� !� +;#!&# � 7�9"�&#�&+

�!)��)+��!�����"+�4��'+$�"�����+"!�����%��&��)�����%��&�=

� "#,#!&#%�!#�"#"�;%#����"!##7#=�7� !���7�&!����$��"=

!#���#"!� )�&#"# � ��7�&!� %���)�!�1�&�%� ���#6#,�&�4 ��)

��#1�<�;!�'���7�&!�'���#6#,�&�6�"���;%�'<+!%1��!���!&�

F��7�&!� ���#6#,�& %���)�!�1�&#G �7��/#!# �����$!��"� +

��%�)!#!�6 �%"�!��"�6� %�&# 7�9"�&#�&+ 6�"���;%+

%���)�!�1�&+$�"!��+���$�&#�)�;#%��!�97�%��!��� %+)�$

���$#��76&#�#!+�!"#��'#!1�&+4��'+�#�;�"��"�%��7!�"!�

%� !&#!&#�/!�96�"���;%�9)�'�A�&�F!��4�&#)#!&#=�+7�!&#=

9�)�!&#GS!#���#"!��":=���$��#7+�"�"�+����"+����� �+%����4

��"��!# <+!%1�&# �+%# %�) ��&#)�!�' )&#"#"� 6�'+

��%�7��"�#��%#��7��%#4��"��!#<+!%1�&#�+%#6���&+$�"�

"�;!#��6�"���9+4�#)!��+%�&#)�6�!�!"!�=�)�+'�)�&#

��"���+4�$&#�+%#+��"�#$�&��&+�#+��6���1�6�=��&#��

)#�!�=�%��/�!&#6+��#)!&�&1�"�"�&#��4��%��+%�6���7!�"�

"�)�+'�;�!�F$�6�!+#�!�%���)�!�1�&�G4��"�#$!�&#��&#�!��"

1�&#��' "�&#��4��7�&)�/�!&����%# �)#�))�/�!&� 1�&#��6

�%�6 � %�) ���!&� �# 6�;# 1�&#�� �+%�4 ���!�&# �# &��&�

#%�"#!7�&�%�/����"� � �+;!� 7'��$ �#6�;# 7��#$!��) �+%#4

��!�;!��6�6�)�/�!&#���%#�"�����"�4

%��������������*����!���,�������� �����

&������� �������$�

��)�'����6��)#�!�6�7'�!�&����&#�6�7'�!�&���$�=

��)��7+6�&#�6��"���#+;#!&�"#6#�&#!#!�<+!%1��!��!�6

��7��%�6��76#A+9#6��<#��F�5G4��&#�9#6��<#������"+��/��"+

Page 38: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-E

�))�&#�����#6�1&#��!�=�!�)�&#�� �+7�6���'�;!�����"+�4

�#�!�9#6��<#��+;��)1&#��!#��#6�)�&#���6�4�!�!#)�&#��

!#'���'�#)���"���9����"�;%�=%���#+%+�!+���%+4�#�!�

�����1�6�7'�%�!"��������&#+�"��!+"�&#�����&#��%����&#�

+9�4��&#������1�6�7'�%�!"������)#�!+ �"��!+ "�&#�� �

)#�!�+9���%�4I�1�7�6� �,#���&#"!#��'�!#)���7#�)

�+���"!#6�/)�!# 9#6��<#�#4 ��)� &# &#)!� �"��!�6�7'�

�%"�!�=)�+'�=6�/#;�!�"�&#)!+�))�&#�"���*�+��A��"��

%���)�!���"���%�#"#7�&#)!��%�!"����"#���!�6�����1�6

6�7'� ��� 6�/# $��%���"� �!"#'��1�&+4 ��"#���!� �!"#'����!�

���$� &# �!� %�&� %�) +;#!&� +��"�#$�&�� �$&# 6�/)�!#

9#6��<#�#%��1�&#���+�"�=�9�6���"#���!����$�&#�!�%�&�

+��"�#$�&��6�!&�)����&�9�����$!��"�+�)�#A#!���&#6#4

��6��#%�!��+�"��!"#'��1�&#���!%��!�7�1�&#9#6��<#����;�!&#

�#��7�&�"��+7�!&#64��$��#!�+;���!��7�)�1�=�$&#9#6��<#�#

6���&+�6�"�%�6+!�%�1�&+%��7��#)!&+��!�&+40�#$�6��$&#

�����1#6�7'�=&#�)#�!������1�6�7'������$!�&#���"��"�

���%#%��1&#��!+=!��46�/#6���#��7!�"�!#;�&#��1#+6!� "+

���7!�"��%�&�&�#�&#�6���)�!�%�! "��6�;+��&#)!+���)�&#

!�"#F'#�"��"6�7�%G4��&#�6�/)�!�9#6��<#�� &# ��'�;!�=

�"��&��"���+�#)�#�$��!�&#4��6�,+!&#�"��&�6��"���+

6�!&# )�&#��# F�!���"�;%� 6�7�%G4 ���"�&# "#�"�� %�&�6�

+"�A+&#6�)�6�!�!"!��"+9�=�%�=�+%#�!�'#4��#%�"�'�

6�/#6�+"�)�"��)�6�!�!"!��"6�7'�4

���"���#+'��!�6����!&�!���&#+�"��!+6�7'�4�&#1�

�# )�&+ ��6$���= !�'�� �� �# ;�"�!&#= '����!� �� ;��6$�=

"��/�6� )#"��&#= ��+;��6� �9 �+"#6 '����4���"�� !�&#

�����'�A#!� )#�!�6�7'�!�& )&#1�4 ."� �# )�'�A� )#�!�>

6�7'�!�&)&#1�%�&�6���&++;�"��)1&#��!#��#6�)�&#���6�T

."� �# )�'�A� )&#1� %�&� �6�&+ ��"# %�,# + ���)��!&+

<�!#6�6�= � 6�'+ +;�"� ��6� 1�&#�# ��&#;�T ."� �# )�'�A�

+;#!�%+%�&�!#6�/#7�� �"�"#�"!���&#6#7$�'��6�!&%�!&�

��&#,�&�7���&#6#T�#�!�6�7'�!�)&#1��6�"��&+�#!##�>

$��!�64F�3G

�����������$�����������$����������������������

�##�$��!����#6#,�&�+;#!&�F"�%�A#�7�!�8���#6#,�&�

+;#!&� )#�!# 9#6��<#�#:G �6�&+ "�� %�"#'���&# ���#6#,�&�

+;#!&�*

� 6�"���;%� F6�!&�% %���)�!�1�&#= ��"# %�,# � <�!�6

'��<�6�"��!�6&# "�!�6�G

Page 39: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

-C

� �)!�����"��!� ��'�!�7�1�&�%� F6�!&�% ���%#= ���$� �)!�

�)�7�=��'�# !����/�!&#����"���G

� ��1�&��!�F!#)��"�"�%��1�&��!�'����+A��!&��)�+ "#!�9

�)!���G4

��)+;#!�%��#�$��!�6���#6#,�&�6�!�,�,#6�*

� +����#!��"��7�&�'����

� ��%+)�!�&#;!�%

� �'��6�"�7�6

� �7$&#'��!&#��7'����

� !#��7+6�&#�!&#+�+"�4

��)���"#"�>��+ !�=�)!�=%�!#�"#"�;%�

��)���"#"&#&#)�!�)���#%"��"���+;#!&�=��)!����#!�

6�)+�#�����&#"���%��7%�&��&+)����6�&+��$��A+&+�!<��>

6�1�&#4����6���7!��"� &�%#6�)���"#"#7�)&#��"��!�&#

+;#!&#* C���"�+;#!�%�!�&$��&#+;�%��7�)!�6�)+�L-(

���"�+;#!�%�!�&$��&#+;�%��7��+ !�6�)+�L-@���"�+;#!�%�

!�&$��&#+;�%��7"�%"��!�>%�!#�"#"�;%�6�)+�4�;#!�%#6�/#6�

��)�&#��"� !� �7+��!# +;#!�%#= �+)�"�!# +;#!�%# � "�%"��!�

%�!#�"#"�;%#+;#!�%#4

0��)�1��!��!�+;��!�1���'�!�7���!� &# "�%�)���+;��

+'��!�6%��7�+)�"��!�6�)+��7�)���&����"�#$#�#'�-(

���"�+;#!�%�4�;�"#�&�'���#=)&#1���+ �&+�;�"�&+4F�@G

1"�52 ("�

D#7��7!��!&�!�;#����7�&��!�"#6#�&+"�'��!)��)+��!�

�+�"�!##)+%�1�&# #��%� $��& +;#!�%� �6�" ,#��"# %�,#+

+;#!&+4

Page 40: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(2

�������������������

�)+%�1�&�%� 7)���&#�)!��� �#!� �����$!��"+;#!&�= �

%���%� +;#!&# ��6� &# &#)�! �) �$��%� +;#!&�4 ���#6#,�&

#)+%�1�&�%�'7)���&�)��)�)� %���%�'!#+��&#9�4.%���%�

!#+��&#9&#�7$��&�!���$�#6%�&�!#��"#�#,+&#��6�)�&#"#�

!&#'�+�%���!+!#'��)�+ "�+1&#��!�4F G.%���%�6!#+��&#9�6

�6�"��6�!#�����$!��")&#"#"�)�+��&# !�����)� %���%�

���'��6���%��7���"�&�!&#)&#"#"��'� %���%�'+��&#9�7�

!&#'��6�����$!��"�6�4�&#1�����#6#,�&#6#)+%�1�&�%�'

7)���&�� %���%�6!#+��&#9�6�6�&+6!�'��"�+%#���$�#6#

���#)�"��&�&+9#"#��'#!+�%+��!+=#"���� %��%��!�;%�4����"+�

���$�#6+#)+%�1�&�%�'7)���&�"��/���7!��!&#!#+����'�&#

�)&#"#"����6#"!&�6�+��7�&+4

�"1��2�"�3 ��5�+�2"

��7!��!&# !�;#�� ���"� � ��7�&�= ��!�!�' )�&#��

�#)�&�"��&�%#7!�!��"����7�&!#!#+����'�&#=!+/!�&#7��#

�!#%�&�6�&#��&#�#!�7)���&#�)�$��)&#"#"�4��%�#��&�6

8���": #/# +7 ���1#�# %�!"�"�"�!�' ��#,�!&� #��;�!# �

)�6#!7�&�6��#&#)�!%#+1&#��!�=%���!&#7�!�9)�&#���=)�"�#

&# ��&�6 8��7�&: #7�! +7 %���"�"�!# ���6&#!# +���&#)

��7��&#�!&�<+!%1�&#��"�+%"+����&#)�!�9��'�!�����+�"��F G

FD��� �,��+�4�CC(G4��;#��!��6��!�'��7�&�+'��!�6�+

���9�,#!�4

�����������������������&���'

.7 �������������������������������&��&����A

;7 ���������������������������&�������������A

B7 ��������������� ����������������������������$�����,

���#���*��������&����������������A

67 ����������� ����&��&��������#�����������*�����������A

C7 ������������������&������������������'

�0 ����������� ����&��& ������������������#

$0 ����������� ����&��&����������� �����&��������#

�0 ����������� ����&��& ��$�&�!������������������7

H+!)�6#!"��!�&#7�<+!%1�&+��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��

+�)!��+!�6�"��!���!� �!&#=�����$!��"!� #'%�#"�!&��

�7#)$� &# "�9 ��%�#"� �)�/��!&#6 ����/�&� � ��!�"#/#4

Page 41: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(�

�����$!��" ��7�&� #��%�' �#�#�"���� ����/�&� ���� �

�!"#'��1�&�!#%���%��+"�6�"�%�9 �!#��&!�9��%�#"�%�&� �#

!�7��&+6#9�!�76�����/�&�4���6��!�����/�&!�6#9�!�7�6

+%�&+;+&#*!��6��!�6� �,!�"�!+�=!��6��!�����/�&!�"�!+�=

��7�&�!"#'��1�&#��!�9=���6�"�!�9�$��%��#<�#%�!�9��%�#"�=

��&�+�#�%1�&#+�����&�!&��#%���$��&+6�#�%1�&�����"#%"�!�9

#%�"#!7�&�%�9�#�%1�&� "#!�6&#�!#��&!#��%�#"#4��"��!�

�%"�!��" &# �/�! �!"#'��1�&�%� 6#9�!�7�6 %�&� 7�&#)!�

��#7+&#��7�&!�!���#)��!&#+<�7�;%�6=�!"#�#%"+��!�6=

#6�1��!��!�6���1�&��!�64�#"��� �+'��!#&# "�!#��!�'

��7�&�*�G'�+$�6�"���%�=$G<�!�6�"���%�=1G%�6+!�%�1�&�=

)G )�+ "#!# &# "�!#4�$#�1��6$�# �C3E4 !���6�!&# )� ,#

�'��!�;#!&# �%"�!�' ��%�#"� &#��&�"!� �'��!�;�"� )&#"#"�

�#�1#�"�!���7�&��!"#�#%"+��!#�����$!��"�4��7�&&#7�%�&#

"�%�A#����#%"��7�&�%�&�&#+�)!��+���%�#"�64F-G

��)�6����6��!� �6��&#"�6�=6�+'��!�6��76�"��6�

�#"��&#"���%�&�!�6)�&+�!<��6�1�&#�7�!!� #'"�&#��*�)=

��+9= �%+�=6���� � )�)��4�#A+"�6= 7� !� ��7�& �/!# �+

�!<��6�1�&#��'���"�1�&�F#�"�$+���!��+�"�G����%�#"�6�

!� �96� �,��!&�9��6����/�&++����"��+F�������1#�"�!�

�+�"�G4�!��'��&+�7!#!�A+&+,#7!�;�&!++��'++�&#�!��"�

��&#"��!� �&�����$!��"���7+6�&#�!&��+;#!&�4�)%�!1#�1�&#

)����9�56&#�#1�/��"�#�"�$+���!��+�"�&#����%"��!)�

$�)�&#"#)�$�����&#,�&'���"�1�&#�7!�!&#�<�7�;%�&�%���!�

%��7��%�#"4��/�&#&#)�!�)���6��!�9��'�!�7���!�+;#!&#

�7�%���!#4�%")�)�����#,�����)+%1�&+��#1�<�;!�99��6�!�

+!+"��6�7'�=!#�!�;�6$#!�%���"�F�#�#���P"9H�1"��G

%�&�&�;#�%"����/�;�!��+�"�����$�"���7�&6�#/#/��1�

F?�!!�<��)=�CC54G�"%��#!� &##7� �76#A+!#"��#��!1�&#

)�)�������#6#,�&�+;#!&�+)&#1#4

��"� "���%� %���%� &# �/�! '#!#"�%� ���'��6���! ��7�&

6�7'�="���%�&#�/!��!� "�7�#6�8����"�;!��"6�7'�:4

H�7�;%# �"�+%"+�#6�7'�6�&#!&�&+ �# %�� �#7+�"�" ��%+�"�4

��7�%,#���"��%�&#�"�6+����!%��7�!"#��%1�&+��%���!�64

��/�%����+ �#�� "'$"�����*� '$�������%���'� ���� %�%���'

�*� '$�������� "'$"���4���7�&!�6'�)�!�6���)+"&#1�&#6

�!&�%�'��&#"�)���7�+6�7'+)���#7��!&�$��&!�9/�;�!�9

�"�!�1�4��#,���#$��&)#!)��"�40�7!�;�)�/�;�!#�"�!�1#

6�'+ $��&# %�6+!�1���"�4 I�;�!# �"�!�1# ��#,��&+ �# �

�"��� �# #,� $��& ��"���!�9 �"�!�1�4 ��!"�%"!� ��)�+;&�

��#,��&+ �# � ��$��& �� �# ��!��"�;%� ���&#!��4 �%���!�

+"&#;#!�6�/)�!+<�7����'�&+4��;#"�%)&#���!&��%���!#&#

Page 42: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(

%��"�;�!4��!���7�&7�9"�&#���'+�!+=+�%��A#!+�%���!+%�&�

���'+��������%#7�$�'�"##6�1��!��!#=��1�&��!#�%�'!�"�!#

�!"#��%1�&#4

����&�6��!�!�67!�!�"#!�6"#6#�&�6����%�)!#!�&

���%��= ��7�&!� !#+����'�&� &# &#)!� �) !�&"#/�9 '��!�

!#+����'�&#=&#��#$��!#7�#��6/�;�!�6�+�"��6=�!#)���&!�

�7��/#!�66�'+,!��"�6�#%���#��&#FD���;=�CEE4GF5G4�)�6#!�

��7�&!#!#+����'�&#���&#�/!���7!��!&#)�6�!�!"!��"�

9#6��<#��4��7!��!&#)�6�!�!"!��"�6�7'�=�%�=+9�=�+%#�

!�'#6�/#��$��& �"�+;#!&#4��% ����� �&��0 ���)�#A+&#%�&#

&# �%�= +9�= �+%�= !�'� � 6�/)�!� 9#6��<#�� )�6�!�!"!�4

��!�!�)�6�!�!"!����<���)�+;+&#!���!� �!&#%��7/��"

���$�"�%�)��#+;�!# "�!�����%�)��#!���7�6���)�"�#��64

�;�=+ �=�+%#�!�'#�+"�%�A#���'�!�+;#!&�=&#��!�)�!��#

�$��&#�"��7�!&�%�'��&#"�4���"�#$���'�!�+;#!&�&#)!#���

)�+'#�"��!#"�&#��7�#�#����������#�% ������"��F?�!!����)=

�C@@4GF3G4�#%��&+)�$��&#+;#��#%��)!�'��&#"���=!#%���#%�

��+ !�' ��&#"���= � !#%� "�%"��!� F����!= ���1��6= �CC@4GF3G

�!)��)+��!��"��+;#!&���������$�"�6!�;�!+!�%�&��+��'�!�

+;#!&�!#+���!���#7�!�4���7�!<��6�1�&����% �!&#%�)��+

)�6�!�!"!��%�=+9�= �+%� � !�'�!� &#)!�&= �)�6�!�!"!�

9#6��<#��!�)�+'�&�"��!�4

��23)3%"%�3)�2"�" �"1��2

�$�'�7!�6!#���/#!��"�'��A#6�7'�+��%�6"�#!+"%+

��7�&�6�/#)�,� )� ��7��;�"�9 � "#,#!&� � )��<+!%1�&� %�&#

6�'+�#7+�"���"��6#"!&�6�+��7�&+4

�������� �� ��������� � �������# �� ���������� ��������

������� ���#��������&������������������������������������

����� ��������� &��!������� ��������� �� D�������� E ����������

���&����� �>������ �������#�����!�����������&���������� �

����� �������� ����� � ������� ������������� !�����������

� ���������7

��/)�!�)��<+!%1�&�%�&�������"�&#�;�"�+)&#"�!&�"+

F6�/)�!�)��<+!%1�&�)&#"�!&�"� >�9��)9��)�!�#"D���!

�J�<+!1"��!= ��D�G 6�/# $�"� +7��%��!� ��7��;�"�6

'#!#"�%�6 � �"#;#!�6 �"�!&�6� %�&� �+ ��7!�"� %��

8!#+����7�&!����#6#,�&�:4D#7�$7���!�+7��%6�/)�!#

)��<+!%1�&#= 8���6��!� ��6�"�6�: +%�&+;+&+* �4 %�'!�"�!+

)��<+!%1�&+= 4 !#+��6�"��!+)��<+!%1�&+= -4 %�!+�7�&#= (4

�6�+�7�!� )#�"�+%"�!� ��!� �!&#4 ��&�'!�7� !#+��>

Page 43: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(-

��7�&!�'���#6#,�&��6�7���!�+�!���7+<+!%1��!��!�9

���1#��%�&��#)�&#�#+)�&#'��!#�%+��!#*��!�!�<�7���� %�K

���9��� %����1#����!"#'���!�<+!%1��!��!����1#��4��!�!�

<�7���� %� � ���9��� %� ���1#�� +%�&+;+&+ �#!7��!# <+!%1�&#

F�)=��+9G=%�'!�"�!����1#��F��/!&�=�#�1#�1�&�=��6,#!&#=

6� �&#!&#G�6�"��!#<+!1�&#F<�!��'�+$�6�"���%�G4���*��%

"� �"���� %� 0 � ����' %� � &" )����' %� &��.�" %�� ���$� "�

����+����4 �!"#'����!� <+!%1��!��!����1#�� "#6#�&#!��+!�

��!�!�6 <�7���� %�6 � ���9��� %�6 ���1#��6� � +%�&+;+&+

%�6+!�%�1�&+=��1�&��!#&# "�!#=&# "�!#)!#!�'/��&#!&�

F9��!&#!&#=�)�&#�!&#=)�"&#���!&#="���#"�G�&# "�!#6�$��>

!��"�4 ���*��% � "� ���-� ��� %� &��.�" %�� ���$� "�

0$�'. ������� �-��� !����� � ���� #��"�4 �&#���"� �!���7�

<+!%1��!��!�9 ���1#�� �)� )� )�&�'!�7# !#+����7�&!�'

���#6#,�&�F�#��#'��!�=���6�!�= 2224GFEG

�#6� &#)�!�"#!# %����<�%�1�&# ��7�&!�9 ���#6#,�&�4

���#6#,�&� ��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� + )&#1# ;#�"� �+

+&#"��!����1#��6�%�&��$+9�,�&+1�&#��6�7�%F!��4��<�%��&�=

'#!#"�%����6#"�$���;%����#6#,�&G=���"�'���&#)�!�)�&#"#�6�

� #�"�+%# ���$�#6#4 �����<�%�1�&+ ��7�&!�9 ���#6#,�&�

�'��!�;�����7��&#�!&#��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��4��&#"#

6�/#�6�"��+��"��"7���#1�<�;!#��"# %�,#+;#!&�=����#"�!#

�"%��&#���&#��;#"%� %����!&�4�!�'����#6#,�&��#�6�&#!&�&+

��$7���6!�)�$=!��4��#) %���%�%�6+!�%�1�&�%����#6#,�&+

��#1�<�;!+!#�����$!��"+;#!&�4���"��!&#)&#"#"�+��&#)�!#

��!)��6# ��7�&!�9 !#�����$!��"� F)##���6#!"�� )���$���"J

��!)��6#�G �6� '��$��!+ +��'+4 ��7��%+&#6�* �4 1#�#$���!+

������7+= 46#!"��!+�#"��)�1�&+=-4��&#��,+�'�+9�,+=(4��#)� !&#

���#6#,�&#�$��)#�+�%��)� "#!&��!<��6�1�&�F1#!"�����1#��>

�!')����)#��G4

�� ��7�&!� ���#6#,�&� 6�'+ )�#�"� )� !��+ ��!&�

"&#�#�!�'7)���&�=#6�1��!��!�'7)���&�=#)+%�1�&�%�'7)���&�

�=%�!�;!�=��1�&��!�'7)���&�40����!#+���� %�9���#6#,�&�

%�&�6�'+)�#�"�)�!��+ ��!&�#)+%�1�&�%�'7)���&�6�'+

�#��)�&#��"�+"��%�"#'���&#*

� +��������&������������������������ ����������� ��������

��>��*�������*�������

�"�&#%+��7�&���#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��7!�;�&!��+

)�<#!�6#!�4���&#<#!�6#!����"0��%�. ��='+$�&#!&#

�7&#�!#!#+���� %#���%#�!&#7�!�7�6&#!&��!&#)�+'�64

� )&#"#"� � 6�"+��1�&�%�6 7���"�&�!&#6 �#�7��"���" ,#

Page 44: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

((

!#+���� %����%�%�&��)'����6��A�&)�$�=���6&#��1#!#

'+$#�#��!%�!#7�&#4��$- �0���%�������'� � . ��4��"�#$!�

&#)�)�&#"#+��&�!�#!�;�!#<+!%1��!���!&�=%�� "��+

���%��&�= '���= ;�"�!&# � ����!&#4��$� "�$���6�'+,#=

��"�#$!#�+!#+���� %#���6&#!#���'+��!#�)'#!�6����

�+���)#��'#!#"�;!�6+"&#1�&#64��!1#�1�&�!#+����7�&!�'

7���"�&�!&�!#7!�;�)�,#7���"�"�%"�&#%�6�#6#!�$�"�

���!"�!�%���'���!4��&#"#<+!%1��!���%��!��6��!�)�&#"#

6��A#)�$�4���&6�66�"+��1�&�%�7���"�&�!&##7+&#6�

��&�6!#7�#���"�7� %��+4�����#!�&#��7�&!�&�;�"�&�+

��)�+;&+ 6�"���%# � &#7�;!�' ��7�&�4 �����#!� ��7�&

'�+$#6�"���%#�$�;!�&#��#7�!��$!��6��!�6"�!+��6

��;�"+&#�#+!#���#"!��"�4�����#!���7�&<�!#6�"���%#�

�)!�����"��!�9�����$!��"�6�/#�#�)&#"�+)&#1#�7!�)

�#"#'�)�!#/��"�%�&��6�&+��"# %�,#��7�%��;��!&#6

�+1#"�=#7�!&#61��#�����)�/�!&#6���%#4�#�����$!��"

��#1�"��!&�<�'+��6�/#+%�7��"�!�6�"��!+!#7�#���"���

!� !#7�#���" "�;!# �!"#���#"�1�&# �)!# �!<��6�1�&#4

���#6#,�&���!� �!&�;#�"��+��6�"�6� %���%#!#7�#���"�4

��!�<#�"�1�&#!#7�#��'��!� �!&�6�'+$�"�!#�����$!��"

�'�# ��#6� ������6�= 6�!&�% ��/!&#= #6�1��!��!�

!#7�#���"=���$��!"#��%1�&��� !&�1�6�4�&#7�;!�6��7�&+

6�'+$�"�7�9�,#!���"�%+��1�&�=#%���#��&� ����#1#�1�&�4

D��'# 6�!�<#�"�1�&� �#1#�"�!�9 ���#6#,�&� 6�'+ �#

6�!�<#�"���"�%����"# %�,#+���,#!&++�+"�������$�6

��6,#!&+4 0�%� )&#1� ����6 !��6��!� �7�)# �)!�

6�"��!#7�)�"%#=)�%�6�&+���$�#6#+��+ !�67�)�1�6�4

���$�#6� + %��� + �7&#�!�' $��&� )&#1# � +����#!�6

6�"+��1�&�6!#$��#��&����)�&#)�&#"#���"���7�#�����&#

!#'� �� �+ �# ��#)� !& ���"���� %���%� 7�)�1� F����� =

22 4GFCG

� ���������������� ��������� &���������� � ��� &��!�������

���� ���� &������� &� ��������� ����� ����������� ����,

���������#�����&�������&����&����������������������

������#����������#�����������������#���������������������7

��'!�"�!����#6#,�&�+%�&+;+&+*$�7�!+�"�;!��"�$��)#

�!<��6�1�&�%�9���1#��=�#�#%"�!+��/!&+=%��"%�"��&!��

)+'�"��&!���6,#!&#=�7� #!&#<+!%1�&#�#%���#��!�&#7�%4

�$��)� �!<��6�1�&� %�&# ���6�6� � ��9��!&+&#6� "#

+��"�#$�&��6�7�+�#8�!<��6�1�&�%����1#��:4F����� =

22(4GF�2G

Page 45: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(5

�� � ��&#"��� ���6�&+ �"��!� �!<��6�1�&#4 ��7��%+&#6�

��7��;�"#�!<��6�1�&�%#���1#�#*�)!�)��%��6�!�1�&�=�)!�

)��%��6�!�1�&�<�'+�#���7�)�!#=�)!���6,#!&#=�)!�>

6�"��!����1#��=��7+6�&#�!&#����"��!�9�)!���=��+ !�

)��%��6�!�1�&� ���+ !���6,#!&#4��&#"#� �!<��6�1�&�%�

���1#�!�6 ���#6#,�&�6� !# +��"�#$�&�� )&#��"��!�

�!<��6�1�&# 7�+;#!&#= �&# ��!&#���$�#6� ��� 7�� #"%�

7�)�"%�4�#%�)&#1��6�&+���$�#6�+!���6�!<��6�1�&�

��#%��;�&+4�!��6�&+8�)!�+��7!#���$�#6#:F��+��

�!�+" ���$�#6�G4 ���"�&# � ���$�#6� +!��� �!<��6�1�&�

��#%�+9�8��+ !�+��7!����$�#6�:F�+)�"��J�!�+"���$>

�#6�G4��'+,#&#���"�&�!&#6�&# �!�9+��7!�9���$�#6�4

�&#1�����$�#6�6��#�1#�1�&#8'�#)�&+�!#�)#=��+ �&+

�!#;+&+:+7+�#)�!�#��<#�!�!���7�%��+9�4����+"!��"

���$�#6� ��6,#!&� 6�/# ���+7��%��"� 7�$����&�!&#

��#"9�)!����;�"�!�'%�)�+;#!�%)�A#)�%��&�"#%�"�4

�6�6�)�!�;�!��7��7��!<��6�1�&��76�7'�4�#)�!&#

!�;�!+����$���&#;����&#7�%=�)�+'�&#!�;�!+����$�6� �,�

> %�)� 1�"�6�= �� #6�= '#�"�%+����6�= �#/#6� ����� ���

9�"�6����"+4�����!+�7��7��!<��6�1�&�"�%�A#�6�'+

$�"�����+"!#��"# %�,#4

�)&#1#�6�!�6��!�6)��<+!%1�&�6���� "#,#!&#66�7'�=

%�&#!�&#"���%�)��"���#,#!#+���� %#6�!&%���"�=!��4

1#�#$���!+������7+=&��",#�#" �#��%�&����'�+��$!����

F�#��!�!')�<<�1+�"J�J!)��6#G���"&�. 0 !�����"&�"�*��"�

$!����4�����<�%�1�&���#1�<�;!�9!#�����$!��"�+;#!&��$+>

9�,�*�4��7�&!����#6#,�&;�"�!&�F)J��#UJ�G= 4��7�&!�

���#6#,�&6�"#6�"�%#F)J�1��1+���G=-4��&# �!���7�&!�

���#6#,�&F)J��#UJ�=)J�'���9��=)J�1��1+���G=(4��7�&!�

&#7�;!����#6#,�&F)J��9����G4��7�&!����#6#,�&;�"�!&�

�7&#)!�;+&#�#�)���#%��&�64��#1�<�;!�!#�����$!��"+;#!&�

��#)�"��&� #��%� ��)�+;&#6��$�)�"#"� + �#)�&�"��&�%�&

���+��1�&�����1&#!&+&#�#!�->@B4���"�&#�)�$��)#<�!���!�

���#6#,�&�%�&��$+9�,�&+!#%#)��<+!%1�&#%�� "��+*

)#<�1�" ��/!&#K9��#��%"�!� ���#6#,�&L )#<�1�" ��/!&#=

6�"��!# %�!"���# � �#�1#�1�&# � 6�"��!� �#�1#�"�!�

)��<+!%1�&�4

� ����������������������� ����������������������������

���&������#���7���������������$�������������7

�6�6� 6!�'# ;�6$#!�%# %�&� +&#"+&+ %�'!�"�!# ���

<+!%1��!��!# ���$�#6# %�) #���#���&#4 �!"#�#%"+��!#

Page 46: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(3

���6&#!#�$�;!��+��#7�!#����6&#!�6�!"�#���#�"�;%�9

��&#%��4�&#1����!�6��;#"%�6%�!+�7�!�'���#6#,�&�=

���$�6�)'����6!��!"�%�!+�7�!#��&#%�#�6�&# �!�6

"����6� %�!+�7�&� "#!)���&+ !�/�6 ��&#)!��"�6� Q�4

�#A+"�6=6����#+7#"�+�$7��6�'+,!��"!#+���� %�'

� "#,#!&����&#��;#"%�!���)�4��#1�<�;!�� "#,#!&#%�&#

&# ��#7�!� � #���#���&�6 &# ���$� ��/!&� � ���#6#,�&�

%��"%�' ��6,#!&�4 �+�%��!�;%� #�#%"��;!� �%"�!��" ;�%

%��"%�' "��&�!&� 6�/# �7�7�"� #)+%�1�&�%# ��"# %�,#

����� ���� %� '�-� � �� %� ����+����%� F"��!��"��J 1�'!�>

"�#�6����6#!"�G4�#%���"��/��!&�'���#��6�!&#!&+

�7#)$# !� #�$��!�6 7�)�1�6� %�) #���#���&# ��&#�'�

"#6�����!�' �#/!&� � �6�!&#!&+ �)!�' ��6,#!&� %�)

#���#���&# )#�!�'� "#6�����!�' �#/!&�4 ?���%�6���!�

� "#,#!&# +���&#) +;#�"���9 %�!+�7�&� ��#7�!� &# ��

�6�!&#!&#6!��'+;#!&�FV9�"<�#�)= 22-4GF��G

��)1#�#$���!#������7#�#!7��!�=�#�1#�"�!��6�"��!�

��)�+;&���#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��!#6�'+�)#%�"!�

��#!���"���!"#'����"�$�"!#�!<��6�1�&#%�&#�+��"�#$!#+

��%�)!#!�&�!"#��%1�&���%���!�64�� #�)32B)&#1#�

1#�#$���!�6������7�6�6�%�'!�"�!����&#7�;!�� "#,#!&�4

�3 ��5�F���%�)��"�23�23)3)"%

��3�38"23�3� �"?�2%��+1��"�52"

���& !#+���� %�' ����"��!&� )&#"#"� � ���#6#,�&#6

#)+%�1�&�%�'7)���&�&#+"�A��!&#!#+���� %�97!�%��%�&�$�

6�'��$�"���#7�!��� %���%�6!#+��&#9�64�����;!�!#+���� %�

����"��!&# "#6#�&� �# !� ����+A��!&+ ��"�+!� ��7�&#!�'�

/�;�!�'�+�"��4."�&#)�&#"#6��A#="�%�&#����"��!&#6�!&#

���%��)!� 7� ����+A��!&# !#+���� %�' <+!%1��!���!&�4

�#+���� %� ����"��!&# + )&#"�!&�"+ 6��� $�"� ��7�&!�>

!#+���� %�����"��!&#4�����;!�!#+���� %�����"��!&#!#6�/#

�)#!"�<�1���"����$�#6#%�&��#6�'+&��"���6�+��&#6#��7�&�4

�������������������������&����& ����'

� �6�"��!�6��7�&+=6�"��!�&%���)�!�1�&�����%��&�

� ��#�1#�"�!�6<+!%1�&�6�

� �'!��"�;%�6<+!%1�&�6�

� ��!<��6�1�&�%�6���1#��6�

� ���%���7�1�&�=+"�A��!&#6<�!�9!#+���� %�97!�%��

� �)�6�!�!"!��"�9#6��<#�����"#���!��"��;�&+=+ �&+=�+%+

�!�'+F����� =�CC34GF� G

Page 47: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(@

����6�"#/�"�+"�A��!&+�"���+;#!&�4��7��%+&#6��)!�

�"��+;#!&�=+;#!�%����)&#"����%#�)�&�'��6#=��+ !��"��+;#!&�

+%�&#6+;#!�%���#�$��!#�!�"�+%1�&#=)��%+��&#�)#$�"#�

%�!#�"�;!��"��+;#!&�+%�&#6+;#!�%+;�%��7<�7�;%#�%"�!��"�4

��>��������9�������������������*!��������&��!�������������

����������������'

� ��7��!��"F)��"��%"�$��!��"=�6�+�7�!��"=%�'!�"�!�+6��=

!#%�!"������!���!� �!&#=)�<+7�&�%�!1#!"��1�&#=!#�"��!��"

+�&# ��!&+7�)�"�%�GL

� �#%#!1�&�%����6+�"�!����1#��

� ��6,#!&#F6�!&%���""�;!�'�$�7�'����&#,�!&�=6�!&%���"

��)!�' ��6,#!&�= ��#1�<�;!� ���$�#6� +��6,��!&� �

����&#,�!&�=���$��"�"��"#'�&#G

� &#7�%F�#1#�"�!�6�!&%���"&#7�%�=#%���#��!�6�!&%���"

&#7�%�G

� �7+��!��#�1#�"�!#�����$!��"�F6�!&%����7+6�&#�!&#

����"���=6�!&%��)��%��6�!�1�&��$��%�=6�!&%��%���>

1�"#"���6���1�&#�7+��!�9)#"��&�=6�!&%���7+��!����>

�&#,�!&#=6�!&%���"!##�$��!�'����+A��!&�G

� <�!#6�"��!#<+!%1�&#F�'!�7�&����"�&+=6�!&%���"%���)�>

!�1�&#�%�>�+%�=����%��&�=)�����%��&�=!#�"��!��"6�"��!�'

����&#,�!&�G

� � #%�'!�"�!#<+!%1�&#F��#1�<�;!�6�!&%���"#�$��!�'�

!##�$��!�' ����+A��!&�= ��"# %�,# � ���"��%1�&�6 �

%�!1#�"+���7�1�&�6G

� �"��"#'�&�+;#!&�F��'�!�7�1�&�%����$�#6�=!#�%"�!�+;#!&#=

6�!&%���"6#"�)�7�)�� #!&#7�)�"�%�F����� = 22-4GF�-G

��$�����' � &� "�$&� &���%�+�� %�� �#$'�. �"'�-� �#������

��)� �����&��%��������"��# ����-��/ �!���-�"$"�����'����&�����

$� '���%� "�� &� %��$2� &����"�2� ����"0��% ���$2� &�)����$�$�

$"&���1$�$�&��$'�4��6�,+"�9���1#����'�!�7�6�#���&#!"���

+����"��+=+;���)��"�����1�&��!���!� �!&#��#6�7�9"&#�6�

�%���!#4��&#"#���6�"��6���$7���6!�'�+$+�<�!+6�"���%+=

�)!+ �#�1#�1�&+= ��+ !+ �#�1#�1�&+= �#�1#�"�!�>6�"��!#

�����$!��"�=�)!+6#6���&+=��+ !+6#6���&+=��$7���6!�

&#7�%���"��#!#+�����9��� %#<+!%1�&#4���$�"�6���6��$��"�"�

��/!&+!�)�6�!�!"!��"9#6��<#���!���"#���!��"40��/#�#

!#+���� %�7!�1�%�&�6�'+$�"���#7�!�����#6#,�&#6+;#!&�4

8H�!�: !#+���� %� 7!�1�= !��+���" 8'�+$�6: !#+���� %�6

7!�1�6�%����;!#!#+����'�&#=$��'��+�!��+&��!���#7�!��

Page 48: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(E

��%���7�1�&�6!#+���!�"�6�%#�#7�&#4�#A+<�!#!#+���� %#

7!�%�#�����)�&+��!%�!#7�&#= <�!�6�"��!��!%���)�!�1�&�=

�$!��6��!��;!���%�#"�=���6#"��;!�"#"�!��#<�#%��=%�!<+7!�

��"#���!��"�)�+'�4

�@�"1��"�23

���$#���7�&!�6�6#"!&�6�$��#�+)���#)�!#��� ��'

�"��&#,� �$+9�,#!# ��%�&+;�� �#'�#'�1�&�%�6 �$��1�6�

�$��7��!&�4�#)�6)#�#"#����6)#�#"#'�)�!#��� ��'�"��&#,�

�$��&#/#!# �+ %�!1#�1�&�6 !��6���7�1�&#>�!"#'��1�&� +

�$��7��!&+)&#1#���6#"!&�6�+��7�&+4��!���#'�����

�!%�+7�&�4��'�$� �����#$'�. ���#�-�1��"��'�#��#��.��"�� �*��

&���%�+�����#$'�. �"'�-��#�������$!������#���$� "��%������#$

F����� = 22(4GF�2G��&�'!�7����#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�

$�" ,# +7��+)!� �%� �# !# ���9�"� ;�!&#!�1� )� &# +;#!&#

�!)��)+��!����1#�4���7+;#!&#+;#!�%6�����"���"���6�'�

�#$#��#6���&�66�'+,!��"�6�=���$�6� &�;�6�"��!�6�=

��&�6�!"#�#��6����6"#6�++;#!&�4�;#!�1��#!#�6�&+

���6�"��"�%����7�#)=#,��"%���!����$4��!�������� ! ��"�

������"��/� �����!����%������ ��� '�4��$� "�6�!&#)&#1#

)�/�&#�� %���%�!#+��&#9�!&#'�#����&#)�1#=��"�#$!�&#;�6

���&# +"�)�"� )�&�'!�7+ ���#6#,�&� #)+%�1�&�%�' 7)���&� �

�!)��)+���7���"�����"+�+;#!�%+%��7*

� �����������&����������&������

� &��� ���� ���������� �&��������� �&������ -��&�������

��&��0

� ������������������������������&�-��� ��������&��0

� �����������!������������&�������-������#��&��#��������0

� ���*�������������������������������#�����������������

� �������������&����� #����������������� �������������&�

-�����#./GG70-.60

��. ���� � %�#��� &� "�$&�� &���%�+�� %�� �#$'�. �"'�-

�#�������&��#"���������'��"��$'�$� ���$��'��$�$�'�����"��&�"� /�

�#$'�. ������"��4�!%�+7�!� %���6�����#��7!�"���)'����"�

!���7��;�"#��"�#$#��&�9+;#!�%�4�!)��)+��!�#)+%�1�&�%�

���'��6F���G&#"#6#�&%���"#"!##)+%�1�&#7���%�)�&#"#4

��#���!&#���7�9"�&#�"�6�%���)��)�"#�&�=+;�"#�&��)�+'�'

���$�&� %��#�1�&#�#7�&#)!�1#��#6�&#)�!�"#!�6��"�#$�6�

+;#!�%�4

Page 49: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

(C

1"�52 ("�

.%��#"�#$�&+���9�"�"��+)&#1+=$#7�$7���!�!&�9�#

"&#�#�!#=�!"#�#%"+��!#=��1�&��!#=#6�1��!��!#=&#7�;!#���"��#

7!�;�&%#4 ���� �# ����7�"� �) ��#"���"�%# )� �+ �&+)�%#

��7��%#�����)!#4��7��;�"��#��A�6�=�6�6���7��;�"#'#!#=

��&#)�!�)&#1��#��A�&+!�%�!�#)�66&#�#1�"�+)!�,#=)�+'�

!�%�! �!"��+"#��!# ��"!&#= /��6� + ��7��;�"�6 �%���!�6�4

�����%�6+ %��+�#�#��7��%#$�� +4�++;#!���"�!�;�!���

+;#��"#�"���4

�;#!&#"�#$�$�"������'�A#!�+;#!�%+=�!#)��#+;#!�%

6��������'�A��"�+!����&#)�)�#A#!�6��#"���"�%�6�+

��'�#)+ $�7�!# � !���� ���1#�� +;#!&�4 �#%���"#"!�

�$��7��!&#"#6#�&��#!�!�;#�+8&#)!�6&#���)'������6�:4

�� "��!&# ��7��;�"��"� 7!�;� )�+ "� +�6&#�#!� !� ����

;�&#%�40%��� "+&#��7��%#=�� "+&#)��"�&�!�"���9�&+)�%�9

$�,�4��7!��!&##)+%�1�&�%�' 7)���&� �+7 ��1�&��!�6�)#�

����"+�� ��'�!�7�1�&� %���%�' �+�"�� �6�" ,#6� %��+ ��

6&#����%�'���&#)�!�'+;#!�%�4

Page 50: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

52

�������������3�������

������������ ����

�!�!�"#!�1�&� +�&#%��%+ ��&+�"%��"�7�%�!#%�&�$�

�6�'+,����$��%��!&#7!�!�"#!#"#���&#+;#!&�40#�#"#���&#=

����"�&��9!#%���%�=�$�;!�!�7��&+�>�"#���&�6�F�"�6+�+�>

�#���!�="&4��)��/�&>�)'���G���"#���&�6�8+;#!&�:4�#A+"�6=

'��!���)�+;&#��"��/��!&�+���9���'�&��#)#�#"�9� #7)#�#"�9

'�)�!����"�&#7�6�����;�&#%+%���$��A��;+�$��&#�"�4

����"+��$��)#�$��&#�"����9���'�&�&#)��!��&#7�%�!�+

8���%+:�;�&#%+%�&��#6�'���+���"�"��"��>�"#���&�6�4

����"+��!&++;#!&+&#+��7�!<��6�1�&#+6�7�%F�!�+"G4

��+'� �"+��!& &# ��7+6�&#�!&# �!<��6�1�&#4 0� �# !�7��

8�!"#'��1�&�:0�#,��"+��!&�����&#+��7��!<��6�1�&#��!"#'��1�&#

&#��9��!&��!&#�!<��6�1�&#)�$��#�!�6�'�����!�,�40�&#

��6,#!&#4�#"�"� �"+��!& &# �7��7�% �!<��6�1�&# F�+"�+"G4

�$�' "�'� ��7��%+&#6� ���#6#,�&# +��7� �!<��6�1�&�=

!#�����$!��"��!"#'��1�&#=���#6#,�&#��6,#!&�����#6#,�&#

�7��7��!<��6�1�&�4

��"�#$!�&#�)&#��"�%!+"��!#+����7�&!#<+!%1�&#%�&#

�+ �)'���!# 7� +;#!&# � !&�9�# )��<+!%1�&# %�&# �#6#"#

+;#!&#*

� ��7��!��"F)��"��%"�$��!��"=�6�+�7�!��"=%�'!�"�!�+6��=

!#%�!"������!���!� �!&#=)�<+7�&�%�!1#!"��1�&#=!#�"��!��"

%�)�&# ��!&�7�)�"�%�GL

� �#%#!1�&�%����6+�"�!����1#��

� ��6,#!&#F6�!&%���""�;!�'�$�7�'����&#,�!&�=6�!&%���"

��)!�'��6,#!&�=��#1�<�;!����$�#6�+��6,��!&������>

&#,�!&�=���$��"�"��"#'�&#GL

� &#7�%F�#�1#�"�!�6�!&%���"&#7�%�=#%���#��!�6�!&%�>

��"&#7�%�GL

� �7+��!��#�1#�"�!#�����$!��"�F6�!&%����7+6�&#�!&#

����"���= 6�!&%�� )��%��6�!�1�&� �$��%�= 6�!&%��

%���1�"#"���6���1�&#�7+��!�9)#"��&�=6�!&%���7+��!�

����&#,�!&#=6�!&%��!##�$��!�����+A��!&#GL

� <�!#6�"��!#<+!%1�&#F�'!�7�&����"�&+=6�!&%���"%���)�>

!�1�&#�%�>�+%�=����%��&�=)�����%��&�=!#�"��!��"6�"��!�'

����&#,�!&�GL

Page 51: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5�

� � #%�'!�"�!#<+!%1�&#F��#1�<�;!#6�!&%���"�#�$��!�'

� !##�$��!�' ����+A��!&�= ��"# %�,# � ���"��%1�&�6 �

%�!1#�"+���7�1�&�6GL

� �"��"#'�&�+;#!&�F��'�!�7�1�&�%����$�#6�=!#�%"�!�+;#!&#=

6�!&%���"6#"�)�7�)�� #!&#7�)�"�%�G4

��3�38"2� 5"1"��4���"?�2"

�#%�)&#1� �6�&+���$�#6#�+!���6 �!<��6�1�&���#%�

�;�&+4�!�;#�"�'�#)�&+�!#�)#4�6�&+8�)!#+��7!#���$�#6#:

F��+���!�+"���$�#6�G4���"�&#����$�#6��+!���6�!<��6�1�&�

��#%�+9�4��&#"#��+ �=�!#;+&#40��+8��+ !�+��7!����$�#6�:

F�+)�"��J �!�+" ���$�#6�G4 ��'+,# &# ���"�&�!&# 6�&# �!�9

+��7!�9���$�#6�40#�6�!%�&�+��"�#$�&��6�7�"�&��#)� !&�

6�/)�!����1#�=%�&�6�)�6��;+&#6����7�6&#,+&#6���&#"&#

����������7�#%� )&#1� �6�&+ �)!# �#�1#�"�!# ���$�#6#= �

)�+'���+ !#�#�1#�"�!#���$�#6#4

� ��)!��#�1#�1�&�

��)!��#�#�1�&�&#&#)!��)���9��7�&!�9<+!%1�&�%�&�&#

���+;��!�+�)!��+!����#6#,�&#+;#!&� %���%#)&#1#4

�) �C524 )� �C324 �6�"���� �# )� &# �)!� )��<+!%1�&�

'�"��&#)�!�+���$�#6�6��"&#1�!&��%�)#6�%�9&# "�!�4

���$�#6;�"�!&�$��$�!��4<+!%1��!��!����#6#,�&+7)+/

�)!�'�+"�4

�� ��7+��!��%���!�&#���$�'�"�����/#!�4�#%�)&#1�

!#,#��7��%��"�8):�8$:=8+:�8!:���83:�8C:4��+'��)!�

W�#�1#�"�!����$�#6&#8�)!�<�'+��>��7�)�!�:40�&���$>

�#6�)!����#!���"# %�,#��7��%��!&�<�'+�#%�&�&#+

��#)� "++�)!��+!�1�&#���)!����&#=��7�)�!+4�#%�

)&#1��6�&+���$�#6#��#�1#�1�&�6)+$�!#�)��A#!&#6

�!<��6�1�&# %��7 �$� �%� � <+7��!���!&#6 7$�'

"��)�6#!7��!��!�'�)�4

� ��)!�����"��!#�����$!��"�

��)!�����"��!#�����$!��"� !���7�6����)"#�6�!�6

���������*�������7��6+�"�!����1#�%���%"#��7�����!"#7�

�)�&#!�9#�#6#!�"�+�%+��!#4��6�,+�)!�����"��!�9

�����$!��"� ��� ��6+�"�!�9���1#�� �6�6� �!<��6�1�&#�

����/�&+�"���+����"��+=�!&�9��6�$��%+��#��;�!�

�$&#%"�40��+1&#���"����1#��%�&��"%���&+�)!��#�76#A+

)����� #�$&#%�"�4��6+�"�!����1#���6�&+!�'����%!�

�)!�64���6&#���6+�"�!�'���1#��6�/#$�"����6�"��!&#

�%��!�&#����&#,�!&#�A#!�'��1�4����"��!���6+�"�!����1#��

Page 52: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5

!#6���&+�6�"���6��)!�+��7=+��76�/#$�"���+ !�=!��4

%�)��+ �!&�'��7$#���"�%"��!�=!��4%�)�"��6��+%++)/#�

6� + !&#6+ ��#��7!�&#6� %�&+; &��!�6 ��6+�"�!�6

9����"�;%�6���1#��6F�"#�#�'!�7�&�G4

���#$!� ��76�"��!&# 7�9"�&#�&+ �)!�>�#�1#�"�!# �

6�"��!# <+!%1�&#4 ���"�&� �"��!�6#A+)&#���!&# �76#A+

�)!#�#�1#�1�&#�6�"��!#�7#)$#4��"�&"�)!&�"#6#�&����+

�#�"#���#+"�%���%+ �&���#,�!&��)!�>����"��!�9���1#��

%��7+��"�#$+��7��;�"�9��"%�#��&#!&�'�+$#�<�!#6�"���%#4

��!&#!�1�&#)��+�#!7�6�"��!##7#)��6!�'�9��)!&�4

��#�����!&# � ���;#= 1�"�!&#= ����&#!&#6�)#�� ���!�=

�6�&++��!����6+�"�!�+��74D�1�!&#���9�"�!&#���"#=

��,�!&#���"#%�)"#!���=7�9�,�&+�#��&+6�"��!�'�7��7�

!���!�+"�;!#���1&#!#�#��"�!#��7�1�&#=+)��&#!��"��

��%�1�&#+�)!��+!����"�"�"�&#��4

�9�"�!&+ ���"#�/!� &# ��#�1#�1�&� <�'+��W��7�)�!�4

��&���&# �# 6��� ��#��7!�"� ���"� + ;#�"� %�!<+7!�&

��7�)�!�4��)��#���"���#��7!�6���&+�#!�!&�&)�/�"�

�;�4��)��+�;�+�6&#�#!#!����"+=6�7�%6���+��"��&#$�"�

�#�1#�1�&+ )+$�!# � ���1�&#!�"� %�&�6 $�7�!�6 �# ���"�

%�#;# "�%� )� �# 6�/#6� ���"��"� !� ���� 6&#�"� �

+9�"�"����"+4

�;#!�%����$�#6�6�9�"�!&����"#6�/#�6�"�����$�#6#

�;�"�!&#6=&#��6���"# %�,#��)�+%�6%�&+��&#;'�#)�"�4

��)�;�"���#�%�;#�#)�#���;�"���"��#))��+"�4

��!<+7!��"+�)!��+!�����"��!�)��)�)�%�!<+7�&#��

�9�6�%��&#6!#%�'��#)6#"�����&6��6�8����#):�

8�7�:4 ��"� !�&# �7!#!�A+&+,# )� 6��A� )&#1� %�&� �+

��#)����!���!�7��)!�>����"��!#��"# %�,#�6�&+���$�"#

���$�#6#�)��%��6�!�1�&�6��&#�>)#�!��)�+'�6��"�6�

����+A��!&� %�� !��4 ��6$��� 8$: � 8):4 ��"# %�,# +

��#��7!��!&+��6$���)��)�)������&#'+��&�!&�����

�$��&#��)�;#�"#%�!<+7�&#������6�8�:�8':�8�:�8�:4

�#�����$!��"�7+���7�1�&#��&#;��#7+�"���+��"# %�,�6�

�)!#�#'��"��1�&#���"# %�,�6�+;�"�!&+=�6�/#6��6�"�

����$�#6#�����!&#64�#�����$!��"�7+���7�1�&#1&#��!#

)&#�+&#�� #�!�+;#!&#�)�#A#!�9����"��!�9%�!1#��"�+

6�"#6�"�1�4 ��'+ $�"� ����+"!# ��"# %�,# + ;�"�!&+

7#6�&����!�9%���"���!"#���#"�1�&�)�&�'��6�4

����6� ��7��%��"� )&#"#"�+ �����$!��" ���1&#!#

����"��!�9��&�"����#)6#"��)�����$!��"����6���1�&#

�)!�9)#"��&�4��)!#%#)&#1#��#"���"��&��#)��6�&+

Page 53: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5-

�)!�����"��!#���$�#6#=��!��6�&+�"��!#��"# %�,#�

#%�"��%1�&�6 ��� ���,#!&#6 ��6� �'��!�;#!# %���;�!#

��6+�"�!�9 ��)�"�%�4 0�&#%�6 %����!&� ��&#;� ���"�&+

)+�&#=�+;#!�%�������$!��"�#�1#�1�&#6�/#��"�"���"�4

��)!#%#)&#1#�6�6����$�#6#���/!&�6=��+6!&��#!�

���$��"��6+�"�!�9���1#��4�&#1�%�&��6�&+��"# %�,#�

)#"��&�6�6�'+"�%�A#��6�"�6�!&�%��/!&#4

���"�&#+;#!�1�%�&��6�&+&�%#��6+�"�!#���1#�#40��+

+;#!�1� %�&� �)!� +;#4 �!� ��#<#����&+ �"&#1�!&# !��9

�!<��6�1�&� � !&�9�� 7�)�/��!&# ��#%� �)!�' �+"�4

�"��"#'�&�!&�9��'+;#!&�6���$�"��)!���'�!�7���!�4

��%��++!##�$��!�&%�'!�1�&�4�6&#"!�;%#�����$!��"�

6�'+$�"�+�#��1�&���7+��!���6+�"�!�6���1#��6�40�

"��#!"��#"# %���#��7!�&++&#7�;!����&#!"���!�6)�+ "+

�#�$��!�&#)+%�1�&�4

���$��" ��6+�"�!�9 ��)�"�%� 6�/# +'��7�"� +;#!&#4 �7

)�$�# �)!� �#�1#�"�!# �����$!��"� 6�/#6� �6�"�

���$�#6#��7��7�6�!<��6�1�&�7$�'���$�#6��'�+$�6�

<�!�6 6�"��!�6 <+!%1�&�6�4 �#%� )&#1� �6�&+ )�$�#

6�!��+��"�!#�����$!��"�%�)�6�"��!��%"�!��"!#6�

7���!�+�!"#���#"�1�&+��6+�"�!�'4��'+$�"�����+"!#

��"# %�,#���#�����!&#6����;#=���!#6���"# %�,�%�)

����!&�%����������#"#!&�4

� ��+ !��#�1#�1�&�

�;#!�%6�/# �6�"� ��"# %�,# � ��7��%��!&#67+%��4

�#%#��&#;�7+;#���;!�4��'+$�"�����+"!����$�#6���

��+ !�6�#�1#�1�&�6���'���!����7�)�!#4�%�&#����+"!�

6!�'�7+%��+��"���&#6#=)�&#"#!#,#7!�"�!�%�&��#

+�6&#��"�4

���7�#)++;�"#�&&#�7!#!�)��#%��*8�&#1�=��&#6#&#7�

6�"#6�"�%+=�"���"#�"��!+�(��&# ��&"#7�)�"�%(:4��%

&#��!�9�"��)�+;�"#�&'����=;+�&#��6�87�)�"�%(:4

��;#��#����&�"���%�#"�"�)�$��)��!�%�&�&&#�"��!�

7�)�"�%$��&(4D��&#7$�'"�'����6#!+"4

�#%�)&#1��6�&+8��+ !�7���"�&�!&#:4�&�6�"�#$�)+�&#

��&#6#)���7+6�&+ "��+;+��4�"��!�6���&+6����"�!��!�

"��+;+�� � ���+�"#�!� "�)���7�4��'+8�7'+$�"�:)��

�!<��6�1�&#4�7�#)�&+%��!#��/�&��4

� �!"#'��1�&�

�!"#'��1�&� �$+9�,� �#%#!1�&�%#= #%�"��%1�&�%# �

��'�!�7�1�&�%#���1#�#4

Page 54: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5(

���$&� !&#!&#%�!1#�"��!"#'��1�&#7�$��&#/�6�+!� #6

6�7'+"��'��<�;%���6$���*8:=8�:�8�:4��$��#��7+6&#��

���+%�=6���6�+;�!�"� "���"���4���"�#$�"#��6$��#

�"��"� + "�;�! �#)= "� &# ������������ ������7��'�� �6�

7�$��&#/�"�8��:=8��:���8��:4��%�!"�'�"�#$�6��7!�,�

"���%���&#;7!�;�="�&#�����������7��&#)#,�7�)�"�%&#"+

��&#;�"��"�+'��!�%�!1#�"=!��4 �� &#/��"�!&�40� &#

�� ���������7

�;#!�%���#%#!1�&�%�6��"# %�,�6�%�)��#���;��!&�

!#%#���;#6�/#��;#"��)��#)�!#=7�"�6�)#!���;#"�%�

)���7�!�%��&4�#'6#!"�!#�)+�����!�6�#)�64�;#!�%

!#6� ���$�#6� � �6#!��!&#6 6&#�#1� �) ��&#;!&� )�

�����!1�= ��� %�)� '� ��"�6� %�&� 6&#�#1 )���7� �����&#

"���!&�=�!,#�6�"�)+�&+�"�!%+=)�%%�/#��$�!&&#�6���

7���;#"�����&#;!&�6�$��&�"�)���$!&�4��)��#�����!&�

����;#8 �N3:+;#!�%��#�� #8� N3:4��)�)�&#�!&�

)�&#"# �# !# 6�/# ����&#"�"� �#)����&#)� F�#%#!1�&#G

�)�&#�!&�=!��4��"%� +�&�=%� +�&�4

� �#!7��!��!"#'��1�&�

���"�&#"����)�+;&�+���%��!<��6�1�&�%�&��7��!�!#)&#�+&+

!�+;#!&#=����6�&+#��%�+"&#1�&4���"�%�+��7&#��������

�����������������&�&���7��7!�6�)��&#)�6�&#���&#,�6�

���"���%!�&#)�!)��"�&#��4�#%�)&#1�%�&��6�&+���$�#6#�

+��7�6)�)���!#��#)��9�#)�/����'���4�6#"��9#"�%#"�!�

�#A�6�6�&�1#=!#��#!���"�;����#���;�%1��#�#4

��+'��) "�9+��7� �!<��6�1�&# &#��������������7�#�!�

7�� #1�+6� �,�6��7'��$��6�!�6'���#%�&#6� �,!#

�%+��!#�+�#��%����!#=�%�&#!��#"#�')&#�+7'��$��4

�#%� )&#1� �6�&+ ��"# %�,# � +��7�6�������1#�"�!�9

�!<��6�1�&� "�+&#"+&#���$�#6#�+��"�#$�66� �,���

86� �,!�6 ���!���!&#6:4�� �,!� �%"�!��" �6 &# "# %�4

��'+�6�"���"# %�,#%�)7�%��;��!&�=#7��!&�4

0�#,� +��7 &# �����$������ ������7�� #�"�$+���!� �+�"�

!�6'�����!� #6"�&#�++����"��+�')&#�6�6�+�)!��+

!�"��4�%��+����+"!##�"�$+���!��#�1#�1�&�%#��"# %�,#=

�6�6����$�#6#���%�#"�6�4

� ��6,#!&#

� ��6 ��76�"��!&+ '���� �# ��6� � ������������� �

&� ����������������7�+'�"��&!���6,#!&#�)!����#!�

6�"#��&��%�&�&#+�%��)� "#!�%�&��#6�/#���!�,�+��+;�&+

��"�#$#4�&#1������#6#,�&#6%��"%�'��6,#!&�6�'+

Page 55: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

55

�6�"����$�#6#��7+��!�6%��"%�6��6,#!&#6=�)�+'���

��+ !�6 %��"%�6 ��6,#!&#64 ��) ;�"�!&� !#%�' "#%�"�

+;#!�%6�/#7�$����"��!���#"9�)!�%�)�)�A#)�%��&�4

� %���6�/#��7+6&#"�6�"#6�"�;%�%�!1#�"=���)�%+,#

'�7�$����4

� �7��7�!<��6�1�&�

���"�&#)�!�;�!��7��7��!<��6�1�&��76�7'�4�#)�!!�;�!

&#+��"�#$���&#;����&#7�%4��+'�!�;�!&#��%�#"=+��"�#$�

6� �,�=%�)�1�"�6�=�� #6�='#�"�%+����6�=�#/#6������

���9�"�6����"+4

�6�6�)��$��%�+��"�#$#&#7�%�*�����������������������

��*����7��)���!"�!�'&#7�%��6�6���6��!�1�&�"�!�'���4

��&#"#$�7���'�!�7�����&#6����4��)&#7�%�!�7�9"&#

+;#!�%6����)'����"�$#7��#"9�)!�'���!���!&�4�;#!�%

6�����'�!�7���"���&#6����=���!�,����#��&#;��'����"�

+ ��"� ��&#6#4��) !#%�9 +;#!�%� "� ��#)�"��&� #��%#

��"# %�,#4�;�"#�&;�%6�/#7�%�&+;�"�)�+;#!�%!#/#��

�)'����"�!���"�!&#4

��)6�"��!�'�7��7��!<��6�1�&��6�6��7��7�!<�6�1�&�

��$�����!�������������7��&#"#����#6#,�&#6'�+$#

6�"���%#&#���������&�����7H�!�6�"��!����$�#6��6�&+

#��%�+"&#1�&!�����!&#4�;#!�%6�/#���6�&#"�"�*8��&�

�+%�!#��)�"�%�$�7�%��6�&#6����:4����!�&#7�%���"�&#

���$�#6+��%�)!#!�6/��"+4

"=�2"

��/!&�&#��"�#$!�)�$��#+��&#��+ %���4�#�"�6�!#%�6

'����6�����+!�6�'������*8D+)���/�&�:���8��7� "�;�!� :4

��/!&�&#%�6���1���!�<+!%1�&�4���&#�!��#� #��7��!��"�

���)���� 9��#��%"�!��"�= � 6�!&# ���$�#6+ ��/!&#4�#, +

��#) %���%�)�$�+�;��6�)&#1+%�&�!#6�'+6��!��&#)�"�=

�"��!��#����&#= #,+������"���&�=!#+9�"�&���+4�#�$��,�&+

��7��!��"!��!� "��6��)�"#�&�'���#=��)#+�&#%����6#4

�#�"�6!�'�'���#=���"��&�&+��"�!&�=���!#;#%�&+�)'���4

��&#"#;#�"��7'�#)�7$+!&#!�=!#6�/#�9�"�"�7� "���)�"#�&�

!� !&#'� �"��!� �;+4��%�! �����%� + %��+ �) )&#"#"� �#

7�9"�&#�)�$+)#��/�&���6��!�4�����%�6+ %��+���"���%!�

)�&#"#�6�!&%�6��/!&#�9��#�%"�!� ,+�#��#,��4

��$�+;#!�%$��+��&# �!+ %���=6����#��!� �"�%��

'�#)�"#�& "#�#�7�&#4 ��)� /#�� '�#)�"� �)�#A#!� ���'��6 !�

"#�#�7�&�=6���+%�&+;�"�����%�!��+������&#6#4� %���

Page 56: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

53

6�/)�!�%�!���%��#�#%"���6���&+�)�+;�"� "�,#'�#)�"�= "�,#

��+ �"�=�;#6+6����"�� "��'!�����"�4�;#!�%6���<��"����"��#

��"#$+%#�)��"��%1�&#4���"��%1�&#�+7+%��=���%#����)#&#

%�&#�+!#�/!#+)�"�6"�#!+"%+4�;#!�%6���<��"����"�*

�4 �#�/!#�"���%�&#�)�X

�#6�/#�#'�#)�"�%��7���7���$�"����#6�!7�;�"�!&#4

4 �#�/!#�"���%�&#;+&#X

�#6�/#�#��+ �"� "�'����+;#!�%�7%�+�#�!��"�!�%%�&�

�$&� !&��7�)�,+4

-4 ��&#"�&#��X

�#6�/#�#6����"���7'�#)+����+ %��"�"&#�#�!#�#!7�1�&#4

(4 ��!&��#!&#X

54 ��76� �&�!&#�$+)+,!��"�X

����&#6# %���%�'��"�!#6�'+�#����"����!������&#>

)#,#6�%#!)+4

34 I#�&#X

�#6�/#�#��76� �&�"���"���6�%�&#/#��6�4

@4 ��+'#+;#!�%#+��7�#)+X

0# %��9&#�'!�����"�%�6��#"!�4

0# %� ,# +;#!�% 6�,� <��"����"� ��9 �#)�6 !�#)#!�9

)��"��%1�&��#��&#6#4���!���#'�&#�7$��!�&�/!�&#�"���

!�%�&+�#+;#!�%6���%�!1#!"����"��<��"��1�&�!#�/!�9�"���4

0�+"&#;#!��!<��6�1�&#%�&#+��7#+6�7�%4��%�!1#!"��1�&+

&# �/!� ����������7��) ���!���!&�6�7�% ��#)�A� "� ,#

'�#)�"�= ��+ �"� � "� ,# ;�!�"�4�%�������!!#+���&# ��� ,#

�#7+�"�"� $�"� �� �= 6�/# �# ��76� �&�"� � )�+'�6 !�;�!�6�

)&#���!&�4��)��#!# "�;�!�$#7��76� �&�!&����$#7���!���!&�=

6�/#�#&��"��6�+�7�!��"4��!"����6�6�+�7�!��"����"�/+

�#$��&��#7+�"�"�4�%�&#+;#!�%������������#�#7+�"�"�,#$�"�

$��&�=�6�!&#��'�# �%�4����$�7�!�=!#��#� #$�7��!#

�+� #����%�=�'��&+#��%++��'++���"�'!+,+"�;!�9�#7+�"�"�4

�#)�!�)!�&"#/�9������+�7� #!&+�)�#A#!�'7�)�"%�&#

������������7�;#!�%6���6�!�"���"�+;�!&#!��+;�!�"������%#

�%��+��"�#$!#4���"�&#)�&#���6�7'�%�&�%�!"������&+!� +

$�&����7D+)!��"&#%��"�;!�7���/!&+4."��6�+6��!�&�="��#

"#/#%�!1#!"����6�4�������>����&#"�%�A#��/!�7���/!&+4

�%��6�!#��#"!����)#��#��!�="# %�,#6��#%�!1#!"����"�4

��)���#6#,�&���/!&#;#�"�&#����+"!�9��#��%"�!��"=+;#�"���

6����K���#��%���%�#"�4��7�%�"�&#��6���&+��)�"�7�&#)!�4

��"�#$!�&#%�!"�����������������7

Page 57: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5@

0# %� &# +�&#% +"�)�"� +7��% 6�!&%� ��/!&#4 �#)�! )��

+;#!�%��6�!&%�6��/!&#&#��&�"!�&#"�%���A#!="�&#!�>

��&#A#!���!� �!&#%��!��4�$�&��;�&+4�#%�+;#!�1�6�'+�6�"�

���$��"+6�/)�!�6�"�$�+%�&#�#'+����$+)!��"�����!&#4���$�

����&+!�,+�"# %��+$+)!�)�!&+4��+'�6�'+�6�"����$�#6#

+ ;#�!�6 �#/!&+ %�&� %�!"������ ��!� �!&# � %�!1#!"��1�&+4

�#��#"!��$�"#�&�%��"6��<#���!#)���&#)�!�"����)�"#�&�"���#>

,��&+��7�%��&�#6�!&%���/!&#�9��#��%"�!� ,+4

��$��������������������&��������>���

.%���%���)7�9"�&#�6!�'���/!&#4���+;�&+��6�!&%�!&�

��/!&#+;#!�% ,# �6�"� ���$�#6# �+;#!&#64�#�"� ,# �6�"� �

���$�#6#���!� �!&#64��"�&���#6#,�&��#6��#A+!���)!�&

%����<�%�1�&�$��#�"����>�&#"�%#7)���"#!#��'�!�7�1�&#F�CC 4G

+��&#!&#)�&�'!��"�;%�"#�6�!8?��#�%�!#"�%����#6#,�&:���#6�

���>��F�6#��;%����9�&�"��&�%�+)�+/#!&#=�CC(4G)�&�'!��"�;%�

"#�6�!&#8���#6#,�&6�!&%���7��!��"��9��#��%"�!� ,+:F�">

"#!"��!�#<�1�"?J�#��1"��"J�����)#�>��?�G4

���$�#6�%�&��#&��&�&+%�)6�!&%���/!&#*

�4 ������� �� ��$����� ���$���� �� ����������� ��>���� ���

��������������4

�;#!�% !# !���7� ���# %�!��# 7� +��7 �!<��6�1�&�4 �#

+���&#�<��"����"�!#�/!#�"�����"��!�&#)��"��%"�$���!4

��)�$�"�#$����+ �"�+;�"#�&�=+;#!�%'�#)�%��7���7��=

6��������!��6�7��%#!)�����!&��%+�!&�$�1�%��4

4 ������������$�����&��������4

�;#!�%��6�!&%�6��/!&#!#�)�)#"��&#4�$�'"�'�6�/#

7�6&#!�"�7$��&!&#��)+7�6�!&#6=6!�/#!&#)�&#�#!&#6�

���;!�4���7 %����!&#!����7��#!��#� #6���9)#"��&�

!�%�&#�#+;#!�%6���%�!1#!"����"�4

-4 ���������������������������������&������������������

���������4�#%�+;#!�1��+�6�+�7�!�+ %���%�6��)+�

��!� �!&+4

�6�+�7�!� +;#!�% +��7� + ��"# %�,# &#� !# ��76���� �

�!�6# "�;�!�40# %���#%�)�!#%+��)!&+�!#6�������&#

)&#���!&�4�6�+�7�!����$�6�/#�7!#!�)�+)���"�!#%�'�4

�;#!�%+"�6"�#!+"%+!#6�%�!"���+!�)��$�64

67 ��$������&�>�������$�&�� ������4

�#%�+;#!�1��6�!&%�6��/!&#�6�&+���$�#6#�$+A#!&#64

�#%��6�&+��"# %�,#������!&#6!�,+4�&+"��+�"�&+

%��!�40# %��#�)�/��&+$+)!�6�+ %����7$�'�)�/��!&�

Page 58: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5E

$+)!��"����"�&+!#6���!�4�!�'#�"���7���;!+����9!#

7�� #4

54 �������������������������������4

�;#!�%!#+�A�)�&#+�&# ��!&+"#�"�+;�!��!# "���'�# !�

7$�'6�!&%���6�%�!"���#4

34 ����������������������������>����4

�"��!�!# "�/#�#�/#�#)�"��)6�9$+)#��"��#!�4�#

6�'+;#%�"�4

@4 ������������$������������>�����4

�#�"� 6�&#!&�&+ �������/#!&#= + &#)!�6 �+ "�#!+"%+

�������/#!�=�+)�+'�6�+���/����!�4

E4 ���������*�������������4

�#6�'+�&#)�"�6��!�4�"��!��++��%�#"+4�"��!���%�#"�

�6�6�'+,+&+)�$+)+$+)!�4���+��)&#1��6�!&%�6

��/!&#9��#��%"�!�4�����$!��+%�!������"���&#"�&#��4

C4 ����������>�����>�$���������������4

��)!#%�9+;#!�%����$�#6����/!&�6!��+�"��!�����+"!�4

�#%�)&#!&�9����/!&����$�=���!#%�)&�%�4��'+$�"�

)�$��+ %���+&+"��=����$������&#��)!#4�6�&+)�$�#��� #

)�!#=&#)�!)�!�#)�$��%�!1#!"����&+=�)�+'�)�!�6�&+

��"# %�,#4

F����>����������&����� �������������������

��>����*��������������

���"�&#6!�'�!#��/#�&!���!� �!&�%�&�/#��6��6�!&�"�

+ )&#"#"�4 �#A+"�6= ;#�"� &# $��&� ��%+ �& ���!���/#!&�

��#,�!&� ��/#�&!�' ��!� �!&� %�&# 6�/# $�"� ��"#�!�"��

!#��/#�&!�6��!� �!&+=!��4/#��6��6�!&�"���&#6#%�&#&#

��"�#$!�+;#!�%+7�����!&#)�6�,#7�)�,#4

���'��&����������&�"�$&�'�&�*����������&��������4���"�&#

)� �$��%� ��"%�#��&#!&�* ��7�"�!� � !#'�"�!� �$��%4 ��)

��7�"�!�'��"%�#��&#!&���$��& ��6���!� �!&#)�)��!&#6

!#;#'� "� ���&#)� ��!� �!&#4��)!#'�"�!�'��"%�#��&#!&�

/#��6���$��& �"���!� �!&#�)+7�6�!&#6!#;#'� "����&#)�

��!� �!&#4��'��)�$���#)�"��&�����7�"�!���"%�#��&#!&#=�

%�7!� $� ��#)�"��&��� !#'�"�!� ��"%�#��&#!&#4 ��)� &# "�

6�'+,#��%+ �&6�)#<�!���"���!� �!&#+��7�"�!�6"#�6�!�6�

F0�$��1��4G

���+!#%����6&#���#)#<�!���!&�!#��/#�&!�'��!� �!&�

+"#�6�!#��/#�&!�'��!� �!&�4

Page 59: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

5C

����"+��!&+��7�"�!�6��"%�#��&#!&+&#)#<�!���!&#1��&�

%�&�/#��6����"�,�+��!� �!&+4�� #&#�%�/#��6����6�&#!�"�

6!�'���!� �!&�+��"���&#6#4����6�!��4+�"�!��"�%�&#

��!� �!&#�!"#�<#������ %���%�6+��&#9�6+;#!�%�4�%�&#"�

!#6�'+,!��"��/!&# �!#6���+ ��7�#)+=��"�#$!� &#!� "�

)&#���"�4

�;#!�%+6���6��$&��!�"��%�%�6�#���$�#6+��)� �

6���6�6+�#,��# "�7!�6��6�!&%+��/!&#�9��#��%"�!��"�4

�"�+;!&�% ,# ��)�"� � +;#!�%�6 !� ��$��& �!&+ ��/!&#

+��"�#$�&��&+,� ��7��;�"# �'�# %�&# +;#!�%� +;# ��76� �&�!&+=

����%�6 ��)+ +�6&#�#!�6!� )#"��&#4�;#!�%6��� ���"�"�

�&#�"�!'+$�"%���/!&#=6���!�+;�"���6�%�!"���+����!���7�"�

���"�"#��'�# %#4�;#!�%"�#$��&#)�"� "�$��/#+;�"#�&+="�%�)�

'�+;�"#�&6�/#+��7���"� !� 8�)�+"��+:��/!&+40� �#6�/#

+;�!�"���6�)�"�1�!&#6��6#!�+;#!�%�4�;�"#�&6�/#��%�)�!

�#,�+;#!�%+%�%�6+&#$�����/!&�4��)%+,#+;#!�%6�/#

����"�7�)�,+!���)+)!#!#��$#=+%+9�!&����$���')&#)�+')&#4

0�#$� ;#�"# ��#%�)#4�%� &# '��7$� <��"#� %�&� $��%��� )�+'#

)��"��%1�&#=6�/#�#%�)����!&�7�)�,�)�7���"���+ �!&#'��7$#4

0�#$����7!�"���&#6#%�)�+;#!�%!�&$��&#��)�4�#%��#;�%

!�&$��&#%�!1#!"����&+�����&# %��#=�!#%�!�&$��&#6���#!�#;#�

���+&+"��4���"�&��6�'+,!��"+7�6�!&���&#%��4��&;# ,#�#

+��"�#$�&��&+��"���!=�#U#)��!��J�#�"4��!#%�) ���1�1�!#

%�#��6�/#)��#+;#!�%%�!1#!"����4

1��������

�;�"#�&6��� ��7+6&#"� %�6��#%�!��" ���$�#6�6�!&%�

��7��!��"�= 6��� +�/��"� �!)��)+��!# ��7��%#= 6��� $�"�

�"���&� ��������!7� �����&�!���#)�% �!# �6�&#$�"� �%��!

��"+/��!&+ �6�����7���!&+4��)�"#�& !# �6�&# 9��#��%"�!�

������������I����������.����

��-�4�1.'�-�'�5�'.� ��/�6!'!7!.�

���/#!&#!�%"�&+ ���+�"�!�%"�6�)����"+L

��"�����"#�7�!+�"�&+

�����&#!&# ��"�!�6���!+�"���1�%��7)#�#"6�!+"�

�#��'�!�7�1�&� ����&#"��# "��6� 7�)�6�,+7�)�,+

��81!7�"#

Page 60: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

32

)�&#"#�)�&#"#����#6#,�&#6��7��!��"��6�"��"�7��;#�"�64

��/!&��!&#���)�!�����'�� �!&+4��&%���"�16���&+�6�"�

��"# �"��# � ��"# �#�%1�&#!�)&#"#"����!� �!&#4��)��#

7���;!#"#����&�=���6&#!#�#!#6�'+�;#%��"���#%�!�,�4

�������%)���3�%3��3�?�2%�3

%�%�@��%)�

��)!�����"��!#��#%#!1�&�%#�����$!��"��+�/!#7�

%���%�+��&#94���"#��"+���)!�>����"��!#<+!%1�&#!���7�6�

� ��) "#�6�!�6 ��6+�"�!�9 ���1#��4 %�������� ������

���������������������&������*�������������������� ������

�����������7��)!�����"��!#�����$!��"�!�6)�&+�!<��6�1�&#

� ����/�&+ �"��� + ����"��+=� !&�9��6 �$��%+ � � #��;�!�

�$&#%"�4��&������������*���������������� ���������������

������������������#�&��������������&���&��9��������&7

���6&#���6+�"�!�'���1#��6�/#$�"����6�"��!&#�%��!�&#

����&#,�!&#�A#!�'��1�=����6&#��#%#!1�&�%�'���1#��%�!)+%"#�

%�&�!���%�&�"�!�1�+7�%+&#�6#6&#�"�+%�&#6&#�"����%4

��&����������������$������������������������

��)!�����"��!#�����$!��"��6�'+,+&+!�6�!<��6�1�&#

���7�1�&���#)6#"�+����"��+=#��;�!���$��%+��#)6#"��&#��

�# �!�6#A+��$!� ��7��%+&+4 D#7 "�9 �����$!��"� !# $��6�

6�'��+9�"�"����"+&#�!#$��6�6�'��7�%�&+;�"�')&#&#�!�+

����"��+=!#$��6�6�'����7��%��"�%�)��"�)"��%+"�4�� #

�7+��!�>����"��!#<+!%1�&#�6&# "#!#�++)#�!�&9#6��<#��

6�7'�4 ���$��" �7+��!�>����"��!�9 �����$!��"� +7��%+&#

���$�#6# %�) +;#!&� )#�!�>��&#� � ��#��7!��!&� ����4

��"# %�,#+�����7!��!&+��6$���=!��4$�)=��'=���)��)#

)���"# %�,�+;�"�!&+4���$��7+���7�1�&�6�/#����"�����>

$�#6#�����!&#64�#�����$!��"�7+���7�1�&#1&#��!#)&#�+&#

�� #!�+;#!&#�)�#A#!�9����"��!�9%�!1#��"�+6�"#6�"�1�4

��'+$�"�����+"!#��"# %�,#+;�"�!&+7#6�&����!�9%���"��

�!"#���#"�1�&�)�&�'��6�4�%�+;#!�%�����$� ,+�)!�>����"��>

!�9�����$!��"�)�A#+!�+ %��+=6�/#�6�"����$�#6#�

���!���/#!&#6+;��!�1#4

�!"#'��1�&�����"��!�9���1#���6�"��!�6���)+%1�&�6

&� &#��#)6#"��76�"��!&�4���"��&#!� &#9���"#7��"��!�'

6#A+)&#���!&��76#A+6�"��!#�7#)$#��)!#�#�1#�1�&#4

D�1�!&#���9�"�!&#���"#�����,�!&#���"#%�)"#!���7�9�,�&+

Page 61: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3�

6�"��!+�7#)$+!���!��"�;!#���1&#!#�#��"�!#��7�1�&#=

+)��&#!��"����%�1�&#!����"�"�"�&#��4

��!&%���" �)!�>����"��!�9 �����$!��"� ��� ���$��"

��6+�"�!�9��)�"�%�F%���;�!�)#"��&�=!&�9���)!������&�"�G

6�'+ +'��7�"� 6!�'# �%�)#6�%# � !#�%�)#6�%# ��)!&#4

��!&%���!<��6���!&#6�/#�#7+�"���"�+!#���#"!��"�����$��"�

&# "�9 ��)!&�4 H�!� � '�+$� 6�"��!� 7�)�1� ���'��6���!� �+

%�6��#%�!�6�)!�>����"��!�6��)�1�6�4�#%�+;#!�1��6�&+

)�$�#6�!��+��"�!#�����$!��"�%�&#!��++&#"��!#�!"#�>

��#"�1�&�6��6+�"�!�9���1#��4�;#!�%6�/#�6�"���"# %�,#

� ��#�����!&#6 � ���;#= ��� !#6� ��"# %�,# %�) ����!&�

%�����4

��)����+A��!&��7+��!�����"��!�9�����$!��"�6���6�

+7#"�+��76�"��!&#<�!+6�"��!+)��<+!%1�&+4��)%�����!&�

6���6�+7#"�+��76�"��!&#%�!"���+���%#�<�!+6�"��!+

���%��&+=�)!��!�6�/#$�"�����+"!����$��"6�"��!�'�+�"��4

�#%� +;#!�1� �6�&+ ���#$!� �7��/#!# �7+��!�>����"��!#

�����$!��"�=��7+6�&+%�6���1���!#�"���%�&#�)#4�&�9��

�"��"#'�&�+;#!&�&#�)!����&#!"���!�=�)!��!�6�'+"#/#+;�"�

#�$��!�4

%������������������

��'���. �"'�� "&�"�*��"� � &��#"�������$� ���$% ��������

&� "��+����� �0��%�. ��� '���� #������ $� ���� %���'� �"�* � %

��#�%4 ��#6#!�%� �#%#!1�&�%� ��'�!�7�1�&� �6� 7!�;�&!�

+"&#1�& !� +;#!&#4 ���+" )�+'�9 ��7�&!�9 <+!%1�&� ��+/�

���% ��!&++;#!&�=�%�)� &#6�!&%��=6�/#���"�"� �7��

$��!�9<�+�"��1�&�4

���$��" �!"#'��1�&# �)�&#!�9 #�#6#!�"� + �%+��!# �

!�'���%�6 !� �#6#!�%�6 +7��%��" ,# !#��7+6�&#�!&#

�#6#!�%�9��&6��4�;#!�%���#%#!1�&�%�6���$��"�6��6�"

,#���$�#6#�)�!�6�+"&#)!+�6&#�#1�6�+'�)�!�4��'+$�"�

����+"!#��"# %�,#+ �"&#1�!&+ &#7�;!�9&# "�!�4��#6#!�%�

���&#)��7�=!��4���&#������&#���&6��&+;#�=)�!����+"��6�'+

+;#!�%+ ����"� ��"# %�,#4 ��&#"# 6�/# �6�"� !#��'�;!#

7�%�&+;%#=!��48���#!�)�6)�,#"�"�)�,�%+,������&#&+9#�

7�&#)!�;%�,#6��+;�"�4:0�%�A#�6�'+$�"�����+"!����$�#6�

� !�7�6 ��)!&�= !��4 %�)� +;�"#�& %�/#* 8�76�"# %!&�'+ �7

6�"#6�"�%#=�"���"#�"��!+ ����&# �"#7�)�"%#�)�>5=7�"�6

�%�#!�"# ��&#)#,+ �"��!+ � �)'����"# !� ��"�!&� �) 5W�24

�;#!�% �� �#%#!1�&�%�6 ���$�#6�6� �"��!� $�6$��)���!

Page 62: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3

�#%#!1�&�%�6�!<��6�1�&�6�6�/#���"�"�%�!<+7�!=;�%�#

6�/#&��"��!%���7!��"��'�#��!��"4��'+�#��7�"�����$�#6�

� ��/!&�6= &#� �"��!� 7�)�/��!&# ��/!&# !� �#%#!1�&�%�6

�!<��6�1�&�6��!#6�'+,��+;#!�%+7�)�/��!&#��/!&#!�

)�+'�6�!<��6�1�&�6�4

� %��� "�$��1� 6!�/#!&� � � # �"+�!&#�!� 6�"#6�"�;%�

���$�#6�%�)+;#!�%����#%#!1�&�%�6���$�#6�6�6�'+$�"�

�7��<�+�"��1�&�4�"��&�!&��)#&�+������!�#)%�)���;�!&����

����!&�6�/#��#)�"��&�"����$�#640�%�A#�6�'+�6�"����$�#6#

������&#,�!&#6��#)����&#)�66�"��!�9��%�#"���"�#$!�97�

�"���!&#��7+6�&��9��&#;���7!�;#!&#64��'+�%��&#�"�%�)

��'�!�7���!&���&#;�+�#;#!�1#4��/#�#�;#%��"�)�,#+;#!�%�

���$�#6�6��#%#!1�&�%#��'�!�7�1�&#����!�'&#7�%��6�"�&#)!�>

%#���;�%#,#���$�#6#�����!�6&#7�%�64�<�!�66�"��!�6

��)!&�6�=�#%#!1�&�%��$��%6� �;!#%�!"��%1�&#��#��%��1�&#&#

��!����9�%1�&�4��)<��6���!&�������"�#$�!&#!�76�"��!�9

��%�#"�%�&�7�9"�&#�&+6�"��!+�#%#!1�&+4��+"�!�%�6��)!&�6�

%�� "��+#7��!&##7�1�=���!&#7+$��7�%��;��!&#%� +�&#

�6�6�!�7�#���'��6���!�96�"��!�9�#%#!1�&�4�!�'�����"��

�6�&+%�6��#%�!�!�7��%�#"���#1�<�;!�'�#)����&#)�4."�&#"�&

!�7$��&#�7#)#!=�6�6�+��&# !�&���9�)4

���"�#$� �#6#!� � ���!���!&# "# %� �+ 7� )&#1+ ��

�#%#!1�&�%�6���$�#6�6�4��)����!&�)�6�,#7�)�,#"# %�

&# 7���;!+4 �#6�&+ ���! �#%#!1�&�%# �%1�&# � "# %� �6 &#

�)�#)�"���;#"�%4�#�"��6��)�"#�&�"�#$�&+��6�,�!�����"�

��+�#;#!�1+���7�"��#%#!1�&�%����!4

�6!�'�6/��"!�6��"+�1�&�6��6�6�!�7�#%#!1�&�%�9

��)!&�=!��4%�)'��)!&#%+,#�����#6�6�7#6�&+7�'��)!&+=

%���6�"#6#�&#='��)�6�"#6#�&#=�")4�#"�7�9"�&#��"��"#'�&+

���!���!&�4

�$����������������H���������*�������������*

�����$�����

�;�"#�& &# �) #��%# ��6�,� %�) )��<+!%1�&� �7+��!�>

����"��!�9 � �#%#!1�&�%�9 �����$!��"�4 ��� �"�� &# +

��#��7!��!&+���$�#6�40�#$�"�;!�+"�)�"����$��"�4D#7

�$7���&#�����$�#6+�7+��!�W����"��!�6����#%#!1�&�%�6=

�!<��6�1�&#6���&+$�"�+6�!&�6%���;�!�6�������&#�7�#;#!#

)�$��9+;#!�%��7+6��4��)���$��"��7+��!�W����"��!�9

�����$!��"�6�'+�#+��"��&#$�"�#�$��!������=�%�)���$�'

����&#,�!&��"���+�)�#A#!�6�#)����&#)+6�/#�#+��"��&#$�"�

Page 63: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3-

����!�7����4��"%�)&#%����!� ��+"�!&#���!��&�!&#�#%#!1�&#

%�&�&#�7�#;#!�40��#7�#��$������������7

"�83�23

��%+��������"&�"�*��"��*���%���#��'�����-2�����* !��

&���������-� &� � ������ ��'�� % "� � $� "� ��"�2� #�'� ��� $!����

"&�"�*��"��/ �!���-�"$"�����#��&�)��� ���&�%+���4��&#%

#,�!+ ��&�9 7!�!&� �"&#;# )�/��"!�6 ���1#��6 +;#!&� �

+��6,��!&�4���$!��"��%�';�&#%�&#����&#)�1����1#��

+��6,��!&��+;#!&�4

��6,#!&#&#��"�#$!�7��#+/��"+4����6��#�&#"�"�%�%�

���"�7+$#=%�%��#+&+"���)&#!+"�=')&#�6���"����$��&#/!�1+=

"��6�6�7�)�6�,+7�)�,+4��/#6���7+6&#"�!# "�=���"�'�

�#%��!�&#!#6�/#6��&#"�"�=�6�/#6��#�&#"�"�!#;#' "�!��6�

��7+6&#��4��)+;#!&�6���6���7+6&#"���&#"�"��#4

��/!#;�!&#!�1#���6,#!&+

�4 �#���"�&���6�&#)�!)��6�7'�=%�&���9��!&+&#�# "�

7!�6�4��6,#!&#&#�� ��#!���1�&#��66�7'+=!�6!�'�

��7��;�"�96&#�"�4

4 �6�6!�'���7��;�"�9"������6,#!&�X

��)�'����6����6,#!&+=6���6��#��"�"�*8��6,#!&#

7� "�T:F��)�"!��%�����$��1�6���6,#!&�G

-4 � ��6,#!&+ �6�6!�'� !�+;��� �) �&+)� %�&� �+ ��7���

�6!#7�&+4

D+)+,� )� ���"�&# ��7��;�"� ��6,#!&�= !#%� �+ �7'+$���

��6,#!&#7�!#����#)!#)�'�A�&#=�!#%�7�)�!#)�'�A�&#4

�3�������+�I�@5��""�83�2"

�$��%��6,#!&� ����

��)!���6,#!&# ��6,#!&#�A#!�'

��+ !���6,#!&# ��6,#!&#�!�' "��6�;+��

��"��!���6,#!&# ��6,#!&#+��"�#$#���"�"�96� �,�

��6,#!&#;�!&#!�1� 7!�!&#

�+"�6�"�%���6,#!&# �+"�6�"�%�7!�!&#

���1#)+���!���6,#!&# ��6,#!&#6�!��+��1�&����"���6�

���7�)�;!���6,#!&# ��6,#!&#���"�"�9)�'�A�&�

��)!���6,#!&# ��"��#6#!�����&#,�!&#�"���

%�&#�+!�6��"�#$!#

�#%#!1�&��!���6,#!&# ��6,#!&#�"���+�)�#A#!�6�#)+

Page 64: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3(

(4 ���6"�"��#6�/#!#��#)�)��%���;�!��!<��6�1�&�4

�#��%� %���;�!� �!<��6�1�&�6�/# �#��9��!�"� +6�7'+

"�%�)��9&#��!#%�)"# %����!�,�4

%������������������

��$�)� ��)���6,#!&�=6�7�%6����$��"�"����!�!#

��)!&#4�����)!&�&#+�%��)� "#!&#4�!� "��6�+�%��)� "���=

�)#&#=;�!&#!�1#=�&+)#%�&#7!�6�6���6�$�"������$!����!�,�4

0�#,���)!&�&#)�/�!&#�)#&�7�&#)!�)�%��)�6�!�!&�6�="�

�#7�#���������&����������7

����&������������*����������

��%��)� "#!&#�����9��!&��!&#+��6,#!&+&#%���"��&�!&#

�"���+��7��;�"#��)�1#4����1#�++�%��)� "#!&������9��!&��!&�

����"+��!&&#��7+6�&#�!&#�!�'� "��)�6�=;+&#6�=)�)�>

�+&#6�=)�/��&��6�=��&#,�6�4�#!#6���6��"��"�+!� #

��6,#!&#=!��4 "��6�&+;#��6���7�)��+;�%4�!� "#�#+;�

+ %���+'��!�66���6��"��"�+!� #��6,#!&#4��"�#$!�&#

�#�#%1�&� �)#&� � <��"����!&# �!�'� "� &# !#�/!�4 ��/!&� �

��6,#!&# 6���&+ )&#���"� 7�&#)!�4 �;#!�% � ���$�#6�6

��/!&#6�/#��9��!�"�!#�/!#�"���=��)$�1+&#�!� "�&#

�"��!� "�#$�� 7���6"�"�4 ��)� �# �)�+;�6� "� /#��6�

+�%��)� "�"��� ����������!<��6�1�&++!� #6��6,#!&+4�#'�>

�"��1�&��#6�/#+����#)�"���)#�7�����6����)#�%�7#"�6

�!�'� "� �)�6� ��� ;+&#6�4 ��)� �#'��"����6� !�+

�!<��6�1�&+=�"��&�6�&#+%��"%���6,#!&#4�%�/#��6�"+

�!<��6�1�&+�6�"�%��!�&#"��&!�&#��9��!�6�4

��) ������������ �������� !#%# �"��� 7�$��&#/�6� �

��6"�6���6�7�&#)!�%��"!++��"�#$+=!��4"#�#<�!�%�$��&

6�/#6���6"�"���6�"���%�)+'�)�%!#�$��6�"#�#<�!���!&#

��� $��& 9�"#��%# ��$# ��6"�6� ��6� 7� ��&#6# $���%� +

9�"#�+4�# "� "�&#�#'��"����!�+%��"%�6��6,#!&+6�/#6�

7�$����"����7�)�/�"�+&� ����������������7

��#6)� %�/#6� )� &# ��9��!&��!&# �!<��6�1�&� ���+"

�!�6�!&�=���"�&�$�"!���7��%�4��)�)#�7�����6�!� "�!#

���+ "�6�4 ��) �#'��"��1�&# 6� %����"�6� ���1#� �7��;#!&�

�/!�9)#"��&�7���9��!&��!&#=%�&�7�#6� ��������������7

�#%�!�"�+%1�&+6�/#6����%�7�"�!����6&#�+��+ �!&�!#%#

���;#4��+ �&+,�!#%+���;+=6�6�/#6��7+,��!#)�&#��#%�&�

�+7�!��!�&�/!�&�4�;#!�1�%�)��+ �!&���"#���;#6�'+���;+

�#%�!�"�+���"� )�+'�;�&# &#� �+ �6 ��7��;�"� )�&#��� ���;#

Page 65: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

35

�!"#�#��!"!�4 ��)� �# !# "� �#%�!�"�+���= ��7+6�&#�!&# �

��6,#!&#6���&+�,�7�&#)!�4

�+$�!� �#'��"��1�&# �!<��6�1�&# + ��6,#!&+ 6�/# $�"�

��7��;�"�4�%�!�6!#"%�%�/#��&#�6#=�6�"�!��6���+ ���

��/�&��= "# %� ,#6� �# %��!�&# �&#"�"� "�'� �6#!�4 �+$�!+

�$��)#6�/#6���#,�"�4��+ �6���/�&��%�)�!�6!#"%�

%�/#��&#�6#�!#%���%�'��+"���!��6� ��,+,�40�$�$��

����6&#������� ��������������7

�����$!��"�#'��"��1�&#��#%�!�"�+%1�&#�!<��6�1�&�����"

,#�"�6#&#��6���6���"��#6#!�+��6"�"�6!�'#�"���=�%�

&#+;#!�%!#��7�!"�%�A#�,#"# %��#'��"����"��!<��6�1�&#=�

����$�#6����/!&�6+"&#;+!��#'��"��1�&+��#%�!�"�+%1�&+4

��'+,#)�+;#!�%!#��7+6�&#�!<��6�1�&+�7�"�&#!#6�/#

�#'��"����"�4���'+6�/#�'��"��!�;�!!�%�&�&#�!<��6�1�&�

)�"�4�#%�+;#!�1��6�&+&�%���7�&#!���&����������7��%�

�#'��"����&+ �)!# �!<��6�1�&# %�&# +��7# %��7 �;�4 ��%�

�#%�!�"�+���&+��1�=+��1#=7'��)#�6&#�"�%�&��+���&#"���4��)

!#%�9,#6��6�"�)�$�+�#'��"��1�&+�!�' "��+;+��4�!��6�&+

)�$�� ������ ��������7 �#%# �!<��6�1�&# +��7# + 6�7�%

�)�#A#!�6�#)�6=�)!��!�+�#%#!1�&�4%�������������������

7�!#%#+;#!�%#6�/#$�"�#��%����$�#64��"# %�,#6�'+$�"�

����+"!#%�)+;#!&��#6#!�%�9��&6��=!��4)�!��=�+"��=

��"# %�,#�)�!�6�+"&#)!+=�6&#�#1�6�+'�)�!�=���&#�!�6

)�"+6�6��)�+'�6�#6#!�%�6��&6��6�4

���"�&#;#"�����!�!�!�;�!���9��!&��!&��!<��6�1�&�*�

��������#���� �������#�������#����������7

� �����'%�)��9��!&��!&� �!<��6�1�&�+�����6���'�>

!�7���6��!<��6�1�&+!�!�;�!)��)�6�=;+&#6����6����6�

�&#)!�&�����1�����=)�$��6��#�&#"���)�+'#�����1#

����*�7'�#)�+"�����6��"��!�1�6%�&�'�&#����7#��=

�6#!#%#���$#��7'�#)�6!&#7�!�'��1�=6#��)�&+�&#�6#

�!&#7�!�6!�����6����;!�4��"%�)<��6���!&#�����

7�#6������������#!��4��#7��!&#�6#!��)�#A#!#���$#

�!&#7�!�6��1#64��);�"�!&���#7+&#6������'�����6�4

� ���� �����'%�)��'�!�7���!&��!<��6�1�&�+)+'�"��&!���6>

,#!&#�+�"��6'�+����!&�+%�"#'���&#<��6���6��)�#A#!#

�%+��!#4 � �%��+ ��&6� /��"�!&� 6�/#6� ��7��%��"�

����1# �) '6�7��=6�/#6� �)�&�"� �!�#%"# �) �"�1�=

%+,!#�&+$�61#6�/#6���)�&#��"�!���#=6�;%#��"�1#4

� 5���������'����!&#&#��'�!�7���!�%����!;�!�!�74��%�

6� �,!���%�#"���&#)���&#)#,�6� �,!���%�#"+!�7+��%�#"�

Page 66: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

33

��"�#$!�9 7� <��6���!&# ����4 ��) '��7$#!# �7#)$#

'��7$#!�% 7!� %�&� &# !�"� ��&#)#,� + !�7+4 ���"+�!�

�&# ��!&#6�"#6�"�;%�9���$�#6���#)�"��&���!;�!�!�74

��!�+"&#)!+='�)� !&�)�$�=6&#�#1�+'�)�!��"#�#<�!�%�

$��&#���#)�"��&�&+"�%�A#���!;�!�!�74

� ������'�#"�"�!�;�!��'�!�7���!&�;�!&#!�1����&# "�!�+

��6,#!&+�)�&��#%��7������4���"�&#������+'��6�"�1�=

6�"#6�"�1�= %#6�&�= <�7�1� � )�+')&#4 �;#!�% 6��� %��7

%����!&#!�+;�"�6!�'�������=!��4 "�&#"���)� !&#

��&#6#= "�&#"�&#)!�/$��)�&#!#��7!�!�1#�)�+'�4

��&$��&�!�;�!��9��!&��!&��!<��6�1�&�&#��9��!&��!&#

!� � # !�;�!�= + �����6�= �%+��!�6�= ��!;�!�6 !�7+ ���

������6� �;�"#�& ���6#!# ��#)�&#)!�%� !#%# )�/�#4 �6#

��#)�&#)!�%�)�/�#6�/#6���9��!�"�+���+�)�/��6=�

6�/#�#�6#��#)�&#)!�%��"��"�+�%+��!+��#)�&#)!�%�)�+'�9

)�/�� ��� 6�/#6� �6# ��#)�&#)!�%� �"��"� + ��!;�!� !�7

�"��&�&+,�'����&#��������&#�6#!����&#��7!�"�9��#)�&#)!�%�4

��)���$���������76� �&�6��&#)!�&�)#&�!�� #!�;�!�4

��/#6���%+ �"�7���6"�"���6��6#���!#"�=�6�/#6��6#

���!#"���#7�"��+)��&#!� ,+�)7#6�&#40�6�/#���% �"�

��9��!&��!&#�!<��6�1�&#4

������>�������������������

�"��� + ��6,#!&+ ���!���7�6�* �������������� �

������������7

� ������������'6�;#�"�'����6�*8&�"���#��7!�&#6:���

8&���6"�#,�)��:4�����1���#��7!�&#6�7'��)+%�&�

�6��)&#�������%�6���&#"#!#%�6'��)+=��#��7!�&#6�

!#;�&#��1#=����#!#6���6��&#"�"�!&#'��'�6#!�4

� ����������'���"�&# ��7��;�"# ��"#����&#,�!&�4� %��� &#

�7��7�"��/!���������������������7���#6���6�����&#"�"�

7!�;�&!�9 )�"+6� + ���&#�"�= '��!�9 '��)�� ��7��;�"�9

7#6��&�=%���%"#���"�%���&#)�!�9$��&�%�=/��"�!&�="�$��1#

6!�/#!&�=%�%�6!�/�"��;#"���$��&��)�+'�4��)�/#��6�

!# "��#,�=6���6�$�"������$!�����&#"�"��#"�;!#��&#;�

$�7��"�;!�F�����������������07��)��#/#��6�$�7�����&#"�"�

�7'�#)�!#%�'�'#�6#"��&�%�'��%�=��"�#$!�!�6&#)�$��

��&�������������7��)�����&������ ���������������&#,�6�

�# %�%� #7�"� %���"+= ���"� 7+$#= �7�"� $�1�%� � %�%�

6!�/�"��)�&#��"�43����&����������������6�'+,#����&#,�!&#

Page 67: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3@

!���� ���&#"�=!�)�;#%��#'�)�!#=!�"#�#�7�&�%�<�6

��� ��' "&#)!� � )�+'�4 ��) ���������� �����������

��"�#$!� &# #��%� $�7�!�= !#6�/#6� )+'� ��76� �&�"�

%���%�&#(U +6�"#6�"�;%�67�)�"%+4�#%�6+;#!�1�6�

"# %�"�$��1�6!�/#!&���#��7�+�+"�6�"�%�����&#,�!&#=�

!#%�6�!�%�)�4���$�#6�#6�/#��&# �"�)�'�"��!�64

��) ������� � ��&�� ����������� 6���6� ���!�,� +

��6,#!&+�# "�!�6&#��"�#$!�)�$��6�7�� ����)�#A#!�

7�)�"�%4��)6�"#6�"�;%�'7�)�"%�=!�%�! "�+;#!�%��6!�/�

)� $��&�=6��� �# �&#"�"� %�%� !��"��"� )��&# )� $� ��&# ��

7�)�"�%4

��"�&+,�+;#!�%6�/#7�$����"���)�/�&�)��6%�)�%)�A#

)�%��&�4��)�6����%�&+,#��&#,+��"��&#$�"�=+;#!�%6�/#

7�$����"��#;#!�1++%�&+&#"+��&#;9"���"��"�4�%"�!���)!�

����&#,�!&#�/!�&#�+����"+4��)�%� ��%� �)����"+=6���

'�#)�"�')&#�+)�+'��'��;�=)�!�&#"��)�+%+&#��$�&#+$�1��+

%� =6����#����&#"�"�������=6�/#���"�"��7���;#"���!�!�

�A#!&#���"#4

�$����������������

�%�+;#!�%�6�!#%#���$��"�+��6,#!&+���+��&#)�!�6

�$��1�6� ����&#,�!&�= "�#$�6�6+ �"%��"� !&#'�# ���$��"� �

6���7!�"�)�6+��6,#!&#�"������$�#6#4���"�&#�"#9!�%#

��$��& �!&���6,#!&�4�"��"#'�&#7���$��& �!&#��6,#!&�*

� %����� ���������� ��������7���� "�'�+61���#��+ ��&+

��&#+��'#)��97���6"#="�%��+;#!�1�6�'+��#��+ ��"�

��&6�#%�&#/#�#7���6"�"�4��!��&�6���&#;�%�&#/#��6�

7���6"�"�= ��,#6��9���'���!��7'����6�4��&#;�%�&#

/#��6�7���6"�"�6�/#6��!�����"�4��#��+ ��!&#���!�>

�&�!&#��$��& ���#'��"��1�&+%��7)+$�!+�$��)#4

� %����� ��� ���������4� ��/#6� ��&#,� �"��&�"� + ����#=

��!;�!#!�7�#����%+��!#4

� "����������������� ���,���)���1�&�"�!#�"��"#'�&#6����6�

���&6��6�%�&��+���+"��&6��%�&#/#��6�7���6"�"�

����+��#7�!����&6��6�%�&#/#��6�7���6"�"�=!��4�6#

�+"�6�$����"��!�1�6�+"�6�$���=�7'�#)��6#!�6=�6#

��#)�&#)!�%��)�/��6%�&�&&#!�;#�+����;!�4

� %����� ��� ��$�������� ������� � ��&�� ��������,� �%�

+;#!�% �6����$�#6#����;�"�!�6"#%�"�6 &#�7�$����

��)�/�&��;#"!�'�)��6%�)�%)�A#)�%��&�"#%�"�=6�/#

Page 68: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3E

;�"�"�%��,#�)��6%#�����)1�"�"��/!�&#)�&#��#!���;#"%+

"#%�"�"�%�)�6�/#!�%��&+"#%�"����;�"�"���)1�"�!�4

� D@J����E,������ ���7���#�6�!&����"���%!���6,#!&#%�)

�&# ��!&�6�"#6�"�;%�97�)�"�%�=+;�"#�&6�/#�)�$��"�

+��"�#$+%��%+��"���4�#%�+;#!�1�6���&+����"� "�� #

$��&#/�%� &#� 6���# !� $��&# %# �#)+1���&+ ���"���% !�

��6,#!&#4

����������$�������������������������

�!�'�;�6$#!�1�6�'++"&#1�"�!�+��6,��!&#=��6,#!&#

�����&#,�!&#4"����������%�)+;#!�%�6�/#$�"�������6��!����

6�/#$�"�+7��%��!����#6#,�&#6��6,#!&�4�"��!�!#+��&#��

7$�'���#6#,�&���)!�'��6,#!&�6�'+)�#�"�)��!%���7!��"�=

���%�!#+��&#96�/#)�#�"�)�!��9!#+��&#9�4%������������

���$����� �'��&+�/!++��'++��7�&+��6,#!&�4�%�)�&#"#

)�$�&#� #�!<��6�1�&��)!�&��!�&#')&#"�!&�"�=�!�,#��'+�!�

�6�"�6�!&#���$�#6��+��6,��!&#6���6,#!&#64��������

����>����� ��������� ��������� 6�/# )�#�"� )� ���#6#,�&�

+��6,��!&����6,#!&����$�"�%�))&#1#�6�!&%�6��/!&#=���

!# ��6� %�) !&�94 �+'�"��&!� '�#)�!&# "#�#�7�&#= �7��'�!&#

'���!�&'��7$�6�/#)&#���"�!�+��6,��!&#4������������������

��&���6�/#+"&#1�"�!�+��6,��!&#4��������������*�&��

������$�"!�+"&#;#!���6,#!&#!��'7!�!&�4

�231��

�#7�% &# &#)�!�"#!�%���%"#���"�%� �&+)�%�'$�,�4���� &#

����!�7!�%7�&#7�;!�'���4�� #�)#&#�6�����"��&�6�+&#7�;!�

��&7��) &#!# "� "�+��"�#$�&��6�)�$�!��)�+'�6�'��

��7+6&#"�=%�)�!# "�%�/#6����!��� #6�4���"�#$�66���'

$��&� '����� ���)+1���6� #��%� $��& 7!�;#!&�4 �#7�;!#

�����$!��"��++�%���#7�!#�+;#!&#6=��6,#!&#6����7!�&�64

�;#!�% � &#7�;!�6���#6#,�&�6� �6� "# %#���$�#6#+

%���4���1&#!&+&#�#)��B)&#1#)���7�+ %��+��7!�;�&!�6

&#7�;!�6�)�"+��!&�6�=�)��&!&�9(>5B��%�7+&#����&#)�1#

��!�&�9&#7�;!�9��"# %�,�4

�������$�������

���$�%�&�&!# "�%�/#6�/#�� "���7+6&#"�4�%����$�

��7+6�&# "� �6� %�7���= �6� ��7�&#! ���������� �����7

��7+6�&#�!&#&#7�%�!�7��6��#1#�"�!�&#7�%40�7�#6�

Page 69: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

3C

�#1#�"�!� &#7�%= &#� ���$� �6� �����$!��"� )� ���6� �)#&#

)�+'�9�&+)�%��7&#7�;!�%�)4��)����"�"#�)#&#�"��&�6�+

&#7�%=�!)�"�7�#6�����������������7

�!�'� &# !� �9 6���� + ��&#;�6� � �#;#!�1�6�4 ��)�

��76� �&�6��"�6#')&#,#6�!���&#)#,��%#!)=6�6����6�

+��"�#$�6&#7�%�4��)�&# ��!&�6�"#6�"�;%�9���$�#6�!#

6���6�+��"��&#$�"�&#7�%4

��% #&#7���6"�"��7&#�!#�)#&#�"��&�&+,��9+��&#;����

�#;#!�1#4 ��)� /#��6� 7���6"�"� ������= 6� �9 '���!�

��!��&�6�&#�&#��% #��9��!�"�;�!&#!�1#+&#7�;!�6%�)+

����+&+,��9+&#7�%+"�9����'���!�4

�#7�%&#�/�!7���1�&��!�/��"=��6�,+&#7�%�%�6+!�1���6�

�)�+'�6�&+)�6�4

��6�,+&#7�%���7'���6�����$�64�����"��#$�6�/#

$�"�%����!�=!���;�"��%��#9��$��6�=)��6�!��4�����$!�

��&# �"�"#�"4

��������������

��&#"#6���!�&���&#+�;�"� "��+&#7�;!�'�����=� "�!��+

&#7�;!�'�����4��'�����%�&������7#%��7!� #+9�)�6�7'�

6���&+$�"���7��%��!�%��&#7�;!����!#&#7�;!�'�����F��+ !�

)��%��6�!�1�&�G4 ��&#;� � �#;#!�1# �+ &#7�;!� '�����4 ���7�"

,#6�)��+!#%�'��������;!�=���!��+��"�4�#%�+;#!�1�,#"# %�

7���7�"� ��7��%+ �76#A+ ��&#;� 6�%>6+%= �+%>�+)4 0� 6�/#

���+7��%��"�6!�'#���$�#6#4

D�'�"�"����$!�'�&#;!�%�'�����"�6#�%���%���&#;�

!#"%��������/#=��7+6�&#�9�+��"�#$�&��4��%�)�!)�&#"#+;�

!�#��&#;�4�#%�)&#1���%�+��&�&+!�#��&#;�=�7�!#%#&#"�

#��%���"# %�,�4

��%�!#��7+6�&# "�&#6��<���'�&�=)�)��!&#6����!�

��;#"%+���!�%��&+��&#;�)�&#"#6�&#!&���&#;4��&#!&�!&#6���

)�)��!&#6��&#;�"��&�6�+&#)!�!+���6!�/�!+���'����6�

���)� !&#6������ ��6�#6#!+4

����6�!�+;�"����'�"���&#;�+�#;#!�1#4���'�!&#��&#;�+

�#;#!�1#���+;����!"�%��4��#)+��&#;�6�/#7����"���)�/�&

�7!�;#!&#�#;#!�1#=!��4)&#;�%&#���&#)�����)�!&#'�#%+,#

������&#���&#)��)&#;�%�)�!&#'�#%+,#4

���'�!&#��&#;�+�#;#!�1#7�9"�&#��7!�!&#'��6�"�%#4��

)�$�#�#;#!�1#'����6�)��+8'��6�"�;%�:�����!#4�;#!�%

6����6�"������$!��"��7+6�&#�!&��+��"�#$#������%�&�

Page 70: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@2

�+ )�� &#7�;!�' %�)�4 0� ������ !�6 '���# � "�6# %�%�

'��6�"�;%���#"���"��)#&#+�#;#!�1#4��!#%#+;#!�%#������

�+"�%������)!�)��!&�6��!#6���#4��+'�+;#!�1�������

�6�"��&+"# %�6�!#��7+6�&+�940# %��6&#���7!�&� "�&#

'��6�"�;%�=� "�!�&#4

��) ������&#)�!&� �6�6� �%+��!# �#;#!�1� %�&# �+

��#7�!#�)�#A#!�6��)�/�&#64�+'���!�%�6���6���+ �"�

�!�%�!1+!&#'��'�������&#)�!&�����&#,�"��#�!�'� "�&#

$���!���;#"%+4

2����������������

�#7�;!#�����$!��"��/!#�+7� %���%�+��&#94�&#1�%�)

%�&�9�6��6���7�%� !&#����7�&�#1#�"�!�'�K���#%���#��!�'

&#7�%���7�;!��+�%+��!�7�&#7�;!#��"# %�,#+ %���4�&�6�&#

%���%� +;#!&# ;#�"� "# %� � 7$+!&+&+,#4 ����� �+ + +;#!&+=

��7+6�&#�!&+�+��"�#$�!��9��&#;�4�&#;!�%�66�/#��"�"�

��%+)�!40# %��#����&#,�&+���#��&#;�+"�#!+"%+%�)��6�!�

7�"�#$�40�&#%�6)��%+��&#+;#!�%6�/#���"�"�!#��7�! &#�

;#�"�7!������)'���=���!#6�/#�7'����"��#;#!�1+)���&!�

$�7�&#�6+"�#$�)+�&#��&#6#)����!�A#���#��&#;�4

���;�"�&+"#%�"=���'�!#6�'+7$�'���$�#6������&#,�!&#6

�����;�"�4�6�&+����$�#6#�'���!�6+�+"�6�4

�#7�;!����#6#,�&�;#�"��+��#7�!�����$�#6�6�;�"�!&�

�����!&�4����"�&+++��&�!&+;�"�!&������!&�4

���$��"�7��/��!&��)#&�6�/#$�"���#7!�������$� ,+

�"��&�!&�"�9�)#&�!������4

�!�'�+;#!�1��&#7�;!�6���$�#6�6��+)�$��+6�"#6�"�1�4

�#A+"�6%�)�6�"#6�"�;%�7�)�"�%7�9"�&#���7+6�&#�!&#

&#7�;!�'�$&� !&#!&�=+;#!�%�&#7�;!�6���$�#6�6�6�/#�6�"�

��"# %�,#4

�;#!�%��$��/�6&#7�;!�6���$�#6�6�6�/#"# %�+;�"�

�"��!�F)�+'�G&#7�%4

���$�#6��+��"�#$�6&#7�%�6�'+)�#�"�)���1�&��!�9

��"# %�,�4��"# %�,#�#6�'+��&��"�!����!+���!���/#!&�

���&�"#�&��+6�!&%��&���+���!��"�4

."�6�/#6�+;�!�"�%�)&#7�;!�9���#6#,�&�T

���=+;#!�%+6���6��$&��!�"�)��6�&#7�;!#��"# %�,#4

��)�&#)!�6"�+���&#��7+6&#"�=��% #,#��#��)�"�"�&���$>

�#64

Page 71: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@�

����6��)#!"�<�1���"����$�#6#�!&�9�+"&#1�&!� %���%�

+��&#94��/!�&#7!�"�%�&#&#7�;!#���$�#6#+;#!�%�6��%�%�

&# +"&#1�& "�9 ���$�#6� !� %���%� !���#)��!&#4����6�

+"�)�"�!��4&#��&#7�;!����$��"+"&#;#!�;�"�!&#���!��4&#��

+;#!�%"# %����&#)�&#7�;!#+�+"#4

�;#!�%6����6�"�+;�"#�&#+��6�,4�;�"#�&6���7!�"�)�

+;#!�% �6� &#7�;!� ���#6#,�&4�# �6�&# +;#!�%+ � &#7�;!�6

���#6#,�&#6'����"�$�7��+)+'�6�#;#!�1�6�4��"%�),#

$�"� %����"�! �7+��!�6�"#��&�� )� �#+;#!�%+�$&��!� "� &#

�#;#!�4 �%� +;#!�% "# %� ���!���7� ��&#;�= +;�"#�& 6�/#

���"��&�"���"�!&�%�&�7�9"�&#�&+�)'���#8)�:���8!#:4

�#7�;!#���$��"�6�'+�#��#��)�"���"#�!�"�!�66#"�)�6�

+;#!&� F�!�'�6 ���"� ���$��"�G4 �!�'� +;#!�1� � &#7�;!�6

���#6#,�&�6��6�&+)�$�#�)!#�����$!��"�4��)!#�!�"�+%1�&#

��6�/+�6&#7�;!�6��7+6�&#�!&+4

��!#%�)+;#!�1��&#7�;!�6���#6#,�&�6�"�#$�&+��6�,

��'��#)�4 ��'��#) 6�/# ��6�,� � +;�"#�&+ )� ��7+6�&#

+;#!�%�#&#7�;!#��"# %�,#4

���F523�2

�$+)!�6�"�!&+6�6����6�4����&#6#$+)!�'�"�!&�6�

6����6��!� �6���&�"#�&�6�=���&#)#;#6�%#!)+=�!� �6

/#�&�6��)�+'�64� %���6����6���!�6 "��6�;+��!�

!��"��=�)�6�,�&7�)�,�=��!�6 "�6���6�!�+;�"�4��

6�7�%6���$�"��%"��!4�� �&#!&#&#&# "�!�����+")�+'�9

&# "�!�6�/#�#��$��& �"�4���"�&#;#"���&# "�!#6� �&#!&�

%�&# +��"�#$�&��6� + %���* .7 ������������� � ��������# ;7

�������������$����#B7!����������&���67�����������������7

��������������������$���������

."� &# %�!1#�"T ��!1#�" &# !# "� "� !�6 ��6�/# +

��'�!�7���!&+!� #'6� �&#!&�40�&#���"��!&#����"��&�!&#

7�&#)!� ;�!&#!�1� ��� �)#&� %�&# �����)�&+ &#)!� )�+'�& ��

!#%�6%��"#��&+4�%��)�6�7)&#�+%�&���)�/�&�$+%#='��/A#=

%�+ %#�"�# !&#=6�"�7�#6�87)&#����,#6:=&#��# "��#

!���7�+7)&#�������)�%�!1#�"+8�,#:4��+'����6&#�&#���=

6�;%�=%���=%�!&40���&6�������)�&+%�!1#�"+8)�6�,#

/��"�!&#:4��)� �)�6��$��% %�&� �6� ���&#!# "�� �"��!�1#=

6����6��%�!1#�"+"��%+"�4��!1#�"����+"6��#%+��=���"�"�%

����"6��<#��%����"���%6!�'��+���/#!�&�%�!1#�"��)%�!1#�"�

Page 72: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@

8�,#: ��� 8)�6�,# /��"�!&#:4� %��� �"��!� +;�6� !�# �

���/#!�&#%�!1#�"#4��!1#�")#6�%��1�&�+%�&+;+&#%�!1#�"

���$�)#'�����&#)!�%��"�4

��7+6�&# �� +;#!�% ��&#)�!# %�!1#�"#T ���&# +��"�#$#

!#%�'%�!1#�"�+;�"#�&$�"�#$�����&#��"�&#��+;#!�1���7+6�&+

�"��#%�!1#�"#=)�$�6�'��+��&�"�!�#%�!1#�"#4�;#!�%

6�/#+��"��&#$�"�%�!1#�"8)#6�%��1�&�:=�)�!#��7+6�&#"�&

%�!1#�"�!#6�/�'��$&��!�"����"�"�6��&#;�6�4�;#!�%6�/#

7���6"�"�"�$��1+6!�/#!&�=���!#��7+6�&#%�!1#�"6!�/#!&�=

!��47$�'"�'�!#6�/#��&# �"�7�)�"�%8+;#!�%/#��%+��"�"��

$��&#/!�1#�/#��7!�"��6���)��"�!��1�=�%�&#)!�$��&#/!�1�

%� "�-%+!#:4

��"��������*��� � ������*��� �'��.�&� 4��)�6����6��

%�!1#�"�6�= 6�/#6� 6����"� #�$��!� � !##�$��!�4 ��&#;

#�$��!�7!�;�)�"�;�!�6�&#7�;!�4�#�$��!�%�!1#�"��+�!�

�%�&�6�6����6�+��&#;�6�4��&�68�&+$�7!��":&##�$��!�

%�!1#�"4��)�!#"%����6#!#8�&+$�7!��":='�+����6�7�&#)!�

�#��&+�)#&�%�&#6�/#6��7��7�"���&#;�6�40#�)#&#+%�&+;+&+

86���6:= 89���:= 8�7���"#: � )�+'�4 ���;!� �+ %�!1#�"�

8���&�"#�&�"�:=8"�6�%���):=86�"��1�&�:����;!�4

�##�$��!# %�!1#�"# �7+���7���6�4��!1#�" ��+6#!�

��% #&#�7+���7���"�!#'������"���&#;�6�=!��4%���;�!+��%�+

$�1�4 �##�$��!� 6����6� � %�!1#�"+ ������1�&�= �6&#�=

#�#%"��;!�#!#�'�&�����;!�4���A#)�&#"#+;�!�&���&#!##�$��!#

%�!1#�"#4�!���7+6�&#)�����6�;%��)+7�&#)!�=���&#!#'�

��!�+;�#�$��!�%�!1#�"%�&��#7�#/��"�!&�4�!�'�%�!1#�"�

6�'+�#�7+���7���"�+�����)!�67!�!��"�6�=)�%+���&#�"�=

<���7�<�&�="#���'�&��6�6���#"#/!�#�$��!#%�!1#�"#4

�;�!%��"�&#6����"��%�!1#�"+���%�6=��!)�"��"��"�+

��&#;�4."�&#"�����=��% #,#6���7+6&#"��%��)�6�)��7

���+)#��#��6�)�6�7��7�+7��%40����% ����7+6�&#�!&#

%�!1#�"�=!&#'����6,#!&#�+��"�#$+4

���� '$��%��'��'������ ��&"���'����'��.�&��4��)6��A#'

)&#"#"���%�!1#�"��+%�!%�#"!�40#/#&#����)�"����"��%"!#

%�!1#�"#4 0� �+ �!� %�!1#�"� %�&# !# �)�6�= !# ;+&#6�=

!#6�&+6�����!��%+��=�!#6�/#6� �9!����6�"�+�+%#4

��!1#�"8�,#:!�&#����6���"��%"�!&#�'�6�/#6��)&#"��

���6�"� + �+%#4 ��!1#�" 8��!��:= 8���&�"#�&�"�: � 8�&+)�%�

����:�+��"�+!����"��%"!�%�!1#�"��7$�'"�'��9+;#!�%

"#/#��7+6�&#4

Page 73: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@-

���$�#6�+;#!&�%�)!#%�9+;#!�%�6�'+$�"�+7��%��!�

!#��7+6�&#�!&#6���"��%"!�9%�!1#�"�4

���.�"� � '��.�&� "�%�A#� �+ !+/!� 7� ��7+6�&#�!&#

6� �&#!&�4��9"�&#�&+��7+6�&#�!&#���"+�!��"�=%�%��#!# "�

)�'�)����%�%�!# "���)�4���6&#�����1#�!�9%�!1#��"��+

<�"���!"#7� F%�%�$��&%�)���7�)�#!#�'�&#G= ���$�� F%�%�

9��!+ +��"�#$�&�� !� # "�&#��G= �+!;�!� #!#�'�&� F%�%� �#

�+!;##7��%#��#"���&++#�#%"��;!+#!#�'�&+G4

��&�/!�&# &# &# �� +;#!�% �"��!� ��7+6�&# %�!1#�"# +

��#)6#"+%�&�+;�=!��4��7+6�&#��%�!1#�"�"����!���&#%+

���&#�"�=7#6�&����!� ���!��)+�&�!�+7#6�&����+=+9��"�%�6

&#7�%+�+$&#%"���#)�%�"+�#;#!�1��)�+'�4

�������������$����

�&# ��!&#���$�#6�&# %���%���%�)!#!�1�4��%�)�!

+;#!�% �&# �� ���$�#6# '�"�� + ��6 ��#)6#"�6�4

��"#6�"�;%����$�#6��+!�&�;�"�&�4���$�#6&#���7+6�&#�!&#

���;�"�!#���;#4�7�! %��#�6�6����$!#���$�#6#=��1�&��!#

���$�#6#=7)���"#!#���$�#6#�)�+'#4

��$� +;#!�% $��+��&# �!+ �&# ��!&+���$�#6�6���

��%+ �"���&#)#,#*

.7 ����������������

;7 �&������������!������������$���������&������>�$����&

������

B7 ������� �� �������� ���������* ������ ���� $� �� ���$���

�� ����������

67 ��&��&������������ �����������������������������

C7 ��������� �� ������� ��� �������� ���� �� ������$������� �

����*�&������������&�����

<7 ����$����!�����$������7"���������������$�������������

��&�������#������������&�� ������

G7 ����$�� �� ������������������ ��� ������������ ��,

����������

�;#!�%6�/#$�"�!#+��&# �!&#��6�6�!&%�+�"��"#'�&+

�&# ��!&����$�#6�4

4����������&���

H��6���!&#�)#&�&#�/!�!����!+6� �&#!&�4�;#!�1��#!�

"�6���!+��7��%+&+!���)�+;&+������������#��� ����������

������������&���7

Page 74: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@(

��) ���!�1���"� )���7� )� �7!#!�)!�' ��7+6�&#�!&�

%�!1#�"�%�&�!�%�)����&#+;#!�%!�&#��7+6��4�#%�+;#!�1�,#

<��6���"� ��&# ���'�!��!# �)#&#= � �6�&+ ���$�#6# ��

��7+6�&#�!&#6�)#&�)�+'�9�&+)�4�#!�&��!#�)#&#��#)�"��&�&+

���'�!��!#�)#&#%�&#�"���&+!�#6#"�)#���!��+�6&#�#!&�40�

�#6�/#�)!���"�!�+6&#"!�;%���)%�� "�&#���%���"������#7�&�4

�����������������

�#�"�6���6��)�+;�"�&#��!# "�"�;!������'�# !�4��"�

!�6&#��"�#$!�%��"�;%�6� �&#!&#4��/#6�!# "����;�"�"����

;+"���)�+;�"����/#6����#�"�6#4�#�6�&#6�+�&#%&#���"�

�!�6 "����;�"�6����;+&#6�4����6����1�&#!�"��)#&#��

!&�6�)�!�&#"��+)4

�������������������������

�#6�)�&#���$#%�&#6���#"�;!�!���"�!�;�!4�#%�+;#!1�

�+)�$��86�����1�:+�&# ��!&+6�"#6�"�;%�97�)�"�%�=����+

7�"� ���$� + ��7+6�&#�!&+ %�!1#�"�= �&# ��!&+ ���$�#6�=

<��6���!&+�)#&��%��"�;!�'6� �&#!&�!���)�+;&+%!&�/#!��"�4

��/!�&#)�+;#!�%�!��"�!�%7!�&+!�%�&�6��)�+;&�6��+

&# "�!#6� �&#!&�&�;#4�!#%�6��#)6#"�6�,#+;#!�%)&#��6�;!�

��7+6&#"�%�!1#�"#=$�"�6�!&#<�#%��$���!=�6�+�7�!�,#�&# ��"�

���$�#6#��6�"���"# %�,#�<��6���!&#6�)#&�4��/#�#��%+ �"�

)&#���"� !���$��& �!&#6� �&#!&�4�#A+"�6= "�#$����9�"�"�

;�!&#!�1+)��+!#%��)��;!�+'��7$����'�+6�;%�6&# "�!�6��)�

6�'+���"�"�'��7$#!�1����'�+61�=�!#6�"#6�"�;���4

��)���3�23F)��3���)������@53��

���"�&#)�6�"��!��+�"��%�&��+�/!�+��%�)!#!�6

/��"+� %���40��+ ��$��!���6�"��!��+�"��4��+$�6�"��!�

�+�"� !�6 �6�'+,+&# )� 6�;#6� !� # "�&#�� %�� 1&#��!+4

��$�# '�+$# 6�"��!# �����$!��"� �6�'+,+&+ +;#!�%+ )�

$+)# !��4 )�$�� �"�#"�;��4�#%� +;#!�1� �7$&#'��&+ "&#�#�!�

�)'�&&#��++!#�����1���#)� !&�1�6�4�#/#�#)�)�+'��)#

!&�9�+!#���#"!��"4�#%�+;#!�%6�/#�6�"�)�$��6�"��!�

�+�"�7�!�'�6#"=�!#�7�"#!��4

���������������

�)���!&#���"#!�'�6=#7��!&##7�1�!��$+,�=����!&#444

��&!#�+6�"��!#�%1�&#40#6�"��!#�%1�&#�7�)�6�!�6&#�!�4

�#"#�%1�&#�+���!���!#���'�!�7���!#����#1�<�;!�61��&#64

Page 75: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@5

����������������'����6�������"��"�1��&6�"��!#�%1�&#4

����6� 7!�"� "� /#��6�= !��4 +9�"�"� ���"+ %�&� !�6 &#

$�;#!�4

�������!��������'�%��#�)�+;�6�+9�"�"����"+=6�"�#$�6�

�!<��6�1�&+�"�6#%�%�=')&#�%�)�,#6�+9�"�"����"+%�&�!�6

&#$�;#!�40#�!<��6�1�&#7�+�#+��7!#�!<��6�1�&#40�#$�6�

!� #�;�)�!�6%�/+')&# &# ���"�+����"��+�%�%�&#$�7�4

��/#6�+��"��&#$�"�!� #��6,#!&#=�%��6�#,���&#9�"���

���"+4��'+!�6$�"�%����!#�&#7�;!#�!<��6�1�&#4�!<��6�1�&#

%�&# )���7# �7 !� #' "�&#�� )�&+ !�6 ��&#,�& ����/�&� "�&#�� +

����"��+�6��6��"��!��"�6#�!<��6���!�4

%�������������'��)�!� 6�7�%��%+���)!#�!<��6�1�&#=

����&#"��#���&� !&#6�"��!#�%1�&#=)�$�&#�!<��6�1�&+�����/�&+

"�&#��+����"��+ �6�'+,# &#7�;!# �!<��6�1�&#=6���+;�!�"�

6�"��!����!4��"��!����!7�9�"�!&#���"#7�9"�&#���%���%

��#6����"�=)�/�!&#�;�&+!����"�=�"��&�!&#�+%+����#)"�&#��

�)�+'�4

�������������������'��%�! "��+�%+��&#!#�!<��6�1�&#

�+;�!&#!���!=6�"��!��%1�&�6�/#7���;#"�4��7�%,#!�

"#6#�&+ ���%+��&#!�9 �!<��6�1�&� �)�+;�"� %�&# ,# 6� �,#

��%�#!+"�=%���%��9)+'���%�#"�"��%�&�6�#)�640�&��!�1

6� �,!�9��%�#"�7�#6������������&�������7

%��������������'��)� �# !���7�6� + ��#)�!� 6�"��!#

�%1�&#=��"�6��#&#��6� �,���)#�!� "��6��)!&�9/#�&#��4

��/)�,#6�6���"��7#�"�!#%#�����'�)$#=!�����6�&#!�"�

����/�&"�&#��+����"��+4

��$�����������������������

��'+ $�"� ����+"!� 6!�'��"�+%� ���$�#6� � 6�"��!�6

&# "�!�6�4

��$������������������'�#%�+;#!�1��6�&+���$�#6#�

6�"��!�6&# "�!�6�&#�!#)���&!���76� �&�&+ "�,#+;�!�"�

+6�"��!�&�%1�&�40��#���$�"�)�'�A�%�)+;#!�%��6�!&%�6

��/!&#=����$�"�%�)�!�9%�&��+��6�+�7�!�4�)++6�"��!+

�%1�&+ $�7�= $#7 )���&!� ��76� �&�!&�= � ��%��# &#4��'+

)&#���"�!#���#"!�4��'+�6�"�����$�#6#�����!&#64

��$�������&�����!����������'�%�+;#!�%�6����$�#6#

��)!�6�!<��6�1�&�6�=�6�",#!��4���$�#6#�9�"�!&#6

���"#&#�!#6�/#"�;!����1�&#!�"�����/�&���"#+����"��+4

��"# %�,#�����!&#6���1�"�!&#66�'+$�"��#7+�"�"���$��"�

Page 76: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@3

�)!�9 �!<��6�1�&� %�&# !# ��#)��/+ 6�7'+ !�7 ��#1�&��!�9

��%�#"� ���%�64 0� 6�/# ���$�"� $�"� �7��/#!� %�)

��#�����!&�����;#4

��$���� � ������$�� ���$����* ��!��������' �#�$��!#

�!<��6�1�&#%�&#+;#!�%)�$�&#=7$�'���$��"�!&�9��'���6�!&�=

!#��6�/+6+%�)6�"��!�9�%1�&�4�;#!�%6�/#�6�"��7$��&!#

���$�#6#��+�+"�6�"�#!#��=+�+"�6�!��"�!�%���%�!�'

�)'�&����%��!�&#�+�+"�6�+;�"#�&���#��4

��$�������!���������������&��&�������������� +*

��7�%)�$���!<��6�1�&#�����/�&+!� #'"�&#��+����"��+=

�)!��!�/�1�6� �,��7'��$���7&# ,+&+6�7�%=!��4')&#�+

!� ����"�%�)��� #6�!#%�����4�%�6�7�%!#)�$�&#"�;!#

�!<��6�1�&#)�%�#���"�6�;+=�6�",#6����$�#6#�����!&#64

0��#7�#�-��� ���&�"� �$4�;#!�%�"�6��"# %�,�6�6�/#

)�/�"�'��+$��7+�"��!�1#!�%�&�&�� #=&#���%+ ���)&#"�

')&#&#+���+!&#'������%�=!��9+���!�%��&+����=&#�6+

/�1��76� �,��7'��$��!# ��&+)���&!��!<��6�1�&�4���$��"

���%+��&�!&��!<��6�1�&��76���96� �,����"�&+6�/#)�#�"�

)�����!&��+;!�67'��$�6���%"�64

���������������$��������� ��������'�#%�+;#!�1�

�6�&+���$�#6#�6�"��!�6��6,#!&#6*�;#!�%"�#$�6!�'�

�#6#!�)�!�+;�����"�4��%%�)��!�+;�����"�����="�#$�6+

)+�&#��&#6#)��#"�'��&#"�4����;�"��7��/#!����$�#6�6�'+

$�"�%�)����!&�)�%"�"�4��%�#"�7�����!&#����"# %����"�&+

�+"�6�"�%�4���$�#6����"�&+�7��/#!�&�%�)����!�9����=&#�

7�&#)!�����"�#$��"�"�!+6���9��%�#"�4

�������� ����&����� ��&� ������' �#%� +;#!�1� �6�&+

6�"��!#��"# %�,#7$�'!#6�'+,!��"�7�&#)!�;%�'��)�6� �,�

+�7� #!&+6�"��!#�%1�&#40��#7�#&����������7��)'�+$#

6�"��!# )�����%��&# +;#!�%6�/# �6�"� ���$�#6# + !#%�6

����"��6�4��%�! "�"�#!#���%�/#%�%��)�"����"+%�)

%� ��%#=+;#!�%�)�����%��&�6,#%�7�"�*8��7!�6 "��!;�!�=

&�"�6�'+�$&��!�"�=���6�&�6� �,�"�!#6�'++;�!�"�4:��)

<�!#6�"��!#)�����%��&#+;#!�%,#$�"�%�!<+7�!+���1&#!�

%�&#���"#���6� �,#+��"��&#$�"�)�$�!�������)�#A#!�����

��� ��&#;= �#;#!�1+4 ��) !#%�9 +;#!�%� �� <�!�66�"��!�6

)�����%��&�66�/#6��6�"� �����!+)�����%��&+4�$�'"�'�

+;#!�%6�/#!#%#��&#;�%����7'����"�4

%�����������'�$�'���$��"���6�%�!"���#$�",#����+"!�

���$�#6�"�;!#�����'�)$#���"�&+=!��4%�)����!&�4

Page 77: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@@

����������$����������

H+!)�6#!"��!� <+!%1�&� ��#)� !&#' /�;�!�' �+�"�� +

�)!��+!�6�"��!���!� �!&#&#�)�/��!&#����/�&��#%�>

��$��&�4�����'�)$#"�!+��7�9�,�&+�#6� �,#4��7�%�"��!�

�%"����6� �,#��#6��$���1+%���)�!�1�&#+%�&#6��&#)�!�

6� �,�'+$#��&�)#!"�"#"4�!#���#"!�&)&#1�'�������#��)

��7��;�"�6!�����6�4��;#!�!#���#"!��"6�/# �# �6�"��"�

%��!#�����$!��"�!"#'��1�&#��%�#"�+%�6��#%�!+1&#��!+4

�"%��#!�&#)� C>--B)&#1#����#6#,�&�6�++;#!&+�6�

%���)�!�1�&�%# ��"# %�,# + �)!��+ !� 5B )&#1# )&#1# �

6�"��!�6 ���$�#6�6� %�&� �# �;#%+&+ +!+"�� !��6��!#

���+��1�&#4����� +��6����"��!&++���1&#!�<�!#�'�+$#

6�"���%# !���7� 7!�;�&!+ ��7��%+ !� "#�"��6� '�+$# � <�!#

6����%# �76#A+ �%+��!#)&#1# �� ��#1�<�;!�6��"# %�,�6�

+;#!&��%�!"���!#�%+��!#4

1"�52 ("�

��$"&������$!�����"������"��%���� %�� ����$%$�%���'�

���-���� ��$����������� 0$�'. ��� '���� �%�-$+����$� $!����,

�"�����&� "�$&��$!���$����"&�������'�'��%���'�$! ����*����,

�� �$� "&�����$� ��/��� "$� ��$����������� 0$�'. ��,� 7��� � )

"&���������%��� � �# � #$�������1�����#$'�. ��,

Page 78: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@E

3���������������������9

������:������;�����

�������������������

����;���������������

�#�#$���!�������7�&#!�&;# ,�)�&�'!�7�%�!'#!�"��!�'

� "#,#!&�6�7'�4�#�"��#����+&#%��8%� �$��!"#�6�!:&#��#

���"�&��)!#%���%���7��;�"�9��!)��6�4�6�"���#�!�&"#/�6

� "#,#!&#6+)&#"�!&�"+ � �6�#��%�+"&#1�&!�)&#"�!&�"� �

�$�"#�&4�!�"��/�7)���"#!#=#)+%�1�&�%#���1�&��!#�#���#4

��)�&�'!�7+1#�#$���!#������7#��"�;#�#���#6#,�&����/�&�

���%�#"�+7��%��!�9� "#,#!&#6��#)� !&#'/�;�!�'�+�"��

"�&#%�6��7�&�=���&#���"�&#%�6����)����+���6)�&#!�;%�6

6&#�#1�6�4�#�#$���!�������7�&#"# %�,�+��7�&+�%��"�%�

���)� + )�&�'!��"�;%+ %�"#'���&+ %�&� +%�&+;+&# 6#!"��!+

�#"��)�1�&+=�+"�7�6=���#6#,�&+'���+�+;#!&+"#���#6#,�&#

��/!&#�%�!"���#��%�#"�4��&�'!�7���7�&!#��"# %�,#"#6#�&�

�#!��!���7� <+!%1��!��!�9��)�+;&��)�#A#!�')&#"#"�40�

<+!%1��!��!���)�+;&�)�&#�#�#!�)�&##��%#�%+��!#*��!�!�

<�7���� %�����9��� %����1#����!"#'����!�<+!%1��!��!����1#��4

�&��������!��������������*������������������&������,

��������������!�������-��&#���*&�&��#�����#����#�����$������

!�����������������������!�������0#�� ��������������-��>���#

����������#��������������������0����������!�������- ��$��

!�����������070# %�,#+��!�!�6<�7�� %�6����9��� %�6

���1#��6�!�7��&+�#� "#,#!&�4���� ������!������������������

������� �� �� �������� !������������ ��&������� �

��&������������ �������� ������������# ��������������# ��������

�����&����� >�������� -*��������# ���9������# �&��������#

*� �������������0�����������������-������#�����!��070# %�,#

+�!"#'����!�6���1#��6�!�7��6�<+!%1��!��!�6� "#,#!&�6�

��!���)�"#"�6F�#��#'��!�=���6�!�= 2224G4�#"��&!��!���7�

<+!%1��!��!�9���#6#,�&�)�&#)�&�'!�7+��7�&!�'���#6#,�&�

7� �)�#A#!� )�&#"#4� ��+;�&+ 1#�#$���!# ������7# ��7�&!�

���#6#,�& &# )#<�!���! %�� �6�!&#!&# 6�"��!# <+!%1�&# �

<+!%1��!��!# 6�$��!��"�4 �#A+"�6= &��!� &# )� ��!)��6

1#�#$���!# ������7# !# �#7+�"��� ��6� <�7�;%�6�"��!�6

Page 79: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

@C

���#6#,�&#6 #, "�%�A#�+%�&+;+&# ��#1�<�;!� �#�1#�"�!� �

%�'!�"�!�6�!&�%4��!��&� �#�1#�"�!�>%�'!�"�!�#�#6#!"�

!��+ )�� )#<�!�1�&# 1#�#$���!# ������7#4 ��#)��/# �# !��

)#<�!�1�&�1#�#$���!#������7#*?���$������������������&���

���������������������� ����������&�������������������

���������&����������������� ������������������ ��������

$������7������������ ���*������������������������#������

����!������������������������������������� ��� �������

������ -��$#! 22-407 ��)�<�1���!� � ��� ��#!� )#<�!�1�&�

1#�#$���!#������7#,###!"+��!��#7+�"���"�+<+!)�6#!"��!�&

���6&#!��"��"#'�&#�%�!1#�"�"�#"6�!�4��!1#�"�"�#"6�!�

6���",#$�"�+�6&#�#!�!�&#)!�%#� �!"#'����!#"�%�#=!�

)�&#�"��"#'�&# &#)!�%#�/!��"�*6�"���;%+ ��#�1#�"�!�W

%�'!�"�!+4�$�'"�'�+��+;�&#�6�1#�#$���!#������7#"�#$�

6+�"�)��1����!��!� ��76�"��"� �# ���&�1�&# + �#�1#�"�!�>

%�'!�"�!�6 � 6�"��!�6 ��7�&+4 0#���#+"�= ��)�"#�&� � ��

�"�+;!&�1�%�&��#$�#1#�#$���!�6������7�66���",#��#�"�"�

'�#)�"� 1#�#$���!+ ������7+ ��6� %�� <�7�;%�>6�"���;%�

���#6#,�&4�#A+"�6=�����)�1#�#$���!#������7#+%�7+&#)�

,#�#)�&�'!�7����"��"�!�"#6#�&+<�7�;%�>6�"��!�9��6�"�6�

%�&� �# 6�!�<#�"���&+ ��!� � ��7��;�"� �+ �) �#�1#�"�!�>

%�'!�"�!�9 ��6�"�6�4 ��&�'!�7� ,# �# ���"��"� "� ��!�&#

+��"�#$�6��>)�&�'!��"�;%�'���"� F�#!#�����#6#!"�>

��7!�"�'%����#19"���6#"�)�G4��!1#�"!�#)#<�!�1�&#

1#�#$���!#������7#�+'#����)����9��� %����1&#!�6���$�"�

+;�!&#!� "����&#!�%�!���"��&#!#)�&�'!�7#=&#�&#�)�"��!#

�/!��"�+#�"��)#%�"!�"�#!�!'%�'!�"�!�9<+!%1�&�%���%�

'�)&#��!�&#6�'+,#F��$#!= 22-4G

�%����"1�"�2"��"1��2 #���3) #

�5�="2 ����)��5��5�="2"

����6� ��7+6&#"� ���1#�# "���;!�' ��7�&� � !&#'�#

�$!��6��!��"�%�)1#�#$���!#������7#F��G)�$��6�6�'��

�����#6#!����"��"�)�&�'!�7+�7���;#"���!+�!"#�#!1�&+4

���6���! ��7�& 6�/#6� )#<�!���"� %�� ���1#� �"&#1�!&�

&# "�!��)&#)!��"�!�9)����/#!�94

�-<�'�,�1���*��.�!-��81�+!+����'�0��*��.�/.�7��

7���8��1'�+-���1!*�+

� ���6���!��7�&&#�#%#!1�&�%����#)�)�&�40�&#%�6!��>

6��!�'��7�&�)�&#"#�"&#;#%�!"���+'��#���&#%�!"���#

Page 80: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E2

"�+��4��&#!;#�#�%�#,#=�&#)�=7�"�6�+/#�%�!�;!�9�)�4

0�&#��"�7��+)&#1+4

� ��"+��1�&����%+�"�+"&#;+!�)&#"#"���7�&4���#���/+

� +"&#1�&+ 6�"+��1�&# � ��%+�"�� !� )&#"#"� ��7�&4

��"��/��!&� �+ ��%�7��� )� !��+ ��6� �/!� %���"#"� �

�!"#!7�"#" ��%+�"�%�&�+"&#;+!�6�7�%= #, &# �/!� �

��&#6#"�9��%+�"��4�#+��7!�!�"#!�1��+�"%����)��#

6�7�% ��7�&� + �#%#!1�&�6�4 0� �+ ��7)�$�&� %�)� &#

6�7�%���$�"������$�!7����6�!&#��&#)�!�9�!<��6�1�&�4

0� ��7)�$�&# 7�# �# �������� ��� ���������� ���&�$���7

�#!7�"�!� ��7)�$�&# ��&��&+&# �# %�)� �+ !#+��!� %�&�

�+)&#�+&++���1#��6����6�!&��!<��6�1�&���#%���&#"���

�"��#!�����#6!�7����6&#!#4�!<��6�1�&#�����&#"�7�

��&#6#"�'��7)�$�&���%�+��7#+6�7�%4�#A+"�6=��%�

��7)�$�&# &# �"��#!� "�;!��)�#A#!� ��&#6#4 �#)!�6

%�)�&#+��7�!<��6�1�&�6������&#"�6�7�"��#!=6�/)�!#

�"�+%"+�#7�"#&# "�!#�����&#"#���"�&+� #�#"#/#7�

���6&#!#4�%�!#)�A#)���%+�"�+�)�#A#!�6�#6#!+=

6�7�%!#,#��7�"�!#+��!�%##7#�����&#)�;!�&# "�!#

��#7�!#�"�6��7�&!�6<�7�6�40�!�'�� ��7!�;#!&#

�����#6#!�9�!"#�#!1�&#%�)��7�&!�9���#6#,�&�4

� 0�&#%�6 !��6��!�' ��7�&� ���6&#!# �# ��&��&+&+ +

$���� %�6=���9��� %�6�)�+ "#!�6�+�"�+4��7�&&#

)�!�6�;�!=�"��!����6&#!&����1#�4���6&#!#+$���� %�6

�+�"�++%�&+;+&+���6&#!#����1#�#+!+"��!&�9�"�+%"+��4

�#+��!��#���)+1���&++�7�$��&+=�#�#�#+���#$!#)�&#��#

6�7'�%��)�&#�����)�+�"��%�&�,#%��!�&#%�!"������"�

�#<�#%�#=��&!#"&#�#�!#��%�#"#=�#�1#�1�&+=&#7�%�6� �&#!&#4

�"�!�1# %�&# !# )�9�"# �)�#A#!� ��)�+;&� !#�"�&+=

�����)�&+4��7)�$�&#�"�!�;!#)�<#�#!1�&�1�&#�6�'��1�&#

�)�#A+&# $+)+,+ �"�+%"+�+6�7'�4 ��"� "���%�%���%� &#

�/�!!���&#)!����'��6���!��7�&6�7'�="���%�&#�/!�

�!� "�6� 7�#6��������������� �7H�7�;%# �"�+%"+�#

6�7'�6�&#!&�&+�#%���#7+�"�"��%+�"�4��7�%,#���"�

�%�&#�"�6+����!%��7�!"#��%1�&+��%���!�640�&#"#6#�&

9�$���"�1�&#%�&��#����)�!�%�!���#6#,�&�6�/)�!�'

� "#,#!&�4 ���#6#,�& 6�/)�!�' ��7�&� 6�/# $�"�

+7��%��!+!+"��!&�6;�6$#!�1�6�F%�� "��+'#!#"�%�

���#6#,�&�G�����7��;�"�6�!&�%�6;�6$#!�1�6�F%�� "��+

�!<#%1�&#= "�%��!�= ��<�%��&�G ;�&� &# +"&#1�& )#"#�6�!���!

�����)�6=)�7�6��#6#!�6�!7+�"�=�!)��)+��!�6��7��>

Page 81: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E�

%�6� ��&#"�&���"� � 6#A+�'��6 �76#A+ $���� %# +�!#>

��$��!��"����!�9/��"!�9��%+�"��4��9�)��%#��#1�<�;!#

�7�&#)#��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��6�/#$�"�����#)��!

���������������$�������%�&��++!+"��)&#"#"��+�%���!�

+%�&�&)�&#"#/��4��&#)�!�<#"+�6�/#$�"����%��#7��"#!"�!

!�'#!#"�%�&��!��!��� �+"&#1�&���%#��7�!#��%�9���+

%��6�&%#4��+'�<#"+�6�/#$�"���A#!�����%�6<#"��!�'�

��%�9��!�' ��!)��6� �����&# +6&#�#!�' �7��'�!&�

��"#!1�&��!�6"#��"�'#!+F�����#!=�6�"9=�C@E4G4�#%�

!����A#!;�)6�'+$�"���"�+!��"���!����#/�#��<�%"�;!�

����) $#7 ����&#)�1�= )�% %�) )�+'�9 %�6����$��!�

!#)��"�"�%%���%�6�/#+���&'�)�!�/��"�)�#�"�)�

1#�#$���!# ������7# F�#���!= ���#!$#�'= �C@C4= �CE�4G4

��#6�"+�!�!����A#!;#!�%�!!#�!�"��!�'��!"#!7�!�'

��&#;#!&��!�%�!�)���%�%+,�+7�)��;!+��1�&��!+��"���+

6�/#�6�"�)�$����7�&=)�%,#)�+'����"�66#)�1�!�%�6

���&# ,+ + �7�����!�&= !#��'�!�7���!�& � ���%� �"�#�!�&

��#)�!��6�"��� ��7�&4��)+"&#1�&#6�!&�%�9��)��/�&�

)���7�)���#7��!&�$��&!�9�"�!�1�4��#7�!#/�;�!#

�"�!�1# 6�'+ $��&# %�6+!�1���"�4 I�;�!# �"�!�1# �# �

��#,��&+4������������*�������� ���������9����������#

������� ��������������$� ��������������#�� ������� �

��������������������F?�!!�<��)=�CC54��"+��%�C@@4�#!�#!

�CCE4G4��%+�"�"����')�)������/!&#��6�/+)&#"#"++

��7�&+ &# "�!� ��"�#$!�9 7� ��#7��!&# � )�+'�6�= �

;�"�!&#��&#�!&#$�"�,#��%�#"�;6�7'+)���;!#'��)�"�

6#!"��!#&#7�;!#�+"##4�7!�6!��+�/!#��#"��'�)�!#

/��"�=&#�,##,�!�FE5BG6�/)�!�9�"�+%"+��$�"���7�&#!�4

��!�!���%+�"��&+$��=��'+�!��"����&#�#!&���<��6�1�&#

�����$�&��&+)�&#"#)����"�!#�!"#��'#!"�!���6��"�;�!

�)�����4��!#6����!&#=!����&# ��)$�1��!&#7���&#6#

��!�9'�)�!�)&#"�!&�"�6�'+� "#"�"�!��6��!�6�7�% "�

6�/#�7�7�"�"��&!���#%�)6�/)�!�9�"�+%"+��40�6�/#

�)�"�)�)�/��"!�9)�+ "#!�9�#6�1��!��!�9��"# %�,�

���"# %�,�+;#!&�4�$�' "�'�%�)� &#)�&#"#+���1#�+

9�$���"�1�&#=6���6�����"�"�%���%"#���"�%#6�&%#��%���!#4

���������K���������������&���6�'+,��!�6����"��!&#

���$!�9��)�"#�&�%�9%���%"#���"�%�+%�!"#%�"+��7��;�"�9

#%��� %�9 ;�6$#!�%�4 D��!<#!$�#!#� F�CEC4G ���"��&�

��"�!&#�#%��� %�6�%���6�%�&�<����7���&+���9��� %�

���"4�"��&��#+/��� "#�/!��"�#1����1�"#"�=���"�&�!&#

��1�&��!#6�#/#+ /��"+ ��)�"#�&� � 7!�;�&!�+��'��1�4

Page 82: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E

��. &��. ���� � �-��1�����$����%��"� � �%�1$�#����!����

%��1�-�#�������$���!�����&��������� ��0�'� �� �������4��)

)&#"#"��1#�#$���!�6������7�6�!&#'�#6�&%#6�/#$�"�

���#6#,#!�#1����1�"#"=�'+$�"�%�<#%"�!�'�#1����1�"#"�

�� # )&#�+&# !� ���9���1�&��!� ��7�&4 ��!� �!"#�#!1�&�

"�#"6�!� 1#�#$���!# ������7# !# �6�&# �# ��%�&+;��

���&#!"���"�!�)�&#"#=#,"�#$��)�"���;+!�����������

�����������7�'����'��&��"&�'� �����"�"������&�#"��+��#����

#���������������%�1$ -���* ���- ��� �#�$�����3%��'�� ��.�

&� %����62��#�'���'��� "� '��'����# �������" �"��"�*�%���

"� ���� ���! ������'�� �"� ����&�"�$&��"��� %40�����6�!�1%

F�CE@4G7�#D���������$���� ���E7���6$���� %�9��7�%�%��

"�&#!��4� "#,#!&#6�7'������&#)�;!�1#�#$���!�������7�=

!���7�6����1��%+�"+�!#��7�%#%�&����&#"#������6� +&+

��7�&4��"����"�&�"#�6�!�������������������-���$���!�=

�CC54G

���9��� %��+�"�+"&#;#!�#6�1��!��!#%���%"#���"�%#�

%���%"#���"�%#��!� �!&��!)��)+#4���6&#!#+��1�&��!�6

�+�"�++%�&+;+&++"&#1�&�!)��)+#!�!&#7�!+!#����#)!+

�%���!+�)�+ "�+1&#��!�4���6&#!#+&#)!�6�)�+�"��

+"&#;+!�)�+'�)��+�"��4

� ��7�&!����'#�&##�"�%���!�9���7�!"���!4��&#"#!�&���&#

�+/#=%�#;��7�"�69�)�40�&##�"�%��!����'�#�+'�+$�6

6�"��!�6&# "�!�6�4��)�)�&#"#��;�!&#&#�"��+%�6��

��7�&�9�" "����&%#="�&#9���7�!"��!���7�&4

� ��"��!���7�&���&#)�"����!�!�������*

�4 ��7�&!����'�#��)#+%#<���%�+)��!�6���1+=�)

'��#��#6��"�����6�4��!"����'��#��&��&+&#�#

���&#%�!"���#"�+��4

4 ��7�&!����'�#��)#�)���%��6��!�'��#6�)��"��!�6=

"�7!�;�)�)�&#"#���&#��7�&#%�!"���+�"�+%"+��$��/#

"�&#�++�)!��+!��"�+%"+�#)��&#�)"�&#��4��&#"#��7>

�&#%�!"���+��6#!����&#%�!"���# �%#4

-4 ��7�&!����'�#��)#�)'�+$#6�"���%#)���&�#<�!#

6�"���%#= "�7!�;�)�)�&#"#���&#)�$�&#%�!"���+'�+>

$�9��%�#"�+�)!��+!�<�!#��%�#"#4��&#"#,#���&#

$�"������$!�+9�"�"�#��%+���"+��)�&#�+%#=!#'�

6�!&+"#!��%+���"+��&#)!�6�+%�6F����6�!= 2224G4

Page 83: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E-

��.,�5<!-��81�+!+����'�0��*��.�/.�7��7���8��1'�+

-���1!*�+

�4 �$!��6��!�6� �,!�"�!+�

� 9��#�"�!+�*��'�)�"#"=��� #!�"�!+�

� 9���"�!+�*6��9���"=���!��%�"�!+�

� <�+%"+���&+,�"�!+�*��'�)�"#"=6��9���"�")4

4 �#�7��"���!&#���6�"�!�9�#<�#%�!�9�$��7�1��!"#�<#������

��&!�6��%�#"�6�

-4 ���$���7�&!��6��!�9�$��%���%�#"�=+%�&+;+&+,���#�%1�&#

��!�"#/#

(4 ��%���&#!���&#�"��9#6�"�&#��7$�'!#"�;!�9�#!7��!�9

�!<��6�1�&�

54 ?��#�6�$��!��"7'��$��

� �6�!&#!��"�$��!��"7'��$��

� +��"�#$�%�6�#!7�1�&�%�9����/�&�

34 �� �,!����$��"

@4 �#)+1���!���7�&&# "�9�<�!�9��%�#"�

E4 �6�!&#!���"��/��!&#�%���!#FV�!)#�= 2224G

��1�4�.9-�����1'� �'���1�9-� ���

H+!)�6#!"��!�7�<+!%1�&+��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��&#

+�)!��+!�6�"��!���!� �!&#=�����$!��"!� #'%�#"�!&��

�7#)$� &# "�9 ��%�#"��#�/������%�&���/���� � �'� � *� ��,

0#�6�!&���/����7!�;+&#!��6��!+����!+)�&#���"�&#��+

�)!��+&#)�!!�)�+'��!��%���!+4�����$!��"��7�&�#��%�'

�#�#�"��������/�&�����6&#!#����/�&�7���&#6#�%"�!��"�

����� �!"#'��1�&�!#%���%��+"�6�"�%�9 �!#��&!�9��%�#"�

%�&� �# !�7��&+ %�)�� �% � &���/���, ���6��!� ����/�&!�

6#9�!�76�+%�&+;+&+*

� !��6��!�6� �,!�"�!+�

� !��6��!�����/�&!�"�!+�

� ��7�&�!"#'��1�&#��!�9=���6�"�!�9�$��%��#<�#%�!�9��%�#"�

� ��&�+�#�%1�&�+�����&�!&�=#%���$��&�#�%1�&�����"#%"�!�9

#%�"#!7�&�%�9�#�%1�&�

� !�6&#�!#��&!#��%�#"�FV�!)#�= 2224G4

���#6#,�& + !��6��!�6 ����/�&�6� %�&+; &# +7��%�

6�"��!�9���$�#6�%�&��#�)#+1#�#$���!#������7#4���6��!�

����/�&!� 6#9�!�76� �+ ���%� %�6��#%�!� �+"�6�"�%�

6#9�!�76����#)+&#"�+7�!��6��!#<+!%1��!��!#�%"�!��"�

��)'���!�7���&�+*

Page 84: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E(

� �������� ����>���� ������78����/�&!� "�!+�:�%"����

6� �,#!�!�;�!)���&#)�!�;!�6� �,'+$���&�)#!"�"#"4��

&#)�!6� �,!�&#+�%1�&��)�&#!��!#���!�4��7�%!#7!�

"���)#6� �,�=�!7!���6�7���%�#"4

� ������*������������9�&�����������������*�������*�������7

0��#7+�"�����6+�"�!�6%�!"��%1�&�6��+���"!�96� �,!�9

�%+��!�=���$�"��%����%��6��!�9)�&#���"�&#��=��6#!�

�%+%��4���7)�!�6�;%+<�%��1�&+���%��6��!�9)�&#���

"�&#���6�'+,#!#�+�#�#%"�!#�&# "#�%"�!��"�4

� ������ ����������� ����>��� � ������� �� ������&��4 0� �#

)#6�!�"���� ���;!� ,+ "#6#�&!�9 �#%#!1�&� ��7�&�

6�"��!�96#9�!�7�6�+)�&#!;#"�FD�$�"9=�=�CE24G4

�3"�?�23 %�"�52"�2"#3���5�@��2�3"�?�23

���)3�)���3�3"�?�23

H+!%1�&#%�&#��6�/++�)�/��!&+����/�&��+���'. ��

$"&����������F��'9"�!'�#�1"��!�G��'� � *� �����'. ��,�#�%1�&#

+�����&�!&��+�+"�6�"�%���%"�!��)'����%�&�!#�)�/��&+

��6�!��6��!�����/�&'��#+����"��+F��1##�"�%��!�=+�"�

9���7�!"��!�G#,�!��6��!+����!+'��#���"��"�+��6�

"�+��!�'�6�4

��������������������

�#�%1�&#+�����&�!&����"+���!#�+�#�%1�&#%���)'���

!� ���6&#!# ��7�1�&# '��# � "�+��4 �#�%1�&# +�����&�!&�

)��)#'��+�"�+���!�!�++����!+��7�1�&+40#�#�%1�&#

7�9�,�&+��%�#"##%�"#!7�&#=<�#%��&#=�$)+%1�&#=�))+%1�&#�

��"#���!#<�#%��&#4

3�����$����������������

�%���$��+6�#�%1�&#�+�+"�6�"�%�=%�6�#!7�"��!���%�#"�

)�&#���"�&#��)�$��6��)�/���1#!"��'���"�1�&#%�)�&#1#!"��

'���"�1�&# ��#6&# "#!4 0� %�6��#%�!� ���"+���!� �)'����

%�6$�!���&+�#�%1�&#+�����&�!&����%�#"�6���7!�"�6%��

��"�1�&� � )�&�'�!��!� �$��1�4 ��/!� &# 7� ��&!# ��%�#"# �

6�$��!��"��;#"�%�#�%1�&�+�����&�!&�+)�$��) #�"6&#�#1�

�!��"��&��#%��7/��"4

�����������������������& �����

���"#%"�!�#%�"#!7&�%��)'�����+���"+���!#�#�%�1�&#

%�&#�#+��"�#$�&��&+)�����&#;#��)�����##!���&+�7�&#)+

%�)� #%���$��& �#�%1�&# "� !# +;�!#4 0� �)'���� 7�9�,�&+

Page 85: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E5

��+/�!&#�+%+���!�'+��#6���)+����&+,�&��� �!�4��/!�&#

7�6�$��!��")�+��"�#$����"#%"�!�9#%�"#!7�&�%�9�#�%1�&�

7���;�!&#�76#A+34�C46&#�#1��!��"��&��#%��7/��"4

��$!��&�!&+!��6��!#����!#'��#���"��"�+��6=

�#�%1�&# +�����&�!&� �6�'+,��&+ &#)!+ �) !�&�/!�&�9

%���%"#���"�%� �&+)�%# 6�$��!��"�= ��"�1�&# +!+"�� ����!#=

�76#A+ ��6#!� � 7)&#��1#4 � 1#�#$���!� ������7���!# )&#1#

6�!&%�&+��"�1�&#�76#A+��6#!��7)&#��1#��1##���4��)�

�#�%1�&#+�����&�!&��#%���$���"�;%#�#�%1�&#!��+)���&!#)�

��!�!�+����"�#����/�&$�7����'+�!�=+��"�#$�&��&+�#

)�+'#�#<�#%�!#�#�%1�&#%�&#7�#6�&����'� �����'"���� �"'�

���'. ���F���"#1"�##U"#!���!�#�1"��!�G4�"�$��!��"����/�&��

�����$!��" ��!�!�' +����"��&�!&� ����/�&� %��7 �#�%1�&#

+�����&�!&����!�"#/#�"&#;#�#%��7��%+ �&#���%+�"�+

��7��;�"�6%�6$�!�1�&�6�����/�&�F!��4+����/�&+!�����6�=

+����/�&+!� �#A�6�= �&#)#,�= %�#;#,�= �"�&#,�G4��)�)�&#"#

���"�'!#%�!"���+��#1�<�;!�9����/�&�%��7��7�&!+���'�#��&+=

)�$���&#�"�$��!+��7�)�!+7���&!#��%�#"#%�&#+��"�#$�&��

+�!"#��%1�&���%���!�64

��F�8��)�� %

�&#"#"�������$!��")��7#)#���&#)��%�#"�&#��)+����!�

�����$!� ,+ 6� �,� )� �)�/# "�;!+ %���;�!+ !��#"��"� �

#���"�;!��"�7���&#6#��%�#"�4�#+��<�7���� %��"�!&#6� �,�

!�7���#% � +� ����$",���&$��&#�#6�/#�����"�%���"�!&#

%�!"�!+���!#$��'#%�!"��%1�&#+6� �,�6�4��6� �,!�"�!+�

!�&� #+"&#;#'���"�1�&�4�� �,6����6�"�)��"�"�!+��)��#

6�;# ���"� '���"�1�&# %�� '��"%� � %�!"�!+���!� %�#"!&�4

�6�1�&# � 6#!"��!� �"�!&# +%�&+;+&+,� $+)!��"= +6��=

��)��/�&���"=+"&#;+!�6� �,!�"�!+�4���6��!�6� �,!�"�!+�

�# + !��6��!# ���+��1�&# ��7�&� %�!"�!+���!� � !#%�6

���&�$��6�4����"#"�6� �,!#%�!"��%"�$��!��"��#���"�;!��"�

��"�#$!�&#7�"�;!��)'���!���)��/�&=6�&#!&�&+,��#7�

��&#6# ��%�#"�= � "� �# 7�#� '��'� ��. ��,�0�!+� )��+ "�

6� �,�6�)��#�)��"���&+!��#!7��!#��)��/&#+���&#)���6&#!�

����/�&�4��%�#"6�/#$�"�'��"%��%���)�!���!�&#�!��6��!�

6� �,!� "�!+�6�/#$�"��)�/�!+��66� �,!�6�%+��!�6�

+%�&+;+&+,�6� �,#%�&��#%�!"��9���&+�%�7'��$��+��;#"%+

��%�#"�F�-�� "� G��!�%�&��#��6+�"�!��#��%����&+�)��+ "�&+

��%�#"+7'��$+F����-�� "� G4

Page 86: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E3

��������������������������������� ����������� ������7

��7��%+&#6�'�'�����'. �$� ���. &��!�$� �) * . �$,

��%�!"��%1�&� &# 8��6+�"�!� �%"�!��"6� �,� �'�!��"� �

�!"�'�!��"� �%� ��"�' 7'��$� � + ��"�& ��!�!�: F��6��!�=

�CC-4G4 ��!"������ &# !#+��6+�%+���!� �+�"� � )��+ "�

+%�;#!��"7'��$�4��#)� !&�/�;�!��+�"��6�+��'++6�&#!&�!&+

�"�$��!��"� 7'��$� +"&#1�&#66� �,!# �%"�!��"� �%� 7'��$�4

�%��#� #6� �,��%�7'��$�%�!"��9���7'��$���"�&#�"�$��!�&�4

�#+��6+�%+���!� �+�"� '��)� �)!��# �76#A+ �'�!��"� �

�!"�'�!��"��%�7'��$���#6�"��/#!&�6�<+!%1�&#4�#1����;!�

�!9�$�1�&�&#%�!"��%1�&��'�!��"����"��#6#!�6�!9�$�1�&�6

�!"�'�!��"�4

��&#"# �� ����"�;!�6 1#�#$���!�6 ������7�6 ;#�"�

+��"�#$�&�� �+� # %�%�!"��%1�&� � '+$�"%�6 �"+�!&#�!&�

�'�!��"�K�!"�'�!��"�=!��4%�)9�)�4�)�+'#�"��!#=+)&#"#"��

��P!��6 ��!)��6�6 !���7�6� ��"# %�,# + +��"�#$�

%�%�!"��%1�&�)���&!��!"#!7�!��)���&!�)+'�4

�#�#$���!�������7���&��&+&#�#%�)�#!7��!�=�#�1#�"�!�

� 6�"��!� ��)�+;&� ��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� !# 6�'+

��#!���"���!"#'����"��/!#�!<��6�1�&#%�&#�+��"�#$!#6�7'+

7�"�;�!���!��7#)$+��%�#"�+��%�)!#!�6�!"#��%1�&�6�

� �%���!�64 �#7�&� 6�/# +7��%��"� � "#,#!&# 6� �,!�9

�%"�!��"���&#)�!�9)�&#���"�&#�����+��66� �,�6�4�� �,��#

�%��,+&+����)+�&+&+!�!#%���)�!���!�=!#+;�!%��"!�;�!�

!��+�����$!���)�"�7�&#)!�+�"���!&+'��"%�'�+;�!%��"�'

��%�#"�4���#6#,�!�&#6� �,!�%��%"��1�&�4�$�'� "#,#!#

6� �,!#%��%"��1�&#)&#1��1#�#$���!�6������7�6!#6�'+

���"�,�!��6��!#����/�&#)�% �#/#= �&#)# � �"�&#4��7�&�&+

�$!��6��!#%�6�#!7�1�&�%#��%�#"#= %����%+ �& <+!%1��>

!���!&�+!+"���%���!#40�&#%�6�#6#!�"���%�#"����"�&+

7���#%���7�&+&# "�9��%�#"�4�6&#�"�7����$�)!�%�#"�!&#

���"��/��!&#��&#"�=%�%�"�;�!#)�&#1��!��6��!�6��7�&#6

�#!7�6�"��!�'�+�"��=)&#1��1#�#$���!�6������7�66���&+

�#����!�"�!���!#�$��%#�+"�6�"�%�9�#<�#%�!�9��%�#"�%��

���6��!�!�;�!6�$��!��"�4

����)�����3453�%�

���6�"�!� �#<�#%�� �+ �+"�6�"�%� ��%�#"� %�&� �+�$�;!�

�"�6+����!��#!7��!�6;�6$#!�1�6���7�)#�#$#7�+)&#���!&�

�&#�!#��&#4���6�"�!��#<�#%��+7��%+&+��#!#��&!#��%�#"#

%�&� �# ��&��&+&+ � )��+ "�&+ ��&�+ #%�"#!7�&�%�9 ��%�#"�4

Page 87: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

E@

���6�"�!��#<�#%���+%�!"������!�!�/�6��7�!�6���#)� !&#'�

/�;�!�'�+�"��4��)�� #��7�!#��7��&+F6�/)�!#9#6��<#�#G=

#%���#��&����6�"�!�9�#<�#%��&#�!9�$���!��)� �9!���4

���6#"��;!�"�!�;!��#<�#%���"�&#�+"�6�"�%���!� �!&#

%�)!��6��!�')�&#!;#"��76#A+���'�;#"�"�'6&#�#1��

��#)�"��&���7�)�!+$+)+,#!#���!#�����$!��"����6�"��!&�

�+%#��'�#)�6%�)%���)�!���!�9�%"�!��"��%�>�+%�4��&#"#

�1#�#$���!�6������7�6����!&��#!� "�&�+"�6�"�%��$��%

��%�#"�&#�!&#'��6� �,�!��+�����$!�7�+��&# !�%�#"�!&#+

)�+'�6�$��1�6�40�&�$��%��%�#"�6�/#���"�"���!��&�&+,�

� <�%����!40���!��&�!&# ���#;�� ��7�& !#���!�9 ��&!�9

��%�#"�4 ��6$�!�1�&� � "#,#!# %��%"��1�&# � +��"�#$�

�#<�#%�!�%�!"������!�9����/�&�6�/#+$+)+,!��"��)�"�)�

%�!"��%"+�� + 6� �,�6�= "#"��6� � ��'�6#!"�6� +&#"+&+,�

�"��!��%��,#!&�4

�%) �"5���"1��2���)���"���)��5"

��%�!���A#!;#���"#=�!�%�!"�!+���!���7�&�%�!"���+

����/�&�4��� "�%���%"#����"%#6�"��!9&# "�!������&+�

)�$�="�%��%���%"#���"�%#����/�&������&+�)�$�4���#)#!�

�+6!�'���"��/��!&�%�%�$��#��7+6&#��6�"��!�%�!"����=

%�%� $� �# 6�'�� ���#�"� +;�!%��"� 9�$���"�1�&� ���$� �

1#�#$���!�6������7�6�)�+'�6!#+���� %�6���#6#,�&�6�

FV�!)#�= 2224G�'��!�6�#��7��%+&+)�6�)#��6�"��!#

%�!"���#*� "��)�1��!��!� �#<�#%�!�>9�&#���9�&�%� 6�)#� �

�+�#6#!��+�"�!�6�)#�F?���%=�CC�=��!��!"=�CC54G4

��!������*������*�������&��������������>�����������

��������

�#<�#%�!�9�&#���9�&�%�6�)#����#"���"��&�&+)�!�6&#�!�

��%�#"7���;�!&#%�)����$��7��/����"�#$+7�%�#"�!&#64

��)� &# /#�&� 7� ��%�#"�6 �"�6+����!�= ���$� "��/� +

)+'�"��&!�6��6,#!&++7���%��%�#"�%�&�6,#�$��"�/#�&#!�

7�)�"�%4��9��!&#!��$��7�1��%�#"�%�&�&#���$����%"�1�����

!�&;# ,#,#&#��&�"!�$�"�+��"��&#$�&#!��!�!�=&#�&#!�&� #

+'��A#!+��6,#!&#4���$��#�����#6�7��7� #!&#��%�#"�=

+'��A+&#)�)�"!#�!<��6�1�&#�7�%���!#%�%�$�6�'��+;�!�"�

��%�#" ��#6� 7�9"&#�6� 7�)�"%�4 ��"�#$!� &# )� ���%+��

�!<��6�1�&#�7�%���!#%�&#�#!��4�)!��#!�#��;�!+�$�7�!+

���"#%�&+"�#$�+9�"�"�4�!<��6�1�&���6�/#���$�)��)�#)�

&#�+����"�#$!#�$&#�+%#7��7� #!&#7�)�"%�="#%�&��$��%

Page 88: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

EE

9�"�!&� ,# $�"� +��"�#$�&#!4 �#!7��!� ����"!� #7� !��

�$�&# "��&#����%�#"$��+��&# �!F�)'�����&#7�9"&#�6�

7�)�"%�G4�7�"��!���!��&�!&�"�&�$��7�1��%�#"�6�/#�#

��7�"�+6�"��!+&# "�!+4��!������,*������*�������&����&�����

�&��� &� ��������������� ��������� ���������� ��&����$�

��������������&����������������������&������&����������

&�����������$��������������������������������������&����

F��"9��P#"7=?�+'#!=�CC54G4

��#6��#<�#%�!�66�)#��6�6!�'�)&#1��1#�#$���!�6

������7�6+��"�#$�&��&+���6�"�!#�$��%#�#<�#%�!�9��%�#"�

%�!"������!�9!�/�6��7�!�6���#)� !&#'/�;�!�'�+�"��7�

�7�A#!&##;�!#��&�9��%�#"�40���%�#"�!#���#����6&#!�

!�+;#!�9�$��7�1�7��7� #!&#7�)�"�%�4����������$������

��������������������$������������ ���������������������

�& ����* ���������� �7�$!��6��!� ����/�&!�6#9�!�76� �

���#6#,#!�6� �,!�"�!+�+;#�"���6+��"�#$�6)��)#)�

��9��!&��!&��$��7�1���%�#"�%�&��+)�6�!�!"!���!�"�!�;%�

�#<�#%�!��$��71�4

%���������&��������������>�������������������

�+�"�!�����"+���)��7+6�&#�6�"��!���!� �!&#%��

%�!"���+����/�&���)+"&#1�&#66!�'�9��&!�9�<+!%1��!��!�9

)!#!�9 7�)�"�%� � �%"�!��"�4 ����/�& �&#)#!&� &# ��"�+!�

)�+%;�&�%�)����$��&#)#,�!�%�##"+�$+�1��#�#���%�)�

�&#)� + ���!+ #7�!� �#6#!�64 �+�"�!� 6�)#�� )�/# )�

����/�&����%�#"�6���&+$�"�<�#%��$��!���)��"�$��!�%�%�$�

���$�6�'���7#�"� ���%�!�7)!#!�9�%"�!��"�4

�#<�#%�!�6�)#��)�/#)�&#%�!"��������/�&����%�#"�

���1#�=)�%�+�"�!�6�)#����#"���"��&�&+)�����/�&��#"9�)�

��;#"%+��%�#"�4�����'�A��!&#����/�&���#"9�)���%�#"+L

"�&#���#�����#6�7�%�!"����!�"#/+��#6&# "�!&#6"#/�!#=

"�+7��%+&#��%�#"4��"�&!�;�!)���7�)�6�!&#'���#6#,�&�

��!�"#/#4���4���$�9�"�)�&#���"#=&#)!�&#6���"#!��%�=

�)�+'�"# %�6#)�1�!�%����"�4���&#9�"�!&�&#)!#�)!&�9

���$��)����"#=+��"�#$�&���#�1#�1�&+����1&#!&+&##��;�!+

�"#/�!+���"#"#7�+7�6��)#%�"�!����/�&40�&#�!"�1���"��!�

���1#�4

��#6� �+�"�!�6 ����"+�+ ����/�&� 6���&+ $�"� ���%�

���&�$��!����%�#"&#��)+"&#1�&#66!�'�9���&�$��40�&&#

6�)#� + �+���"!��"� � �#<�#%�!�6 6�)#��6� %�&� !��)#

���'�#��&+%���%��%���%=��;�!&+����6�"�!�6�#<�#%��6��

Page 89: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

EC

!���#)+&+��#6���&!�6��%�#"�6�%�!"������!�6�)� �9

1#!"���4 ��"��/��!&� �+�"�!�9 "#��#"�;��� ��%�7��� �+ )�

6�"��!��%"�!��" ;#�"�7���;�!&# �!"#��%1�&�6�#!7��!�9 �

�#�1#�"�!�9;�6$#!�%�=;�6$#!�%��%���!#�)�+'�9;�6$#!�%�

%�&��+���&#!"���!���#6�7�)�"%+=��#6�1��&++�6&#�#!��%�#"4

%���������&��� �� �������&�&���� � ����$���������������

���$�������������������&����������&�����������������$����

�&����>$������������������������������������7

�)�3@"���35"�"?���"5��+?3�)�"

1"�%)�"=��"�23�3��?��%�3�3I"@�5�)"?�23

-��������?�����!����&������*�$����������������*H

�?���# 7%70

��7!��!&#%�!"���#����/�&����7�&�6�"��!�9&# "�!�

&#�6�#��"�7����!���!&#<+!%1��!��!�9"#���#+"�%�9�%"�!��"�4

�#A+"�6"�!�&#)���&!�7�"#����&�%�����"+�4�6#��;%��)�&#%

7�7)���&#�9+6�!#��+/$#F�4�*�#���"#6#!"�<?#��"9�!)

?+6�!�#��1#�=�����=�CC-4G)�&#!#%#���6&#�#!�7��&�

%�&��#���6&#!&+&+%�)1#�#$���!#������7#=��/!��+"�%�A#�

7�"�#"6�!1#�#$���!#������7#*

� &���0 � ���- ��8��$!��6��!� ��7�& 7$�' ��!�'� "#,#!&�

��#)� !&#'�/�;�!�'��+�"��4

� ����+����8��#"&#��!#6� �,!#%�!"��%1�&#=��#"&#��!��#<�#%>

�!��%"�!��"=���$�%�!"������!�"#/#�����/�&�4

� 0$�'. ��������-��� !����8������!##<�%��!���%�#"�=��"# >

%�,#��%"�!��"�6�)!#!�'/��"�%�� "��+9��!&#!&#=

�$��;#!&#�9�'�&#!�4

� ���� #��"�86�!&�%!#���!#6�$��!��"�=���!��"��$�"#�&�

����&�"#�&�6�=��6�,%�)�)���%�+ %��+��#%�#�1�&�%�9

�%"�!��"�4

� "�. �������-��� !����86�!&�%��"�+!#�!"#'��1�&#+ %���%#

�%"�!��"����"��#�%"�!��"�4

���!������ ���

D���&#6!�'�����"+��7���7+6�&#�!&#� "#,#!&�6�7'�

%�)1#�#$���!#������7#4���� ���"�=!#+����7��&!�"�#"6�!

F!#+��>!#+��)##���6#!""��"6#!">��0G�)�+'�!#+���� %�

����"+�� +��"�#$�&���� �+ 9�&#���9�&�%+ "#���&+ ��'�!�7�1�&#

��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� � ���������� �+ )� � "#,#!&# �

�#7+�"���&+,����#6#,�&��%�#"�!��"�&#7$�'8����$�A�!&�:

Page 90: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C2

!�/#'�!���%�!"���#��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��4F���)�!=

�CE@4G�&#�������)�"�����$�A�!&#!�/�91#!"����#7+�"���

�7��!�+� "#,#!&�6�%�&��#�)#%�)1#�#$���!#������7#4

���6&#�� �+ ����"�1�"#"= "�#6��= !#��&!� ��%�#"�= 9���"�!�&�

F�6�!&#!� #%�1�"�$��!��" �#<�#%�� ��"#7�!&�G � �$!��6��!�

��!#�'���";%���%�#"�4���6&#������$�A�!&�� #���6�"�!�9 �

�+"�6�"�%�9��%�#"�!�7��&+�#&�� � �� ����'�� �# "0$�'. ��

"��# ����-��/ �!���-�"$"����4

��-�� �� ����'�� �����+�����"��# ����-��/ �!���-�"$"������+

'+$�"�%���6�!&�%%�&��#7+�"���7$�'�7��!�'� "#,#!&�6�"��!�'�

%�!"���!�' ��)�+;&� ��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� F��9�6�!=

���"�!=�C@@4G=%�&�+7��%+&#'+$�"�%6�"��!�9%�!"���!�9<+!%1�&�4

���6&#���+'+$�"�%%�>%�!"��%1�&#����#1����;!#�!9�$�1�&#=�)��/#!�

7�� #"�% �%"�!��"� 6�"��!# &#)�!�1#= '+$�"�% �����$!��"�

7�� #"%�"#�%"�!��"���'��!�;#!����#'��%�#"�4�!�'���"��/��;�

!� ���+� #�7��!�9%��#��1�&��!#'�"�!�67!�1�6���#)� !&#'

/�;�!�'�+�"��+�)!��+!�)&#"#"�#&# "�!#��#6���7�"�!�6

7!�1�6�F�+')#!=�"�#J=�CC54=��9�6�!!=���"�!=�CC@4G4��)

"�#"6�!�"�#$��)�"���;+!��!#'�"�!�6���7�"�!�67!�1�6�4

���������

��"��/�!&��+��%�7���)��#7�&#%�&#+7��%+&+1#�#$���!+

������7+6�'+;#�"�+7��%��"�� "#,#!&#� #�)&#)!�'�+�"��

F?���)���+�4=�CC-4=�����7�=���"=�CC(4G�� %���������+����

�+�!�%�&��+!#����#)!�����7��!��#7+�"�"�#7�&#4��'$�#����

����+������7�&�&+�#+���"#6�6������'�!�6�%��7�)�#A#!�

��&#6#%��+"&#1�&&#)!�'���� #���6��!�9� "#,#!&��6�'+

���"�"���"�"�%�"# %�%�����6��!�� "#,#!&#F�"�6#�= 2224G

�!�&%�&� "�#"���)�&#"#�1#�#$���!�6������7�67���/�

��!#%�))�6!�'#�"������"�&+�� �&#=�!#$��&#4�!� "�

���"�&#�� �&#�+�#%+!)��!�� "#,#!&�%�&����'#��!�+"&#;+

!���%�#"4���4)&#1��1#�#$���!�6������7�6!��+��A#!��

%�!"��%"+��6�7'��$�����#%�1#��!�6��%�#"�6�7'��$��4

0� �# ��7�&# 7$�' � "#,#!&� !#+��6+�%+���!�' �+�"��

F���)+�&#!�6� �,!��%"�!��"=6� �,!�!#��!�"#/����6�!&�%

6� �,!#�%"�!��"�GL���$��"��;#"%���%�#"�L���$��#!7��!�

����"!� #7� � �7� #!&+ ��%�#"�L ���" � )�+'� ;�6$#!�1�4

��!"��%"+�#�����)�+;&�#%�1#��!#��%�#"�&���"�6�'+$�"�

#��%��6#"!&�<+!%1��!��!�&!#���!��"�4

��76�&#�!&#�#%+!)��!�9� "#,#!&�&#&�%��/!��7)�

��7��'�4��)���)�"#�&�;+&+)�&�'!�7+81#�#$���!�������7�:�

Page 91: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C�

�$&� !&#!&#)�&#"�!#���'�#��!�$��#�"=7)���"#!�)&#��"!�1�

;#�"�!#�$&��!# "�"�7!�;�4��"�!� &#)��#+���#7�&�!#

6�&#!&�4�#A+"�6=�#7+�"�"���� "#,#!&#�)"#�#7�&#6�&#!&��#

�;#�"�+!#%#)&#1#%�!"������%�#"��<+!%1�&#���"�&+�� �&��

���"�6)&#"#"�4��)���)�"#�&�;+&+)�1#�#$���!�������7�!�&#

���'�#��!�= &#�+&+ )� !&�9��6 )&#"#"+ !# 6�/# ���"�"�

�� �&#4�"&#1�&�6!�'��"�+%�9� "#,#!&�+7��%��!�9���6��!�6

�#7�&�6=��!��&�!&#)��<+!%1��!��!�9��%�#"�����"=���6�&#!�"

,# �#7+�"�" �#7�&#4 ��+'� ��7��' 7� �)�&�!&# ���6��!�' �)

�#%+!)��!�'� "#,#!&�&#;�!&#!�1�)�"#���#+"6�/#�6�"�&�;�

+"&#1�&!� "�&#%��7�&��#%+!)��!�9� "#,#!&�41$� �� � ��

������������������&����*�����������>�������&��������&���

������������������ �������������7)���*�������������������

����������* �������� ���� �� ���������� � &���� � �&�����* �

����$���������������-%�����#;LLL707

)�����������������������&����$�������������'

����������������������

���������������������������

���������������������

�������������������

�3 ��� %� 5"���% %)"�

����������������

�����$!��" 6� �,!# �%"�!��"� ���� � �!<��6�1�&�6� �7

��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� � 6� �,!�& %�!"��%1�&� %��7

#%�1�"�"��!# �6�+��# � ��#�"�!�% 6� �,!# �%"�!��"� %��7

�!9�$�"��!# �!<��6�1�&# ��<�6�"��!�6 !#+��!�6�4�� �,!#

%�!"��%1�&#"�%�A#���#�"�&+%�)�#%�1�"�"��!��6�+�����#�"�&+4

��#)� !&� /�;�!� �+�"� �7�+;+&# �!<��6�1�&#6� �,�6�)� �#

%�!"��9���&+= !��"��&�&+ %�!"��%1�&+ � ��#�"�&+ %�!"��%1�&+4

���#"����"�'!#=6!�'���7��;�"���)�+;&���#)� !&#'�/�;�!�'

�+�"�� 6���&+ ��)�"� 7�&#)!�4 � ��+;�&+ �#7�&# ��#%�)� �#

����$�A�!&#�!<��6�1�&�6� �,�6�

%���������������������� ������K���� ������

��)���6�6�6�!&�%�����$!��"�+��"�#$#��"+�!&#�!&#

<�#%���� � #%�"#!7��� 7�&#)!� + %�%�!"��%1�&+ ��� 6�!&�%

�����$!��"� 7�)�/��!&�6� �,!�9 �%+��!� � # �) !#%���%�

�#%+!)�7�&#)!�4

Page 92: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C

������������ ���

��#)� !&� /�;�!� �+�"� �6� %�6��#%�!# 6#9�!�76#

�#�#%1��!���!&� � �7� #!&� 6�"��!# �"��"#'�&# %��7 �%+��!#

6� �,� %�&� ��)# 7�&#)!� !� ��#)�)�&� !�;�!= + �&# ��!&+

<+!%1��!��!�9���$�#6�4

�!�'�"#���#+"�6�'+6����"����!#�'�&�6�+!#'�"�!�6

�&#"�+�6�"��&+,�)��+��!#�'�&#���6�"�!���$!��6��!�6� �,!�

�$��1�4�#A+"�6=��!#�'�&#�+7�&#)!�;%���)'�+�#6� �,�%�&�

��)# 7�&#)!� )� �7#)+ ��%�#" ��� �)�/# ����/�& F�"�6#�=

2224G4

������������

���1&#!&+&#�#�)'���)+$�%�9"#"�!�9�#<�#%����"���

����!�6��%�#"�6�4��#6�6� �,!�6"�!+�+%��!�;%����%���

6�/#$�"�9��#�"�!�;!�=9���"�!�;!�=�"#"�"�;!���"�%��;!�4

%3�1����K3�?3)����% %)"�

��&������������������������������������

�#%� ���6��!� � "#,#!&� �)� )�%+6#!"���!� �+ +

1#�#$���!# ������7#= %��6����&� � �#"�!��!� �)�&�!&#= %��

�#7+�"�" �#"�!���"�&# + ��#6�"+�+��4�!�'� ���1&#!&+&+ )�

�����1�)&#1#�1#�#$���!�6������7�6�6����$�#6#�)�4

�#%� �9 ���1&#!&+&+ !� �22B F�+1%6�!= �CE@4G4 ���6��!�

� "#,#!&� +%�&+;+&+ � �;!# 6�"��!# ���$�#6# %�� "� &#

�"��$�7�6%�&��!"#�<#�����$�!�%+���!�6�)�6��)!�6���&�6�=

�;!#���$�#6#%�� "��+7!�;�&!#�#<��%"��!#�!�6���&# �

���1#�!�� "#,#!&�%�� "�&#�)!��#�1#�"�!�)��<+!%1�&�4

�&#1��1#�#$���!�6������7�6;#�"�!��++�"�!&+��%���7���"�

��&#)�!#��#)6#"#���!� �&+�#%��)��+���&#��4�6�&+#��%#

��"# %�,#++�6&#���!&+��&!�9��%�#"��;�&+��#6�!#%�6

��#)6#"+40�%�A#��6�&+"# %�,#%�)/#�#)�9�"�"������%�7�"�

!#%���#)6#"4

�����$!��"�)!�����"��!�9���1#��6�/#�#)#<�!���"�

%�� �����$!��" )� �# ��#)6#"� ��%���7���&+ + ����"��+ +

6#A+��$!�6�)!��+"#)��#��%���7�����%���&#)�!���#6#"

+�)!��+!��#$#4

�#��%�!##�$��!�)#<�1�"%�&��#6�/#+�;�"�%�))&#1#�

1#�#$���!�6������7�6���#$!��#�)!���!��)!�>����"��!�

��)�+;&#=!����1#��6�'�!�1�&#�%�!�"�+%1�&#4

Page 93: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C-

���$�#6� ����"��!# �#�1#�1�&#= ����"��!�9 �)!���=

���7!�&#=��'�!�7�1�&#���!"#7#�7+��!�>����"��!�9�!<��6�1�&�=

)��%��6�!�1�&#����7!�&#�7+��!�9)#"��&�=�7+��!�����"��!#

���&#!"�1�&#F+%�&+;+&+,����$�#6#���&#!"�1�&#��&#�>)#�!�G=

�7+��!�'��6,#!&�=%���)�!�1�&#�7+��!�'+��7��!<��6�1�&�

� 6�"���;%# �$��)# F�7+��!� W 6�"���;%� �!"#'��1�&�G

���"�&�!��" �7+��!�' �$��%��!&�= '#�"��" +"��1� � �"���!&#

%�!1#�"�>��"����$�#6�"#6#�&#�#!�!#)��"�"%+��!�!#

�7+��!# �#�1#�1�&# � �7+��!# �6�'�!�1�&#4 0�%� )�&#"# !#

�"��� �7+��!# ���%# � 7$�' "�'� !�&# + �"�!&+ ��!�!�

�7+���7���"�!# "� "�&#�)&#����!�&#4

�@�"�"��")"�"

����������������&����������������#�$��9�����#

��*������������������������������������>���������

���$��&���&�����#������������������!��������������7

��� � �������� �� ������������� ��!��������7)���������

D���� ������E7 ������ ����� ��!�������� � ���� ������ ��

��*������������!��������&�$�������� ���������7)���

��������7 (������ ������� �� ����� ��!��������7 1$� �� �

����������� ���������� ����� ��!��������# �������$����

���� ����������������������������������!��������7��&

&�����������$������������������������������������&��

���� ��!��������# � �$� ������������������ �������� �

��������������!��������- ��$��!����������0#����&��>��

��>�$����������������$���� ��������!��������7

�#�1#�1�&�W%�%��7+��!�"�%��%�!#�"�;%�W�'���'��6!+

+��'+ + �"���!&+ ����9�)!#6�"��!# <+!%1�&#, �6#"!&# +

%���)�!�1�&��%�>�+%��#7+�"���&+!#)��"�"%�6��#1�7!��"�+

#�#6#!"��!�6 6�"��!�6 <+!%1�&�6� F��+,� 1�"+= +9�"�"�

��#)6#"G 7$�' ���$# �7+��!# %�!"���#4 �%� ��76�"��6�

�$!��6��# ����"��!# ���#%"# �7�A#!&� ��)!&#= "�)� �# "�

!�7��'��"��$'� ����# "&��'" ��,��!�"�+%"�!�����%��&� �

����"��!��'!�7�&�7�&#)!���#)�"��&�&+�&��'��-��� �$,

���"�&# � )�+'� �)!� ���$�#6� %�&� �# ��7�&�&+ "�&#%�6

�#6#!�+)&#1#���%�&�!��+)�$��)�%+6#!"���!�=����#

6�'+ ���#����"�4 0� �#%+!)��!� � "#,#!&� 6�'+ ���"�"�"�

��7���&+,� %�� � ���6��!� � "#,#!&�4 �&#1� � 1#�#$���!�6

������7�6�6�&+;#�"���"# %�,#���)�7�!&#6�7�)�/��!&#6

'��#+����!�7$�'���6��!�'� "#,#!&�!#+��6+�%+���!�'

�+�"��40� &# ���$�"� �7��/#!�%�))&#1# %�&� �6�&+ ���$#

Page 94: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C(

�����$!��"� 7���;�!&�!&� ��)�/��!&�6� �,!#%�!"��%1�&# �

���$#�����$!��"�%�%�!"��%1�&#4��)�)�&#"#��%+ ��)�'!+"�

'��+=�!�+��"�#$�&��#%�"#!7�&+�;�&+=��'�#)��#6�'��#4

�#7+�"�" "�'� &# )� )�&#"# +��"�#$�&�� �;� 7� ���"+���!+

%�!"���+=+6&#�"�)����6�"���+;��7�%���!#%��7�)4

0#���#+"6���$�"��&#�"�!�7+��!�9���$�#6�%�)�����7�

�7 �#���#%"�# <�7�%��!#= ��)!# � '���!# "#����&#4 ���"�&#

��"��/��!&�%�&���%�7+&+)�)�&#"#+;����"+���!+%�!"���+

���%��7+��"�#$+�)!�'�+�"��4�;#!&#+%�&+;+&#���"+���!+

� �)!+ �&#�!��" �#$# + �)!��+ !� �%���!+ FD#�"9#!"9��=

��6���=�CE@4G4

�#�.���*������&���� ���%����* � �&��&������&��.�&� ���(

'�-� � ���(%����� � '��� �$$%, H+!)�6#!"��!� &# +"&#1�&

�#�1#�"�!�>%�'!�"�!�9#�#6#!�"�+"�#"6�!+�"#����&�%�6

���'��6�6�1#�#$���!#������7#4F��$#!= 22-4G4

��))&#1#�1#�#$���!�6������7�6%�'!�"�!�� "#,#!&�

�+���7!�;�&!��7�9�,�&+!�&;# ,#&#)!����� #��&#)#,�9

��)�+;�&�*

� $�7�!+�$��)#�!<��6�1�&�

� �#�#%"�!+��"��!+��/!&+

� %��"%�"��&!��)+'���6,#!&#

� �7� !#<+!%1�&#

� #%���#��!�&#7�%4

�#A+"�6=6���6�%�))&#"#"��1#�#$���!�6������7�6

���6�"��"� 1&#��%+�!� !#+�����9��� %� <+!%1��!���!&# +

����"+�+"�#"6�!+*

� ��/!&�

� ��6,#!&#

� &#7�;!�<+!%1��!���!&#

� �)!�����"��!#&# "�!#

� 6�"��!#&# "�!#

� �&# ��!&#���$�#6�K�7� !#<+!%1�&#K6#!"��!�<�#%��$��!��"

� $�7�!��$��)#�!<��6�1�&�4

�)&#&#��"�#$!�!���6#!+"�)�&#)�$��+"�A#!�)�

#6�1��!��!��"�!&#!#'�"�!�+"&#;#!�%�'!�"�!#<+!%1�&#

%�� "��+��/!&�=��6,#!&#�$�7�!��!<��6�1�&�%#�$��)#�

"�%�A#�&#)�%�7�!�)�%�'!�"�!�)#<�1�"��%�7+&#�)!����

��1�&��!�6<+!%1��!���!&#640�'����+�����';�!&#!�1#)�

6�"��1�&�=#6�1�&#����$!��"6���&+$�"�)���+�#6#!�'�

%�'!�"�!�'9�$���"�1�&�%�'���'��6�4

Page 95: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C5

��+��)���"I"@�5�)"?�2"

�� �������*�$�������������������&������ ���������$���,

�������� ���������!�������!�������������7����&��� �����

������� �& ������� ������ � �� �������* ������� � ������ �

!�����������*��������74������������� �������*�$���������

������&������>���������������������������&���������

�����&� �&������ �& �������� >������ ������� -M*��!���&#

;LLB707

�������� # "0$�'. �� ��#)�"��&�&+ 7!�;�&!� ���$�#6 %�)

)&#1#�1#�#$���!�6������7�64��)"#�6�!�6�7� !#<+!%1�&#

��76�"��6� 1�&#�� !�7 �)��"�!�9 �����$!��"� %�� "� �+

%�#�"�!��"����"��%"!�6� �&!&#=�!"����#%1�&�������1#��%�&�

�6�'+,+&+���$�)��!���7��� "�/#���%�%�"�6�/#+;�!�"��

���!�����#6��!4.���%�&#���9�,#!�)��7� !#<+!%1�&#

�'��&+%��"�;!++��'++%�6��#%�+��1�&��!�'��!� �!&�4��

6!�'#��"��/��,#8�7� !#<+!%1�&#:�+��!�!�67�8<+!%1�&#

;#�!�'�#/!&�:4�+�#6#!�%�'!�"�!�7!�!��")�%�7���&#)�

;#�!��#/!&#��'��&+�/!++��'++�7� !�6<+!%1�&�6�%�� "�

�+���!���!&#���'�!�7�1�&���!� �!&�6#A+"�6=;#�!��#/�!&

��6����)�!��� ���&6�#/�6�7'�+�7� !�6<+!%1�&�6�4

I"@�5�)"?�2"�1��F��I4 ��?�2"

������������������������ ������!����*��&�����#���7

������ ����������� ��������7 ������������� ������ ��

&�������#��������������&���>���#����������������&�� �7

��!�����������������������

�#%���"��/��!&����$�#6#1#�#$���!#������7#+�6&#���&+

��#6��������1#�"�!�6="�%"��!�6�#�"�$+���!�6<+!%1��>

!���!&+4��"�;#�#)����$#���"���'�&�6��#)� !&#'�/�;�!�'

�+�"�� �6�&+ $��#6 )� ��7��;�"� ���$�#6� + �#!7��!�K

�#�1#�"�!�& <+!%1�&�4���'��)��/�&�7�����"!+�#!7��!+

#7+%�&�&#+%�&+;#!+������&�!&#���"+���!#��'�# %#6�/#

$�"��$!��6���!4��/#$�"��$!��6��!����%���!�7�%+�)!��+

!��#!7��!+�!<��6�1�&+�������"!�#7�6�/#$�"�+����#!�=

"�%� )� %��#%1�&� !�%�)� !#,# $�"� ���'+��!�4 � )&#1# �

9��#�"�!�&�6= !��4 "#9!�%� ��!��&�&+,�9 "�%"��!�9 �

�������1#�"�!�9 +��7� 6�/# �#7+�"���"� + ��$��& �!�6

6�"��!�6 �7#)$�6�4 ��/)� "� )&#1� �6�&+ ���%� ���'

Page 96: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C3

��)��/�&�7����6�!&#��$��)+�#!7��!#�!<��6�1�&#4�#A+"�6=

%�))&#1#��"�%��&�6��'�!�7���!�"�%"��!���������1#�"�!�+��7

�!<��6�1�&�)�&#���$�&#�#7+�"�"#+6�"��!�&�7#)$�4���1&#!&+&#

�#)�)&#1���"�%��&�6�6�&+)+$�%��#!7��!�� "#,#!&#�$��)#

�!<��6�1�&�L6�/)�!&�9��+�"�!#6�/#���6�"���!"#'����"�

�#!7��!+�!<��6�1�&+���'+���&+,�%��#%1�&+��%�#"��+;#!&#

!��96�"��!�9�"��"#'�&�4��"�#$!�&#6!�'���"��/��!&�!�

"�6��)�+;&+4�#���#!7��!�K�#�1#�"�!�� "#,#!&#���6��!����

�#%+!)��!�����$�&#T��/#$�"����%����'��)��/�&�7�+��7�%

�#!7��!#�!<��6�1�&#+��#)� !&�/�;�!��+�"��K���&#���$�#6

+�!"#���#"���!&+�+��"�#$��!<��6�1�&#+)&#1#���4��/#$�"�

��#%+!)��!�� "#,#!&#+���&#)6�!&%�+��"�#$#4��)�&#)�&#"#

6�!&#��%�#"!�7$�'!#+��6+�%+���!�'� "#,#!&�= �#!7��!�

�+�"����6�6��� �!<��6�1�&� �6�!&# &# ��%+��!40� &#$��

�!�1�&��!� %�!1#�" !#+����7�&!�' "�#"6�!� D�$�"9��9 +

"#���#+�%�6����"+�+�C524���"�&#;�!&#!�1#��� �&�)��"�1�&�

�#!7��!�9�#1#�"���!�6�!&�%�"�6+��1�&#�7�%���!#��"�%���

!�6�!&�%���"�"�9��%�#"�F�"�6#�= 2224G4

��F�8����F)"��% %)"�

� "#,#!&� %� "�!# �"�+%"+�# + )&#1# � 1#�#$���!�6

������7�6�$�;!��+�#%+!)��!�4��7�&�&+�#7$�'��7��;�"�9

��7��'�=+%�&+;+&+,�*

� +"&#1�&'���"�1�&#!� "�&#��;�&�����!� &#�$!��6��!� �

6�;#�#�$!��6��!�

� +"&#1�&�$!��6��!#6� �,!#%�!"��%1�&#!����"����6&#!+

%��"�&+

� 6�!&�%��7��;�"��"���%�#"�+)&#1#�1#�#$���!�6������7�64

��/!� &# ��7+6�&#�!&# 6�'+,�9 +7��%� �$!��6��!�9

���6&#!� !� %��"�6� "� )��)� )� #<�%��!�&# �"��"#'�&#

"�#"6�!�4������� �������� �� ����� ���� � !�������������

>������ �������������!����������������������������������

>������������&������7�&���������������$�������� ��$����

��������� ������# �$���� �� �����&���� ���������7 )�������

���� ����������� �������� ��������� �������������� � ��������

&������������ ��������������������7

�3%��")����% %)"�

�#�����"��!�6� �,�%�&���)+���+����/�&���%�#"#=�$�;!�

�+%�6���6�"���!�+)&#1#�1#�#$���!�6������7�64��'�!�

)���!&#$�"!�&#7�'��"%��7� #!&#��%�#"���)�/��!&#����/�&�4

Page 97: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

C@

�!�'� )&#1� � 1#�#$���!�6 ������7�6 �6�&+ ��"# %�,# �

�)�/��!&#6 �#�����1�&# + ��)+����!&+ ����/�&� � ��%�#"�4

�!�'��)"�9� "#,#!&��+�#%+!)��!�>��7�&�&+�#"�&#%�6

�#6#!�7$�'���#6#,#!�'��7�"%�7�#��&#�#�����1�&#4

�"�"%)�� 5"?�2"�"1��2"�23)3)"%

?3�3@�"5���"�"5�1��

��"�#$!�&#��!��!"#�#!1�&�%�)�+6!&#!�1#�#$���!+

������7+4H�7�;%#�"�+%"+�#6�7'�6�'+�#6�&#!&�"���6�%��

�#7+�"�" ��%+�"�4 0� &# ����"�;!��" 6�7'�4 ��"��/��!&� �+

��%�7���)�&#+7%���"#"+��!"#!7�"#"��%+�"��/!����&#6#

"�9��%+�"��4��7)�$�&#���#$!#����"�;!��"�6�7'�7���&#)�!�

��%+�"� 7�# �# %��"�;!� ��� �#!7�"�!� ��7)�$�&#4 ��)

!#+����7�;!#)&#1#��/#�&!�&#7���;#"�"�#"6�!!#����#)!�

!�%�!����)�4��������"�6#%�&�&#6#"�)�!�&$��&�!�&#

%����!�4��&;# ,#&#!�&�/!�&#��%+�"�"#���#+"�+��&#)�!�&

��"� "�#"6�!�4���6 ��%+�"� "#���#+"��/!� &# � �+��)!&�

��)�"#�&�4

�?��"�%�&�#+'��!�6����)#)��$��%�"�#"6�!�*

!#+����7�&!�"�#"6�!FD�$�"9G�"#����&�%�%�!1#�"�#<�#%�!#

��%�6�1�&#F��&"�G4

���;#"%+�+1#�#$���!+������7+���6��!���&#;�����"��#)�4

���+�'�&�%�&�&#���6&#!&��!�+)&#1#�)&#;&�6������7�6

;#�"�&#���6&#!&��!��+)&#1#���4��"��#)V�!"9����9#���

�!"#!7�!��#���#"��)&#1��1#�#$��!�6������7�64�#A+"�6

�#7+�"�"�!��+$���7�)���&��&+,�F���6�!�%�=�CE(4G4�#"�)#�#"�9

'�)�!�YY4�"��&#,�)���7�)�!��'����"+��"�#"6�!+%�&�&#

9����"�;�!4 ��� ����"+� &# ��%+ �� ��7+6&#"� ���$�#6# +

�#!7��!�& � 6�"��!�& %�!"���� � +��'+ ��7�&� + �"&#1�!&+

&# "�!� "# �#%+!)��!� ��"��#)�%� � "#,#!&� +7��%��!�

1#�#$���!�6������7�64

�C(-4'�)�!#���#��D#�"9�D�$�"9��7����+!#+����7�&!�

���"+��%F��0G%�&�&#�)�!�� ���%��������"��!&#!�����7!�"�

"#���&����"+��!&��1#�#$���!�������7���!�6)&#1�640#���&�

����%����0+!����&#A#!��+%�)�+�C5@4'�)�!#�����$#"9

�Z!'�7.�1���%#����JQ+�!"�!=$��"�!�%�<�7��"#���#+"%�!&�=

�"����#%��!�%+7�)�&�'!��"�1���!&#���&#;#!&#����!�#�7�"#"�%�&

$��!�1� 7� )&#1+ +D#�!+ + .�1���%�&4��4�Z!' ��;#�� &#

��7�&�"� ��&+ �����$!��" )�&�'!��"�1���!&� � +�%��� &# $���

�����$!�+"�)�"�+�����!�&)�$���%�7+&#��)�&#"#�$!��6��!#

1#�#$���!�6�"��!#�6#"!&#F�Z!'=�CE@4G4

Page 98: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

CE

��������������������-@�$��*0

0#���&�!#+����7�&!�'"�#"6�!�$�7���!�&#!�;�!&#!�1�)�

&#�%"�!��+)&#���!&#)&#"#"�+!#%�6��%+�"+��!����%�'

#<#%"�!�' +;#!&�= �� "�%� � 6�"���;%�'4 �;#!&# !��6��!�9

�$��7�1�����/�&����%�#"��)�&��#�%"�!�6��!��&�!&#6%�&#

�#7+�"����!"#�!���7�1�&�6������$!� ,+��6��"��!�'�7�A#!&�4

��;#�� "�#"6�!� �+* �!9�$�1�&� �$!��6��!# ���"+���!#

�%"�!��"�)�$��#�6�!&��9��#�"�!+�+����"�;!#�6!�'#�"#>

"��)!#)&#1#=<�1���"�1�&�!��6��!�'����"+���!�'����/�&����>

%�#"�!���!�� "�� #!��6��!�'6� �,!�'"�!+��=��#,�!&#

���"+���!�'��#<�#%�!�'"�!+����#'+��1�&��#1����;!#6� �,!#

<+!%1�&#4�!9�$�1�&��#<�#%���<�1���"�1�&���%�#"����6&#!&+&+�#

&#)!��)�+'�640��&!��#)+%1�&���"�$���7�1�&�6� �,!�'"�!+��

���� � �"+�!&+ + %�&#6 �# !��6��!� ���"+���!� �#<�#%�!�

6#9�!�7�6 � !��6��!� ���&#) ��%�#"� ��7�&�&+ "#9!�%�6

<�1���"�1�&#4�$!��6��!����"+���!��#<�#%�!��%"�!��")���7�

��#)�6�!�!"!��7'��#=��"��)�+'�9���%��6��!�9)�&#���

"�&#��4�!�'��)��"��$+1�&��$!��6��!�'�6� �,!�'"�!+��+)��

7$�'"�'�6�/#$�"�+��&# !�%�!"������!��7"�9���%��6��!�9

)�&#���="7=8%�&+;!#"�;%#:4��7�1��!���!&#����"+�1���#!� #!&�

�+#�#6#!"�%�&#�#6�'+�"�#$�&+!�+;�"��$�"����6&#!&��!��)

�"��!#��)�"#�&����9%�&���)#�)&#"#"�6FD�$�"9�4=�CE24G4

��I�@�?�2"

��*�$�����������������������������9�����*��������

�� ������$����� �� ��������� �������� ������� ������#

��������������������� ���������������������������������

*�����������������7

4"?�5�)"?�2"

4����������� �� ��������� ����������� ��9��� !��������

��*����������������$�����&���$���������&��������������

����������� ���&������� �������� ������# �����������

�������� �& ����� ��� ����������� ������ ��������� -���7

��*����!���������������������$���������������������������

��������������#�����������07

�1�?�����"�23

%����!���� ����� ���������� � ����>�� �� �&�>������

���������� �������# �&�>������ ���������� ���$�������#

!�������������������� �$�����������������������&���&�����

��������������������A��>�����������&����������� ���7

Page 99: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

CC

��#6��"�6#�+= 2224=�+�#6#!���0����"+��6�!#%���%�

�/!�9%�!1#��"�*

� # ����� "�� &��.����$��� '��� ��# �"������ �"�*�� %�&� /�� +

��#1�<�;!�&�$�"#�&��&#)�!�"#!�6��"�#$�6�4��76�"���#

)&#"#"���)� !&��$+)+,�/��"+���!���!&+1��&#�"�#"6�!�4

���&"�#"6�!�&#��#,�!&#<+!%1��!��!�9&# "�!�4

� 9���&�$�� '�� "� � ������� �� ���%����%� ������$ %�%� $�

��7+6��6!�'#���7��;�"#!�;�!#��7�&�)&#"#"��9&# "�!�4

�!�!&#�!��6��!�6��7�&+��6�/#6+��7+6&#"�=7� "�

)�&#"#�1#�#$���!�6������7�6!#6�/#�7#�"��)�#A#!#

&# "�!#4���6���! ��7�& &# )+'� �#6#!� $��6&#����

+��&#9�"�#"6�!������/#�&�!��9�)"�#"6�!�4�#A+"�6=

)&#1��1#�#$���!�6������7�6!#���&#)#!��6��!#��7�&!#

�+"##4���6��!#��7�&!#�%��#6�'+$�"�+��"��&#$�&#!#

+ )#"#�6�!���!&+ ���"�&�!&� ���$�#6�40# �%��# !�%�)�

!#,# $�"� +��"��&#$�&#!# %�� 6&#���� +��&#9� "�#"6�!�4

0#���#+" 6��� $�"� ���#7�! ��#6� ��"��/��!&�6� %�&�

"�)#)�&#"#����&�!#+;�!%��"�7$�'"�'� "�)�&#"#!�&#

���"�'���%��#!��6��!�'��7�&�4

� D+)+,�)��#"�#"������#6#,�&��%�#"�=����%�������'� ��

&��.�",��"��!# &# "�!# 7�9"&#�&+ �!"#'��1�&+6!�'�9

"&#�#�!�9�+�"��4�)#!"�<�1���&+�#���$�#6�%�&#)�&#"#�6�

���%�#"�6��%�%�"����$�#6�+"&#;+!�<+!%1�&+4�+�"��

%�&�+"&#;+!���%�#")&#�+&+��"��#6#!�=&#���%����$>

�#6&#)!�'�+�"��+"&#;#!�)�+'#�+�"�#"�&#��40��+�"��

+%�&+;+&+!#+��6+�%+���!��+�"�=�#!7��!���#�1#�"�!�

�+�"�=6� �,!�%� "�!��+�"���#�����"��!��+�"�40�#"6�!

7�9�,� �6�!&#!&# �#6#!� +��7� �!<��6�1�&#= <�7�;%# �

#�$��!#=��)�&#"#��#+7�6���%�#"�!�+;�%�%�7���;#"�

��%�#"4

� 9���%������� %"' 4��&#)�!���<#���!���1���;��!�$�"#�&����

�"�+;!����$�!#6�'+�)&#"���6�'+,�� "#,#!&�=<+!%>

1��!��!��'��!�;#!&����!#�����$!��"�����+"!#+)&#1#�

1#�#$���!�6������7�64

���������������������������������

0�&#%�6��)��)&#1�6�$��&#��6�)1#�#$���!#������7#

)�4 ��1�� ��&"� �"%��� &# "#����&�%� %�!1#�" 8�#<�#%�!#

��%�6�1�&#:4�#<�!���&+,�"#�6�!8�#<�#%�!���%�6�1�&�:!��)�

)��!�$+9�,�"�"��!��$��7�1��%�#"�=%�&��#!#��&��&+&#

���!"�!� #, ��6� �"�6+��1�&�6 �#��<#��&#= �"�6+��1�&�6

��&#)�!�9)�&#���"�&#��4���$��!��$���1��#<�#%�!#��%�6�1�&#

Page 100: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�22

+��"�+!��"��+����+"!�+��%�'�7)���'!����A#!;#"�=�!�

6�'+$�"�����1���!�4D���&#+"�A#!�)��%"����!&#'��$��!�9

�$��7�1� �#<�#%�!# ��%�6�1�&# + )&#"#"� � +"�A#!�6

1#�#$���!�6 ������7�6 ��$+A+&# ��;#"!+ <�7+ !��6��!#

6�"��!#�!"�'#!#7#F��&"�=�CE(4G4

+��$�����$�������!������ ����������!������ ���������

��7��%+&#6�)�%�6��#%���#<�#%�!�'��%�#"�!&�4�#)�!

�#����)�+��"�$+ !�6����/�&+��7!�;+&#�#%����!������

�������7��)%�6��#%���#<�#%�!�'�+7�!&���;#"!�����/�&&#

���6#"��;!�"�$+ !�����/�&��!��#)�"��&��%"��!=��$���!�

)�!�6�;�! ����/�&4 �� �������'�!&+ !�6 �# !���7� C ����

��&��>������!��$&#�"��!#"�&#��4��7��%+&#6�;#"���'��!#

7�!#%�&#�#!���7#!�#%�"�#6�"#"�6��5��6�,!�97�!�;�&#

&#��%���7�1�&�!���6#!�6�7)&#��;!�6��&��+="#7�!#"�+��4

���!����"�1�&�'��#�����/�&+��1�=�7!�;+&#6�#%�"�#6�"#"#

%��8#%�"�#6�"#"#��"��&%�:�8#%�"�#6�"#"#��1�:

��+'�%�6��#%��#<�#%�!�'��%�#"�!&����"�&�+�#A!�6�

$�;!�6����/�&+��7!�;+&#�#%����!���������������4��;#"!�

����/�& &# ����/�& !� �#A�6� � ��"���!�6 '���6 !� &#)!+

�"��!+ !� "#6#�&+ ;#'� '����6� � 8�"��!� ��1�: � 8�"��!�

��"��&%�:4 ��6��!#!"# +�����&�!&�= ��%�#"�!&� � 1��&�!#

6�"���%# ����+"!# + 6�"���;%�& �!"�'#!#7� 6�'+ �#

�)#!"�<�1���"�%��)���$���1��#<�#%�!�'��%�#"�!&�4

�����������*�������*�$����������&�����>������������

���$��!��$���1� �#<�#%�!# ��%�6�1�&#6�'+$�"� ��'�!�

�7�7�!�%�)!��6��!#!����A#!;�)�4��)!����A#!;#"���

�6#"!&�6����%�)�!�9�+"�A#!�61#�#$���!�6������7�6

6� �,!��%1�&�'��$��!�'�$���1��#!#6�/#����1���"���%�

��� )� �+!�' ���#'�4 �#A+"�6= ���'+��!&#6 "�;!# �"��"!#

��7�1�&#"#���#+"6�/#F%��7�#6#!�%+�����"��!+�+6�1�&+G

�%"����"�6� �,#)��#%�!"��9���&+�7�6#"��;%�&#�&#"��"��"!�

��7�1�&� )�� �$���1� !��6��!�' )�&#!;#"�4 )� ���������

����!���� �������� ������������������ ��$������������������

�������������&�����>������������ &������*�������7�%�&#

�"��"!���7�1�&�<�7���� %�=�!)��#�%"��1�&�6� �,�=!��#"��"

"#"�� � �������1#�1�&� 7'��$�� � 7'��$!�9 %���+�� ��#!���

��"��#6#!��%��1&#��!�+��#)� !&�/�;�!��+�"�4���$��!�

�$���1���9��!&#!��+%���!)��)+��!#%�6��!#!"#+'��#6�&

��7!�1� ��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"�� ���'+���&+,� )���&!+

!#+���!+6��+��7&#�"�!�"+��!&����"�;!��"���#)� !&#'�/�>

Page 101: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2�

;�!�'�+�"��4���$��!��$���1���%�7+&+)�#�#6#!"�>���1�&��!�

�$���1�> !��"�&+ ���!"�!� 7� ��&#6# !��6��!�'�6�"��!�'

��7�&�+���&'�)�!�/��"�4��$���1+�#<�#%�!�'�+7�!&�=!��4

���1�&��!��$��7�1�"�����&#%�!#7���� %���"�%����%�#"�"�����

�#"�>���"�+$��#)��!�&��%�6�1�&�4�����6��8�!"�1���1�&�:

���1�&��!�'�$���1�$��#)��!#��%�6�1�&#!�%��&+��#'�)�!#

/��"�4 �%� ��#%+����� 6�"��!# �!"�'#!#7# #, #'7��"���&+

+!+"�� ��#)� !&#'� /�;�!�' �+�"��= "�)� &# 7�)�"�%

<�7��"#���#+"��%"����"� �+�"� F��&"�= �CE(4=�+%+!<>?+$#�=

�CCC4G4�#<�#%�!�6�%"��1�&�6��7��;�"�96� �,!�9<+!%1�&�+

)&#1# � 1#�#$���!�6 ������7�6 �%"����6�* �4 ���"+���!+

�!"�'#!#7+= 4 6#9�!�76# +�����&�!&� � -4 #%���$���"�;%+

�#�%1�&+4 �����$����������������������!����������������#

&�������>����������������������������������� �����7

)�������#��&������&���������������������������

� ���%�� �# � � ��)��/��!&# � # 7�!� ��)��/��!&�

��"��#6#!� F����"��!� �+6�1�&� ��)��/��!&�G "# �#

��)��/��!&# 7�)�/�� F�#6#!�%� �+6�1�&� ��)��/��!&�G4

0�%�6 ��)��/��!&#6 8$+)�: �# +��A#!� '��$��!� �$��7�1

�#<�#%�!# ��%�6�1�&# %�&� ��#)�"��&� �%"��1�&+ %�6��#"!#

����#;!� ��+'��"# 6+�%+��"+�# + �)�#A#!�& %���)�!�1�&�

F�%�;���,=�CCC4G4

H�7��"#���#+" !�%�! )�&�'!��"�;%# �$��)# � ��&#;!�%�#

���"��&#!#�!)�%�1�&#=���1&#!&+&#���!"�!+6�"���%+=�7��A+&#

���! � ���'��6 "#����&# "# ����)� #)+%�1�&+ ��)�"#�&� 7�

����A#!&#"#����&#40#����&�&#%�))�&#!;�)��6��#)&#1#

+�&#%���,#!����;#6%�&� &#��/#�&!������"!���&�� &#�

��&�;�� ��7�!+ ��)��/�&���"�4 ��%� &# ��&"� "#����&� %�)

)�&#!;#"��6���')&#"#"����,#!����;#6��%"�!�6�"����6=

"�6�/#��#)�"��&�"� ��"#�#,#!&# 7� ��)�"#�&# %�&� ����)#

"#����&+4��"�&#��"�#$!�)���&"�"#���#+"�$&��!���)�"#�&�6�

��7��'#���;�="#)��9!�+;�6�)#�+��!� �!&��%�6+!�%�1�&#

��#6�)&#"#"+"�&#%�6"#����&#�����7�!!&#4����7��%+�)

���;���%"�!�'�"����=��!#%�)6�/#)�,��)���&�#����!�'

�"����=%�&�&#�7+7#"!�!#��/#�&!���&��=&#��6#"�����A#!&#

"#����&#��6�!&+&#"#����&�%#�#7+�"�"#F�%�;���,=�CCC4G4��)�"#�&

�#6���)�/�"�!�;#��)�)�&#"#!#���"��&�����!�+�&#)#,����

�"�&#,�����/�&�!#�6�&#+&#/$��"�!�%�%#��%�#"#�)&#"#"�64

�#�6�&+�#%����"�"���6�'���%��!��4%��!��"�&��"+%������"�=

�"���%7��"�&�!&#���9�)���1�4�����#;#%�"�)�%)�&#"#��6�

!#+�"�!#���%�);#%�!&#"��&#� #'�)�!�4

Page 102: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2

����&�� ��������������������

���"�&#&� 6!�'�"#���#+"�%�����"+��4�+�)!�%+%!&�'#

80�#"6�! 6�"��!�9 ���#6#,�&� + )&#1# � 1#�#$���!�6

������7�6=�1�+""�!=�CE(4F��!�'#6#!"�<"9#6�"��)����>

)#���<19��)�#!P�"91#�#$�������JG=D��1#��!���"�;#8��"�#$#

)&#"#"�= &# "�!# "#���#+"� � ��1�&��!�= %+�"+�!�= '#�'��<�%� �

<�!�!1�&�%�;�6$#!�1�,#)����!�&#"��)�#A��!&+%�&�&#�����

"#����&�7��)�#A#!�)�&#"#:4���!����$�#6+#7��<�7�%��!�6

"#����&�6&#!#)��"�"�%)�%�7�7�!&#7�!%��!�;%���9�)4�#%�

"#���#+"�%�����"+��&#�+&++���6&#!#�"�+%"+����#)� !&#'�

/�;�!�'�+�"��F!��4��#6���&"�G4��+'�"#���#+"�%��+�"��

�6�"��&+)�&#6�'+,#8"�#!���"�:��#)� !&�/�;�!��+�"�!�

��!�!�6�$���1+��%�#"�FD�$�"9G�<+!%1�&�F%�!)+%"�!�

#)+%�1�&�G4��&�'!��"�;%��"#����&�%�%�!1#�"�#�!�J�#���7!�"

��)!�7��68�#!7���;%��!"#'��1�&�:+���6�#)+���&#!"���

�# !� ���1#�# �$��)# �#!7���;%�9 �!<��6�1�&� + ��#)� !&#6

/�;�!�6 �+�"�+ !� "#6#�&+ #�"�$+���!�9= "�%"��!�9 �

�������1#�"�!�9��)��/�&�F�J�#�=�C@@4G4

@���$������������������������5�����#.//G7������&� �����

���������������������$��������������'

� ��7�&�$��%�%�6+!�%�1�&#F'���='#�"#=����!&#=7!�%�!�

&#7�%=����!&#!���6�'���6�G

� ��7�&!#���!�9)!#!�9�%"�!��"�%�� "��+9��!&#!&#

�)�&#�!&#=���!&#�%�!"�����"���1#�6�%�#!&�

� ��7�&!#%�9�$��%���%�6�1�&#4

������ ���������� ��������� ����� � ����&���# ����&���

�������������������������������������������'

� ���"+���!�6#9�!�76�

� ��&!���%�#"�

� �#�1#�"�!�W6�"��!#<+!%1�&#4

��"�;#���"�#$+"�6�%�'��)�=��)#��!�"�6$��#���"�&���)

�#)�&�"��=!#+����'�=���9�&�"��=��"��#)�=�"���!�����!'���'�

��<"��6���'��<�7��"#���#+"�6�=�%+��1�&�%�6"#���#+"�6�=

'���!�6 "#���#+"�6�= +;�"#�&�6�= ��1�&��!�6 ��)!�1�6�=

���9���7�6����)�"#�&�6�40�#"6�!6���$�"�%�!"�!+���!=�!#

6�/#�#���6�"��"�%��!# "� "�"��&#������"�)!#!����"��

�+"�"&#)!�4

���������#�����5������#./GG7����&�������������!����

������ �������� ���� �� �� � �������� �������� ���������*

����������*�������'

Page 103: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2-

"7������������������

� "�6�%���)

� ��!�"�#"6�!

� ��!��&�!&#6�"��!�9�%"�!��"�=$#7�$7���!�!#+��6+�%+���>

!#"#9!�%#+"�#"6�!+���6�"��!#�%"�!��"��A#!&�%��7

1�&#��)�!

� �#!7�6�"��!���%+�"�

� 6�"��1�&�)&#"#"�

@7%����!������������������

� ��7�&!�"�#!�!'

� "�#"6�!�$!��6��!�'"�!+��

� "�#!�!'��7��;�"�9��%�#"�

� +��"�#$��<#�#!"!�9��)��/�&�

� +��"�#$��%"�!�'��%�#"�

� <�1���"�1�&�

� ��##!1�&�)#<��6�"#"�4

���6<�7�%��!�'�A#!&�<�7�%��!�'"#���#+"�=7!�;�&!�&#

���)!��'���!�"#����&�4

��&����������

��!&�%+�#!7�6�"��!�6=%�'!�"�!�6����9���1�&��!�6

&# "�!�6��!"#�<#�����)&#"#"��66�'+,!��"�6�+��)�+;&+

$��'#7��#$#=�'�#�#)+%�1�&#4

?��� ��&�� �������� �� ������� ������������ !�����������

������������������*

� )���6�/#��)�"#�&�6��!&#'��"#�&�6����!�,���% #!�;�!#

!&#'#�!)��)+��!�')&#"#"�*

� )�)�&#��&#"#����#6��"#9!���'�&�%�%�$��#)&#"#"+

�6�'+,�����% #��#+7�6�!&#�)�#A#!�97�)�"�%�L

� )���&#"+&#����%"�;!�6���#%"�6��7��%�)!#!�'/��"�

� %��#%�&�6�'+��#,�"�)&#"#"�#��"#!1�&��#L

� )� ��%�7+&+ )&#"#"+ +;�!%��"��" � ��"#�!�"�!# !�;�!�

����"+��!&���%�)!#!�67�)�1�6�L

� )����'+����&#"��!&����"#�!�"�!�&�'����#%�#�"�!�6

�%"�!��"�6�%�&#��7�&�&+)&#"#"�#��%�)!#!#&# "�!#

���6�/+6+)���#��)��"��97$�'�!���)�"#"�=F��#���+%#

6�!�6��!�9 �"�!)��)� 7)���"#!# 7� "�"# 1#�#$���!�

������7���!#)&#1#=�CCC4G4

��)!�"#���#+"�+'��!�6��)#+�+��)!&��)&#;&�6<�7�>

%��!�6"#���#+"�6�4

Page 104: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2(

+��������������

�&#1��1#�#$���!�6������7�6�)��!�')&#"�!&�"�6���

$�"����'+��!��'��#)%�&�&#������$�&#!7���)��!���)!�6

)&#1�64�#�#$���!�������7���!�)&#1�;#�"��6�&+���$�#6#�

�#7�!�!1�6'����='����6F)�����%��&�=)����"��&�G=&#7�%�6=

;�"�!&#6�%�6+!�%�1�&�64��'��#)$�6�����6�"���)�#A#!+

!��$��7$+�7���#6#,�&�'+"�!&�F)��<�'�&�G4

����!�"#����&���#��"��#"#����&#6���&+$�"����'+��!#

%���!"#'���!�)��6+�"�)��1����!��!�'�"�6�%�'����"+��=�+

+�%�&�+��)!&�6#A+"#���#+"�6�4

5�+"����)352"

�!�'��"�+%� &# +��'� ��)�"#�&� + ����"+�+ 1#�#$���!���>

����7���!�6)&#"#"+4����"#"!��!"#��%1�&���)�"#�&��)&#"#"��6�"

,#��7�"��!+"&#1&!�!&#'���7�&&#��+��)�"#�&����6��!���&#"

)�&#!;#"�4��/!�&#7!�"�!#%���%���&#"�%�&�6��#6�����)�"#�&

�+%��)�"�)�$���6�'���+!���7�&)&#"#"��9��"#!1�&���*

� "��'�� ��� # ����� ��# �"������ �"�*�, ��#6)� &# )&#"#"+

)�&�'!��"�1���!� 1#�#$���!� ������7�= �!� &# ���&# �#'�

&#)�!�"#!����$�����6��&�6%���%"#���"�%�6�=%�&#!#

"�#$�'�#)�"�+�)!��+!�)�&�'!�7+�6�"���;%����#6#,�&4

� "���#��.��%�-$�'��� �$ �����$! � ,�;#!&#"��&#1�&#��/��"4

�;#!&#)&#"#"��1#�#$���!�6������7�6+'��!�6,#$�"�

�����&#= %�"%�) ,# $�"� �%�%��"�= ��� �%� )&#"#"+ )�6�

�����%+)�+;�=�!�,#+;�"��!���#)��"�++;#!&+4

� ������� ���&�!�������# � �"�#������%2����+��������-��* � �*����,

��!��!"#�#!1�&����!�+;#!&#6�'+����&#;�"����$�#6#�

���% �"�)&#"#"���7�&4�!�"�%�A#���6�/#�7'��A��!&#

��7�"�!�9�)!����76#A+��)�"#�&��)&#"#"�4

� . ���� �"$�$!������������ � �0$�'. ����� ,����&#��+)#<�!���!�

��7!��!&#6 !��6��!�' ��7�&� )&#"#"� � "�%�A#�

���6�"��!&#6 <+!%1��!��!�9 &# "�!� F9��!&#!&#=

�)�&#�!&#=%+��!&#�)�+'�G�#)!�6��&#;&+="�#$���7�&�"�

&# "�!#%�&#,#�6�'+,�"�)&#"#"+!�&$��&+�!"#��%1�&+��

��&#"�64 ��)�"#�&� 6���&+ $�"� �%"�!� +%�&+;#!� +

�)�+;��!&+ "�!&�9��)�&#"#"�#$�+;�"�4

� �� ��%��$!�����%����"���#� ��� ������ ��%��"��'�#���� )

�'� ���"� ,��%��!"#��%1�&���)�"#�&��)&#"#"�=!��49��>

!&#!&#= �)�&#�!&#= %+��!&#= ����!&#= "���#"!� "�#!�!'

6���&+$�"� ��%��� "#!�7��"�6+��1�&+6�"���;%�'��7�&=

'���!�'��7�&���"�6+��1�&+���9�;%�'�#6�1��!��!�'

��7�&�"#7����&#;��!&#)#<��6�"#"�4

Page 105: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�25

�������������=���������

��7!��!&#!�;#�����"����7�&�;�!���!�!�)���#)�&�"��&�%#

7!�!��"��!#��9�)!�&#7��#�!#%�&�6�&#��&#�#!�7)���&#

�)�$��)&#"#"��)!&#'��7�;#,�)��)��#�1#!"!#)�$�4�#)!�%�

&# +��'� �"�+;!&�%� � ��)�"#�&� ��� �%�$!�%�= !���;�"� + ��!�&

��7�&!�&)�$�4

��% �# ��&�6 8���": #7+&# 7� ���1#�# %�!"�"�"�!�'

��#,�!&�#��;�!#)�6#!7�&� �6��# &#)�!%#+1&#��!�=%�� �

��&#)�!�9!&#7�!�9)�&#���=)�"�#&#��&�68��7�&:#7�!7�

%���"�"�!#���6&#!#+���&#)��7��&#�!&�<+!%1�&#��"�+%"+�#

��&#)�!�9��'�!�����+�"��FD��� �,��+�4=�CC(4G4

����������������������������������&���������� ����������

��������&������������������������������������ ��������������

&��!������������������������D�������� E�������������&����� �

>������ �������#�����!�����������&������������������������

��������������������������!����������� � ���������7�#6�

&#)�!�"#!# %����<�%�1�&# ��7�&!�9 ���#6#,�&�4 ���#6#,�&�

��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��+)&#1#;#�"��++&#"��!����1#��6�

%�&��$+9�,�&+1�&#��6�7�%F!��4��<�%��&�='#!#"�%����6#"�$���;%�

���#6#,�&�G=��7$�'"�'��6�6�;#�"�� #�"�+%#���$�#6#+

��&#)�!�')&#"#"�F0�$��1��4G

)�$����.7�� ������$������&&������������������������

��"��!����#6#,�&� �#7�;!��'���!����#6#,�&�

�#!"��!��#"��)�1�&� ���$�#6�9��!&#!&�

��!+�7�&# �!%�!"�!#!1�&�

���$�#6��)� ���$�%�!1#!"��1�&�

���$�#6���+9� �6�1��!��!����$�#6�

���#6#,�&��#�1#�1�&# ���#6#,�&�+;#!&�

+��$���������������������- ��$��&������������&���J,+��0

�������������������������-&��������������� �� �����������,

�5�0�+)�!�&;# ,��+�"�����7�&!�9��"# %�,�+��!�6)&#"�!&>

�"++�;�&��9+%��!�;%�&���%��F�#"#���!��+��)!�1�=�CCEG[

[��#6��#7+�"�"�6���1��!��!�'�!�"�"+"�7)���&#)&#"#"��9+6�!���7�&F�9��)1��#�!)

19��))##���6#!"=09#�+��<��)��#��=�#PR��%= 225G='��$��!���7�&!�+����#!&#+"# %�,�6�

+��7�&+&��&��#+5 B��+;�&#�4

Page 106: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�23

����#)#<�!���%��7!�;�&!�+����#!&#�$�;!�+)�&#���� #

�"�!)��)!�9)#�&�1�&�����)����&#%�=+)�&#���� #)�6#!�*

'�+$#K<�!#6�"��!#&# "�!#=%�'!�1�&�='���K&#7�%=��1�&��!#

&# "�!#����%"�!��"�)!#!�'/��"�F�9##����+��)!�1�= 22-4G4

0���;!��+7�9�,#!#�#)�6#!#4����#�)!���!��7�����!�

+����#!&# + �)!��+ 7� )�$ + +��"�#$� #%���#��!�' �K��� �#>

1#�"�!�'&#7�%�+�)�+"!��"�%�'!�"�!�'� "#,#!&�=� "#,#!&�

��+9�����$!��6��!�9��1�&��!�9�!"#�%�1�&�F�������19=�CC G4

�&#1���������+�)!��+!�)&#1+�)#<�!���!�6$���� %�6

��7�1�6� F)&#1� � ���&#�#6#!�6 ����)�6= 1#�#$���!�6

������7�6= ��P! ��!)��6�6G !#6�&+ ��!'�"+)�!��!#

���"#6�"�;!#���'��6�%�>���&#!"���!#����"+�#+"�#"6�!+F�����

��+�4=�CCE4G4��%�7����#)�&#7!�;�&!���!��6��#6#!"�1�&�

�#9�$���"�1�&�%�9�!"#�#!1�&�=#)+%�1�&#��+���"�!�9�+�"��&#�

��7�"�!�)&#�+&+!���$��& �!&#��7�&�4�#"�#$�6�"#/�"�7�

)�&�'!�7�6 ��!)��6�)� $��6� 7���;#�� �!"#�#!1�&+4���'�

# �����%���%��� #��� �'�����# �"����$��"�*$� �&� ��-�# � �&��(

-��%�����%�������-�� %� �# � #$��� %�������� %�&����*�%�,

�!'/��+!��5 �<���*��.

��%���&#)�!�)�&#"#%�&#�%���%"#��7���6�)��6�"# %�,#

+ ��7�&+ ��7��%+&# �# �) )�+'�' )&#"#"� � ��"# %�,�6� +

��7�&+4 �"�"�;%# ��"# %�,# + ��7�&+ +%�&+;+&+ ��P!�

��!)��6=��!)��6��6�&#!�'U%��6���6�=<#"��!���%�9��!�

��!)��6= !��%+ ����A�&!+ "#/�!+= ���#6#,�&# !��"��#

%�!7+6���!&#6����!�9 ��&#%�� �)��'�+ "�+)!�,�=#,�!+

��"� 1#�#$���!# ������7#= #,�!+ ���#6#,�&� �+"��"�;!�'

��#%"��=6!�'�%�'!�"�!�9)#<�1�"�=6!�'��$��%�6#!"��!#

�#"��)�1�&#"#� "#,#!&��)����+9�F��#!���!=V#�)#�= 22-4G4

0�6# ��%�%� "�#$�)�)�"� ��#)� !&# ���1#�!#���#6#,�&#

F1#!"��� ���1#���!' )����)#��G %�� �7)�&#!# ��!)��6#4

��76�"��",#�#!�&��� ��#!�&���!)��6�)&#1#�"# %�,�6�+

��7�&+4

�������������&�����

���%��#�0 � . � 2�'�#�%�������������#�. ��� %�%�����!����

"&�#� &��"��!��� �����'�$����� 0$�'. �� ������ ����#��� "

%���'�%��#�&� ���-�&���������'����"��%�� 0�"� �������� ��%�

��������-����#�*���4�!"#�#%"+��!�<+!%1��!���!&#�6�!&#!�

&# ���#7�!� &#�6�!&%�6��1�&��!�9 ��)��"�!�9&# "�!�4

�)��"�!#&# "�!#�)!��#�#!�%�6+!�%�1�&+=$��'+��#$�=

Page 107: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2@

/��"+%+,�=��1�&��!#&# "�!#= %����!&#=���$�)!���&#6#�

)�+'�4�����<�%�1�&�6�/#$�"�"#6#�&#!�!�6&#�#!&+�"+�!&�

�!"#�#%"+��!�'<+!%1��!���!&����!���!��#"����'�&#F0�$��1� 4

�0�$��1�-G4��) =-B�&+)��;#%+&#�#Q�����)@2�&#��&�"!�

��"� ���"�"�% �7!�) �-24 �'��!�;��&+,� )�&�'!�7+ 6#!"��!#

�#"��)�1�&# !� �&+)# �Q� �) @2>@5= 9���"#"�%� $� �%� ->5B

���+��1�&#�6���7!�;�&!+����)����&#;!+��,+�!"#��'#!1�&+4

)�$����;7�������������!����������������������������&�����

��7�!�6#!"��!#�#"��)�1�&# �"�!<��)D�!#"�%���

D��'� 5 >3@

�6&#�#!� -3>5�

0# %� 2>-5

�+$�%� >�C

)�$����B7�����!���������&������������ ���-+�������#./GB70

���!��������������������

��������!������� ����

���������������$������#�����������*����

������������$��������� �

�$�����������������������-����������0���������������������

�������������$�����������

�������������

��������*��������������������

����*����������&����������

�&�� ���������!�������

��7!�"#�+"# %#����&#)�1#)&#���!&�)�&+��&#%��%�&�

�++7�6�!�7���&#6#"�+)!�,#4�#)�!�)!&�9&#09���)�6�)=

%�&#'�+��&#;!�1���;#����������"��C5@4)�$��6�!&���"&#�%�$+

�6+;!�!+%�)"�+)!�1�4��"��3222$#$�$���&#��A#!���

�%��,#!�6 !�'� � �+%�6� %�&# �+ ����# ���� �7 ��6#!�4

��"��/��;�6� &# "�#$��� � #�))�&# '�)�!#)�$� ���!� ��

+7��%+09���)�6�)+4�CE 4'�)�!#��&����#!�"�/� "+�!�/�!

��&#%���"��%!�7�!�11+"�!4�11+"�!�#6#"�6�7�%+��7�&+

�+7��%+&#6#!"��!+�#"��)�1�&+=�"����$!��6��!�6��+;#�&+�"

�+ ����"+����)��7�!#$��)#4

�"&�'�"�$&������� %�2��� ���� '�� "���/ ������&�'��$�$

#��!�'�:;<�/��������$� ��'�$� %����#��� � �� ���� ��'����� ��'�%

��$#��+�4�)���$�"�'&#7!�;#!&���6�!+/!�+7�6�!&#��&#%��

Page 108: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2E

���)�"��'�6��&#;!�;%�6%�!"����6"�&#%�6���'"��6&#�&#;&�

"�+)!�,# ��&� !����������� ��������� �� � ���������� �����

�$���������#&������������ �������������#���*��������$����

������������� �����* �����* �&��&���� ���� � ���� �����# ���

���*�������������� �&�� �����������-������&#I�����#

;LL;704

��%�9�� �# 7����� �6�"�� '��!�6 +7��%�66#!"��!#

�#"��)�1�&#��2B�)�����9%�&��+7�"��#!�+6#!"��!#+�"�!�#

7$�' #�6� !��%# �!"#��'#!1�&# &#��&�"!� �+ ��"��� 7$�'

�7��/#!��"���%�9��+"�&#%�6<#"��!�'��7�&�4

�+ #!&#"�%�A#�+'��/����7�&6�7'�4�����&#!�)+9�!

����$�A� 222)�(222"�%��;!�9"���=%������%#%���;�!#

+'�&�;!�'6�!�%��)�40�6�/#�6�!&�"�%���;�!+%���%�%�&�

�"�/#<#"+�+7�;�% 2B�+7��%��"�<�1�&��!#�$!��6��!��"�=

� "#"�"� )�&#��#6�7'�= �6�!&�"� �#+%+�!+ #��;�!+ "�&#�� �

'��#4��'+�#+%��!�&�&)�$���&��"�"#'�$#++;#!&+="# %�,#

+;�"�!&+�)�+'� %���%����$�#6�4

����������������������++7��%��!��$!��6��!��"�6�

%��6���6�4 ��) !��6��!# ��"+�1�&# ���&#)+&#6� - ����

%��6���6��)%�&�9 �+)����� ����!� %��6���6� F)� U

%��6���6�%�)/#!�%�'������U�J+6+ %�'�����G4���$#

���N��������&������6�&+&#)�!)�)�"!�%��6���6 ��

�6�&++%+�!�(@%��6���6�4���#6#,�&�#&��&�!��%��KE22

����A�&��;# ,�&#%�)�"���&�9��)��&�4�!"#�#%"+��!���7�&+

)&#1#���P!��6��!)��6�6&#!�/��)!��6��!�'�����&#%

&# Q� �%� 524 ��#1�<�;!� !#+���� %� ���$�#6� +%�&+;+&+

9���"�!�&+= ��#,�!+ �!1�)#!1�&+ #���#���&# � ;#�"+ ��&�+

)#6#!1�&#�%�(24'�)�!#/��"�4

��7�&��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��&#���/#!���1#��!�&#

�7!#!�A#!&# ;# ,� ��&�� �$!��6��!��"�4���<��6�1�&# %�&#

�#7+�"���&+�7�$!��6��!�'��7�&��+�/!�+7��1�!#+���� %�9

$��#�"�+)&#1#4�#)!�"�#,�!�)������!�)&#1#%�&�+6��++

���& '�)�!� /��"� �6�&+ �7$��&!# 6��<��6�1�&# ��#)� !&#'�

/�;�!�'�+�"��4��#/�&#��6�'+�6�"� ���%������!!#+���� %�9

���#6#,�&� +%�&+;+&+,� 6�"��!# ���#6#,�&#= 6#!"��!+

�#"��)�1�&+=#���#���&+�� "#,#!&���&#"���4�$!��6��!���7�&

6�/#�#��&��"��+���&#)��'�# !�'�'#!#"�%�'%�)�F!��4+

����#�W��#%#���!)��6+')&#&#����+"!�)#�#1�&�%��6���6�

�@G���7$�'�!&�%�9�$!��6��!��"�%�&#�!"#�<#����&+�!��6��!�6

��7�&#6��#)� !&#'/�;�!�'�+�"��4��$����#��7!�"�+7��1�

+%�&+;+&+<#"��!#�!<#%1�&#F�+$#���=1�"�6#'�����+�G��&#%��

F��)�+6������"G=7��+��"�#$���%�9���4

Page 109: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�2C

����������� &# �/�! ;�6$#!�% + #"����'�&� ���#6#,�&�

��#)� !&#'�/��;�!�'�+�"��4���!��#,�!#!#+����7�&!�9

�#%#��+��!�&#��A#!�')&#"#"�&#� "#,#!&#$�&#�#6�/)�!#

�+��"�!1#=7$��!�!�7��!��#��!�"��!��#+%�#!1#<�����"�&�4

0�&"#�6�!�$+9�,�'#�6�!��6�"��%�9#6���'�&+F��?G=

�#��#!"��%+���!+ 9#6���'�&+ F��?G= �!"��#!"��%+���!+

9#6���'�&+F��?G=�#��#!"��%+���!+�!<��%1�&�%+9#6���'�&+

��#��#!"��%+���!+�#+%�6���1�&+F���GF���%#�#��#!"��%+���!#

�#+%�6���1�&#��#��#!"��%+���!#9#6���'�&#G

��!�&#��A#!�)�&#!;�)�%��!�&#��?=��?���?=&#�

&#!&�9��6�/)�!�1��%+��1�&���&#"�&��!����6&#!#"��%��

����+"�!&#6�!&�%��"���!#'��&#+!&�9��6'#�6�!��!�6

6�"��%�+4�#��%���?K��?+7��%+&#���"�+%1�&+"#�6�!��!�9

#!� "��#7+�"���+9#6���'�&�%�&�!<��%1�&�4�#��#!"��%+���!�

�#+%�6���1�&� ��� 6+�"�<�%��!� !#%��7� + $�&#��& �#��#!>

"��%+���!�&�+��"�!�1�+7��%��!�&#��9#6�;!�6!#%��7�6!�

%��&#�6���+$!�67�!�6�)+'�9�#!#"����&+,�9��"#��&�4���!�

)�&�'!�7��#��#!"��%+���!#��!"��#!"��%+���!#�#7�&#+��!�&#

��A#!�')&#"#"�&#+�"��7+%6�7'�4��'!#"�%��#7�!�!1�&�

F���G&#�#!7�"�!�&�+�"%���!&+� "#,#!&�$�&#�#6�/)�!#

�+��"�!1#4 ����"��!&# ���+��1�&# �) � )&#"#"� ��#)!&#

����A�&!#"#/�!#�)E-�'��6����#)!&#'#�"�1�&�%#)�$��) 3=

( "&#)!� + 5( )&#1# F ( BG !���7� #��%# !#+���#!7��!#

�$!��6��!��"�+%�&+;+&+,�+--F�5BG1#�#$���!+������7+=+

2FCBG'�+9�,+=+ �F�2BG��&#��,+4�#+����7�&!�� "#,#!&#

F!#+���#!7��!��$!��6��!��"�K���6#!"��!���7�&!��!)#%�

6�!&��)@2G$���&#����+"!�+�25)&#1#F(EBG4

����������������

�������������

����������������

*����� ���

Page 110: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��2

?3�3@�"5�""�"5�1"

�#�#$���!� ������7� &# !�&;# ,� ���#6#,�& ��%�#"� +

)&#"�!&�"+4 ���)� + "# %�,# + ��7�&+ � %�� "�%� ���)� +

)�&�'!�"�;%+%�"#'���&+%�&�+%�&+;+&#6#!"��!+�#"��)�1�&+=

�+"�7�6=���#6#,�&+'���+�+;#!&+"#���#6#,�&#��/!&#�

%�!"���# ��%�#"�4 ���#6#,�& ��%�#"� � ����/�&� �#7+�"�" &#

�"�"�;%#�#7�&#!#7�#��'=��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��4

��1��!��!� �!<��6�1�&�%� 1#!"�� 7� )&#1+ � 6��)#/ �

9#!)�%#��6��#)� !&#'/�;�!�'�+�"��)#<�!���1#�#$���!+

������7+*�"�!&#&#+7��%��!�� "#,#!&#66�7'�=�$�;!��#

��&��&+&# ���&#= 7� ��&#6# ��� %��"%� �����&# ����)�4

8�#�#$���!�:�#�)!���!�6�7�%=�8������7�:!����#6#,�&

����/�&����%�#"�4��&#!����'�#��!�!���#!����40�%�A#�

!�&# 8�7�&#;��:= ��#6)� #)+%�1�&�= "#����&�= ���6�&#!&#!�

"#9!���'�&�6�'+��6�,����$�6��1#�#$���!�6������7�6

)��)#���)+%"��!/��"40�!�&#$��#�"�!�%�)��#!#6�/#

�7!�;�"�%��"�%�4��/#$�"�$��'�)�"# %�F��"��!���!<��6�>

"��! 1#!"�# <�� 19��)�#! �!) J�+"9 P�"9 9�!)�1���= �CC-G4

��!��&� �#�1#�"�!�>%�'!�"�!�#�#6#!"�!��+)��)#<�!�1�&#

1#�#$���!#������7#4�#A+"�6=+��+;�&+1#�#$���!#������7#

"�#$�6+�"�)��1����!��!���76�"��"��#���&�1�&#+�#�1#�"�!�>

%�'!�"�!�6�6�"��!�6��7�&+4

��!�� &# ���%� ���9�,#!� 6� �&#!&# )� �# '��!�!�

� "#,#!&�6�7'�%�&�)��)�)�1#�#$���!#������7#��&��&+&#

+!#7�#��66�7'+���&#��A#!&�=��!�&;# ,#�76#A+ 34�- 4

%������������������������&����$�������������

Page 111: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

���

"&#)!�"�+)!�,#4��!�&;# ,�� "#,#!&�+1#�#$���!�&������7�

�+�#��#!"��%+���!��#+%�6���1�&�F���G%�)%�&#)���7�)�

�����)�!&�$�&#�#6�/)�!# "��� � �#)+%1�&# <+!%1�&�+ "�6

��)�+;&+"#�#��#!"��%+���!�9#6���'�&�F��?G=%���#!&#+

"%��$�&#�#6�/)�!#"���%�&#+!� "��!#+��%�6+!�%�1�&++

"�6��)�+;&+4

��!�!#"# %�,#6�"���;%�'��7�&�)&#1#�1#�#$���!�6

������7�6&#�+*

�G �$!��6��!�6� �,!�"�!+�

G ���"�&�!&#���6�"�!�9�#<�#%��%�&��+����#��#"#!����&!�6

��%�#"�6�

-G ���$���7�&#!���&!�6�"���%�=+%�&+;+&+,��#�%1�&#��!�"#/#=

(G 6� �,!����$��"

5G ���$�&���7�&&# "�!����&!�9��%�#"�4

���"�&�!#%���%��"�!&�%�&��#6�'+��&��"�%�)1#�#$���!#

������7#�%�&�7�9"�&#�&+��#1�<�;!�"�#"6�!*�7+��!�� "#,#!&�=

��+ !� � "#,#!&�= ��"��� �#!7��!� � "#,#!&�= !#+���� %�=

��"��#)�%��)�+'�� "#,#!&�=%�'!�"�!�� "#,#!&�=6#!"��!�

�#"��)�1�&����"# %�,#++;#!&+4

�;#�"����"�"��$�76�%�))&#1#&#�%�3B=�%�))&#1#�

1#�#$���!�6������7�6"�&���"�"�%���"#!��5>32BF�+1%6�!=

�CE@4G4���;!����%�+;#�"����"���"�&��%�))�+'�9���$�#6�

���+"#,�9�#<��%"#�!�9'�# �%�=�6$�����&#=�%�6�)�1�&�%#

�!�+<�1�&#!1�&#=�%+��6�"��!#)��<+!%1�&#��7+��!��#�1#�"�!#

)��<+!%1�&#4��)!#)�!� ;�)�'+$�"�%�)�=+%�&+;+&+,���&#��,+=

6�/#��"�"�%������&#)�1���#6�"+�!#�#"�!���"�&#4

���1&#!#���+ !�6� "#,#!&�6�%�))&#1#�1#�#$���!�6

������7�6 %�#,+ �# �) ->�2B F��!� � �+�4= �CE54G )� 5B

FD�"9��P=�#��#"=�CC 4G4

���6� "#,#!&��)����+9�=6!�'�)&#1��1#�#$���!�6��>

����7�6�6�&+"&#�#�!���&#"��!�6�!&�%=!��4��������#1#�"�!�

�$!��6��!��"=��&#�"�����/�&+"�&#��+����"��+F���!��=�CC 4G4

��))&#1# � 1#�#$���!�6������7�6+;#�"��� �# &��&�&+

!#+���� %#�%��+� %#��"# %�,#=�"��+������"#,�����#%+!)��!�

� "#,#!&�4��!"��%"+�#6� �,�=)����%�1�&�%+%���%����7��+

���6&#���#%+!)��!�9� "#,#!&�L"��+����&#)�1#�$!��6��!�'

"�!+��6� �,� "�+7��%+&#%��!�;!��%��,��!&#6� �,!�"#"�!�9

&#)�!�1��)#<��6�"#"#%�&�!��"�&+7$�'�"��!�9�$!��6��!�9�

!#�7$���!����!�9���"���%�!�7'��$�#4�&#1��1#�#$���!�6

������7�6;#�"��+��)��/!�$��&!�6�7!�;�&!�66#)�1�!�%�6

Page 112: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��

���$�#6�6� ��#7�!�6 � )��<+!%1�&�6 �#�����"��!�'�=

'��"���!"#�"�!��!�'�+��!��!�'"��%"�4

��!+�7�&#�#&��&�&+%�);�%(3B)&#1#�1#�#$���!�6

������7�6F�+��9J��+�4=�CC-4G4

����#���&����"�1#�#$���!+������7++�E>-5B��+;�&#�=�

�+"�7�6+��>-5B��+;�&#�FV9�"<�#�)= 22-4G4

��))&#1#�1#�#$���!�6������7�6%�'!�"�!��+� "#,#!&�

��� 7!�;�&!� � 7�9�,�&+ !�&;# ,# &#)!� ��� � # ��&#)#,�9

��)�+;&�*$�7�!+�$��)#��)�"�%�L��)�&#�&#!+=�#�#%"�!+��"��!+

��/!&+L%��"%�"��&!��)+'�"��&!���6,#!&#=�7� !#<+!%1�&#L

#%���#��!�&#7�%4��#��#!1�&�6#!"��!#�#"��)�1�&#&#�%�52B4

�;#�"����""#/�9%�'!�"�!�9���#6#,�&�F!��4"# %#6#!"��!#

�#"��)�1�&#G !#����#)!� &# ��#7�!� � "#/�6 ���#6#,�&�6�

6�"���%#4�&#1�������"�;!�6%�)����#'�&�6���#$!��+�%��!�

"# %�6%�'!�"�!�6���#6#,�&�6�4���"�&�+7��;!�>����&#)�;!�

#7��76#A+���#6#,�&���%�#"���!"#�#%"+��!�'���#6#,�&�4

��"���;%� �%"�!��" &# 7!�;�&!� �!"#'��"�!� 6#9�!�7�6 +

��#7��!&+��7�&!�'���1#��+;#"�����7��;�"��6&#��*<�7�;%�6=

�!"#�#%"+��!�6=#6�"�!�6���1�&��!�64��"���;%���!� �!&�

)&#�+&#%����#7��&+,���!"#'����&+,���7�&!�6#9�!�7�64

0#���#+"�=��)�"#�&�=�"�+;!&�1�=��A�1�����$#�1#�#$���!�6

������7�6!#�6�&+'�#)�"�!�1#�#$���!+������7+���6��!�

%�� !� <�7�;%�>6�"���;%� ���#6#,�&4 ��7�&!� "�#"6�! �

"#����&�%� ���'��66���&+ +�"�!��"� )&#"#"� <+!%1��!��!�

���<��4 ���'��66��� $�"� ��)�&#�&#! !� &#)!�%# � ��"�+!�

�!"#'����!# "�%�#= !� )�&# �"��"#'�&# &#)!�%# �/!��"�*

6�"���;%+ � %�'!�"�!+4 ��)� !&� )�&�'!��"�;%� � "#����&�%�

���%��&� �"��&�&++/��� "#6�"���;%#���#6#,�&#4

" )�1"�

���'�!��!������+"�76���"&#;#�)�#���!!#��=)&#;&#'

���9�&�"��=�7�C5-4'�)4��#6���!!#�+*+��)�&�<+!)�6#!"��!�

���#6#,�&�+"��"�;!�')&#"#"�&#8!#�����$!��"��9�A#!&��)

��;#"%�/��"�=%��&!&�+��6�&#!��"%�&�7�!#6��+&#=�'!�����=

'����#�7�!�4:��&#"#6�/#$�"��$!��6��!��)��A#!&����

6�/#$�"�!��6��!�)� ��� =5'�)�!#4��!��#)��#$��&"# %�9

���#6#,�&���9�A#!&��%�6+!�1���!&���#,��4���1&#!#�+

������#��(K�2222!���> �K�2222F���$#�'=�CC24=V�!'�!)

���)=�C@C4G4�#A+"�6="�#$�+7#"�+�$7��)��+�#%��"#��&�7�

�+"�7�6%�&#&#��������!!#����"+�!���� �����!���7��;�"#

�"+�!&##)��<+!%1�&#+��9�A#!&+�%�6+!�%�1�&�4

Page 113: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��-

"���������&�����������������&������������������������

�����������'

� !#��%�7+&#+�$�;�&!#$���%#�)!��#��&+)�6�=+%�&+;+&+,�

��)�"#�&#�$��,+

� )&#1� ��+"�76�66�!&%��6�&#9 �!#7�+7�6�&+����/�&

���9�,�!&�=!��4%�)��#��)�"#�&����$��/��&+=�;#�"��#

���#�����$!��6��!��;!�%�!"�%"

� ���#6#,�& %�6+!�%�1�&# � &#7�;!�+����#!&# �+ "�%�A#�

+�$�;�&!�4��)��+"��"�;!�)�&#"#+;�%�!#�7�1�&+=;#�"�&�&

6�!&%���1�&��!������$!��"�%�!#�7�1�&�!#6�!��6��!+

�#1����;!+��76&#!+=

� �+"��"�;!�)�&#"#;#�"���%�7+&#�$!��6��!��"�+�'��=!��4

�!'�/���! &# + ��"+���6� � ;#�"� �!7��"��� !� ��"�& �'�� ���

�'��;%�=�#7��"#!"�!&#!����6&#!#

� �+"��"�;!�)�&#"#6�/#�6�"����$#�����#&�%#�)'���#!�

�#!7��!#��)��/�&#

� 9��#�%�!#7� &# "�%�A#� ;#�"��$��%��!� �!&�+6��A#'�

�+"��"�;!�')&#"#"�F?����'�!=���19%�=����9���= 22-4G

�+"�7�6&#;#�"���#7�!���7�&!�6�"�!&�6�%�&��6�&+

!#+���� %#�#7�&#=!��4�+$#����!#"�#"���!����!#%�!"������!�

<#!��%#"�!+��&�4 �#A+"�6= #"����'�&� �+"�76� &# +'��!�6

!#)#"#�6�!���!�4�"�!&#&#!�&&#��&�"!�&#���6��!�<�7���� %�=

� !# ���9��� %� )#"#�6�!���!�= ��#6)� &# 6�'+,# )� %�)

#%�"�#6!�+�!#��$��!�')&#"#"����9��� %��"�#�6�/#�'��"�

�/!++��'+4����+"!�&#��#7�!��"�6#!"��!�6�#"��)�1�&�64

�%� (2B )&#1# � �+"�76�6 �6� Q� �) 52>554 ����%� &#

�!1�)#!1�&�#���#���&#=�%��#"�!#�+"��"�;%#)&#1#�6�$��#6

&#)�! #���#�"�;!� !���)4 �#�"# �+ #�#%"��#!1#<���'��<�%#

�$!��6��!��"�=��#6)����!���7�!��+��#1�<�;!�7��+"�7�64

�#%��+"��"�;!�)&#1���%�7+&+"��#!"#+%�'!�"�!�6��7+��!�

6�"��!�6 �����$!��"�6� F���$�"� ��6,#!&#= +6&#"!�;%#=

'��7$#!#�6�"#6�"�;%#�����$!��"�G4��'+,#)�&#%�)�+"�76�

���$� 1#!"���!� %�9#�#!1�&� F1#!"���!� %�9#�#!1�&� &#

%���%"#���"�%� !��6��!# �$��)# ��)�"�%� W�!<��6�1�&�%�

���1#�!�9��)�"�%�G="#!)#!1�&�)���7��;�"#�!<��6�1�&#�"���&+

� +��7�!+7!�;#!&�+%�!"#%�"+4

���'!�7� &# $��&� %�) �!# )&#1# � �+"�76�6 %�&� �+

�!"#��'#!"!�&��$��/�6%��!�;%�6���%�64

�"&��-�����" �#��%&#�#��7�!���7�&!����#6#,�&%�&�

&# ������ ���#�'#� �C((4 ���!�;%� ���%� &# %���%"#��7���!�

� "#,#!�6��1�&��!�6�!"#��%1�&�6=�7$&#'��!&#��'�#)��;�+

Page 114: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��(

�;�=���$��"��7�&��)!���=�"#�#�"��!��$��%��!� �!&��%��!�;%�

7!�;�&!� � "#,#!&# ��1�&��!�' <+!%1��!���!&�4 ���#�'#��

��!)��6��7��%+&#�#�)�+"�76�&#�%�)���#�'#���'��!)��6�

!�&#����+"!���,#+����#!&#��7�&��%�'!�"�!��&#7�;!���7�&

�+ +�#)!�4 �#%� �6�"��&+ ���#�'#�� ��!)��6 �+"�76�6 �

���%�6Q�4

%�3��F�2���?3%����3�38"2�

��#)� !&#���1#�!#�����$!��"���#)�"��&�&+"#6#�&+;#!&�4

���$��"+��!&++;#!&+$��)�!� #!&#�!<��6�1�&�+6�7�%�

!&�9���#'��"����!&#40�&#+��7�!<��6�1�&#4��+'��"+��!&&#

�!"#'��1�&�=�"�#,��"+��!&=!�%�!+��7��!<��6�1�&#��!"#'��1�&#

&#+�%��)� "#!&#�!<��6�1�&#F��6,#!&#G%�&+6�/#6���!�!�

!�,�4 ����&#)!&� �"+��!& &# �7��7 �!<��6�1�&#4 �$�' "�'�

��7��%+&#6�* ��"# %�,# � +��7�6 �!<��6�1�&�= �!"#'��1�&�%#

��"# %�,#= ��"# %�,# � ��6,#!&#6 � ��"# %�,# � �7��7�6

�!<��6�1�&�4

��!1#�1�&� ���#6#,�&� +;#!&� � !#+���� %�' �"�&��� "�

����!&� �# !� ��#"���"�%+ )� 6!�'� )&#1� � ���$�#6�6�

+;#!&� �6�&+ 6�/)�!+ )��<+!%1�&+= �)!��!� )� ���)�&+ +

�%+��!+)&#1#�"# %�,�6�+��7�&+49 &�� ����'�+��$�������$

���'����"������$���#��"$�&� "$�� �$�#��.��"�&���%�+�� %��$!����

%�-$�"��&�# ��� � �$��� �'���-�� ��*

� 0�'��!, ! /����+!'!��'� +����7!.� � *�����.�'.� �.�5�!'�

��4'!)*��-.�),�'.

0�&#%�6��7�&���#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��7!�;�&!��+

)� <#!�6#!�4 ��� &# <#!�6#! "��!�<��6�1�&#= '+$�&#!&#

�7&#�!#!#+���� %#���%#�!&#7�!�7�6&#!&��!&#)�+'�64�

)&#"#"��6�"+��1�&�%�67���"�&�!&#6�#�7��"���",#!#+���� %�

���%�= %�&� �)'���� 6��A�& )�$�= ���6&#��1# !# '+$# �#

��!%�!#7�&#4��+'�<#!�6#!&#�%�7�1�&�4��"�#$!�&#)�)�&#"#

+��&�!�#!�;�!#<+!%1��!���!&�=%�� "��+���%��&�='���=

;�"�!&#�����!&#4��$�"�$���6�'+,#=��"�#$!#�+!#+���� %#

���6&#!#���'+��!#�)'#!�6�=����+ ���)#��'#!#"�%�6

+"&#1�&#64��!1#�1�&�!#+����7�&!�'7���"�&�!&�!#7!�;�

)� ,# 7���"�"�% "�&#%�6 �#6#!� $�"� ���!"�!� %���'���!4

��&#"# <+!%1��!��� %�� )�&#"# 6��A# )�$�4 � ��&6�6

6�"+��1�&�%�7���"�&�!&##7+&#6���&�6!#7�#���"�7� %��+4

�����#!���7�&&#!�&�;�"�&�+��)�+;&+6�"���%#�&#7�;!�'

��7�&�4

Page 115: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��5

�����#!� ��7�& '�+$# 6�"���%# �$�;!� &# ��#7�! �

�$!��6��!�6"�!+��6��;�"+&#�#+!#���#"!��"�4�����#!�

��7�&<�!#%���)�!�1�&#��)!�����"��!�9�����$!��"�6�/#

�#�)&#"�+)&#1#�7!�)�#"#'�)�!#%�&��6�&+��"# %�,#��

7�%��;��!&#6'+6$�=#7�!&#61��#�����)�/�!&#6���%#4

�#�����$!��"��#1�"��!&�<�'+��6�/#+%�7��"�!�6�"��!+

!#7�#���"���!�!#7�#���""�;!#�!"#���#"�1�&#�)!#�!<��6�1�&#4

���#6#,�&���!� �!&�;#�"��+��6�"�6� %���%#!#7�#���"�4

��!�<#�"�1�&#!#7�#��'��!� �!&�6�'+$�"�!#�����$!��"�'�#

��#6�������6�=6�!&�%��/!&#=#6�1��!��!�!#7�#���"=���$�

�!"#��%1�&��� !&�1�6�4�&#7�;!�6��7�&+6�'+$�"�7�9�,#!�

��"�%+��1�&�= #%���#��&� ��� �#1#�1�&�4 D��'# 6�!�<#�"�1�&#

�#1#�"�!�9���#6#,�&�6�'+�#6�!�<#�"���"�%����"# %�,#+

���,#!&+ +�+"� ��� + ���$�6��6,#!&+40�%� )&#1� ����6

!��6��!��7�)#�)!�6�"��!#7�)�"%#=)�%�6�&+���$�#6#

����+ !�67�)�1�6�4���$�#6�+ %���+�7&#�!�'�#$��&�)&#1#

�+����#!�66�"+��1�&�6!#$���&����)�&#)�&#"#���"���

7�#�����&#!#'����+�#��#)�!&���"���� %���%�7�)�1�4

� ���,�'�+!'!+�1'��5��<�'.�/!.�1���+�*0�!1!/!�6' 7!.�

�.� '!.� /���1.'� /� ��*1�!�� ��<!+ '���1�5 !+

+�'. �����!+�9 �1! .� /�����'� /� !*�*��� -���+�<�.�

'�����*��.'!)6' 7!.� �.��/.�1.,�'.!-��/����1.�.

'�����*��.'!-��6!1,�'! �#

��/!� &#��7!��!&#!#+����7�&!�9 <+!%1�&� �!&�9��9

)��<+!%1�&� %�&# �+)&#�+&+ + +;#!&+= &#� !&�9�# )��<+!%1�&#

�)#)����#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�*

�G ��7��!��"

> )��"��%"�$��!��"

> �6�+�7�!��"

> %�'!�"�!�+6��

> !#%�!"������!���!� �!&#

> )�<+7�&�%�!1#!"��1�&#

> !#�"��!��"+�&# ��!&+7�)�"�%�

$G ��6+�"�!���#%#!1�&�%����1#��

1G ��6,#!&#

> 6�!&%���""�;!�'�$�7�'����&#,�!&�

> 6�!&%���"��)!�'��6,#!&�

> ��#1�<�;!����$�#6�+��6,��!&������&#,�!&�

> ���$��"�"��"#'�&#

Page 116: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��3

)G &#7�%

>�#1#�"�!�6�!&%���"&#7�%�

>#%���#��!�6�!&%���"&#7�%�

#G �7+��!��#�1#�"�!#�����$!��"�

>6�!&%����7+6�&#�!&#����"���

>6�!&%��)��%��6�!�1�&��$��%�

>6�!&%��%���1�"#"���6���1�&#�7+��!�9)#"��&�

>6�!&%���7+��!�����&#,�!&#

>6�!&%���"!##�$��!�'���+A��!&�

<G <�!#6�"��!#<+!%1�&#

> �'!�7�&����"�&+

> 6�!&%���"%���)�!�1�&#�%�W�+%�

> ����%��&�=)�����%��&�

> !#�"��!��"6�"��!�'����&#,�!&�

'G � #%�'!�"�!#<+!%1�&#

>��#1�<�;!#6�!&%���"�#�$��!�'�!##�$��!�'

����+A��!&�

>��"# %�,#����"��%1�&�6�%�!1#�"+���7�1�&�6

9G �"��"#'�&�+;#!&�

> ��'�!�7�1�&�%����$�#6�

> !#�%"�!�+;#!&#

> 6�!&%���"6#"�)�7�)�� #!&#7�)�"�%�

�#<�!�1�&� ��������� ����$����� &��!������� !��� + �#$�

!�#)#!#)��<+!%1�&#*��&�6�#�)!���!�)&#1+$��7+����&#;!#=

����&#;!# ��� �7!�) ����&#;!# �!"#��'#!1�&# � �7&#�!�6

��"# %�,�6�+;#!&������!� �!&��)$��'�9)�"# %�9=%�&#�+

��#7�!#�)#�&�1�&�6�<+!%1�&#��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��4

0#�#)#�&�1�&#6�'+6�!�<#�"���"�+��7��;�"�6%�6$�!�1�&�6�

� "#,#!&� �#�1#�1�&#= %�!1#�"+���7�1�&#= &#7�%�= ��6,#!&�=

%�!"���#��/!&#�6�"��!�9<+!%1�&�4���#6#,�&�6�'+!��"�"�

+���&#) '#!#"�%�9 ���&�1�&�= $��%#6�&�%�9 ��#'+���!��"�=

�#��!�"��!�96�/)�!�9���#6#,�&����)�+'�9$��#�"�����7�&#)�

+��&#6#%�&#&#%��"�;!�7���7�&��#)� !&#'�/�;�!�'�+�"��

���!#��7!�"�9+7��%�4�#<�!�1�&�)��+ "�6�'+,!��")���!�

"# %� )#����1�&� 6�/# �#7+�"���"� ���6&#!�6 ��#)� !&#'�

/�;�!�'�+�"��%�&�6�/#$�"�"��&!�4����&#6# %���%#)�$�

��7��;�"#��"# %�,#+;#!&��+!�&�7��/#!�&#6�!�<#�"�1�&#"�'

�"�!&�F��#6#!"�=�CC34G4 ��.�&. ���% � %�����.���*�����

# "0$�'. ��� %����������!�����$���.���$�&��'" ��������"�-��#�����

&����'�+�� $!����� "� ��$�����'�-� "����� ���� � �#������� )� �#

&����'�+��$!�����$"� ��#�&" ) !' )�&���%�+���4

Page 117: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��@

��!#�%��)�76#A+�!"#��'#!1�&#=%�'!�"�!�'��"#!1�&����

���"�'!+"�'+#)#! &#��&�6 �����!�����������$����������7

��#)��/#!� %����<�%�1�&� ��#1�<�;!�9 !#�����$!��"� +;#!&�

�$+9�,���$�*

�4 ���������������$�����������-�J���O��0#

4 ��������������������������-�J���������0#

-4 �������������������������-�J���O��#�J� ���*��#�J���������0=

(4 ������������������������-�J��*����07

�!"#��'#!1�&�%�)"#)&#1#6�/#$�"��7!�)����&#;!�=Q��

�32=����%!#6�'+!�+;�"�;�"�"�4�&�9���!"#��'#!1�&��#6�/#

�6�"��"� �#7+�"�"�6 !&�9�# �����$!��"� � !#�����$!��"�4

���)!#�)�&#���!"#��'#!1�&+!�8� #�"�+%+�!"#��'#!1�&+:=!��4

&#7�;!+='��7$#!+=��'�;!�>6�"#6�"�;%+=����"��!+�"&#�#�!�

%�!#�"#"�;%+4�7"����"�&#�$��1��!"#��'#!1�&#%�&�+%�&+;+&+

�&#�!��"�#$#��&#�!��"��&#"�4���6��!+'��$��!+%�'!�1�&+

6�'+���"�"���#1�<�;!#���1#�!#6�!&%���"�4

�#�"��#�������&���)!��+"# %�,�+��7�&+�6�!&%�

��7��!��"�4��������������������9����������!������������

�����������������������������&������������������ ����#�����

����������#�����������&��������-��������� ������07

��/#"�%�A#�$�"���6�"�66!�'�9!#+����"��� %�9�"�!&�4

��+�#6#!�&!�����'�&� �)#!"�<�1���!��+"��'��!��+�"���

���#6#,�&�6�!&%���7��!��"�*

�4 6�!&�%��7��!��"��9��#��%"�!� ,+

4 6�!&�%��7��!��"�$#79��#��%"�!��"�

-4 6�!&�%��7��!��"� �#7�)+��!�' "���= ��&�6%�&� ����+&#

�)��#�1#!"# � 6��A# ���$# %�&# �+ ���&# 7�)���&���#

%��"#��&#7�)�&�'!�7+6�!&%���7��!��"��9��#��%"�!� ,+4

��#��#!1�&� ������ ����������K *������������ ���������

���1&#!&+&#�#+���+��1�&�)&#1#!� =()�(=2B4���"�&#)�+'�

)�$�� )#<�!���!� ��!)��6� %�� ������ ����������# �������

�������������������>��#��#!1�&��#���1&#!&+&#!�5=->3=CBL

������������������&��!����������#��#!1�&�6�)�=@>3=(BL�

���������������������&����������#��#!1�&�6�)3BF���"J=

���)6�!= �CC@4G4 ��%� &# ��#��#!1�&� "�9 "# %�,� + ��7�&+

#��%�=)�&�'!�7��#=+���������"��&�"#%+ %���%�&)�$�4

� ���%�7+ )��<+!%1�&# ��#)� !&�9 ���1#�!�9 ���#6#,�&�

6�/#6�)�)�%"�;%���7��%��"�������*�����&���%�+����$!����

����*�����&���%�+����$!����4

�##�$��!����#6#,�&�+;#!&�-����9�������P����������

������&����*����!���E0���������������������$� �� ���������

Page 118: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��E

����� �������� � ����������7 ��������� �� �$� ���������

�� ��������� ��&�� ��������� �����# �&�������� �� ���� �K���

����� ������������������$����*�� ������������72���������

������� ���������������'

� 6�"���;%�F6�!&�%%���)�!�1�&#="# %����$�#6����!�"#/�6

�K�����"# %�,#�<�!�6'��<�6�"��!�6&# "�!�6�G

� �)!�>����"��!� ��'�!�7�1�&�%� F6�!&�% ���%#= ���$� �)!�

�)�7�=��'�# !����/�!&#����"����K�����"# %�,#��)!���6�

+����"��+G

� ��1�&��!� F!#�����$!��" !#'���!�' �����7+6�&#�!&�=

��"# %�,# %�) �����'�A��!&� ���6&#!�6� � !��6

��"+�1�&�6� �K��� 7!�;�&�! !#)��"�"�% �����%�6 ��1�&��!�'

����+A��!&��)�+ "#!�9�)!���G4

��&#"#�6��'��!�;#!#���6#!#�#7+�"�"#="�&���1#�&#7�

!&#'������!�����!4�#6�/#�����!�)�/�"����%+4����!&�

�#!� '��� %����!�!� ��#)�"�+)�+ "#!�6�)!���6�4

��&#"#�!##�$��!�6���#6#,�&�6�+;#!&���7�&� �7+7#"!�

6#9�!�;%� ��6,#!&# '��)��4 0� �"�!&# "��/� �!)��)+��!�

���'��6 #)+%�1�&#4 �&#"#"�# '�# %# �+ �#7+�"�" !&#'�#

!#�����$!��"�=�!#!&#'�#��&#4��)!##�$��!�'���#6#,�&�

+;#!&���)��#�!#+���� %�6"# %�,�6�+��7�&+=�)�&#"#+

"�6��'�#)+!#6����"�"��7$��4

2���������������������������)�&++!�&;# ,#���#6#,�&#

+;#!&�4�;#!�%6�/#�6�"����$�#6#+&#)!�6���� #��)�+;&�*

�G ������������� , ����+"!� �+ ���$�#6� � ��7+6�&#�!&#6

��7'����=���$�"��%�&#����+"!�$+%�

$G ����������������������,����+"!��+���$�#6�����+ �!&#6

'����� + ��&#;�6� F<�!#6�%� �&#�!��"G � ���$�#6� �

'��6�"�%�6��#%#!1�&�6��&#;�

1G ������������ ������*�����,����+"!�&#�����$!��"�7� #!&�

&#)!��"�!�9+�+"�F8)�)�&6�7#�#!+���"+:G=����+����+"!�

���$�#6�%�)�&#��#,�!�&#7�;!�%�6��#%�!��"F8�"��7#�#!+

���"++��&+��$+���#���+%#��)�+%+9�!&+!��+;�%SG=

)G ����>��������&�������������H+;#!�%6�/#��7+6�&#"��

+��"�#$�&��"� ��&#;� %��#%"!�= ��� �6� #��%# ��"# %�,#

%�)�"�#$����!�,���&#;%�&+/#��+��"��&#$�"�4

���1#�!#&#7�;!#��"# %�,#!#��&��&+&+�#�7!#!�)�=�!#�+

%�!"�!+���!� ��#1�<�;!� &#7�;!� ���$�#6 ����+"�! + ��!�6

)&#"�!�"+4��&#"#%�&#�6���"# %�,#�)��%��6�!�1�&�6'�����=

%��!�&#6�/#�6�"����$�#6#�;�"�!&#64

Page 119: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

��C

�$��!� 6�/#6� !�#�"� ��&#)#,# ��6�"�6# %�&� 6�'+

+%�7��"�!�&#7�;!#��"# %�,#*

� +����#!��"��7�&�'����

� ���$�#6���6#!��!&#6�$&#%�"�����&+)�

� ��%+)�!�&#;!�%

� �'��6�"�;!��"

� ;#�"�+��"�#$�'#�"#�'����"�&#��%����6�,+��#!� #!&+

���+%#

� �7$&#'��!&#��7'����

� !#��)#�!��)'����!&#!���"�!&�

� !#��7+6�&#�!&#+�+"�4

0�������+��)!�1�F�CC-4G"�)#)��+&#7�;!����$�#6�+)&#1#

��#7�!� �� �"�#�!�6 "�+)!�,�64 ����$�A�!&# ��� �!9�$�1�&�

�"�#�!�99��6�!�6�&#!&�9#6��<#��;!���7�&4�"�#�!�"�+)!�,�=

%�)%�&#�#����$�A�&+�"�#�!�9��6�!�=+#��%�&&#%��#��1�&��

6�!&%�� ,+�"�+%"+���!#��"#����7�1�&#F��"+��%=�CC-4G4

��&#��"��!�6�7'��$��A+&#$�7#��+ !#�!<��6�1�&#$��&#

�))#�!#9#6��<#�#40�&#%��"�;!�+�)�&�!&+'�����'����

+ ��7��;�"# &#)�!�1# ��7+6�&#�!&�4 �$�' 6�!&%���"�

�"�+%"+���!#��"#����7�1�&#)���7�)�&#7�;!�9���$�#6�4

��)�"#�&�%�&�;# ,#'���#)�&#!;�)��+��"�#$�&��&+��&#;�

�)�����9�"�6+����&+��7�&&#7�;!�9&# "�!�%�)��')&#"#"�

F?+""#!��19#�=�*��"+�#%=�CC-4G4��)�"#�&�$�"�#$���7!�"�

%���%�&#�/!�;�"�"�)&#1�4�#��&#;�=��7+6�&#���9)�&#"#���!#

��7+6�&#= ���)�!��# ��7�&+ ��!"�%�#= �&#;!�%� � 7!�;#!&�4

�7!#!�A+&+,# &# )� !#6� �����+"!�' �#6#!� 7� ��;#"�%

+;#!&�;�"�!&�4��7��%#�)"��'�)�!#�+!��6��!#4�#%�)&#1�

,#$�"����#6!�7�;�"�!&#+)�$��)('�)�!#=)�+'�="�%�A#�

!��6��!�=,#$�"����#6!�7�;�"�!&#+�#)6�&���;�%)#�#"�&

'�)�!�F�#!�#!=�CCEG=��/��&+,�"#;�!&#!�1#!#,#6��6�"�

���#6#,�&#;�"�!&����)���#%��&+4��##!$#�'F�CC�G%�/#*80�#$�

;#%�"�)�%6�7�%!#���"�!#���#6�!7�;�"�!&#�"�)�'�!�"%�

!#6�/#7�+�"��"�:

� ����1�5 � �5��<�'.� �.� ��*1�!�� .��'� /�6!'!��'!+

'���1�5 !+�!'/��+!+�

�& ��&" ��6�/#$�"�+)�+/#!�����#6#,�&�6���!� �!&�

��� ���#6#,�&�6� +;#!&� ��� �9 6�/# +7��%��"�4���#6#,�&�

��!� �!&��+;# ,�+���1�&��!�&"#6�����!�&#���#���&�!#'�+

'#!#����7���!�& #���#���&�4 ����*������ &���� ��� &# "�%�)#�

)#<�!���!� !#+���� %� ��!)��64 ��#6)� �# ��%�7��� )� &#

Page 120: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� 2

%�'!�"�!� ��7�& 6�'+, !#���!� � 6�"��!�& �%"�!��"�=

6�"��!� �%"�!��" � 6�$��!��" � ����"��!� ��"��/��!&#

���% ��&+ !��6��!� �!"#�#%"+��!� ��7�&4���6 "�'� 7$�'

����+"!��"�6#!"��!#�#"��)�1�&#=���#6#,�&�+;#!&��+�����!�

%�) )&#1# � 1#�#$���!�6 ������7�6 + #,�& +;#�"����"� �)

�;#%��!#4��&;# ,#������!����$�#6��+�7��)�+;&��)!#

�#�1#�1�&#4

1"�52 ("�

0# %�,#+��7�&+%�&#,#!�&;# ,#)�#�"�)�)��<+!%1�&#

��#)� !&�9���1#�!�9<+!%1�&�!�&;# ,#�++&#"��!#*

� )#<#%"�6������'�# %�6�+6�/)�!�&�"�+%"+��

� 6�!&%�6%�6+!�%�1�&#�76#A+��7��;�"�9)�&#���6�7'�4

� !#�)#%�"!�6%���;�!�6��7��;�"�9!#+��"��!�6�"#�����+

��"# %�,�6�6�7'�++��"�#$�!#+��"��!�6�"#��F?�P��)=

2224G4

�7 '��# !�#)#!�9 ;�!&#!�1�6�/# �# ��#"���"��"� )� +

��!���!<��6�1�&�%����1#�!�9���#6#,�&��6�6�� #+7��%�

�)�+6�7'+!#���"�&�&#)!�6&#�"�7��)�#A#!����#6#,�&4

�+��#,#6���7��;�"#+;#!�%#���7��;�"�66�7'��6�4

%523�8"�+5 I�8"

0# %�)#<#%"��)��+#��%����$�#6=!#��6�7$�'6�'+,#

�7���1�&#+)�+ "+=#,6�'+�7�7�"�#)+%�1�&�%#���$�#6#=

!���;�"��%�&#�)!����#6#,�&+)�+/#!�<�7�;%�6�6#!"��!�6

9#!)�%#��64���#$!�&#"# %���#7�!��"�76#A+��&#��,#�

'�+9�,#=%�&��#&��&���+!#%�6��+;�&#�6��+$#��#�!#%�6

!#+���� %�6���#6#,�&�6�F!��4��9#����!)��6>'�+9�,��

�#"�!�"����'6#!"���G4

����&#)!#$��#�"�%�&�9)�!����7!�&#6��%�5222+� #

�)�2B$��#�!�%����&#)+&+%���)#,���6�"�6�!�6���&+

�%�4��#6�#��%�6�"�"��"�%�6�=+��&#"+&#;�%(K5)&#1#)�(4

'�)�!# ����&#���� 7$�' !���&#)!# $��#�"�4 �������������

0 *��&�� ���&��&��#+!#)�!� ;�)���A#!�&����)�@22'��6�

"#/�!#4 0� &# $��#�" %�&� !��"�&# 7$�' "�%��;!�' +;�!%�

�%��'#!�"#����&#=�����%�6+6&#"!##!"���1�&#4�!��#!�&;# ,#

�)�+)&#1#%�&��#!���7#+�!%+$�"��+4��/!�&#�)�"���;+!�

� %�!1#!"��1�&� %���%� + %�� "�%# )&#1#4 ��/����"= +

���'�#��!�6 �"�!&+ $��#�"� ��&#;#!&# !#6�+;�!%� F�+��%=

�CC(4G4��&#"# � "# %�6� "#,#!&#6�)�6�/#$�"� ���!��

���+ %��!&+��#)6#"�=�!� ��%���7���7+%+����"��+ � "#%

Page 121: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� �

7�"�6���#'!#7���#)6#"�64��&#"#��� "#,#!&#6�)�!#

6�/#�"%��"�')&#�#�"���!���7#�<��6���"�����"��!#�)!��#4

0�6�/# ���)�"� %��7 ��+ !� �+�"�= )�)���6 �6�����64�

���)��!&+�7+��!�>����"��!�9%�!1#��"�%����"�6�)�+'#

�)�#�#!7���;%#�#�1#�1�&#4

� "#,#!&#��+9��6�+"&#1�&!�)&#"#"�#�����$!��"�)�

)�&#�� �� ��&�6 ��)�"#�&�6�= $��,�6 � )�+'�6� �# ���#%"#

�&+)�%�'��%+�"�%�&#����#)+&#'���4��+9�,�7�6���)�&#"#

!�&#&#)!��"�!�!#�����$!�"��+ �!&�=#,���$��"�"&#1�!&�

#�$��!�96�����#�$��!#%�6+!�%�1�&#4

���6��!� �!�"�6�%� %����<�%�1�&� '�+9�,# !� -�$)�+$

"��#���-� �$�$������-�$)���+6���7���$��&!#�/!#%��!�;%#

���%#4�+$�"�%��+9�%�&����&#)��7$��#�"���#)!&#'+9�&#;#�"=

�$�;!� !�&# "# %�' �"+�!&� � +'��!�6 ��)��&#/# ��&#;#!&+4

��+9�,� +���&#) %�9�#��!�' ���#6#,�&� ��� � "#,#!&�

!#+���� %�9�+"#�!�&#;#�"�=���6�/#$�"�)+$�%���$�;!�

"��&!�4

��������� (� ��$�����'�� -�$)�+�� &# ��7!�"� "�%�A#� %��

�#�1#�"�!�='�+9�,�+!+"��!&#'+9����!#�!�'�+9�,�4

�#!#"�%� ;�6$#!�1� ����+"!� �++6!�'�9 ��!)��6�%�)

%�&�9 &# '�+9�,� �/�! )�� %��!�;%# ���%#4 �#A+"�6= ;# ,#

!���7�6� %�) "# %� '�+9# )&#1# ��"�+!��)�+�"� %��!�;%#

���%#%�&�$�+%�7����!�!#%���!)��6�!�&#6�'+,#�"%��"�

+7��%40�6�/#$�"�)�+'�)�&#"#��A#!�+����)�1�����6

'�+9�6)&#"#"�64

���&# 1�&#��&#!&����"� �+$#��# �+$#����!� #6$�����"�&�

$���&#)�$����7!�"�+7��%'�+9�,#4� "#,#!&#��+ !#<+!%1�&#

+��&#6#����)�6�/#$�"���#7�!���!�%��&�6F��6�!&%�!&#

%���%�G4�#%�)��#%��+7��%���6�!&����/+"�1�4

��&#"#�� "#,#!&#6��+9�6����#� #����!&�"�!��)4

�����#��"�1�"��7+��!��#�1#�1�&�+7)�+'#�#!7��!#�"�6+�#

���+")�)���=��%�#"����"6�4����6�6+��6�,�)��#��+/�

�7+��!�>#6�1��!��!�6�6�"���;%�6����!1�6�F��##!���!=

V�#)#�= 22-4G4

�"5)�3)��"���1"�"�"�3����23)3

���"�#"���!��7�!#6��#!�)�&#"#6�!�<#�"�����7��;�"#<��6#

%��!�;%�9 ��!)��6�4�+'�"��&!����9�;%�7���"��&�!&#6�/#

$�"�&#)!�%����"#/#�)<�7�;%#"��+6#=7�9�,�&+,�)&#"#"�+

��;!��"������$!��"�+;#!&�4

Page 122: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

���������� &��!������� ��& ������������ � ����������

&��������������������������������&�������������'

� �!"#!�"��!� ��7�1�*6�!&%�� �!"#!�"��!� $��'�= �+ #!&#=

��%�9��!�#%�1#�����$���#9��!�

� ���$�#6�+����)+*���$�&#�����#6�&#!�6�&%�7�����)

� !��%�����A�&!�"#/�!�*��#6�"+��"#"����$�&��!"��+"#��!�

���"�+;#�"�+6��"�#"���!#)&#1#4�#)�1�!�%����$�#6�+

�#��!�"��!�6 ��7)�$�&+ 6�'+ �#7+�"���"� !#+���� %�6

� "#,#!&#64

� ��!� 6�!&%���" ��9��!#*�%� 5B <�7�;%� 6��"�#"���!#

)&#1# ��%�7+&#6��!+"��1�&+ � 6�!&%���" ���"�4 ���"�&�

��7�%��!#��#9��6$#!#6�!&%���"�7�6�7�% "�6�/#

+"&#1�"�!�!#+���� %#��!"#�#%"+��!#<+!%1�&#4

� � "#,#!&#6�7'�*�+$)+���!�%���#!&#=;#�"��$��"��!�=

&#!�&;# ,�6�/)�!��#7�&���$�;!�+)�+/#!���#"�!��!�6

%���#!&#64�7��%&#;# ,#)�6�!&#)&#"#"�F")�'��"=�(

#��%�G= � �&#A# )��#%"!� "��+6�* ��"%�) �+ ����+"!# �

<��%"+�#%��"�&+'��#4

� ���$� �)!�� 6�&%� K )�&#"#* "� 6�/# +�����"� ��7�& �

+7��%��"�!#+���� %+)��<+!%1�&+F���"�!=�#6�#=�C@34G4

�������������������������� ����������� &������'

� �!9�$�1�&���!�'��7�&�F'�+$�6�"���%��&#7�;!���7�&�+

� # ��7�&!� +����#!� �) <�!# 6�"���%#= �)��"�!�9 �

��1�&��!�9&# "�!�G

� %��!�&�'���!��&#7�;!����#6#,�&�

� )��<+!%1��!��!#%���%"#���"�%#��;!��"�*�6�!&#!�%���1�"#"7�

/��"!#��)��"�=���9�&�"��&�%���6�"�6�*#!+�#���=������$�&#��=

9��#��%"�!��" � $�7��!� ��!� �!&#= !��%� ��6����1&#!�=

���$�#6�+;#!&�=����;#!&#+�#$#�!#7�#����!� �!&#4

���!�;%����%���"# %�,�+��7�&+��;#�"�� "#,#!�6�!>

"#��'#!1�&�6����$�#6�6�+;#!&�!#�6�'+,����%���7��%��!&#

��'�!�%�9;�6$#!�%�����9��� %�9;�6$#!�%��;�6$#!�%��%���!#4

����;�"��%��6�6�&#)!#�)�+'#;�6$#!�%#4

Page 123: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� -

�����������3��������

�����3�����������;�����

��������

�$�'!��9���7!�&��7!#+��$����'�&#�� "#,#!&�6�6�7'�

+��7�&+=)��"+�!��"��)�"�%�%�&##��)#6����'�&���+�#6#!�

���%�7�6�7'��6�'+,+&+=7�"�6�������/���"�!�"�+6#!�"�

%�&���#1�7!�6&#�#"�;!��"�7#)$#7�)�"%�%�&��#)�&#$��#�>

!�%+="#�����"$��&��"+)�&�%�&#���1&#!&+&++;�!%��"��""#��>

��&#7�����&#)�1#�7�&#)#=���"���&#!#��9�)!���!�!���7>

6�"��"� )#<�!�1�&+ � %����<�%�1�&+ 1#�#$���!# ������7#4 ��

6#A+!���)!�6 ��6��7�&+= !� %�&#6 �+ �+)&#����� �)#,�

�"�+;!&�1� �7 ��#"%��!�;%�9 � %��!�;%�9 ��)�+;&�= ���+;#!� �+

�#�#�!"!�6�"#��&���4��"�6�+�7!�&#"����&#)��7����6&#!�+

)#<�!�1�&��%����<�%�1�&���>�%�&�$�"�#$���7�)���&�"���"�#$#

��&#;!�%�=7!�!�"#!�%��7)���"#!�9��+/$#!�%�=�"�%�$��#

���'+����7�&#)!�;%�&#7�%�%���"#"!�&��+��)!&�4��)�)�"�6

�7� !�'�)$���=�"�+;!&�1��+��%����"����#�!<��6�1�&#����>

�7#���76�&#!&#!+)#<�!�1�&+�%����<�%�1�&+��>�4�7� !��)$��

�7��/#)�"�;!+�#�7�&+"#�;#%+&#�/!#��7$��&!#%�6#!"��#4

���

�#�#$���!� ������7� &#�" ��7!�"� !#+����7�&!� �"�!&#

%�&#��;�!&#+��!�6)&#"�!&�"+��#�7��"���"�&#%�6/��"�4���

&#�+$��#�"��������""�#�E3�4'�)�!#��)!�7��681#�#$���!�

���#7�:4 ����&#)!&�9 �22 '�)�!� 1#�#$���!� ������7� $��� &#

��#)6#"��)���%!&�'�!#%�9�)!�&��"�%!+"�&�96#)�1�!�%�9

+6��4��;# �%��&#6�C4�"4=��'6+!)H�#+)�����V�����6

���#� +#��%#�+���)�!�&#��$+)+,#6"�#"6�!+"�'�"�!&�4�)

��#)�!#(2>"�9'�)�!� 24�"4��%�#!+"��+��7!����&#%"��1��&#6

�7+;��!&��%�!1�����!&�1#�#$���!#������7#4�#%��)!&�9��9

��%�#"�;�$����+��!��;��6#��;%#�%�)#6�&#7�1#�#$���!+

������7+���7�&!+6#)�1�!+F������!=���"9#��=�#�#�=H�J=

�#���"#�! � �9#���G �7 ���>�= "#��1 �#�"9= ����!�= D�U �

�!'��6�7$��"�!�%�'��""�#��+$�40�%�&#"��"�!&#)� ��+

��#)� "#��"��/��;%�9!�����"#&#)�$�����)� %+&�!��"�4

��� "��+��"�)���$��&!���%+ �&� "�&#%�6!�7�'�)�!�=

)#<�!���"�1#�#$���!+������7+&#�"�����7�7�4�����6&#�=��1

Page 124: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� (

�#�"9�����!�-)#<�!������+1#�#$���!+������7+%��8�#�7��"#!"!�=

��� ���6&#!&�� ���#6#,�& ��%�#"� � ����/�&� %�&� �# &��&� +

��!�6'�)�!�6�/��"�7$�'!#���'�#��!�'���#6#,�&�6�7'�

%�&�&#�#7+�"�"� "#,#!&�"�&#%�6��7�&�6�7'�:4�C3(4'�)�!#

D�U(&#�$&���)#<�!�1�&+1#�#$���!#������7#%�&+&#��#)��/���

��)!��%+��!�=�%�&�&#%��"�%����"���"���;!��&� +�&#%�#

+��"�#$�&��4��"�&)#<�!�1�&�1#�#$���!�������7�&#8���#6#,�&

��%�#"������/�&�7$�')#<#%"�����#7�&#&� !#7�#��'6�7'�:4

��#6)�&#��%��"%��#;#!�1��$�;!��# "�!��)#�+"���=D�U

&# ���)�)��!���6#!+* 8�7 ���%"�;!�9 ��7��'� +�$�;�&#!� &#

��%�&+;�"��71#�#$���!#������7#���#6#,�&#��%�#"������/�&�

%�&��+*�4%��"%�'"��&�!&�= 4����&#)�1�!#%#���'�#��!#$��#�"�

���-4��6�����&#)�1�6#!"��!�'7���"�&�!&�:4�%+��!�+%�&�&&#

�+)&#����D�U&#7��+!���6#!+�;#%����)�,#+$�7�$�"�

��##)#!�!���"��# &#7�%#"#�#D�U!�)��)�,#$�"� ���%�

���9�,#!�40�&#�%+��!�"�%�A#��6�"����)�$�$�����6#"!�&#

)��#&� "�;!�!#)#<�!���!� "��#�)!����7��78!#7�#��6�7�%:=

&#�$�$���%�%�)#<�!�1�&�6�'���'��!�;�"���6�,�!�6�%�&�6�

&#�!���"�#$!�4��%�<��6+��1�&�%�!1#�"���>�$�1���&#

���#$!� "#/� "� !� 6�"���;%� ���#%" � !�'������ ��#1�<�;!#

����&#)�1#��!�9�7�&#)�6�7'�!��+���"%��!�6�4�"�&%�!1#�"

1#�#$���!#������7#!��+<��6��!�$���+%�&+;#!����#%"����+"

��&#"��!�'�=%�'!�"�!�'�$�9#�����!�'=��#6)��++�����!�

;#�"���#��)����%�)�&+)��8���#6#,�&#6��%�#"������/�&�

7$�'� "#,#!&����)#<#%"�!#7�#��'6�7'�:4

?#"#��'#!��"���#6#,�&�%�&���%���"#�6�!1#�#$���!#

������7#=%���!���#)�%+��7+6�&#�!&+��7�&�)�&#!;�)��

��!�6� "#,#!&�6�6�7'�=��"�%!+�&#�+"19��%��#'#5)�

6�)�<�1���&+ )#<�!�1�&+ 1#�#$���!# ������7#* 8�%+��!�

!#���'�#��!�9= ��� ;#�"� ���6&#!&��9 ��!)��6� 6�"��!�9

� "#,#!&�%�&��+����&#)�1#�#7�&�����!�6���&�6�7'�+!&#'��6

!�&��!�&�6<�7�6���7�&�:40�)#<�!�1�&�!�'�� ����&#6�"��!�

� "#,#!&�����7!���!&#'�+���6&#!&���"= "��+���&#��1

�#�"9\ �����!�+ ��&�&)#<�!�1�&� 7����"����= "# &# ��%�&+;���

���'�#��!#$��#�"� "��!�'�� ��D�U��!���6#!�4

�!"#�!�1��!��!��%+��)#<�!�1�&��%����<�%�1�&�1#�#$���!#

������7#�)�/���#+D#"9#�#)�=���J��!)��4W�-4���!&� 22(4

'�)�!#=����!7��������+'��!�"#)�#�#$�������J�#�#��19�

�)+1�"��!��H�+!)�"��!�7V��9�!'"�!�="#���"�!'H�+!)�>

"��! �7�#��%# D��"�!�&# �� ��#1�&��!�6 ��"����6��"��!��

�!�"�"+"#�<?#��"9K��"��!���!�"�"+"#�<�#+����'�1�������>

Page 125: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� 5

)#���!)�"��%#4��)�"�%�+)��!�%�$��&#��!�!����+;�"�

)#<�!�1�&+�%����<�%�1�&+1#�#$���!#������7#"#=�%�&#6�'+,#=

)�"��+�#6#!�&+#�7�&++�&#"�+!�&!��&#'���6�!&���7�&!#

!#+��$����'�&#�!��6�9�,�!&�6�� "#,#!&�=<+!%1��!��!�'

�"�"+�� � �+)&#���!&�4 ��!�!� ��76�"��!&# )#<�!�1�&#

1#�#$���!#������7#$���&#��"�%!+"�6!� "�6<�%"���*���>

6&#!#+��+/�!&+!&#'#%�))&#1#����#6#,�&�6�L��#��7>

!��!&#)�)&#1�����������'�#��!�6+��A#!�6'�# %�6�

6#"�$���76�6�'+�6�"�6�"���;%#�6#"!&#+��&#6#%�&#&#

��!#%�)!#6�'+,#��7�+;�"��)�!�9%�))&#1#�!#���'�#>

��!�6$��# ,+L��#,�!�6�'+,!��"���%�%���"#"!�9���%�7�

6�7'� )� $� �# �)#!"�<�1����� !#)��"�1� + �"�+%"+�� 6�7'�L

���7!�!&#)��+��7�&!#�6#"!&#6�"���%#'�"��!#)&#�&��

��#7�!# � 6!� "�6 )�+'�9 !#)��"�"�%�L "# ��$��& �!�

��7+6�&#�!&#��#7�!�9�!"#1#)#!�"��%��#��"�1#�#$���!#

������7#4

�%+��!� �# ���/��� )� �# )���)� !&� %�!1#�" 1#�#$���!#

������7#��%�7��%����!�6%��!����� %�%�!�"�+%1�&�=���)�

�+��#"9�)!#)#<�!�1�&#���"��#!#7�)���&��&+,#4��'�������+

)�1#�#$���!�������7�!�&##"���� %�#,%��!�;%��������&�64

�+6!&#�+$��#�7�#;#!#���%�&+;��6"#/� "+!�6�"���;%�6

)#<�1�"+=)�&+,����6&#����$��!#+����7�&!�6���#6#,�&�6�

%�&#6�'+�6�"�� "#,#!&��� ���%�6�����!�66�!�<#�"�1�&�

<+!%1�&�=%�&#6�'+����!#"�#$�&++%�&+;��"�"# %#6�"���;%#

����)#L7$�';#'��#+%�7�����"�#$�7��!)��)+���7���!&#6"#

6+�"�)�6#!7��!��!�6����"+��6 ��%�& ���$� � �$7���6!�

<+!%1��!��!��"�"+����"�#$#4�#A+"�6=��#)��/#!�&#)��#

%�!1#�"1#�#$���!#������7#%����"��)��&#+)�&�'!��"�1�="#����&�=

#��)#6����'�&�=&�!�67)���"+�+��"��/��;%#��9#4��!���

�#)�&#�+�#6#!�)#<�!�1�&�1#�#$���!#������7#=+7�6�&+,�+

�$7��!���#)�%+��7+6�&#�!&+<�7���� %�'���"��� %�'��7�&�

6�7'�=%������6&#!#+"#�6�!���'�&�="�#$���$�"���#)��/#!�

7�6#A+!���)!++����$+�1��&#6)�7�)���&���"�#$#��>

#7�!#�)�"�;!�6��9�6=�"�%�A#��)����% �%�6+!�%�1�&+

%��!�;����7!�!�"#!�%�4���+���'�!��!�6%�!1#�"+=6�"�>

��;%�)��<+!%1�&� &#!�'�� #!�="# &#��#��7!�"�)�&#��"��#

��7�&!#�6#"!&#6�'+���"�"�40����#$!��/!��"����)�!�

&#<#!�"���%�6��7��%�6�6�"���;%�9)��<+!%1�&����!�&# ��

��"��� %����1#�+���&#)��+��!�6���%��!�6�"�)�&+��7�&�=

� ��7��;�"�6 "�#"6�!�6 � ��9�)�6�4 ��,#!�"�= "�%�A#� &#

����)�!�+%�!"#%�"+��7�&!�9�"�!&�6�7'�=��$7���6!�

�/!��" 6�"��!�' ���#%"� + ��7�&+ )&#"#"�4 ��"���;%�

Page 126: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� 3

� "#,#!&�%�)1#�#$���!#������7#�;�"+&+�#)��E46&#�#1�

/��"�= ���6!�'�)&#1�%�&�6� �# <��6��!�)�&�'!��"�1�����

1#�#$���!�������7�=���6����+6#)�1�!�%+��6�,F!��47$�'

!#�!�"��!�9 ��"# %�,� 9��!&#!&�G ���&# !#'� "� �+ #��%#

6�"���;%#��"# %�,#���"��#�;�"#4

��$� �#!�'������ �)#&�)��#�"��!�����"+�1#�#$���!�&

������7� "�#$� $�"� 6+�"�)�6#!7��!��!�= "# )� ���"+��% �

��1�&#!"�6 %�&� �6� 1#�#$���!+ ������7+ +�&#% 7�9"�&#�

6+�"�)��1����!��!� �%�+/#!&#L )�%�# + �#�)���!�& )#<�!�1�&�

1#�#$���!#������7#6�"��!#���#%"#���"#��"�������)�40�&

��)�"�% �)��/�� �)#&+ )� &# 1#�#$���!� ������7� &#)!� �)

�%+��!# !#+����7�&!�9 ���#6#,�&� %�&� +%�&+;+&+ 6!�'#

��7�&!# <+!%1�&#4 ��� � + ��"���6 !#+����7�&!�6

���#6#,�&�6�=��7�!�6�!�<#�"�1�&#� "#,#!#<+!%1�&#6�7'�

;�!��#7!�;�&!�6%�)��7��;�"�9���$����+��7��;�"�6/��"!�6

��7)�$�&�6�=!��4!#%����#%"�6�"��!�9����)�=�!"#�#%"+��!�9

!#�����$!��"�=#���#���&�=���#6#,�&���/!&#"#6!�'�)�+'�

6�'+$�"��;�"�&�������$�#6�"�;!�&�+��7!�6�"�)�&�6�/��"�

���$#�1#�#$���!�6������7�64

���&#)� �+�#6#!� )#<�!�1�&� � %����<�%�1�&� 1#�#$���!#

������7#= "# �$&� !&#!&� +��"�#$�&��!�9 "#�6�!�4 0�%�A#�=

�;#%+&#�#)�,#�#��%�#!+"��������="###!"+��!�)�,�)�

1��&�%�&�&#���7�6�����D�U���&#(2'�)�!�4��%�#=!�)�&#

+�6&#�#!�!�6#A+!���)!�%�!�#!7+��+��&�!&#7�&#)!�;%�'

�#"��)#&��"�6�"�!&+4

�34���?�2"?3�3@�"5�3"�"5�13

�#�#$���!�������7���%����%+��!+���#6#,�&���%�#"�

� ����/�&� "# +7��%+&# �'��!�;#!+ �%"�!��"= � +7��% &#

!#���'�#��!��7�&#)� <#"��!�' ���!#7�#��'�)&#;&#'6�7'�4

��"��!#)��<+!%1�&#1#�#$���!#������7#;#�"����"#��&#"��!�=

%�'!�"�!�=�#�1#�"�!�� "#,#!&�=���#6#,�&�+%�6+!�%�1�&�

�K�����!� �!&+=�K���%�!+�7�!����#6#,�&4

�5"%�4��"?�2"?3�3@�"5�3"�"5�13

�#�#$���!� ������7� �$+9�,� �%+��!+ ��7�&!�9 ���#>

6#,�&� ��%�#"� � ����/�&�= �'��!�;�� �%"�!��"�= � %�&# �#

������+&+!#���'�#��!�6�6#"!&�6�)�%�&�9&#)� ��"�&#%�6

��7�&�6�7'�<#"+�����)�&#!;#"�4��"���;%����#6#,�&�6�'+

$�"� �����,#!� ��&#"��!�6= %�'!�"�!�6 � �#�1#�"�!�6

�6#"!&�6�= �6#"!&�6� + %�6+!�%�1�&� � ��!� �!&+ �K���

Page 127: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� @

#���#�"�;!�6!���)�6�4��&���&#)��')#<�!�1�&#1#�#$���!#

������7#��%��� ���%��#%"��%��!�;%�9��#7#!"�1�&�"#��7!�9

�"+�!&#��'��!�;#!&��%"�!��"���&#�"�'�%����"�!7�)��&!&+

%�"#'���7�1�&+ ���$� � 1#�#$���!�6 ������7�6 + �)�#A#!#

�%+��!#4��9�%����<�%�1�&#+%�&+;+&#��&#)#,#*

�4 ����*���%+��&�!&#)#"��&!�9�!<��6�1�&�����$��1#�#$���>

!�6������7�6%�&#,#&��!����%�7�"������)+���$�#6��

!&#'�+�7$��&!��"4

4 ��#)�A�!&#*���'+���!&#��)�"�%�%�&�6�'+�!<��6���"�

7)���"#!#�"�+;!&�%#�"�#!+"!�6�$+)+,�6��"�#$�6�

���$��1#�#$���!�6������7�64

-4 �����#)$�* ���'+���!&# )�)�"!�9 �!<��6�1�&� )� $� �#

�6�'+,�����7+6!�+����#)$�!�7���+;�&#�1#�#$���!#

������7#���%+��&#!�9!���7��;�"�66&#�"�6�4

(4 �1&#!����6&#!#*���'+��!&#�!<��6�1�&�%�&#,#�6�'+,�"�

+����#)$+ �"�!&� ��"#���$# � 1#�#$���!�6������7�6+

��7��;�"�6"�#!+1�6�4

0��)�1��!��!# %����<�%�1�&�%# �9#6# �+ �# +'��!�6

+��#)�"�;��#!�)��"��$+1�&�%�6�)#�7�9�,#!�9+)��F!��4

9#6���#'�&� ��� )���#'�&�G )�)�&+,� 6�)�<�%�"�� %�&� ����+&#

��#)�6�!�!"�! "�� "�!+�� ��� �$!��6��!��"� ��%�#"� F!��4

����"�;%� ��� )��%�!#"�;%�G= ��� ���"��� &# �;�"� )� �# 7�

%����<�%�1�&�%+ �9#6+ + �$7�� 6���&+ +7#"� )�)�"!#

%���%"#���"�%#%�%�$��#7!�"!����)�!�&#����7+6�&#�!&+�

����)��!&+��'���#6#,�&�4

��4���"?�23��23% �)�3@�31"

�5"%�4��"?�2

�!<��6�1�&#%�&#�+!��������'�!&+)�$��#�6�'+,���

�)#%�"!�%����<�%�1�&��$��&#/&�1#�#$���!#������7#%�)��%�'

��&#)�!1�,#�����"�"�&#%�6'�)�!���$7���6!�'#�'��<�%#

�#'�&#�����/�&#4����&#��"��/��!&�#7�!�+7+��'+�"��#!&�

+ ���6&#!� %��!�;%# <#!�6#!���'�&# 1#�#$���!# ������7# �

6�'+,!��" �#6#!�%# %����<�%�1�&# ���6&#!� !# 6�/# $�"�

��"�+!��)$�;#!�4�#<�!���!&#����+"!��"�����"+�!&������"!�9

� "#,#!&�=%�� "�&#%�'!�"�!�)#<�1�"=������"����!�&)�$�=�

%�) )�&#!;�)� &# "# %� %���%"#��7���"� "�� 6�"���;%�'

���#6#,�&�4�#%�)&#1#%�&�&&#)�&�'!��"�1���!�1#�#$���!�

������7�6�'+7������6�"��6#"!&#%�&#��������!���#)+&+=

�&� !��+)�&�'!��"�1���!#4

Page 128: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� E

��%����<�%�1�&+,#+"&#1�"� �)�+'� <�%"������6�"����!#

)�$�4���&#�"�$��#�"�,#=���$�"��!#�"�&#%+"�+)!�,#=�����"�

��$7���6!���+7)�!��"���&�!��"40�6�')&#!�&#6�'+,#

���%�7�"�6�7�%=')&#!#6���#1�&����"�7�)�&�'!�7+"#!��+

)��"+�!�$��%#6�&�%���$���"���&�=!#6�/#�#+�&#%���'+��"�

��%�&+;��!&#���'�#��!�9�6#"!&�=!�"��#6�/#+%����<�%�1�&+

�!%��������"���)�#/#,���"���'�&�%�%�&#����+&+��)����'�&�%�

!���7�4�"�'�$���%����<�%�1�&�%��#7+�"�"�"�#$����!)�1���"�)�$

)&#"#"�=�����)+�!<��6�1�&�%�&#�+!��������'�!&+�7���&#�"�

$��#�"�F!��4&#�+���7��&#;!�;%�97���������76�&;�!��&#,�!&�G

��"+��!&%�&�&#)��#'��)�&�'!��"�;%���"��/��!&#F6#"�$���;%�

�����)���� %�G4

�)�3@"��+�"��(3�2"�5"%�4��"?�2%��+

% %)"�"

�����<�%�1�&� ;#�"� 7�9"�&#� )�!� #!&# "# %�9 �)�+%� �

"�6# ')&# "�#$� ��+,� '��!�1+ +!+"�� ��)�!��!�9 ���

%�!"�"�"�!�96&#��4��������!&#���$��)�&�'!��"�1���!�6

1#�#$���!�6������7�6�)�#A#!�6%��!�;%�6�%+��!�6�!�&#

&#)!��"�!� � ��7��%��",#�#���!��%���%"#���"�%�6�!�

%�&�6��#"#6#�&�%����<�%�1�&�4��"�&#)�!����"+�!�&#���"��

)#<�!�"��!L���!������%����<�%�1�&#=�)�#A#!#%���%"#���"�%#

���%�6$�!�1�&#%���%"#���"�%�6�'+$�"�%����!�&#�))�+'�94��

���6&#�=+���1&#!�+��&# !��"�!��'��&#;#!&�7��)�#A#!�"��

�$!��6��!��"�"�!+��=�����)�6�"���;%�'���#6#,�&����7�!�

<+!%1��!��!�9 6�"���;%�9 �����$!��"� ,# &#��&�"!� $�"�

���6��!�= )�% ,# �)�#A��!&# ��"�#$� 7� 7$��!&��!&# "�9

��1�&#!�"�7�9"�&#�"�)��#+�$7��+76+�����"!�� "#,#!&�4

��&#)�!%����<�%�1�&�%��+�"�!�&#%����"�!�%�!�&#��+7)�!4

�"�'�!�&#)���&!�)��#��#1�<�1���&+%���%"#���"�%#%�&#,#�#

%����"�"�+%����<�%�1�&�L�!#6���&+$�"���#��1�&�%�)#<�!���!#

%�%�$�%�6�#"#!"!���"��/��;���,#!�"�%����<�1�������"+���$+

!���"�!�;�!�%��6�&+��"#�!<��6�1�&#4�#A+"�6=%�#���!&#

"�%#)#<�!�1�&#��#��7��%��#��')�%+6#!"�4�����6&#�=

"#�6�!����"�;!�)���#'�&�&#���$�#6�"�;�!7�%����<�%�1�&+&#�

�+!&#'�#���"�&#,#)#<�!�1�&#���&�$��!#�!#��#1�7!#=�&#�

!�6!#)��"�&+)�%�7�)��#"�&"#�6�!6�/#��+7)�!�%����"�"�4

�#%�%����"#"�&"#�6�!)���� +)&#1+������"�;!�6�$��%�6

1#�#$���!#������7#;�&��+&#)�!�6�"���;%�)#<�1�"�+!�'�6�=

)�% )�+'� +%�&+;+&+ )&#1+ %�&�6� &# � "#,#!&# �+%+6�!&#

�7$��&!��)� "#,#!&�!�'+4�#A+"�6=�)�#A��!&#�#��"�!#

Page 129: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

� C

�7$��&!��"� � "#,#!&� �+%+ � !�'+ 6�/# $�"� �7�7� &#� �!#

�$��&�&+�����7��;�"#<+!%1�&#4

�"1��2%)"��"���1��"�3�5"%�4��"?�2%�3

%I3�3

�!�!��"!�%�&�&�#"#6#�&���#)��/#!�%����<�%�1�&���7���

�#����&#)!&�9'�)�!��!��"��&���&!���#)�%#��%�6$�7�!�6=

���$�"�+��)�+;&+%�!"�"�"�!#���1&#!#��)���� %�9�%��!�;%�9

�$��&#/&�1#�#$���!#������7#4

0�&!���#)�%,#�)��&#��$��& ��"�!� +�����$!��")�

"�;!�&#%����<�1���6�)&#1+��)����#�1#�#$���!�6������7�64

0�$��1��4���%�7+&#('��!#)�6#!7�&#%����<�%�1�&#%�&+��#)��>

/#6�=�%�&#�+��7��A#!#+)��&!&#6"#%�"+4

)�$����.7

�4 ��"���;%#�$!��6��!��"�

"7 ����&�������� ������������*����������'

�$!��6��!��"�"�!+��!�#%�"�#6�"#"�6�F!��49��#�K9�>

��"�!�&�G�)�&�'!��"�1���!#6�"��!#�6#"!&#F����"�;!��"=

�"�%��&�=)��"�!�&�����"#"�7�G

@7 4�������������������������$�����'

6&#��)�%�&#�+��&#)�!1+�'��!�;#!#6�"���;%#<+!%1�&#

F+%�&+;+&+,����6�"��!#�'���!#<+!%1�&#G

4 �����"!�� "#,#!&�

����+"!��"����)�+"!��"���)�+/#!�9!#6�"��!�9!#+��>

��7�&!�9����#!7���;%�9���$�#6�=%��!���)�=��+ !#

����)!#"# %�,#=)#<�1�"���/!&#=���7!�&!�)#<�1�"�=���>

$�#6�"�;!���!� �!&#="# %�,#+%�6+!�%�1�&�="#��7>

6&#��)�%�&�9"#"# %�,#6+;#���$+�1#�#$���!�6

������7�64

-4 �!�"�6�%����)���� %�!���7�

�4 "��������&�����$�����'

)�&#���"�&#��F#%�"�#6�"#"="�+����$+�$��!��#'�&�G��'�A#!�

!#)��"�1�6�����'��!�;#!&�6�6�"���%#

@7 ��&�������������'

!#+���!�"�6�%#���$�"��"�!��0>+�����>+���+"���>

��#!�9#!"��%+��='+$�"%�$�&#�#"���=�!�6���&�6�7'�

(4 �7��;!��"��#6#!�%�+�%��A��!&#

�%���%�&#&��!��)#!"�<�1���!��+;�&= "�&#�$�;!�%�)

���"!�"��!#1#�#$���!#������7#F!��46#!�!'�"������7�&#>

Page 130: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-2

)�'��#G����%��#��)��6��<��6�1�&�6�6�7'�="#

��#)�A#!��#6#!�%��%��+!+"��%�&#'�7�&#)��#�;�"+&#4

�4��0�������D���������0�

"7 ����&�������� �������������������'

�$�;!��#�6�"��)��+"���$!��6��!�'"�!+��6� �,����

!#��&!#%�#"!&#%�&#�#���6�"��&+����7�7��&+��#7�!��

��"�<�7����'�&�6%�&��"�&��7�"�'��"�%�A#�6�/#�)��/��"�

#"���� %# �%��!��"�= %�� %�) %#�!�%"#�+��4 ���$# �

1#�#$���!�6������7�6�$�;!��+��7��"�!#����#��)�>

�&+,#6"��+6�"���;%#�6#"!&#=�"�6#)��+!��������'�!&+

86&# ��"#:%�"#'���&#7��!#��+;�&##%�)�!�&#)�!"��!#

)�6�!���4�+&#�"��"#'�&+���9�"��%����<�%�1�&�%��+�"�

�����! + 809# �#<#�#!1# �!) 0���!�!'��!+�� �< "9#

�+�#����!1#�<�#�#$�������J�!�+���#:F����G@=%�&�

)�&#�� 1#�#$���!+ ������7+ + "�� '�+��1�&# !� "#6#�&+

��#��)��&+,#!#+��6�"���;%#�$!��6��!��"�*����"�;!�=

)��%�!#"�;%�����"�%"�;!�=�"�6#)��#)��%�!#7�&�!�)��&#

)�&#�� !� )��"�!�&+ � %��#�"#"�7+4 �#A+"�6= 6�/# �#

���'����"�)�6!�'�)&#1��6�&+6&# ��"#��#7#!"�1�&#�

)���#��7!��!&#��%#�$!��6��!��"�"�!+�������%�#"�

6�/#$�"��)#,#%��!�;%#�#"����'�&�%#%����"�=%�� "�&#

��#���+;��� 22�4�������)��!�1�%�&��#$����9��#�>

"�!�&�6+)&#"�!&�"+4���#�)&#7�+7�6�6�7�%�6���6��

� ��#���+;+&#6� )� �# ��+;�&#� � )��&# %����<�1���&+ ��

)�6�!�!"!�6"��+�$!��6��!��"�"�!+�������%�#"�F%�&�

�+%�"#'���7���!�%������"�;!��"=)��"�!�&�=%��#�"#"�7����

�"�%��&�G���)�$���%������"!��$!��6��!��""�#$���$�"�

!�#)#!� %�� �#%+!)��!� "��4 0#�6�! 86&# ��": !# $�

"�#$���%����"�"�$#7�$��7��/#!&�%�6��!#!�"�6�"���;%�9

�6#"!&�4

@7 4�������������������������$�����'

�!"#�!�"��!��������<�1�"��!�<H+!1"��!�!'=����$���"J�!)

?#��"93�&#"�%#7)���"#!#��'�!�7�1�&#&#7�&#)!��&�

!#%�6 !��&�6 �+$��%�1�&�6� �#!7�$���7����� 6#)�1�!�%#

�"�+;!&�%# 7� �/!��" ���1&#!&��!&� <+!%1��!��!�9

����&#)�1� ��7��;�"�9 7)���"#!�9 �"�!&�4 H+!%1��!��!�

����&#)�1�� "#,#!&�'��!&�9�)�!&�9#%�"�#6�"#"�$��"�'�

"�#$��� $�"� ���#$!� %����<�1���!� ��6�,+ �$&#%"�!�9

<+!%1��!��!�96&#����4��H��CF�������"��H+!1"��!

������<�1�"��! �J�"#6G %����"�� �# + #��%�& 6&#�� !�

Page 131: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-�

6#A+!���)!�&��7�!�)�$��#'�+�����#���$#�1#�#$���!�6

������7�6 + &#)!+ �) �#" ��7�!� !� $�7� <+!%1��!��!#

6�$��!��"� ��� �'��!�;#!&� �%"�!��"�4 �����#�!� %����<�>

%�1�&�%�6&#����WDH�H�2FD�6�!+��H�!#��"��H+!1>

"��!G ��7�&#!� �+ )� $� �# ���1�&#!��# <+!%1�&# '��!&�9

#%�"�#6�"#"�=����!�!��+$���"���%���1��!����+;��!�

%����H��4��%�7����#)��#!�!��&#�!�"�+6#!"#7�

�1&#!&��!&#<+!%1�&��+%#� �%#W������F��!+���$���"J

������<�1�"��!�J�"#6G6�'+����!�"����)�"#�&���"�+;!&�1�=

��,#+�%���$�"��$&��&#!4�����&#)�6�����+��#���+1�

)� �# <+!%1��!��!� %����<�%�1�&�%� �+�"�� ���6&#!&#!� !�

<+!%1�&# �%#��+%#%�))&#1#�1#�#$���!�6������7�64

D+�$��!#����6�"���;%#��"# %�,#�+;#�"#%�)1#�#$���!#

������7#�6�'+���+7��%��"��'��!�;#!&��/!�9�%"�!��"�=

���&� +�&#%!#���"�&#6&#����7��'��!�;#!&��%"�!��"�

"�%#��"#4�#��%�������"#"+��"��/��!&+&#�")��#��7�&+

6&#���� 7� �'��!�;#!&� �%"�!��"� '���� � �'��!�;#!&�

<���!'#��!# �%"�!��"� %�) 1#�#$���!# ������7#4 �

6#A+�#6#!+= ����+"!��" � �7$��&!��" $+�$��!�9 �

���6�"���;%�9� "#,#!&�$�"�#$���$�"�7�$��&#/#!�4��%�&#

�'��!�;#!&#�%"�!��"�7!�;�&!�=�)#��%#&#�/!��"��+

%���%�& 6&#�� 6�"���;%# �6#"!&# +"&#;+ !� �����$!��"

�+)&#���!&� + /#�&#!�6 ��1�&��!�6 +��'�6�4�#A+"�6=

"�#!+"!����1&#!��#�"��%1�&#���"�1���1�&#F7�%�&+&#���&#

$��"#�6�!89#!)�%#�:G%�)1#�#$���!#������7#!�&# &�

)���&!���7�&#!����"�'���+7)�!�%�"#'���7�1�&�)&#1#

!�"#6#�&+"�'���#%"���%�)!#!�'/��"�!�&#&� 6�'+,�4

4�����0���.0�M����

��)6!�'�9���$��1#�#$���!�6������7�6)�+'�� "#,#!&�

�6#"�&+�����$!��"<+!%1��!���!&�+��%�)!#!�6/��"+

�6�'+��#6#!�!���&#6#)�#�"�)�&� #,#'�'��!�;#!&�

�%"�!��"��)6�"���;%�9� "#,#!&�%�&��+%���%"#���"�;!�

7�1#�#$���!+������7+40�� "#,#!&�6�'���+$�"��#7+�"�"

��"�9 ��� ���;!�9��"�<�7���� %�9���1#�� %�&� �+)�#�� )�

6�"���;%�9 �6#"!&�= ��� �!� ���% 7�9"�&#�&+ ���#$!+

��#1�<�%�1�&+4�"�� "#,#!&��#+$��&�&+%�!+�7�!�!���)�=

���$�#6���+9���)�=%�'!�"�!�)#<�1�"�=���#6#,�&���/!&#=

#6�1��!��!# "# %�,# � ���$�#6�"�;!� ��!� �!&#4 0�

� "#,#!&�"�#$���$�$�"�%����<�1���!�%������+"!�����)�+"!�L

�%��+����+"!�="�#$���$������"�+%�&�&6&#���!��6#"�&+

�����$!��"��&#)�!1�)��+)&#�+&#+/#�&#!�6�%"�!��"�6�

Page 132: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-

� +��'�6�4 ���� ��#���+;+&#= � 6� �# ���/#6�= )� �#

����+"!��"����)�+"!��"#���#���&#F)#<�!���!�%��)����

� #�<#$���!�!#�!�"��!�!���)�G7�$��&#/��)��#���1�&#!�

%�1�&#!" �!"#��'#!1�&#= ��+9 � �)4 ��%� ���� ���'+���

"#�6�!���'�&+7�������7��;�"�9�"+�!&#�%�'!�"�!�9=��+ !�9

� �7+��!�9 � "#,#!&�= 6� ��#���+;+&#6� $��&#/#!&#

%�1�&#!"��!"#��'#!1�&#=������&#!�'�)�+��%�6�%+�

'+$�&#!&#��+9�F�%����"�&�G+��%�6+9+�%��+"�%#

�!<��6�1�&#!��������'�!&+4���"+�!#�+�"�!)��)�7���!#

����#7�6&#�#!&#�Q=�)����+9�=�'#!#���!��+���9�,#!#

�%�"#'���&#%�&#����+&+��#1�<�;!#��7�!#)��<+!%1�&#F!��4

� "#,#!&# �)�= #��% '+$�"�% ��+9� � $��'� 6#!"��!�

�#"��)�1�&�G4

B7"�")��%����"���5�F���"5"1�

"7 "��������&�����$�����'

0�#$��� $��6� ��#1�<�1���"� �$��7�1 � �"+��!& 6�"���;%#

�6#"!&# %�) 1#�#$���!# ������7# � �$7���6 !� ��7��;�"�

�!�"�6�%� ��)�+;&�4 ���&� !&# %����<�%�1�&�%# �9#6#

+%�&+;���#�+��6�#%�"�#6�"#"#�7�9"�&#��#�+�+$&#%"�!+

+����#)$+�7$��&!��"�� "#,#!&��+%+�!�'+4���6&#,+&#�#

)� + "�#!+"!�6 �!�"�6�%�6 %����<�%�1�&�%�6 �9#6�6�

!#)��"�&#����"# %�,�"�+���$+�$��!#�#'�&#4��#���+;+>

&#6�)��#��"&#�#�!���)�+;&�W"�+�=��%�#%�"�#6�"#"�

���<���!%�W��� #��6�,+$���%�&#'� "#,#!&���%�#"�!&�

��� )�/�!&�4 �#)�!� �+ �7��A#!� 6&#���� 7� ������!&#

)�/�!&� "�&#�� %�) 1#�#$���!# ������7#4 �;�"� &# �/!�

��7��%��"� +!���"#���!� �) $���"#���!�'� 6�"���;%�'

� "#,#!&�=�)��"�&#��+7)�!�%����<�%�1�&�%�&��#"#6#�&�

!� "�& ��7��1�4�#A+"�6= ;�% � "� ��7��%�6�/#$�"� ���$�

�)�&�� &#� 6!�'� )&#1� � ���6��!� +!���"#���!�6

1#�#$���!�6������7�66�'+"�%�A#��6�"�!#%��"+��!&

6�"���;%�9 "# %�,� !� �+���"!�& �"��!�= � !#%� )&#1� �

���6��!�$���"#���!�6"# %�,�6�6�'+�6�"�7�6&#"�&�+

���6#"��&+4 ��%� �# "#�6�!� 8)���#'�&�: � 8%�)����#'�&�:

+#��%# %����"# + ��"��/��!&�6� � %��!�;%�& ���%��= 6�

��#)��/#6�)��#"�"#�6�!�!#%����"#+%����<�%�1�&�4��"#�

#"��4�-)�%+6#!"������+!#��#1�7!�%��� "#!&#"�9"#�6�!�

+%��!�;%�&���%��4��&#"+&#6�)��#�!�"�6�%#��7��%#

�76#A++!���"#���!#�$���"#���!#1#�#$���!#������7#��#/+

� �����6 6�"���;%# �6#"!&# � <+!%1��!��!# 6�"���;%#

%����<�%�1�&#�+'��!&�6�+)�!&�6#%�"�#6�"#"�6�4

Page 133: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�--

@7 ��&���������������������>������'

��!#)�!��+%��#��1�&#�76#A+��)��'��<�%�9�#7+�"�"��

%��!�;%#��#7#!"�1�&#%�)1#�#$���!#������7#$��# ���$#4

�#A+"�6= !���#)�% "#9!���'�&# � $��&# %�!"�"�"�!�

6�"���;%� ���1&#!&��!&# 6�&#!&�&+ "� �"�!&#4 ���&

%�"#'���7�1�&# ��9 ��1�&#!�"� !� "#6#�&+ ��#1�<�;!�9

��)��'��<�%�9�#7+�"�"���"��/��!&�,#"�#$�"�&� ��7��)�"�

���&#!#'� "��#���6�&#!#=����#���/#6����#���+%�6

�6#��;%#!#+���� %#�%�)#6�&#�()��#+;�!#�0�����

�!�6%#��&)&#1���1#�#$���!�6������7�6')&#'�)&#"�

6�'+,#4���6"�#!+"%+=��#6���&#�!<��6�1�&�)�$��#

��#���+;���$���%�%��)�#A#!�%����<�%�1�&�%��9#6�7�

�#7+�"�"#��"��/��!&�)�$�#!�9��)���� %�66#"�)�6�4

67 1��(��%)���3�3�%�� %�5":��"�23

�;�"�&#)�1#�#$���!�������7�6�/#$�"��#7+�"�"�!"#��%1�&#

� #��7�;!�9<�%"���=�+6!�'�6��+;�&#�6��#!#6�/#

�)#!"�<�1���"�+7��%4�"�'�=��%�$��#"�#$��+��/�"���%�

��7+6!�!����)��#��"��/#+7��1����+7��;!��+"#�=&��!�

%�"#'���7�1�&� ��#6� +7��%+ &# "�#!+"!� !#�#����"�;!�4

��'+,#&#)�,#6�=�%��%�#!#6���7��!��"�!��)!�'

+7��%� !� 7�&#)!�;%# 6#9�!�76# ���#)#= � ��6�,+

'�+����!&���+;�&#�=!�"#6#�&+"�'�6�,�%�!�;!��6�"�

�;�"�&+6#"�)+%����<�%�1�&#4���&#6#�!7+�"�"�#$�7�$��&#/�"�

��6��!)��%���7+6!�;��")�%�7+�+,+&#)�&#+7��%=

����/!�%�6��!#!"�+7��%�=$���%"��!+"�6�#6#!�%�6

��7)�$�&+=%��!��4%�)���"!�"��!�'6#!�!'�"���+��!�&#

7)���' )&#"#"�4 ��%� �# ��#���+;+&# $��&#/#!&# "#"!�9

)�'�A�&� + ��#>= �#��> � ���"!�"��!�6 /��"+ )&#"#"� �

1#�#$���!�6 ������7�6= ��&#;!�1� $� "�#$��� �7$&#'��"�

�"���!&# ��#"���"�%# )� &# ����+"!��" "�%�9 )�'�A�&�

)���&!�)��#�"���#"���� %�%����<�%�1�&�%�&��6���1���

+7��;!+ +��'+ 7� "�%# )�'�A�&# + '#!#7� 1#�#$���!#

������7#%�)�$��&#�#���$#4

Page 134: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-(

����������

��23�)�3 ��5�F��+��%) "F��5%���

�3 %23I

����� �4�$��7��!&#�!#+����7�&!#<+!%1�&#�)'���!#7�

+;#!&#=��'�#$*?�����= 22-4

���6�!) �4= ?����! �4 ����$!� )�#,# +6�4 �#%#!�%*

��"��#!&#= 22 4

��!#�4=?#��J�4����1"�1��'+�)#"�$���!�!)�#��!�!'<��6

$��"9"��)��#�1#!1#4�#PR��%*D��)P�JD��%�=�CC(4

��$#�"�4=������%J�4V9J�"�#����$�)<��J�+�$���!4�1�#!1#

�CC3L @-*@(C>@524

?�!!�<��)�4�6��"6�#�=V9J�#��!�!'��!�"����!J�+�9#�)4

����!'"�!=���'�!��*��#�"�1#�!�+$���9#��=�CC54

��"+��% �4 �!��)# "9# $���!4 ��!��� ��"J* �!�#P� �1�##�

�+$���9�!'=�CC@4

�#!�#!�40#�19�!'P�"9$���!�!"9#6�!)4��#U��!)���=���>

'�!��*����1��"��! <���+�#�����!�!)�+���1+�+6�##���6#!"=

�CCE4

�#�"�%�409#$���!=�#PR��%*V��!#�D��%�=�C@C4

����!�4=���1��6�4�11#�#��"#)�#��!�!'<��"9# �1#!"+�J4

�#PR��%*�#���+$���9�!'=�CCE4

�#!�#!�4D���!>$��#)�#��!�!'4��!��#'�*D���!�"��#= 2224

���!#�4=���!#�4��%�!' 1�!#1"��!=0#�19�!' �!)9+6�!

$���!4�#PR#��J*���#�#J6�+��+$��1�"��!�=�CC(4

����!'#�4=�#+"�19�4�#<"$���!�!)��'9"$���!4�#PR��%*V4

?4H�##6�!�!)��6��!J=�CCE4

?�!!�<��)�409#)�6�!�!1#<�1"��=9�P%!�P�!'J�+�)�6�>

!�!"#J#=$���!=9�!)�!)<��"1�!�6���#J�+��#��!�!'4����!'"�!=

���'�!��*����"�1#�!�+���9#��=�CC@4

D+7�!04��#$�"9��)#�<J�+�$���!4�#PR��%*��+6#D��%=

�CC�4

0������4=����#��4=H�"19�4�#+��$����'�1��$����<����#�194

�!!����<"9#�#PR��%�1�)#6J�<�1�#!1#��CC-L3E * @>(@4

��"+��% �4 �#�#��19 )��1�#�� �< 9�P $���! �#��!� "� "��%4

�9�1�'�0��$+!#=�#1"��!�4=�CC-4

?+"#!��19#��=�!��"+��%�4�#�#��19)��1�#���#1�#"��<9�P

$���!�#��!�"�"��%4�9�1�'�0��$+!#=�#1"��!�4=�CC-4

Page 135: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-5

��##!$#�'�4�#��!�!'P�"9�+"1�#�1��!4��"9#��!'�CC�L�2 >

�254

���)!#�?4=���9�$#��4=V�%#V4�!"#��'#!1�&�4���"�#$���%�*

��%��)�����=�CCC4

��J)#!�4=����4�#��+1�&�++;#!&+4��'�#$*�)+1�= 22�4

?�P��) �4 09# �P!#� �6�!!+�� <�� "9# $���!4 D��) ��#��*

�"��!"�>�+�"�!= 2224

Page 136: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-3

�"1��2�������� "5����%) (3�2

����6�!*�#)��"��1�%����<���11+��"��!��"9#���J�����"�!"�4

�"��+��*���$J= 2225@>354

�!��P��"9�4�""�196#!"�#"����#1"�!)�����#1"4�!*���%#�

��=�"##!��!>?�!)�4#)�"���*09#���1#�<�""�196#!"�!9+6�!

$#9����4�#PR��%*D���1D��%�=�CE 4

��##!���!�4=��##!���!�4H���" <##��!'�*6��#�"�!#� �! "9#

#6�"��!��)##���6#!"�<J�+�$�$J�!)19��)4�#PR��%*��%�!'

�#!'+��!=�CE54

��"+��%�4 �!��)# "9# $���!4��!�����"J*�!)�#P��1�##�

�+$���9�!'=�CC@4

����� �4�+����%���!'�"+)�!��!��"+)�&��"�+)!�,��)&#"�!&�"+

�+"�A��!&#;�6$#!�%�%�&�+"&#;+!����"���7�&4�1"�6#)�1��+6

�CCCL 5*-3>(54

���6�!) �4= ?����! �4 ����$!� )�#,#= +6�4 �#%#!�%*

��"��#!&#= 22 4

�J#�#� ��4 �<<#1" �< �#!���J �!"#'��"�# "9#���J �! "9# 1�>

��)�!�"��!�<19��)�#!P�"919��#��"9#"��)6�#6#!"�4�6#��1�!

��+�!���<�11+��"��!��09#���J�C@@L-�* C�> C-4

?�!!�<��)�4�6��"6�#�=V9J�#��!�!'��!�"����!J�+�9#�)4

����!'"�!=���'�!��*��#�"�1#�!�+$���9#��=�CC54

��"+��% �4 �#�#��19 )��1�#�� �< 9�P $���! �#��!� "� "��%4

�9�1�'�0��$+!#=�#1"��!�4=�CC-4

��!�#!�40#�19�!'P�"9$���!�!"9#6�!)4��#U��!)���=���>

'�!��*����1��"��! <���+�#�����!�!)�+���1+�+6�##���6#!"=

�CCE4

��##!$#�'�4�#��!�!'P�"9�+"1�#�1"��!4��"9#��!'�CC�L�2 >

�254

?#��19%�P�"7�4=�9��6�!?#��19%�P�"7�4�'��)�"��"�!��<#=

'��!�!'1�6�#"#!1#=V��9�!'"�!*���#�9��#��= 22 *�3C>�E@4

0�'�"7��4�9��))##���6#!"�!)�!)��)+��J'+�)#)#)+1�>

"��!4�����19+�#""�*�)���!>V#��#J�+$���9�!'��6��!J=�C@34

�#����6�!H409#�"��"#'J�<�"J�#40#�19#������#'#�#1��)

�C3(L35*(E(>(EC4

?�!!�<��)�409#)�6�!�!1#<�1"��=9�P%!�P�!')�6�!�!"

#J#=#��=$���!=9�!)�!)<��"1�!�6���#J�+��#��!�!'4����!'"�!=

���'�!��*��#�"�1#�!�+$���9#��=�CC@4

�#��"#���"��#D4�#)!���7��+�"��!�=����"+�+;#!&+)#�!�6

9#6��<#��66�7'�=��'�#$*��"��#!&#= 22(*3>�(4

����!�4=���1��6�4�11#�#��"#)�#��!�!'<��"9# �1#!"+�J4

�#PR��%*�#���+$���9�!'=�CEE4

Page 137: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-@

3� �"?�2%��1��"�523

����� =�4�#+���� %�����9�;%����#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�=

��6��7�&�#)�&�"������&#%=�$��!�%��/#"�%��CC54

D��� �, �4=�+�&�%�4=�#�'���#�!�&4���" � ��7�&)&#"#"�4�*

�#�'���#�!�&4��+�F+�4G�#)�&�"��&��4��'�#$*�����&#)�CCEL354

�$#�1��6$�#�4�&4��6#!�"#��!���"���)���$���"J*6�#6#!"4

�!"#��'#!1# ]+�"�#!" �!) �""#!"�#!#��4 �##���6#!"���#)�1�!#

�!)�9��)�#+����'J�C3EL�2* 234

?�!!�<��)�4�6��"��#�4����!'"�!���'�!��*���)�1#�!

�+$���9#��CC5L-C4

D���1D4����#)�%!#+���� %�9 7!�!��"� � !�� 7�)�1� )&#;&#

!#+����'�&#4�#+����'�&��CEEL-@*�2@4

?�!!�<��)�409#��6�!�1#H�1"��4����!'"�!���'�!��*��#�"

�1#�!�+$���9#��CC@L�5>-(4

����!�4=���1��6�4�11#�#��"#)�#��!�!'<��"9# ��"1#!"�+J4

�#PR��%*��#��0��)#���#�$�1%�CC@LE@>�2@4

�#��#'��!��4=���6�!��4��%�!'"9#)��'!�����<1#�#$�������J4

�!*���6�!���4�#��#'��!��4F�)4G����!'<��19��)�#!P�"91#�#$���

����J4D��"�6��#*D���%#��+$����!'��6�CCEL-�>-(4

����� �4�)+%�1�&�%�7)���&#4��&#"#�)�+ "� 22 L->(*-(@>

-5(4

����� �4�#�#$�������J�!)�#��!�!')�<<�1+�"�#��!))���$���>

"�#�=�!"#��!"��!���##"�!'�!�#�#$�������J4�+��=����"�� 22(4

V9�"<�#�)�40�#�"6#!"�!)�#9�$���"�"��!�<�#)��"��1K)##���>

6#!"�� !#+����J19���'�1�� )����)#�� �!* ?����'�! �= ���19%� �=

���#�9��� ��4 ?�!)$��% �< ���!�1�� �#+����J19���'J4 �U<��)*

�!�#���"J��#�� 22-L( 3>(-@4

����� �4���!#+����'��19#6�)#��)#��!��J�#)#�6���#�<��'#�

�!)#��19+�#4�#<#��"#)#��!"#�!�"��!��#!0�'+!'*�!"#'��"��!+!)

�!%�+���!���#�7�#9+!'�<��6)#�%�!)#�6�"$#��!)#�#!$#)+�<!���#!4

����/)�!>0��%� ,�!�CC3L@> �4

����� �4�$��7��!&#�!#+����7�&!#<+!%1�&#�)'���!#7�

+;#!&#4��'�#$*?����� 22-4

����� �4�#+���� %�����"+� %���%�6!#+��&#9+4����/)�!�%#

0����1#*0�!�6���CC@4

Page 138: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-E

�3 ���"1��2�34 ��?�23��+�����31"

(3�23

���!# �= ���!# '4��%�!' 1�!!#1"��!= "#�19�!' �!) 9+6�!

$���!4�#PR#��J*���#�#J6�+��+$��1�"��!�=�CC(4

����!�=���1��6�4�11�#��"#)�#��!�!'<��"9# ��"1#!"+�J4

�#PR��%*D�!"�6��+$�#)�J�#���+$���9�!'���+�=�!14=�CCE4

���""JD=���)6�!�4�#��!�!')���$���"�#�=1�!"#6�����J�#P>

���!"�4�6�"#�)�6*?��P��)�1�)#6�1�+$���9#��=�CC@4

�#�!#�4�##���6#!"������"��!�!)�#��!�!')����)#��4��6>

$��)'#�!)0���!"�*�)+1�"����+$���9�!'�#��1#=�!1=�CC-4

�#�!#�4%##��!'�9#�)�!�19���4��6$��)'#�!)0���!"�*

�)+1�"����+$���9�!'�#��1#=�!14=�CC-4

����� �4�#+���� %� ����"+� %���%�6 !#+��&#9+4 �#)��"���

����"�1��CC(L-E*�3C>�@(4

����� �4 ����/)�!�%� 6�)#� ����"+�� %���%�6 !#+��&#9+4

�1"�6#)�1��+6�CC5L �*@->EE4

����� �4�#+���� %�����9�;%+���#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�4

��6��7�&�#)�&�"�������&#%C54�$��!�%��)��=�CC54

����� �=����9��6�4�#�#$���!� )��<+!%1�&�= 9��#�%�!#"�%�

���#6#;�&=���#6#,�&6�!&%���7��!��"��9��#��%"�!� ,+4�1"�

6#)�1��+6�CC@L -*(C>5E4

����� �4 �#+���� %� 6�)#� ����"+�� %���%�6 !#+��&#9+4

�$��!�%��)��6#A+!���)!�'�#6�!����!"#'��1�&#��!%�+7�&#%��

�$��1� %����!&� )&#1# +����#!�' %�'!�"�!�' ��7�&�4����/)�!>

0��%� ,�!=�CC@4

����� �4�#+���� %�����"+� %���%�6!#+��&#9+4����/)�!�%#

0����1#*0�!�6��=�CC@4

����� �= ����9��6�= �$�)�, �4 ��!�6��!� 11#�#$���!�

)��<+!%1�&����#1�<�;!#��"# %�,#+;#!&�4�#)��"�������"�1��CCEL

(�F�+��� G* E4

����� �4�#+��6�"��!���7�&����9���1�&��!��)��"�1�&�4�1"�

6#)�1��+6�CCCL 5*E5>CC4

����� � �#+����7�&!� ���$�#6� � ��"# %�,# +;#!&�4 �*

�6&#"!��" � 7!�!��" + ��7�&+ /��"!�' ��"#!1�&���4 ��)�� �

6#A+!���)!�'��6��7�&�=?��=�CCC4

����� �����%"#���"�%#)&#;&#!#+����'�&#�)�&#"#�6#"#!�+

��7�&+4�#)��"�������"�1� 222L((F�+���-G*�2@4

����� �4��"���1=�#!����!)��#1�<�1�#��!�!')���$���"�#�409#

!) �!"#��!"��!�� �J����+6 �! 1���#6#!"��J �+����"# "9#����#�=

D��%�<�$�"��1"�=?��= 22 4

Page 139: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�-C

����� �4�)+%�1�&�%�7)���&#��$��7��!&#4�*����� �4#)�4

��!&#6 )� �7&#)!�;��!&� 6�'+,!��"� 7� ���$# � �!���)�"#"�64

��'�#$*0�!�6��= 22 4

����� �4���#6#,�&�#)+%�1�&�%�'7)���&�=�!���)!��"+)&#1#4

�����&#)����6�%� "#;�& �$!�# 7!�!&�4 ��'�#$* ���!�%� 7�

�#)�&�"��&+= 22 4

V��)�4��%�)&#1�6���#�+;#4��'�#$*�)+1�=�CC54

Page 140: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(2

4 ��?���"5�3�%523��?3#���� =3��

��@53�����)3��3�?�23 �23?3%

?3�3@�"5���"�"5�1��

�J�#� ��* �<<#1" �< �#!���J �!"#'��"�# "9#���J �! "9# 1�>

��)�!�"��!�<19��)�#!P�"919��#��"9#"��)6�#6#!"�4�6#��1�!

��+�!���<�11+��"��!��09#���J�C@@L-�* C�> C-4

D�$�"9�4�#+���9J�����'�1��$����<��"9#"�#�"6#!"�<1#�#$���

����J=��!)�!*V�����6?#�!#6�!�#)�1��D��%��")4=�CE2*5>34

�����#!�=�6�"9�409#<#"����1�9���J!)��6#=�#P�!'��!)

��+�!���<�#)�1�!#�C@EL EE*�23->@4

��6��!���4�#�#P�!'6+�1�#1�1�!"��1"��!*���"�)##���>

6#!"��=��"9���'�1��=��6�"��1�!"������+#T�9J��1���!)�11+��>

"��!��09#���J�!�#)��"��1��CC-L� *-> 24

�+1%6�!�?4�����!"9#���J<��"9#19��)P�"91#�#$�������J4

��+�!���<"9#�6#��1�!��"�6#"��1����1��"��!�CE@L5E* E>-54

��$#!�48�#P��:=�#�#$�������JW9��)"�"9#��'9"4���#!9�>

'#!*09#��!��9��1�#"J<��1#�#$�������J= 22-* 4

���$���!��4�����!'19��)�#!�!���1����J"�U�1#!�!��!6#!"4

��!H��!1��1�*����#J>D����CC54

��!�D4H��#P��)4�*�1�+""�!�=+�4��!�'#6#!"�<"9#6�"��

)����)#���<19��)�#!P�"91#�#$�������J=�U<��)*����"�1�!"#�!�>

"��!���#)�1���+$��1�"��!�=�CE(*@5>E54

���)�!�4���+6�"��!�+!)#��J�!'�9J��1��"9#���J�!"#�#!>

"��!409#��#"�1���!)9��"���1���#���#1"�#�4�*�����?=�9#�9#�)

�D4��#6#!"�1�#!1#�*H�+!)�"��!�<���9J��1��"9#���J�!�#9�>

$���"�"��!4��1%���#*���#!�J�"#6�=�CE@4

?�!!�<��)�4�6��"6�#�=V9J�#��!�!'��!�"����!J�+�9#�)T

����!'"�!=���'�!��*��#�"�1#�!�+$���9#���CC@* C>-34

?���)�0=�$����=�!P����=#"��409# �+6$�� ���!# �!

����"�1)���#'��409#��+�!���<D�!#�!)���!"�+�'#�J�CC-L@5>

D*5(->5-@4

?���%H4���+6�"��!�+!)#��J�!'6�"��1�!"���<��!#+����'�1

�#9�$���"�"��!4�!1�!"#6�����J6�!�'#6#!"�<6�"��1�!"������$>

�#6�*���1##)�!'��<"9#���"#�1�!<#�#!1#4H�+!)�9J�09#�=�CC�4

�#!�#!�4D���!>$��#)�#��!�!'409#!#P�1�#!1#�<"#�19�!'�!)

"���!�!'4��!��#'�*09#D���!�"��#= 222*554

��"+��%�4�!��)#"9#$���!4�#��+"��!��J)��1�#��#��<9�P"9#

6�!)�P��%�4��!�����"J*�!)�#P��1�##��+$���9�!'=�CC@*-@>(E4

��#!'�409# �6���"�!1#�< #���J "�#�"6#!"4�*���&���)?=

��#19"�?H�=�#��;%��,�4����J)#"#1"��!�!)6�!�'#6#!"�<1#>

�#$�������J=���)�#19"*���"�!+���&9�<<�+$���9#��=�CE@*�2@>�� 4

Page 141: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(�

�����7�H�=���"�4H#6�����!"##����!�!)!#1%>�9�<"�!'�#�

�!9���!�"�$���"J�!1#�#$�������J4��+�!���<�#)��"��1��"9��#)�#�

�CC(L�(*@�C>@ -4

�#�""�40�#�"6#!"�<1#�#$�������J!�)6�"��)#��J4�U<��)*

D��1%P#���1�#!"�<�1�+$��1�"��!�=�C@@*�>334

��"9��P#"7 �= ?�+'#! � D* ���+�"��! �< 6�"�� $#9����*

"��)�"��!���!)1�!"#6�����J�#P�4�*0��6$�J��4�11+��"��!��

"9#���J<���9J��1��)J�<+!1"��!4D��"�6��*V�����6��!)V��%�!�=

�CC54

�#���!�D=���#!$#�'�?4��'���1��#�����#)�1"����<19��!�1

!#+����'�1)���$���"J4�#)��"��1��CE�L3E*-3>((4

��"��!���#!"#�<���#)�1���#9�$���"�"��!�#�#��19F����

�G�*�"�6#��4���"+�#�!)6�#6#!"�<"9#19��)P�"91#�#$���

����J4�?��1�+�"?#��"9�1�#!1#���6��!J*09#���J�%���D+��)#��=

222*C>�E4

�#��#'��!��=���6�!��4����!'<��19��)�#!P�"91#�#$�������J=

0#�6������194D��"�6��#*��+�?4D��%#��+$���9�!6'��4=�CCE*

- >--4

��#���+%#6�!�6��!�9�"�!)��)�7)���"#!#7� "�"#1#�#$���!�

������7���!# )&#1#4 ��+ "� �!���)� 1#�#$���!# � )&#;&# ������7#

��'�#$= 222* 4

��9�6�!! � � = ���"�! D4 �4 09# �#��"��!�9�� �< ��+!"��J

6�#6#!" "� ����"�1�"�J �! "9# +��#� 6�"�� !#+��! �J!)��6#4

�!!����<�#+����'J�C@@* *(32>(354

�%�;���,�4��)�"#�&��)�&#"#+��&"�"#����&�%�6"�6+4�*�����

�4 +�4������$�&��!&# ��)�"#�&� 7� ���6&#�#!� "�#"6�! )&#"#"� �

1#�#$���!�6������7�64��'�#$*?��"�%���#7+)�+'�1#�#$���!#�

)&#;&#������7#L�CCC= �> 54

���6�!�%��4V�!"9����9#����!)"9#19��)�#!�#9�$���"�"��!

�!�"�"+"#4 �* �1�+""�! �4��!'#6#!" �< "9# 6�"�� )����)#�� �<

19��)�#!P�"91#�#$�������J4�U<��)*����"�1�!"#�!�"��!���#)�1��

�+$��1�"��!��CE(L@5>E54

����6�!�4���!1���#��<!��6��)##���6#!"4�4����6�!�4+�4

�11+��"��!��"9#���J�����"�!"4�"4��+��*���$J= 222=5C>3�4

�"�6#��4���"+�#�!)6�#6#!"�<"9#19��)�#!P�"91#�#$���

����J4�?��1+�"?#��"9�1�#!1#���6��!J*09#���J�%���D+��)#��=

2224

�+')#!�=�"�#J�4�!"#���6$1�+���!'�!19��)�#!P�"99#6���#>

'�1 1#�#$��� ����J4 �##���6#!"�#)�1�!# �!) �9��) �#+����'J

�CC5L-@* C->-2C4

��!��!" �4 ��"�� 1�!"��� �!) 6�"�� �#��!�!'4 �* �#19 �=

���"�!�4H+!1"��!��6�#6#!")##���6#!"�1����"9#��<#���!4

�9���)#��9��*��+!)#��=�CC54

Page 142: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(

��%+!<"W?+$#�D4�#!#"�;%���#)�)�#A#!�"�7�&!�6�)#��4�*

�#!7���;%���7�&)�&#!;#"��"#����&�%�����"+����#6#,�&�6���7�&�4

8�����:�#�#�+%�*�%�)#6�&�7���7�&!+�#9�$���"�1�&+�CCCL(4

V9�"<�#�)�40�#�"6#!"�!)�#9�$���"�"��!�<�#)��"��1K)##���>

6#!"�� !#+����J19���'�1�� )����)#��4 �*?����'�! �= ���19%��=

����9����4?�!)$��%�<1��!�1��!#+����J19���'J4�U<��)*�!�#�>

��"J��#�� 22-L( 34(- 4

%��������)3F��8" �"1��2

��"#��"+��%�)�+"���X

��23�5�+�34���?�23��5"%�4��"?�23

?3�3@�"5�3"�"5�13

�##���6#!"���#)�1�!#�!)�9��)�#+����'J 225L(@*5@�>

5@3

Page 143: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(-

�������

%����.7��������������������

%����;7%�������������������������������

Page 144: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�((

%����67���������&���������� ���������������������&���

%����B7������������������������������

Page 145: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(5

� �����"��������-������

��&#;�

��'�%+

D��&##

��"#6�"�%+

�#%#!1#

��"���"��������-������

��6+

��"�6

���7$+

���%#�6�'�!�1�&+

?�� %?"55�% ��I�@23��31 237

%����C74��������������&����*����!���

Page 146: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(3

��/�4�.

������ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 C

������� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 G

(3�23��1+���3� �"?�2%��1��"�523 77777777777777777777 /

�"1��2�������� "5����%) (3�2 7777777777777777777777777 ;L

3� �"?�2%��1��"�523 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6L

�3 ���"1��2�34 ��?�23��+�����31" (3�23 77777777 CL

4 ��?���"5�3�%523��?3#���� =3����@53��

���)3��3�?�23 �23?3%?3�3@�"5���"�"5�1�� 777777 GQ

%�������)3F��8" �"1��2 777777777777777777777777777777777777777777 .LC

��23�5�+�34���?�23��5"%�4��"?�23

?3�3@�"5�3"�"5�13 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .;B

���")"� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .6;

Page 147: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(@

�����&���'

��%��)!�;%�%+,�80�!�6��:

( -����/)�!�%#0����1#=4��7���3

1������&����'

�"&#��!�+��!�,

5������'

���)�!%�?���"=���<4

+��!�������&���'

�"&#��!��!"���,

�������'

��%��)!�;%�%+,�80�!�6��:

��$������ "�#%

�������#����������'

��%��)!�;%�%+,�80�!�6��:

( -����/)�!�%#0����1#=�4��7���3

�����&�'

�222���6&#��%�

0��%�!�+��$!&+ 2234

��D�C5->@23C>@�>2

� ��"������"& �

����������������� ����� ���������

Page 148: HSUCDP Središnji procesni poremeæaji

�(E